intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 50/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

216
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 50/CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 50/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 50/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 28  8  1996  Ò   µ NH   Ë P,    V TH L Tæ CHøC   ¹I,GI¶ITH Ó   µ   L    V PH¸ S¶N   DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   èng  Êt thùc hiÖn  Öc  µnh  Ëp,tæ  th nh     vi th l   chøc  ¹    Ó  µ      l igi¶i , th v ph¸ s¶n doanh nghiÖp  µ  íc quy  nh  ¹  ¬ng  I Ët  nh n   ®Þ ti Ch II Lu Doanh  nghiÖp  µ   íc, Nh n   ngµy  th¸ng4  20    n¨m 1995; Theo    Þ  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr B K ho v§ tv B tr   ban  Ban  chØ  o  ®¹ trung ¬ng    §æi  íidoanh  m  nghiÖp, NGH Þ   NH: ®Þ I­THµ NH   ËP    L DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §iÒu   Ngµnh, lÜnh vùc ® îc  1.­ u tiªn xem  xÐt    µnh  Ëp    khi th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1­ Doanh  nghiÖp  µ  íc quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  LuËt  nh n   ®Þ ti §i 1  §i 2  Doanh  nghiÖp  µ   íc ® îc xem   Ðt  µnh  Ëp    nh n     x th l khi c¸c  ¬  c quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  µy  Êy  Çn  Õtthµnh  ®Þ ti §i 3  §i 4  ®Þ n th c thi   lËp    ÷ng  µnh, lÜnh  ùc,®Þa   µn  ¹t®éng  ã  ë nh ng   v  b ho   c nhu  Çu  iÒu  Õt, ­ c ® ti  h ëng  Én, thóc ®Èy  ù  d    s t¨ng tr ng  Òn   ë n kinh tÕ  Òu  µnh  Çn    nhi th ph theo  nh   ®Þ híng x∙héichñ  Üa.      ngh 2­  ÷ng  µnh,  Ünh  ùc  îc  Nh ng l v ® u tiªn xem  xÐt    µnh  Ëp    khi th l doanh  nghiÖp  µ  íc® îcquy  nh  ¹ phô  ôcsè  kÌm  nh n     ®Þ t  i l   1  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §iÒu    èn  iÒu  Ö  µnh  Ëp  2.­V ® l th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1.  èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  V ® l t ith   th l doanh nghiÖp  µ  íc kh«ng  nh n   thÊp  ¬n  h tæng  è  èn  s v ph¸p  nh  i  íitõng  µnh  ®Þ ®è v   ng nghÒ  kinh doanh      quy ®Þnh  ¹ phô  ôcsè  kÌm  t  i l   2  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 2. Ng êi®Ò   Þ  µnh  Ëp      ngh th l doanh nghiÖp  µ  ícquy  nh  ¹  Òu    nh n   ®Þ ti §i 3 díi y   ®© ph¶ib¶o  ¶m:   ® a)  èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m     Þ   µnh  Ëp  V ® l ti  th ®Ò ngh th l doanh nghiÖp  ∙  ã  ®c s ½n; b) Vèn  iÒu  Ö    ® l ph¶icã  ån  èc  îp ph¸p,râ rµng    ngu g h      theo  quy  nh  ña  ®Þ c Bé  µichÝnh. T 
 2. 2 3. Nghiªm  Ê m   Öc  µnh  Ëp    c vi th l doanh  nghiÖp  µ  ícm µ   nh n   kh«ng  ã  ½n   cs vèn  iÒu  Ö. Vèn  ® l  vay kh«ng  îc tÝnh  µo  èn  iÒu  Ö  ña  ®  vv® l c doanh nghiÖp  nhµ  íc. n §iÒu    êi®Ò   Þ  µnh  Ëp  3.­Ng   ngh th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1.  é   ëng    é,  ñ   êng  ¬  B tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  ¬ (sau  y   äit¾t lµ cÊp  ®© g       tØnh),Héi ®ång     qu¶n  Þ cña  tr   tæng  c«ng  tynhµ  íclµngêi®Ò   Þ  µnh  Ëp doanh    n      ngh th l  nghiÖp  theo quy  ¹ch ph¸ttr Ón   ho     i   cña  µnh, ®Þa   ¬ng  ng   ph hoÆc   ña  c tæng  c«ng    ×nh.    ñ   Þch  û     ty m 2. Ch t U ban nh©n  ©n  Ën, huyÖn,  µnh  è, thÞ    ùc thuéc  Êp  d qu   th ph   x∙ tr   c tØnh  µ ngêi ®Ò   l    nghÞ  µnh  Ëp    th l c¸c doanh  nghiÖp c«ng  ch  ¹t®éng    ¹m    a   µn  Ý ho   trªnph vi®Þ b cña  × nh. m 3. Ng êi®Ò   Þ  µnh  Ëp      ngh th l doanh  nghiÖp  µ  íckh«ng  Ó  ng  êi nh n   th ®å th   lµngêiquyÕt ®Þnh  µnh  Ëp doanh        th l  nghiÖp  µ  íc. nh n §iÒu    Õt  nh  µnh  Ëp  4.­Quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1. Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp c¸ctæng    t  ph quy ®Þ th l   c«ng    µ  íc, tynh n   c¸c doanh    nghiÖp  ùctiÕp  ôc  ô  èc  tr   ph v qu phßng  ninh,c¸c doanh  an     nghiÖp  cã møc   èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  ¬ng  ¬ng  v® l ti   th th lt ® møc   èn    ù    v c¸c d ¸n ®Ç u    ã m   vµ    tnh A  c¸c doanh  nghiÖp  ã  µnh  Ò   c ng ngh kinh doanh  Ýnh  éc   ch thu   ngµnh  kinh tÕ    ü  Ëtdo  é    ­ k thu   B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët®ã     Þ    ­ k thu   ®Ò ngh thµnh lËp.  Sau  khi th«ng qua ®Ò  ¸n thµnh lËp doanh nghiÖp, ñ  t ng  Th í   ChÝnh  ñ  û  Òn  ph u quy cho  ét  é   ëng  Õt  nh  µnh  Ëp  ét  è  m B tr quy ®Þ th l m s tæng  c«ng    µ  ét  è  tyv m s doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc quyÒn  Õt  nh  µnh  Ëp nh n     quy ®Þ th l  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph 2. Bé   ëng  é     tr B qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ    ü  Ët ® îc ph©n  Êp  Õt  t ­ k thu     c quy ®Þnh  µnh  Ëp c¸cdoanh  th l   nghiÖp  µ  íccã  µnh  Ò   nh n   ng ngh kinh doanh  Ýnh    ch thuéc ngµnh    kinh tÕ    ü  Ëtcña  é   ,  Bé   ëng    é     ­ k thu   B ®ã do  tr c¸c B kh¸c ®Ò   Þ    ngh thµnh  Ëp;c¸c doanh  l   nghiÖp  Chñ   Þch  û   do  t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  hoÆc   Héi ®ång    qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    µ  íc (®∙ ® îc uû  Òn  ty nh n       quy hoÆc   ©n  Êp  ph c ký Quy Õt  nh   µnh  Ëp) ®Ò   ®Þ th l  nghÞ   µnh  Ëp  µ  th l v c¸c  doanh  nghiÖp  ¹t ho   ®éng  c«ng  ch  ña  é  × nh. Ý c Bm 3.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh  quyÕt  nh   µnh  Ëp    ®Þ th l c¸c doanh nghiÖp  µ  íc lµ thµnh    ña  nh n     viªn c tæng  c«ng    m ×nh   ý  ty do  k Quy Õt  ®Þnh  µnh  Ëp vµ    th l   c¸cdoanh  nghiÖp c«ng  ch  ña  a  ¬ng  ×nh. Ý c ®Þ ph m §iÒu    éi dung      µnh  Ëp  5.N   ®Ò ¸n th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1. Tªn doanh nghiÖp. §Þa  iÓ m   ù   Õn  ©y  ùng    ® d ki x d doanh nghiÖp.   Danh  ôc  m s¶n  È m,  Þch  ô  ù  Õn  Ï kinh doanh. T×nh  ×nh  Þ  êng  ph d v d ki s       h th tr hoÆc   nhu  Çu  Þ  êng  Ò   õng lo¹ s¶n  È m,  Þch  ô  . c th tr vt    i ph d v ®ã 2. Dù   Õn    ki kh¶  n¨ng cung  Êp  c nguyªn,nhiªn,vËt liÖu,phô  Öu vµ           li   c¸c ®iÒu  Ön  Çn  Õtkh¸c®Ó   ki c thi     doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ×nh  êng  ho   b th sau    ­ khi® îc thµnh  Ëp. Dù   Õn    l   ki quy  ¹ch  ïng  ho v nguyªn  Öu.Dù   Õn  ån  ùc lao li   ki ngu l     ®éng  µ  v kh¶  n¨ng    ótlao®éng. thu h    
 3. 3 3.Dù   Õn  Ò   ñng  ¹ s¶n  È m     ki v ch lo i   ph hoÆc   Þch  ô  µ  ×nh ®é   d v v tr   trang bÞ    c«ng  Ö. ngh 4. Dù   Õn    ki c«ng  Êt thiÕtkÕ.  su     Kh¶ n¨ng khaith¸cc«ng  Êt thiÕtkÕ      su     trongn¨m      (05)n¨m  u   Ó   õkhidoanh  ®Ç k t     nghiÖp  ¾t  u   ¹t®éng. b ®Ç ho   5. Dù   ï   tr  tæng  è  èn  u    s v ®Ç tban  u.  ®Ç Trong    ù  Õn  ån  µ  û lÖ  ®ã d ki ngu v t   vèn  ña  µ   íc;nguån  µ  ×nh  c Nh n   vh thøc huy  ng  è  èn  ®é s v cßn  ¹   l i kh¶  ; n¨ng,   h×nh  thøc  µ  Õn    v ti ®é thanh  to¸n sè  èn    v huy  ng.  ù   Õn  ®é D ki nhu  Çu, biÖn  c   ph¸p  ¹ovèn u  ng    t  l ®é khidoanh  nghiÖp  i  µo  ¹t®éng. 6. Dù   Õn  Õn ®é   ® v ho       ki ti   hoµn  µnh  ©y  ùng  ¬  th xd c b¶n,ch¹ythö vµ  Ýnh        ch thøc ho¹t®éng.    7. Kh¶    n¨ng    ô  tiªuth s¶n  È m,  Þch  ô. Dù   Õn  Öu  ph d v   ki hi qu¶  kinh tÕ        ­ x∙ héicña  Öc  µnh  Ëp doanh    vi th l  nghiÖp  µy. n 8. Dù   Õn    ng, ¶nh  ëng  n     ki t¸c®é   h ®Õ m«i  êng  µ    Ön  tr v c¸c bi ph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng. tr §iÒu    å   ¬    Þ  µnh  Ëp  6.­H s ®Ò ngh th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1.Hå   ¬    Þ  µnh  Ëp doanh    s ®Ò ngh th l  nghiÖp  µ  ícgå m: nh n   a) Tê  ×nh ®Ò   Þ  µnh  Ëp doanh    tr   ngh th l  nghiÖp; b)  Ò   thµnh  Ëp  § ¸n  l doanh nghiÖp. §èi víidoanh       nghiÖp  Thñ   íng do  t  ChÝnh  ñ  û  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp  ph u quy quy ®Þ th l quy  nh  ¹ Kho¶n  cña  Òu  ®Þ ti  1  §i 4,cßn    ph¶icã    Õn  ng      ý ki ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Ò     c Th t   ph v § ¸n thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  ; ®ã c) Møc  èn  iÒu  Ö  µ    Õn    v® l v ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µi chÝnh  Ò   T  v nguån  µ  v møc  èn  iÒu  Ö  îccÊp; v® l®   d) Dù     th¶o §iÒu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña    l v tæ  v ho   c doanh  nghiÖp; ®)  Õn  Þ  Ò   ×nh  Ki ngh v h thøc tæ    chøc  doanh  nghiÖp; e)    Õn  ý ki b»ng   v¨n b¶n  ña  é   c B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët®èi  íi   ­ k thu   v  c¸c  µnh  ng nghÒ  kinh doanh  Ýnh; giÊy  Ðp  ch   ph kinh  doanh  i  íim ét  è  ®è v   s ngµnh  Ò   ngh ph¶icã  Êy phÐp    gi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §èi víisè  µnh      ng nghÒ  quy  nh   ¹  Òu  LuËt  ®Þ t i§i 11  C«ng    ty,ph¶i cã     ý kiÕn  ng    ña  ñ íng ChÝnh  ñ. ®å ý c Th t   ph g) B¶n    thuyÕttr×nh vÒ           c¸cgi¶iph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng; tr h)    Õn  ý ki b»ng  b¶n  ña  ñ   Þch  û   v¨n  c Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ò   v quyÒn  ö  ông  t  µ    Ên    sd ®Ê v c¸c v ®Ò kh¸c cã  ªnquan  n   a   ¬ng  ¬i   li   ®Õ ®Þ ph n  doanh  nghiÖp    ng  ôsë  Ýnh  µ  Ëp c¬  ë  ®ã ®ã tr   ch v l   s s¶n  Êt. xu 2. §èivíitr ng  îp uû  Òn  ãit¹  Òu  trªn®©y   ×        ê h   quy n  i §i 4    th trong thêigian     n¨m  ¬i(50)ngµy  m    sau    Ën  îcv¨n b¶n  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ng    khinh ®     c Th t   ph ®å ý th«ng  qua    thµnh  Ëp  ®Ò ¸n  l doanh nghiÖp, ngêi ®Ò   Þ   µnh  Ëp      ngh th l doanh  nghiÖp  ph¶igöi®Çy     å  ¬    Þ  µnh  Ëp     ®ñ h s ®Ò ngh th l doanh  nghiÖp  n   êi ®Õ ng   ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh    t  ph u quy quy   th l  nghiÖp. §iÒu    È m   nh  µnh  Ëp  7.­Th ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n
 4. 4 1. Tuú    theo  Ýnh  Êt,quy    µ  ¹m    ¹t®éng  ña  t ch   m« v ph viho   c doanh  nghiÖp,   ngêi cã  Èm     th quyÒn  ý  k Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  (theo  ©n  ph cÊp hoÆc   û  Òn)  u quy ph¶ithµnh  Ëp Héi ®ång  Èm  nh    ¬  ë  ö  ông    l    th ®Þ trªnc s s d bé m¸y  óp  Öc  ña  × nh  µ  êi    gi vi c m v m c¸c chuyªn gia am   Óu  Ò     éidung      hi v c¸c n   cÇn  Èm   nh   th ®Þ tham      gia,®Ó xem   Ðt  å   ¬    x h s ®Ò nghÞ   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp. 2. C¸c  éidung  Çn    n  c xem   Ðt,thÈm  nh  ü  íckhiquyÕt  nh  µnh  x  ®Þ k tr     ®Þ th lËp doanh    nghiÖp  µ  ícbao  å m: nh n   g a)  å   ¬    Þ   µnh  Ëp  H s ®Ò ngh th l doanh  nghiÖp ph¶i®Çy     µ  îp  Ö      ®ñ v h l nh ®∙ quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 6  NghÞ   nh   µy. Trêng  îp  å  ¬  a  îp  Ö  ®Þ n  h h s ch h l hoÆc   a  ch b¶o  ¶m     â    ® ®ñ r c¸c th«ng    Çn  ÕtvÒ   Öc  µnh  Ëp  tinc thi   vi th l doanh  nghiÖp, Héi  ng  Èm   nh    ®å th ®Þ yªu  Çu  êi ®Ò   Þ   µnh  Ëp    c ng   ngh th l bæ sung,   hoµn chØnh; b) § Ò     µnh  Ëp    ¸n th l doanh nghiÖp  µ  ícph¶ib¶o  ¶m   Ýnh  nh n     ® t kh¶    µ  thiv hiÖu qu¶,phïhîp víi Õn îcvµ         chi l   quy  ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éicña  µ   ho     i     ­x∙h   Nh níc;tr×nh ®é       c«ng  Ö,  ngh trang thiÕtbÞ       ph¶i®¹t tiªuchuÈn  Nhµ   íc quy      do  n  ®Þnh  µ  v b¶o  ¶m   Öc  ® vi b¶o  Ö   v m«i  êng  µ    tr v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  luËt; c) Møc  èn  iÒu  Ö    v® l ph¶it ng   ¬ øng  íi v quy m«,  µnh,nghÒ   ng   kinh doanh,     lÜnh  ùc  ¹t®éng  µ  v ho   v b¶o  ¶m   îcc¸cquy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy; ® ®   ®Þ t i 2  ®Þ n d)  ù   D th¶o  Òu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  §i l v tæ  v ho   c doanh nghiÖp  kh«ng  tr¸víi Ët Doanh     i Lu   nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt;   ®)  ¬i  Æt   ôsë  µ  Æt   N® tr   v m b»ng kinh doanh  ï hîp  íitÝnh  Êt,quy    ph   v   ch   m«  kinh doanh,cã      iÒu  Ön  Çn  Õt®¸p      ®ñ c¸c ® ki c thi   øng nhu  Çu  c kinh doanh    cña doanh  nghiÖp  µ  v ph¶icã    Õn  ng      ý ki ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µ nh níccã  Èm  Òn  ¬i® Æt  ôsë  µ  Æt     th quy n   tr   v m b»ng  s¶n  Êt,kinh doanh. xu       3.C¸c    chuyªn gia® îcchØ  nh      ®Þ hoÆc   îcm êi  ®  tham    éi ®ång  Èm   giaH   th ®Þnh  å  ¬, trao ® æi    Õn, ph¸tbiÓu  hs    ý ki     b»ng  v¨n b¶n    Õn  c  Ëp  ña  ý ki ®é l c m × nh   µ  Þu  v ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     Õn  .  ñ   Þch  éi  ng  Èm   nh     v ý ki ®ã Ch t H ®å th ®Þ tæng  îp  h c¸c    Õn  µy, tr×nh  êi cã  ý ki n   ng   quyÒn  ý  k Quy Õt  nh   µnh  Ëp ®Þ th l  doanh  nghiÖp  µ  íc.Kh«ng  dông  nh n   ¸p  nguyªn  ¾c  Óu  Õt  t bi quy theo  a   è  ®s trongho¹t®éng  ña  éi ®ång  Èm  nh.    c H  th ®Þ 4. Ng êicã  Òn  ý      quy k Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  ícthùc nh n     hiÖn  y     Òn  ¹n  ña  × nh  µ  Þu  ®Ç ®ñ quy hcm v ch tr¸chnhiÖ m   Ö   Öc  µnh  Ëp    v vi th l hoÆc  kh«ng  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  µ  íc®∙  îc®Ò   Þ. nh n   ®   ngh §iÒu   Thêi h¹n c«ng bè  kÕt qu¶ viÖc xem  xÐt thµnh lËp doanh  8.­ nghiÖp  µ  íc. nh n 1.Trong  êih¹n ba  ¬i(30)ngµy  Ó   õngµy  Ën  îchå  ¬    Þ    th     m     k t  nh ®   s ®Ò ngh thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp  µ  íc,ngêi cã  Èm   nh n     th quyÒn  xem   Ðt  å  ¬, ký  x hs  Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   phª  Èn  Òu  Ö  Ò     chu §i l v tæ chøc  µ  ¹t ®éng  ña  v ho   c doanh  nghiÖp. C¸c    Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µ  íc ®Ò u   nh n   ph¶igöiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé       K ho v§ t  qu¶n  ýngµnh  l  kinh  tÕ    ü  Ëtcã  ªnquan    ­ k thu   li   ®Ó theo  âi.Trong  êih¹n  m ¬i(30)ngµy  Ó   õ d  th   ba      k t  ngµy  ã  c Quy Õt  nh   µnh  Ëp,ph¶i bæ   Ö m   ®Þ th l    nhi xong  ñ  Þch, c¸c thµnh  ch t   
 5. 5 viªnHéi ®ång     qu¶n  Þ (nÕu  ã) vµ  tr   c   Tæng   gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2.  êng  îp  Tr h kh«ng  ng     µnh  Ëp  ®å ý th l doanh  nghiÖp, ngêi cã  Èm       th quyÒn  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh  quy   th l  nghiÖp    êi tr¶l  b»ng    v¨n b¶n  cho  êi®Ò   ng   nghÞ   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  µ  íc trong kho¶ng  êigian  nh n     th   quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy.§èivíi êng  îp c¸c doanh  1  n      tr h   nghiÖp  ã      ∙  îcThñ ­ c ®Ò ¸n ® ®   t íng ChÝnh  ñ    ph th«ng qua,ngêi® îcThñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn  ý       t  ph u quy k Quy Õt  ®Þnh   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp    ®ã ph¶i b¸o    c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ  ý do  Th t Ch ph l   kh«ng  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp. §iÒu    9.­§¨ng  ý    k kinhdoanh. 1. Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh  å m:    g Quy Õt  nh  µnh  Ëp,§iÒu  Ö  Ò   ®Þ th l  lv tæ chøc  µ  ¹t®ång  ña  v ho   c doanh  nghiÖp  ®∙ ® îc phª  Èn),giÊy    Ën  (    chu   x¸c nh cña  ¬  c quan  µi chÝnh  Ò   t  v møc   èn  iÒu  Ö  îc cÊp,  Êy  v ® l®  gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  µ, ®Êt  ña  sd nh   c doanh  nghiÖp, Quy Õt  nh     Öm   ñ    ®Þ bæ nhi ch tÞch  µ    µnh    éi  ng  v c¸c th viªn H ®å qu¶n  Þ (nÕu  ã),Tæng   tr   c  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp. 2. ViÖc  ¨ng  ý    ® k kinh doanh    ph¶ihoµn  µnh    th trong thêih¹n    ¬i(60)     s¸u m     ngµy, kÓ   õ khi Quy Õt  nh   µnh  Ëp    t    ®Þ th l doanh  nghiÖp. Doanh    nghiÖp  ã    ct c¸ch ph¸p  ©n    Õn  µnh  ¹t®éng    nh ®Ó ti h ho   kinh doanh  Ó   õ khi® îc cÊp  Êy   k t      gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   3. Trong  êih¹n  èn  ¬i l¨m    th   b m  (45) ngµy  Ó   õ khi Quy Õt  nh  µnh    k t    ®Þ th lËp, doanh    nghiÖp  ph¶i nép  y     å  ¬  ¨ng  ý    ®Ç ®ñ h s ® k kinh  doanh  ¹  ë   Õ   t iS K ho¹ch vµ  Çu  õcÊp   § t  tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh. ®ã tr   ch 4. Trong  êih¹n  êi l¨m    th   m  (15) ngµy  Ó   õ khi nhËn    å  ¬, Së   Õ     k t    ®ñ h s   K ho¹ch  µ  Çu   Êp  v§ tc tØnh  ph¶icÊp  Êy    gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh      cho doanh nghiÖp. 5. Qu¸  êih¹n  ãi t¹    th   n  i Kho¶n  §iÒu  µy  µ   a  µm  2  n m ch l xong  ñ  ôc cÊp  th t   giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, th×    Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  Õt  Öu  ùcthihµnh; tr ng  îp cã  ýdo  Ýnh  ¸ng,ngêiký  h hi l       ê h   l   ch ®     Quy Õt  ®Þnh  µnh  Ëp  ã  Ó    ¹n  th l c th gia h Quy Õt  nh  µnh  Ëp,nhng  ®Þ th l  kh«ng  îc qu¸ ®   ba  ¬i(30)ngµy. m    6. Trong  êih¹n    th   b¶y (07)ngµy  Ó   õ ngµy  Êp  Êy    k t  c gi chøng  Ën  ¨ng  nh ® ký  kinh doanh,Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp      K ho   § tc tØnh  öim çi c¬  g     quan  sau  y  ét  ®© m b¶n sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh: Côc  Õ   Êp    thu c tØnh; Tæng     côc hoÆc   ôc  C qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ  íc t¹  l  v t  nh n   idoanh  nghiÖp  îc ph©n  ®  c«ng qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  ;  ôc  èng    Êp  ®ã C Th kª c tØnh;Toµ    kinh tÕ  µ      To ¸n nh©n  ©n  Êp  d c tØnh;Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ng  ô ®ã tr   së  Ýnh;Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ;Bé  ch   K ho   § t  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ   ü  Ët.   ­k thu §iÒu    10.­§¨ng  vÒ   µnh  Ëp  b¸o  th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1.Trong  êih¹n ba  ¬i(30)ngµy  Ó   õngµy  îccÊp  Êy chøng  Ën    th     m     k t  ®  gi   nh ®¨ng  ý  k kinh doanh, doanh      nghiÖp ph¶i®¨ng    b¸o  µng  µy  ña  h ng c trung  ng  ¬ hoÆc   a  ¬ng  ¬idoanh  ®Þ ph n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh  ®ã tr   ch trong n¨m    è  ªn   (05)s li   tiÕp.Doanh    nghiÖp kh«ng ph¶i®¨ng  trong m ét  è  êng  îp ® Æc   Ötdo    b¸o    s tr h  bi  
 6. 6 ngêiký  Õt  nh  µnh  Ëp    quy ®Þ th l doanh nghiÖp    ng    µ    ®ã ®å ý v ghitrong Quy Õt    ®Þnh  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp. 2.Néi dung  ¨ng    å m:    ® b¸o g a) Tªn, ®Þa     chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp; hä  µ    ña  ñ    v tªn c ch tÞch, c¸c  µnh    th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ  Õu  ã)  µ  ña  tr (n c v c Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    µ  íchoÆc   tynh n   Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh¸c;sè  iÖn   ® tho¹i®iÖn    iÖn  Ýn  Ôn    , b¸o,® t vi th«ng; b)  è   µikho¶n;ng©n  µng  ¬i doanh  S t    h n  nghiÖp  ë   µikho¶n;vèn  iÒu  m t    ® lÖ  ¹ thêi®iÓ m   µnh  Ëp; t    i th l c) Tªn  ¬    c quan  quyÕt  nh  µnh  Ëp;sè  µ  µy  ý  ra  ®Þ th l   v ng k Quy Õt  nh   ®Þ thµnh  Ëp;sè  ¨ng  ý  l ® k kinh doanh,ngµy  µ    ¬      v tªnc quan  Êp  Êy chøng  Ën  c gi   nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh;   d) Ngµnh  Ò     ngh kinhdoanh;   ®)  êi®iÓ m   ¾t  u   ¹t®éng  µ  êih¹n ho¹t®éng. Th   b ®Ç ho   v th       §iÒu   Thµnh  Ëp  n   Þ   ô  éc, chi nh¸nh  µ  phßng  i 11.­ l ®¬ v ph thu     v v¨n  ®¹   diÖn. 1. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    µ  íc quyÕt  nh  µnh  Ëp    ty nh n   ®Þ th l c¸c ®¬n  Þ  ¹ch    ô  éc  ña    vh to¸n ph thu c c¸c doanh  nghiÖp  µnh    ¹ch    c  th viªnh to¸n ®é lËp trong tæng      c«ng ty. 2.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  tr doanh nghiÖp  µ   íc hoÆc   nh n   gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ  tr quyÕt  nh   µnh  Ëp  n   Þ   ô  ®Þ th l ®¬ v ph thuéc doanh    nghiÖp  × nh. m 3. Doanh  nghiÖp  îc lËp    ®  chi nh¸nh hoÆc   v¨n phßng  i diÖn  ¹    ®¹   t ic¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng, trõ tØnh  ¬    hoÆc   µnh  è  ùc thuéc th ph tr     trung ¬ng  ã  ôsë  Ýnh  ña    c tr   ch c doanh  nghiÖp,sau    ã      khic v¨n b¶n  tho¶  Ën  thu cña  ñ  Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬idù  nh  Æt    n   ®Þ ® chinh¸nh  hoÆc   v¨n phßng  idiÖn.   ®¹   4. Doanh    nghiÖp  ã  n  Þ  ô  éc,chinh¸nh,v¨n  c ®¬ v ph thu       phßng  idiÖn  ®¹   quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  µ  éi dung  ¹t®éng  ô  Ó    vvn  ho   c th cho  n  Þ  ®¬ v phô  éc,chinh¸nh  µ  phßng  idiÖn  µ  µn  µn  Þu  thu     v v¨n  ®¹   v ho to ch tr¸chnhiÖ m     tr c ph¸p  Ët vÒ   äi  ¹t ®éng  ña  n   Þ   ô  éc, chi nh¸nh  µ    í  lu   m ho   c ®¬ v ph thu     v v¨n phßng  idiÖn. ®¹   5. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi lËp  n   Þ   ô  éc  th   15  k t    ®¬ v ph thu hoÆc     chi nh¸nh,doanh    nghiÖp ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp    t i K ho S v§ tc tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  Æt  ôsë  n  Þ  ô  éc hoÆc     ® tr   ®¬ v ph thu   chinh¸nh. 6.  Öc  Æt     Vi ® chi nh¸nh, v¨n    phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh nghiÖp    íc ën   ngoµi® îcthùc hiÖn       theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h II­     CHøC   ¹I, Tæ L  GI¶ITH Ó,    PH¸  S¶N   DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N §iÒu      12.­Tæ chøc  ¹doanh  l  i nghiÖp  µ  íc. nh n
 7. 7 1. ViÖc  îp nhÊt,chia t¸chdoanh    h       nghiÖp  µ  íc ®éc  Ëp  nh n   l hoÆc   µnh  th viªnh¹ch to¸n®éc  Ëp  ña       l c tæng  c«ng    µ  íc®Ó   µnh  Ëp  ét  è  tynh n   th l m s doanh  nghiÖp  c  Ëp  ®é l hoÆc   µnh    ña  th viªnc tæng  c«ng    Öc  ty;vi chuyÓn  ét  m doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n phô  éc  µnh    thu th doanh  nghiÖp  c  Ëp  ®é l hoÆc   µnh    th viªn h¹ch to¸n®éc  Ëp     l trong tæng    c«ng    ty,ph¶ido  êiký    ng   Quy Õt  nh  µnh  Ëp ®Þ th l  doanh  nghiÖp    ®ã quyÕt  nh   µ  ùc  Ön  ®Þ v th hi theo  ng  ñ  ôc, tr×nh  ù ®ó th t   t  thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  quy  nh  ¹ M ôc   ña  ®Þ t i Ic NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2.  Öc  Vi s¸p nhËp  ét  m hoÆc  m ét  è doanh nghiÖp vµo m ét  s doanh  nghiÖp  c  Ëp  ®é l kh¸c,ph¶i ® îc ngêi ký         Quy Õt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l c¸c  doanh  nghiÖp    Õt  nh  ¬ng  s¸p  Ëp  µ        ®ã quy ®Þ ph ¸n  nh v xo¸ tªn c¸c doanh nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp.  nh Doanh  nghiÖp  Õp  Ën  ti nh doanh nghiÖp  Þ   b s¸p  Ëp  Én  ÷ nh v gi   nguyªn  ph¸p  ©n,  nh kh«ng  ph¶i lµm  ¹  ñ  ôc  µnh  Ëp  µ  ¨ng  ý    l ith t th l v® k kinh   doanh,nhng    ph¶i®¨ng  ý  èn  iÒu  Ö  íisau    ùc hiÖn  Öc    Ëp.   kv ® lm  khith   vi s¸p nh   Trêng  îp cã  h   thay ® æi  µnh  Ò     ng ngh kinh doanh  ×    th doanh  nghiÖp ph¶i®¨ng    ký    bæ sung  Ò   ù  v s thay ® æi  µnh  Ò   µy.   ng ngh n 3. ViÖc  Õt  ¹p  µnh    íi hoÆc     Õt    k n th viªnm   gi¶iquy cho    n  Þ  µnh  c¸c ®¬ v th viªn ra  ái tæng    kh   c«ng    µ  íc,do  éi  ng  ty nh n   H ®å qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng      ty ®Ò nghÞ  êiký  ng   Quy Õt  nh  µnh  Ëp tæng  ®Þ th l  c«ng    tyxem   Ðt,quyÕt  nh. §èi x  ®Þ    víitæng    c«ng    µ  íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  × ty nh n   Th t Ch ph quy ®Þ th l th   Thñ íng cã  Ó  û  Òn  t   th u quy cho  ét  é  ëng  m B tr xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. Trêng  îp x      h  doanh  nghiÖp  c  Ëp  µitæng  ®é l ngo   c«ng    èn  ty mu tham    gia tæng c«ng    × ty th   doanh  nghiÖp    ã  n      Ëp  µ  ®ã c ®¬ xin gia nh v ph¶i® îc ngêi quyÕt  nh  µnh       ®Þ th lËp doanh    nghiÖp    ng    ®ã ®å ý b»ng   v¨n b¶n. §iÒu    thay® æi    ®¨ng  ý    13.­C¸c    kh¸csau  k kinhdoanh. 1. Ngoµinh÷ng  µnh  Ò       ng ngh ph¶i® îcphÐp  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ     c Th t   ph v nh÷ng  µnh  Ò   ng ngh ph¶icã  Êy phÐp    gi   kinh doanh    theo  quy  nh  Ön  µnh, ®Þ hi h   doanh  nghiÖp  îcthay ® æi  µnh  Ò   ®    ng ngh kinh doanh    trong ph¹m      vikh«ng  µm  l thay  æi  µnh  ® ng nghÒ   Êp  ®ång  êiph¶i ®¨ng  ý  ù  c 1,  th     k s thay  æi  µnh  ® ng nghÒ   µy  íic¬  n v   quan  ∙  Êp  Êy  ® c gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh. Sau        khi ®∙  îc thay ® æi  µnh  Ò,  ®    ng ngh doanh  nghiÖp  ph¶i®¨ng    b¸o  Ò   ù  v d thay ® æi    ngµnh  Ò   ngh kinh doanh; c¬      quan  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh kinh doanh    ph¶igöi    b¶n sao  Êy chøng  Ën  gi   nh thay ® æi  ¨ng  ý    ® k kinh doanh  n     ¬    ®Õ c¸cc quan    quy ®Þnh  ¹  ti Kho¶n    Òu  cña  6, §i 9  NghÞ   nh  µy.   êng  îp  ®Þ n   Tr h thay  æi  µnh  ® ng nghÒ  kinh  doanh  Én  n   µm  d ®Õ l thay  æi  µnh  ® ng nghÒ   Êp  cña  c 1  doanh  nghiÖp, th×    ph¶i ® îc ngêi quyÕt  nh  µnh  Ëp       ®Þ th l doanh  nghiÖp  ng    µ  ®å ýv doanh  nghiÖp  ph¶i®¨ng  ý  ù    k s thay ® æi  µnh  Ò     íic¬    ng ngh ®ã v   quan  ∙  Êp ®c giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh  µ  v ph¶i ®¨ng    b¸o  Ò   ù  v s thay  æi ® ngµnh  Ò   ngh kinhdoanh  µy      n nh quy  nh    y. ®Þ trªn®© 2.Trêng  îp cÇn  æi      n  Þ  µnh    ña    h  ® tªnc¸c®¬ v th viªnc tæng  c«ng    µ  ­ tynh n íchoÆc     doanh nghiÖp  c  Ëp,th× Héi ®ång  ®é l       qu¶n  Þ(®èivíi tr      doanh nghiÖp  cã  éi ®ång  H  qu¶n  Þ),hoÆc   tr   gi¸m  c  ®èivíidoanh  ®è (     nghiÖp  kh«ng  ã  éi cH  ®ång  qu¶n  Þ)b¸o  tr   c¸o  íingêi quyÕt  nh  µnh  Ëp    v    ®Þ th l ®Ó xem   Ðt,quyÕt x    ®Þnh. Sau    îcphÐp  æi      khi®   ® tªn,doanh nghiÖp ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  ∙  Êp  ®c giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh    æi    ®Ó ® tªn trong  Êy  gi chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinh doanh; kh¾c  ¹ con  Êu  µ  ¨ng      li   d v® b¸o  theo  quy  nh  ¹  Þ  ®Þ tingh ®Þnh  µy. n
 8. 8 3.  Õ u   Çn  N c thay  æi  a   iÓ m   ® ®Þ ® kinh doanh  hoÆc   ¬i ®ãng  ô së  n  tr   chÝnh, doanh    nghiÖp ph¶icã  ¬ng        ph ¸n dichuyÓn  a   iÓ m   µ  Êy  ®Þ ® v gi chøng  nhËn  Ò   Òn  ö  ông  µ, ®Êt  ña  û   v quy sd nh   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬i dù  n  ®Þnh   Æt   a   iÓ m   ® ®Þ ® kinh doanh hoÆc   ô së  íi ®Ó   ×nh  êi quyÕt tr   m   tr ng     ®Þnh  µnh  Ëp  th l xem   Ðt,quyÕt  nh.  x  ®Þ Sau    îc phÐp    khi®   di chuyÓn, doanh    nghiÖp ph¶ib¸o    ¬    c¸o c quan  ∙  Êp  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  ® c gi   nh ® k kinh doanh  µ    v c¸cc¬    quan  ªnquan  µ  li   v ph¶i®¨ng  vÒ   ù    b¸o  d thay ® æi  a  Ó m     ®Þ di kinh doanh    hoÆc   ôsë  Ýnh. tr   ch 4. ViÖc  ¾p  Õp  ¹ c¬  Êu  chøc    s c l   c tæ  i s¶n  Êt,bé  xu   m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu   l  ® hµnh,thay ® æi    é  ñ  ètph¶ithùc hiÖn      c¸n b ch ch       theo  quy  nh  ¹  Òu  Ö  Ò   ®Þ ti§i l v tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c doanh nghiÖp  µ  v theo  ÷ng  nh quy  nh  ã  ªn ®Þ c li   quan kh¸ccña    ph¸p luËt.   §iÒu   Uû   Òn  Õt  nh   chøc  ¹  ®¬n   Þ   µnh    14.­ quy quy ®Þ tæ  l ic¸c  v th viªn tæng  c«ng    Thñ íng ChÝnh  ñ  ý  tydo  t  ph k Quy Õt  nh  µnh  Ëp. ®Þ th l Thñ íng  Ýnh  ñ  û  Òn  t Ch ph u quy cho  ét  é   ëng  Õt  nh  Öc    m B tr quy ®Þ vi tæ chøc  ¹  l ic¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn cña    tæng c«ng    Thñ   íng  Ýnh  ñ  ty do  t Ch ph quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp.   th l §iÒu      Ó  15.­Gi¶ith doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 1.Doanh    nghiÖp  µ  ícbÞ    Ó  nh n   gi¶ith trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© a) ViÖc  Õp tôcduy  ×doanh    ti     tr   nghiÖp  µkh«ng  Çn  Õt; l  c thi b)  Õt  êih¹n  H th   kinh doanh    ghi trong Quy Õt  nh   µnh  Ëp  µ  Êy ®Þ th l v gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh  µ     m kh«ng    ¹n; giah c) Kinh    doanh thua  çkÐo  µi,nhng  a  n   l  d  ch ®Õ møc  Êt  m kh¶ n¨ng thanh  to¸n nî ®Õ n   ¹n,tuy ®∙  dông    ×nh     h     ¸p  c¸c h thøc  chøc  ¹ nhng  tæ  li  kh«ng  Ó  th kh ¾c  ôc  îc; ph ® d) Doanh nghiÖp kh«ng  ùc  Ön  îc c¸c nhiÖ m   ô  Nhµ   íc quy  th hi ®     v do  n  ®Þnh, sau    ∙    ông    Ön    khi® ¸p d c¸cbi ph¸p cÇn  Õt.   thi 2. Ng êi quyÕt  nh  µnh  Ëp  ã  Òn      ®Þ th l c quy Quy Õt  nh    Ó  ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp.Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  ∙  îcthµnh  Ëp  ®®  l theo  û  Òn  ña  ñ ­ u quy c Th t íng Ch Ýnh  ñ  × viÖc  ý    ph th   k Quy Õt  nh    Ó  òng  ®Þ gi¶ith c ph¶itheo  ù  û  Òn    s u quy cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph 3. Ng êiký      Quy Õt  nh    Ó  ®Þ gi¶ith (theo ph©n  Êp    c hoÆc   û  Òn)  u quy ph¶i   thµnh  Ëp Héi ®ång    Ó  l    gi¶ith doanh nghiÖp. 4. Tr×nh  ù,thñ  ôc vµ    Ön    t   t   c¸c bi ph¸p  ô  Ó  Õn  µnh    Ó  c th ti h gi¶ith doanh  nghiÖp  µ  ícph¶itheo quy  nh  ña  é  µichÝnh. nh n       ®Þ c BT  §iÒu    s¶n  16.­Ph¸  doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n ViÖc    Õt    gi¶iquy ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  µ  ícthùc hiÖn  nh n     theo  ph¸p  Ët lu   vÒ     ph¸ s¶n doanh nghiÖp.
 9. 9 II   ÒU  I§I . KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu    èit ng ¸p dông. 17.­§  î     1. NghÞ   nh  µy    ông    ®Þ n ¸p d cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícquy  nh  ¹ nh n   ®Þ ti   §iÒu  vµ  Òu    Ët doanh  1  §i 2,Lu   nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Tr×nh  ù,thñ tôcthµnh  Ëp,h×nh    t      l  thøc tæ    chøc  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  l  ® h doanh  nghiÖp  c¸cdoanh  do    nghiÖp  µ  ícgãp  èn  iÒu  Ö,thùc hiÖn  nh n   v® l    theo  quy  nh  ¹ LuËt C«ng  ®Þ t i   ty. §iÒu    êi®iÓ m   ã  Öu  ùcthihµnh  µ  íng dÉn  ùchiÖn. 18.­Th   c hi l     vh   th   1.  NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  ý  ®Þ n c hi l   t ng k ban  µnh  µ  h v thay  Õ  th NghÞ   nh  è  ®Þ s 388/H§BT, ngµy  th¸ng11    20    n¨m  1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr ban  µnh  h quy  Õ   Ò   µnh  Ëp  µ    Ó   ch v th l v gi¶ith doanh  nghiÖp  µ   íc.C¸c  nh n   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 315/H§BT  µy  th¸ng 9  ng 1    n¨m 1990  ña  éi ®ång  é   ëng  c H  B tr vÒ   Ên  ch chØnh  µ  chøc  ¹ s¶n  Êt vµ  v tæ  l  i xu   kinh doanh    trong khu  ùc    v kinh tÕ    quèc doanh,sè    330/H§BT  µy  th¸ng10  ng 23    n¨m  1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr bæ  sung  öa  æi  s® Quy Õt  nh  è  ®Þ s 315/H§BT  µy  th¸ng 9  ng 1    n¨m  1990  ña  c Héi ®ång  é  ëng    B tr kh«ng cßn  Öu  ùcthi µnh. hi l     h ViÖc phª  Öt  ¬ng  tæ  duy ph ¸n  chøc, s ¾p  Õp  ¹ doanh    x li   nghiÖp  µ  íc, nh n   viÖc  ùc hiÖn    ¬ng    chøc,s ¾p  Õp  ¹ doanh  th   c¸c ph ¸n tæ    x l  i nghiÖp  µ  íc® îc nh n     Thñ íng phª  Öt  t  duy theo  ChØ   Þ  è  th s 500/TTg  µy  th¸ng 8  ng 25    n¨m  1995  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph ph¶ihoµn  µnh  Ë m   Êt vµo  µy  th¸ng 12      th ch nh   ng 31    n¨m 1996. Sau  êih¹n  ,      th   ®ã c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc cha  îc s ¾p  Õp  ¹ theo  nh n   ®  x li  ChØ   Þ  è  th s 500/TTg  u   ®Ò ph¶ithùc hiÖn  Öc  chøc  µ  ¾p  Õp  ¹ theo      vi tæ  vs x li  ®óng  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n C¸c  quy  nh  ®Þ kh¸ctr c®©y    íi   í  tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u   îcb∙i á. ®Þ n ®Ò ®     b 2. Bé   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ    ¬    T  ch tr     v   K ho v§ t v c¸c c quan  µ  íc kh¸c cã  ªnquan    Ë m   Êt lµ cuèiquý  I nh n     li   ®Ó ch nh       II n¨m 1996  íng h  dÉn  ô  Ó  ×nh tù,thñ tôc,biÖn  c th tr         ph¸p tiÕn hµnh    Ó      gi¶ith doanh nghiÖp  µ  nh níc,viÖc  µnh  Ëp vµ    th l   quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi®ång    Ó. ch ho   c h  gi¶ith 3.  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh  µ    é   B K ho v§ t  T   v c¸c B kh¸c,c¸c c¬      quan  ngang  é,    ¬  B c¸c c quan  éc  Ýnh  ñ  ã  ªnquan  íng  Én  ùc  Ön  thu Ch ph c li   h d th hi NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Héi ®ång     qu¶n  Þ c¸c tæng  tr     c«ng    µ  ícvµ  tynh n   doanh  nghiÖp  µ  íc, nh n   Tæng  gi¸m  c,  ®è Gi¸m  c    ®è c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc chÞu  nh n   tr¸chnhiÖm       thi hµnh NghÞ   nh  µy. ®Þ n  
 10. 10 P H ô   ô C  è  L S1 NG µ NH,  Ü NH   ù C   îC  µ   íC    L V ® NH N U TIªN  XEM   Ð T   U     µ NH   ËP   X ®Ç T TH L DOANH   NGHI Ö P   µ   íC NH N 1. S¶n  Êt,söa  ÷a  ò  Ý, khÝ  µi    xu   ch v kh   t, trang bÞ     chuyªn  ïng  ùc tiÕp d tr     phôc  ô  èc  v qu phßng,an    ninh. 2. Cung  Êp  Þch  ô  c d v giao th«ng c«ng  Ýnh    «   Þ  µ  ïng  ch ë ® th v v c«ng  nghiÖp. 3.S¶n  Êt,cung    xu   øng  iÖn  ® trongh Ö   èng  ¹ng íi iÖn  èc    th m l ® qu gia. 4. Cung  Êp    Þch  ô  Ò     c c¸c d v v c¶ng  µng  h kh«ng, c¶ng  Ón, c¶ng    bi   s«ng  quèc gia quan  äng,vËn    Ôn  ¬ng, vËn    tr   t¶ivi d   t¶itrong  Ö   èng  êng  ¾t  h th ® s quèc    µ    Õn  Ën    êng  é  äng yÕu  ña  µ   íc. giav c¸ctuy v t¶i ® b tr   c Nh n 5. Cung  Êp  Þch  ô  u  Ýnh,viÔn    cd v b ch   th«ng  ã  u    c ®Ç tc«ng  Ö   íivµ  ngh m   phôc  ô  v cho  ïng n«ng  v  th«n,miÒn  ói,   ¶o  µ  ïng cßn  Ë m     iÓn.   n ® h¶i vv   ch ph¸ttr 6. X ©y  ùng,qu¶n  ýc¸cc«ng  ×nh thuû  î  û    d   l    tr   l ithu n«ng  ã  , c quy    ínvµ  m« l   võa. 7. S¶n  Êt,nu«i trång  ©y  xu     c con  èng  èc; c«ng  gi g  nghÖ  sinh  äc    h tiªn tiÕn. 8.Cung  Êp    Þch  ô  ängyÕu    iÓnv¨n ho¸,x∙héi.   c c¸cd v tr   ph¸ttr         9.Cung  Êp    Þch  ô  Ò     c c¸cd v v b¶o  Ö   v m«i  êng,sinhth¸i tr    . 10.Khaith¸cdÇu    Ý  t       th«,kh ®è thiªnnhiªn.   11.Khaith¸ckho¸ng s¶n  íi        v  quy    ín. m« l 12.S¶n  Êtxim¨ng,vËtliÖu x©y  ùng  íivµ  ËtliÖu míi.   xu          d m  v    13.LuyÖn    kim. 14.C¬   Ý  Õ   ¹oc¸cthiÕtbÞ    kh ch t       thay thÕ  Ëp  Èu.   nh kh 15.S¶n  Êtho¸ chÊtc¬    xu       b¶n,ho¸ dîc,ho¸ dÇu.      16.S¶n  ÊtlinhkiÖn  µ  ÕtbÞ  iÖn  ö,tinhäc,viÔn    xu     v thi   ® t      th«ng. 17.S¶n  Êthµng  ÊtkhÈu    xu   xu   hoÆc   thay thÕ  Ëp  Èu  ã    nh kh c quy    ín. m« l 18.C¸c  µnh    ng kinhdoanh  Òn tÖ,tµichÝnh,b¶o  Ó m.   ti         hi 19.C¸c  µnh,lÜnh  ùc    ng   v kh¸cm µ     µnh  Çn    c¸cth ph kinhtÕ    kh¸ccha    hoÆc   kh«ng  u  ,® Æc   Ötlµt¹ c¸cvïng chË m     iÓn. ®Ç t  bi         i   ph¸ttr
 11. 11   ô   ô C  è   PH L S2 MøC   èN   V PH¸P  NH   ñ A   õ NG   µ NH   ®Þ C T NG NGH Ò   KINH DOANH   Dô NG   ¸P  CHO   VIÖC   µ NH   Ë P   TH L DOANH  NGHI Ö P   µ   íC NH N §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   M∙  è s Ngµnh  ngh Ò   kinh  doanh Møc   Møc   íi m Ghi  hiÖn  chó hµnh (1) (2) (3) (4) (5) A.  N«ng  nghiÖp  µ  ©m  v l nghiÖp 011 Trång  ät tr , 250 3000 012 Ch¨n  nu«i, 250 3000 012 Trång  ät µ  tr   ch¨n nu«ihçn  îp, v     h 250 3000 013 D Þch  ô  ôc  ô  ång trätvµ  v ph v tr     ch¨n   250 3000 nu«i,  020 L© m   nghiÖp 250 3000 B.  û  Thu s¶n 050 §¸nh  ¾t  û  b thu s¶n,  m,  ¬ nu«i trång     1600 4000 thuû s¶n   C.  C«ng  nghiÖp  khaith¸cm á    101 Khaith¸cthan,    6500 25000 111  Khai th¸c dÇu  th« vµ  khÝ  thiªn   6500 25000 nhiªn 120 Khaith¸cquÆng  ãng  ¹,    ph x 6500 25000 131­ Khai th¸c quÆng  kim lo¹ ®en  vµ  i 6500 25000 132 kim  ¹ m µ u, lo   i 141 Khaith¸c®¸,c¸t, ái, t  Ðt vµ           s ®Ê s   cao 500 3000 lanh, 142 Khai th¸cvµng, ®¸  ý  µ       qu v khai th¸c    500 3000 m á, D.  C«ng  nghiÖp  Õ   Õn ch bi 151 S¶n  xuÊt chÕ  biÕn vµ  b¶o qu¶n  350  3000 thÞt, û s¶n,rau qu¶,dÇu  ì,  thu        m 152 S¶n  Êts¶n  È m   õs÷a, xu   ph t  350 3000 153 Xay    x¸t,s¶n  Êt bét, thøc ¨n    xu   gia 250 3000 sóc, 154 S¶n  Êtthùc phÈ m   xu     kh¸c, 350 3000 155 S¶n  Êt®å   èng xu   u 350 3000
 12. 12 171 S¶n  Êtsîi Öt  xu     d v¶i, 1500 6000 172 S¶n  Êthµng  Öt  xu   d kh¸c, 1500 6000 173 S¶n  Êthµng  n  ãc xu   ®µ m 1000 4000 181 S¶n  Êt trang phôc, va    óix¸ch, xu       li t   ,   1000 4000 yªn ®Ö m,   191 Thuéc da, s¬  chÕ  da, thuéc vµ  1000 4000 nhué m   l«ng thó, da    202 S¶n  Êt  xu c¸c s¶n  È m   õ  ç, tre ph tg    1000 4000 nøa 210 S¶n  Êt  Êy  µ    xu gi v c¸c s¶n  È m   õ ph t  1000 4000 giÊy, 221 XuÊt  b¶n, 1000 4000 222 In,dÞch  ô  ªnquan  n     v li   ®Õ in, 1000 4000 231 S¶n  Êt  xu than  èc, s¶n  È m   Çu  c  ph d 6000 20000 m á, 241 S¶n  Êtho¸ chÊt xu     6000 10000 251 S¶n  Êtho¸ chÊttõcao  xu        su, 1000 5000 261 S¶n  Êt thuû    µ  xu   tinh v s¶n  È m   õ ph t  750 3000 thuû tinh   269 S¶n  Êt  xu s¶n  È m   õ  ph t kho¸ng    s¶n 750 3000 phikim  ¹   lo i 271 S¶n  Êt s ¾t  Ðp, kim  ¹  µ u   õ xu   th   lo im t  6500 10000 quÆng 273 §óc  kim  ¹ lo i 6500 10000 281 S¶n  Êts¶n  È m   xu   ph kh¸ctõph«ikim       2500 15000 lo¹ , i 289 S¶n  Êt c¸c s¶n  È m   xu     ph kh¸c tõ kim     5000 5000 lo¹i 291 S¶n  Êtm¸y  xu   th«ng  ông, d 5000 5000 292 S¶n  Êtm¸y  xu   chuyªn dïng,   5000 5000 293 S¶n  ÊtthiÕtbÞ    nh xu     gia®× 2500 3000 300 S¶n  Êt  Õt bÞ   xu thi   v¨n phßng,    m¸y 2500 3000 tÝnh 313 S¶n  Êtc¸p ®iÖn, xu     2000 3000 321 S¶n  xuÊt thiÕt Þ  vµ  m¸y  nghe   b 1500 10000 nh×n 331 S¶n  ÊtthiÕtbÞ, dông  ô  tÕ, xu      c y  750 3500 341 S¶n  Êtxe  ã  ng  ¬,r¬ m ãc, xu   c ®é c     5000 10000
 13. 13 351 §ãng  µ  öa  ÷a  µu thuyÒn v s ch t   5000 20000 352 §ãng  µ  öa  ÷a  u   v s ch ®Ç m¸y  löa xe  5000 20000 353 S¶n  Êt  µ  öa  ÷a  ¬ng  Ön xu v s ch ph ti   3000 20000 bay, 359 S¶n  Êtph¬ng  Ön vËn    xu   ti   t¶ikh¸c, 250 3000 361 S¶n  Êtgi ng  ñ,bµn  Ò xu   ê t   gh 250 3000 369 S¶n  Êt  xu c¸c  s¶n  È m   ph kh¸c  ¹c (nh   1000 4000 cô  Ó  th thao ®å   ¬i)   ch , §.S¶n  Êtvµ  ©n  èi®iÖn   xu   ph ph   401 S¶n  Êt,ph©n  èi®iÖn xu   ph   1500 50000 E.  ©y  ùng X d 451 X ©y  ùng  d c«ng  ×nh, tr 1000 5000 454 Hoµn  Ön c«ng  ×nh x©y  ùng thi   tr   d 2000 5000 G.  ¬ng  Th nghiÖp 501 B¸n,b¶o  ìng xe  ã  ng  ¬  µ      d   c ®é c v m« 500 2000 t«,xe    m¸y, 511 B¸n  ilý, ®¹   250 1000 H.  Kh¸ch  ¹n,nhµ  µng s  h 551 Kh¸ch  ¹n, s 1000 3000 552 Nhµ   µng h 250  2000 I.VËn      t¶i kho  , , b∙i th«ng    tin 601 VËn    êng  é, t¶i® b 1500 10000 611 VËn    û, t¶ithu 1500 15000 620 VËn    µng  t¶ih kh«ng, 1500 50000 630 C¸c  ¹t®éng  ô  î ho   ph tr cho  Ën  , v t¶i 1000 3000 641 B u  Ýnh, ch 1000 10000 642 ViÔn  th«ng, 1500 50000 K.  µichÝnh,tÝn  ông T   d 651 Trung  gian tiÒn tÖ,     1000 50000 659 Trung  gian tµichÝnh     kh¸c, 1000 50000 660 B¶o  Ó m, hi 500 20000 671 C¸c ho¹t ®éng  trî óp cña trung    gi   500 5000 gian tµichÝnh,    L. Ho¹t ®éng  li  quan ®Õ n  kinh ªn   doanh  µis¶n,dÞch  ô   Ên t    v tv 711 Kinh  doanh  Êt ®éng  b  s¶n, 1000 10000
 14. 14 712 M«i  í  u    Êt ®éng  gi i®Ê gi¸b   , s¶n, 250 1000 721 Cho    ¬ng  Ön vËn  thuªph ti   t¶i 500 5000 722 Cho    thuªm¸y  ãc, thiÕtbÞ  m     kh¸c, 500 5000 731 Ho¹t®éng  ªnquan  n     li   ®Õ m¸y  Ýnh, t 500 5000 741 Ho¹t ®éng  vÒ  ph¸p luËt, Õ  to¸n,    k   250 1000 kiÓm to¸n,   Ên,  v t 742 Ho¹t®éng  Ò   Õn  óc,   v ki tr 250 1000 749 Ho¹t®éng  Ò     v kinhdoanh    kh¸c, 250 1000
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2