Nghị định 50/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
170
lượt xem
4
download

Nghị định 50/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 50/CP của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 50/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CP   µ Y   7­ CH PH S 50­ NG 26­ 1995  Ò   Õ     V CH ®é SINH  ¹T  Ý   I  íI HO PH ®è V   C¸N  é     êNG,  Þ   Ê N B X∙,PH TH TR CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ   ña  é   ëng, Trëng  ®Ò ngh c B tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh   b Ch phñ,Bé  ëng  é  µichÝnh,   tr BT  NGH Þ   NH: ®Þ §iÒu   Nay  1.­ quy  nh   è îng  ®Þ sl c¸n  é   µm  bl c«ng    t¸c §¶ng, c«ng      t¸c chÝnh  Òn      êng, thÞ  Ên (gäichung  µ x∙)® îc hëng  quy ë x∙,ph   tr     l      sinh ho¹tphÝ     nh  sau: ­D íi    5.000  ©n: 12    é. d   c¸n b ­Tõ    5.000  ©n  n   íi d ®Õ d   10.000  ©n: 14    é. d   c¸n b ­Tõ    10.000  ©n  n   íi d ®Õ d   15.000  ©n: 16    é. d   c¸n b ­Trªn15.000  ©n  n       d ®Õ 20.000  ©n: 18    é. d   c¸n b ­Trªn20.000  ©n  ëlªntèi a      d tr       kh«ng    c¸n bé. ® qu¸ 20    ­ X∙    Òn  ói,h¶i®¶o,    í   ïng  ©u, vïng  tõ 12  n   c¸n   ë mi n   biªn gi iv , s   xa    ®Õ 16    bé. ­ThÞ   Ên,phêng  õ12  n   c¸n bé.   tr   t   ®Õ 15    Theo quy  nh   ®Þ trªn,Uû     ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc   ph tr     Trung  ng    vµo  Æc   iÓ m   ©n  ,diÖn  Ých,®Þa  ×nh  ¬ c¨n cø  ® ® d c  t   h phøc  ¹p®i  ¹ t   l  i khã kh¨n,t×nh  ×nh    h kinh tÕ,x∙héi,an          ninh chÝnh  Þ,nguån  ©n    tr   ng s¸ch cña    ®Þa   ¬ng  µ  íng  Én  ña  ph vh d c Ban    Tæ chøc  C¸n  é   Ýnh  ñ      ­  b Ch ph ®Ó quy ®Þnh  ô  Ó  è îng c¸n bé  c th s l     cho  ïhîp víi õng lo¹ x∙trong tØnh. ph       t      i   §iÒu  2.­ 1. Møc    sinh ho¹tphÝ  µng     h th¸ng ®èi víic¸n bé  µm          l c«ng    t¸c§¶ng,c«ng    t¸cchÝnh  Òn, c«ng    oµn  Ó      quy   t¸c® th nh sau: a) BÝ       th§¶ng  û    ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n    ¬iB Ý     u x∙,Ch t H  nh d x∙(n   th §¶ng  û  u kh«ng  kiªm  Ö m),Chñ   Þch  û   nhi   t U ban  ©n  ©n    nh d x∙:200.000  ng/th¸ng(hai ®å    tr¨m ngµn  ng  ét    ®å m th¸ng). b) Phã  Ý      b th §¶ng  û    ã  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n    ã  ñ  u x∙,Ph ch t H  nh d x∙,Ph ch tÞch Uû  ban  nh©n  d©n  x∙, X∙ ®éi tr ng, Trëng  c«ng an  x∙: ë  180.000  ®ång/th¸ng(méttr¨m t¸m  ¬ingµn  ng  ét        m  ®å m th¸ng).
  2. 2 c) Trëng    oµn  Ó  ©n  ©n    Æt   Ën    èc, Héi  ô   ÷,   c¸c ® th nh d x∙:M tr Tæ qu   Ph n   §oµn  thanh niªn céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi    N«ng  ©n  µ  éi  ùu  Õn  d vH C chi binh:180.000  ng/th¸ng(méttr¨m t¸m  ¬ingµn  ng  ét    ®å       m  ®å m th¸ng). d) C¸c chøc danh chuyªn m«n   µ  v chøc danh kh¸c thuéc  û     U ban  ©n   nh d©n    x∙:160.000  ng/th¸ng(méttr¨m s¸u m ¬ingµn  ng  ét  ®å         ®å m th¸ng). 2. C¸c  i t ng nãit¹  iÓ m   trªn®©y   Õu  îct¸  ö  ïng m ét    ®è  î     i ® 1    n ®  i c   c chøc  ô  v tõ nhiÖ m   ú  2  ë®i    k thø  tr   (sau  n¨m  ë®i)th×  îchëng  ô  Êp  µng  5  tr     ®   ph c h th¸ng  b»ng    5% møc  sinh ho¹tphÝ  ang  ëng.    ® h §iÒu    3.­C¸n  é  ∙  b ® nghØ  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 130­   µy  6­ CP ng 20­ 1975  cña  éi ®ång  Ýnh  ñ, sè  H  Ch ph   111­H§BT   µy  10­ ng 13­ 1981  ña  éi ®ång  é  c H  B tr ng  îctrî Êp    ë ®    c nh sau: 1.BÝ       th§¶ng  û    ñ  Þch  û   u x∙,Ch t U ban  ©n  ©n    nh d x∙:100.000  ng/th¸ng ®å   (méttr¨m ngµn  ng  ét     ®å m th¸ng). 2. Phã  Ý   §¶ng  û    ã  ñ  Þch  û     b thø  u x∙,Ph ch t U ban  ©n  ©n    ®éi tr nh d x∙,X∙    ­ ëng,Trëng    c«ng  x∙:90.000  ng/th¸ng(chÝn  ¬ingµn  ng  ét  an    ®å   m  ®å m th¸ng). 3. C¸c chøc danh kh¸c: 80.000  ng/th¸ng (t¸m  ¬i ngµn  ng  ét    ®å   m  ®å m th¸ng). §iÒu   K Ó   õ  µy  4.­ t ng ban  µnh  h NghÞ   nh  µy, nh÷ng  ®Þ n  c¸n  é    µm  b x∙ l c«ng    ¹    ªntôc tõ 5  t¸ct i li       n¨m  ëlªn,kh«ng    ¹m  û  Ëttõ møc  x∙ tr     viph k lu     c¶nh    c¸o trëlªn,       nghØ  Öc  îchëng  î Êp  ét  Çn.Møc  î Êp  µy  Ýnh  khi vi ®   tr cml  tr  cnt theo  è  s n¨m c«ng    ¹    çi  t¸ct i m n¨m  x∙, c«ng    îctrî Êp  ét  t¸c®    c m th¸ng,lÊy theo     møc  sinh  ho¹tphÝ   ang  ëng, kÓ   møc   ô  Êp  ãi ë  ôc  §iÒu  (nÕu  ã) ®Ó     ® h   c¶  ph c n   m 2  2  c  tÝnh. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n   ©n   Êp    ùc tiÕp  nh d c trªn tr   quyÕt  nh   i  íi ®Þ ®è v   nh÷ng    é  îchëng  î Êp  ét  Çn. c¸n b ®   tr  cml §iÒu   §èi víinh÷ng  êi ®ang  ëng  Õ     5.­     ng   h ch ®é nghØ   u,  h nghØ   Êt  m søc,nghØ    theo  Õ     î Êp  ét  Çn,n Õu  µm    é      × còng  îch­ ch ®é tr  cml  l c¸n b ë x∙th   ®  ëng møc sinh ho¹tphÝ  µng     h th¸ng theo    quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy, ®Þ ti  2  ®Þ n  khith«ilµm     c«ng        × kh«ng  îchëng  t¸cë x∙th   ®  kho¶n  î Êp  tr  c quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   3  µ  Òu  NghÞ   nh  µy. v §i 4  ®Þ n §iÒu    6.­Kinh  Ý           ph ®Ó chitr¶c¸c kho¶n  sinh ho¹tphÝ       theo quy  nh   ®Þ cña NghÞ   nh  µy  ng©n  ®Þ n do  s¸ch x∙ ®µi  ä,n Õu  Õu  ×  ©n     th   thi th ng s¸ch cÊp    trªntrî Êp     c cho  . ®ñ §iÒu   Bé   µi chÝnh  µ  û   7.­ T  v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  ã      ¬ c tr¸chnhiÖm     chØ  o  ètviÖc  ©y  ùng  ©n  ®¹ t   xd ng s¸ch  x∙,®Ó     ã  ån        x∙c ngu chic¸c kho¶n  ô  Êp  ph c cho    é    c¸n b x∙.C¸c  oµn  Ó  ©n   ® th nh d©n      Ên  u    ån      ë x∙ph ®Ê t¨ngngu thu ®Ó b¶o  ¶m   îcc¸c kho¶n    ® ®   chicho  oµn  ® thÓ  × nh, bítphÇn  µ   íctrî Êp. m    Nh n     c
  3. 3 §iÒu    Þ   nh  µy  îc thihµnh  õ ngµy  th¸ng 7  8.­Ngh ®Þ n ®   t  1    n¨m 1995  µ  v thay thÕ    NghÞ   nh  è  CP   µy  6­ ®Þ s 46­ ng 23­ 1993  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §iÒu    9.­Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé   µi chÝnh  íng dÉn  ô  b Ch ph   T   h  c thÓ  Öc  ùc hiÖn  vi th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản