Nghị định 49/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
89
lượt xem
11
download

Nghị định 49/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 49/2003/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 49/2003/N -CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B YT CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Y t và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Y t là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, bao g m các lĩnh v c: y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y h c c truy n, thu c phòng ch a b nh cho ngư i, m phNm nh hư ng n s c kh e con ngư i, an toàn v sinh th c phNm và trang thi t b y t ; qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c các lĩnh v c qu n lý c a B và th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Y t có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t khác v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân và các công trình, d án quan tr ng c a B Y t ;
  2. 3. Ban hành theo thNm quy n các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch và các chương trình qu c gia sau khi ư c phê duy t và các văn b n pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý c a B ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; 5. Hư ng d n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c th c hi n các ch trương, chính sách, quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. 6. V y t d phòng: a) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch, phân tuy n k thu t h th ng y t d phòng và h th ng ki m d ch y t biên gi i; b) Quy nh tiêu chuNn ngành v chuyên môn, k thu t thu c các lĩnh v c: các b nh nhi m trùng, các b nh không nhi m trùng, HIV/AIDS; tai n n thương tích, s c kh e trư ng h c, s c kho lao ng và b nh ngh nghi p; v dinh dư ng c ng ng; v v sinh an toàn nư c u ng, nư c sinh ho t; v vacxin và sinh phNm y t ; v các lo i hoá ch t, ch phNm di t khuNn, di t côn trùng trong lĩnh v c y t ; v chăm sóc s c kho ban u và v truy n thông giáo d c s c kho ; v i u ki n s n xu t, kinh doanh vacxin, sinh phNm y t . Ch o và ki m tra vi c th c hi n; c) Trình Th tư ng Chính ph quy t nh ho c quy nh theo thNm quy n và t ch c th c hi n nh ng bi n pháp c bi t d p t t d ch; d) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan trong vi c quy nh phân lo i, phân h ng các cơ s y t d phòng; ) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành phòng ch ng, c p c u và i u tr n n nhân trong thiên tai th m h a; e) Ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh danh m c d tr qu c gia và t ch c th c hi n d tr qu c gia v thu c, vacxin, sinh phNm và trang thi t b y t ; f) Làm thư ng tr c v lĩnh v c HIV/AIDS c a U ban Qu c gia phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng t n n ma tuý, m i dâm. 7. V khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng: a) Trình Th tư ng Chính ph quy ho ch, phân tuy n k thu t m ng lư i khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, giám nh (giám nh y khoa, y pháp, tâm th n); b) Trình Th tư ng Chính ph quy nh i u ki n, tiêu chuNn, quy trình, th t c thành l p, sáp nh p, gi i th các b nh vi n công;
  3. c) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan thNm nh và trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các b nh vi n công a khoa, chuyên khoa tuy n Trung ương; d) Ch trì, ph i h p v i b , ngành và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh các án thành l p và nâng c p các b nh vi n thu c các b , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh c a pháp lu t b , ngành, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ó quy t nh; ) Quy nh các i u ki n, tiêu chuNn, quy ch chuyên môn, k thu t v khám, ch a b nh, chăm sóc, i u dư ng, ph c h i ch c năng, ch nh hình, thNm m , giám nh (giám nh y khoa, giám nh y pháp, giám nh tâm th n), v y h c c truy n, v b o v s c kh e các i tư ng ưu tiên theo quy nh c a pháp lu t; v chăm sóc s c kho sinh s n và th c hi n d ch v k ho ch hoá gia ình. Ch o, hư ng d n, ki m tra các cơ s khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng; e) Ch trì, ph i h p v i b , ngành có liên quan trong vi c quy nh phân lo i, phân h ng các cơ s khám, ch a b nh công; f) Quy nh i u ki n, tiêu chuNn hành ngh khám, ch a b nh tư nhân. Th ng nh t qu n lý vi c c p và thu h i ch ng ch hành ngh khám, ch a b nh, gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh cho các cơ s khám, ch a b nh tư nhân, bán công, dân l p, có v n u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; Ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin trong vi c quy nh thông tin, qu ng cáo v khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, y h c c truy n, th c phNm và trang thi t b y t nh hư ng n s c kho con ngư i; g) Quy nh các danh m c: thu c, ph u thu t, th thu t, xét nghi m c n lâm sàng ư c thanh toán i v i ngư i có b o hi m y t b t bu c, b o hi m y t ngư i nghèo và ngư i có công v i nư c khi khám, ch a b nh. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính quy nh khung m c óng và m c hư ng b o hi m y t t nguy n. 8. V y h c c truy n: a) Quy nh các bi n pháp c ng c m ng lư i d ch v y t b ng y h c c truy n, k t h p y h c c truy n v i y h c hi n i trong phòng b nh, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, ào t o cán b , nghiên c u khoa h c và s n xu t thu c y h c c truy n; b) Quy nh các quy ch chuyên môn, k thu t chăm sóc s c kho b ng y h c c truy n; c) Quy nh i u ki n, tiêu chuNn hành ngh y dư c c truy n. Th ng nh t qu n lý vi c c p và thu h i ch ng ch hành ngh y dư c c truy n tư nhân và gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh cho các cơ s hành ngh y dư c c truy n tư nhân, dân l p, bán công, có v n u tư c a nư c ngoài. 9. V thu c và m phNm:
  4. a) Quy nh tiêu chuNn và i u ki n i v i các t ch c, tư nhân ư c s n xu t, lưu thông và nh p khNu thu c, nguyên li u làm thu c; b) Quy nh ch s n xu t, lưu thông, s d ng, t n tr các lo i thu c c, thu c và ch t d gây nghi n, gây hưng ph n và c ch tâm th n; c) Ch o, hư ng d n và ki m tra vi c qu n lý m phNm có nh hư ng n s c kho con ngư i; d) Xây d ng dư c i n và dư c thư qu c gia; ) Ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin trong vi c quy nh thông tin, qu ng cáo, gi i thi u v thu c, vacxin, sinh phNm y t và m phNm có nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; e) Th ng nh t qu n lý vi c c p và thu h i ch ng ch hành ngh dư c tư nhân, gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh i v i các cơ s s n xu t, lưu thông, phân ph i thu c. 10. V an toàn v sinh th c phNm: a) Ban hành theo thNm quy n các tiêu chuNn v an toàn v sinh th c phNm, các quy trình, quy ph m k thu t b o m an toàn v sinh th c phNm; b) Th ng nh t qu n lý vi c c p và thu h i gi y ch ng nh n t tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm; c) Ch u trách nhi m trong vi c ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy nh v an toàn v sinh th c phNm. 11. V trang thi t b và công trình y t : a) Quy nh danh m c, tiêu chuNn k thu t v trang thi t b cho các cơ s y t , các trư ng y, dư c và các trư ng thi t b k thu t y t ; b) Ph i h p v i B Xây d ng ban hành thi t k m u các công trình y t theo phân tuy n k thu t; c) ThNm nh theo thNm quy n các d án u tư xây d ng các công trình y t ; d) Quy t nh các d án u tư thu c thNm quy n qu n lý c a B ; ) Quy nh v i u ki n s n xu t trang thi t b y t . 12. V ào t o cán b y t : a) Ch o vi c biên so n chương trình, giáo trình ào t o cán b y t bao g m c n i dung, chương trình gi ng d y chuyên môn, k thu t c a các trư ng cao ng, trung h c y t a phương và qu n lý th ng nh t n i dung chương trình ó theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o;
  5. b) Qu n lý các trư ng i h c Y, i h c Dư c theo quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 13. T ch c và ch o vi c th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng nghiên c u khoa h c, công ngh trong lĩnh v c y, dư c và trang thi t b y t ; 14. Th c hi n h p tác qu c t trong các lĩnh v c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; 15. ThNm nh và ki m tra vi c th c hi n các d án u tư thu c lĩnh v c qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; 16. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong các lĩnh v c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; 17. Qu n lý, ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p tr c thu c B ; 18. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th thu c quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong lĩnh v c y t thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; 19. Qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph trong các lĩnh v c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; 20. Thanh tra, ki m tra công tác y t d phòng, khám, ch a b nh, ph c h i ch c năng, trang thi t b và công trình y t , th c hi n các quy nh c a pháp lu t v an toàn v sinh th c phNm; gi i quy t khi u n i, t cáo; ch ng tham nhũng, ch ng tiêu c c, ch ng lãng phí và x lý các vi ph m pháp lu t trong các lĩnh v c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân thu c thNm quy n c a B ; 21. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung Chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 22. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c trong các lĩnh v c v chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; 23. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B Y t a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V i u tr ; 2. V Y h c c truy n;
  6. 3. V S c kho sinh s n; 4. V Trang thi t b và Công trình y t ; 5. V Khoa h c và ào t o; 6. V H p tác qu c t ; 7. V K ho ch - Tài chính; 8. V Pháp ch ; 9. V T ch c cán b ; 10. Văn phòng; 11. Thanh tra; 12. C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS; 13. C c Qu n lý Dư c Vi t Nam; 14. C c An toàn v sinh th c phNm. b) Các ơn v s nghi p tr c thu c B : 1. B nh vi n H u ngh ; 2. B nh vi n Th ng nh t; 3. B nh vi n C à N ng; 4. B nh vi n E; 5. B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên; 6. B nh vi n a khoa Trung ương Hu ; 7. B nh vi n Ch R y; 8. B nh vi n B ch Mai; 9. B nh vi n H u ngh Vi t - c; 10. B nh vi n K; 11. B nh vi n N i ti t; 12. B nh vi n Tâm th n Trung ương 1 (Thư ng Tín - Hà Tây);
  7. 13. B nh vi n Tâm th n Trung ương 2 (Biên Hoà- ng Nai); 14. B nh vi n i u dư ng - Ph c h i ch c năng Trung ương (S m Sơn - Thanh Hoá); 15. B nh vi n Nhi Trung ương; 16. B nh vi n Ph - S n Trung ương; 17. B nh vi n Y h c c truy n Trung ương; 18. B nh vi n Châm c u; 19. B nh vi n Lao và B nh ph i Trung ương; 20. B nh vi n M t Trung ương; 21. B nh vi n Tai - Mũi - H ng Trung ương; 22. B nh vi n Răng - Hàm - M t thành ph H Chí Minh; 23. Vi n Y h c Bi n; 24. Vi n V sinh d ch t Trung ương; 25. Vi n V sinh y t công c ng thành ph H Chí Minh; 26. Vi n V sinh d ch t Tây Nguyên; 27. Vi n Pasteur thành ph H Chí Minh; 28. Vi n Pasteur Nha Trang; 29. Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương; 30. Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn; 31. Vi n S t rét - Ký sinh trùng - Côn trùng thành ph H Chí Minh; 32. Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng; 33. Vi n Dinh dư ng; 34. Vi n Dư c li u; 35. Vi n Giám nh Y khoa; 36. Vi n Y pháp Trung ương;
  8. 37. Vi n Chi n lư c và Chính sách y t ; 38. Trư ng i h c Y Hà N i; 39. Trư ng i h c Dư c Hà N i; 40. i h c Y - Dư c thành ph H Chí Minh; 41. Trư ng i h c Y Thái Bình; 42. Trư ng i h c Y H i Phòng; 43. Trư ng i h c Y t công c ng; 44. Trư ng i h c Răng Hàm M t; 45. Trư ng i h c Y - Dư c C n Thơ; 46. Trung tâm tin h c; 47. Báo S c kho và i s ng; 48. T p chí Y h c th c hành; 49. T p chí Dư c h c. B trư ng B Y t ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng án s p x p l i các ơn v s nghi p khác trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 68/CP ngày 11 tháng 10 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t và quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Y t , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản