Nghị định 50/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
54
lượt xem
2
download

Nghị định 50/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 50/1999/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 50/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  50/1999/N§­C P  n g µ y  08 th¸ng   n¨ m  1999 7  V Ò  t æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a  u ü  h ç  trî h¸t tri Ó n Q  p C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 43/1999/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m 1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc; ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n Theo    Þ   ña  é   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr BT    tr   ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  é  ëng,Chñ  Ö m  b Ch ph v B tr   nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ, Ch ph Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  ü   ç  î   iÓn®Ó   ®éng  èn  1. Th l Qu h tr  ph¸ttr   huy  v trung vµ  µi   d  h¹n, tiÕp  Ën  µ    nh v qu¶n  ý c¸c nguån  èn  ña  µ   íc dµnh  l    v c Nh n   cho  Ýn  ông  td ®Ç u      iÓn ®Ó  thùc hiÖn  Ýnh  tph¸ttr       ch s¸ch hç  î u      iÓn cña  µ   ­   tr  ®Ç tph¸ttr   Nh n íc. §i Ò u 2.  ü   ç  îph¸ttriÓn lµ m ét  chøc  µichÝnh  µ  íc ho¹t Qu h tr       tæ  t  nh n     ®éng  kh«ng  ×  ôc  ch  înhuËn, b¶o  ¶m   µn  èn  µ  ï ®¾ p     Ý,  vm ®Ý l i   ® ho v v b   chiph cã   tc¸ch ph¸p  ©n, cã  èn  iÒu  Ö,cã    nh  v® l   b¶ng  ©n  i,cã  c ®è   con  Êu, ® îcm ë   d    tµikho¶n  ¹i   t Kho  ¹c Nhµ   íc,c¸c ng ©n  µng  b  n   h trong nícvµ  µiníc.Quü   ç      ngo     h trî     Ónho¹t®éng  ph¸ttri     theo  iÒu  Ö  Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. ® l do  t  ph phª duy Quü   îcmiÔn  ép  Õ  µ    ®  n thu v c¸c kho¶n  ép  ©n  n ng s¸ch nhµ  íc®Ó     n  gi¶m  l∙suÊtcho    i   vay  µ gi¶m  Ý  v  ph b¶o  l∙nh. Quü   ç  î h tr    iÓn lµ ®¬n  Þ  ¹ch    ph¸ttr     vh to¸n kinh tÕ  Ëp    t trung,cã  Õ       ch ®é tµichÝnh  Bé  µichÝnh  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   do  T   tr   t  ph quy   §i Ò u 3.  èn  iÒu  Ö  ña  ü   µ 3.000  û ®ång  õ nguån  èn  iÒu  Ö  V® l c Qu l   t  t  v® l hiÖn  ã  ña  ü   ç  î u    èc    µ  ©n    µ  íccÊp    c c Qu h tr  ®Ç tqu giav ng s¸ch nh n   bæ sung  µng  h n¨m. §i Ò u 4. Quü   ç  îph¸ttriÓn  ã  ô së  Æt   ¹iThñ  «   µ   éi.Tuú  h tr    c tr   ® t  ®HN  theo quy    µ  ¹m    ¹t®éng,  ü   ã      m« v ph vi ho   Qu c c¸c chi nh¸nh  hoÆc   v¨n phßng  giao dÞch  Æt  ¹ c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.Quü   îcm ë       ® ti       ph tr     ¬  ®   v¨n phßng  giao dÞch    ícngoµitheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   ën         c Th t   ph §i Ò u    ü   ç  î   iÓncã  Öm  ô: 5. Qu h tr ph¸ttr   nhi v
  2. 2 1.Huy  ng  èn    ®é v trung vµ  µih¹n,tiÕp nhËn    ån  èn  ña  µ   íc   d      c¸cngu v c Nh n   (bao  å m   vèn  g c¶  trong vµ  µiníc)®Ó   ùc hiÖn  Ýnh    ngo     th   ch s¸ch  ç  î u    h tr ®Ç t ph¸ttr Óncña  µ   íc;  i   Nh n 2.Sö  ông  ng  ôc    ã  Öu   d ®ó m tiªu, hi qu¶    ån  èn cña  ü; c c¸cngu v   Qu 3.Cho    vay  u    µ    åinî; ®Ç tv thu h   4.  ç  î   Êtsau  u  ;  H tr  i l∙su   ®Ç t 5.Thùc  Ön  Öc    hi vi b¶o   l∙nhcho    ñ  u    c¸cch ®Ç tvay  èn  u  ;t¸ b¶o    v ®Ç t  i   l∙nh vµ  Ën    nh t¸ b¶o    i l∙nhcho    ü  u  ; c¸cqu ®Ç t 6.Quü   ã  Ó  û    c th u th¸c, Ën  y     nh ñ th¸ccho  vay  èn  u  ; v ®Ç t 7.Thùc  Ön  ét  è  Öm  ô    hi m s nhi v kh¸cdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph giao; 8. Ch Êp   µnh    h nghiªm chØnh ph¸p  Ët cña  µ   íc vµ    lu   Nh n   c¸c quy  nh   ®Þ kh¸ccã  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ü;   li   ®Õ ho   c Qu 9. Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¸o  c¸o  nh  ú  íiThñ  íng  Ýnh  ñ  µ    ®Þ k v  t Ch ph v c¸c Bé, ngµnh  ªnquan    li   theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u    ü   ç  î   iÓn  ã  Òn: 6. Qu h tr ph¸ttr  c quy 1. KiÓ m     µ    tra v yªu  Çu    ñ  u    c c¸c ch ®Ç t cung  Êp  µiliÖu  µ    ×nh c t  v gi¶itr   nh÷ng  Ên    ªnquan  n   v ®Ò li   ®Õ qu¶n  ý,sö  ông  èn  ç  î®Ç u    ph¸ttr Ón l  d v h tr  t  i  cña  µ   íc; Nh n 2.ThÈ m   nh  ¬ng    µichÝnh,ph¬ng      îcña  ù    u  ;   ®Þ ph ¸n t     ¸n tr¶n   d ¸n ®Ç t 3. Tõ  èivµ  Õn  Þ  íicÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u     Ò     ch   ki ngh v   c th quy quy ®Þ ®Ç t v viÖc cho vay,hç  î   Êt sau  u  ,b¶o    Ýn  ông  u    i víi   ù    tr  i l∙su   ®Ç t  l∙nht d ®Ç t®è     dc¸c ¸n kh«ng  ng  i  îng  îc hç  î®Ç u    ph¸ttr Ón cña  µ   íc,kh«ng  ã  ®ó ®è t ®   tr  t  i   Nh n   c hiÖu qu¶,kh«ng  ¶m     ® b¶o  iÒu  Ön  ® ki theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ®Þ c Ch ph v t dông  u      iÓncña  µ   íc; ®Ç tph¸ttr   Nh n 4. §×nh    chØ  Öc  ç  î u    vi h tr  ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc khiph¸thiÖn  ñ   i   Nh n       ch ®Ç u      ¹m  îp ®ång  Ýn  ông,hîp ®ång  ç  î   Êt,hîp ®ång  tviph h   td    h tr  i l∙su     b¶o l∙nh; 5.KiÕn  Þ    ¬    ngh c¸cc quan qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn  l  n   th quy ban  µnh,bæ   h   sung, söa  æi    Ýnh    ® c¸c ch s¸ch,c¬  Õ   ã  ªnquan  n     ch c li   ®Õ qu¶n  ý®Ç u    ©y  l  tx dùng  µ  ¹t®éng  ña  ü; v ho   c Qu 6. Thùc  Ön  Öc  ö  ý rñiro,xö  ý tµis¶n    hi vi x l       l     b¶o  ¶m   î vay  ® n  theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc; c Ch ph v t d ®Ç tph¸ttr   Nh n 7. KhëikiÖn  n   ¬      ®Õ c quan  ã  Èm  Òn      Õt  c th quy ®Ó gi¶iquy theo  ph¸p  Ët lu   hoÆc   Õu  ¹itheo  khi n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi víi    chøc,c¸ nh©n    lu      c¸c tæ     vi ph¹m  îp ®ång, cam   Õt  íi ü. h    k v  Qu §i Ò u    é   7. B m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ña  ü   ç  î l  ® h c Qu h tr    iÓn gå m   ph¸ttr   cã: Héi  ng    ®å qu¶n  ý,Ban  Óm   l  ki so¸t,Tæng     gi¸m  c,    ã   ®è c¸c Ph Tæng  gi¸m  ®èc  µ    v c¸cphßng,ban    nghiÖp  ô. v ViÖc    Ö m   µ  Ôn  Ö m,  bæ nhi v mi nhi khen  ëng  µ  û  Ëtthµnh    ña  th v k lu   viªnc Héi  ng  ®å qu¶n  ý,Trëng  l  Ban  Óm   ki so¸t,Tæng     gi¸m  c  µ    ã   ®è v c¸c Ph Tæng  
  3. 3 gi¸m  c  ü   Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  ®è Qu do  t  ph quy ®Þ theo    Þ  ña  é   ­ ®Ò ngh c B tr ëng,Trëng    ban    Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ. b Ch ph §i Ò u    éi ®ång  8. H   qu¶n  ýQuü   ç  î   iÓn cã  thµnh  l  h tr ph¸ttr   5  viªn,trong     ®ã   ã  thµnh    c 2  viªnchuyªn tr¸chlµChñ  Þch  µ  ã  ñ  Þch       t v Ph Ch t kiªm  Tæng  gi¸m  ®èc  µ  thµnh    v 3  viªnb¸n chuyªn tr¸chlµ ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña  é   µi        c th quy c BT  chÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam.   K ho   § t  h Nh n     Héi ®ång qu¶n  ýQuü   ã    Öm  ô  µ  Òn  ¹n sau  y:     l  c c¸cnhi v v quy h   ®© 1  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ   Tr Th t Ch ph phª  duyÖt, bæ     sung, söa  æi  Òu  Ö    ® §i l Quü   µ  ÷ng  Ên    Ò   Ýn  ông  u      iÓnvîtqu¸ thÈm  Òn; v nh v ®Ò v t d ®Ç tph¸ttr       quy 2. Th«ng  qua  ¬ng  íng  ¹t ®éng,  Õ   ¹ch  µichÝnh  µ  ph h ho   k ho t  v b¸o    c¸o quyÕt to¸ncña  ü;    Qu 3.  ùc  Ön    Ö m   ô  µ  Th hi c¸c nhi v v quyÒn  ¹n  h theo quy  nh   ¹  Òu  Ö  ®Þ t i§i l Quü; 4. Gi¸m    Óm       ¹t®éng  ña  ü     s¸t,ki tra c¸c ho   c Qu theo  Òu  Ö  ü   µ    §i l Qu v c¸c quyÕt ®Þnh  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  ýQuü; l   5. Xem   Ðt  x b¸o  c¸o  ña  c Ban  Óm   ki so¸t;gi¶iquyÕt    Õu  ¹iquy     c¸c khi n   ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy, tr ng  îp  îtqu¸ thÈm  Òn    4  9  ®Þ n  ê h v     quy b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph xem   Ðt,gi¶i x     Õt. quy §i Ò u    9. Ban  Óm     Þu  ki so¸tch tr¸chnhiÖ m   íc Héi ®ång    tr     qu¶n  ýQuü   l  kiÓm    µn  é  ¹t®éng  ña  ü. so¸tto b ho   c Qu   Ban  Óm    ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n  ki so¸tc nhi v v quy h sau  y: ®© 1. KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  ñ  ¬ng, chÝnh  s¸tvi ch h ch tr   s¸ch,chÕ       ®é thÓ  Ö  l nghiÖp  ô v trong  ¹t®éng  ña  ü   ho   c Qu nh»m   ©ng  n cao  Öu  hi qu¶  ¹t ho   ®éng  ña  ü,  c Qu b¶o  ¶m   toµn  µis¶n  µ  íc,tµis¶n  ña  ü;  c¸o víi ® an  t  nh n     c Qu b¸o      Héi ®ång    qu¶n  ýQuü   Õt  l  k qu¶  Óm    ki tra,gi¸m    µ  Õn  Þ    Ön  s¸tv ki ngh c¸cbi ph¸p   xö  ý; l 2. TiÕn  µnh    h c«ng  Öc  ét  vi m c¸ch ®éc  Ëp    l theo  ¬ng  ×nh ®∙  îc Héi ch tr   ®     ®ång qu¶n  ýQuü   l  th«ng  qua; 3. Cã     tr¸chnhiÖ m   ×nh bµy    tr   b¸o    Õn  Þ  ña  ×nh  Ò   Õt    c¸o,ki ngh c m v k qu¶ kiÓm  so¸t,  b¸o  thÈm   nh  Ò   Õt    µichÝnh  ¹    éc  äp  ña  c¸o  ®Þ v quy to¸n t   t i cu h c c¸c Héi ®ång    qu¶n  ýQuü   ng  l  nh kh«ng  îcbiÓu  Õt; ®  quy 4. Xem   Ðt  ×nh  Êp  ã  Èm   Òn    Õt    Õu  ¹icña      x tr c c th quy gi¶iquy c¸c khi n   c¸c tæ chøc  cho  vay  èn,c¸c chñ  u  ,c¸c tæ  v   ®Ç t    chøc  Ýn  ông  Ën  y      td nh ñ th¸ccho vay  µ    chøc,c¸nh©n  v c¸ctæ     kh¸ccã  ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ü.   li   ®Õ ho   c Qu §i Ò u    10. Tæng  gi¸m  c  µ®¹idiÖn  ®è l     ph¸p nh©n  ña  ü,  Þu    c Qu ch tr¸ch   nhiÖ m   íc Thñ íng  Ýnh  ñ, Héi  ng  tr   t Ch ph   ®å qu¶n  ýQuü   µ  íc ph¸p  ËtvÒ   l  v tr   lu   toµn  é  ¹t®éng  ña  ü. b ho   c Qu NhiÖ m   ô  µ  Òn  ¹n  ña  v v quy h c Tæng  gi¸m  c  ùc hiÖn  ®è th   theo quy  nh   ®Þ cña  Òu  Ö  ü   ç  î   iÓn. §i l Qu h tr  ph¸ttr Gióp  Tæng  Gi¸m  c  ã    ã  ®è c c¸cPh Tæng  gi¸m  c  µ  é  ®è v b m¸y  óp viÖc. gi  
  4. 4 ViÖc  µnh  Ëp,gi¶ithÓ    th l   c¸c phßng, ban    nghiÖp  ô, c¸c chinh¸nh,v¨n v         phßng  giao dÞch  µ  Öc    Ö m,  Ôn  Ö m  ëng,phã      v vi bæ nhi mi nhi tr   c¸cphßng,ban;     gi¸m  c, phã  ®è   gi¸m  c    ®è chinh¸nh  µ    v v¨n phßng  giao dÞch  Tæng    do  gi¸m  c  ®è quyÕt ®Þnh    ¬  ë  Êp  Ën  ña  éi ®ång    trªnc s ch thu c H   qu¶n  ýQuü. l  §i Ò u    11. Bé  ëng  é  µichÝnh  îcThñ íng ChÝnh  ñ  y  Òn: tr BT  ®  t  ph ñ quy 1. Gi¸m    ¹t®éng  ña  éi ®ång    s¸tho   c H  qu¶n  ýQuü   ç  î l  h tr    iÓn vµ  ã  ph¸ttr   c thÈm  Òn: quy ­ Tham   ù    éc  äp  ña  éi ®ång    d c¸c cu h c H   qu¶n  ýQuü   ç  î l  h tr    iÓn khi ph¸ttr     thÊy  Çn  Õt. c thi ­ Nh Ën    ¹    c¸c lo ib¸o    nh  ú  µ  t  Êt,bao  å m   b¸o    Óm   c¸o ®Þ k v ®é xu   g c¶  c¸o ki so¸tcña    Ban  Óm    ü   ç  î ki so¸tQu h tr    iÓn vÒ   ¹t®éng  ña  ü   µ  Þ  ph¸ttr   ho   c Qu v ngh quyÕt  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  ýQuü,  l  trong tr ng  îp    Ön  ÷ng    ¹m    ê h ph¸thi nh saiph trong c¸c b¸o        c¸o,kh«ng  ng    íi éidung  Þ  Õt  ña  éi ®ång  ®å ýv     n ngh quy c H   qu¶n  lý Quü,  ×  ùc tiÕp  µm  Öc  íiHéi  ng    th tr   l vi v   ®å qu¶n  ý ®Ó   l  xem   Ðt  µ  èng  x v th nhÊt viÖc  ö  ýhoÆc   iÒu    x l  ® chØnh  ¹ néidung  Þ  Õt,tr ng  îp c¸c sai l    i ngh quy   ê h       ph¹m  trong ho¹t®éng  ña  ü   µ  éidung  Þ  Õt  ña  éi ®ång     c Qu v n   ngh quy c H   qu¶n  lýQuü     íiNghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ýn  ông  u       tr¸ v   i ®Þ c Ch ph v t d ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc,NghÞ   nh  µy  µ    b¶n  n  ®Þ n v c¸c v¨n  ph¸p  Ëtkh¸c cã  ªnquan  ×    lu     li   th b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    2.Thùc  Ön  ét  è  Öm  ô  ô  Ó    hi m s nhi v c th kh¸cdo  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph giao. §i Ò u 12. Tr¸ch nhiÖm   ña    ¬      c c¸c c quan qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íiQuü   l  n  v  hç  î   iÓn tr ph¸ttr 1.C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  ùc hiÖn  thu   ph th   chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  íc®èi víiQuü   µ  i víichñ  u    ã  ù    u    îchç  l  n     v ®è     ®Ç t c d ¸n ®Ç t®   trî u      iÓncña  µ   íctheo quy  nh  ña   ®Ç tph¸ttr   Nh n     ®Þ c ph¸p luËt.   2. NgoµiviÖc  ùc hiÖn      th   chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  íc®èi víi ü   l  n     Qu theo    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy, m ét  è  ¬  1  n  s c quan  îc giao  ùc hiÖn  ®  th   thªm  ét  è  ms nhiÖ m  ô  v sau  y:  ®© a) Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t ­  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  Tr Th t Ch ph giao  Õ   ¹ch  µng  k ho h n¨m  cho  ü   ç  î Qu h tr  ph¸ttr Ón   Ò   ån  èn,tæng    i  v ngu v   møc  èn  Ýn  ông  ç  î u      iÓn cña  vtd h tr ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc theo    ×nh  n  c¸c h thøc  ç  î(cho  h tr  vay  u   , hç  îl∙ suÊt sau  u   , ®Ç t   tr    i   ®Ç t  b¶o    Ýn  ông  u  ) vµ  l∙nht d ®Ç t   theo  ¬  Êu  µnh, lÜnh  ùc  µ  ïng;kiÓm     c c ng   v vv   tra viÖc  ùc hiÖn    th   c¸cchØ    Õ   ¹ch ® îcgiao cho  ü. tiªuk ho       Qu ­ C © n   i nguån  èn  ©n    ®è   v ng s¸ch nhµ  íccho  ü     ùc hiÖn  Ýnh    n  Qu ®Ó th   ch s¸ch hç  î u      iÓn  ña  µ   íc;   tr  ®Ç tph¸ttr  c Nh n ­Cö   ét    m Thø  ëng  tr tham    éi ®ång  giaH   qu¶n  ýQuü. l  b) Bé  µichÝnh:   T  ­C Êp    èn  iÒu  Ö    ®ñ v ® l cho  ü   ç  î   iÓn  Qu h tr  ph¸ttr  theo quy  nh;   ®Þ
  5. 5 ­ Thùc  Ön  Öc    hi vi giao vèn  µ    åinî ®èi víinguån  èn  µ   ícgiao   v thu h         v Nh n     cho  ü   Qu cho  vay  ã    åi. c thu h ­ Tr×nh  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph ban  µnh  Õ     µichÝnh  ña  ü   ç  î h ch ®é t   c Qu h tr  ph¸t tr Ón;quy  nh   Õ     Õ    i   ®Þ ch ®é k to¸n;kiÓm       tra gi¸m    s¸tc¸c  ¹t®éng  µi ho   t  chÝnh  ña  ü; c Qu ­  ö   ét   C m Thø  ëng  tr tham    éi ®ång  giaH   qu¶n  ýQuü. l  c)Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam:   h Nh n     ­ ChØ   o    chøc  Ýn  ông  èihîp  íiQuü   ç  î   ®¹ c¸c tæ  td ph   v   h tr ph¸ttr Ón thùc  i     hiÖn  Ën  û    nh u th¸ccho  vay  ña  ü,  c Qu cho  vay    ù    Quü   c¸cd ¸n do  b¶o    µ  ç  l∙nhv h trî   Êtsau  u  ;  i l∙su   ®Ç t ­ H íng dÉn  µ  Óm     ùc hiÖn    Ýnh      v ki trath   c¸c ch s¸ch tiÒn  Ö,qu¶n  ýngo¹i   t  l    hèivµ    thanh    ña  ü; to¸nc Qu ­Cö   ét  ã  èng  c    m Ph Th ®è tham    éi ®ång  giaH   qu¶n  ýQuü. l  d) Bé    Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt   X∙      t  ph quy   ®Þnh  Õ     Òn ¬ng  µ  ô  Êp  ch ®é ti l v ph c cho c¸n  é, c«ng  b  chøc  ña  ü   ç  î c Qu h tr  ph¸ttr Ón.  i 3.ñy    ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ ­ Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  íc®èi víi   ñ  u    ã  ù    ­ l  n       ch ®Ç tc d ¸n ® c¸c îchç  î u   ph¸ttr Óncña  µ   ícthuéc quyÒn    tr ®Ç t    i   Nh n     qu¶n  ýcña  × nh; l  m ­ KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  Êp  µnh  s¸tvi ch h ph¸p  Ëtcña  ü   ç  î lu   Qu h tr    iÓn ph¸ttr   vµ  ñ  u    ùc hiÖn    ù    u    îchç  î u    ña  µ   íctrªn®Þa   ch ®Ç tth   c¸cd ¸n ®Ç t®   tr  ®Ç tc Nh n     bµn. §i Ò u 13. 1. §¬n  Þ, c¸ nh©n  ã  µnh  Ých    v    c th t trong viÖc    qu¶n  ý,sö  ông  èn  ña  l  d vc Quü   îckhen  ëng  ®  th theo chÕ       ®é chung  ña  µ   íc. c Nh n 2. ViÖc    Õt  Õu  ¹i, è c¸o  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ü     gi¶iquy khi n     v tæ  t v ho   c Qu hç  î   iÓnph¶itu©n  ñ theo ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o. tr ph¸ttr     th         khi n     t 3.C¸n  é,c«ng    b  chøc  ña  ü     ¹m  ÷ng  c Qu viph nh quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ nµy  µ  ña    v c v¨n b¶n  ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan  × tuú theo tÝnh  Êtmøc         li   th       ch   ®é viph¹m  ÏbÞ  ö  ýkû  ËthoÆc       s   x l   lu   truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,g©y  Öth¹i   h s  thi     tiÒn Quü   × ph¶ibåith ng.   th      ê   Tæ  chøc, c¸ nh©n     vay  èn  ña  ü   µ   ö  ông    ôc  ch  v c Qu m s d saim ®Ý hoÆc   lµm  Êt tho¸tvèn  th     vay  ×  ú  th tu theo  møc       ¹m  Ï bÞ   û  Ët,xö  ¹t ®é vi ph s   k lu   ph   hµnh  Ýnh  ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù  µ    h s v ph¶i båi th ng  è  Òn     ê s ti   vay  Þ  Öth¹i. b thi   §i Ò u 14. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k B∙ibá    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 808/TTg  µy  th¸ng12  ng 09    n¨m 1995  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   ç  î u    èc    µ  ÷ng  ph v vi th l Qu h tr  ®Ç tqu gia v nh quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t  i ®Þ n
  6. 6 §i Ò u 15. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  ¬  t H  qu¶n  ývµ  l   Tæng  gi¸m  c  ü   ç  î ®è Qu h tr  ph¸ttr ÓnchÞu   i   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản