Nghị định 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
110
lượt xem
11
download

Nghị định 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  49/2000/N§­C P   n g µ y 12  th¸ng    n¨ m  2000 9  V Ò   æ  ch øc  v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a n g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i t m ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt c¸c Tæ   cø     chøc  Ýn  ông  è  td s 02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n      Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. 1. NghÞ   nh   µy  ®Þ n quy  nh     Õtm ét  è  iÒu  ña  Ët  ®Þ chi ti   s® c Lu c¸c    Tæ chøc  Ýn  ông  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i. td v tæ  v ho   c ng h th m 2. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹ilµng©n  µng  îcthùc hiÖn  µn  é  ¹t®éng    h th m    h ®    to b ho   ng©n   µng  µ  h v c¸c  ¹t ®éng  ho   kinh doanh  kh¸c  ã  ªnquan  ×  ôc     î c li   vm tiªul   i nhuËn,gãp  Çn  ùc hiÖn    ôc      ph th   c¸cm tiªukinhtÕ  ña  µ   íc.   c Nh n 3. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i theo    h th m  NghÞ   nh  µy  å m   ©n  µng  ¬ng  ®Þ ng ng h th m¹inhµ  íc,ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n.   n  h th m   ph c Nh n   nh d §i Ò u  2. ViÖc  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t ®éng;  ¬  Êu    c gi ph th l v ho   cc tæ chøc  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i   ùc hiÖn  c ng h th m   th   theo quy  nh  ¹  ôc    ôc    ®Þ ti M 1, M 2, Ch ¬ng    Ët c¸cTæ   IILu     chøc  Ýn  ông  µ quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. td v  ®Þ c Ng h Nh n C h ¬ n g  II H o ¹t ® é n g  c ñ a n g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i M ô c  1 H u y  ® é n g  v è n §i Ò u 3.  Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îchuy  ng  èn  íi   ×nh  h th m    ®é v d   h c¸c thøc sau:  
 2. 2 1.NhËn  Òn göicña    chøc,c¸nh©n  µ    chøc  Ýn  ông    ti     c¸ctæ     v c¸ctæ  td kh¸c  díi   ×nh   h c¸c thøc tiÒn göikh«ng  ú  ¹n,tiÒn göicã  ú  ¹n  µ    ¹  Òn göi      kh       k h v c¸c lo i ti     kh¸c. 2. Ph¸thµnh      chøng chØ   Òn  öi,tr¸ phiÕu  µ  Êy  ê cã    ti g     i v gi t   gi¸kh¸c ®Ó    huy  ng  èn  ña  chøc, c¸ nh©n  ®é v c tæ     trong  íc vµ  µi níc khi ® îc Thèng  n   ngo         ®èc  ©n  µng  µ   ícchÊp  Ën. Ng h Nh n   thu 3. Vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông    v c c¸c tæ  td kh¸c ho¹t®éng  ¹  Öt Nam   µ      ti Vi   v cña  chøc  Ýn  ông  ícngoµi. tæ  td n  4.Vay  èn  ¾n  ¹n cña  ©n  µng  µ   íctheo quy  nh  ¹ kho¶n      v ng h  Ng h Nh n     ®Þ t  i 1 §iÒu  LuËt Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam. 30    h Nh n     5.C¸ch×nh    ®éng  èn      ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   íc.    thøchuy  v kh¸ctheoquy  c Ng h Nh n M ô c  2 H o ¹t ® é n g  t Ý n d ô n g §i Ò u  4. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i  îc cÊp  Ýn  ông  h th m®  td cho  chøc, c¸ tæ     nh©n  íic¸c h×nh  d    thøc  cho vay, chiÕt khÊu  ¬ng  Õu  µ  Êy  ê cã        th phi v gi t   gi¸ kh¸c,b¶o    l∙nh,cho    thuªtµichÝnh  µ    ×nh     v c¸c h thøc kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n §i Ò u 5. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îccho    chøc,c¸nh©n  h th m    c¸ctæ     vay  èn  íi   ×nh  v d  h c¸c thøc: 1. Cho    vay  ¾n   ¹n  ng h nh»m   ¸p  ® øng nhu  Çu  èn  c v cho s¶n  Êt,kinh xu     doanh,dÞch  ô,®êi sèng.   v    2. Cho    vay trung h¹n,dµi h¹n    ùc hiÖn    ù  ®Ç u          ®Ó th   c¸c d ¸n  t ph¸ttr Ón  i  s¶n  Êt,kinhdoanh,dÞch  ô,®êi sèng. xu       v    §i Ò u 6. 1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i chñ  ng  ×m  Õm     ù  s¶n  Êt,kinh   h th m  ®é t ki c¸c d ¸n  xu     doanh  kh¶  , ã  Öu  thi c hi qu¶  µ  ã    v c kh¶  n¨ng  µn    î®Ó   ho tr¶n   cho  vay. 2. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íccho    h th m  n  vay  theo  Õt  nh  ña  ñ íng quy ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ  ph trongtr ng  îp cÇn  Õt.  ê h   thi 3.  Öc  Vi cho  vay ph¶i ® îc lËp  µnh  îp  ng  Ýn  ông  µ     th h ®å td v theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ       b¶o  ¶m   Òn vay  µ  íh¹n  ® ti   v gi   cho  i vay. §i Ò u 7. 1. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹itæ    h th m   chøc  Öc  Ðt duyÖt cho  theo nguyªn t¾c  vi x     vay      ph©n  nh  ®Þ tr¸chnhiÖm   ÷a    ©u  Èm   nh  µ  Õt  nh    gi c¸c kh th ®Þ v quy ®Þ cho vay;  kiÓm    tra,gi¸m      ×nhvay  èn,sö  ông  èn  vµ    îcña  s¸tqu¸tr   v   d v vay  tr¶n   kh¸chhµng.   2. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc quyÒn    h th m    yªu  Çu  c kh¸ch  µng  h cung  Êp  µi c t  liÖu chøng    minh  ¬ng  kinh doanh  ph ¸n    kh¶  , thi kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  ×nh   t  cm
 3. 3 vµ  ña  êi b¶o    íc khiquyÕt  nh  c ng   l∙nhtr     ®Þ cho vay;cã  Òn  Ê m     Öc    quy ch døt vi cho vay,thu håinî tr ch¹n      Ön          í   khiph¸thi kh¸ch hµng    cung  Êp  c th«ng      ù  tinsais thËt,   ¹m  îp ®ång  Ýn  ông.   ph h   vi td   3. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i cã  Òn  ö  ýtµis¶n    h th m   quy x l    b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  ña  c kh¸ch hµng    vay,tµis¶n  ña  êib¶o       c ng   l∙nhtrong viÖc  ùc hiÖn  Üa  ô      th   ngh v b¶o l∙nh®Ó     åinîtheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò     thu h       ®Þ t i ®Þ c Ch ph v b¶o  ¶m   ® tiÒn vay  ña    chøc  Ýn  ông; khëikiÖn  c c¸c tæ  td     kh¸ch hµng    ¹m  îp  ng    viph h ®å tÝn  ông  µ  êi b¶o    d v ng   l∙nh kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  ng  ®ó nghÜa  ô  v b¶o   l∙nhtheo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4.  ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc miÔn,  Ng h th m    gi¶m  i Êt  l∙ su cho    vay, phÝ   ©n     ng hµng;giah¹n nî;mua    îtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.       b¸n n     ®Þ c Ng h Nh n   §i Ò u 8. 1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc b¶o      h th m    l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh to¸n,b¶o      l∙nh thùc hiÖn  îp  ng, b¶o    ù  Çu  µ    ×nh    h ®å   l∙nhd th v c¸c h thøc b¶o    ©n  µng  l∙nhng h kh¸cb»ng  tÝn  µ    uy  v b»ng  kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  × nh  i víi êinhËn    t  cm ®è    ng   b¶o l∙nhtheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.     ®Þ c Ng h Nh n 2. Møc     b¶o    i  íim ét  l∙nh®è v   kh¸ch hµng  µ    v tæng møc  b¶o    ña  ét  l∙nhc m ng©n  µng  ¬ng  ¹i kh«ng  îcvîtqu¸ tû lÖ  víivèn  ù cã  ña  ©n  µng  h th m  ®         so    t   c ng h th ng  ¹ido  ©n  µng  µ   ícquy  nh. ¬ m   Ng h Nh n   ®Þ 3. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i thùc hiÖn    h th m    b¶o    ã    Òn  µ  Üa  ô  l∙nhc c¸c quy v ngh v theo quy  nh  ¹  Òu  LuËt c¸c Tæ   ®Þ ti§i 59     chøc  Ýn  ông  µ    td v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c  cña ph¸p luËt.   §i Ò u 9. ChØ     ©n  µng  ¬ng  ¹i ® îc phÐp  ùc  Ön  c¸c ng h th m    th hi thanh  to¸nquèc  Õ  íi® îcthùc hiÖn    tm      b¶o    l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh    µ    ×nh  to¸nv c¸c h thøc b¶o    ©n  µng    l∙nhng h kh¸cm µ   êinhËn    ng   b¶o    µtæ  l∙nhl   chøc,c¸ nh©n  íc    n  ngoµi. §i Ò u    10. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îc: h th m  1. ChiÕt khÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy  ê cã    ¾n   ¹n      th phi v c¸c gi t   gi¸ng h kh¸c ®èi  íi   v  c¸ctæ    chøc,c¸nh©n.    2.T¸ichiÕtkhÊu  ¬ng  Õu  µ    Êy têcã    ¾n  ¹n kh¸c®èi víi      th phi v c¸cgi     gi¸ng h       c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  td kh¸c. §i Ò u    ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcho¹t®éng  thuªtµichÝnh  ­ 11. Ng h th m      cho      nh ng  ph¶ithµnh  Ëp c«ng      l  tycho    µichÝnh.ViÖc  µnh  Ëp,tæ  thuªt     th l   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  ña  c c«ng   tycho thuªtµichÝnh  ùc hiÖn     th   theo NghÞ   nh  ña  Ýnh  ®Þ c Ch phñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  v tæ  v ho   c c«ng   tycho    µichÝnh. thuªt  
 4. 4 M ô c  3 D Þ c h  v ô  thanh to¸n v µ   g © n  q u ü n §i Ò u 12. 1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ph¶im ë   µikho¶n  Òn  öit¹  ©n   µng  µ     h th m    t  ti g   i Ng h Nh níc(Së    giao dÞch    hoÆc     chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è) n¬i Ng h Nh n     ph     ng©n  µng  ¬ng  ¹i® Æt  ôsë  Ýnh  µ  h th m  tr   ch v duy  ×t¹    è    Òn göidù  ÷ tr   i s d ti     tr   ®ã b ¾t  éc  bu theo  quy  nh;  îcm ë   µikho¶n  Òn göit¹ ng©n  µng  ®Þ ®   t  ti     i   h kh¸c trong     níctheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.     ®Þ c Ng h Nh n   2. Chi nh¸nh  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i ® îcm ë   µikho¶n  Òn  öit¹       c ng h th m     t  ti g   i chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è,n¬i® Æt  ôsë  ña    Ng h Nh n     ph     tr   c chinh¸nh. 3. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc m ë   µikho¶n    h th m     t  cho kh¸ch hµng    trong níc vµ     ngoµiníc.      §i Ò u    13. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îc: h th m  1.Cung    øng    ¬ng  Ön thanh  c¸cph ti   to¸n.   2.Thùc  Ön    Þch  ô    hi c¸cd v thanh    to¸ntrongníccho     kh¸ch hµng.   3.Thùc  Ön  Þch  ô    é  µ    é.   hi d v thu h v chih 4.  ùc  Ön  Th hi c¸c  Þch  ô  d v thanh to¸n kh¸c    theo quy  nh   ña  ©n   ®Þ c Ng hµng  µ   íc. Nh n   5. Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v thanh to¸n quèc  Õ    îc Ng ©n   µng  µ   íc   t khi®   h Nh n   cho  Ðp. ph 6.Thùc  Ön  Þch  ô    µ    Òn m Æt     hi d v thu v ph¸tti   cho  kh¸ch hµng.   7.Tæ     chøc  Ö   èng  h th thanh    éibé  µ  to¸nn   v tham    Ö   èng  gia h th thanh    to¸n li   ©n  µng  ªnng h trong níc.ViÖc     tham      Ö   èng  giac¸ch th thanh    èc  Õ  to¸nqu t ph¶i   ® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.   h Nh n   ph M ô c  4 C¸c  o ¹t ® é n g   h¸c h k §i Ò u 14. 1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc dïng  èn  iÒu  Ö  µ  ü  ù  ÷ ®Ó   ãp    h th m    v® l v qu d tr   g vèn, mua     Çn  ña    cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  ña  v c c¸c  chøc  Ýn  ông  tæ  td kh¸c  trong  íc theo  n  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Møc   ãp  èn, mua     Çn  ña  lu   g v  cæ ph c ng©n  µng  ¬ng  ¹i trong m ét  h th m    doanh  nghiÖp,tæng    møc   ãp  èn,mua     gv  cæ phÇn  ña  ©n  µng  ¬ng  ¹i trong tÊtc¶    c ng h th m      c¸c doanh  nghiÖp  kh«ng  îcvît ®   qu¸ møc  èi a    t   theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®   ®Þ c Ng h Nh n 2.  Öc  ãp  èn  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i víitæ  Vi g v c ng h th m     chøc  Ýn  ông  íc td n  ngoµi®Ó   µnh  Ëp  chøc  Ýn  ông  ªndoanh  ¹ ViÖtNam   ùc hiÖn    th l tæ  td li   t  i   th   theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  chøc  Ýn  ông  ­ ®Þ c Ch ph v tæ  v ho   c tæ  td n ícngoµit¹ ViÖtNam.      i  
 5. 5 3. ViÖc  ©n  µng  ¬ng  ¹i gãp  èn,mua    Çn, li     ng h th m  v  cæ ph   ªndoanh  íi   v  c¸c chñ  u    íc ngoµiph¶i® îc Ng ©n   µng  µ   íc chÊp  Ën  ®Ç tn        h Nh n   thu b»ng  b¶n  v¨n  vµ  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îctham    Þ  êng  Òn  Ö  15. Ng h th m    gia th tr ti t theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u 16. Khi ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp,  ©n  µng  ¬ng      h Nh n   ph ng h th m¹i® îctrùctiÕp kinh doanh          hoÆc   µnh  Ëp c«ng    ùcthuéc cã   th l  tytr     tc¸ch ph¸p     nh©n,  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp    l b»ng  èn  ù  ã  v t c (sau  y   äi t¾t lµ c«ng    ùc ®© g       ty tr   thuéc)®Ó     kinh doanh  ¹ihèivµ  µng    Þ  êng    ngo     v trªnth tr trong nícvµ  Þ  êng      th tr quèc  Õ. t §i Ò u 17.  ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc quyÒn  û  Ng h th m    u th¸c,nhËn  û    u th¸c,  lµm  ilýtrong c¸clÜnh  ùc  ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng,kÓ   viÖc  ®¹        v li   ®Õ ho   ng h   c¶  qu¶n  ýtµis¶n,vèn  u    ña  chøc,c¸ nh©n  l      ®Ç tc tæ     trong vµ  µiníctheo  îp   ngo     h  ®ång  û  u th¸c, ilý.    ®¹ §i Ò u    ©n  µng  ¬ng  ¹i® îccung  18. Ng h th m    øng  Þch  ô  d v b¶o  Ó m;  ­ hi ® îc thµnh  Ëp    l c«ng    ùc thuéc  ty tr   hoÆc   ªndoanh    li   ®Ó kinh doanh b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 19. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i® îccung  h th m    øng    Þch  ô: c¸cd v 1. T  Ên  µichÝnh,tiÒn tÖ   v t      cho kh¸ch hµng  íi ×nh    d  h thøc trùctiÕp tvÊn        cho  kh¸chhµng    hoÆc  µnh  Ëpc«ng    ùcthuéctheoquy  nh  ña  th l  tytr       ®Þ c ph¸p luËt.   2.B¶o    qu¶n  Ön  Ët quý,giÊy têcã    hi v         gi¸,cho    ñkÐt,cÇ m     µ    thuªt     ®å v c¸c dÞch  ô  v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  20. Ng©n   µng  ¬ng  ¹i kh«ng  îc trùc tiÕp    h th m  ®    kinh doanh  Êt b  ®éng  s¶n. §i Ò u    ©n  µng  ¬ng  ¹i® îctrùctiÕp kinhdoanh  21. Ng h th m          hoÆc   µnh  th lËp c«ng    ùc thuéc    ùc hiÖn  ty tr   ®Ó th   kinh doanh    kh¸c cã  ªnquan  n   ¹t   li   ®Õ ho   ®éng  ©n  µng  ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    22. Trong    ×nh ho¹t®éng,ng©n  µng  ¬ng  ¹iph¶itu©n  qu¸ tr       h th m    thñ c¸c quy  nh  Ò     ¹n  Õ        ®Þ v c¸c h ch ®Ó b¶o  ¶m   toµn  ® an  trong ho¹t®éng     theo  quy  nh  ¹ M ôc    ¬ng  ILuËt c¸cTæ   ®Þ ti   5, Ch II   ,     chøc  Ýn  ông  µ  td v theo quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n
 6. 6 C h ¬ n g  III  Q u ¶ n  tr Þ, ® i Ò u  h µ n h  v µ  ki Ó m  s o¸t     M ô c  1 N g © n  h µ n g  th¬ n g   ¹ i  h µ  n íc m n §i Ò u 23. ©n   µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc lµ ng©n  µng  ¬ng  ¹i do   Ng h th m  n    h th m  Nhµ   íc®Ç u    èn,thµnh  Ëp  µ  chøc  n  tv   l v tæ  qu¶n  ýho¹t®éng  l    kinh doanh,gãp      phÇn  ùc hiÖn  ôc    th   m tiªukinhtÕ  ña  µ   íc.   c Nh n §i Ò u 24. Qu¶n  Þ ng©n  µng  ¬ng  ¹i nhµ  íc lµ Héi  ng    tr   h th m  n    ®å qu¶n  trÞ.C¸c    chøc danh  éi ®ång  H  qu¶n  Þdo  èng  c  ©n  µng  µ   ícbæ   tr   Th ®è Ng h Nh n   nhiÖ m,  Ôn  Ö m   mi nhi sau    ã  khic tho¶  Ën  íiBan    thu v   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  b Ch phñ. §i Ò u    éi ®ång  25. H   qu¶n  Þvµ  µnh    éi ®ång  tr   th viªnH   qu¶n  Þ tr 1.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  ã  hoÆc   thµnh  tr c 5  7  viªn,bao  å m   µnh      g th viªn chuyªn tr¸chvµ  µnh        th viªnkiªm  Ö m;  µnh    nhi th viªnkiªm  Ö m   nhi kh«ng ph¶ilµ    ngêi ®ang  ÷ c¸c chøc  ô    o    gi     v l∙nh®¹ trong bé    m¸y  µ   íc;sè îng  µnh    Nh n   l th viªn Héi ®ång    qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnchuyªn tr¸ch,thµnh        viªnkiªm  Ö m   ña  õng  nhi ct ng©n  µng  ¬ng  ¹ido  Òu  Ö  ña  ©n  µng  h th m   §i l c ng h quy  nh. ®Þ   2.  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ, thµnh  tr   viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  tr kiªm  Tæng  gi¸m  c, thµnh    éi ®ång  ®è   viªnH   qu¶n  Þ kiªm  ëng  tr   Tr Ban  Óm     µ ki so¸tl   thµnh    viªnchuyªn tr¸ch.     3.  µnh  Th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  µ nh÷ng  êi cã  tÝn, ®¹o  øc  tr l   ng   uy    ® nghÒ  nghiÖp  µ  Óu  Õt vÒ   ¹t®éng  ©n  µng, kh«ng  éc c¸c ®èi ­ v hi bi   ho   ng h   thu     t îng quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸cTæ     ®Þ t i 40      chøc  Ýn  ông. td   4. Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi  ng      ®å qu¶n  Þ kh«ng  îc tr   ®  ñy  Òn  quy cho  ÷ng  êi kh«ng  nh ng   ph¶i lµ thµnh    éi  ng     viªnH ®å qu¶n  Þ thùc tr     hiÖn  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh. Chñ   Þch  éi ®ång  nhi v  hcm   t H  qu¶n  Þkh«ng  ­ tr   ® îctham    éi ®ång    gia H   qu¶n  Þ hoÆc   tr   tham    iÒu  µnh  chøc  Ýn  ông  gia ® h tæ  td kh¸c,trõtr ng  îp tæ      ê h   chøc    µc«ng    ùcthuéc. ®ã l   tytr   5. NhiÖ m   ú  ña  µnh    éi ®ång    k c th viªnH   qu¶n  Þ lµ5  tr     n¨m. C¸c  µnh      th viªn cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þcã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹ . tr   th ®   nhi li 6. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ kh«ng  îc®ång  êilµ Tæng  tr   ®  th     gi¸m  c  ®è hoÆc   ã  Ph Tæng  gi¸m  c, trõtr ng  îp ph¸p luËtcã  ®è     ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång  26. Nhi v v quy h c H   qu¶n  Þ tr   1. Qu¶n  Þ ng©n  µng    tr   h theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   NghÞ   nh   ®Þ nµy. 2.NhËn    ån  èn  µ    ån  ùckh¸cdo  µ   ícgiao.   c¸cngu v v c¸cngu l     Nh n   3.Tr×nh  èng  c  ©n  µng  µ   íc:   Th ®è Ng h Nh n a) ChuÈn  söa  æi,bæ     y  ®   sung  Òu  Ö  ©n  µng; §i l ng h
 7. 7 b) Thµnh  Ëp c«ng    ùcthuéc;   l  tytr   c) Ch Êp  Ën  Öc  ë   ë    thu vi m s giao dÞch, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ¹          ®¹   ti ®Þa   µn  b trong vµ  µiníc (sau  y   äi t¾t lµ v¨n    ngo     ®© g       phßng  idiÖn),thµnh  ®¹     lËp c¸c®¬n  Þ  ù     v s nghiÖp  ña  ©n  µng; c ng h d) Ch Êp  Ën  Öc  ãp  èn,mua    Çn, li     thu vi g v   cæ ph   ªndoanh  íi   ñ  u   v   ch ®Ç c¸c tnícngoµi;    ®)  Êp   Ën  Öc  Ch thu vi chia,t¸ch,hîp  Êt, s¸p  Ëp,      nh   nh mua   ¹     Ó  l i gi¶ith , ng©n   µng  µ  ë  h v s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn, c«ng    ùc ®¹     ty tr   thuéc,®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ña  ©n  µng; c ng h e) ChÊp  Ën  ÷ng    thu nh thay ® æi  îcquy  nh  ¹    ®  ®Þ tikho¶n  §iÒu  LuËt 1  31    c¸cTæ     chøc  Ýn  ông; td g)    Öm,  Ôn  Öm   ñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång  Bæ nhi mi nhi Ch t v c¸c th viªnH   qu¶n  trÞ,Tæng    gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c, K Õ     ëng  ©n  µng; ®è   to¸ntr ng h h) ChuÈn  viÖc    Öm,  Ôn  Öm   ëng  y  bæ nhi mi nhi Tr ban  µ    µnh    v c¸c th viªn Ban  Óm  ki so¸t; i)ChÊp  Ën  chøc  Óm     c  Ëp    Óm       ¹t®éng    thu tæ  ki to¸n®é l ®Ó ki to¸nc¸c ho   cña  ©n  µng. ng h 4. Phª  Öt  ¬ng  giao  èn  µ    ån  ùc kh¸c cho      duy ph ¸n  v v c¸c ngu l     c¸c c«ng    ty trùcthuéc.   5. Quy Õt  nh  Öc  ãp  èn,mua     Çn  ña    ®Þ vi g v   cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  ña  vc c¸ctæ    chøc  Ýn  ông  td kh¸c,trõviÖc  ãp  èn,mua    Çn, li      gv  cæ ph   ªndoanh  íi   v  c¸c chñ  u    ícngoµi. ®Ç tn   6. Phª  Èn  ¬ng  ho¹t ®éng  chu ph ¸n    kinh doanh, ph¬ng  sö  ông  î   ¸n  d l i nhuËn sau  Õ  Tæng  thu do  gi¸m  c    Þ. ®è ®Ò ngh 7. Quy Õt  nh     Ö m,  Ôn  Ö m   ®Þ bæ nhi mi nhi Gi¸m  c  ë  ®è s giao  Þch, chi d    nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù     ®¹     v s nghiÖp. 8. Quy Õt  nh  Ò   ¬  Êu  chøc  é    ®Þ v c c tæ  b m¸y qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ¹  ô l  ® h ti   tr së  Ýnh; c¬  Êu  chøc  é  ch  c tæ  b m¸y  iÒu  µnh  ë  ® h s giao  Þch, chi nh¸nh,v¨n d       phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù  ®¹     v s nghiÖp;quy  Õ       ch viªnchøc,quy  Õ    ¬ng,quy    ch tr¶l   chÕ   khen  ëng  û  Ët¸p dông  th k lu     trong ng©n  µng.   h 9. Quy  nh  Ò     Êt,tû gi¸, û lÖ    ®Þ v l∙ su         hoa  ång, phÝ, møc  Òn ph¹t®èi  i t h     ti     víi  kh¸ch hµng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   10. Ban  µnh  h Quy   Õ   ¹t ®éng  ña  ë  ch ho   c s giao  Þch,    d chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù  ®¹     v s nghiÖp,c«ng    ùcthuéc.   tytr   11. Ban  µnh    h Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi  ng  ch ho   c H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t. 12. Ban  µnh    h quy  nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  Óm     µ  Óm   ®Þ v tæ  v ho   ki tra v ki to¸nnéibé      theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   13. Th«ng    qua b¸o  tµichÝnh  c¸o    tæng  îp  µ  Õt    µng  h v quy to¸n h n¨m  ña  c ng©n  µng. h 14.Ban  µnh        h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    h  c th vi th   c¸cquy  nh   ®Þ cña  µ   ícvµ  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ¹t®éng  ©n  µng. Nh n   c Ng h Nh n   ho   ng h
 8. 8 15. Thùc  Ön    Òn  µ  Ö m   ô    hi c¸c quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËtvµ  Òu  Ö  ©n  µng.   §i l ng h §i Ò u    Ö m   ô  ña    µnh    éi ®ång  27. Nhi v c c¸cth viªnH   qu¶n  Þ tr 1.Chñ  Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ: tr a)  µ  êi chÞu  L ng   tr¸chnhiÖ m     chung  äi  m c«ng  Öc  ña  éi  ng  vi c H ®å qu¶n  trÞ, tæ    chøc  ©n   ph c«ng  Ö m   ô  nhi v cho  c¸c  µnh  th viªn ®Ó   ùc  Ön      th hi c¸c nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  éi  ng  v  h c H ®å qu¶n  Þ quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   tr   ®Þ t i§i 26  ®Þnh  µy; n b) Thay  Æt   éi  ng  m H ®å qu¶n  Þ cïng  tr   Tæng  gi¸m  c  ý  Ën  èn  µ  ®è k nh vv c¸cnguån  ùckh¸cdo  µ   ícgiao cho  ©n  µng;   l    Nh n     ng h c) Ký    v¨n b¶n  éc  Èm   Òn  ña  éi  ng  thu th quy c H ®å qu¶n  Þ tr×nh  èng  tr   Th ®èc  ©n  µng  µ   íc,c¸cc¬  Ng h Nh n     quan  ã  ªnquan; c li   d) Ký    Þ  Õt,quyÕt  nh  µ        c¸c ngh quy   ®Þ v c¸c v¨n b¶n hoÆc  th«ng qua    c¸c v¨n b¶n  éc thÈm  Òn  ña  éi ®ång    thu   quy c H  qu¶n  Þ ®Ó   ùc hiÖn  tr   th   trong ng©n    hµng; ®)  Öu  Ëp,chñ  ×vµ  ©n  Tri t   tr   ph c«ng  µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  ÞchuÈn  tr   bÞ  éidung    éc  äp  ña  éi ®ång  n  c¸ccu h c H   qu¶n  Þ; tr e) Theo  âivµ  «n  c  Öc  ùc hiÖn  Öm  ô  ña    µnh    éi   d  ® ®è vi th   nhi v c c¸cth viªnH   ®ång qu¶n  Þgi÷a 2  ú  äp  éi ®ång  tr    k h H   qu¶n  Þ. tr 2.  Ö m   ô  ña  Nhi v c c¸c  µnh    th viªn kh¸c  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ do  ñ   tr   Ch tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ ph©n  tr   c«ng  ï hîp  íiho¹t®éng  ña  ©n  µng  µ  ph   v     c ng h v ®iÒu  Ön  ki c«ng  Öc  ña  õng thµnh  vi c t   viªn.  §i Ò u    é  28. B m¸y  óp viÖc  éi ®ång  gi   H  qu¶n  Þ tr 1. Héi ®ång     qu¶n trÞsö  ông  é    d b m¸y  iÒu  µnh  µ  ® h v con  Êu  ña  ©n   d c ng hµng    ùc hiÖn  Öm  ô  ña  × nh. ®Ó th   nhi vc m 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ thµnh  Ëp  é  Ën  óp  Öc  ã  tr   l b ph gi vi c kh«ng    c¸n qu¸ 5    bé  ¹t®éng  ho   chuyªn tr¸ch.Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ lùa chän, thay thÕ  tr         c¸cc¸n bé  óp viÖc  ña  éi ®ång      gi   c H  qu¶n  Þ. tr 3. Héi ®ång     qu¶n  Þ thµnh  Ëp  tr   l Ban  Óm     ki so¸ttheo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 30,§iÒu  cña    31  NghÞ   nh  µy. ®Þ n  §i Ò u    Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång  29. Ch ®é l vi c H   qu¶n  Þ tr 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ lµm  Öc  tr   vi theo  Õ     Ëp  Ó; häp  êng  ú  çi ch ®é t th   th km  th¸ngm ét  Çn      l ®Ó xem   Ðt vµ  Õt  nh  ÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  x   quy ®Þ nh v ®Ò thu   quy vµ tr¸chnhiÖ m   ña  × nh.    Çn  Õt, éi ®ång    cm Khi c thi     H qu¶n  Þ cã  Ó  äp  Êt tr   th h b   th ng      Õt  ÷ng  Ên    Êp  ê ®Ó gi¶iquy nh v ®Ò c b¸ch  ña  ©n  µng  Chñ   Þch  c ng h do  t Héi ®ång    qu¶n  Þ,hoÆc   ëng  tr   Tr ban Ban  Óm   ki so¸t,  hoÆc  Tæng  gi¸m  c, ®è   hoÆc     trªn50%   è  µnh    éi ®ång  s th viªnH   qu¶n  Þ®Ò   Þ. tr   ngh 2. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  ×tÊtc¶    éc  äp  tr   i   v ch tr     c¸c cu h cña  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ;tr ng  îp  ¾ng  Æt,  ñ   Þch  y  Öm   tr   ê h v m Ch t ñ nhi cho  ét  m thµnh    viªnkh¸ctrongHéi ®ång       qu¶n  Þtr ÖutËp  µ  ñ  ×cuéc  äp. tr   i   v ch tr   h
 9. 9 3. C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    cu h c H   qu¶n  Þ ® îccoilµ hîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3  è  µnh    ã  Æt.  s th viªn c m C¸c  µiliÖu  äp  éi  ng  t  h H ®å qu¶n  Þ ph¶i ® îc göi tr       ®Õ n     µnh    éi  ng  c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ vµ    i biÓu  îc m êi  ù  äp  íc tr   c¸c ®¹   ®  d h tr   ngµy  äp  ngµy. h 5    C¸c  éc  äp  éi ®ång  cu h H   qu¶n  Þ ®Ò u   tr   ph¶i® îc ghi biªn b¶n  µ  îc tÊt       v®   c¶    µnh    ù  äp  ý    µo    c¸cth viªnd h k tªnv biªnb¶n NghÞ   quyÕt, quyÕt  nh   ña  éi  ng    ®Þ c H ®å qu¶n  Þ  tr ph¶i ® îc trªn 50%       tæng  è  µnh    éi  ng  s th viªn H ®å qu¶n  Þ biÓu  Õt    µnh. Trêng  îp  è  tr   quy t¸n th   hs phiÕu ngang  nhau  ×  Õt  nh  èicïng  éc  Ò   Ýa  ã    Õn  ña  th quy ®Þ cu   thu v ph c ý ki c Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þ. tr Thµnh  viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã    Õn  tr   ý ki kh¸c  íinghÞ   v  quyÕt, quyÕt     ®Þnh  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ th×  ã  Òn  tr   c quy b¶o u    Õn  ña  × nh  µ  îc l ý ki c m v®  b¸o    íic¸c c¬  c¸o v     quan  µ  íccã  Èm  Òn; trong thêigian cha  ã  Õt nh n   th quy        c quy   ®Þnh  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  Én  c th quy v ph¶ichÊp  µnh  Þ  Õt,quyÕt    h ngh quy   ®Þnh  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ.ý  Õn  tr   ki b¶o u  îclËp  µnh    l ®   th v¨n b¶n  ã  ÷  ý  c ch k cña  êi b¶o u  µ  îc l tr÷   Ìm  ng   l v ®  u    k theo  Þ   Õt  µ  Õt  nh  ã  ªn ngh quy v quy ®Þ c li   quan  ña  c phiªnhäp.   4. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ häp    tr   ®Ó th¶o  Ën  éi dung  lu n   c«ng  Öc  µ   vi m c«ng  viÖc    ã  ªnquan  n   ®ã c li   ®Õ chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   íc cña    é,  µnh  µ  l  n  c¸c B ng v c¸ctØnh,thµnh  è  × ph¶im êi  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    é, ngµnh      ph th     ®¹   c th quy c c¸c B   vµ  Ýnh  Òn  a   ¬ng  ªnquan  ù  äp; néi dung  ch quy ®Þ ph li   dh    c«ng  Öc  ã  ªn vi c li   quan  n   Òn  î vµ  Üa  ô  ña  êi lao ®éng  ®Õ quy l   ngh i v c ng     trong  ©n  µng, th× ng h    ph¶im êi  idiÖn    ®¹   C«ng  oµn  µnh  n   ù. §¹idiÖn  ña  ¬  ® ng ®Õ d     c c quan,tæ   chøc  ® îc m êi  ù   äp  ãi trªn cã    dh n     quyÒn   ph¸t biÓu, nhng      kh«ng  tham  gia  Óu  bi quyÕt. 5.NghÞ   Õt vµ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång    quy   quy   c H  qu¶n  Þcã  Ýnh  ¾t  éc  tr   t b bu thi µnh  i víi µn  ©n  µng.  h ®è     to ng h   6. Tæng     gi¸m  c  ©n  µng, Gi¸m  c  ë  ®è ng h   ®è s giao  Þch, chinh¸nh,®¬n   d      vÞ  ù  s nghiÖp,c«ng    ùcthuéc cã    tytr     tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  y  ,  Þp  êi c ®Ç ®ñ k th   th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ©n  µng  ®Õ ho   c ng h theo yªu  Çu  c cña  éi ®ång  H  qu¶n  Þ. tr   7. C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ cã  tr   tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö   Ý   Ët  Ò   vbm v th«ng    îccung  Êp. tin®   c 8. Chi phÝ  ¹t®éng  ña  éi ®ång     ho   c H  qu¶n  Þ,cña  tr   Ban  Óm  ki so¸t, Ó       c¶ k tiÒn ¬ng  µ  ô  Êp  l v ph c cho    µnh    éi  ng  c¸c th viªnH ®å qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªnBan  kiÓm  so¸tvµ  é  Ën  óp  Öc  éi  ng    b ph gi vi H ®å qu¶n  Þ ® îc tÝnh  µo    Ý  tr     v chi ph qu¶n  ýcña  ©n  µng. Tæng   l  ng h   gi¸m  c  ®è b¶o  ¶m     iÒu  Ön  µ  ¬ng  ® c¸c ® ki v ph tiÖn lµm  Öc  Çn  Õtcho  éi ®ång    vi c thi   H  qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki so¸t.   §i Ò u  .Bæ   Öm,  Ôn  Öm,  Èn  c¸cchøc  30   nhi mi nhi chu y    danh  Ban  Óm   ki so¸t 1.  ëng  Tr Ban  Óm   ki so¸tlµ thµnh     viªn cña  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ  Héi tr do    ®ång qu¶n  Þph©n  tr   c«ng. 2. C¸c  µnh  th viªn kh¸c  ña    c Ban  Óm   ki so¸tdo  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ    tr bæ nhiÖ m,  Ôn  Ö m. mi nhi
 10. 10 3.  Öc  ©n   Vi ph c«ng  ëng  Tr Ban  Óm   ki so¸t vµ  Öc    Ö m,  Ôn    vi bæ nhi mi nhiÖ m     µnh    c¸c th viªn kh¸c trong    Ban  Óm     ki so¸tph¶i ® îc Thèng  c  ©n      ®è Ng hµng  µ   ícchuÈn  Nh n   y. §i Ò u    µnh    31. Th viªnBan  Óm  ki so¸t 1.Thµnh      viªnBan  Óm    ki so¸tph¶ilµnh÷ng  êicã  ×nh ®é      ng   tr   chuyªn m«n     vµ  o  øc  ®¹ ® nghÒ   nghiÖp theo quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc,kh«ng  ®Þ c Ng h Nh n   thuéc c¸c®èi t ng quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸cTæ        î   ®Þ t i 40      chøc  Ýn  ông. td 2. Ban  Óm    ã  è  µnh    èithiÓu  µ5  êivµ  t  Êt ph¶icã    ki so¸tc s th viªnt   l   ng   Ý nh     m ét  öa  è  µnh    µ chuyªn tr¸ch;sè  µnh    n s th viªnl       th viªnkiªm  Ö m   nhi ph¶icã  ét   m thµnh    Bé  ëng  é  µichÝnh  í thiÖu,m ét  µnh    Thèng  c  viªndo  tr BT  gi   i   th viªndo  ®è Ng ©n  µng  µ   ícgií thiÖu.Sè  îng thµnh    h Nh n     i  l  viªnBan  Óm    Héi ®ång  ki so¸tdo    qu¶n  ÞquyÕt ®Þnh. tr     §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  32. Nhi v v quy h c Ban  Óm    ki so¸t 1.  Ó m     ¹t®éng  µichÝnh  ña  ©n  µng; gi¸m    Öc  Êp  Ki tra ho   t  c ng h   s¸tvi ch hµnh  Õ     ¹ch  ch ®é h to¸n,ho¹t®éng  ña  Ö   èng  Óm     µ  Óm       c h th ki trav ki to¸n néi    bé  ña  ©n  µng. c ng h 2. ThÈ m   nh    ®Þ b¸o c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m  ña  ©n  µng; kiÓm     c ng h   tra tõng  Ên    ô  Ó  ªnquan  n   ¹t®éng  µichÝnh  ña  ©n  µng    v ®Ò c th li   ®Õ ho   t  c ng h khi xÐt thÊy  Çn  ÕthoÆc     c thi   theo quyÕt ®Þnh  ña  éi ®ång      c H  qu¶n  Þ. tr 3. Thêng    xuyªn th«ng    b¸o  íiHéi ®ång  v    qu¶n  Þ vÒ   Õt  tr   k qu¶  ¹t®éng  ho   tµichÝnh.     4. B¸o    c¸o  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ vÒ   Ýnh  Ýnh    tr   t ch x¸c,trung thùc,hîp      ph¸p  cña  Öc    Ðp, l gi÷chøng  õvµ  Ëp sæ   Õ   vi ghich  u    t   l   k to¸n,b¸o    µichÝnh  ©n    c¸o t   ng hµng;ho¹t®éng  ña  Ö   èng  Óm    µ  Óm    éibé  ña  ©n  µng.    c h th ki trav ki to¸nn   c ng h 5.  Õn  Ki nghÞ  biÖn ph¸p bæ  sung, söa  æi,    Õn  ¹t ®éng   µi   ® c¶i ti ho   t  chÝnh  ña  ©n  µng  c ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6. §îc sö  ông  Ö   èng  Óm     µ  Óm     d h th ki trav ki to¸n néi bé  ña  ©n  µng      c ng h ®Ó   ùc hiÖn    Ö m  ô  ña  ×nh. th   c¸cnhi vc m 7. C¸c  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  nhi v v quy h kh¸c theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   §iÒu  Ö  ©n  µng. l ng h §i Ò u      Öm,  Ôn  Öm   33. Bæ nhi mi nhi Tæng  gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng  gi¸m  ®èc, K Õ     ëng    to¸ntr Thèng  c  ©n   µng  µ   íc bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   ®è Ng h Nh n   nhi mi nhi Tæng  gi¸m  ®èc, Phã    Tæng gi¸m  c  ®è theo    Þ  ña  éi ®ång  ®Ò ngh c H   qu¶n  Þ;bæ   Ö m,  tr   nhi miÔn  Ö m   Õ     ëng  nhi K to¸ntr theo    Þ  ña  éi ®ång  ®Ò ngh c H   qu¶n  Þ vµ  tr   sau    khi cã  tho¶ thuËn  ña  é  µichÝnh.   c BT 
 11. 11 §i Ò u 34. Tæng     gi¸m  c,  ã   ®è Ph Tæng  gi¸m  c  ®è ph¶i lµ nh÷ng  êi    ng   kh«ng  éc c¸c®èi t ng quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸cTæ   thu      î   ®Þ t i 40      chøc  Ýn  ông,cã  td   tr×nh    ®é chuyªn m«n, n¨ng  ùc ®iÒu  µnh  ét  chøc  Ýn  ông  l  h m tæ  td theo    quy ®Þnh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  c Ng h Nh n   ph¶ic  ót¹ ViÖtNam     tr     i   trong thêigian ® ¬ng       nhiÖ m. §i Ò u    35. 1. §iÒu  µnh  ¹t®éng  ©n  µng  µTæng    h ho   ng h l  gi¸m  c, gióp Tæng  ®è     gi¸m  ®èc  ã  ét  è  ã   c m s Ph Tæng   gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng  µ  é    ë v b m¸y  chuyªn m«n,  nghiÖp  ô. v 2. Tæng    gi¸m  c  µngêichÞu  ®è l     tr¸chnhiÖm   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ,  íc tr  tr   ph¸p  ËtvÒ   Öc  iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  lu   vi ® h ho   h ng theo  Öm   ô, quyÒn  nhi v  h¹n quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i 36  ®Þ n 3.  ã   Ph Tæng   gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Tæng  gi¸m  c  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  Ünh  ùc  ¹t®éng  ña  ©n  µng  m sl v ho   c ng h theo  ©n  ph c«ng  ña  c Tæng   gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸chnhiÖm  ícTæng    tr   gi¸m  c  µ  ícph¸p luËtvÒ   Öm   ®è v tr       nhi vô  îcTæng  ®  gi¸m  c  ©n  ®è ph c«ng. 4. K Õ     to¸n tr ng  óp    ë gi Tæng   gi¸m  c  ®è chØ   o  ùc  Ön  ®¹ th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng    ña  ©n  µng,cã    Òn  µ  Ö m   ô    kª c ng h   c¸cquy v nhi v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5.Bé    m¸y  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ã  v c chøc  n¨ng tham  u,gióp Héi ®ång  m     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng  gi¸m  c  ®è trongqu¶n  ývµ  iÒu  µnh    l  ® h c«ng  Öc. vi §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  36. Nhi v v quy h c Tæng  gi¸m  c  ®è 1. Cïng  íiChñ   Þch  éi  ng    v  t H ®å qu¶n  Þ ký  Ën  èn  µ    ån  ùc tr   nh v v c¸c ngu l   kh¸cdo  µ   ícgiao ®Ó     Nh n     qu¶n  ý, ö  ông  l  d s theo  Òu  Ö  ©n  µng.Giao  èn  §i l ng h   v vµ    ån  ùckh¸ccho    c¸cngu l     c¸cc«ng    ùcthuéc. tytr   2.Tr×nh  éi ®ång    H  qu¶n  Þ: tr a) Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  ©n  µng; §i l ng h b) Thµnh  Ëp c«ng    ùcthuéc;   l  tytr   c)M ë   ë    s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù          ®¹     v s nghiÖp; d)  ¬   Êu  chøc  é  Cc tæ  b m¸y  qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ¹  ô së  Ýnh; c¬  l  ® h t i   ch tr   cÊu  chøc  é  tæ  b m¸y  iÒu  µnh  ë  ® h s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,         ®¹     ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp; ®)  Öc    Ö m,  Ôn  Ö m   ã   Vi bæ nhi mi nhi Ph Tæng   gi¸m  c,  Õ   ®è K to¸n tr ng;  ë   Gi¸m  c  ë  ®è s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn, ®¬n  Þ   ù  ®¹     v s nghiÖp  theo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng;   ®Þ c §i l ng h e) Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ë    ch ho   c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,         ®¹     ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp,c«ng    ùcthuéc;   tytr   g)  ¬ng  ho¹t ®éng  Ph ¸n    kinh doanh, ph¬ng  sö  ông  î nhuËn      ¸n  d li  sau thuÕ; h) Quy Õt  nh  Ò     Êt,tû gi¸,tû lÖ  ®Þ v l∙ su         hoa  ång, phÝ,  i h   møc   Òn  ¹t ti ph   ®èi víi    kh¸ch hµng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;  
 12. 12 i)Gãp  èn,mua    Çn  ña    v  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  ña    chøc  Ýn  ông  v c c¸ctæ  td kh¸c; k) Chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, mua  ¹    Ó  ©n  µng  µ  ë              l igi¶i , th ng h v s giao  dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,c«ng    ùcthuéc,®¬n  Þ  ù        ®¹     tytr     v s nghiÖp; l)Nh÷ng    thay  æi  ® quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  LuËt      1  31  c¸c Tæ chøc  Ýn  t dông; m)     Tæ chøc  Óm     c  Ëp    Óm       ¹t®éng cña  ©n  ki to¸n ®é l ®Ó ki to¸n c¸c ho   ng hµng; n) B¸o    µi Ýnh    c¸o t   ch tæng  îp vµ  Õt to¸nhµng  h   quy     n¨m  ña  ©n  µng; c ng h o)  íng  Én  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    H d c th vi th   c¸c quy  nh  ña  µ   íc vµ  ña  ®Þ c Nh n   c Ng ©n  µng  µ   ícvÒ   ¹t®éng  ©n  µng. h Nh n   ho   ng h 3. Bæ   Öm,  Ôn  Öm   ëng  µ  ã      nhi mi nhi Tr v Ph c¸c phßng  hoÆc  ban chuyªn  m«n, nghiÖp  ô;Phã  v  gi¸m  c, Trëng  ®è   phßng  Õ   k to¸n,Tæ   ëng  kiÓm       tr tæ  tra néibé  ë    s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù          ®¹     v s nghiÖp  µ    v c¸c chøc  danh  kh¸ctheo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng.     ®Þ c §i l ng h 4.    Tæ chøc  ùc  Ön  ¬ng  ho¹t ®éng  th hi ph ¸n    kinh doanh, ph¬ng  sö    ¸n  dông  înhuËn  l  i sau  Õ    îcHéi ®ång  thu khi®     qu¶n  Þphª duyÖt. tr     5.§iÒu  µnh  µ  Õt  nh    Ên    ã  i     h v quy ®Þ c¸c v ®Ò c l ªnquan  n     ¹t®éng  ®Õ c¸cho   kinh doanh  ña  ©n  µng    c ng h theo  ng  ®ó ph¸p  Ët, Òu  Ö  ©n  µng  µ  Õt lu  §i l ng h v quy   ®Þnh  ña  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ;chÞu  tr   tr¸chnhiÖm   Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh  ña    c ng©n  µng. h 6. §¹idiÖn     cho  ©n  µng  ng h trong quan  Ö   èc  Õ,tè tông,tranh chÊp,   h qu t           gi¶i Ó,ph¸ s¶n.  th     7.  îc quyÕt  nh   dông    Ön  §  ®Þ ¸p  c¸c bi ph¸p  îtthÈm   v  quyÒn  ña  ×nh   cm trong tr ng  îp khÈn  Êp  ªntai  ch  äa,ho¶  ¹n,sù  è) vµ  Þu   ê h   c (thi   , ®Þ h  ho   c   ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   ÷ng  Õt  nh  ,  v nh quy ®Þ ®ã sau    ®ã ph¶ib¸o  ngay  éi ®ång    c¸o  H  qu¶n  trÞ,Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬    h Nh n   c¸cc quan  µ   íckh¸ccã  Èm  Òn      Nh n     th quy ®Ó gi¶i quyÕt tiÕp.   8. ChÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  éi  ng  s¸tc H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t,   Ng ©n  µng  µ   ícvµ    ¬  h Nh n   c¸c c quan  µ   íckh¸ccã  Èm  Òn  i víi Öc  Nh n     th quy ®è    vi thùc hiÖn  Ö m  ô  iÒu  µnh  ña  ×nh.   nhi v® h cm 9. B¸o    éi ®ång    c¸o H   qu¶n  Þ,Ng ©n   µng  µ   ícvµ    ¬  tr   h Nh n   c¸c c quan  µ   Nh níckh¸c cã  Èm  Òn      th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õt  lu   k qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña  ©n  µng.   c ng h 10. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô    quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, Òu  Ö  lu   §i l ng©n  µng  µ  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  h v quy   c H  qu¶n  Þ. tr M ô c  2   N g © n  h µ n g  th¬ n g  m ¹ i c æ  p h Ç n §i Ò u 37. 1. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n  äit¾t lµ   h th m   ph c Nh n   nh d (g       ng©n  µng  ¬ng  ¹i cæ   Çn)  µ ng©n  µng  ¬ng  ¹i ® îc thµnh  Ëp  íi h th m  ph l  h th m    l d 
 13. 13 h×nh thøc c«ng      Çn,  ty cæ ph trong    ®ã doanh nghiÖp  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýn  t dông  µ  íc vµ  chøc  nh n   tæ  kh¸c,c¸  ©n  ïng  ãp  èn    nh c g v theo  quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n 2.  íih¹n së  ÷u    Çn   i  íi ét  Gi   h cæ ph ®è v  m tæ chøc, c¸  ©n   µ   Öc    nh v vi chuyÓn  îng cæ   Çn  ùc hiÖn  nh   ph th   theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 3.ViÖc  ãp  èn,mua    Çn  ña    gv  cæ ph c doanh  nghiÖp  µ  íc,tæ  nh n   chøc  Ýn  t dông  µ  íc®èi víi ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ùc hiÖn  nh n       ng h th m   ph th   theo quy  nh     ®Þ cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u    lo¹i   Çn 38. C¸c    ph cæ 1. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    h th m   ph ph¶icã    Çn    cæ ph phæ   th«ng.Ng êisë      h÷u    Çn  cæ ph phæ   th«ng  äilµcæ   «ng  g    ® phæ   th«ng. 2. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  ã  Ó  ã    Çn  ®∙ibiÓu  Õt.   h th m   ph c th c cæ ph u    quy   Ng êisë  ÷u    Çn  ®∙ibiÓu  Õt gäilµcæ   «ng  ®∙ibiÓu  Õt.   h cæ ph u    quy       ® u    quy 3. ChØ   ã    «ng    c cæ ® s¸ng  Ëp  îc quyÒn  ¾ m   ÷ cæ   Çn  ®∙ibiÓu  l®  n gi   ph u    quyÕt.¦u ®∙ibiÓu  Õt  ña    «ng       quy c cæ ® s¸ng  Ëp  l chØ  ã  Öu  ùctrong 3  c hi l     (ba)   n¨m  Ó   õ ngµy  ©n  µng  îc cÊp  Êy  k t  ng h ®  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh.     Sau  êih¹n  ,    Çn  ®∙ibiÓu  Õt  ña    «ng  th   ®ã cæ ph u    quy c cæ ® s¸ng  Ëp  l chuyÓn  ® æi  µnh    Çn  th cæ ph phæ   th«ng. 4. Cæ   Çn    ph phæ   th«ng  kh«ng  Ó  th chuyÓn  æi  µnh    Çn   ®∙ibiÓu  ® th cæ ph u    quyÕt. d     Çn  ®∙ibiÓu  Õtvµ  Òn  ña  ®«ng  ®∙ibiÓu  Õt Cæ ph u    quy   quy c cæ  u    quy 1.    Çn   ®∙i biÓu  Cæ ph u    quyÕt  µ cæ   Çn  ã  è  Õu  Óu  l  ph c s phi bi quyÕt  nhiÒu  ¬n  víicæ   Çn  h so    ph phæ  th«ng. Sè   Õu  Óu    phi bi quyÕt  ña  ét    cm cæ phÇn  ®∙ibiÓu  Õt do  Òu  Ö  ©n  µng  u    quy   §i l ng h quy  nh. ®Þ 2.Cæ   «ng  ë  ÷u    Çn  ®∙ibiÓu  Õt cã  Òn:   ® s h cæ ph u    quy   quy a)  Óu  Õt  Ò     Ên    éc  Èm   Òn  ña  ¹ihéi®ång    Bi quy v c¸c v ®Ò thu th quy c §    cæ ®«ng  íi è  Õu  Óu  Õt theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy; v   phi bi quy   s   ®Þ t  i 1  n b) C¸c  Òn  quy kh¸c nh    «ng    cæ ® phæ  th«ng,trõtr ng  îp      ê h quy  nh  ¹ ®Þ ti   kho¶n  §iÒu  µy. 3  n 3.Cæ   «ng  ë  ÷u    Çn  ®∙ibiÓu  Õt    ® s h cæ ph u    quy kh«ng  îcchuyÓn  îng ®  nh   cæ   Çn    ph ®ã cho  êikh¸c. ng   §i Ò u 40  1.Quy Òn  ña    «ng    c cæ ® phæ   th«ng: a) Tham   ù  µ  Óu  Õt  Êtc¶    Ên    éc thÈm  Òn  ña  ¹i   d v bi quy t   c¸cv ®Ò thu   quy c §  héi®ång    «ng; øng  ö,®Ò   ö  µnh    éi ®ång    cæ ®   c  c th viªnH   qu¶n  Þ,thµnh    tr   viªn Ban  Óm  ki so¸t. çi cæ   Çn      ph phæ   M th«ng  ã  ét  Õu  Óu  Õt; c m phi bi quy b) §îcnhËn      íi    cæ tøc v   møc  theo quyÕt ®Þnh  ña  ¹ihéi®ång    «ng;     c §    cæ ®
 14. 14 c)§îcu  ªn     ti  mua    Çn  íitheo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng; cæ ph m     ®Þ c §i l ng h d) ChuyÓn  îng cæ   Çn    nh   ph theo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng;   ®Þ c §i l ng h   ®)  Ën   Nh th«ng    Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  ©n  µng  tinv t h ho   c ng h theo    quy ®Þnh  ña  Òu  Ö  ©n  µng; c §i l ng h e) §îcñy  Òn  õng  Çn      quy t l b»ng    v¨n b¶n  cho  êikh¸c trùctiÕp  ng      tham  ù  d §¹ihéi ®ång    «ng     cæ ® theo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng; ngêi ® îc ñy  ®Þ c §i l ng h      quyÒn  kh«ng  îcøng  ö  íi   ®  c v   c¸ch cña  Ýnh  × nh; t   ch m g)    ©n  µng    Ó  Khi ng h gi¶ith hoÆc  ph¸ s¶n, ® îc nhËn  ét  Çn  µis¶n     m ph t  cßn  ¹ t ng  l  ¬ øng  íisè    Çn  ãp  èn  µo  ©n  µng  i v   cæ ph g v v ng h theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ  gi¶i Ó,ph¸ s¶n;      th       h) C¸c  Òn    quy kh¸ctheo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng.     ®Þ c §i l ng h 2. Cæ   «ng  ín®∙  ¾ m   ÷ cæ   Çn    ® l  n gi   ph trong thêih¹n  ªntôc Ýt  Êt       li     nh 6 th¸ng,cã  Òn:   quy a) § Ò   ö  êivµo  éi ®ång    c ng   H  qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki so¸t; b) Xem   µ  Ën    v nh b¶n  sao  hoÆc   Ých lôcdanh  tr     s¸ch cæ   «ng  ã  Òn   ® c quy dù  äp  ¹ihéi®ång    «ng; h §    cæ ® c)Yªu  Çu  iÖutËp  äp  ¹ihéi®ång    «ng;   c tr   h §     cæ ®   d) C¸c  Òn    quy kh¸ctheo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng.     ®Þ c §i l ng h §iÒu    41.Ngh Üa  ô  ña    «ng  v c cæ ® phæ   th«ng  1.Mua      Çn  ∙    ®ñ cæ ph ® cam   Õt. k 2.  Êp  µnh  Òu  Ö  ©n  µng  µ  ¬  Õ   Ch h §i l ng h v c ch qu¶n  ýnéi bé cña  ©n  l    ng hµng. 3. ChÊp  µnh  Õt  nh  ña  ¹ihéi ®ång    «ng, Héi ®ång    h quy ®Þ c §    cæ ®    qu¶n  trÞ. 4. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   Ò   î vµ    Üa  ô  µis¶n    v n   c¸cngh v t  kh¸ccña  ©n  µng    ng h trongph¹m    è  èn  ∙  ãp  µo  ©n  µng.   vis v ® g v ng h 5.Thùc  Ön    Üa  ô    hi c¸cngh v kh¸ctheo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng.     ®Þ c §i l ng h §i Ò u      «ng  42. Cæ ® s¸ng lËp   1. Trong  n¨m  u   Ó   õ ngµy  ©n  µng  îccÊp  Êy    ba  ®Ç k t   ng h ®  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh, c¸c cæ   «ng       ® s¸ng  Ëp  l ph¶icïng    nhau  ¾ m   ÷ Ýt  Êt n gi   nh   20%   è    Çn  s cæ ph phæ  th«ng  îc quyÒn  µo      Çn  ®  ch b¸n;cæ ph phæ  th«ng  ña  c cæ   «ng  ® s¸ng  Ëp  ã  Ó   l c th chuyÓn  îng  nh cho  êi kh¸c  ng   kh«ng  ph¶i lµ cæ      ®«ng  Õu  îcsù  Êp  Ën  ña  ¹ihéi®ång    «ng. Cæ   «ng  ù  nh   n ®   ch thu c §     cæ ®   ® d ®Þ chuyÓn  îng cæ   Çn  nh   ph kh«ng  ã  Òn  Óu  Õt  Ò   Öc  c quy bi quy v vi chuyÓn  îng nh   c¸ccæ   Çn  .   ph ®ã 2. Sau  êih¹n  n¨m, c¸c h¹n  Õ     th   ba      ch quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  i  1  n ®è víi   Çn    ph phæ   cæ th«ng  ña    «ng  c cæ ® s¸ng lËp ®Ò u     á.    b∙ib
 15. 15 §i Ò u      Õu 43. Cæ phi 1. Cæ   Õu  µchøng    phi l   chØ  ng©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn    µnh  do  h th m   ph ph¸th x¸c nhËn  Òn  ë  ÷u  ét    quy s h m hoÆc   ét  è    Çn  ña  ©n  µng  .    m s cæ ph c ng h ®ã Cæ phiÕu  îcph¸thµnh  ã  Ó      ®    c th ghitªnhoÆc   kh«ng      éi dung  Ýnh  ña  ghitªn.N   ch c cæ   Õu  phi theo quy  nh  ña  Òu  LuËt Doanh    ®Þ c §i 59    nghiÖp. 2.ViÖc    µnh  phiÕu  ùchiÖn    ®Þnh  ña  ©n  µng  µ  íc   ph¸th cæ  th   theoquy  c Ng h Nh n . 3. Ph¸t hµnh    Õu  c«ng  óng    cæ phi ra  ch qua  Þ  êng  th tr chøng kho¸n ph¶i   tu©n  ñc¸cquy  nh  ña  th     ®Þ c ph¸p luËtvÒ       chøng kho¸nvµ  Þ  êng    th tr chøng  kho¸n. 4. ViÖc    b¸n    Çn  cæ ph cho  chøc, c¸ nh©n  íc ngoµi thùc  Ön  tæ     n    hi theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ¹ihéi®ång    «ng 44. §     cæ ® 1. §¹ihéi ®ång    «ng  µ c¬      cæ ® l   quan  Õt  nh  quy ®Þ cao  Êt  ña  ©n   nh c ng hµng  ¬ng  ¹icæ   Çn. th m   ph 2. §¹ihéi®ång    «ng  ã    Òn  ¹n  µ  Öm   ô      cæ ® c c¸c quy h v nhi v theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËtvÒ:    a) Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  ©n  µng; §i l ng h b) Th¶o  Ën  µ  lu v th«ng  qua b¸o c¸o  ¹t®éng  ña  éi  ng  ho   c H ®å qu¶n  Þ, tr   kÕt qu¶ kinh doanh,quyÕt to¸ntµichÝnh,ph¬ng    ©n  èilînhuËn,chia            ¸n ph ph     i     lî tøc cæ   Çn  µ  Ých  Ëp,sö  ông    ü      ph i v tr l d c¸c qu theo    Þ   ña  éi ®ång  ®Ò ngh c H   qu¶n  Þ;ph¬ng  íng,nhiÖ m  ô  ña  tr   h   v c n¨m  µichÝnh  íi; t  m c)Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng  qua      ¹t®éng  ña  b¸o c¸o ho   c Ban  Óm  ki so¸t; d) Thµnh  Ëp c«ng    ùcthuéc;   l  tytr   ®)  Chia,t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp,mua  ¹    Ó  ©n  µng  µ       h      l igi¶i , th ng h v c«ng    ty trùcthuéc cña  ©n  µng;     ng h e) Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc  é    ®Þ c c tæ  b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ña  ©n  l  ® h c ng hµng;quy  Õ   ©n    ch nh viªn,     Õ,  ü ¬ng,thïlaocho  µnh    éi ®ång  biªnch qu l     th viªnH   qu¶n  Þvµ  tr   Ban  Óm  ki so¸t; g) Quy Õt  nh      ¹t®éng  i ngo¹i   ®Þ ®Ò ¸n ho   ®è   ; h) Quy Õt  nh  ¬ng    ©y  ùng  ¬  ë  ËtchÊtvµ    ®Þ ph ¸n x d csv    trang bÞ  ü  Ët;   k thu i)Th«ng    qua  ¬ng  gãp  èn, mua     Çn  ña  ph ¸n  v  cæ ph c doanh nghiÖp, tæ    chøc  Ýn  ông  td kh¸c; k)Ph¸thµnh    Õu  íi;     cæ phi m l)ChuyÓn  îng cæ   Çn    nh   ph phæ   th«ng  ña    «ng  c cæ ® s¸ng  Ëp trong ba    l    n¨m ®Çu  Ó   õngµy  ©n  µng  îccÊp  Êychøng  Ën  ¨ng  ý    k t  ng h ®  gi   nh ® k kinhdoanh; m)  ÷ng  Nh thay ® æi  îcquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt c¸cTæ     ®  ®Þ t i 1  31      chøc  tÝn  ông, trõ nh÷ng  d    thay  æi  Ò   a   iÓ m   Æt   ë  ® v ®Þ ® ® s giao  Þch, chinh¸nh, d      v¨n phßng  idiÖn,vÒ     ®¹     chuyÓn  îng cæ   Çn  ã        ûlÖ  nh   ph c ghitªnqu¸ t   quy  nh   ®Þ cña  ©n  µng  µ   ícvµ  Ò  Tæng  Ng h Nh n   v   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ng©n  µng; ®è   h
 16. 16 n) Quy Õt  nh      ®Þ gi¶iph¸p kh ¾c  ôc    Õn  ng  ínvÒ   µichÝnh  ña    ph c¸cbi ®é l   t   c ng©n  µng; h o)  Çu,  Ôn  Ö m,    Öm   µnh    éi  ng  B mi nhi b∙inhi th viªn H ®å qu¶n  Þ,thµnh  tr   viªnBan  Óm    ki so¸t; p) Xem   Ðt    ¹m  µ  Õt  nh  ×nh  x saiph v quy ®Þ h thøc  ö  ý®èi  íithµnh    x l  v  viªn Héi ®ång    qu¶n  Þg©y  Öth¹icho  ©n  µng  µ      «ng; tr   thi     ng h v c¸ccæ ® q) C¸c  Òn  µ  Ö m   ô  quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,§iÒu  Ö  lu   l ng©n  µng. h 3. V Ò   Èm  Òn  iÖu tËp  äp  ¹ihéi®ång    «ng; danh    th quy tr   h §    cæ ®   s¸ch cæ     ®«ng  ã  Òn  ù  äp; m êi  äp; quyÒn  ù  äp; ch¬ng  ×nh  µ  éi dung  c quy dh   h  dh   tr vn  häp; ®iÒu  Ön, thÓ    ki   thøc  Õn  µnh  äp; th«ng  ti h h  qua  Õt  nh;  quy ®Þ biªn b¶n    häp; yªu  Çu  û  á  Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng, thùc hiÖn   c hu b quy ®Þ c §    cæ ®     theo  quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ  ®Þ c Ng h Nh n   ph¶i® îcquy  nh     ®Þ trong §iÒu  Ö  ©n     l ng hµng. §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  éi ®ång  45. Nhi v v quy h c H   qu¶n  Þ tr   1. Qu¶n  Þ ng©n  µng    tr   h theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   NghÞ   nh   ®Þ nµy. 2. Quy Õt  nh     Ên    ªnquan  n   ôc   ch,  ®Þ c¸c v ®Ò li   ®Õ m ®Ý quyÒn  î cña  li  ng©n  µng  õnh÷ng  Ên    éc thÈm  Òn  ña  ¹ihéi®ång    «ng. h tr   v ®Ò thu   quy c §     cæ ® 3. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ chÞu  tr   tr¸chnhiÖm   íc §¹ihéi ®ång    «ng  Ò     tr       cæ ® v kÕt  qu¶  ¹t®éng  òng    ÷ng    ¹m  ho   c nh nh saiph trong qu¶n  ý,   ¹m  iÒu  Ö,vi   l   ph ® vi l    ph¹m ph¸p luËtg©y  Öth¹icho  ©n  µng.    thi     ng h 4.  ×nh  ¹ihéi®ång    «ng  Õt  nh    éidung  Tr §    cæ ® quy ®Þ c¸cn   quy  nh  ¹ c¸c ®Þ t    i ®iÓ m       ,        ,   , n,o,p,q  a,b,d,® e,g,h,i  l  k, m,        kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 2  44  ®Þ n 5.Tr×nh  èng  c  ©n  µng  µ   íc:   Th ®è Ng h Nh n a) ChuÈn  söa  æi,bæ     y  ®   sung  Òu  Ö  ©n  µng; §i l ng h b) Thµnh  Ëp c«ng    ùcthuéc;   l  tytr   c) ChÊp  Ën  Öc  ë   ë    thu vi m s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn, ®¹     thµnh  Ëp ®¬n  Þ  ù  l  v s nghiÖp  ña  ©n  µng; c ng h d) Ch Êp  Ën  Öc  ãp  èn,mua    Çn, li     thu vi g v   cæ ph   ªndoanh  íi   ñ  u   v   ch ®Ç c¸c tnícngoµi;    ®)  Êp   Ën  Öc  Ch thu vi chia,t¸ch,hîp  Êt, s¸p  Ëp,      nh   nh mua   ¹     Ó  l i gi¶ith , ng©n   µng  µ  ë  h v s giao  Þch, chi nh¸nh, v¨n  d      phßng  i diÖn, c«ng    ùc ®¹     ty tr   thuéc,®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ña  ©n  µng; c ng h e) ChÊp  Ën  ÷ng    thu nh thay ® æi  îcquy  nh  ¹    ®  ®Þ tikho¶n  §iÒu  LuËt 1  31    c¸cTæ     chøc  Ýn  ông; td g) Ph¸thµnh    Õu  íi;     cæ phi m h) ChuÈn  viÖc  Çu,    Öm,  Ôn  Öm,    Ö m   ñ   Þch  µ  y  b bæ nhi mi nhi b∙inhi Ch t v c¸cthµnh      viªnkh¸ctrong Héi ®ång       qu¶n  Þ;Trëng  tr   ban  µ    µnh    v c¸cth viªnkh¸c  trongBan  Óm    ki so¸t,  Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c); ®è
 17. 17 i)ChÊp  Ën  chøc  Óm     c  Ëp    Óm       ¹t®éng    thu tæ  ki to¸n®é l ®Ó ki to¸nc¸c ho   cña  ©n  µng. ng h 6. Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc  é    ®Þ cc tæ  b m¸y  iÒu  µnh  ë  ® h s giao  Þch, chi d    nh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù     ®¹     v s nghiÖp  µ  v c«ng    ùcthuéc cña  ©n   tytr     ng hµng. 7. Phª  Öt  ¬ng  ho¹t®éng    duy ph ¸n    kinh doanh  Tæng     do  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) ®Ò   Þ.   ngh 8. Quy  nh  Ò     Êt,tû gi¸, û lÖ    ®Þ v l∙ su         hoa  ång, phÝ, møc  Òn ph¹t®èi  i t h     ti     víi  kh¸ch hµng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   9. TrÝch  Ëp  µ  ö  ông    ü, chialîtøc cæ   Çn    l vsd c¸c qu         ph i theo  Þ  Õt  ngh quy cña  ¹ihéi®ång    «ng. §    cæ ® 10.    Öm,  Ôn   Öm,    Ö m   Bæ nhi mi nhi b∙inhi Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c), ®è   Phã Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c),K Õ     ëng  ©n  µng;Gi¸m  c  ë  ®è   to¸ntr ng h   ®è s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù          ®¹     v s nghiÖp. 11. Quy  nh  Öc    Ö m,  Ôn  Ö m,    Ö m       ®Þ vi bæ nhi mi nhi b∙inhi c¸c chøc danh  qu¶n  ýngoµic¸cchøc  l     danh  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µ    µo  Òu  ®Þ t  i 10  n v ghiv §i lÖ  ©n  µng. ng h 12. Ban  µnh    h Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi  ng  ch ho   c H ®å qu¶n  Þ,Ban  Óm   tr   ki so¸t. 13. Ban  µnh    h quy  nh  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  Óm     µ  Óm   ®Þ v tæ  v ho   ki tra v ki to¸nnéibé      theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   14. Ban  µnh  h Quy   Õ   ¹t ®éng  ña  ë  ch ho   c s giao  Þch,    d chi nh¸nh, v¨n    phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù  ®¹     v s nghiÖp,c«ng    ùcthuéc.   tytr   15.Ban  µnh        h c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn    h  c th vi th   c¸cquy  nh   ®Þ cña  µ   ícvµ  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ   ¹t®éng  ©n  µng. Nh n   c Ng h Nh n   ho   ng h 16. Quy Õt  nh  Òn ¬ng, tiÒn  ëng    ®Þ ti l   th cho Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c), ®è   Phã  Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c). ®è 17. Xem   Ðt saiph¹m  ña    x   c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  ®èc  ã  (Ph gi¸m  c)  ©y  Öt h¹icho  ©n   µng  × nh   µ  ùc  Ön    ®è g thi     ng h m v th hi c¸c biÖn  ph¸p cÇn  Õt®Ó   ¾c  ôc.   thi   kh ph 18. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô    quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  Òu  lu   §i lÖ  ©n  µng. ng h §i Ò u    µnh    éi ®ång  46. Th viªnH   qu¶n  Þ tr   1.  µnh  Th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  µ nh÷ng  êi cã  tÝn, ®¹o  øc  tr l   ng   uy    ® nghÒ  nghiÖp  µ  Óu  Õt vÒ   ¹t®éng  ©n  µng, kh«ng  éc c¸c ®èi ­ v hi bi   ho   ng h   thu     t îng quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸cTæ     ®Þ t i 40      chøc  Ýn  ông. td 2. Chñ   Þch  µ    µnh      t v c¸c th viªnkh¸c trong Héi  ng      ®å qu¶n  Þ kh«ng  îc tr   ®  uû  Òn  quy cho  ÷ng  êi kh«ng  nh ng   ph¶ilµ thµnh    éi  ng     viªnH ®å qu¶n  Þ thùc tr     hiÖn  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh. Chñ   Þch  éi ®ång  nhi v  hcm   t H  qu¶n  Þkh«ng  ­ tr   ® îctham    éi ®ång    gia H   qu¶n  Þ hoÆc   tr   tham    iÒu  µnh  chøc  Ýn  ông  gia ® h tæ  td kh¸c,trõtr ng  îp tæ      ê h   chøc    µc«ng    ùcthuéc. ®ã l   tytr  
 18. 18 3. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ cã  è  µnh    èithiÓu  µ 3  êi vµ  tr   s th viªnt   l   ng   kh«ng  ît v  qu¸ 11  êi.Sè  îng  µnh    éi ®ång    ng   l th viªnH   qu¶n  Þ do  ¹ihéi®ång    «ng  tr   §     cæ ® quyÕt ®Þnh.   4. NhiÖm   ú  ña  µnh    éi ®ång    k c th viªnH   qu¶n  Þtõ 2  n   n¨m, do  ¹ihéi tr     ®Õ 5    §    ®ång    «ng  Õt®Þnh.C¸c  µnh viªnHéi®ång  cæ ® quy     th       qu¶n  Þcã  Ó  îcbÇu  ¹  tr   th ®   li . 5. Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þ cã  Ó  tr   th kiªm  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   theo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng.   ®Þ c §i l ng h 6.  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  µnh    éi  ng  Nhi v  h c th viªn H ®å qu¶n  Þ do  ©n   tr   Ng hµng  µ   ícquy  nh. Nh n   ®Þ §i Ò u    é  47. B m¸y  óp viÖc  éi ®ång  gi   H  qu¶n  Þ tr   1.Héi ®ång     qu¶n  Þsö  ông  é  tr   d b m¸y  iÒu hµnh  µ  ®   v con  Êu  ña ng©n  dc  hµng    ùc hiÖn  Öm  ô  ña  × nh. ®Ó th   nhi vc m 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ cã    ©n    óp viÖc  tr   c¸c nh viªngi   chuyªn tr¸ch. éi ®ång       H qu¶n  Þquy  nh  è îng vµ  Öm  ô  ña  õng nh©n    óp viÖc. tr   ®Þ s l   nhi vc t   viªngi   §i Ò u    Çu,  Ôn  Öm,    Öm,  Èn  c¸c chøc  48. B mi nhi b∙inhi chu y    danh  éi H  ®ång  qu¶n  Þ tr 1. §¹ihéi ®ång    «ng  Çu,  Ôn  Ö m,    Öm   µnh    éi     cæ ® b mi nhi b∙inhi th viªn H   ®ång qu¶n  Þ víisè    «ng  i diÖn  t  Êt  tr     cæ ® ®¹   Ý nh 51%  tæng  è  Õu  Óu  s phi bi quyÕt  ña  Êtc¶    «ng  ù  äp  Êp  Ën.Tû  Ö  ô  Ó,h×nh  c t   cæ ® d h ch thu   l c th   thøc biÓu    quyÕt do  Òu  Ö  ©n  µng    §i l ng h quy  nh.   ®Þ   2. Héi ®ång     qu¶n  Þ bÇu,  Ôn  Ö m,    Ö m   ñ   Þch  éi ®ång  tr   mi nhi b∙inhi Ch t H  qu¶n  Þ.H×nh  tr   thøc  Óu  Õt;tû lÖ  è  Õu  Êp  Ën  víitæng  è  bi quy     s phi ch thu so    s phiÕu  Óu  Õt do  Òu  Ö  ©n  µng  bi quy   §i l ng h quy  nh. ®Þ   3. ViÖc  Çu,  Ôn  Öm,    Öm   ñ   Þch  µ    µnh      b mi nhi b∙inhi Ch t v c¸c th viªn kh¸c  trongHéi ®ång     qu¶n  Þph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn  tr      ®è Ng h Nh n   y. §i Ò u  .BÇu,miÔn  Öm,  i Öm,  Èn  c¸cchøc  49     nhi b∙ nhi chu y    danh  Ban  Óm   ki so¸t 1. §¹ihéi ®ång    «ng  Çu,  Ôn  Ö m,    Öm   µnh        cæ ® b mi nhi b∙inhi th viªnBan  kiÓm     íisè    «ng  idiÖn  t  Êt  so¸tv   cæ ® ®¹   Ý nh 51%  tæng  è  Õu  Óu  Õt s phi bi quy   cña  Êtc¶    «ng  ù  äp  Êp  Ën.Tû  Ö  ô  Ó,h×nh  t   cæ ® d h ch thu   l c th   thøc biÓu  Õt   quy   do  Òu  Ö  ©n  µng  §i l ng h quy  nh. ®Þ 2. Ban  Óm   ki so¸tbÇu,  Ôn  Öm,    Öm   ëng    mi nhi b∙inhi Tr Ban  Óm   ki so¸t.   H×nh thøc biÓu  Õt;tû lÖ  è  Õu  Êp  Ën  víi   quy     s phi ch thu so    tæng  è  Õu  Óu  s phi bi quyÕt do  Òu  Ö  ©n  µng    §i l ng h quy  nh. ®Þ 3. ViÖc  Çu, miÔn  Öm,    Öm   ëng    b   nhi b∙inhi Tr ban  µ    µnh    v c¸c th viªntrong  Ban  Óm    ki so¸tph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn     ®è Ng h Nh n   y.
 19. 19 §i Ò u    µnh    50. Th viªnBan  Óm  ki so¸t 1.Thµnh      viªnBan  Óm    ki so¸tph¶ilµnh÷ng  êicã  ×nh ®é      ng   tr   chuyªn m«n     vµ  o  øc  ®¹ ® nghÒ   nghiÖp theo quy  nh   ña  ©n   µng  µ   íc,kh«ng  ®Þ c Ng h Nh n   thuéc c¸c®èi t ng quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸cTæ        î   ®Þ t i 40      chøc  Ýn  ông. td 2. Ban  Óm     ã  è  µnh    èithiÓu  µ 3  êivµ  t  Êt cã  ét    ki so¸tc s th viªnt   l   ng   Ý nh   m nöa  è  µnh    µchuyªn tr¸ch. ëng  s th viªnl       Tr Ban  Óm    ki so¸tph¶ilµcæ   «ng. Sè ­    ®  l îng thµnh      viªnBan  Óm    §¹ihéi®ång    «ng  Õt ®Þnh. ki so¸tdo      cæ ® quy     §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  51. Nhi v v quy h c Ban  Óm    ki so¸t 1. KiÓ m     ¹t®éng  µichÝnh  ña   ©n  µng; gi¸m    Öc  Êp    tra ho   t  c ng h   s¸tvi ch hµnh  Õ     ¹ch  ch ®é h to¸n,ho¹t®éng  ña  Ö   èng  Óm     µ  Óm       c h th ki trav ki to¸n néi    bé  ña  ©n  µng. c ng h 2. ThÈ m   nh    ®Þ b¸o c¸o  µichÝnh  µng  t  h n¨m  ña  ©n  µng; kiÓm     c ng h   tra tõng  Ên    ô  Ó  ªnquan  n   ¹t®éng  µichÝnh  ña  ©n  µng    v ®Ò c th li   ®Õ ho   t  c ng h khi xÐt thÊy  Çn  Õt    c thi  hoÆc   theo  Õt  nh  ña  ¹ihéi®ång    «ng  quy ®Þ c §    cæ ® hoÆc   theo yªu cÇu  ña    «ng  ín.    c cæ ® l 3. Thêng    xuyªn th«ng  víiHéi ®ång    b¸o      qu¶n  Þ vÒ   Õt  tr   k qu¶  ¹t®éng; ho     tham kh¶o    Õn  ña  éi ®ång  ý ki c H   qu¶n  Þ tr c khitr×nh c¸c b¸o    Õt  Ën  tr   í        c¸o,k lu vµ  Õn  Þ    ¹ihéi®ång    «ng. ki ngh lªn§     cæ ® 4. B¸o c¸o  ¹ihéi ®ång    «ng  Ò   Ýnh  Ýnh    §    cæ ® vt ch x¸c,trung  ùc,hîp th     ph¸p  ña  Öc    Ðp, u  ÷  c vi ghi ch l gi chøng  õ  µ  Ëp    Õ    t v l sæ k to¸n,b¸o    c¸o  µi t  chÝnh;  ¹t ®éng  ña  Ö   èng  Óm     µ  Óm   ho   c h th ki tra v ki to¸n néi bé   ña  ©n       c ng hµng. 5.  Õn  Ki nghÞ  biÖn ph¸p bæ  sung, söa  æi,    Õn  ¹t ®éng   µi   ® c¶i ti ho   t  chÝnh  ña  ©n  µng  c ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6. §îc sö  ông  Ö   èng  Óm     µ  Óm     d h th ki trav ki to¸n néi bé  ña  ©n  µng      c ng h ®Ó   ùc hiÖn    Ö m  ô  ña  ×nh. th   c¸cnhi vc m 7. C¸c  Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  nhi v v quy h kh¸c theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vµ  lu   §iÒu  Ö  ©n  µng. l ng h   §i Ò u      Öm,  Ôn  Öm,    Öm   52. Bæ nhi mi nhi b∙inhi Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)  1.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,    Öm   tr   nhi mi nhi b∙inhi Tæng  gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c),K Õ     ëng. ®è   to¸ntr   2. ViÖc    Ö m,  Ôn  Ö m,    Öm     bæ nhi mi nhi b∙inhi Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è ph¶i® îcThèng  c  ©n  µng  µ   ícchuÈn     ®è Ng h Nh n   y. §i Ò u    53. Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Phã  ®è   Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  ®èc) ph¶ilµ nh÷ng  êikh«ng  éc c¸c ®èi t ng quy  nh  ¹  Òu  LuËt    ng   thu      î   ®Þ ti§i 40    c¸c Tæ     chøc  Ýn  ông,cã  ×nh ®é   td   tr   chuyªn m«n,    n¨ng  ùc®iÒu  µnh  ét    l  h m tæ chøc  Ýn  ông  td theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ícvµ  ®Þ c Ng h Nh n   ph¶ic  ót¹  Öt   tr   iVi   Nam  trongthêigian ® ¬ng  Ö m.      nhi
 20. 20 §i Ò u    54. 1. §iÒu  µnh  ¹t®éng  ©n  µng  µTæng    h ho   ng h l  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),gióp ®è     Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ã  ét  è  ã  ®è c m s Ph Tæng   gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c), ®è   K Õ     ëng  µ  é  to¸ntr v b m¸y chuyªn m«n    nghiÖp  ô. v 2.Tæng    gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) lµngêichÞu  ®è       tr¸chnhiÖm  ícHéi®ång    tr     qu¶n  trÞ, ícph¸p luËtvÒ   Öc  iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  ña  ©n  µng.    tr     vi ® h ho   h ng c ng h 3.  ã   Ph Tæng   gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c)  µ ngêi gióp  ®è l     Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  Ünh  ùc  ¹t®éng  ña  ©n  µng  m sl v ho   c ng h theo  ©n  ph c«ng  ña  c Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µ  Þu  ®è v ch tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µ  íc ph¸p  Ët vÒ   Ö m   ô  îc Tæng   ®è v tr   lu   nhi v®  gi¸m  ®èc (Gi¸m  c) ph©n  ®è   c«ng. 4.  Õ   K to¸n tr ng  óp    ë gi Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è chØ   o  ùc  Ön  ®¹ th hi c«ng    Õ   t¸ck to¸n,thèng  cña  ©n  µng, cã    Òn  µ  Ö m   ô    kª  ng h   c¸c quy v nhi v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5.  é   B m¸y  chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ã  v c chøc n¨ng tham  u, gióp Héi ®ång  m     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) trongqu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ®è     l  ® h c«ng  Öc. vi §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  55. Nhi v v quy h c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   1.Tr×nh  éi ®ång    H  qu¶n  Þ: tr a) Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  ©n  µng; §i l ng h b) Thµnh  Ëp c«ng    ùcthuéc;   l  tytr   c)M ë   ë    s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,®¬n  Þ  ù          ®¹     v s nghiÖp; d)  ¬   Êu  chøc  é  Cc tæ  b m¸y  qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  ¹  ô së  Ýnh; c¬  l  ® h t i   ch tr   cÊu  chøc  é  ®iÒu  µnh  ë    Þch,chinh¸nh,v¨nphßng  idiÖn,®¬n  Þ  tæ  b m¸y  h s giaod       ®¹     v sù  nghiÖp; ®)    Ö m,  Ôn  Ö m,    Öm   ã  Bæ nhi mi nhi b∙inhi Ph Tæng   gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  ®èc),K Õ     ëng; Gi¸m  c  ë    to¸ntr   ®è s giao  Þch, chinh¸nh,v¨n  d      phßng  idiÖn, ®¹     ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp theo quy  nh  ña  Òu  Ö  ©n  µng;   ®Þ c §i l ng h   e) Quy  Õ   ¹t®éng  ña  ë    ch ho   c s giao dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,         ®¹     ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp,c«ng    ùcthuéc;   tytr   g) Quy Õt  nh  Ò     Êt,tû gi¸,tû lÖ  ®Þ v l∙ su         hoa  ång, phÝ,  i h   møc   Òn  ¹t ti ph   ®èi víi    kh¸ch hµng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   h) Ph¸thµnh    Õu  íi;     cæ phi m i) ¬ng    ¹t®éng   Ph ¸n ho   kinhdoanh;   k)  ãp  èn, mua     Çn  ña  G v  cæ ph c doanh nghiÖp  µ  ña  chøc  Ýn  ông  v c tæ  td kh¸c; l)Chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, mua  ¹     Ó  ©n  µng  µ  ë              l igi¶ith ng , h v s giao  dÞch,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn,c«ng    ùcthuéc,®¬n  Þ  ù        ®¹     tytr     v s nghiÖp; m)   ÷ng  Nh thay ® æi    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt c¸c Tæ   ®Þ ti  1  31     chøc  Ýn  t dông;
Đồng bộ tài khoản