Nghị định 49/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
179
lượt xem
21
download

Nghị định 49/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 49/CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 49/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 49/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 15  08  1996  Ò   ö   ¹T  PH¹ M   V X PH VI  Hµ NH   Ý NH   CH TRON G   Ü NH   ù C     L V AN NINH,  Ë T   ù TR T CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ,ngµy  th¸ng09  Ch ph   30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,ngµy  th¸ng7  cø  l x l    h ch   6    n¨m  1995; §Ó  b¶o  ¶m   èng  Êt  Öc  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ® th nh vi x ph     h ch trong  Ünh  l vùc  ninh,trËttù; an     Theo    Þ  ña  é  ëng  é  éi vô, ®Ò ngh c B tr BN  NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu    nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  1.­C¸  tæ  ch viviph h ch trong lÜnh    vùc  ninh,trËttùxö  ¹ttheo NghÞ   nh  µy. an        ph     ®Þ n §iÒu    Öc  dông    Ön  2.­Vi ¸p  c¸c bi ph¸p  ng¨n chÆn   µ  ö  ýviph¹m  µnh  v x l    h chÝnh  trong lÜnh  ùc  ninh  Ëttù ph¶itu©n  ñ      v an  tr       th c¸c nguyªn  ¾c,tr×nh tù, t     thñ tôc vµ  Èm  Òn      th quy quy  nh  ¹  ®Þ tiPh¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µ  l x l    h ch v NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  3.­M h viviph h ch chØ  Þ   ö  ¹tm ét  Çn.C¸  b x ph   l  nh©n,  chøc  ùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ×  êi cã  tæ  th hi nhi h vi vi ph h ch th ng   thÈm  Òn  Õt  nh  ×nh  quy quy ®Þ h thøc xö  ¹t®èi víi õng  µnh      ¹m; n Õu     ph       t h viviph   c¸ch×nh    thøc xö  ýlµph¹ttiÒn th× ph¶i® îccéng  ¹thµnh    l            l  i møc  ¹tchung. ph   §iÒu   C¸  ©n,  chøc  íc ngoµi cã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  4.­ nh tæ  n   h vi vi ph h ch trong lÜnh  ùc  ninh,trËttù trong ph¹m        v an         vil∙nhthæ, vïng  Æc   Òn    ® quy kinh  tÕ, thÒ m   ôc ®Þa   ña  íc Céng  µ    éi chñ  Öt    l  c n  ho x∙ h   Vi Nam   Þ   ö  ¹ttheo b x ph     NghÞ   nh  µy, trõnh÷ng  êng  îp  iÒu  c Quèc  Ò  µ   Öt Nam   ý  Õt  ®Þ n    tr h® í  t m Vi   kk hoÆc   tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c.
 2. 2 C H ¬NG   II Hµ NH   VI  ¹ M  µ NH   Ý NH   VI  PH H CH TRON G   Ü NH   ù C     L V AN NINH,  Ë T   ù  µ   TR TV H× NH   THøC   ö   ¹T X PH §iÒu    µnh      ¹m  Ëttùc«ng  éng: 5.­H viviph tr     c 1­ Ph¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong nh÷ng    hµnh    visau: a.§¸nh    nhau  hoÆc   óigiôcngêikh¸c®¸nh  x        nhau; b. N Ð m   ¹ch,®Êt, ®¸, c¸thoÆc   Êt  vËt g×    g       b cø    kh¸c vµo  µ, vµo  µu,   nh   t  thuyÒn, xe  öa vµ    ¬ng  Ön    l   c¸c ph ti giao  th«ng kh¸c,vµo  êi,®å   Ët,tµis¶n    ng   v     cña  êikh¸c; ng   c.Th¶  Òu,bãng    di   bay,ch¬im¸y      bay  ã  iÒu  Ón  õ xa  c® khi t   hoÆc     Ët c¸c v   bay  kh¸cë   khu  ùc  ©n  v s bay,hµnh    lang b¶o  Ö   êng  ©y    iÖn;   v® d t¶i ® d. Cã   ö    c chØ    ¹o,khiªukhÝch,trªughÑo, xóc  ¹m  th« b          ph danh  ù, nh©n   d  phÈ m   ña  êikh¸c; c ng   e. G © y   èitrËttù ë    r       trong c¬    quan,xÝ    nghiÖp,trôsë    chøc    éi,     c¸c tæ  x∙h   khu  ©n    d c hoÆc     ¬ic«ng  éng  ën   c kh¸c; g. Lµ m   Êt  Ëttù ë    ¹ph¸t, ¹pchiÕu  ãng,nhµ      ©u  ¹cbé,   m tr     c¸cr       r b   v¨n ho¸,c l     n¬i biÓu  Ôn    di nghÖ   Ët,n¬i tæ  thu     chøc    ¹t®éng  Ó  ôc, thÓ  c¸c ho   th d   thao,ë    nhµ    Õn   µu,b Õn         ¬ng  Ön  ga, b t  xe, trªnc¸c ph ti giao th«ng  Ën      êng  v t¶itrªn® phè  µ    ¬ic«ng  éng  v ën   c kh¸c,ë    khu  ùc  öa  Èu,c¶ng. v c kh     2­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. C¶n  ë,kh«ng  Êp  µnh  cÇu  ña  êi thihµnh    tr   ch h yªu  c ng     c«ng  ô, cã  êi v   l  nãi, µnh  ng    ¹, xóc  ¹m   h ®é l¨ngm   ph danh  ù  êithi µnh  d ng     h c«ng  ô; v b. Xói dôc  êi kh¸c kh«ng  Êp  µnh       ng     ch h c¸c yªu  Çu  ña  êi thihµnh  c c ng     c«ng  ô; v c.G © y   èitrËttùt¹ phiªntoµ,n¬ithi µnh      r      i        h ¸n,hoÆc   ã  µnh    ch vikh¸cg©y    trëng¹icho  ¹t®éng  Ðt xö,thi µnh     ho   x     h ¸n. 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. G © y   èitrËttù c«ng  éng  µ   ã    r     c m c mang theo  ò  Ý    ¬:dao,lª    v kh th« s    ,m∙ tÊu,d©y  Ých,c«n,gËy..   x     . b.Dïng  ñ ®o¹n  ¹ora hoµn    th   t   c¶nh    éc  êikh¸c® a  Òn,tµi ®Ó bu ng     ti     s¶n; c.§e  ¹ hoÆc   ïng  ò  ùcchèng  ¹ ngêithihµnh    do   d vl  l  i    c«ng  ô  µ   a  n   v m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4.Vi ph¹m    iÓ m     kho¶n    iÓ m   kho¶n  th× bÞ  Þch       c¸c® b,c  1,® a  3    t thu tang  vËt,ph¬ng  Ön viph¹m; viph¹m    iÓ m       kho¶n    iÓ m   kho¶n      ti        c¸c ® a, b, e  1, ® c  2, c¸c ®iÓ m     kho¶n  nÕu  ©y    b, c  3  g tæn  ¬ng  Ò   th v søc  Î hoÆc   ©y  Öth¹i kho   g thi     vÒ   µis¶n  × ® îcbåith ng. t  th       ê §iÒu    µnh    ©y  hëng  n   ù    Ünh  6.­H vig ¶nh  ®Õ s yªn t chung:
 3. 3 Ph¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n     t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng    hµnh    visau: a. G © y   Õng  ng  ín,lµm  n  o, huyªn    ti ®é l  åµ  n¸o trong giê nghØ   ªm   ña     ® c nh©n  ©n  õ22  ê®Õ n   giês¸ng; d t   gi   5    b. Kh«ng  ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh  Ò   ù  ®Þ v s yªn tØnh  ña  Önh  Ön,nhµ  cb vi   ®iÒu  ìng,tr ng  äc  d   ê h hoÆc     ÷ng  ¬ikh¸c; ë nh n  c. Dïng    ãng    loa ph thanh,chiªng,trèng,cßi,kÌn hoÆc   ô tËp  «ng  êi         t  ® ng   ®Ó     ng    ¬ic«ng  éng  µ   cæ ®é ën   c m kh«ng  îcphÐp  ña    ¬  ®  c c¸c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. §iÒu    µnh    ©y  hëng  n   Öc  ÷g×n  Ö     7.­H vig ¶nh  ®Õ vi gi   v sinhchung: 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 100.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongnh÷ng  µnh      h visau: a. Kh«ng  ùc hiÖn      th   c¸cquy  nh  Ò   Ðt  än    ®Þ v qu d r¸c, khaith«ng  èng      c r∙nh trong vµ    xung  quanh  µ  , c¬  nh ë   quan,xÝ    nghiÖp,doanh  ¹g©y  Êt  Ö     tr   i m v sinh   chung,g©y  ¾c  èng    tc r∙nh; b.§æ   íchoÆc     ícbÈn    n  ®Ó n   ch¶y    µm  Êt  Ö   ra l m v sinh khu  Ëp  Ó,hÌ® ­   t th     êng,nhµ    Õn  µu,b Õn  vµ      ¬ng  Ön giao th«ng;   ga,b t  xe  trªnc¸cph ti     c.Vøt      ng  Ët,chÊt th¶ihoÆc   Êt cø  Ët g×  ©y  nhiÔ m       r¸c,x¸c ®é v     b  v  g «  ra n¬ic«ng  éng,vµo  ç  ã    íc,giÕng  íc¨n,ao,®Ç m,  å  µ   êng  µy    c   ch c vßin   n     h m th ng nh©n  ©n  ö  ông  d sd trongsinh ho¹t;     d.TiÓu  Ön,®¹itiÖn ë  êng  è,trªnc¸clèi i    ti      ® ph         chung; ® e. § Ó     óc,c¸c lo¹  ng  Ët kh¸c phãng  Õ   ©y  Êt  Ö     gia s     i ®é v    ug m v sinh ë  ¬i  n  c«ng  éng. c 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng   n   ®å ®Õ 300.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. §æ       r¸choÆc   Êt  vËt g×  b cø    kh¸c vµo  è    Ö   èng    h ga, h th tho¸tnícc«ng     céng; b.