Nghị định 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
137
lượt xem
38
download

Nghị định 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 49/2000/nđ-cp về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại do chính phủ ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/2000/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại do Chính phủ ban hành

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2000/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 9 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 49/2000/N -CP NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2000 V T CH C VÀ HO T NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t các T ch c tín d ng s 02/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997; Theo ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Ngh nh này quy nh chi ti t m t s i u c a Lu t các T ch c tín d ng v t ch c và ho t ng c a ngân hàng thương m i. 2. Ngân hàng thương m i là ngân hàng ư c th c hi n toàn b ho t ng ngân hàng và các ho t ng kinh doanh khác có liên quan vì m c tiêu l i nhu n, góp ph n th c hi n các m c tiêu kinh t c a Nhà nư c. 3. Ngân hàng thương m i theo Ngh nh này g m ngân hàng thương m i nhà nư c, ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân. i u 2. Vi c c p gi y phép thành l p và ho t ng; cơ c u t ch c c a ngân hàng thương m i th c hi n theo quy nh t i M c 1, M c 2, Chương II Lu t các T ch c tín d ng và quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: HO T NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I M C 1: HUY NG V N i u 3.
 2. Ngân hàng thương m i ư c huy ng v n dư i các hình th c sau: 1. Nh n ti n g i c a các t ch c, cá nhân và các t ch c tín d ng khác dư i các hình th c ti n g i không kỳ h n, ti n g i có kỳ h n và các lo i ti n g i khác. 2. Phát hành ch ng ch ti n g i, trái phi u và gi y t có giá khác huy ng v n c a t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c khi ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n. 3. Vay v n c a các t ch c tín d ng khác ho t ng t i Vi t Nam và c a t ch c tín d ng nư c ngoài. 4. Vay v n ng n h n c a Ngân hàng Nhà nư c theo quy nh t i kho n 1 i u 30 Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 5. Các hình th c huy ng v n khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M C 2: HO T NG TÍN D NG i u 4. Ngân hàng thương m i ư c c p tín d ng cho t ch c, cá nhân dư i các hình th c cho vay, chi t kh u thương phi u và gi y t có giá khác, b o lãnh, cho thuê tài chính và các hình th c khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 5. Ngân hàng thương m i ư c cho các t ch c, cá nhân vay v n dư i các hình th c: 1. Cho vay ng n h n nh m áp ng nhu c u v n cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. 2. Cho vay trung h n, dài h n th c hi n các d án u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, d ch v , i s ng. i u 6. 1. Ngân hàng thương m i ch ng tìm ki m các d án s n xu t, kinh doanh kh thi, có hi u qu và có kh năng hoàn tr n cho vay. 2. Ngân hàng thương m i nhà nư c cho vay theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph trong trư ng h p c n thi t. 3. Vi c cho vay ph i ư c l p thành h p ng tín d ng và theo quy nh c a pháp lu t v b o m ti n vay và gi i h n cho vay. i u 7. 1. Ngân hàng thương m i t ch c vi c xét duy t cho vay theo nguyên t c phân nh trách nhi m gi a các khâu thNm nh và quy t nh cho vay; ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng.
 3. 2. Ngân hàng thương m i ư c quy n yêu c u khách hàng cung c p tài li u ch ng minh phương án kinh doanh kh thi, kh năng tài chính c a mình và c a ngư i b o lãnh trư c khi quy t nh cho vay; có quy n ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c h n khi phát hi n khách hàng cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p ng tín d ng. 3. Ngân hàng thương m i có quy n x lý tài s n b o m ti n vay c a khách hàng vay, tài s n c a ngư i b o lãnh trong vi c th c hi n nghĩa v b o lãnh thu h i n theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng; kh i ki n khách hàng vi ph m h p ng tín d ng và ngư i b o lãnh không th c hi n ho c th c hi n không úng nghĩa v b o lãnh theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngân hàng thương m i ư c mi n, gi m lãi su t cho vay, phí ngân hàng; gia h n n ; mua bán n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 8. 1. Ngân hàng thương m i ư c b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán, b o lãnh th c hi n h p ng, b o lãnh d th u và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác b ng uy tín và b ng kh năng tài chính c a mình i v i ngư i nh n b o lãnh theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. M c b o lãnh i v i m t khách hàng và t ng m c b o lãnh c a m t ngân hàng thương m i không ư c vư t quá t l so v i v n t có c a ngân hàng thương m i do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. 3. Ngân hàng thương m i th c hi n b o lãnh có các quy n và nghĩa v theo quy nh t i i u 59 Lu t các T ch c tín d ng và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 9. Ch các ngân hàng thương m i ư c phép th c hi n thanh toán qu c t m i ư c th c hi n b o lãnh vay, b o lãnh thanh toán và các hình th c b o lãnh ngân hàng khác mà ngư i nh n b o lãnh là t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 10. Ngân hàng thương m i ư c: 1. Chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c, cá nhân. 2. Tái chi t kh u thương phi u và các gi y t có giá ng n h n khác i v i các t ch c tín d ng khác. i u 11. Ngân hàng thương m i ư c ho t ng cho thuê tài chính nhưng ph i thành l p công ty cho thuê tài chính. Vi c thành l p, t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính th c hi n theo Ngh nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a công ty cho thuê tài chính. M C 3: DNCH V THANH TOÁN VÀ NGÂN QU
 4. i u 12. 1. Ngân hàng thương m i ph i m tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c (S giao d ch ho c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ) nơi ngân hàng thương m i t tr s chính và duy trì t i ó s dư ti n g i d tr b t bu c theo quy nh; ư c m tài kho n ti n g i t i ngân hàng khác trong nư c theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Chi nhánh c a ngân hàng thương m i ư c m tài kho n ti n g i t i chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph , nơi t tr s c a chi nhánh. 3. Ngân hàng thương m i ư c m tài kho n cho khách hàng trong nư c và ngoài nư c. i u 13. Ngân hàng thương m i ư c: 1. Cung ng các phương ti n thanh toán. 2. Th c hi n các d ch v thanh toán trong nư c cho khách hàng. 3. Th c hi n d ch v thu h và chi h . 4. Th c hi n các d ch v thanh toán khác theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 5. Th c hi n d ch v thanh toán qu c t khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 6. Th c hi n d ch v thu và phát ti n m t cho khách hàng. 7. T ch c h th ng thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán liên ngân hàng trong nư c. Vi c tham gia các h th ng thanh toán qu c t ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. M C 4:CÁC HO T NG KHÁC i u 14. 1. Ngân hàng thương m i ư c dùng v n i u l và qu d tr góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác trong nư c theo quy nh c a pháp lu t. M c góp v n, mua c ph n c a ngân hàng thương m i trong m t doanh nghi p, t ng m c góp v n, mua c ph n c a ngân hàng thương m i trong t t c các doanh nghi p không ư c vư t quá m c t i a theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 2. Vi c góp v n c a ngân hàng thương m i v i t ch c tín d ng nư c ngoài thành l p t ch c tín d ng liên doanh t i Vi t Nam th c hi n theo quy nh c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam.
 5. 3. Vi c ngân hàng thương m i góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài ph i ư c Ngân hàng Nhà nư c ch p thu n b ng văn b n và ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 15. Ngân hàng thương m i ư c tham gia th trư ng ti n t theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 16. Khi ư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép, ngân hàng thương m i ư c tr c ti p kinh doanh ho c thành l p công ty tr c thu c có tư cách pháp nhân, h ch toán c l p b ng v n t có (sau ây g i t t là công ty tr c thu c) kinh doanh ngo i h i và vàng trên th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t . i u 17. Ngân hàng thương m i ư c quy n u thác, nh n u thác, làm i lý trong các lĩnh v c liên quan n ho t ng ngân hàng, k c vi c qu n lý tài s n, v n u tư c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo h p ng u thác, i lý. i u 18. Ngân hàng thương m i ư c cung ng d ch v b o hi m; ư c thành l p công ty tr c thu c ho c liên doanh kinh doanh b o hi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Ngân hàng thương m i ư c cung ng các d ch v : 1. Tư v n tài chính, ti n t cho khách hàng dư i hình th c tr c ti p tư v n cho khách hàng ho c thành l p công ty tr c thu c theo quy nh c a pháp lu t. 2. B o qu n hi n v t quý, gi y t có giá, cho thuê t két, c m và các d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Ngân hàng thương m i không ư c tr c ti p kinh doanh b t ng s n. i u 21. Ngân hàng thương m i ư c tr c ti p kinh doanh ho c thành l p công ty tr c thu c th c hi n kinh doanh khác có liên quan n ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. Trong quá trình ho t ng, ngân hàng thương m i ph i tuân th các quy nh v các h n ch b o m an toàn trong ho t ng theo quy nh t i M c 5, Chương III, Lu t các T ch c tín d ng và theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 4: QU N TRN, I U HÀNH VÀ KI M SOÁT M C 1: NGÂN HÀNG THƯƠNG M I NHÀ NƯ C i u 23. Ngân hàng thương m i nhà nư c là ngân hàng thương m i do Nhà nư c u tư v n, thành l p và t ch c qu n lý ho t ng kinh doanh, góp ph n th c hi n m c tiêu kinh t c a Nhà nư c.
 6. i u 24. Qu n tr ngân hàng thương m i nhà nư c là H i ng qu n tr . Các ch c danh H i ng qu n tr do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m sau khi có tho thu n v i Ban T ch c - Cán b Chính ph . i u 25. H i ng qu n tr và thành viên H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr có 5 ho c 7 thành viên, bao g m thành viên chuyên trách và thành viên kiêm nhi m; thành viên kiêm nhi m không ph i là ngư i ang gi các ch c v lãnh o trong b máy Nhà nư c; s lư ng thành viên H i ng qu n tr , thành viên chuyên trách, thành viên kiêm nhi m c a t ng ngân hàng thương m i do i u l c a ngân hàng quy nh. 2. Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr kiêm T ng giám c, thành viên H i ng qu n tr kiêm Trư ng Ban ki m soát là thành viên chuyên trách. 3. Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 4. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c y quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c. 5. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 5 năm. Các thành viên c a H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. 6. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c ng th i là T ng giám c ho c Phó T ng giám c, tr trư ng h p pháp lu t có quy nh khác. i u 26. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr 1. Qu n tr ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t và Ngh nh này. 2. Nh n các ngu n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao. 3. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a) ChuN n y s a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n t i a bàn trong và ngoài nư c (sau ây g i t t là văn phòng i di n), thành l p các ơn v s nghi p c a ngân hàng; d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài;
 7. ) Ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a ngân hàng; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng; g) B nhi m, mi n nhi m Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng ngân hàng; h) ChuN n y vi c b nhi m, mi n nhi m Trư ng ban và các thành viên Ban ki m soát; i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a ngân hàng. 4. Phê duy t phương án giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 5. Quy t nh vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác, tr vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài. 6. Phê chuN n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu do T ng giám c ngh . 7. Quy t nh b nhi m, mi n nhi m Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p. 8. Quy t nh v cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; quy ch viên ch c, quy ch tr lương, quy ch khen thư ng k lu t áp d ng trong ngân hàng. 9. Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 10. Ban hành Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 11. Ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 12. Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. 13. Thông qua báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a ngân hàng. 14. Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 15. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 27. Nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr
 8. 1. Ch t ch H i ng qu n tr : a) Là ngư i ch u trách nhi m chung m i công vi c c a H i ng qu n tr , t ch c phân công nhi m v cho các thành viên th c hi n các nhi m v , quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i i u 26 Ngh nh này; b) Thay m t H i ng qu n tr cùng T ng giám c ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho ngân hàng; c) Ký văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c, các cơ quan có liên quan; d) Ký các ngh quy t, quy t nh và các văn b n ho c thông qua các văn b n thu c thN m quy n c a H i ng qu n tr th c hi n trong ngân hàng; ) Tri u t p, ch trì và phân công thành viên H i ng qu n tr chuN n b n i dung các cu c h p c a H i ng qu n tr ; e) Theo dõi và ôn c vi c th c hi n nhi m v c a các thành viên H i ng qu n tr gi a 2 kỳ h p H i ng qu n tr . 2. Nhi m v c a các thành viên khác c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr phân công phù h p v i ho t ng c a ngân hàng và i u ki n công vi c c a t ng thành viên. i u 28. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a ngân hàng th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr thành l p b ph n giúp vi c có không quá 5 cán b ho t ng chuyên trách. Ch t ch H i ng qu n tr l a ch n, thay th các cán b giúp vi c c a H i ng qu n tr . 3. H i ng qu n tr thành l p Ban ki m soát theo quy nh t i i u 30, i u 31 c a Ngh nh này. i u 29. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ m i tháng m t l n xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thN m quy n và trách nhi m c a mình. Khi c n thi t, H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng v n c p bách c a ngân hàng do Ch t ch H i ng qu n tr , ho c Trư ng ban Ban ki m soát, ho c T ng giám c, ho c trên 50% s thành viên H i ng qu n tr ngh . 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng qu n tr ; trư ng h p v ng m t, Ch t ch y nhi m cho m t thành viên khác trong H i ng qu n tr tri u t p và ch trì cu c h p.
 9. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 s thành viên có m t. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 5 ngày. Các cu c h p H i ng qu n tr u ph i ư c ghi biên b n và ư c t t c các thành viên d h p ký tên vào biên b n Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ph i ư c trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành. Trư ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr . Thành viên H i ng qu n tr có ý ki n khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr thì có quy n b o lưu ý ki n c a mình và ư c báo cáo v i các cơ quan nhà nư c có thN m quy n; trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan có thN m quy n v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . ý ki n b o lưu ư c l p thành văn b n có ch ký c a ngư i b o lưu và ư c lưu tr kèm theo ngh quy t và quy t nh có liên quan c a phiên h p. 4. H i ng qu n tr h p th o lu n n i dung công vi c mà công vi c ó có liên quan n ch c năng qu n lý Nhà nư c c a các B , ngành và các t nh, thành ph thì ph i m i i di n có thN m quy n c a các B , ngành và chính quy n a phương liên quan d h p; n i dung công vi c có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong ngân hàng, thì ph i m i i di n Công oàn ngành n d . i di n c a cơ quan, t ch c ư c m i d h p nói trên có quy n phát bi u, nhưng không tham gia bi u quy t. 5. Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành iv i toàn ngân hàng. 6. T ng giám c ngân hàng, Giám c s giao d ch, chi nhánh, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c có trách nhi m cung c p y , k p th i thông tin c n thi t liên quan n ho t ng c a ngân hàng theo yêu c u c a H i ng qu n tr . 7. Các thành viên H i ng qu n tr có trách nhi m b o v bí m t v thông tin ư c cung c p. 8. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát và b ph n giúp vi c H i ng qu n tr ư c tính vào chi phí qu n lý c a ngân hàng. T ng giám c b o m các i u ki n và phương ti n làm vi c c n thi t cho H i ng qu n tr và Ban ki m soát. i u 30. B nhi m, mi n nhi m, chuN n y các ch c danh Ban ki m soát 1. Trư ng Ban ki m soát là thành viên c a H i ng qu n tr do H i ng qu n tr phân công. 2. Các thành viên khác c a Ban ki m soát do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m.
 10. 3. Vi c phân công Trư ng Ban ki m soát và vi c b nhi m, mi n nhi m các thành viên khác trong Ban ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 31. Thành viên Ban ki m soát 1. Thành viên Ban ki m soát ph i là nh ng ngư i có trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 2. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 5 ngư i và ít nh t ph i có m t n a s thành viên là chuyên trách; s thành viên kiêm nhi m ph i có m t thành viên do B trư ng B Tài chính gi i thi u, m t thành viên do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c gi i thi u. S lư ng thành viên Ban ki m soát do H i ng qu n tr quy t nh. i u 32. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Ki m tra ho t ng tài chính c a ngân hàng; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 2. ThN m nh báo cáo tài chính hàng năm c a ngân hàng; ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a ngân hàng khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a H i ng qu n tr . 3. Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng tài chính. 4. Báo cáo H i ng qu n tr v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính ngân hàng; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 5. Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng th c hi n các nhi m v c a mình. 7. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 33. B nhi m, mi n nhi m T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng Th ng c Ngân hàng Nhà nư c b nhi m, mi n nhi m T ng giám c, Phó T ng giám c theo ngh c a H i ng qu n tr ; b nhi m, mi n nhi m K toán trư ng theo ngh c a H i ng qu n tr và sau khi có tho thu n c a B Tài chính. i u 34. T ng giám c, Phó T ng giám c ph i là nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng, có trình chuyên môn, năng l c i u hành m t t ch c tín d ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. i u 35.
 11. 1. i u hành ho t ng ngân hàng là T ng giám c, giúp T ng giám c có m t s Phó T ng giám c, K toán trư ng và b máy chuyên môn, nghi p v . 2. T ng giám c là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày theo nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 36 Ngh nh này. 3. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a ngân hàng theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và trư c pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công. 4. K toán trư ng giúp T ng giám c ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a ngân hàng, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 5. B máy chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp H i ng qu n tr và T ng giám c trong qu n lý và i u hành công vi c. i u 36. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c 1. Cùng v i Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao qu n lý, s d ng theo i u l ngân hàng. Giao v n và các ngu n l c khác cho các công ty tr c thu c. 2. Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; d) Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; ) Vi c b nhi m, mi n nhi m Phó T ng giám c, K toán trư ng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p theo quy nh c a i u l ngân hàng; e) Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c; g) Phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu ; h) Quy t nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t; i) Góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p và c a các t ch c tín d ng khác; k) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p;
 12. l) Nh ng thay i quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng; m) T ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a ngân hàng; n) Báo cáo tài chính t ng h p và quy t toán hàng năm c a ngân hàng; o) Hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 3. B nhi m, mi n nhi m Trư ng và Phó các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v ; Phó giám c, Trư ng phòng k toán, T trư ng t ki m tra n i b s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p và các ch c danh khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. 4. T ch c th c hi n phương án ho t ng kinh doanh, phương án s d ng l i nhu n sau thu khi ư c H i ng qu n tr phê duy t. 5. i u hành và quy t nh các v n có liên quan n các ho t ng kinh doanh c a ngân hàng theo úng pháp lu t, i u l ngân hàng và quy t nh c a H i ng qu n tr ; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a ngân hàng. 6. i di n cho ngân hàng trong quan h qu c t , t t ng, tranh ch p, gi i th , phá s n. 7. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thN m quy n c a mình trong trư ng h p khN n c p (thiên tai, ch h a, ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, sau ó ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n gi i quy t ti p. 8. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n i v i vi c th c hi n nhi m v i u hành c a mình. 9. Báo cáo H i ng qu n tr , Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan Nhà nư c khác có thN m quy n theo quy nh c a pháp lu t v k t qu ho t ng kinh doanh c a ngân hàng. 10. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l ngân hàng và quy t nh c a H i ng qu n tr . M C 2: NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N i u 37. 1. Ngân hàng thương m i c ph n c a Nhà nư c và nhân dân (g i t t là ngân hàng thương m i c ph n) là ngân hàng thương m i ư c thành l p dư i hình th c công ty c ph n, trong ó doanh nghi p nhà nư c, t ch c tín d ng nhà nư c và t ch c khác, cá nhân cùng góp v n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c.
 13. 2. Gi i h n s h u c ph n i v i m t t ch c, cá nhân và vi c chuy n như ng c ph n th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p nhà nư c, t ch c tín d ng nhà nư c i v i ngân hàng thương m i c ph n th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 38. Các lo i c ph n 1. Ngân hàng thương m i c ph n ph i có c ph n ph thông. Ngư i s h u c ph n ph thông g i là c ông ph thông. 2. Ngân hàng thương m i c ph n có th có c ph n ưu ãi bi u quy t. Ngư i s h u c ph n ưu ãi bi u quy t g i là c ông ưu ãi bi u quy t. 3. Ch có c ông sáng l p ư c quy n n m gi c ph n ưu ãi bi u quy t. Ưu ãi bi u quy t c a c ông sáng l p ch có hi u l c trong 3 (ba) năm k t ngày ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Sau th i h n ó, c ph n ưu ãi bi u quy t c a c ông sáng l p chuy n i thành c ph n ph thông. 4. C ph n ph thông không th chuy n i thành c ph n ưu ãi bi u quy t. d C ph n ưu ãi bi u quy t và quy n c a c ông ưu ãi bi u quy t 1. C ph n ưu ãi bi u quy t là c ph n có s phi u bi u quy t nhi u hơn so v i c ph n ph thông. S phi u bi u quy t c a m t c ph n ưu ãi bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 2. C ông s h u c ph n ưu ãi bi u quy t có quy n: a) Bi u quy t v các v n thu c thN m quy n c a ih i ng c ông v i s phi u bi u quy t theo quy nh t i kho n 1 i u này; b) Các quy n khác như c ông ph thông, tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u này. 3. C ông s h u c ph n ưu ãi bi u quy t không ư c chuy n như ng c ph n ó cho ngư i khác. i u 40 1. Quy n c a c ông ph thông: a) Tham d và bi u quy t t t c các v n thu c thN m quy n c a i h i ng c ông; ng c , c thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát. M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t; b) ư c nh n c t c v i m c theo quy t nh c a ih i ng c ông; c) ư c ưu tiên mua c ph n m i theo quy nh c a i u l ngân hàng;
 14. d) Chuy n như ng c ph n theo quy nh c a i u l ngân hàng; ) Nh n thông tin v tình hình ho t ng c a ngân hàng theo quy nh c a i u l ngân hàng; e) ư c y quy n t ng l n b ng văn b n cho ngư i khác tr c ti p tham d ih i ng c ông theo quy nh c a i u l ngân hàng; ngư i ư c y quy n không ư c ng c v i tư cách c a chính mình; g) Khi ngân hàng gi i th ho c phá s n, ư c nh n m t ph n tài s n còn l i tương ng v i s c ph n góp v n vào ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t v gi i th , phá s n; h) Các quy n khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. 2. C ông l n ã n m gi c ph n trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng, có quy n: a) c ngư i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát; b) Xem và nh n b n sao ho c trích l c danh sách c ông có quy n d h p ih i ng c ông; c) Yêu c u tri u t p h p ih i ng c ông; d) Các quy n khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. i u 41. Nghĩa v c a c ông ph thông 1. Mua c ph n ã cam k t. 2. Ch p hành i u l ngân hàng và cơ ch qu n lý n i b c a ngân hàng. 3. Ch p hành quy t nh c a ih i ng c ông, H i ng qu n tr . 4. Ch u trách nhi m v n và các nghĩa v tài s n khác c a ngân hàng trong ph m vi s v n ã góp vào ngân hàng. 5. Th c hi n các nghĩa v khác theo quy nh c a i u l ngân hàng. i u 42. C ông sáng l p 1. Trong ba năm u k t ngày ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, các c ông sáng l p ph i cùng nhau n m gi ít nh t 20% s c ph n ph thông ư c quy n chào bán; c ph n ph thông c a c ông sáng l p có th chuy n như ng cho ngư i khác không ph i là c ông n u ư c s ch p thu n c a i h i ng c ông. C ông d nh chuy n như ng c ph n không có quy n bi u quy t v vi c chuy n như ng các c ph n ó. 2. Sau th i h n ba năm, các h n ch quy nh t i kho n 1 i u này i v i c ph n ph thông c a c ông sáng l p u bãi b .
 15. i u 43. C phi u 1. C phi u là ch ng ch do ngân hàng thương m i c ph n phát hành xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a ngân hàng ó. C phi u ư c phát hành có th ghi tên ho c không ghi tên. N i dung chính c a c phi u theo quy nh c a i u 59 Lu t Doanh nghi p. 2. Vi c phát hành c phi u th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3. Phát hành c phi u ra công chúng qua th trư ng ch ng khoán ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 4. Vi c bán c ph n cho t ch c, cá nhân nư c ngoài th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. i u 44. ih i ng c ông 1. i h i ng c ông là cơ quan quy t nh cao nh t c a ngân hàng thương m i c ph n. 2. i h i ng c ông có các quy n h n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t v : a) S a i, b sung i u l ngân hàng; b) Th o lu n và thông qua báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr , k t qu kinh doanh, quy t toán tài chính, phương án phân ph i l i nhu n, chia l i t c c ph n và trích l p, s d ng các qu theo ngh c a H i ng qu n tr ; phương hư ng, nhi m v c a năm tài chính m i; c) Th o lu n và thông qua báo cáo ho t ng c a Ban ki m soát; d) Thành l p công ty tr c thu c; ) Chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và công ty tr c thu c c a ngân hàng; e) Quy t nh cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành c a ngân hàng; quy ch nhân viên, biên ch , qu lương, thù lao cho thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát; g) Quy t nh án ho t ng i ngo i; h) Quy t nh phương án xây d ng cơ s v t ch t và trang b k thu t; i) Thông qua phương án góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p, t ch c tín d ng khác; k) Phát hành c phi u m i;
 16. l) Chuy n như ng c ph n ph thông c a c ông sáng l p trong ba năm uk t ngày ngân hàng ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; m) Nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng, tr nh ng thay i v a i m t s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, v chuy n như ng c ph n có ghi tên quá t l quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và v T ng giám c (Giám c) ngân hàng; n) Quy t nh gi i pháp kh c ph c các bi n ng l n v tài chính c a ngân hàng; o) B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát; p) Xem xét sai ph m và quy t nh hình th c x lý i v i thành viên H i ng qu n tr gây thi t h i cho ngân hàng và các c ông; q) Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l ngân hàng. 3. V thN m quy n tri u t p h p i h i ng c ông; danh sách c ông có quy n d h p; m i h p; quy n d h p; chương trình và n i dung h p; i u ki n, th th c ti n hành h p; thông qua quy t nh; biên b n h p; yêu c u hu b quy t nh c a i h i ng c ông, th c hi n theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i ư c quy nh trong i u l ngân hàng. i u 45. Nhi m v và quy n h n c a H i ng qu n tr 1. Qu n tr ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t và Ngh nh này. 2. Quy t nh các v n liên quan n m c ích, quy n l i c a ngân hàng tr nh ng v n thu c thN m quy n c a i h i ng c ông. 3. H i ng qu n tr ch u trách nhi m trư c i h i ng c ông v k t qu ho t ng cũng như nh ng sai ph m trong qu n lý, vi ph m i u l , vi ph m pháp lu t gây thi t h i cho ngân hàng. 4. Trình i h i ng c ông quy t nh các n i dung quy nh t i các i m a,b, d, , e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q kho n 2 i u 44 Ngh nh này. 5. Trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c: a) ChuN n y s a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) Ch p thu n vi c m s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, thành l p ơn v s nghi p c a ngân hàng; d) Ch p thu n vi c góp v n, mua c ph n, liên doanh v i các ch u tư nư c ngoài;
 17. ) Ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p, mua l i, gi i th ngân hàng và s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, công ty tr c thu c, ơn v s nghi p c a ngân hàng; e) Ch p thu n nh ng thay i ư c quy nh t i kho n 1 i u 31 Lu t các T ch c tín d ng; g) Phát hành c phi u m i; h) ChuN n y vi c b u, b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr ; Trư ng ban và các thành viên khác trong Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c); i) Ch p thu n t ch c ki m toán cl p ki m toán các ho t ng c a ngân hàng. 6. Quy t nh cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p và công ty tr c thu c c a ngân hàng. 7. Phê duy t phương án ho t ng kinh doanh do T ng giám c (Giám c) ngh . 8. Quy nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t. 9. Trích l p và s d ng các qu , chia l i t c c ph n theo ngh quy t c a ih i ng c ông. 10. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng ngân hàng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p. 11. Quy nh vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh qu n lý ngoài các ch c danh quy nh t i kho n 10 i u này và ghi vào i u l ngân hàng. 12. Ban hành Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát. 13. Ban hành quy nh v t ch c và ho t ng ki m tra và ki m toán n i b theo quy nh c a pháp lu t. 14. Ban hành Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c. 15. Ban hành các văn b n hư ng d n c th vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và c a Ngân hàng Nhà nư c v ho t ng ngân hàng. 16. Quy t nh ti n lương, ti n thư ng cho T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c). 17. Xem xét sai ph m c a T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) gây thi t h i cho ngân hàng mình và th c hi n các bi n pháp c n thi t kh c ph c.
 18. 18. Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 46. Thành viên H i ng qu n tr 1. Thành viên H i ng qu n tr là nh ng ngư i có uy tín, o c ngh nghi p và hi u bi t v ho t ng ngân hàng, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 2. Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr không ư c u quy n cho nh ng ngư i không ph i là thành viên H i ng qu n tr th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình. Ch t ch H i ng qu n tr không ư c tham gia H i ng qu n tr ho c tham gia i u hành t ch c tín d ng khác, tr trư ng h p t ch c ó là công ty tr c thu c. 3. H i ng qu n tr có s thành viên t i thi u là 3 ngư i và không vư t quá 11 ngư i. S lư ng thành viên H i ng qu n tr do i h i ng c ông quy t nh. 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr t 2 n 5 năm, do i h i ng c ông quy t nh. Các thành viên H i ng qu n tr có th ư c b u l i. 5. Ch t ch H i ng qu n tr có th kiêm T ng giám c (Giám c) theo quy nh c a i u l ngân hàng. 6. Nhi m v , quy n h n c a thành viên H i ng qu n tr do Ngân hàng Nhà nư c quy nh. i u 47. B máy giúp vi c H i ng qu n tr 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a ngân hàng th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có các nhân viên giúp vi c chuyên trách. H i ng qu n tr quy nh s lư ng và nhi m v c a t ng nhân viên giúp vi c. i u 48. B u, mi n nhi m, bãi nhi m, chuN n y các ch c danh H i ng qu n tr 1. i h i ng c ông b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr v i s c ông i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n. T l c th , hình th c bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 2. H i ng qu n tr b u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch H i ng qu n tr . Hình th c bi u quy t; t l s phi u ch p thu n so v i t ng s phi u bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 3. Vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch và các thành viên khác trong H i ng qu n tr ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 49. B u, mi n nhi m, bãi nhi m, chuN n y các ch c danh Ban ki m soát
 19. 1. i h i ng c ông b u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên Ban ki m soát v i s c ông i di n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n. T l c th , hình th c bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 2. Ban ki m soát b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng Ban ki m soát. Hình th c bi u quy t; t l s phi u ch p thu n so v i t ng s phi u bi u quy t do i u l ngân hàng quy nh. 3. Vi c b u, mi n nhi m, bãi nhi m Trư ng ban và các thành viên trong Ban ki m soát ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 50. Thành viên Ban ki m soát 1. Thành viên Ban ki m soát ph i là nh ng ngư i có trình chuyên môn và o c ngh nghi p theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c, không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng. 2. Ban ki m soát có s thành viên t i thi u là 3 ngư i và ít nh t có m t n a s thành viên là chuyên trách. Trư ng Ban ki m soát ph i là c ông. S lư ng thành viên Ban ki m soát do i h i ng c ông quy t nh. i u 51. Nhi m v và quy n h n c a Ban ki m soát 1. Ki m tra ho t ng tài chính c a ngân hàng; giám sát vi c ch p hành ch h ch toán, ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 2. ThN m nh báo cáo tài chính hàng năm c a ngân hàng; ki m tra t ng v n c th liên quan n ho t ng tài chính c a ngân hàng khi xét th y c n thi t ho c theo quy t nh c a i h i ng c ông ho c theo yêu c u c a c ông l n. 3. Thư ng xuyên thông báo v i H i ng qu n tr v k t qu ho t ng; tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trư c khi trình các báo cáo, k t lu n và ki n ngh lên i h i ng c ông. 4. Báo cáo i h i ng c ông v tính chính xác, trung th c, h p pháp c a vi c ghi chép, lưu gi ch ng t và l p s k toán, báo cáo tài chính; ho t ng c a h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng. 5. Ki n ngh bi n pháp b sung, s a i, c i ti n ho t ng tài chính c a ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c s d ng h th ng ki m tra và ki m toán n i b c a ngân hàng th c hi n các nhi m v c a mình. 7. Các nhi m v và quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l ngân hàng. i u 52. B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c) 1. H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng.
 20. 2. Vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m T ng giám c (Giám c) ph i ư c Th ng c Ngân hàng Nhà nư c chuN n y. i u 53. T ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c) ph i là nh ng ngư i không thu c các i tư ng quy nh t i i u 40 Lu t các T ch c tín d ng, có trình chuyên môn, năng l c i u hành m t t ch c tín d ng theo quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c và ph i cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. i u 54. 1. i u hành ho t ng ngân hàng là T ng giám c (Giám c), giúp T ng giám c (Giám c) có m t s Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng và b máy chuyên môn nghi p v . 2. T ng giám c (Giám c) là ngư i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c pháp lu t v vi c i u hành ho t ng hàng ngày c a ngân hàng. 3. Phó T ng giám c (Phó giám c) là ngư i giúp T ng giám c (Giám c) i u hành m t ho c m t s lĩnh v c ho t ng c a ngân hàng theo phân công c a T ng giám c (Giám c) và ch u trách nhi m trư c T ng giám c (Giám c) và trư c pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c (Giám c) phân công. 4. K toán trư ng giúp T ng giám c (Giám c) ch o th c hi n công tác k toán, th ng kê c a ngân hàng, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 5. B máy chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp H i ng qu n tr và T ng giám c (Giám c) trong qu n lý và i u hành công vi c. i u 55. Nhi m v và quy n h n c a T ng giám c (Giám c) 1. Trình H i ng qu n tr : a) S a i, b sung i u l ngân hàng; b) Thành l p công ty tr c thu c; c) M s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; d) Cơ c u t ch c b máy qu n lý và i u hành t i tr s chính; cơ c u t ch c b máy i u hành s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p; ) B nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m Phó T ng giám c (Phó giám c), K toán trư ng; Giám c s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p theo quy nh c a i u l ngân hàng; e) Quy ch ho t ng c a s giao d ch, chi nhánh, văn phòng i di n, ơn v s nghi p, công ty tr c thu c; g) Quy t nh v lãi su t, t giá, t l hoa h ng, phí, m c ti n ph t i v i khách hàng theo quy nh c a pháp lu t;
Đồng bộ tài khoản