§ Ó   ©u,bß, ngùa,chã    tr       hoÆc     óc  gia s kh¸cch¹yr«ng      trong thµnh  è,   ph   trªn® êng  èc  é, ¬ic«ng  éng;   qu l     n c c.Lµ m   µ  Ö     nh v sinh kh«ng  ng    ®ó quy  nh  ©y  Êt  Ö   ®Þ g m v sinh chung;   d. LÊy, vËn      chuyÓn  ©n  ph trong thµnh  è, thÞ    õ 6  ê ®Õ n   giê   ph   x∙ t   gi   22    hoÆc     ¬iv∙i ®Ó r     kh«ng  ¶m   ® b¶o  Ö   v sinh; e.§ Ó     óc  ©y  ¬ng  Ých    gias g th t cho  êikh¸c. ng   3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 300.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. Ch«n  êichÕt  ×  Önh  Þch,bèc  é,      ng   vb d   m dichuyÓn  êichÕt,hµicèt ng       tr¸quy  nh, kh«ng  ¶m     i ®Þ   ® b¶o  Ö   v sinh; b.B¸n    óc    gias hoÆc   Þtgiasóc  ã  Önh  Þch. th     cb d 4.  ph¹m  iÓ m   kho¶n  buéc  ¾c  ôc  ×nh  ¹ng g©y  Êt  Ö   Vi  ® c  2  kh ph t tr   m v sinh,th¸o dì c«ng  ×nh  Ö        tr v sinh;viph¹m  iÓ m   kho¶n  buéc    û       ® b  3  tiªuhu gia sóc  µ  Þtgiasóc  ã  Önh  Þch. v th     cb d
 4. 4 §iÒu    µnh      ¹m  ®Þnh  Ò   Õp  èng    8.­H viviph quy  vn s v¨n minh: 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 100.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongnh÷ng  µnh      h visau: a. M Æc   Çn  lãtn¬ihéihäp  «ng  êi,n¬ilµm  Öc      ¬    qu ¸o        ® ng     vi ë c¸c c quan  Nhµ   íc,tæ  n   chøc  kinhtÕ,tæ      chøc    éi; x∙h b.Kh«ng  ã  Ð  µ   µo  ÷ng  ¬iquy  nh    c v m v nh n  ®Þ ph¶icã  Ð;  v c. Vi  ¹m  éi quy    ph n  b¶o  Ö   ¬  v c quan, xÝ     nghiÖp hoÆc   ÷ng  ¬i c«ng  nh n  céng  kh¸c; d. Cã   êinãihoÆc   ö    l    c chØ  thiÓn,tôc tÜu,thiÕu        ¬i c«ng  th«       v¨n ho¸ ë n   céng; e.Hót  èc ë  ÷ng  ¬iquy  nh  Ê m   ótthuèc";   thu   nh n  ®Þ "C h  g.Lµ m     hoen  Èn  ôsë    ¬  b tr   c¸cc quan,tæ   chøc,tr ng  äc,b Önh  Ön,c¸c  ê h   vi     biÓn  Öu,biÓn  hi   qu¶ng    c¸o,pan«,¸p phÝch;lµm    ¹ihoa,c©y  èi,th¶m  á,      hh     c  c  ë c«ng viªn, ên   v hoa  µ      v ë c¸cc«ng  ×nh v¨n ho¸ c«ng  éng  tr       c kh¸c. 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.Lîi ông  ù  tÝn  ña  êikh¸c®Ó     êi Êt chÝnh     d s mª  c ng     thu l     b hoÆc   µm    l tæn h¹i®Õ n     søc  Î, kho   danh  ù,nh©n  È m   ña  êikh¸c; d  ph c ng   b. Tæ     chøc    Ô  éi,c¸c ho¹t®éng      Ö   Ët,thÓ  ôc,thÓ  c¸c l h       v¨n ho¸ ngh thu   d  thao theo quy  nh      ®Þ ph¶ixinphÐp  µ      m kh«ng    Ðp. xinph 3. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  th×  éc     ® g  1  bu kh«iphôc  ¹ t×nh  ¹ng®∙  Þ     l i tr   b thay   ® æi.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  th× cã  Ó  Þ  Þch       ® a  2    th b t thu tang vËt,ph¬ng  Ön.    ti §iÒu   Hµnh      ¹m  9.­ vi vi ph quy  nh   Ò   ¨ng  ý  ®Þ v® k qu¶n  ý hé  Þch, hé  l  t   khÈu: 1.  ¹t c¶nh  Ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ  ph   t 20.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000  ng, ®å   ®èi víi ét     m trongnh÷ng  µnh      h visau: a.Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y  ,  Þp  êinh÷ng    ®Ç ®ñ k th   quy ®Þnh  Ò   ¨ng  ý  é  Èu    v® k h kh khithay ® æi  ¬ic  ó;   n   tr b. Kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v khaib¸o  ÷ng    nh thay ® æi  ©n     nh khÈu  trong hé    nh  :trÎ   íisinh,cã  êichÕt,ngêim Êt  Ých;   gia®× nh     m   em   ng       t c. Kh«ng  ùc  Ön  ÷ng    th hi nh quy  nh   Ò   ®Þ v khai b¸o  ¹m  ó,t¹m  ¾ng,   t tr   v   hoÆc   ÷ng  nh thay ® æi    kh¸cvÒ   é  Þch,hé  Èu.   ht   kh 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. TÈy, xo¸,söa  ÷a    é  Èu       ch sæ h kh hoÆc   µm    Önh  ét  l sail m trong c¸c néi     dung  trong sæ   é  Èu;   h kh b.Sö  ông    é  Èu    ùc hiÖn  µnh       d sæ h kh ®Ó th   h vitr¸ph¸p luËt; i   3.­Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng,  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:
 5. 5 a.Khaiman,    ¹o  å  ¬    ¨ng  ý  é  Èu;     gi¶m h s ®Ó ® k h kh b.Lµ m       é  Èu;   gi¶sæ h kh c. Cho  êi níc ngoµi thuª chç  ,  µm  Öc  µ     ng         ë l vi m kh«ng  khai b¸o  íic¬    v  quan  C«ng  hoÆc   an  kh«ng  ã  Êy chøng  Ën  Ò   ninh trËttù. c gi   nh v an     4. Vi  ¹m  iÓ m   kho¶n  n Õu  ∙  ¨ng  ý  é  Èu    ph ® a  3  ®® k h kh ph¶ihuû  á  Õt    bk qu¶  ¨ng  ý  é  Èu; Vi  ¹m  iÓ m   kho¶n  ph¶i tÞch  ® k h kh   ph ® b  3    thu tang  Ët    v vi ph¹m.  §iÒu    µnh      ¹m  10.­H viviph quy  nh  Ò   Êp  µ  ®Þ v c v qu¶n  ý,sö  ông  Êy l  d gi   chøng minh  ©n   ©n   nh d (hoÆc   Î c¨n  íc),giÊy  th   c  chøng  Ën  ©n   ©n, nh qu nh   c«ng  ©n  èc  nh qu phßng  äit¾tlµgiÊy chøng  (g         minh)vµ    Êy tê®i  ¹kh¸c:   c¸cgi     l   i 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 100.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongnh÷ng  µnh      h visau: a. Kh«ng    mang theo  Êy  gi chøng  minh    i  ¹   khi® l ikh«ng  Êt tr×nh  Êy ; xu   gi   chøng  minh    ã    Çu  Óm  khic yªu c ki tra; b. § Õn    khu  ùc  v quy  nh  Çn  ã  Êy  Ðp  µ   ®Þ c c gi ph m kh«ng  ã  c hoÆc   Êy  gi phÐp kh«ng  ã    Þ; c gi¸tr c. Kh«ng  µm  Êy    l gi chøng  minh sau    ∙  îc th«ng  khi ® ®   b¸o  Ò   êigian, v th     ®Þa  iÓ m   Êp  Êy chøng  ® c gi   minh; d. Kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh   Ò   ép  ¹   Êp  ®Þ vn l ic , hoÆc   æi  Êy ® gi   chøng minh. 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.TÈy    ÷a  ÷a  Êy chøng    xo¸,s ch gi   minh  hoÆc   Êy phÐp  i  ¹kh¸c; gi   ® l  i b. Thuª,m în hoÆc        cho  êikh¸c thuª,m în giÊy chøng  ng          minh,giÊy phÐp      ®i  ¹kh¸c®Ó   ùc hiÖn  µnh      ¹m  l  i   th   h viviph ph¸p luËt;   c.Cè     á  ¹giÊy chøng    ýb l  i   minh  sau    Þ  Óm    ¹m  ÷. khib ki tra,t gi 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. Khai man,    ¹o  å  ¬    îc cÊp  Êy      gi¶ m h s ®Ó ®   gi chøng minh hoÆc   Êy gi   phÐp  i  ¹kh¸c; ® l  i b.Lµ m     Êy chøng    gi¶gi   minh  hoÆc     Êy phÐp  i  ¹kh¸c; c¸cgi   ® l  i 4. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m     kho¶n  bÞ  Þch    Êy chøng     ® a  2; ® a, b  3  t thu gi   minh  hoÆc   Êy phÐp  i  ¹ . gi   ® li §iÒu    µnh      ¹m  11.­H viviph quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýsö  ông  ò  Ý, vËt l  d v kh     liÖu næ, c«ng  ô  ç  î vµ    ¹m  c h tr , vi ph   c¸c quy  nh   Ò   ®Þ v ph¸o, ®å   ¬i nguy    ch   hiÓ m: 1. Ph¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong nh÷ng    hµnh    visau:
 6. 6 a. Kh«ng      kª khaivµ  ¨ng  ý  y      ¹  ò  Ý, vËt liÖu næ,   ® k ®Ç ®ñ c¸c lo i kh     v   c«ng  cô  ç  î íi ¬  h tr    quan  ã  Èm  Òn; vc c th quy b. Sö   ông    ¹  ò  Ý, vËt liÖu   d c¸c lo i kh     v næ, c«ng  ô  ç  îkh«ng  ã  Êy c h tr  c gi   phÐp hoÆc   Êy phÐp  gi   kh«ng  cßn    Þsö  ông; gi¸tr   d c.Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  Þp  êi, y    k th   ®Ç ®ñ quy  nh   ®Þ vÒ   Óm     nh  ú    ¹  ò  Ý, c«ng  ô  ç  îvµ    ¹n    ¹  Êy  ki tra®Þ k c¸c lo i kh   v c h tr  gia h c¸c lo igi phÐp  ña    ¹ vô  Ý,c«ng  ô  ç  î c c¸clo i kh     c h tr ; d.Vi ph¹m  Õ        ch ®é b¶o  qu¶n    ¹ vò  Ý,vËtliÖu næ,  c¸clo   kh       i c«ng  ô  ç  î c h tr ; e. Giao  ò  Ý, c«ng  ô  ç  î vËt liÖu næ     v kh   c h tr     ,   cho  êikh«ng  ã    iÒu  ng   c ®ñ ® kiÖn,tiªuchuÈn  ö  ông;    sd g.Kh«ng    giao nép  ò  Ý,c«ng  ô  ç  îvËtliÖu næ     v kh   c h tr       theo quy  nh; ,   ®Þ h.Sö  ông    ¹ ®å   ¬i®∙  Þ  Ê m;  d c¸clo   ch   b c i i. ètph¸o hoÆc   ö  ông  Êt cø  Ëtg×     §   sd b   v   kh¸cthay ph¸o.     2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.M în,cho  învò  Ý,c«ng  ô  å  î     m   kh   c h tr  hoÆc   Êy phÐp  ö  ông; gi   sd b.  ÷a  ÷a, tÈy  S ch   xo¸, lµm  Êt  Êy  Ðp   ö  ông,  Êy  Ðp   Ën    m gi ph sd gi ph v chuyÓn    ¹ vò  Ý,c«ng  ô  ç  îvËtliÖu næ; c¸clo i kh     c h tr       , c.Sö  ông    ¹ vò  Ý,vËtliÖu næ   ©y       d c¸clo i kh       g næ tr¸quy  nh;   i ®Þ d.Dïng  ò  Ý,c«ng  ô  ç  îvËtliÖu næ       ¾n,  ¸nh  ¾t    v kh   c h tr       ®Ó s¨n b , ® b c¸; e. Dïng    ¹  óng,cung  á    c¸c lo is   n hoÆc     ¬ng  Ön kh¸c ®Ó     ¾n     c¸c ph ti     s¨n b ë thµnh  è,thÞ    ¬itËp  ph   x∙,   trung®«ng  êi; n   ng g.§ Ó   Êt  ò  Ý,c«ng  ô  ç  îvËtliÖu næ.   m v kh   c h tr       , 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.Mua    Ën    b¸n,v chuyÓn  ò  Ý    ¬,c«ng  ô  ç  î íi è îng nhá  µ   v kh th« s   c h tr    l   vs m kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   hoÆc   ã  Êy phÐp  ÷ng  c gi   nh kh«ng  cßn    Þ; gi¸tr b. Kinh    doanh    ¹  Õ   Öu,phÕ   È m   ã  Én  ò  Ý, vËt liÖu næ   c¸c lo iph li   ph c l v kh       víi è îng nhá;  l  s c. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  toµn  Ò   Ën  ®Þ an  v v chuyÓn  ò  Ý, vËt liÖu næ,  v kh       c«ng  ô  ç  î c h tr ; d. C a    hoÆc     th¸obom,  ×n,  n, lùu ®¹n, thuû      Êy thuèc      m ®¹       l«i®Ó l   næ tr¸i phÐp; e. S¶n  Êt,tµng  ÷,bu«n    Ën    xu   tr   b¸n,v chuyÓn  ph¸o,thuèc    ph¸o,®å   ¬i   ch   nguy  Ó m   µ   a  n   hi m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. S¶n  Êt,söa  ÷a    ¹  ò  Ý    ¬, c«ng  ô  ç  î ®å   ¬i®∙    xu   ch c¸c lo i kh th« s   v c h tr   ch   , bÞ  Ê m   µ   c m kh«ng  ã  Êy phÐp; c gi   b. Mua     Ën    b¸n,v chuyÓn    Ðp  ò  Ý    ¬, c«ng  ô  ç  î íisè ­ tr¸ ph i v kh th« s   c h tr    l v îng lín;  
 7. 7 c.VËn    chuyÓn  ò  Ý  ©n  ông, thÓ  v kh qu d   thao,vËt liÖu næ   µ        m kh«ng  ã c giÊy  Ðp  ph hoÆc   ã  Êy  Ðp  ng  c gi ph nh kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  ®Þ trong  giÊy phÐp    hoÆc   Êy phÐp  gi   kh«ng  cßn    Þ. gi¸tr 5.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. S¶n  Êt,chÕ   ¹ovò  Ý  ©n  ông, vò  Ý  Ó    xu   t   kh qu d   kh th thao,sóng        s¨n tr¸i phÐp; b. Mang  µo, mang  l∙nhthæ  Öt Nam     Ðp  ò  Ý  ©n  ông,   v  ra    Vi   tr¸ ph i v kh qu d   vò  Ý   Ó  kh th thao, sóng      ¹    s¨n,c¸c lo iph¸o,®å   ¬i nguy  Ó m   µ   a  n     ch   hi m ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 6.Vi ph¹m    iÓ m               c¸c® b,e,g,h,ikho¶n    iÓ m       kho¶n    iÓ m     1;® c,d,e  2;® a, d, e    kho¶n    3, kho¶n    4, kho¶n  cã  Ó  Þ   Þch  5  th b t thu  tang  Ët,ph¬ng  Ön    v  ti vi ph¹m. Vi ph¹m  iÓ m     kho¶n    iÓ m     kho¶n  cã  Ó  Þ ícquyÒn  ö     ® a,b  2;® b,c  3  th b t   s dông  Êy  Ðp. Vi ph¹m  iÓ m     kho¶n  cã  Ó  Þ   éc  åith ng  Öt gi ph    ® d, e  2  th b bu b   ê thi   h¹i. §iÒu   Hµnh      ¹m  quy  nh   Ò   12.­ vi vi ph c¸c  ®Þ v qu¶n  ý c¸c  l  nghÒ  kinh  doanh  Æc   Öt: ® bi 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. Kinh    doanh kh«ng  ng  éi dung, ®Þa   iÓ m   ®ó n    ® quy  nh  ®Þ trong giÊy    phÐp  µnh  Ò   h ngh kinhdoanh  Æc   Öt;   ® bi b. In,nh©n     b¶n    µiliÖu kh«ng  ã  Êy  Ðp  c¸c t     c gi ph hoÆc  qu¸  è îng    s l cho phÐp  ®èi víib¨ng  a   ¹c,b¨ng  a   ×nh, phim, tranh,¶nh, s¸ch,b¸o, (    ®Ü nh   ®Ü h             lÞch th× xö  ¹ttheo N§      ph     88/CP  µy  ng 14/12/1995). 2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:     µnh  Ò     a. H ngh kinh doanh  Æc   Öt m µ     ® bi   kh«ng  ã  Êy  c gi chøng  Ën    iÒu  Ön  Ò   ninh trËttù; nh ®ñ ® ki v an     b. Dïng  ¬  ë    c s kinh doanh    nghÒ   Æc   Öt ®Ó   ¹t®éng    ® bi   ho   tr¸ ph¸p  Ët i lu   hoÆc   ¹o ®iÒu  Ön  t  ki cho  êi kh¸c lî dông  ¬  ë  ng     i c s kinh  doanh    ã  ÷ng  ®Ó c nh hµnh      ¹m  viviph ph¸p luËt.   3. Vi ph¹m    iÓ m     kho¶n    iÓ m     kho¶n  th× bÞ  ícquyÒn     c¸c ® a, b  1, ® a, b  2    t   sö  ông  Êy phÐp; viph¹m  iÓ m   kho¶n  cã  Ó  Þ  Þch    d gi      ® b  1  th b t thu tang vËt,ph­    ¬ng  Ön. ti §iÒu 13.­Hµnh      ¹m      vi vi ph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý vµ  ö  ông    l  s d con dÊu: 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.Sö  ông   d con  Êu  a  ¨ng  ý u  Óu  É u,  a  ã  Êy chøng  Ën  d ch ® k l chi m ch c gi   nh ®¨ng  ý  É u   Êu; km d b. Mang    con  Êu    áic¬  d ra kh   quan,®¬n  Þ    v kh«ng  îcphÐp  ña  êicã  ®  c ng   thÈm  Òn; quy
 8. 8 c.§ Ó   Êt    m con  Êu  ang  ö  ông; d® sd d. Nép    con  Êu    ¹n  d qu¸ h quy  nh    ã  Õt  nh  håi con  Êu  ®Þ khic quy ®Þ thu    d cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn; c th quy 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a. C¸  ©n, tæ    nh   chøc  Õn hµnh  ¾c  Êu  µ   a    ñ tôc kh ¾c  Êu  ti   kh d m ch ®ñ th     d theo quy  nh   ®Þ hoÆc   a  ã  Êy  Ðp   ña  ¬  ch c gi ph c c quan C«ng  cã  Èm   an  th quyÒn; b. Kh ¾c  Êu    d cho    ©n, tæ  c¸ nh   chøc  µ   m kh«ng  ã  Êy  Ðp  ¾c  Êu   c gi ph kh d cña  ¬  c quan  C«ng an; c. Mang    con  Êu  õ níc ngoµivµo    ö  ông      d t      ®Ó s d trªnl∙nhthæ  Öt Nam   Vi   khicha  îcphÐp  ña  ¬    ®  c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy hoÆc   kh«ng  ¨ng  ý  ® k theo quy    ®Þnh; d. Kh«ng  ép  ¹ con  Êu    ã  Õt  nh    n li   d khic quy ®Þ thu  åi cña  Êp  ã  Èm   h  c c th quyÒn; e. §ãng  Êu  µo  µiliÖu giÊy  ê cha    éidung    d v t    t  ghin   hoÆc   µo    µiliÖu v c¸c t     khicha  ã  ÷  ý  ña  êicã  Èm  Òn.   c ch k c ng   th quy 3. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000  ng  n          ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vis dông  con  Êu  ña  íc ngoµit¹  Öt Nam   µ   a  îc phÐp  d c n   i Vi   m ch ®   hoÆc   a  ¨ng  ch ® ký  íi ¬  v   quan  ã  Èm  Òn. c c th quy 4.Vi ph¹m     kho¶n    2,kho¶n  cã  Ó  Þ  Þch    3  th b t thu con  Êu. Vi ph¹m  iÓ m   d    ® a,b    kho¶n  cã  Ó  Þ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp. 2  th b t   sd gi   §iÒu   Hµnh      ¹m    14.­ vi vi ph c¸c quy  nh  Ò   è tông  ×nh  ù, tè tông  ®Þ v t  h s   hµnh  Ýnh,thi µnh      µnh  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh: ch    h ¸n,thih quy   x l    h ch 1. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi µnh      ¹m   ®å ®è     h viviph quy  Õ   Ò     ôc  ¹ x∙phêng,thÞ  Ên;qu¶n  Õ   µnh  Ýnh. ch v gi¸od t     i   tr   ch h ch 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.  ph¹m    Vi  c¸c quy  nh   Ò   dông  Ön  ®Þ v ¸p  bi ph¸p ng¨n chÆn   : B ¾t, nh     giam  ÷,t¹m  gi   giam, b¶o    l∙nh, Ê m   i  áin¬ic  ó, Æt  Òn hoÆc   µis¶n  ã   c ® kh     tr   ® ti   t  c gi¸trÞ®Ó       b¶o  ¶m; ® b. Vi ph¹m  Üa  ô  ña  êitham    è tông  :Kh«ng     ngh v c ng   gia t   nh   cung  Êp  µi c t  liÖu,vËtchøng     theo yªu cÇu  îp ph¸p cña  ¬     h    c quan  µ  êitiÕn hµnh  ètông, v ng     t    kh«ng  ùc  Ön  Üa  ô  ña  êi lµm  th hi ngh v c ng   chøng, ngêi phiªn dÞch, ngêi bµo            ch÷a,ngêicã  Òn  µ  îÝch  ªnquan  n   ô      ¹m        quy v l  i li   ®Õ v ¸n;viph c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o qu¶n  Ëtchøng,niªm  v    phong,kª biªntµi        s¶n; c. Vi  ¹m    ph quy  Õ,  Õ       µnh    ch ch ®é thih c¸c b¶n  h×nh  ù  : ¸n  ¸n  s nh   treo,  qu¶n  Õ,  Ê m     ó,c  ób ¾t  éc,c¶it¹okh«ng  ch c c tr   tr   bu       giam  ÷,thihµnh    ¹t gi     ¸n ph   tï  è    , ý kh«ng  Êp  µnh  c ch h hoÆc  c¶n  ëviÖc    µnh    tr   thih c¸cb¶n    ©n  ù,hµnh  ¸n d s  chÝnh,lao®éng.    §iÒu    µnh      ¹m    ®Þnh  Ò   15.­H viviph c¸cquy  v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y:
 9. 9 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. Kh«ng  Êp  µnh    ch h hoÆc   Êp  µnh  ch h kh«ng  y    ÷ng  ®Ç ®ñ nh quy  nh   ®Þ vÒ   phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; b. Kh«ng trang  Þ   b hoÆc   trang  Þ   b kh«ng  y   ;  ®Ç ®ñ kh«ng  ùc  Ön  th hi ®óng quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  qu¶n,b¶o  ìng c¸c ph¬ng  Ön,dông  ô    d   ti   c phßng ch¸y,   ch÷a  ch¸y; c.Kh«ng  ÷a  ÷a  ng  êih¹n  ÷ng  ¬  ë  Õu  ãtvÒ     s ch ®ó th   nh s h thi s   phßng  ch¸y,   ch÷a  ch¸ykhi®∙  îcc¬      ®   quan  ã  c tr¸chnhiÖ m    Çu  öa  ÷a;   yªu c s ch d. Kh«ng  chøc  ùc l ng  ÷a  tæ  l  î ch ch¸y t¹  ç; kh«ng  ã  éi quy    ich   cn  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,biÓn  Ê m   öa"ë  ÷ng  ¬icã    "C l   nh n   nguy  Ó m   hi ch¸y,næ;   e.Th«ng        tinb¸o ch¸ygi¶hoÆc     ù  Ët;    sais th g.§µo  íi xª dÞch,th¸odìhoÆc   µm  Êt cø  Öc  ×    b ,         l b   vi g kh¸cg©y    ¹i®Õ n     hh   h Ö   èng  Êp  ícch÷a  th c n  ch¸yc«ng  éng;   c h.Vi ph¹m     quy  nh  Ò   t  ¬ng  Éy,g©y  ®Þ v ®è n r  ch¸yrõng;   i. © y   ëng¹icho  Öc  ÷a   G tr     vi ch ch¸y; k.Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ×ho∙n viÖc  ùc hiÖn  Önh  tr     th   l huy  ng  êi, ®é ng   ph¬ng  Ön vµo  Öc  ÷a  ti   vi ch ch¸y; l.  §Æt  µng    h ho¸ hoÆc   Êt cø  Ët g×  b   v   kh¸c g©y   c¶n  ëlèi µo  ÷a  tr    v ch ch¸y,   n¬ilÊy nícch÷a      ch¸yvµ    c¶n  ëlèi tr    tho¸t ¹n;   n m.  ö   ông  öa trÇn,sö  ông    ÕtbÞ,  Sd l   d c¸c thi   m¸y  ãc  ã  m c kh¶ n¨ng    ph¸t sinh tialöa,®èt    t  µng    ¾p  ¬ng  ê cóng,hótthuèc l¸  èc lµo,      r¸c,®è v m∙,th h th       , thu     hoÆc   Ð m   µn thuèc l¸ n t    hoÆc   Êt cø  Ëtg×  b   v   kh¸ccã  öaë    l   khu  ùc  Ê m   öa"; v "C l n.  ù     ö  ông  T ýs d c¸c  ¬ng  Ön  ph ti chuyªn  ïng  ÷a  d ch ch¸y  µo  v c¸c  ôc   m ®Ých kh¸c; o.Sö  ông     d c¸ctrang thiÕtbÞ      phßng  ch¸ych÷a    ch¸yph¶ikiÓm  nh  µ       ®Þ m cha  îcc¬  ®   quan  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸ykiÓm  nh, x¸cnhËn  Ò   Êtl ng;   ®Þ    v ch  î p.§ Ó   Ët t  µng    Êtd Ô     v  ,h ho¸,ch   ch¸ykh¸ctrong ph¹m          vikho¶ng  c¸ch ng¨n    ch¸y; q. §iÒu  Ón  ¬ng  Ön  ë kh¸ch,chë    khi ph ti tr     x¨ng,dÇu,  Ët liÖu    v  næ,  Êt ch   láng d Ô     ch¸ym µ     kh«ng trang bÞ  y    ¬ng  Ön dông  ô  ÷a    ®Ç ®ñ ph ti   c ch ch¸ytheo    quy  nh; ®Þ r.Kh«ng  èng    Ët liÖu næ,  Êt ®éc  ¹nh,chÊt phãng  ¹ theo  É u     th kª v     ch   m     x  m quy  nh; ®Þ s. Kh«ng  Ëp  ¾t  ån  öa  Çn    d t ngu l tr hoÆc   kh«ng  ¾t,kh«ng  ót phÝch  t  r  ®iÖn  i víi   ÕtbÞ    ô ®iÖn  Çn  ®è     thi   tiªuth   c¸c c ph¶it¾të  ¬ilµm  Öc,cöa  µng,    n   vi   h   s¹p hµng,phßng  Ý      th nghiÖm... íckhi®ãng  öa    Ò;     tr c ra v t.L ¾p  Æt  ö  ông  Ö   èng  iÖn, thiÕtbÞ  iÖn, tiªuthô ®iÖn    ® sd h th ®    ®     kh«ng  ®¶m   b¶o  toµn  an  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; u. Ng êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön trëkh¸ch m µ     µnh      khi ph ti       ®Ó h kh¸ch mang  Êt   ch   ch¸y,chÊtnæ,  Êtphãng  ¹lªnph¬ng  Ön trëkh¸ch;     ch   x    ti    
 10. 10 v. Khi  ã    c ch¸y  µ   m kh«ng  b¸o ch¸y hoÆc  b¸o ch¸y  Ë m   ch cho  ùc l ng l  î   C¶nh    s¸tphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y; x. Kh«ng  ã  ¬ng  ch÷a    c ph ¸n  ch¸y hoÆc   ã  ng    c nh kh«ng  y   ;  ®Ç ®ñ kh«ng  tæ  chøc  ùc tËp  ¬ng    ÷a  th   ph ¸n ch ch¸ytheo ®Þnh  ú.     k 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:      ¹m     a. Vi ph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt,kinh doanh,dÞch  xu       vô  öa  ÷a    ¬ng  Ön,dông  ô  µ    Êtch÷a  s ch c¸cph ti   c v ho¸ ch   ch¸y; b. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt,b¶o  xu   qu¶n,vËn    chuyÓn, sö  ông   d chÊt d Ô     ch¸y;vi ph¹m       c¸c quy  nh  toµn  ®Þ an  phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y vÒ   ö   s dông  iÖn; ® c.§a    c«ng  ×nh vµo  ö  ông    a  tr   sd khich b¶o  ¶m     iÒu  Ön  Ò   ® c¸c® ki v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸yhoÆc   a  îcnghiÖm      ch ®   thu theo quy  nh;   ®Þ d. Tù      ý thay ® æi  Ýnh  Êt sö  ông  ña    t ch   d c c«ng  ×nh hoÆc   tr   thay ® æi      c¸c ®å   Ët,kÕt  Êu  µm  v  c l c¶n  ëlèitho¸tn¹n  tr       hoÆc   ©y  ã  g kh kh¨n trong viÖc  ö    s dông    c¸ctrangthiÕtbÞ      phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸ytrongc«ng  ×nh;     tr e. Sö   ông  ©y   d d chuyÒn s¶n  Êt c¸c lo¹  µng    ÕtbÞ   xu     i h ho¸,thi   hoÆc   Ën  v hµnh  ÕtbÞ, m¸y  ãc  ã  thi     m c kh¶ n¨ng ch¸y m µ     kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn  an  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; g.  ph¹m    Vi  c¸c quy  nh   Ò   Ëp  Èu, xuÊt  Èu  ¬ng  Ön  ÷a  ®Þ v nh kh   kh ph ti ch ch¸y,c¸cm Æt   µng  Ô      h d ch¸y,næ,  c;   ®é h. Thi c«ng     c«ng  ×nh  tr kh«ng  ng  ÕtkÕ   Ò   toµn  ®ó thi   v an  phßng ch¸y,   ch÷a  ch¸y®∙  îcphª duyÖt;  ®   i. © y      G ra ch¸ynhng  a  n     ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s k. S¶n  Êt,kinh doanh    Æt   µng  Ô     xu     c¸c m h d ch¸y,næ,  c  µ     ®é m kh«ng  ã  c giÊy chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  C¶nh    s¸t phßng ch¸y, ch÷a    ch¸y  ã  Èm   c th quyÒn  hoÆc   ã  ÷ng  c nh kh«ng cßn    Þsö  ông; gi¸tr   d l.Sö   ông  öa trÇn  µ  ÕtbÞ      d l  v thi   ph¸tsinh tialöa ®Ó   ÷a  ÷a,thay thÕ       s ch     thiÕtbÞ     c«ng  ×nh    ÷ng  ¬i "CÊ m   öa",n¬i cã  Òu  Êt d Ô   tr ë nh n  l     nhi ch   ch¸y m µ     kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  ×nh,quy  nh   Ò   toµn  tr   ®Þ v an  phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y; m. Kh«ng tham    ÷a  gia ch ch¸y khicã  iÒu  Ön  Ò   ùc l ng,ph¬ng  Ön   ® ki v l  î   ti   ch÷a  ch¸y; n.Sö  ông    ¬ng  Ön,ho¸ chÊtch÷a   d c¸cph ti       ch¸ybÞ  Ê m   ö  ông;  c sd o. § Ó   Êt  Êy  ý  Öu    m gi k hi "M",giÊy  Ën    v chuyÓn  Ët liÖu næ,  Êt phãng  v    ch   x¹,chÊt®éc.     3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h vi sau:     ph¹m      a. Vi  c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt,b¶o  xu   qu¶n, vËn    chuyÓn, sö  ông  Êt®éc  ¹nh,chÊtphãng  ¹;  d ch   m     x b.  ©y   ùng  X d c¸c c«ng  ×nh  tr theo quy  nh   ®Þ ph¶i phª    duyÖt  Õt kÕ   thi   phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸ym µ     kh«ng  ã    Öt cña  ¬  c phª duy   c quan  phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y; c.Sö   ông  Ët liÖu næ,  Êt ®éc  ¹nh, chÊt phãng  ¹ thuéc danh  ôc    d v    ch   m     x    m c¸cchÊtcÊ m  u  µnh  ¹ ViÖtNam;     lh t i  
 11. 11 d. Kh«ng  ÕtkÕ,      thi   thic«ng  Ö   èng  Êp  ícch÷a  h th c n  ch¸y ®ång  é  íi Ö     b v  h thèng    thic«ng  Êp  íc®«  Þ; c n   th e. Hµnh  Ò    Ên    ngh t v phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y,thiÕtkÕ         thic«ng  ¾p  Æt   l® h Ö   èng  th phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y m µ   a  îc c¬    ch ®   quan  C¶nh    s¸tphßng ch¸y,   ch÷a  ch¸ycã  Èm  Òn    Ën    iÒu  Ön  µnh  Ò;   th quy x¸cnh ®ñ ® ki h ngh g. Sö   ông     d c¸cc«ng  ×nh x¨ng  Çu, khÝ  t  µ   tr   d   ®è m kh«ng  ã      c c¸cgi¶iph¸p  kü  Ëtb¶o  ¶m   toµn  èng  thu   ® an  ch ch¸y,næ,  c  ¹i    ®é h , phßng  èng  ù  è    ch s c x¶y ra; h.  Òu  Ón  µu, thuyÒn  íc ngoµi vµo        §i khi t   n    l∙nh h¶i,l∙nh thæ  Öt  Vi Nam   kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn  an  phßng ch¸y,ch÷a    ch¸y. 4. Vi  ¹m    iÓ m     kho¶n      iÓ m           kho¶n        ph c¸c ® q, u  1; c¸c ® a, b, g, k, n  2; c¸c ®iÓ m     kho¶n  cã  Ó  Þ  ícquyÒn  ö  a, c  3  th b t   s dung  Êy  Ðp, cã  Ó  Þch    gi ph   th t thu tang vËt viph¹m. Vi ph¹m          quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m         kho¶n    iÓ m       ®Þ t    i g,h,l, p  1;® d,h kho¶n  buéc  2  ph¶ikh«iphôc  ×nh  ¹ng®∙  Þ       t tr   b thay ® æi    hoÆc   åith ng  Öt b   ê thi   h¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y      ¹m  iÓ m      viph h ch g ra.Vi ph ® tkho¶n    iÓ m    1; ® lkho¶n    2; ®iÓ m     kho¶n  ph¶i®×nh  b, g  3    chØ    thic«ng  µ  éc  ùc hiÖn    v bu th   c¸c quy  nh   ®Þ vÒ   ÕtkÕ   thi   phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y. §iÒu    µnh    ©y  Öth¹i®Õ n   µis¶n  ña  êikh¸c. 16.­H vig thi     t  c ng   1. Ph¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong nh÷ng    hµnh    visau  µ   a  n   m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s a.Trém  ¾p    c vÆt; b,G © y     ¹itµis¶n  ña  êikh¸c;   hh     c ng   c.ChiÕ m   ÷tr¸phÐp  µi   gi    i t  s¶n  ña  êikh¸c; c ng   d. Mua,    Êt gi÷tµis¶n  êikh¸cm µ   Õtrâ tµis¶n    ngêikh¸c   b¸n,c       ng     bi       ®ã do      viph¹m    ph¸p luËtm µ   ã;   c e. Gian  Ën    l trong khimua,      æi  µng       b¸n,trao ® h ho¸ hoÆc   p  éc  êi Ð bu ng   kh¸cmua  µng    íi   èn  ña  ä.   h tr¸v   mu iý ch 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.Lµ m       gi¶,bu«n      ¹ vÐ; b¸n c¸clo i   b. S¸ch  Ôu, g©y  Òn  µ    nhi   phi h cho  êi kh¸c khibèc    ng      v¸c,chuyªn trë,gi÷     hµnh  ýë    Õn  µu,b Õn    ©n  l   c¸cb t  xe,s bay,b Õn    c¶ng,ga  êng  ¾t  µ  ¬ic«ng   ® s vn  céng  kh¸c. 3. Vi ph¹m    iÓ m       kho¶n    iÓ m   kho¶n  bÞ   Þch       c¸c ® a, d, e  1; ® a  2  t thu tang  vËt,ph¬ng  Ön    ¹m.  ph¹m  iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy    ti viph Vi  ® b  1  n ph¶ibåi th ng     ê thiÖth¹i®∙  ©y      g ra. §iÒu    µnh    ©y    ¹i®Õ n     17.­H vig hh   c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng,c«ng  ×nh tr   c   tr   an  ninh,trËttù:    1. Ph¹t tiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét   ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  
 12. 12 a. Tù    o  íihoÆc   µm  Êt cø  Öc  ×    ý ®µ b   l b   vi g kh¸c g©y    ¹i®Õ n   ª, ®Ëp,    hh   ®  kÌ,cèng,hÇ m,  êng  ¾t      ® s hoÆc     c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸c; b. Tù     dÞch, th¸o gì hoÆc   µm  Êt  viÖc  ×    ý xª       l b cø  g kh¸c g©y    ¹i®Õ n     hh   c¸clo¹ biÓn    Ón     i b¸o,bi chØ  Én,biÓn  Öu  ¬  d  hi c quan,cétd©y  iÖn  ¹i®iÖn     ® tho  , tÝn,cét®Ìn,hµng  µo  ña    ¬       r c c¸c c quan  µ   ícvµ    Nh n   c¸c c«ng  ×nh c«ng  éng  tr   c kh¸c. 2. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íivi ph¹m  ®å ®è v     quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh an  tr   ninh trËttù.    3. Vi ph¹m     quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m     ®Þ ti     ë kho¶n  vµ  1  kho¶n  ®iÒu  µy  éc  2  n bu kh«iphôc  ×nh  ¹ng®∙  Þ    t tr   b thay ® æi.   §iÒu    µnh      ¹m  chÕ   ïng biÓn  éc l∙nhthæ, vïng ® Æc   18.­H viviph quy  v  thu         quyÒn kinh  Õ  µ  Ò m   ôc ®Þa   ña  íc Céng  µ    éi chñ  t v th l  c n  ho x∙ h   nghÜa  Öt Vi   Nam: 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.  Æp   ¹n  µu, thuyÒn, giao  Þch  íitµu  íc ngoµi;mua,  C m t    d v  n    b¸n, vËn    chuyÓn, trao® æi  µng      Ðp;    h ho¸ tr¸ph i b. Kh«ng  Êp  µnh    ch h hoÆc   ng¨n c¶n  Öc  Óm     Óm     ña    vi ki tra,ki so¸tc c¸c lùcl ng tuÇn    Óm      Ón.  î   tra,ki so¸ttrªnbi 2.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a. TiÕn  µnh    ¹t®éng    h c¸c ho   khaith¸c,nghiªn cøu, th¨m    lÞch  µ          dß, du  v c¸cho¹t®éng     kh¸ckh«ng  ng  a  iÓ m,  ¹m    Ýnh  Êt,nghÒ     ®ó ®Þ ® ph vi, t ch   nghiÖp  vµ    c¸cquy  nh    ®Þ ghitronggiÊy phÐp;     b.Kh«ng  Êp  µnh  éiquy  Õn  u,    ch h n  b ®Ë c¶ng  Ón  µ    bi v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸c  vÒ   Ëttùan  µn    Ón. tr     to trªnbi 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h visau:    Òu  Ón  ¬ng  Ön viph¹m     a.§i khi ph ti     c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v ®i  ¹   vµo    ïng  Ón  éc    l i ra  , c¸c v bi thu l∙nh thæ  Öt Nam,  i  µo  Vi   ® v khu  ùc  Ê m   vc hoÆc   µo  v khu  ùc  v ph¶icã  Êy phÐp  µ     gi   m kh«ng  ã  Êy phÐp; c gi   b. Ho¹t ®éng      khai th¸c,nghiªn cøu, th¨m  vµ    ¹t®éng          dß  c¸c ho   kh¸c tr¸    i phÐp    ïng biÓn  ÖtNam; trªnv   Vi   c. Tµu  Ç m,  ¬ng  Ön  Ç m   i, ®Ëu     ng ph ti ng ®  trong      l∙nh h¶i kh«ng  i  ® næi,   kh«ng  u  ®Ë næi  hoÆc   kh«ng    ê  èc  ú)theo quy  nh. treoc (Qu k     ®Þ 4.  ph¹m  iÓ m   kho¶n  bÞ   Þch  Vi  ® a  1  t thu  µng  h ho¸. Vi  ¹m  iÓ m       ph ® a kho¶n      iÓ m     kho¶n  cã  Ó  Þ   Þch  tang  Ët ph¬ng  Ön    2; c¸c ® a, b  3  th b t thu  v  ti vi ph¹m. Vi ph¹m  iÓ m     kho¶n      iÓ m     kho¶n  ®iÒu  µy  ã  Ó     ® a, b  2; c¸c ® a, b  3  n c th bÞ ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp. t  sd gi   §iÒu    µnh      ¹m    19.­H viviph c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý,b¶o  Ö   êng    l  v® biªn gií  étm èc, dÊu  Öu    í quèc  ic   ,   hi biªngi   i gia.
 13. 13 1. Ph¹t tiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét   ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:    µ m     ¹ihoÆc   ã  Êt cø  µnh  ng  ×   a.L hh   cb  h ®é g kh¸ccã  ¹ití   h   i cétm èc, dÊu  Öu    êng    í ;     hi trªn® biªngi i b. Vi  ¹m      ph c¸c quy  inh  Ò   ® v ch¨n,th¶    óc    gia s qua biªn gií   © m     ix ; canh,  x© m   ; c c.§èt n¬ng, rÉy       trong vµnh  ai biªngií   µm    ¹ic¸c biÓn  khu  ùc    ®     il h h     , b¸o  v biªngií  µnh  ai biªngií  ïng cÊ m.   iv, ®     iv   , 2. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi lµm  thay ® æi  êng    íquèc    ® biªngi  i gia. 3.  ph¹m  iÓ m   kho¶n  kho¶n  ®iÒu  µy  éc  Vi  ® a  1;  2  n bu kh«i phôc  ×nh    t tr¹ng®∙  Þ    b thay ® æi.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy  éc  åith ng  Öt      ® c  1  n bu b   ê thi   h¹i. §iÒu    µnh      ¹m  chÕ   20.­H viviph quy  qu¶n  ýkhu  ùc    í  öa  Èu: l  v biªngi ic kh , 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.C   ó. i  ¹  µnh  Ò     Ðp    tr   l ih ® , ngh tr¸ph trongkhu  ùc    í ; i   v biªngi i b. Kh«ng    khai b¸o    hoÆc  che  Êu,  óp    êi kh¸c ®i  ¹     ó,hµnh  d gi ®ì ng     l i c tr   , nghÒ     Ðp    tr¸ph ë khu  ùc    í ; i v biªngi i c.Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý, l  b¶o  Ö   µnh  ai biªngií . vv ®   i 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:     a.Kh«ng  Êp  µnh  ch h hoÆc   ng¨n c¶n  Öc  Óm    Óm     vi ki tra,ki so¸tcña  ùcl ng b¶o  Ö,  Óm      í  öa  Èu;   l  î   v ki so¸tbiªngi ic kh , b.Dïng  ¬ng  Ön ® a,®ãn  êi,chuyªn trëhµng      ph ti     ng      ho¸ trongkhu  ùc  öa    vc khÈu kh«ng  ng  ¬iquy  nh  ®ó n  ®Þ hoÆc   kh«ng  ©n  tu theo  ù  íng dÉn  ña  ­ sh   c ng êicã    tr¸chnhiÖ m;   c.Ng êi,ph¬ng  Ön ra vµo    í   öa  Èu      ti     biªngi ic kh kh«ng  ã  Êy tê theo    , c gi     quy ®Þnh; d. §iÒu  Ón  ¬ng  Ön    khi ph ti giao th«ng trong khu  ùc    í m µ   i      v biªn gi i   ® qu¸ ph¹m    îcphÐp; vi®   e.Ng êi® îcphÐp       qua  ¹biªngiínhng  i  ît   ¹m    l      i i ® v   ph viquy  nh. qu¸ ®Þ 3. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n      iÓ m     kho¶n  ®iÒu  µy  ã  Ó  Þ      ® a  1; c¸c® c,d  2  n c th b tÞch    thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m.    ti     §iÒu    µnh      ¹m    21.­H viviph c¸c quy  nh  Ò   Êt c¶nh,nhËp  ®Þ v xu     c¶nh,qu¸    c¶nh: 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. Lµ m     áng  é  Õu,giÊy  ê cã    Þ thay hé  Õu  ïng    Êt   hh h chi   t   gi¸tr     chi d ®Ó xu   c¶nh,nhËp    c¶nh; b. Ng êinícngoµi,ngêiViÖtNam   inh      ícngoµisöa  ÷a,thay ® æi             ® cën     ch     chøng  Ën  ¹m  ó,giÊy  nh t tr   chøng  Ën  êng  ó,nhËp  nh th tr   c¶nh kh«ng khaib¸o   
 14. 14 theo quy  nh  ®Þ hoÆc   ö  ông  sd chøng  Ën  ¹m  óë  Öt Nam   nh t tr   Vi   qu¸  êih¹n  th   mµ   kh«ng  îcc¬  ®   quan qu¶n  ýxuÊtnhËp  l    c¶nh  cho  Ðp; ph c.Ng êinícngoµi,ngêiViÖtNam   nh      ícngoµi®i  µo               ®Þ cën     v c¸ckhu  ùc  v cÊ m,    c¸c khu  ùc  µ   íc quy  nh  Çn  ã  Êy  Ðp  µ   v Nh n   ®Þ c c gi ph m kh«ng  ã  Êy c gi   phÐp  hoÆc   i  ¹qu¸ ph¹m    êih¹n  îcphÐp; ® l    i vi,   ®   th d.  Ëp   Nh c¶nh, xuÊt    c¶nh  µ   m kh«ng  Êt  ×nh  Êy  ê    µ  xu tr gi t khi nh chøc  tr¸ch ViÖt Nam       yªu  Çu;  c kh«ng  Êp  µnh    ch h c¸c yªu  Çu  c kh¸c cña  µ    nh chøc  tr¸chvÒ   Óm    êi,hµnh  ýtheo quy  nh  ña    ki trang   l    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a. S÷a  ÷a,thay ® æi  ×nh    ch     h thøc,néidung       ghitrong hé  Õu,thÞ  ùc   chi   th   hoÆc  khaikh«ng  ng  ù  Ët®Ó   îccÊp  é  Õu,thÞ  ùc,chøng  Ën    ®ó s th   ®  h chi   th   nh t¹m  ó, Êy chøng  Ën  êng  ó; ïng  é  Õu,thÞ  ùc kh«ng  tr   gi   nh th tr  d h chi   th   cßn    Þ gi¸tr   ®Ó   Ëp  nh c¶nh,xuÊtc¶nh;     b. Nh Ëp    c¶nh,xuÊt c¶nh,qu¸ c¶nh         kh«ng  ã  é  Õu,thÞ  ùc hoÆc   c h chi   th   giÊy têcã    Þthay hé  Õu  µ  Þ  ùc theo quy  nh;     gi¸tr     chi v th th     ®Þ c.NhËp    c¶nh,xuÊt c¶nh,qu¸ c¶nh         kh«ng  ng  öa  Èu    ®ó c kh ghitrong thÞ    thùc m µ     kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  qu¶n  ýxuÊtnhËp  l    c¶nh; d. C«ng  ©n  Öt Nam   Êt c¶nh  ã  êih¹n  ù ý    ¹ nícngoµiqu¸ thêi   d Vi   xu   c th   t   ë l     i     h¹n ® îcphÐp;    e. Trèn  µo    ¬ng  Ön nhËp    v c¸c ph ti   c¶nh,xuÊt c¶nh      nh»m   ôc  ch  µo  m ®Ý v ViÖtNam     hoÆc     ícngoµi. ra n   3.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  µ   a  n   m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s a.  óp  , chøa  Êp,  Gi ®ì   ch che  Êu,  ¹o ®iÒu  Ön  d t  ki cho  êi kh¸c  i  íc ng   ®n  ngoµi,   ¹nícngoµihoÆc     l    ëi   qua  ¹biªngiíquèc      Ðp; l      i i giatr¸ph i b. Ng êinícngoµi,ngêiViÖtNam   nh      ícngoµinhËp             ®Þ cën     c¶nh,t¹m  ó   tr   hµnh  Ò   ngh hoÆc   ã  ¹t®éng  c ho   kh¸c t¹  Öt Nam    i Vi   kh«ng  ng  íim ôc  ch  ®ó v  ®Ý xinnhËp    c¶nh; c.C¸  ©n, tæ    nh   chøc    ÖtNam   ë Vi   b¶o    l∙nhhoÆc   µm  ñ tôccho  êiníc l th     ng     ngoµi,ngêi ViÖt Nam   nh      íc ngoµinhËp        ®Þ cën     c¶nh  ng  nh kh«ng  ùc hiÖn  th   ®óng  ôc  ch, néidung,ch¬ng  ×nh ®∙  ¨ng  ý  íi ¬  m ®Ý      tr   ® k v   quan  c chøc  n¨ng    khi b¶o    l∙nhhoÆc     µm  ñ tôccho  khil th     kh¸ch vµo  ÖtNam.   Vi   4.Ph¹ttiÒn tõ20.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  µ   a  n   m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s a. Gi¶  ¹o  å  ¬, giÊy  ê ®Ó   îc cÊp  é  Õu    m hs  t  ®  h chi hoÆc     Êy  ê kh¸c c¸c gi t     cã    Þthay thÞ  ùc xuÊt c¶nh,nhËp  gi¸tr     th       c¶nh,qu¸ c¶nh,chøng  Ën  ¹m  ó,      nh t tr   giÊy chøng  Ën  êng  ó;   nh th tr b.Lµ m     é  Õu,thÞ  ùc,chøng  Ën  ¹m  ó, Êy chøng  Ën  ­   gi¶h chi   th   nh t tr   gi   nh th êng  ó, Êu  Óm  tr  d ki chøng; c. Sö   ông  é  Õu,thÞ  ùc,chøng  Ën  ¹m  ó,chøng  Ën  êng   d h chi   th   nh t tr   nh th tró, Êu  Óm   d ki chøng hoÆc     Êy têgi¶kh¸c®Ó   Êtc¶nh  Ëp  c¸cgi         xu   nh c¶nh,qu¸    c¶nh;
 15. 15 d.  èn  µo  ¹isø  Tr v §   qu¸n, l∙nh sù      qu¸n hoÆc   ô së  ¬  tr   c quan, tæ    chøc  Quèc  Õ  ng  ¹ ViÖtNam. t ®ã t   i   5.  ph¹m  ét  Vi  m trong c¸c  iÓ m   ña  Òu  µy  ã  Ó   Þ   ® c §i n c th b thu  åi hé  h  chiÕu,giÊy têcã    Þthay hé  Õu,tÞch          gi¸tr     chi   thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m;    ti       ®èi  íingêi níc ngoµi cã  Ó  Þ   ôc xuÊt kháil∙nhthæ  Öt Nam   v       th b tr        Vi   theo    quy ®Þnh  ¹ c¸c®iÓu    vµ  cña  t    i 14,15  16  Ph¸p  Önh  Ëp  l nh c¶nh,xuÊtc¶nh,c  ó, i        tr  ® l¹cña  êinícngoµit¹ ViÖtNam.   i ng       i   §iÒu    µnh      ¹m    ®Þnh  Ò   22.­H viviph c¸c quy  v phßng  èng  µ  Óm    ch v ki so¸t ma   ý: tu 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a. Hót,tiªm chÝch, hÝt         hoÆc  b»ng    ×nh  c¸c h thøc kh¸c ®Ó   ö  ông      sd tr¸i phÐp    Êtma   ý; c¸cch   tu b.Xóidôc  êikh¸csö  ông  Êtma   ý.    ng    d ch   tu 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.  êi chñ  Ng   hoÆc   êi cã  ng   tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý nhµ  µng, kh¸ch  ¹n, l  h   s  qu¸n  ä,nhµ  tr   nghØ,  ©u  ¹cbé  µ    ¬  ë  c l   v c¸c c s kh¸c ®Ó     cho  êi kh¸c sö  ông  ng    d chÊtma   ýtrong khu  ùc  × nh    tu     vm qu¶n  ý; l b.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ång c©y  ã  ®Þ v tr   c chøa  Êtma   ý. ch   tu 3. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.S¶n  Êt,mua,    ông  ô    xu   b¸n d c tiªm,chÝch,hót,sö  ông  Êtma   ý;      d ch   tu b. Cung  Êp  a   iÓ m,  ¬ng  Ön    c ®Þ ® ph ti cho  êi kh¸c hót,tiªm,chÝch, sö  ng          dông  Êtma   ý; ch   tu c. M«i  í cho  êi kh¸c tiªm,chÝch, hót ma   ý hoÆc     gi   i ng           tu   b»ng  ×nh  h thøc  kh¸csö  ông  Êtma   ý;  d ch   tu d. Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   iÒu  Õ,  ån tr÷, Ën  ®Þ v® ch t     v chuyÓn, ph©n  èi,   ph   trao® æi    Òn chÊt,thuèc ch÷a  Önh  ã    c¸cti       b c chøa  Êtma   ý; ch   tu e.Mua,    Êthíng thÇn,tiÒn chÊttr¸quy  nh;   b¸n ch            i ®Þ g. Kª  n, cÊp  èc hoÆc     ®¬   thu   mua,  thuèc cã  b¸n    chøa  Êt ma   ý kh«ng  ch   tu   ®óng quy  nh; ®Þ h.§îcphÐp  Êtgi÷,sö  ông  èc cã  Êtma   ývµ  Êthíng thÇn  µ      c   d thu   ch   tu   ch     m chuyÓn  cho  êikh¸ckh«ng  îcphÐp  Êtgi÷,sö  ông. ng     ®  c   d 4. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ñ tôcxuÊtkhÈu,nhËp  Èu,qu¸ c¶nh    ®Þ v th         kh     c¸c chÊt ma   ý,nh÷ng  µng    Ët phÈ m,  èc t©n  îccã    tu   h ho¸,v   thu   d   chøa  Êt ma   ý, ch   tu   chÊthíng thÇn,tiÒn chÊt;         b.G öi hµng    ËtphÈ m   ã  Êtma   ýqua  êng  u  iÖn;    ho¸,v   c ch   tu   ® b®
 16. 16 c.Chµo  µng,nhËn  êi µo  µng  ã    h   l  ch h c chøa  Êt ma   ý,chÊt híng thÇn  ch   tu       tr¸phÐp;   i d. Vi  ¹m      ph c¸c quy  nh  Ò   ån  ÷,ph©n  èi,vËn  ®Þ v t tr   ph   chuyÓn    Êt c¸c ch   ma   ý,vËt  È m   ã  tu   ph c chøa  Êt    ý,chÊt  íng  Çn, tiÒn  Êt;e.  îc ch ma tu   h th   ch   §   phÐp  ïng  Ët phÈ m   ã  Êt ma   ý,chÊt híng  Çn  d v  c ch   tu     th trong nghiªncøu      khoa  häc,y  äc  µ   ö  ông   h m s d kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ g. S¶n  Êt,mua,    Ën    xu   b¸n,v chuyÓn, tµng  ÷chÊt ma   ý cha  n     tr     tu   ®Õ møc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s 5. Vi ph¹m  ét     m trong c¸c ®iÓ m   iÒu  µy  ã  Ó  Þ   Þch  tang  Ët,    ® n c th b t thu  v  ph¬ng  Ön viph¹m. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n      iÓ m       kho¶n      ti        ® a  2; c¸c ® d, e, g  3; c¸c ®iÓ m         kho¶n  cã  Ó ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp. a,c,d,e  4  th t   sd gi     §iÒu    µnh    ¹id© m: 23.­H vim   1. Ph¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n          ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong nh÷ng    hµnh    visau:   a.B¸n  © m;   d b.L¹m  ông  ×nh  ôc.   d t d 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.Mua  © m;   d b.Cung  Êp  a  iÓ m     c ®Þ ® cho  ¹t®éng  ¹id© m. ho   m  3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.D Én  ¾t  ¹t®éng  ¹id© m;   d ho   m  b.Che  Êu, b¶o  Ö     d  v cho    µnh    c¸ch vimua  © m,    © m; d b¸n d c.Vi ph¹m     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  §iÒu  µy  ∙  Þ   ö  ¹thµnh  2  n ® b x ph   chÝnh  µ   m cßn    ¹m. t¸ ph i 4.Ph¹ttiÒn tõ30.000.000 ®ång  n            ®Õ 50.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong  nh÷ng  µnh    h visau  µ   a  n   m ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s a.Sö  ông  Öc   d vi mua  © m,  d© m   µ    ¹t®éng  ×nh  ôc  d b¸n  v c¸cho   t d kh¸clµm    ph¬ng  thøc kinhdoanh;     b. Dïng    ñ  o¹n  èng  Õ,  e   ¹  êi mua   © m,    c¸c th ® kh ch ® do ng   d b¸n  © m     d ®Ó ® ßi  Òn,cìng ®o¹ttµis¶n. ti        5. §èi víihµnh         vim«i  í   gi ichøa  Êp  ¹i d© m   ×  Þ   ö  ¹ttheo    , ch m   th b x ph   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  N§  t i 18  88/CP  µy  th¸ng12  ng 14    n¨m  1995. 6. Vi ph¹m       c¸c kho¶n        ®iÒu  µy  Þ   Þch    µn  é  Òn do    1, 2, 3, 4  n bt thu to b ti   vi ph¹m  µ   ã. mc §iÒu    µnh    ¸nh  ¹c: 24.­H vi® b C¸  ©n, tæ  nh   chøc  ã  µnh    ¸nh  ¹c m µ   a  n   ch vi® b   ch ®Õ møc    truycøu tr¸ch   nhiÖ m   ×nh  ù  ×  Þ   ö  ¹t theo  Òu  NghÞ   nh   è  h s th b x ph   §i 20  ®Þ s 88/CP  µy  ng
 17. 17 14/12/1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong    ¹t c¸c ho   ®éng      Þch  ô      µ  v¨n ho¸,d v v¨n ho¸ v phßng  èng  Ö  ¹n    éi. ch t n x∙h §iÒu    µnh      ¹m  25.­H viviph quy  nh  Ò   ®Þ v s¶n  Êt,mua     ö  ông  ­ xu   b¸n,s d r îu,bia:   1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng   n   ®å ®Õ 500.000  ng   i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a. Say  îu ë    r   c«ng  ë,n¬ilµm  Öc,trong c¸c kh¸ch s¹n,nhµ  µng, qu¸n  s    vi         h   ¨n,trªnc¸c ph¬ng  Ön      ti giao th«ng  µ  ÷ng  ¬i c«ng  éng; b. Xói dôc, t¹o v nh n  c         ®iÒu  Ön  ki cho  Î   íi tuæi)uèng îubia; tr  (d   em 16    r    c. Chñ     kh¸ch  ¹n,nhµ  µng, qu¸n  b¸n    ¹  îu vµ  íc uèng  ã    s  h   ¨n  c¸c lo i   n   r c ®é cån  õ14    ëlªncho  êicha  µnh  t   ®é tr     ng   th niªn;  îu,biacho  Î   íi tuèi   r   b¸n tr  d   em 16  ; d.B¸n,uèng îu,biatrongc¸ctr ng      r       ê phæ   th«ng. 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a. Vi  ¹m    ph quy  nh    ®Þ ë kho¶n  ®∙  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  µ   1  b x ph   ch m cßn  i t¸  ph¹m; b.Say îug©y  Êt  Ëttùc«ng  éng.   r  m tr     c §iÒu    µnh    © m   ¹m  Òn  Î   µ   a  n   26.­H vix ph quy tr  m ch ®Õ møc       em truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s 1. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.Ng îc®∙i, ång  á  Î      ru b tr  em; b.Sö  ông    ng  Î      d lao®é tr  tr¸ph¸p luËt; em i   c.L«ikÐo  Î   ¸nh  ¹c,uèng  îu,hótthuèc,dïng c¸cchÊtkÝch  Ých     tr  ® em b  r          th cã  ¹icho  h  søc  Î; kho d. B¸n    hoÆc  cho  Î   ö  ông  ÷ng      È m,  c  ¹i,   ¬i tr  s d em nh v¨n ho¸ ph ®é h   ch   ®å hoÆc     ¬icã  ¹icho  ù    iÓncña  Î trßch   h   s ph¸ttr   tr  em. 2. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.Giao,nhËn  Î   µm      tr  l con  em nu«itr¸quy  nh  ña     i ®Þ c ph¸p luËt;   b.KÝch  ng, l«i Ðo, xóidôc  Î     ¹m    ®é     k    tr  viph ph¸p luËt; em   c. Sö   ông  ¬  ë  Ët chÊt,ph¬ng  Ön   d csv    ti c«ng  éng  µnh  c d cho  Öc  äc  vi h tËp,vuich¬i,   Ýcña  Î   µo  ôc  ch       tr   gi¶i tr  v m em ®Ý kh¸cm µ     kh«ng  îcphÐp; ®  d.L¹m  ông  ×nh  ôc  Î   d t d tr  em. 3. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi sö  ông  ü  d qu b¶o  î Î   µ    ån  µichÝnh  tr    v c¸cngu t   tr em kh¸cdµnh    cho  Öc  vi b¶o  Ö   v ch¨m  ãc  µ    ôc  Î   µo  ôc  ch  s v gi¸od tr  v m em ®Ý kh¸c. 4.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongnh÷ng  µnh      h visau:
 18. 18 a. Kª    khai lý lÞch,giÊy  ê saisù  Ët ®Ó        t     th   giao,nhËn  Îem   Öt Nam     tr  Vi   lµm  con  nu«ingêinícngoµi;      b, Lµ m   ñ  ôc cho  êi níc ngoµinhËn  Î   Öt Nam   µm    th t   ng       tr  Vi   em l con nu«i   tr¸quy  nh  ña    i ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    µnh      ¹m  27.­H viviph quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   µiliÖu m Ët  µ   íc v t    Nh n   nhng  a  n   ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s 1.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  nh÷ng  µnh    h visau:  a.Kh«ng  Ëp danh  ôc  Ý  Ët  µ   íctheo ®óng    l  m b m Nh n     quy  nh; ®Þ b. Kh«ng  ¨ng  ý  íic¬    ® k v   quan  qu¶n  ýkhoa  äc  µ  l  h v c«ng  Ö   µ   íc ngh Nh n   c¸cph¸tminh,s¸ng chÕ            gi¶iph¸p h÷u  ch  ã  éidung  éc bÝ  Ët  µ   íc;   Ý cn  thu   m Nh n c.So¹n    th¶o,inÊn, sao  ôp  µiliÖu thuéc    Öt m Ët, tèim Ët, m Ët       ch t     ®é tuy        kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ d. Kh«ng  ¸nh  è,® Æt  Ý  è,bÝ    ® s  b s   danh  hoÆc   ý  Öu  Ët  µ  k hi m v kh«ng    tæ chøc  ùc  Ön  y     Õ     th hi ®Ç ®ñ ch ®é qu¶n  ý,b¶o  Ö   l  v theo  quy  nh   i  íi ®Þ ®è v   nh÷ng danh  ôc    nh  éc ph¹m    Ý  Ët  µ   íc; m x¸c®Þ thu   vib m Nh n e. Kh«ng  ùc hiÖn      th   c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v c«ng  è, phæ   Õn,l hµnh, t×m  b  bi  u    hiÓu,sö  ông   d danh  ôc  Ý  Ët  µ   íc; m b m Nh n g. Kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh   Ò   Ën  ®Þ vv chuyÓn, giao  Ën,  ö  nh s dông  µi Öu m Ët  µ   íc; t   li Nh n h. Kh«ng  ùc hiÖn  ng    th   ®ó quy  nh  Ò   èng    Êt gi÷,b¶o  ®Þ v th kª,c     qu¶n  µi t  liÖu m Ët  µ   íc;   Nh n i.  Thanh  ý,   û    µi Öu m Ët  l   hu c¸ct     tiªu li kh«ng  theo ®óng    quy  nh; ®Þ k.Vµo    khu  ùc  Ê m,  ¬ib¶o  vc n  qu¶n,l gi÷tµiliÖu m Ët  µ   ícm µ    u        Nh n   kh«ng  ® îcphÐp;   m.  Quay  phim,chôp    ¶nh,vÏs¬          ®å ë khu  ùc  Ê m. vc 2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  nh÷ng  µnh    h visau: a.Lµ m   é,chiÕm  o¹t, µm  Êt  µiliÖu m Ët;   l  ®  l m t    b. Lîidông  Öc     vi b¶o  Ö   µiliÖu  Ët  µ   íc ®Ó   v t  m Nh n   che  Êu  µnh      d h vi vi ph¹m  ph¸p luËt.   3. Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  hµnh      û    Ðp  µiliÖu m Ët  µ   íc. vitiªuhu tr¸ph t     i Nh n §iÒu    µnh    © m   ¹m  Ëttùan  µn    28.­H vix ph tr     to giao th«ng: 1. ViÖc  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  Ëttù an  µn    x ph     viviph tr     to giao  th«ng  êng  é  ® b vµ  Ëttù an  µn  tr     to giao  th«ng  «   Þ  îc ¸p  ông  ® th ®   d theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  49/CP  µy  th¸ng7  ng 26    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. ViÖc  ö  ¹tc¸c hµnh      ¹m  Ëttù an  µn    x ph     viviph tr     to giao th«ng  êng  ¾t,   ® s  ® êng  û  éi®Þa   îc¸p  ông  thu n   ® d theo quy  nh  ¹    ®Þ t i NghÞ   nh  c¸c ®Þ 39/CP  µ  v
 19. 19 40/CP  µy  th¸ng 7  ng 5    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  c Ch ph v x ph     h chÝnh  trong lÜnh  ùc    v giao th«ng  êng  ¾t,® êng  û néi®Þa.   ® s  thu     CH ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N,  ñ   ôC  ö  PH¹T TH T X  §iÒu    È m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ña  ¬  29.­Th quy x ph     h ch c c quan  C¶nh  s¸t, ¬    quan  c qu¶n  ýxuÊtc¶nh,nhËp  l      c¶nh,bé  i biªnphßng.   ®é     1.ChiÕn  Ü    s C¶nh    ©n  ©n, bé  i Biªnphßng  ang    µnh  s¸tnh d   ®é     ® thih c«ng  vô  ã  Òn: c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         100.000  ng. ®å 2. Tr¹m  ëng, §éitr ng  ña  êi cã  Èm  Òn    tr     ë c ng   th quy quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1 §iÒu  µy  ã  Òn: n c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c.Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång. 3.Trëng    C«ng  Phêng  ã  Òn: an  c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c. TÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh    thu  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã  Þgi¸®Õ n   tr     500.000  ng; ®å d. Buéc  åith ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi     viph h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång; e.Buéc    kh«iphôc  ¹t×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ    l  i tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m;   do    g.  ×nh  § chØ   ¹t ®éng  ©y  nhiÔ m   ho   g «  m«i  êng  èng, l©y  tr s   lan  Þch  d b Önh, g©y    ng  µm  Êt  ù    Ünh    n¸o ®é l m s yªn t chung; 4.Trëng    C«ng  cÊp  Ön  ã  Òn: an  huy c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         2.000.000 ®ång;   c. Tíc quyÒn  ö  ông    ¹  Êy  Ðp  éc  Èm   Òn,  Þch       sd c¸c lo igi ph thu th quy t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  µ  dông    v  ti ®   d ®Ó vi ph h ch v ¸p  c¸c biÖn ph¸p quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  3  11  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  l x l    h chÝnh. 5. Trëng    phßng  C¶nh    s¸tqu¶n  ý hµnh  Ýnh  Ò   Ëttù x∙ héi,Trëng  l  ch v tr         phßng  c¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttù,Trëng  tr     phßng  C¶nh    s¸tphßng ch¸y,ch÷a    ch¸y,Trëng    phßng C¶nh    ×nh  ù, Trëng  s¸th s  phßng  Êt  xu c¶nh, nhËp    c¶nh,   Thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v C¶nh    Æc   Ö m    s¸t® nhi ë Trung  ng,Thñ  ëng  n  Þ  ¬  tr ®¬ v C¶nh  s¸tc¬  ng  õcÊp  ¹i®éi trëlªnho¹t®éng  ã  Ýnh  Êt®éc  Ëp,Trëng  ¹m    ®é t   §          ct ch   l  Tr
 20. 20 C«ng  cöa  Èu, khu  Õ   Êt,ChØ   an  kh   ch xu   huy  ëng  Óu  tr Ti khu Biªn phßng, chØ       huy  ëng    oµn  tr H¶i ® Biªn phßng, Trëng  n      ®å C«ng    ëng  n  an, tr ®å Biªn phßng    cã  Òn: quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         2.000.000 ®ång;   c.TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp     sd gi   trong c¸clÜnh  ùc,ph¹m    éc thÈm      v  vithu   quyÒn,  Þch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  t thu  v  ti ®   d ®Ó viph h ch vµ    ông    Ön  ¸p d c¸cbi ph¸p quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t  i 3  11  Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh.6.Gi¸m  c  h ch    ®è c«ng  tØnh  ã  Òn: an  c quy a.Ph¹tc¶nh        c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c.TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  iÒu  Ón,giÊy  Ðp u  µnh  ¬ng     sd gi ph ® khi   ph lh ph tiÖn giao th«ng,giÊy  Ðp  ö  ông  ò  Ý, chÊt næ   µ    ¹  Êy  Ðp     ph sd v kh     v c¸c lo igi ph kh¸c do  µnh    ng C«ng  cÊp, tÞch    an    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    v  ti ®   d ®Ó viph¹m  µnh  Ýnh  µ    ông    Ön    h ch v ¸p d c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    3  11 cña Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 7. Côc  ëng  ôc    tr C c¶nh    s¸tkinh tÕ,Côc  ëng  ôc     tr C C¶nh    s¸tphßng ch¸y,  ch÷a ch¸y,Côc  ëng  ôc    tr C C¶nh    ×nh  ù, Côc  ëng  ôc  s¸th s  tr C qu¶n  ý xuÊt l    c¶nh, nhËp    c¶nh, Côc  ëng  ôc    tr C c¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttù,Côc  ëng  ôc  tr     tr C C¶nh    s¸tqu¶n  ý hµnh  Ýnh  Ò   Ëttù x∙ héi,ChØ   l  ch v tr         huy  ëng  é  i  tr b ®é Biªn   phßng  Êp  c tØnh  trongph¹m    Èm  Òn  ã  Òn:   vith quy c quy a.Ph¹tc¶nh        c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c.TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  éc thÈm  Òn, tÞch       sd gi ph thu   quy   thu tang  Ët, v  ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  µ  dông    Ön  ti ®   d ®Ó viph h ch v ¸p  c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 3  11  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch §iÒu 30.­ThÈ m   Òn  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  ña  û     quy x l    h ch c U ban  ©n  nh d©n    Êp: c¸cc 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên (sau  y   äichung  nh d x∙,ph   tr   ®© g   lµcÊp    ã  Òn:   x∙)c quy a.Ph¹tc¶nh        c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å   c. TÞch  tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh    thu  v  ti ®   d ®Ó viph h ch cã    Þ®Õ n   gi¸tr   500.000  ng; ®å b.Buéc  åith ng  Öth¹n  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y    n     b   ê thi   do    h ch g ra ®Õ 500.000  ®ång; e.  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y  ch g ra; g.§×nh    chØ  ¹t®éng  ©y  nhiÔm  ho   g «  m«i  êng,l©y landÞch  Önh, g©y  tr     b   n¸o ®éng  µm  Êt  ù    Ünh    l m s yªn t chung;
Đồng bộ tài khoản