Nghị định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
81
lượt xem
25
download

Nghị định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 quy định chi tiết việc phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 51/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  51/1998/N§­C P  n g µ y 18  th¸ng 7 n¨ m  1998 S ö a   æ i, b æ  s u n g  m é t s è  ® i Ò u   ñ a N g h Þ  ® Þ n h  s è  87/CP  ® c n g µ y 19  th¸ng 12 n¨ m   1996 q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt  vi Ö c  h © n  c Ê p   u ¶ n  lý, p q   l Ë p, c h Ê p  h µ n h  v µ   u y Õ t to¸n n g © n  s¸ch  h µ  n íc q n C h Ý n h  ph ñ C¨n  vµo  Ët Tæ   cø  Lu   chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Söa  æi,bæ   cø    ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ng©n  m s® c Lu   s¸ch nhµ  ­   n ícsè    06/1998/QH10  µy  th¸ng5  ng 20    n¨m  1998; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1.  öa  æi, bæ   S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  nh  sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     3    ®   sung    nh sau: "§iÒu  3. 1. Ng ©n     s¸ch  µ  íc bao  å m   ©n  nh n   g ng s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch    c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ©n  ch quy ®Þ ph (ng s¸ch ®Þa  ¬ng).   ph Ng ©n  s¸ch c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  å m:    ch quy ®Þ ph g a)  ©n   Ng s¸ch  Êp  c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  äichung  µ ¬ (g   l  ng©n s¸ch cÊp    tØnh); b)  ©n   Ng s¸ch  Êp  c huyÖn, quËn,  Þ    µnh  è   éc  th x∙, th ph thu tØnh  äi (g   chung  µng©n  l  s¸ch cÊp  Ön);   huy c)Ng ©n    s¸ch cÊp    êng,thÞ  Ên (gäichung  µng©n    x∙,ph   tr     l  s¸ch cÊp    x∙). 2. Quan  Ö   ÷a ng©n    h gi   s¸ch c¸c cÊp  îcthùc hiÖn     ®    theo    c¸c nguyªn t¾c    sau  y: ®© a) Thùc  Ön  Öc      hi vi bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d  ®Ó  b¶o  ¶m   ® c«ng b»ng,ph¸ttr Ónc©n  i gi÷a c¸cvïng,c¸c®Þa  ¬ng.Sè     i   ®è         ph   bæ   sung  µkho¶n    ña  ©n  l  thu c ng s¸ch cÊp  íi   d; b)  êng  îp  ¬  Tr h c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp    y  Òn  l  n  trªnñ quy cho  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp  íithùc hiÖn  Ö m   ô    éc  l  n  d    nhi v chithu chøc  n¨ng  ña  ×nh, cm   th× ph¶i chuyÓn    kinh phÝ   õ ng©n    t  s¸ch  Êp    c trªncho  Êp  íi®Ó   ùc  Ön  c d  th hi nhiÖ m  ô  ; v ®ã c) Ngoµi viÖc        bæ sung  ån    µ  y  Òn  ùc hiÖn  Ö m   ô    ngu thu v ñ quy th   nhi v chi quy  nh  ¹    iÓ m   vµ  kho¶n  §iÒu  µy, kh«ng  îc dïng  ©n  ®Þ ti ® c¸c a  b  2  n  ®  ng s¸ch  cña  Êp  µy      c n ®Ó chicho  Ö m  ô  ña  Êp  nhi v c c kh¸c,trõc¸ctr ng  îp sau  y  y       ê h   ®© ñ
 2. 2 ban  ©n  ©n    Êp  îc sö  ông  ©n  nh d c¸c c ®   d ng s¸ch trong ph¹m    îc ph©n  Êp    vi®   c ®Ó   ç  î h tr  cho    n  Þ  cÊp    c¸c®¬ v do  trªnqu¶n  ý®ãng    a  µn: l  trªn®Þ b ­ Khi x¶y  thiªntaivµ    êng  îp     ra      c¸c tr h kh¸c m µ   a   ¬ng  Çn  Èn  ­   ®Þ ph c kh tr ¬ng  huy  ng  ùcl ng ®Ó   ®é l  î   b¶o  ¶m     nh  ×nh  ×nh  ® æn ®Þ t h kinhtÕ     éi.   ­x∙h ­C¸c  n  Þ  cÊp      ®¬ v do  trªnqu¶n  ýkhithùc hiÖn  l      chøc  n¨ng  ña  ×nh, kÕt  cm   hîp thùc hiÖn  ét  è  Ö m  ô      m s nhi v theo yªu cÇu  ña  a  ¬ng."    c ®Þ ph 2.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     15    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ån    ña  ©n  15.Ngu thu c ng s¸ch trung ¬ng  å m:     g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) Thu Õ     Þgiat¨nghµng    Ëp  Èu;   gi¸tr       ho¸ nh kh b) Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu;   xu     nh kh c) Thu Õ     ô ® Æc   Öt,kh«ng  Ó   Õ    ô ® Æc   Öthµng      tiªuth   bi   k thu tiªuth   bi   s¶n xuÊt trong nícthu vµo    Æt   µng  µil¸  µng    µng  vµ    Þch  ô        c¸c m h b  ,v m∙, h m∙  c¸c d v kinh doanh  ò  êng, m¸t­ xa, ka­ «­   v tr       ra­ kª;kinh doanh  g«n  (golf   ) b¸n  Îhéi : th     viªn,vÐ   ¬i g«n; kinh doanh  si­ (casino);trß ch¬i b»ng    ch       ca­ n«       m¸y  ¾c­ ãt gi p   (jackpot) kinh doanh  Р Æt  îc®ua  ùa,®ua    ;  v® c  ng   xe; d) Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  ña    n  Þ  ¹ch to¸ntoµn  µnh; c c¸c®¬ v h     ng ®) C¸c kho¶n  Õ  µ    thu v thu kh¸c tõ c¸c ho¹t®éng         th¨m    dß, khaith¸cdÇu      khÝ  Ó  tiÒn thuªm Æt   t,m Æt   íc)do  (k c¶     ®Ê   n   trung¬ng   qu¶n  ý; l  e) Thu  Ëp  õvèn  ãp  ña  µ   íc,tiÒn thu håivèn  ña  µ   íct¹ c¸c   nh t   g c Nh n       c Nh n      i c¬  ë  s kinh tÕ,thu håitiÒn cho         vay  ña  µ   íc(c¶ gèc  µ  i    õ Quü   ù  c Nh n     v l∙ )thu t   , d tr÷Nhµ   íc,thu tõ Quü   ù  ÷tµichÝnh  ña    n      d tr     c Trung  ng  ¬ trong tr ng  îp ® Æc    ê h   biÖt; g) C¸c    kho¶n  ChÝnh  ñ  do  ph vay;viÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ cña  Ýnh  ñ  ho l   i Ch ph c¸c níc,c¸c tæ        chøc,c¸ nh©n    ícngoµicho  Ýnh  ñ     ën     Ch ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   h) C¸c kho¶n  Ý   µ  Ö  Ý   ép  ©n  ph v l ph n ng s¸ch trung  ng: L Ö   Ý   Êt ¬  ph xu   nhËp c¶nh, lÖ  Ý     ph bay  qua  Çu  êi phÝ   b tr ,  giao th«ng  µ    v c¸c kho¶n  Ý,  Ö  ph l phÝ  kh¸ctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;     ®Þ c Ch ph i)  Thu  ù  s nghiÖp  ña    n  Þ  c¸cc¬  c c¸c®¬ v do    quan trung ¬ng    qu¶n  ý; l k)Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch trung ¬ng;     l)  C¸c  kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¸c    kho¶n    îcph©n  thu ®   chiatheo tûlÖ  Çn          ph tr¨m (%)  ÷a ng©n  gi   s¸ch  trung¬ng  µ  ©n    v ng s¸ch cÊp    tØnh: a) ThuÕ     Þgiat¨ng,   gi¸tr      kh«ng  Ó   Õ    Þgiat¨ngquy  nh  ¹®iÓm     k thu gi¸tr       ®Þ t   i a, kho¶n  §iÒu  µy  µ  Õ    Þgiat¨ngthutõho¹t ng  sè  Õn  iÕt 1  n v thu gi¸             tr ®é xæ  ki th ; b) Thu Õ  thu nhËp  doanh nghiÖp, kh«ng kÓ  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp quy  nh   ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  µ  Õ   ®Þ t i® d,  1  n v thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp    õho¹t®éng    è  Õn  Õt; thu t     xæ s ki thi c)Thu Õ     Ëp  i víi êicã    Ëp    thu nh ®è    ng   thu nh cao;
 3. 3 d) Thu Õ  chuyÓn thu  Ëp  níc ngoµi cña    chøc, c¸ nh©n  íc nh ra      c¸c tæ     n  ngoµicã  èn  u    ¹ ViÖtNam;   v ®Ç tt   i   ®) Thu  ö  ông  èn  ©n  sd v ng s¸ch  ña    c c¸c doanh nghiÖp  µ  íc,kh«ng  nh n   kÓ     ö  ông  èn  ©n  thu s d v ng s¸ch tõho¹t®éng    è  Õn  Õt.      xæ s ki thi   ” 3.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     16    ®   sung    nh sau:  ' iÒu16.NhiÖ m   ô    ña  ©n  '§     v chic ng s¸ch trung ¬ng  å m:     g 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a) C¸c  ¹t ®éng  ù  ho   s nghiÖp gi¸o dôc, ®µo   ¹o,y  Õ, x∙ héi,v¨n  ãa,     t  t      h  th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao,sù    nghiÖp  khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng, tr   c¸csù    nghiÖp  kh¸cdo    ¬    c¸cc quan trung ¬ng    qu¶n  ý: l ­C¸c  êng    tr phæ   th«ng  ©n  écnéitró; d t    ­ §µo  ¹osau  ihäc,®¹ihäc,cao  ng,    t  ®¹        ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp,®µo       t¹onghÒ   µ    ×nh    v c¸ch thøc ®µo  ¹o, åidìng kh¸c;   t   b   ­Phßng  Önh, ch÷a  Önh  µ    ¹t®éng  ù    b   b v c¸cho   s nghiÖp  tÕ  y  kh¸c; ­C¸c  ¹x∙héi    tr    , i phßng  èng    Ö  ¹nx∙héivµ    ¹t ng    éikh¸c; ch c¸ct n       c¸cho   ®é x∙h   ­ B¶o  ån,b¶o  µng,th viÖn, trïngtu di tÝch  Þch  ö  ∙  îc xÕp  ¹ng,   t  t          l s®®  h   c¸cho¹t®éng  Óu  Ôn  Ö   Ëtvµ    ¹t®éng    ãa     bi di ngh thu   c¸cho   v¨n h kh¸c; ­Ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng        h v c¸cho   th«ng    tinkh¸c; ­ Båi dìng,huÊn  Ön  Ên  Ön       luy hu luy viªn,vËn  ng      i  Ón    ®é viªn c¸c ®é tuy quèc          u  èc    µ  èc  Õ;qu¶n  ýc¸c c¬  ë    u   Ó  gia;c¸c gi¶ithi®Ê qu gia v qu t   l     s thi®Ê th dôc  Ó  th thao vµ    ¹t®éng  Ó  ôc,thÓ    c¸cho   th d   thao kh¸c;   ­Nghiªncøu      khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö; ngh ­C¸c  ¹t®éng  Ò     ho   v m«i  êng; tr ­C¸c  ù    s nghiÖp  kh¸c. b) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinh tÕ  c¸cc¬    do    quan  trung ¬ng    qu¶n  ý: l ­ Sù     nghiÖp  giao th«ng:duy        tu,b¶o  ìng,söa  ÷a  Çu  êng,c¸c c«ng  d   ch c ®    tr×nh giao    th«ng kh¸c,lËp  Ón    bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao  th«ng      Õn  êng; trªnc¸ctuy ® ­ Sù     nghiÖp  n«ng nghiÖp, thñy lî        ing nghiÖp  µ  ©m  , vl nghiÖp: b¶o  ìng,   d   söa  ÷a    Õn  ª, c¸c c«ng  ×nh  ñy  î    ¹m  ¹ n«ng  ch c¸c tuy ®     tr th l ic¸c tr tr   , i nghiÖp, ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp;c«ng      t¸ckhuyÕn  ©m,  l khuyÕn n«ng,khuyÕn  ;c«ng      ng   t¸c khoanh  nu«i,  b¶o  Ö, phßng  èng    õng,b¶o  Ö   ån  îthñys¶n; v  ch ch¸yr   v ngu l    i ­§iÒu    ¬    trac b¶n; ­§o  c  a  íhµnh  Ýnh    Êp;   ®¹ ®Þ gi   i ch c¸cc ­§o  Ïb¶n  ;   v  ®å ­§o  c    í  ¾ m   èc    í ;   ®¹ biªngi ic , m biªngi i ­§o  c,lËp b¶n    µ u  ÷hå  ¬  a  Ýnh;   ®¹     ®å v l tr   s ®Þ ch ­§Þnh    canh,®Þnh    µ    c v kinhtÕ  íi;  m ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c.
 4. 4 c)Quèc    phßng,an    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi:   tr     to x∙h ­Quèc    phßng: +  §¶m   b¶o  i sèng  ËtchÊt,tinhthÇn,chÝnh  ®ê   v       s¸ch cho  µn  ©n;   to qu +  µo  ¹o, Ên  Ön,nghiªncøu  § t  hu luy     khoa  äc; h + Mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ   ò  Ý  µ    ¬ng  Ön  ©n  ù      v kh v c¸c ph ti qu s cho  µn  to qu©n, kÓ   bé  i ®Þa  ¬ng;   c¶  ®é   ph +  ChuÈn  Þ   b ngßilùu,thuèc næ   µ  áa  ô       v h c cung  Êp  c cho  s¶n  Êt m × n,  xu   lùu®¹n      ®Ó trangbÞ    cho  ©n  ©n  ùvÖ,  ©n  ©n  ù  Þ; d qu t  qu nh db + ChuÈn  Þ   ng    b ®é viªnc«ng nghiÖp, bao  å m   Èn  Þ   µiliÖu thiÕt   g chu b t       kÕ, c«ng  nghÖ,  íng  Én  iÓn  h d tr khai kü  Ët,chuÈn  Þ     thu   b c¸c  ¹  ông  ô  lo id c chuyªn dïng,c¸clo¹ trangbÞ  Æc   ñng  èc      i    ® ch qu phßng; +  Ôn  Ëp  µi ngµy  Di t d  (trªn5  µy)  ña    ng c c¸c  n   Þ   ù   Þ   ng    ®¬ v d b ®é viªn thuéc bé  i chñ  ùc;   ®é   l +  Òu  ng    n  Þ  ©n  ©n  ù vÖ,  ©n  ©n  ù  Þ   õ tØnh  §i ®é c¸c ®¬ v d qu t  qu nh d b t  nµy  sang  tØnh  kh¸c; +  ©y  ùng  íi,söa  ÷a    X d m  ch c¸c c«ng  ×nh qu©n  ù  Æc   Öt,c¸c c«ng  tr   s® bi     tr×nh chiÕn  u,  ôsë  µm  Öc,doanh  ¹    ®Ê tr   l vi   tr ikho  µng  ña  ¬  , t c c quan  ©n  ù  qu s tõcÊp  Ön  ëlªn.   huy tr   ­An    ninh vµ  Ëttù,an  µn    éi:   tr     to x∙h + §¶m  b¶o  i  èng  Ët chÊt,tinhthÇn, chÝnh  ®ê s v       s¸ch x∙ héicho  ùc l ng      l  î   c«ng  nh©n  ©n; an  d +  µo  ¹o, Ên  Ön,nghiªncøu  § t  hu luy     khoa  äc; h +  Mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ   ò  Ý  µ    ¬ng  Ön nghiÖp  ô      v kh v c¸c ph ti   v cho  ùc l  l ng c«ng  nh©n  ©n; î  an  d + Qu¶n  ý vµ    ¹o ph¹m  ©n;  l   c¶i t   nh qu¶n  ý vµ    ôc  l   gi¸o d trong  ¬  ë    c s gi¸o dôc,tr ng    ìng;   ê gi¸od +  Phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; +  ©y  ùng  íi,söa  ÷a    X d m  ch c¸c c«ng  ×nh  Æc   Öt,doanh  ¹   ô së  tr ® bi   tr itr   , lµm  Öc,kho  µng  ña  ùcl ng c«ng  nh©n  ©n; söa  ÷a  ¹giam, tr¹c¶i vi   t c l  î   an  d   ch tr  i     i t¹oph¹m  ©n  õcÊp  Ön  ëlªn; öa  ÷a  µ    nh t  huy tr     s ch nh trong c¬  ë    ôc,tr ng    s gi¸od   ê gi¸odìng.   d)  ¹t®éng  ña  èc  éi,Chñ   Þch  íc,c¸c Bé,  ¬  Ho   c Qu h   t n   c quan ngang  é,  ¬  Bc quan  écChÝnh  ñ,hÖ   èng Tßa    ©n  ©n,ViÖn  Óm     ©n  ©n; thu   ph   th   ¸nnh d   Ki s¸tnh d ®)  ¹t®éng  ña    ¬  Ho   c c¸cc quan  Trung  ng  ña  ¬ c §¶ng  éng  ViÖtNam; C s¶n    e)  ¹t®éng  ña    ¬  Ho   c c¸c c quan  Trung  ng  ña  Æt   Ën    èc  Öt ¬cM tr Tæ qu Vi   Nam,  µn  §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn     chi binh ViÖtNam,      Héi Liªn hiÖp  ô  ÷  Öt    ph n Vi Nam,  éi  H N«ng  ©n   Öt  d Vi Nam;  ¹t ®éng  ña  ho   c Tæng    oµn    ng  Ötnam. Liªn® lao®é Vi   g) Trîgi¸theo chÝnh        s¸ch cña  µ   íc;   Nh n h) C¸c  ¬ng  ×nh quèc    trung ¬ng    ch tr   giado    qu¶n  ý; l i) ç  î ü     tr  H Qu b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; hi x∙h     ®Þ c Ch ph
 5. 5 k)Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸cch s¸ch ®èi ví  ¬ng     i th binh,bÖnh    binh,th©n  ©n  iÖt   nh l   sü,gia®×nh  ã     c c«ng  í    ¹ng  µ    it ngchÝnh      éikh¸c; vi c¸chm v c¸c®è  î   s¸chx∙h   l)Tµi trî      cho    chøc    éi,x∙héi­ nghÒ   c¸c tæ  x∙h         nghiÖp    ë Trung  ng  ¬ theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   m)  l∙tiÒn do  Ýnh  ñ  Tr¶    i   Ch ph vay; n) ViÖn  î   tr ; o) C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr a) §Çu   ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éikh«ng    ­ x∙h   cã  kh¶ n¨ng    åivèn  trung ¬ng  thu h   do    qu¶n  ý; l b) §Çu   µ  ç  î èn    tv h tr  v cho    c¸cdoanh nghiÖp  µ  íc;gãp  èn    Çn, nh n   v cæ ph   li   ªndoanh  µo    v c¸cdoanh  nghiÖp  éc c¸clÜnh  ùc  Çn  Õtcã  ù  thu     v c thi   s tham    gia cña  µ   íctheo quy  nh  ña  Nh n     ®Þ c ph¸p luËt;   c) Chi cho  ü   ç  î u    èc    µ    ü   ç  î    Qu h tr  ®Ç tqu gia v c¸c Qu h tr    iÓn ®èi víi ph¸ttr       c¸cch¬ng  ×nh,dù      iÓnkinhtÕ;   tr   ¸n ph¸ttr     d) Dù   ÷nhµ  íc;   tr   n ®)  Cho  vay  ña  Ýnh  ñ    u      iÓn. c Ch ph ®Ó ®Ç tph¸ttr 3.Tr¶  îgèc  Òn do  Ýnh  ñ    n  ti   Ch ph vay. 4.Bæ     sung  ü   ù  ÷tµichÝnh. Qu d tr     5.Bæ     sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh.'' 4.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     17    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ån    ña  ©n  17.Ngu thu c ng s¸ch cÊp    tØnh  å m: g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a)  Òn  Ti cho  thuª m Æt   t, m Æt   íc ®èi  íic¸c doanh    ®Ê   n  v    nghiÖp, kÓ       c¶ doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi, õtiÒn cho    Æt   t,m Æt   íctõ c v ®Ç tn      tr   thuªm ®Ê   n    c¸cho¹t®éng     th¨m    dß,khaith¸cdÇu  Ý  trung ¬ng     kh do    qu¶n  ý; l b) TiÒn    cho    µ  Òn b¸n nhµ    éc së  ÷u  µ  íc; thuªv ti     ë thu   h nh n c) L Ö   Ý  ícb¹ ph¸tsinh nép    a  µn  Ön, quËn, kh«ng  Ó   Ö    ph tr         trªn®Þ b huy     kl phÝ  ícb¹ nhµ,®Êt; tr       d) C¸c    kho¶n    õho¹t®éng    è  Õn  Õt; thu t     xæ s ki thi ®)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹ b»ng  Òn,b»ng  Ön  Ët cña    chøc,c¸ ho l   i ti   hi v   c¸c tæ     nh©n    ícngoµitrùctiÕp cho  Êp  ën        c tØnh  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e) C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  ép  µo  ©n  ph   ph n v ng s¸ch cÊp    tØnh theo quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ; Ch ph g) Huy  ng  ña    chøc, c¸ nh©n    u     ©y  ùng    ®é c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t x d c¸c c«ng  tr×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph h)  ãng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc, c¸ nh©n    § g t  c c¸c tæ     ë trong vµ  µiníc   ngo     cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh; i)  Thu  õQuü   ù  ÷tµi Ýnh  t  d tr     ch tØnh  trong tr ng  îp ® Æc   Öt;  ê h   bi
 6. 6 k)Thu  ù    s nghiÖp  ña    n  Þ  c¸cc¬  c c¸c®¬ v do    quan  Êp  c tØnh  qu¶n  ý; l l)Thu  Òn    ti vay  cho  u     ®Ç t theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët 3  8  Lu   ng©n s¸ch nhµ  íc;   n  m)  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch cÊp    tØnh; n) C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   o) Thu      bæ sung  õng©n  t  s¸ch trung¬ng.     2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch  Êp  c tØnh theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  15  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 12  ng 19    n¨m  1996  ∙  îcsöa  æi, bæ   ®®  ®   sung  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 3. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên:     tr a) Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê b) Thu Õ   µ,®Êt;   nh   c)TiÒn  ö  ông  t.   sd ®Ê 4. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên,phêng:     tr   a) C¸c    kho¶n    thu quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  cÊp  ®Þ ti  2  n do  tØnh  quy  nh   ®Þ trongph¹m      vitØnh  îcph©n  Êp; ®  c b) C¸c kho¶n  thu  Õ  ö  ông  t  thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp; thuÕ  µinguyªn;lÖ    t    phÝ  ícb¹ nhµ,®Êt;thuÕ    ô ® Æc   Öthµng  tr         tiªuth   bi   s¶n  Êt trong nícthu vµo  xu       m Æt   µng  µil¸  µng    µng  vµ    Þch  ô  h b  , v m∙, h m∙  c¸c d v kinh doanh  ò  êng, m¸t­   v tr   xa,ka­ «­     ra­ kª;kinh doanh    g«n (golf   thÎhéiviªn,vÐ   ¬ig«n  )b¸n      :   ch   (golf   )kinh ;  doanh  si­ (casino);   ¬ib»ng  ca­ n«    ch   trß m¸y  ¾c­ ãt(Jackpot) kinh doanh  Р gi p   ;     v ® Æt   îc ®ua   ùa, ®ua     ©n  c  ng   xe, ng s¸ch  a   ¬ng  îc hëng  ®Þ ph ®  100%;  Öc  Vi ph©n  Êp  c cho  ©n  ng s¸ch c¸c cÊp     (tØnh;huyÖn; x∙,thÞ  Ên,phêng) do  Êp       tr    c tØnh  quy  nh. Riªng tûlÖ  Çn    ®Þ       ph tr¨m (%)  ©n  ph chiathuÕ  ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp  cho    Þ  Ên,phêng  èi®a   ã  Ó  n   x∙,th tr   t   c th ®Õ 100%,  ng  èithiÓu  µ nh t   l  20%. 5. ViÖc  ©n  Êp    ån      ph c c¸c ngu thu quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  Héi 4  n do    ®ång  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh  quyÕt  nh   ®Þ trong  ¹m    îc ph©n   Êp.    ph vi ®   c Khi ph©n  Êp  c ph¶i b¶o  ¶m   ©n  i  íinhiÖ m   ô    îc ph©n  Êp    ® c ®è v   v chi ®   c cho  õng t  cÊp;chó  äng kh¶    tr   n¨ng khaith¸ctèi®a  ån    ¹ chç    ¸p        ngu thu t i   ®Ó ® øng  Ö m   nhi vô    îc ph©n  Êp; khuyÕn  Ých    Êp  Ýnh  Òn  chi®   c  kh c¸c c ch quy khaith¸cvµ        t¨ng cêng  qu¶n  ý thu  µ  l  v ph¶i phï hîp  íi®iÒu  Ön, ® Æc   iÓ m   ña  õng  ïng;    v  ki   ® ct v   g ¾n   Òn víivaitrßqu¶n  ýcña  õng  Êp  Ýnh  Òn  a   ¬ng; h¹n  Õ   li         l  t c ch quy ®Þ ph   ch ph©n  Êp  c cho  Òu  Êp  i víi   ån    ã  nhi c ®è     ngu thu c quy    á  µ  ¹n  Õ     c¸c m« nh v h ch bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn". 5.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     18    ®   sung    nh sau:  "§iÒu    Ö m   ô    ña  ©n  18.Nhi v chic ng s¸ch cÊp    tØnh  å m: g 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:  
 7. 7 a) C¸c  ¹t ®éng  ù  ho   s nghiÖp gi¸o dôc, ®µo   ¹o,y  Õ, x∙ héi,v¨n  ãa,     t  t      h  th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao,sù    nghiÖp  khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng, tr   c¸csù    nghiÖp  kh¸cdo    ¬    c¸cc quan  Êp  c tØnh  qu¶n  ý: l ­ Gi¸o  ôc  d phæ  th«ng, bæ   óc v¨n  ãa, nhµ  Î m É u     t  h  tr ,   gi¸o,phæ     th«ng  d©n  écnéitróvµ    ¹t®éng    ôc  t       c¸cho   gi¸od kh¸c; ­ §¹ihäc  ¹     ti chøc, cao  ng,    ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp, ®µo  ¹onghÒ,    t  ®µo  ¹ong ¾n  ¹n vµ    ×nh  t  h   c¸ch thøc ®µo  ¹obåidìng kh¸c;   t      ­Phßng  Önh, ch÷a  Önh  µ    ¹t®éng  tÕ    b   b v c¸cho   y  kh¸c; ­ C¸c  ¹x∙héi,cøu  Õ    éi,cøu  i,phßng  èng    Ö  ¹n    éivµ    tr       i t x∙h   ®ã   ch c¸ct n x∙h   c¸cho¹t®éng    éikh¸c;    x∙h   ­ B¶o  ån,b¶o  µng,th viÖn,biÓu  Ôn  Ö   Ëtvµ  ¹t®éng  hãa    t  t      di ngh thu   ho   v¨n  kh¸c; ­Ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng        h v c¸cho   th«ng    tinkh¸c; ­ Båi dìng,huÊn  Ön  Ên  Ön       luy hu luy viªn,vËn  ng      i  Ón    ®é viªn c¸c ®é tuy cÊp tØnh;c¸c gi¶ithi®Êu   Êp         c tØnh;qu¶n  ýc¸c c¬  ë    u   Ó  ôc,thÓ    l     s thi®Ê th d   thao vµ    ¹t®éng  Ó  ôc,thÓ    c¸cho   th d   thao kh¸c;   ­ Nghiªn cøu    khoa  äc, øng  ông  Õn  é  ü  Ët,c¸c ho¹t®éng  ù  h  d ti b k thu       s nghiÖp khoa  äc,c«ng  Ö   h  ngh kh¸c; ­C¸c  ¹t®éng  Ò     ho   v m«i  êng; tr ­C¸c  ù    s nghiÖp  kh¸c. b) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinh tÕ  c¸cc¬    do    quan  Êp  c tØnh  qu¶n  ý: l ­ Sù     nghiÖp  giao th«ng:duy        tu,b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  Çu  êng  µ    d   s ch c ® v c¸c c«ng  ×nh giao th«ng  tr     kh¸c;lËp  Ón    bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao th«ng      Õn  êng;   trªnc¸ctuy ® ­  ù   S nghiÖp  n«ng  nghiÖp, thñy  î       l ing nghiÖp  µ  ©m   , vl nghiÖp: duy      tu, b¶o  ìng c¸c tuyÕn  ª, c¸c c«ng  ×nh thñy lî    ¹m  ¹ n«ng  d   ®   tr     ic¸c tr tr   , i nghiÖp,l©m     nghiÖp, ng nghiÖp; c«ng        t¸c khuyÕn  ©m,  l khuyÕn  n«ng, khuyÕn  ; chi ng     khoanh nu«i, b¶o  Ö,  v phßng  èng  ch ch¸yrõng,b¶o  Ö   ån  îthñy s¶n;     v ngu l   i  ­ Sù     nghiÖp  Þ  Ýnh    ông  th ch (¸p d cho    µnh  è  ùc thuéc  c¸c th ph tr   Trung ­ ¬ng, trõ phÇn     giao cho  Þ    th x∙):duy    tu,b¶o  ìng  Ö   èng  n  Õu  d h th ®Ì chi s¸ng,   vØa   Ì, h Ö   èng  Êp  h  th c tho¸tníc, giao      th«ng  éi thÞ, c«ng  n    viªn vµ    c¸c  ù  s nghiÖp  Þ  Ýnh  th ch kh¸c; ­§o  c,lËp b¶n    µ u  ÷hå  ¬  a  Ýnh;   ®¹     ®å v l tr   s ®Þ ch ­§iÒu    ¬    trac b¶n; ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c. c)Quèc    phßng,an    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi, å m:   tr     to x∙h   g ­Quèc    phßng: +  Ên  Ön    é  ©n  ©n  ùvÖ; Hu luy c¸n b d qu t  +    Tæ chøc  éinghÞ, tËp  Ên  h    hu nghiÖp  ô  µ      v v b¸o c¸o c«ng  t¸c; +  ¹t®éng  ña    n  Þ  ù vÖ   ©n  Ho   c c¸c®¬ v t   lu phiªntho¸      t s¶n  Êt lµm  Üa  ly xu   ngh vô  êng  ùcchiÕn  u  th tr   ®Ê hoÆc   ½n  µng  Õn  u    ÷ng  ïng träng ®iÓ m   s s chi ®Ê ë nh v   
 8. 8 biªn gií    ¶o    ih¶i® , trong mét  è  êng  îp  Æc   Öt theo    s tr h® bi   chØ  o  ña  é   èc  ®¹ c B Qu phßng; +  ©y  ùng  ¬ng    X d ph ¸n phßng  ñ khu  ùc; th   v +  Ën  V chuyÓn  ò  Ý, khÝ  µi  ©n  v kh   t, qu trang qu©n  ông    d cho  ùcl ng d©n  l  î   qu©n  ùvÖ   µ  ©n  ©n  ù  Þ; t   v qu nh db +  Õp  n  ©n  ©n  µn  µnh  Üa  ô  ©n  ù  ëvÒ. Ti ®ã qu nh ho th ngh v qu s tr   ­An    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi:   tr     to x∙h +  ç  î   Õn  Þch  H tr  chi d c¸c phßng  õa,phßng  èng    ¹ téi ¹m; ng   ch c¸clo i     ph +  ç  î   Õn  Þch  ÷g×n  ninh vµ  Ëttùan  µn    éi; H tr  chi d c¸c gi   an    tr     to x∙h +  ç  î H tr  c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; +  ç  î öa  ÷a  µ  ¹m  H tr  s ch nh t giam, t¹m  ÷;   gi +  ç   îs¬  Õt,tæng  Õt  H tr  k   k phong  µo quÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö   ninh    v an  tæ quèc; d) Ho¹t®éng  ña    ¬      c c¸cc quan  µ  íccÊp  nh n   tØnh; ®)  ¹t®éng    ¬  Ho   c¸cc quan  Êp  c tØnh  ña  c §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam; Vi   e)  ¹t®éng  ña  ¬  Ho   c c quan  Êp  c tØnh  ña  Æt   Ën tæ  èc  Öt Nam,  cM tr   qu Vi   §oµn thanh    éng  niªn c s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi Cùu  Õn     chi binh  Öt Nam,  éi Vi   H  LiªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam;   ph n Vi   H  d Vi   g)  µi trîcho    chøc    éi,x∙ héi ­ nghÒ   T   c¸c tæ  x∙ h         nghiÖp  Êp  c tØnh theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   h) Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸cch s¸ch x∙héido  Êp        c tØnh  qu¶n  ý; l i)  C¸c  ¬ng  ×nh quèc    ChÝnh  ñ  ch tr   giado  ph giao cho  Êp    c tØnh  qu¶n  ý; l k)Trîgi¸theo chÝnh        s¸ch cña  µ   íc;   Nh n l)Tr¶    Òn vay    l∙ti   i cho  u    ®Ç ttheo  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  Ët ®Þ ti   3, §i 8  Lu   ng©n s¸ch nhµ  íc;   n m)  C¸c  kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr a)  Çu   ©y  ùng    § tx d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht kinh tÕ      éi do    ­ x∙ h   cÊp  tØnh  qu¶n  ý; l b) §Çu   µ  ç  î èn    tv h tr  v cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íctheo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. Chi tr¶nî gèc  Òn         ti vay cho  u    ®Ç t theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu    3, §i 8 cña  Ët ng©n  Lu   s¸ch nhµ  íc.   n 4.Chi bæ       sung  ü   ù  ÷tµi Ýnh. Qu d tr     ch 5.Chi bæ       sung cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi "   d. 6.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     19    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ån    ña  ©n  19.Ngu thu c ng s¸ch cÊp  Ön  å m:   huy g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%:
 9. 9 a) Thu Õ  m«n   µi,trõ thuÕ  b   m«n   µi thu  õ c¸c hé  b  t     kinh doanh  á    nh trªn ®Þa  µn    Þ  Ên; b x∙,th tr b) ThuÕ         õc¸cdoanh    s¸tsinhthu t     nghiÖp  Õtmæ     óc  ªn®Þa  µn  ­ gi   gias tr   b ph êng; c) C¸c    kho¶n  Ý  µ  Ö  Ý  õ c¸c ho¹t®éng  c¸c c¬  ph v l ph t       do    quan  éc cÊp  thu   huyÖn qu¶n  ý; l  d) TiÒn    õho¹t®éng  ù    thu t     s nghiÖp  ña    n  Þ  cÊp  Ön  c c¸c®¬ v do  huy qu¶n  lý; ®)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹cña    chøc,c¸nh©n    ícngoµitrùctiÕp ho l  i c¸ctæ     ën        cho  Êp  Ön  c huy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e)  ãng  ãp  ña    chøc, c¸ nh©n    u    x©y  ùng    § g c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t d c¸c c«ng  tr×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph g)  ãng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc, c¸ nh©n    § g t  c c¸c tæ     ë trong vµ  µiníc   ngo     cho  ©n  ng s¸ch cÊp  Ön;   huy h) Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch cÊp  Ön;   huy i)     sung  õng©n  Bæ t  s¸ch cÊp    tØnh; k)C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¸c    kho¶n    îcph©n  thu ®   chiatheo tûlÖ  Çn          ph tr¨m (%)  ÷a ng©n  gi   s¸ch  cÊp tØnh, ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch    Þ  Ên,phêng  x∙,th tr   theo    quy ®Þnh  ¹    t i kho¶n  vµ  §iÒu  cña  c¸c 3  4  17  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng ng 19    12         n¨m            1996  ∙  îcsöa  æi,bæ   ®®   ®   sung  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 3. Ngoµi c¸c kho¶n         thu quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  vµ  §iÒu  µy,®èi víi c¸c 1  2  n      c¸c thÞ    µnh  è  éc    x∙,th ph thu tØnh  cßn  îc ph©n  ®  chia thªm  ét  Çn    m ph theo  û t  lÖ  Çn  ph tr¨m (%)  i  íinguån  ®è v   thu  Ö  Ý   íc b¹,kh«ng  Ó   Ö  Ý   íc b¹ l ph tr     k l ph tr     nhµ, ®Êt    ph¸tsinh nép    a   µn  µ  îc thµnh  Ëp  ü  u        trªn®Þ b v ®   l qu ®Ç t theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ.” c Ch ph 7.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     20    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Ö m   ô    ña  ©n  20.Nhi v chic ng s¸ch cÊp  Ön  å m:   huy g 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a) C¸c  ¹t ®éng  ù  ho   s nghiÖp  gi¸o dôc  ®µo   ¹o,y  Õ  ùc  Ön    ­  t   t th hi theo   ph©n  Êp  ña  Êp  c cc tØnh. ViÖc  ©n  Êp    ph c cho  Êp  c huyÖn  Çn  c c¨n  vµo  cø  tr×nh ®é,    kh¶ n¨ng qu¶n  ýcña  Êp  Ön  µ  ån      a  µn,®ång  l  c huy v ngu thu trªn®Þ b   thêib¶o  ¶m   Õ   ¹ch chung  ña    ® k ho   c tØnh  Ò     iÓn gi¸odôc    o  ¹ovµ    v ph¸ttr     ­ ®µ t   y tÕ; b) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp      v¨n ho¸,th«ng    Ó  ôc,thÓ  tin,th d   thao,x∙héi      vµ    ù  c¸cs nghiÖp  kh¸cdo  ¬    c quan  Êp  Ön  c huy qu¶n  ý; l c)C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinhtÕ  c¬    do  quan  Êp  Ön  c huy qu¶n  ý: l ­N«ng    nghiÖp,ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp,thuû lî ;    i ­Giao    th«ng;  
 10. 10 ­  ù   S nghiÖp  Þ  Ýnh    ông  i  íing©n  th ch (¸p d ®è v   s¸ch  Þ    µnh  è  th x∙,th ph thuéc tØnh):duy      tu,b¶o  ìng  Ö   èng  n  Õu  d h th ®Ì chi s¸ng, vØa  Ì,h Ö   èng    h  th cÊp tho¸t íc,giao th«ng  éithÞ,c«ng    µ    ù     n   n    viªnv c¸cs nghiÖp  Þ  Ýnh  th ch kh¸c; ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c. d) Quèc    phßng,an    ninh vµ  Ëttù,an  µn    éi:   tr     to x∙h ­Quèc    phßng: +  C«ng      ôc  èc  t¸cgi¸od qu phßng  µn  ©n; to d +  C«ng    Ón  ©n  µ  n  Õp qu©n  ©n  µn  µnh  Üa  ô  ë t¸ctuy qu v ®ã ti   nh ho th ngh v tr   vÒ; +  §¨ng  ý  ©n  ©n  ù  Þ; k qu nh db +    Tæ chøc  Ên  Ön    é  ©n  ©n  ùvÖ; hu luy c¸n b d qu t  +  éi nghÞ  µ  Ëp  Ên  H  v t hu nghiÖp  ô  ©n  ©n  ùvÖ. vd qu t  ­An    ninh vµ  Ëttù,an  µn    éi:   tr     to x∙h +  Tuyªn truyÒn,gi¸odôc       phong  µoquÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö   ninh; v an  +  ç  î   Õn  Þch  ÷g×n  ninh vµ  Ëttù,an  µn    éi; H tr  chi d c¸c gi   an    tr     to x∙h +  ç   îs¬  Õt,tæng  Õt  H tr  k   k phong  µo quÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö   ninh    v an  tæ quèc; +  ç  î ¹t®éng  ninh,trËttùë  ¬  ë. H tr    ho an      c s ®)  ¹t®éng  ña    ¬  Ho   c c¸cc quan  µ  íccÊp  Ön; nh n   huy e) Ho¹t®éng  ña  ¬      c c quan  Êp  Ön  ña  c huy c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam; Vi   g)  ¹t ®éng  ña  ¬  Ho   c c quan  Êp  c huyÖn  ña  Æt   Ën    èc  Öt cM tr Tæ qu Vi   Nam,  µn  §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn     chi binh ViÖtNam,      Héi LiªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam;    ph n Vi   H  d Vi   h)  µi trî T    cho    chøc    éi,x∙ héi­ nghÒ   c¸c tæ  x∙ h         nghiÖp  Êp  Ön  c huy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   i)  C¸c  kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. Chi ®Ç u       tph¸ttr Ón:Chi ®Ç u    ©y  ùng     i     tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tr   c h  tÇng kinh tÕ      éitheo  ©n  Êp  ña    ­ x∙h   ph c c tØnh.Trong  ©n  Êp  i víi Þ      ph c ®è     x∙, th thµnh  è  éc  ph thu tØnh, ph¶icã  Ö m   ô    u    ©y  ùng    êng      nhi v chi®Ç t x d c¸c tr phæ   th«ng  èc  Ëp    Êp  µ    qu l c¸c c v c¸c c«ng  ×nh  óc  î c«ng  éng, ®iÖn  Õu  tr ph l i   c   chi s¸ng,cÊp    tho¸t íc,giao th«ng  éithÞ,an  µn     n   n     to giao th«ng,vÖ       sinh®«  Þ.   th 3.Chi bæ       sung cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi "   d. 8.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     21    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ån    ña  ©n  21.Ngu thu c ng s¸ch x∙,thÞ  Ên gå m:     tr   1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) Thu Õ     m«n  µithu tõc¸ché  b         kinhdoanh  á;   nh b) Thu Õ       s¸tsinh;
 11. 11 c) C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  µ    ph   ph v c¸ckho¶n  ng  ãp  ®ã g cho  ©n  ng s¸ch x∙,thÞ     trÊn theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   d) Thu  õsö  ông  ü  t    t  d qu ®Ê c«ng  ch  µ    Ý v thu hoa  îc«ng  l  i s¶n  kh¸c; ®)  Òn    õc¸cho¹t®éng  ù  Ti thu t       s nghiÖp  x∙, Þ  Ên qu¶n  ý; do    tr   th l e) C¸c    kho¶n  ng  ãp  ùnguyÖn  ®ã g t   cho    Þ  Ên; x∙,th tr g)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc  µ    ©n    íc ngoµitrùc ho l  i c¸c tæ  v c¸ nh ën      tiÕp cho    Þ  Ên theo quy  nh  ña    x∙,th tr     ®Þ c ph¸p luËt;   h) Thu  Õt    ña  ©n    k d c ng s¸ch x∙, Þ  Ên;     tr th i)     sung  õng©n  Bæ t  s¸ch cÊp    trªn; k)C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên theo     tr   quy  nh  ¹ ®Þ ti  c¸c kho¶n  vµ  §iÒu  cña    3  4  17  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng 12    ng 19    n¨m 1996  ∙  îcsöa  æi,bæ   ®®   ®   sung  theo NghÞ   nh  µy."   ®Þ n 9.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     22    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Ö m   ô    ña  ©n  22.Nhi v chic ng s¸ch x∙, Þ  Ên gå m:     tr   th 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a) C«ng      éivµ  ¹t®éng    ãa,th«ng    Ó  ôc,thÓ    t¸cx∙h   ho   v¨n h   tin,th d   thao    do x∙,thÞ  Ên qu¶n  ý;   tr   l b)Hç  î   Ý    ócv¨nhãa,nhµ  Îm É u     x∙, Þ  Ênqu¶n  ý;   tr  kinhph bæ t       tr   , gi¸odo    tr   th l c)Ho¹t®éng  tÕ    Þ  Ên;     y  x∙,th tr d) Qu¶n  ý,   l  duy    tu,b¶o  ìng c¸cc«ng  ×nh kiÕn  óc, µis¶n,c«ng  ×nh d    tr   tr     t   tr   phóc  î  êng  l i®, giao th«ng  x∙,thÞ  Ên qu¶n  ý;   do    tr   l ®)  ¹t®éng  ña    ¬  Ho   c c¸cc quan  µ  ícx∙,thÞ  Ên; nh n     tr e)  ¹t ®éng  ña  ¬  Ho   c c quan  §¶ng  éng  C s¶n  Öt  Vi Nam,  Æt   Ën    M tr Tæ quèc  Öt Nam,  µn  Vi   §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn     chi binh   ViÖt Nam,  éi    Öp  ô  ÷  Öt Nam,  éi N«ng  ©n  Öt Nam     Þ    H Liªn hi ph n Vi   H  d Vi   x∙,th trÊn; g) C«ng    ©n  ©n  ùvÖ,  Ëttù,an  µn    éi:   t¸cd qu t  tr     to x∙h ­HuÊn  Ön  ©n  ©n  ùvÖ;   luy d qu t  ­§¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù,® a    k ngh v qu s   thanh    i  µm  Üa  ô  ©n  ù; niªn® l ngh v qu s ­ Tuyªn    truyÒn,vËn  ng    ®é phong  µo quÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö   ninh,trËt v an     tù,an  µn    éi;   to x∙h ­Ho¹t®éng      b¶o  Ö   ninh,trËttùë  ¬  ë. v an      c s h) C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr §Çu   x©y  ùng    t d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht kinh  Õ  x∙ héi theo  t ­      ph©n  Êp  ña  c c tØnh."
 12. 12 10.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     24    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ån    ña  ©n  24.Ngu thu c ng s¸ch phêng  å m:   g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a) C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  µ    ph   ph v c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g cho  ©n  ng s¸ch phêng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b)ThuÕ       s¸tsinh, õthuÕ        õc¸cdoanh     tr s¸tsinhthut     nghiÖp  Õtmæ     óc; gi   gias c)C¸c    kho¶n  ng  ãp  ùnguyÖn  ña    chøc,c¸nh©n  ®ã g t   c c¸ctæ     cho  êng; ph d)  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc  µ    ©n    íc ngoµitrùc ho l  i c¸c tæ  v c¸ nh ën      tiÕp cho  êng    ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   ®)  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch phêng;   e) Bæ     sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn; g) C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¸c    kho¶n    îcph©n  thu ®   chiatheo tûlÖ  Çn          ph tr¨m (%)  ÷a ng©n  gi   s¸ch  cÊp tØnh, ng©n     s¸ch  Êp  c huyÖn   µ  ©n   v ng s¸ch  êng  ph theo quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n  §iÒu  cña  4  17  NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  th¸ng12  ng 19    n¨m  1996  ∙  ­ ®® îcsöa  æi,bæ     ®   sung  theo NghÞ   nh  µy."   ®Þ n 11.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     28    ®   sung    nh sau: "§iÒu    28. 1.  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh   ô  Ó   û  Ö  Çn  ®Þ c th t l ph tr¨m (%)  ©n   ph chia c¸c    kho¶n    ÷a ng©n  thu gi   s¸ch trung ¬ng  íing©n      v  s¸ch tõng    tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng;tûlÖ  µy  îc¸p dông    ¬    n ®    chung  i víi Êtc¶    ®è       c¸ckho¶n    îc t thu ®   ph©n chia. 2. C¨n  tû  Ö  Çn  cø  l ph tr¨m (%)  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh   ®Þ cho  õng  t tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, ñy  ¬   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quy  nh  ô  ®Þ c thÓ  ûlÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ©n ph chiac¸ckho¶n    ÷a ng©n     thu gi   s¸ch cÊp    tØnh  íi v  ng©n  s¸ch  õng  t huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  éc  qu th x∙,th ph thu tØnh  µ  ©n v ng s¸ch   tõng    Þ  Ên,phêng. ViÖc  x∙,th tr     quy  nh  û lÖ  Çn  ®Þ t   ph tr¨m  (%)  ©n  ph chia c¸c    kho¶n    thu quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët ng©n  2  28  Lu   s¸ch nhµ  íc®∙  îc   n  ®  söa  æi, bæ   ®   sung  theo  Ët Söa  æi,bæ   Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët ng©n   m s® c Lu   s¸ch nhµ  ícgi÷a ng©n    n    s¸ch c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng     ch quy ®Þ ph ph¶ib¶o  ¶m     ® kh«ng  ît   ûlÖ  Ýnh  ñ  v   t   Ch qu¸ ph quy  nh  ®Þ cho  õng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc  t    ph tr   Trung  ng." ¬ 12.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     29    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Ýnh  ñ  ×nh ñy  29. Ch ph tr   ban  êng  ô  èc  éiquyÕt  nh  ­ Th v Qu h   ®Þ ph ¬ng      ¸n bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch trung ¬ng      cho  ©n  ng s¸ch tõng    tØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng.  y  ¬ ñ ban  ©n   ©n   nh d tØnh  ×nh  éi  ng  ©n   ©n   tr H ®å nh d quyÕt  nh  ¬ng  bæ   ®Þ ph ¸n  sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp  c tØnh  cho  ©n  ng s¸ch  õng  t huyÖn  µ  v quy  nh  Öc    ®Þ vi bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp    x∙.
 13. 13 Hµng  n¨m  trong tr ng  îp cã  îtgi¸    vµo  è      ê h   tr   , cø  c¨n s bæ sung  ∙  îcñy    ® ®   ban Thêng  ô  èc  éiquyÕt ®Þnh  µ  èc®é     ëng    Õ,ChÝnh  ñ  Õt  v Qu h     v t   t¨ngtr kinht   ph quy ®Þnh  møc  iÒu  ® chØnh    ét  Çn  t¨ngm ph theo  û lÖ  îtgi¸vµ  ét  Çn  t   tr     m ph theo  èc t  ®é     ëng    Õ  t¨ngtr kinht trongviÖc  Ýnh      t bæ sung  ng©n    Êp  íi cho  s¸chc d . Bé  ëng  é   µichÝnh  tr BT  quy  nh  ¬ng  ®Þ ph ph¸p tÝnh  è      s bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp    c trªn cho  ©n   ng s¸ch  Êp  íitheo  c d  quy  nh   ¹  Òu  cña  Ët ®Þ t i§i 40  Lu   ng©n  s¸ch  µ  íc ®∙  îc söa  æi, bæ   nh n   ®   ®   sung theo  Ët  öa  æi, bæ   Lu S ®   sung  m ét  è  iÒu  ña  Ët ng©n  s® c Lu   s¸ch nhµ  íc.”   n  13.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     34    ®   sung    nh sau: "§iÒu  34. 1. Côc    H¶i quan    c¸c tØnh  Ëp  ù  l d to¸n thu  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp    thu xu     nh khÈu, thuÕ     ô  Æc   Öt hµng  Ëp  Èu, thuÕ     Þ gia    tiªuth ® bi   nh kh   gi¸tr   t¨ng hµng    nhËp  Èu, c¸c kho¶n  kh     thu kh¸c li     ªnquan  n   ¹t®éng  Êt,nhËp  Èu  ®Õ ho   xu   kh thuéc ph¹m      viqu¶n  ýgöiTæng  ôc    l    c H¶i quan,ñy    ban  ©n  ©n  nh d tØnh,®ång    göiSë  µi  Ýnh   Ët    T  ch ­V gi¸. Tæng   ôc    c H¶i quan  èi hîp  íiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , ph   v  T     K ho v§ t  Bé   ¬ng  ¹ilËp  ù      Õ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    ô Th m   d to¸nthu thu xu     nh kh   tiªuth   ® Æc   Öt hµng  Ëp  Èu,  Õ     Þ  bi   nh kh thu gi¸ tr gia t¨ng hµng  Ëp  Èu  µ      nh kh v c¸c kho¶n   thu kh¸ccã  ªnquan  n   ¹t®éng  ÊtnhËp  Èu  ña  nícgöiBé    li   ®Õ ho   xu   kh c c¶      TµichÝnh,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu         K ho   § t®Ó tæng  îp vµo  ù    ©n  h  d to¸nng s¸ch nhµ  ­   n íctr×nh Ch Ýnh  ñ.     ph 2. C¬     quan  Õ    a   ¬ng  Ëp  ù  thu ë ®Þ ph l d to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc trªn nh n     ®Þa   µn, dù  Õn  è  Õ    Þ gia t¨ng ph¶ihoµn  b   ki s thu gi¸tr         cho    c¸c doanh nghiÖp  trªn®Þa   µn  éc  ¹m      b thu ph viqu¶n  ýgöic¬  l     quan  Õ  Êp  thu c trªn, y   ban  ©n   ñ nh d©n, c¬    quan  µichÝnh,c¬  t    quan  Õ   ¹ch vµ  u    ïng cÊp." k ho   ®Ç tc   14.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     36    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Ëp  ù    ©n  36.L d to¸nng s¸ch nhµ  íc:   n 1. LËp  ù    ©n    d to¸nng s¸ch x∙:Ban  µi chÝnh  Ëp  ù    ng©n     T  l d to¸n thu  s¸ch  nhµ  íc,dù        ©n  n   to¸nthu,ching s¸ch x∙ tr×nh ñy       ban  ©n  ©n      nh d x∙ ®Ó b¸o    c¸o Chñ  Þch,Phã  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n    t   Ch t H  nh d x∙xem  Ðt b¸o    y  x   c¸o ñ ban  ©n  nh d©n  Ön, ®ång  öiPhßng  µichÝnh. huy   g  T  2. LËp  ù    d to¸n ng©n     s¸ch  Ön:  huy Phßng  µi chÝnh  T  xem   Ðt  ù    x d to¸n ng©n  s¸ch cña    n  Þ  éc huyÖn, dù      c¬    c¸c ®¬ v thu     to¸nthu do  quan  Õ  Ëp,dù  thu l   to¸nthu,ching©n       s¸ch cña      Ëp dù      ©n    c¸cx∙;l   to¸nthu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa     n    bµn, dù        ©n    to¸n thu,ching s¸ch huyÖn  åm  ù    ©n    (g d to¸n ng s¸ch      µ  ù  c¸c x∙ v d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  Ön),dù      c huy   to¸n c¸c kho¶n  kinh phÝ   y  Òn  Õu  ã)   ñ quy (n c   tr×nh  y  ñ ban  ©n  ©n  Ön    nh d huy ®Ó b¸o  Thêng  ùc Héi  ng  ©n  ©n  c¸o  tr   ®å nh d huyÖn  xem   Ðt b¸o    y  x   c¸o ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,®ång  öiSë  µichÝnh    Ët    g  T  ­V gi¸, ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   Çn  ù    ©n    K ho   § S t(ph d to¸nng s¸ch theo lÜnh  ùc,dù          v   to¸nchi ch¬ng  ×nh quèc    ù      u    ©y  ùng  ¬  tr   gia,d to¸nchi®Ç tx d c b¶n),Së    qu¶n  ýngµnh, l    lÜnh  ùc  Çn  ù      v (ph d to¸nchitheo lÜnh  ùc  Së    v do  qu¶n  ý), ¬  l   quan  c qu¶n  ých­ l  ¬ng  ×nh quèc    ña  tr   giac tØnh  Çn  ù      ¬ng  ×nh quèc  (ph d to¸nchich tr   gia). 3. LËp  ù    ©n    d to¸nng s¸ch tØnh:Së   µi chÝnh    Ët        T  ­ V gi¸xem   Ðt dù    x   to¸n ng©n s¸ch cña    n  Þ  éc tØnh,dù      c¬    c¸c ®¬ v thu     to¸nthu do  quan  Õ, c¬  thu   quan 
 14. 14 h¶iquan  Ëp  Õu  ã),dù        ©n    l (n c   to¸nthu,ching s¸ch cña    Ön; lËp  ù      c¸c huy   d to¸n thu ng©n    s¸ch nhµ  íctrªn®Þa  µn,dù        ©n    n    b   to¸nthu,ching s¸ch tØnh  åm  ù    (g d to¸nng©n    s¸ch c¸chuyÖn  µ  ù    ©n     v d to¸nng s¸ch cÊp    tØnh),dù        to¸nc¸c kho¶n  kinh phÝ  y  Òn  ×nh ñy    ñ quy tr   ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ®Ó b¸o    êng  ùcHéi c¸o Th tr     ®ång  ©n  ©n  nh d tØnh xem   Ðt  x b¸o    Ýnh  ñ, ®ång  öiBé   µi chÝnh, c¸o Ch ph   g  T    Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Çn  ù    ©n  K ho   § t(ph d to¸nng s¸ch theo  Ünh  ùc,dù      ­   l v   to¸nchich ¬ng  ×nh quèc    ù      u    ©y  ùng  ¬  tr   gia,d to¸n chi®Ç t x d c b¶n),Bé     qu¶n  ýngµnh, l    lÜnh  ùc  Çn  ù      v (ph d to¸nchitheo  Ünh  ùc  Bé   l v do  qu¶n  ý),   ¬  l   c quan  c¸c trung ­   ¬ng  qu¶n  ý ch¬ng  ×nh  èc    Çn  ù  l  tr qu gia (ph d to¸n chi ch¬ng  ×nh  èc       tr qu gia) chË m   Êt vµo  µy  th¸ng8  nh   ng 15    n¨m  íc. tr 4.LËp  ù    ©n    d to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ  ©n    n   ng s¸ch trung¬ng:       Bé   µi chÝnh  ñ  ×phèihîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ    é,    T  ch tr     v   K ho v§ tv c¸c B c¨n cø  µo  ù  v d to¸n thu,ching©n       s¸ch  c¸c Bé,  ¬  do    c quan  µ  íc trung  ng  µ  nh n   ¬v c¸c tØnh  Ëp,dù        l   to¸nchitheo  µnh, lÜnh  ùc,chich¬ng  ×nh quèc      ng   v   tr   gia do c¸cBé, c¬      quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    Ëp,nhu  Çu    î vµ  l  tr   gia l   c tr¶n   kh¶  n¨ng  vay;lËp dù        ©n      to¸nthu,ching s¸ch trung ¬ng,tæng  îp vµ  Ëp dù              h   l   to¸nthu,chi ng©n  s¸ch nhµ  íctr×nh ChÝnh  ñ    ×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh.”   n    ph ®Ó tr   h    15.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     37    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Ö m   ô,quyÒn  ¹n cña  y  37.Nhi v  h  ñ ban  ©n  ©n    Êp  µ    ¬  nh d c¸cc v c¸cc quan  µ  íctrong qu¸ tr×nh lËp,tæng  îp vµ  ©n    ù    ©n  nh n         h   ph bæ d to¸nng s¸ch: 1.Uû     ban  ©n  ©n: nh d a) H íng dÉn, tæ        chøc  µ  v chØ  o    n  Þ  ùcthuéc,chÝnh  Òn  ®¹ c¸c ®¬ v tr     quy cÊp  íi Ëp  ù        ©n  d   d to¸nthu,ching l s¸ch thuéc ph¹m        viqu¶n  ý; èihîp vµ  l  ph     chØ   ®¹o  ¬  c quan  Õ,h¶iquan  Õu  ã)ë  a  ¬ng  Ëp dù      ©n  thu     (n c   ®Þ ph l   to¸nthu ng s¸ch  nhµ  íc,dù  Õn  è  n   ki s ph¶ihoµn  Õ    Þgiat¨ngcho      thu gi¸tr       c¸cdoanh nghiÖp    trªn ®Þa  µn; b b)  Ëp  ù  L d to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc trªn ®Þa   µn, dù  nh n     b   to¸n thu,chi      ng©n  s¸ch  a   ¬ng; b¸o  ®Þ ph   c¸o  êng  ùc Héi  ng  ©n  ©n  Th tr   ®å nh d hoÆc   ñ   Ch tÞch,Phã  ñ  Þch  éi ®ång  ©n  ©n    Ch t H  nh d xem   Ðt dù    ©n  x   to¸nng s¸ch ®Þa  ­   ph ¬ng    c¸o c¬  ®Ó b¸o    quan  µnh  Ýnh  µ  íccÊp  h ch nh n   trªn; c) Sau    ù    ©n    khid to¸nng s¸ch nhµ  íc® îcQuèc  éiquyÕt  nh,        n    h  ®Þ c¨n cø nhiÖ m   ô      ©n  v thu,chi ng s¸ch  îc cÊp    ®  trªngiao,tr×nh  éi  ng  ©n  ©n     H ®å nh d cïng  Êp  Õt  nh  ù  c quy ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch ®Þa   ¬ng  µ  ¬ng  ph©n      ph v ph ¸n  bæ ng©n  s¸ch  Êp  ×nh,  c m b¸o  c¸o  ¬  c quan  µnh  Ýnh  µ   íc,c¬  h ch nh n   quan  µi t  chÝnh  Êp    ùctiÕp dù    ©n  c trªntr     to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng  µ  Õt    ph v k qu¶  ©n    ph bæ dù to¸n ng©n    s¸ch  Êp  × nh   ∙  îc Héi  ng  ©n  ©n   ïng  Êp  c m ®®  ®å nh d c c quyÕt  ®Þnh; d)  C¨n  vµo  cø  nghÞ  quyÕt  ña  éi  ng  ©n   ©n   ïng  Êp,  c H ®å nh d c c giao   nhiÖ m   ô      ©n  v thu,ching s¸ch cho  õng  ¬    t c quan,®¬n  Þ  ùcthuéc,nhiÖ m   ô    v tr     v thu,chivµ      møc    bæ sung  ©n  ng s¸ch cho  Êp  íi   c d; ®)  Ëp  ¬ng  ®iÒu  L ph ¸n  chØnh  ¹ dù  l i to¸n ng©n      s¸ch ®Þa   ¬ng  µ  ­   ph v ph ¬ng    ©n    ù        ©n  ¸n ph bæ d to¸nthu,ching s¸ch cÊp  × nh,  ×nh Héi ®ång  ©n    m tr     nh d©n  ïng  Êp  Õt  nh  c c quy ®Þ theo yªu  Çu  ña  ¬  c c c quan  µnh  Ýnh  µ  íc h ch nh n   cÊp    trªntrong tr ng  îp nghÞ  Õt  ña  éi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp   ê h   quy c H   nh d c  kh«ng  phïhîp víi Ö m  ô      ©n       nhi v thu,ching s¸ch cÊp      trªngiao;
 15. 15 e) KiÓ m     Þ  Õt  Ò   ù    ©n    trangh quy v d to¸nng s¸ch cña  éi ®ång  ©n  ©n    H  nh d cÊp  íi  d; yªu  Çu  éi  ng  ©n  ©n  Êp  íi®iÒu  c H ®å nh d c d  chØnh  ¹ dù  l i to¸n ng©n       s¸ch trong tr ng  îp cÇn  Õt.    ê h   thi 2.C¬     quan  µichÝnh    Êp: t  c¸cc a) Tæ     chøc  µm  Öc  íi y  l vi v   ban  ©n  ©n  Êp  íi c¸c c¬  ñ nh d c d     quan,®¬n  Þ  ,   v cïng cÊp  Ò   ù    ©n    v d to¸nng s¸ch;cã  Òn    Çu  è  Ýl¹nh÷ng    quy yªu c b tr     i kho¶n      thu,chi trongdù    a  ng  Õ   ,  i   Èn,cha  îplý, a  iÕtkiÖm,  a  ïhîp   to¸nch ®ó ch ®é t ªuchu   h   ch t   ch ph     ví  n¨ng ng©n    µ  nh  íngph¸ttr ÓnkinhtÕ     éi; ikh¶    s¸chv ®Þ h     i     ­x∙h Trong    ×nh th¶o  Ën    qu¸ tr   lu ®Ó tæng  îp vµ  Ëp  ù    ©n  h   l d to¸nng s¸ch,n Õu     cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau  ÷a c¬    gi   quan  µichÝnh  íic¸c c¬  t  v     quan  ïng cÊp  µ  c  v chÝnh  Òn  Êp  íi c¬  quy c d , quan  µichÝnh    Êp    a   ¬ng    t  c¸c c ë ®Þ ph ph¶ib¸o      c¸o ñy ban  ©n  ©n  ïng cÊp  Õt ®Þnh; Bé  µichÝnh        Ýnh  ñ  nh d c  quy     T  ph¶ib¸o c¸o Ch ph quyÕt ®Þnh;   b)  ñ   ×phèihîp víic¬  Ch tr         quan  Õ   ¹ch  µ  u     ïng  Êp  k ho v ®Ç t c c trong viÖc    tæng  îp,lËp dù    ©n  h     to¸nng s¸ch theo lÜnh  ùc;     v c)Chñ  ×phèihîpví    ¬    tr       i c quan,®¬n  Þ  ã  i   c¸c   v c l ªnquan  trongviÖc    tæng  îp, h  lËpdù    ©n    µ  ¬ng    ©n    ù    ©n    ña  Êp  ×nh;   to¸nng s¸chv ph ¸nph bæ d to¸nng s¸chc c m d)  èi hîp  íic¬  Ph   v   quan  Õ   ¹ch  µ  u    ïng  Êp  k ho v ®Ç t c c trong viÖc  Ëp  µ    lv ph©n    ù      u    ©y  ùng  ¬  bæ d to¸nchi®Ç tx d c b¶n  Ëp  t trung cho  õng  n  Þ,tõng    t ®¬ v   dù    ¸n,c«ng  ×nh; tr ®)  èihîp víi ¬  Ph       quan  c qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    l  tr   gia trong viÖc  Ëp  ­   l ph ¬ng    ©n    ù      ¬ng  ×nh quèc  ¸n ph bæ d to¸nchich tr   gia; e) § Ò   Êtc¸cph¬ng    ©n  i ng©n    xu     ¸n c ®è   s¸ch vµ    Ön    c¸cbi ph¸p nh»m   ùc   th   hiÖn  Ýnh s¸ch t¨ngthu,tiÕtkiÖm    ©n  ch        ching s¸ch; g)  é   µi chÝnh  èihîp víiNg ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ëp  ù    BT  ph       h Nh n     l d to¸n vay  ï ®¾ p   éi ching©n  b  b    s¸ch  nhµ  íc,dù  Õn    n   ki møc   µ  êi®iÓ m   ¹m    v th   t øng tiÒn  õ  ©n   µng  µ   íc ®Ó   ï  p   Õu  ôt t¹m  êicña  ©n  t Ng h Nh n   b ®¾ thi h   th   ng s¸ch  trung¬ng    trongn¨m;   h)  é   µi chÝnh  BT  xem   Ðt  Þ   Õt  Ò   ù  x ngh quy v d to¸n ng©n    s¸ch  ña  éi c H  ®ång  ©n  ©n  nh d tØnh      Êt ý  Õn  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Çu  ®Ó ®Ò xu   ki tr   t  ph yªu c Héi ®ång  ©n  ©n    nh d tØnh  iÒu  ® chØnh  ¹ dù    ©n  l   to¸nng i s¸ch tØnh    trong tr ng   ê hîp cÇn  Õt. ¬     thi   quan  µichÝnh    Êp    a  ¬ng  C t  c¸c c ë ®Þ ph xem   Ðt nghÞ  Õt x  quy   vÒ   ù  d to¸n ng©n    s¸ch  ña  éi  ng  ©n  ©n  Êp  íi®Ó     Êt ý  Õn  c H ®å nh d c d  ®Ò xu   ki tr×nh ñy    ban  ©n  ©n  ïng  Êp  cÇu  éi ®ång  ©n  ©n  Êp  íi®iÒu  nh d c c yªu  H  nh d c d  chØnh  ¹dù    ©n  l   to¸nng i s¸ch trongtr ng  îp cÇn  Õt.    ê h   thi 3.C¬     quan  Õ   ¹ch vµ  u      Êp: k ho   ®Ç tc¸cc a)  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   tr×nh  Ýnh  ñ  ù  kÕ   ¹ch  B K ho v§ t Ch ph d ¸n  ho ph¸ttr Ón  i  kinhtÕ     éicña  nícvµ    ©n  i chñ  Õu  ña  Òn    ­x∙h   c¶    c¸cc ®è   y cn kinhtÕ  èc  ©n,   qu d   trong ®ã   ã  ©n  i tµichÝnh, tiÒn tÖ,vèn  u    ©y  ùng  ¬    cc ®è          ®Ç tx d c b¶n,lµm  ¬    c së cho  Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch  µichÝnh, ng©n  vi x d k ho t    s¸ch;tr×nh ChÝnh  ñ        ph ®Ó tr×nh Quèc  éidanh  ôc    ¬ng  ×nh,dù    èc        h  m c¸cch tr   ¸n qu gia,c¸cc«ng  ×nh x©y  tr   dùng  ¬  c b¶n  quan  äng® îc®Ç u    õnguån  ©n  tr     tt   ng s¸ch nhµ  íc;   n b) Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu ,c¬    K ho   § t  quan  Õ   ¹ch vµ  u      a  ¬ng  ñ  k ho   ®Ç të ®Þ ph ch tr×phèihîp víi ¬          quan  µichÝnh  ïng cÊp  Ëp vµ  ©n    ù      u   c t  c  l   ph bæ d to¸nchi®Ç t x©y  ùng  ¬  d c b¶n  Ëp  t trung cho  õng  n  Þ, tõng  ù      t ®¬ v   d ¸n,c«ng  ×nh  öi c¬  tr g  quan  µichÝnh  ïng  Êp    µm    tæng  îp,lËp  ù    ©n  t  c c ®Ó l c¨n cø  h   d to¸nng s¸ch vµ   
 16. 16 ph¬ng  ph©n    ù  ¸n  bæ d to¸n ng©n    s¸ch  ×nh  Êp  ã  Èm   Òn  tr c c th quy xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh      ®Ó giao cho    n  Þ;   c¸c®¬ v c) Phèi hîp  íic¬      v   quan  µichÝnh  ïng  Êp  t  c c trong viÖc    tæng  îp,lËp  ù  h  d to¸nng©n    s¸ch theo lÜnh  ùc;     v d) Phèihîp víic¬          quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    l  tr   gia trong viÖc  Ëp  ­   l ph ¬ng    ©n    ù      ¬ng  ×nh quèc  ¸n ph bæ d to¸nchich tr   gia. 4.C¸c  ¬    c quan  µ  ícë  nh n   trung¬ng  µ  a  ¬ng:   v ®Þ ph a) C¸c  é,  µnh  èi hîp  íiBé   µi chÝnh  B ng ph   v  T   trong  Öc  ©y  ùng  Õ   vi x d ch ®é,    Èn, ®Þnh  tiªuchu   møc    ©n  ching s¸ch nhµ  ícthuéc ngµnh,lÜnh  ùc  ô    n      v ph tr¸ch; b) C¸c  ¬    c quan  µ  ícë  nh n   trung  ng  µ  a   ¬ng  chøc  Ëp  ù    ¬ v ®Þ ph tæ  l d to¸n thu,ching©n     s¸ch  éc  ¹m    thu ph viqu¶n  ý,lËp  ù        l  d to¸n thu,chitheo  Ünh  ùc  l v phô  tr¸chgöic¬      quan  µichÝnh, c¬  t    quan  Õ   ¹ch  µ  u    ïng cÊp  Çn  k ho v ®Ç tc   (ph dù to¸n ng©n    s¸ch theo  Ünh  ùc, dù  l v   to¸n chich¬ng  ×nh  èc    ù       tr qu gia,d to¸n chi®Ç u    ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n),c¬    quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    ïng cÊp  l  tr   gia c   (phÇn  ù  d to¸n chi ch¬ng  ×nh  èc     tr qu gia),c¬    quan  qu¶n  ý ngµnh, lÜnh  ùc  l    v cÊp    Çn  ù  trªn (ph d to¸n ng©n    s¸ch theo  Ünh  ùc);phèi hîp  íic¬  l v     v   quan  µi t  chÝnh,c¬    quan  Õ   ¹ch vµ  u    ïng cÊp,ñy  k ho   ®Ç tc     ban  ©n  ©n  Êp  íi Ëp vµ  nh d c d    l ph©n    ù    ©n  bæ d to¸nng s¸ch theo ngµnh,lÜnh  ùc;       v c) C¸c  ¬    c quan qu¶n  ý ch¬ng  ×nh  èc    èi hîp  íic¬  l  tr qu gia ph   v   quan  µi t  chÝnh, c¬    quan  Õ   ¹ch  µ  u    ïng  Êp  Ëp  ù  k ho v ®Ç t c c l d to¸n vµ  ¬ng  ph©n    ph ¸n  bæ   ù      ¬ng  ×nh quèc    d to¸nchich tr   giacho    n  Þ,®Þa  ¬ng  öic¬  c¸c®¬ v   ph g   quan  tµichÝnh, c¬      quan  Õ   ¹ch  µ  u    cïng  Êp    k ho v ®Ç t c ®Ó tæng  îp  µo  ù    h v d to¸n ng©n  s¸ch  µ  ¬ng  ph©n     ù   v ph ¸n  bæ d to¸n ng©n     s¸ch  ×nh  Êp  ã  Èm   tr c c th quyÒn  Õt ®Þnh    quy   ®Ó giao cho    n  Þ.”   c¸c®¬ v 16.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     38    ®   sung    nh sau: "§iÒu    38.Quy Õt  nh, ph©n  ®Þ   bæ,  giao dù    ©n    to¸nng s¸ch nhµ  íc:   n 1.Sau    ù    ©n    khid to¸nng s¸ch nhµ  íc® îcQuèc  éiquyÕt ®Þnh:   n    h    a)  Ýnh  ñ  Ëp  ¬ng  ph©n    ù    ©n  Ch ph l ph ¸n  bæ d to¸nng s¸ch trung  ng      ¬ cho tõng  é,  µnh  µ  B ng v møc     bæ sung  õ  ©n   t ng s¸ch trung  ng  ¬ cho  õng  t tØnh  tr×nh ñy    ban  êng  ô  èc  éiquyÕt ®Þnh; Th v Qu h     b) C¨n  vµo  Þ  Õt  ña  èc  éivµ  Þ  Õt  ña  y    cø  ngh quy c Qu h   ngh quy c ñ ban  ­ Th êng  ô  èc  éi,Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  v Qu h  t Ch ph quy ®Þ giao  Ö m   ô      nhi v thu,chi ng©n  s¸ch cho  õng  é,  µnh, nhiÖ m   ô      µ    t B ng   v thu,chiv møc     bæ sung  õ ng©n   t  s¸ch trung ¬ng      cho  õng tØnh; t  c) Bé   µi chÝnh  íng dÉn    ÕtnhiÖm   ô      ©n    T  h  chiti   v thu,ching s¸ch cho      c¸c c¬  quan  trung ¬ng,ñy      ban  ©n  ©n  nh d tØnh,c¸cdoanh     nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Sau    Ën  îcquyÕt  nh    khinh ®   ®Þ giao nhiÖ m   ô      ©n    v thu,ching s¸ch cña    Thñ íng Ch Ýnh  ñ,ñy  t  ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  tr     nh d tØnh  quyÕ t®Þnh  ù    ©n    d to¸nng s¸ch tØnh  µ  ¬ng    ©n    ù    ©n    v ph ¸n ph bæ d to¸nng s¸ch  cÊp  tØnh;b¸o c¸oChÝnh  ñ,Bé  µichÝnh  ù    ©n      ph   T   d to¸nng s¸chtØnh  µ  Õt qu¶    vk  ph©n    ù    ©n  bæ d to¸nng s¸ch cÊp    tØnh  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  ®®     nh d tØnh  Õt  quy ®Þnh.
 17. 17 C¨n  vµo  Þ   Õt  ña  éi  ng  ©n  ©n  cø  ngh quy c H ®å nh d tØnh, ñy    ban  ©n  nh d©n  tØnh  Õt  nh  quy ®Þ giao  Ö m   ô      ©n  nhi v thu,ching s¸ch cho  õng  ¬    t c quan,   ®¬n  Þ  ùcthuéc  v tr   tØnh; nhiÖm   ô      µ    v thu,chiv møc     bæ sung  ©n  ng s¸ch    cho tõng huyÖn.   3. Sau    Ën  îcquyÕt  nh    khinh ®   ®Þ giao nhiÖ m   ô      ©n    v thu,ching s¸ch cña    ñy ban  ©n  ©n  nh d tØnh,ñy    ban  ©n  ©n  Ön  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n   nh d huy tr     nh d huyÖn  Õt  nh  ù    ©n  quy ®Þ d to¸nng s¸ch huyÖn  µ  ¬ng    ©n    ù      v ph ¸n ph bæ d to¸n ng©n  s¸ch  Êp  Ön,  c huy b¸o  ñy  c¸o  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, Së   µi chÝnh    Ët    T  ­V gi¸dù    to¸n ng©n    s¸ch  Ön  µ  Õt  huy v k qu¶  ©n    ù  ph bæ d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  c huyÖn  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  Ön  Õt ®Þnh. ®®     nh d huy quy   C¨n  vµo  Þ  Õt  ña  éi ®ång  ©n  ©n  Ön,  y  cø  ngh quy c H   nh d huy ñ ban  ©n   nh d©n  Ön  Õt  nh  huy quy ®Þ giao nhiÖ m   ô      ©n    v thu,ching s¸ch cho  õng  ¬    t c quan,   ®¬n  Þ  ùcthuéc huyÖn, nhiÖm   ô      µ  v tr       v thu,chiv møc    bæ sung  ©n  ng s¸ch cho    tõng x∙.   4. Sau    Ën  îcquyÕt  nh    khinh ®   ®Þ giao nhiÖ m   ô      ©n    v thu,ching s¸ch cña    ñy  ban  ©n  ©n  Ön; ñy  nh d huy   ban  ©n  ©n    ×nh Héi ®ång  ©n  ©n    nh d x∙ tr     nh d x∙ quyÕt  nh  ù    ©n  ®Þ d to¸nng s¸ch x∙vµ  ¬ng    ©n      Õtdù    ©n      ph ¸n ph bæ chiti   to¸nng s¸ch    x∙;b¸o c¸o  y  ñ ban  ©n  ©n  Ön,  nh d huy Phßng  µi chÝnh  ù  T  d to¸n ng©n     s¸ch x∙vµ  Õt      k qu¶  ©n    ù    ©n  ph bæ d to¸nng s¸ch x∙®∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n      ®     nh d x∙quyÕt ®Þnh.”     17.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     54    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Õt  óc  54. K th n¨m  ©n  ng s¸ch,®èi  íic¸c tØnh  ã  è    v    c s t¨ng thu  õ   t  thuÕ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu  µ  Õ    ô ® Æc   Öt(trõthuÕ    ô  xu     nh kh v thu tiªuth   bi     tiªuth ® Æc   Öt hµng  bi   s¶n  Êt  xu trong  íc thu  µo    Æt   µng  µi l¸  µng    n  v c¸c m h b   ,v m∙, hµng  vµ    Þch  ô  m∙  c¸c d v kinh doanh  ò  êng, m¸t­   ra­ kª;kinh doanh    v tr   xa, ka­ «­     g«n  (golf   ) b¸n  Îhéi viªn,vÐ   ¬i g«n  : th       ch   (golf   ) kinh doanh  si­ (casino); ;   ca­ n«    trßch¬ib»ng      m¸y  ¾c­ ãt(Jackpot) kinh doanh  Р Æt  îc®ua  ùa,®ua  gi p   ;     v® c  ng   xe)so  íi Öm  ô  îcgiao,Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  Ých m ét  Çn    v  nhi v®    ph quy   tr   ph theo tû    lÖ  Çn  ph tr¨m (%)  ña  è  c s t¨ng thu    ëng    ®ã th cho  ©n  ng s¸ch tØnh    u    ®Ó ®Ç t x©y  ùng    d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹  Çng  µ  tr   c ht v b¸o    y  c¸o ñ ban  êng  ô  èc  Th v Qu héi.ViÖc  ö  ông  Òn  ëng  ô  Ó    sd ti th c th cho  õng  t c«ng  ×nh  µ  Ðt  ëng    tr v x th cho ng©n  s¸ch cÊp    tØnh,cÊp  Ön  µ  Êp    ñy    huy v c x∙do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt  quy ®Þnh, b¸o    éi ®ång  ©n  ©n    c¸o H   nh d tØnh.” 18.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     56    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ü   ù  ÷tµichÝnh: 56.Qu d tr     1.Nguån  ×nh  µnh  ü   ù  ÷tµi Ýnh:   h th Qu d tr     ch a) Quü   ù  ÷tµi Ýnh  ña    d tr     ch c trung¬ng  îch×nh  µnh  õc¸cnguån:   ®  th t    ­ M ét  Çn  è      ©n    ph s t¨ng thu ng s¸ch trung  ng  víidù    ¬ so    to¸n.Møc  ô  Ó    c th do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh; Th t   ph quy   ­N¨m   ¬iphÇn      m  tr¨m (50%)  Õt    ©n  k d ng s¸ch trung ¬ng;     ­ Bè   Ý trong dù    tr     to¸n chihµng     n¨m  ña  ©n  c ng s¸ch trung  ng. Møc   ô  ¬  c thÓ  ChÝnh  ñ  ×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh. do  ph tr   h    b) Quü   ù  ÷tµi Ýnh  ña    d tr     ch c tØnh,® îch×nh  µnh  õc¸cnguån:    th t   
 18. 18 ­ M ét  Çn  è    so  íidù    ña  ©n    ph s t¨ng thu  v   to¸nc ng s¸ch cÊp    tØnh.Møc   ô    c thÓ  Chñ  Þch  y  do  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt ®Þnh; quy   ­N¨m   ¬iphÇn      m  tr¨m (50%)  Õt    ©n  k d ng s¸ch cÊp    tØnh; ­ Bè   Ý trong dù    tr     to¸n chihµng     n¨m  ña  ©n  c ng s¸ch  Êp  c tØnh. Møc   ô    c thÓ  Chñ   Þch  y  do  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×nh  éi  ng  ©n  ©n  Õt  tr H ®å nh d quy ®Þnh. 2.Qu¶n  ývµ  ö  ông  ü   ù  ÷tµichÝnh:   l  s d Qu d tr     a)  ü   ù  ÷tµichÝnh  îcqu¶n  ýt¹  Qu d tr     ®  l  iKho  ¹c Nhµ   ícvµ  îcKho  ¹c b  n  ®  b  Nhµ   íctr¶l¹ phÇn    Òn göiQuü   ù  ÷tµichÝnh  µ   ©n   µng  µ   íc n      i l∙ti     i d tr     m Ng h Nh n   tr¶cho    Kho  ¹c Nhµ   íc,sè    µy  îcbæ   b  n   l∙n ®   sung  µo  ü; i v Qu b) Quü   ù  ÷tµichÝnh  ña    d tr     c trung ¬ng  Bé   ëng  é   µi chÝnh  µchñ    do  tr BT  l  tµikho¶n;Quü   ù  ÷tµichÝnh  ña      d tr     c tØnh  Chñ  Þch  y  do  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  lµchñ  µikho¶n;   t  c)  Öc  Ých  Ëp  ü   ù  ÷ tµichÝnh  îc thùc  Ön  Çn  õng  Vi tr l Qu d tr     ®  hi d t n¨m,  møc  èng  Õ   èi®a  µ25%   ù      ©n  kh ch t   l   d to¸nching s¸ch hµng    n¨m  ña  Êp ¬ng  cct øng;  d)  ü   ù  ÷tµichÝnh  îc sö  ông    ¸p  Qu d tr     ® d ®Ó ® øng    c¸c nhu  Çu      c chikhi nguån    a  Ëp  thu ch t trung kÞp  µ    v ph¶ihoµn      tr¶trong n¨m  ©n    ng s¸ch,trõc¸ctr      ­ êng  îp ® Æc   Öt  îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; h  bi  ®   ®Þ t i e  2  n ®)  ©n   Ng s¸ch  Êp  c tØnh  îc vay  ü   ù  ÷ tµichÝnh  ña  ®  Qu d tr     c trung  ng  ¬ n Õu  ∙  ö  ông  Õt  ü   ù  ÷cña  ®sd h Qu d tr   tØnh. Ng ©n     s¸ch cÊp  Ön  µ  Êp      huy v c x∙ ® îcvay  ü   ù  ÷tµi Ýnh  ña    Qu d tr     ch c tØnh; e) Trong  êng  îp  tr h thu  ©n  ng s¸ch hoÆc  vay    ï ®¾ p   éi chikh«ng  ®Ó b   b    ®¹tmøc  ù    ∙  îcduyÖt    d to¸n® ®   hoÆc   Èy    x ra thiªntai ®Þch  äa  ínm µ    ,   h l   sau    khi ®∙  ¾p   Õp  ¹  ©n  s x li ng s¸ch  µ  ö  ông  ù  vsd d phßng  ©n  ng s¸ch  Én  v kh«ng    ®ñ nguån    ¸p  ®Ó ® øng  Öm  ô  nhi v chi: ­ Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  ö  ông  ü   ù  ÷tµichÝnh  ña    t Ch ph quy ®Þ sd Qu d tr     c trung¬ng    ö  ýc©n  i ng©n    ®Ó x l   ®è   s¸ch. ­ Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Õt  nh  ö  ông  ü   ù  ÷tµi quy ®Þ sd Qu d tr     chÝnh  ña  c tØnh    ö  ýc©n  i  ©n  ®Ó x l   ®è ng s¸ch,b¸o    c¸o  éi  ng  ©n  ©n   H ®å nh d cïng cÊp  µ  é  µichÝnh.”   vBT  19.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     62    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Õt  ú  Õ   62. H k k to¸n (th¸ng,quý, n¨m)        c¸c  n   Þ   Õ   ®¬ v k to¸n ph¶i     kho¸ sæ   Õ     k to¸n.Khãa    Õ     ©n    sæ k to¸nng s¸ch cuèin¨m      ph¶i®¶m     b¶o      c¸c yªu cÇu sau  y: ®© 1. TÊt  c¸ckho¶n    éc ng©n    c¶    thu thu   s¸ch c¸cn¨m  íc,nép     tr   trong n¨m      sau ph¶ih¹ch to¸nvµ  Õt to¸nvµo    ©n        quy     thu ng s¸ch n¨m    sau. 2. TÊt  c¸c kho¶n    ©n    c¶    ching s¸ch thuéc dù        to¸nn¨m  íccha  ùc hiÖn, tr   th     kh«ng  îc chuyÓn  ®  sang n¨m sau  Êp    Õp.Trêng  îp ® Æc   Öt ® îc Bé  c ph¸tti   h  bi     tr ng  é   µi chÝnh  ®èi víing©n  ë BT  (    s¸ch trung  ng),Chñ   Þch  y  ¬   t ñ ban  ©n  nh d©n  ®èivíing©n  (    s¸ch chÝnh  Òn  a   ¬ng  ïng cÊp) quyÕt  nh      quy ®Þ ph c    ®Þ cho cÊp    Õp th× h¹ch to¸nvµ  Õt to¸nnh  ph¸tti         quy     sau:
 19. 19 ­  Õ u   îc quyÕt  nh   µo    ©n  N ®  ®Þ v chi ng s¸ch n¨m  íc,th×  ïng  ån  ü  tr   d t qu ng©n  s¸ch n¨m  íc®Ó   ö  ývµ  ¹ch    tr   x l  h to¸n,quyÕt    µo    ©n    to¸nv ching s¸ch n¨m    tr c(trongthêigian chØnh  ýquyÕt to¸n). í       l    ­ N Õ u   îc quyÕt  nh  µo    ©n    ®  ®Þ v ching s¸ch n¨m sau  ×  îc bè  Ý vµo  th ®   tr   dù      ©n  to¸nching s¸ch n¨m    sau. 3. C¸c    kho¶n  î,vay  µ  ¹m  n  v t øng  ña    n  Þ  ù  c c¸c ®¬ v d to¸n vµ  ña  ©n     c ng s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn     ch quy ph¶ithanh    íckhikho¸ sæ   Õ     èin¨m;   to¸ntr       k to¸ncu     tr ng  îp ® Æc   Öt,n Õu  îcc¬  ê h  bi   ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  ×  ph th chuyÓn  nî,vay  µ  ¹m    v t øng  ña  ©n  c ng s¸ch n¨m  ícsang  î,vay  µ  ¹m    tr   n  v t øng  ña  ©n  c ng s¸ch n¨m    sau. 4.C¸c    kho¶n  ¹m    ¹m  ÷ph¶i® îcxem  Ðtcô  Ó  µ  ö  ýnh  t thu,t gi       x   th v x l   sau: ­ Hoµn      tr¶cho    i t ng bÞ  ¹m    ¹m  ÷hoÆc   ép  µo  ©n  c¸c®è  î   t thu,t gi   n v ng s¸ch  nhµ  íctïytõng tr ng  îp cô  Ó  n     ê h   th theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy ­ C¸c    kho¶n  ¹m    ¹m  ÷ chê  ö  ý® îcchuyÓn  µo  µikho¶n  ¹m  ÷ t thu,t gi   x l    v t  t gi   theo híng dÉn  ña    Êp  ã  Èm  Òn.     c c¸cc c th quy 5.§èivíi   ¹ vËt t  µng  ãa  ån kho  µ  Òn m Æt   ån quü  ¹ c¸c®¬n         lo i  ,h c¸c   h t  v ti   t  ti     vÞ  ù    èingµy  th¸ng12  d to¸ncu   31    ph¶ithùc hiÖn  Óm        ki kª theo quy  nh  Ön    ®Þ hi hµnh  µ  îcxö  ýnh  v ®   l   sau: ­Hµng    Ëtttån kho  îcquyÕt to¸nvµo    ©n    ho¸,v      ®     ching s¸ch n¨m  íc,n Õu     tr   cßn  ö  ông  Õp  sd ti cho  n¨m sau  ×  n  Þ   th ®¬ v ph¶i tæ   chøc  theo  âi sö  ông  d  d chÆt  Ïvµ  ã  c¸o riªng;n Õu  ch   c b¸o      kh«ng  ö  ông  îcth×  n  Þ  sd ®   ®¬ v ph¶ithµnh   lËp héi®ång     thanh  ý®Ó     µ  ép  Òn thu ® îcvµo  ©n  l   b¸n v n ti       ng s¸ch nhµ  íc.   n ­Tån  ü  Òn m Æt   ña  n  Þ  n   µy  th¸ng12  éc ng©n    qu ti   c ®¬ v ®Õ ng 31    thu   s¸ch  nhµ  ícph¶inép  µo  ©n  n    v ng s¸ch nhµ  íc,trõnh÷ng    n   kho¶n ph¶ichitheo  Õ      ch ®é   ng  a  nh ch chi. 6. Sè       d kinh phÝ  y  Òn  n   Õt  µy  th¸ng12,Kho  ¹c Nhµ   íc   ñ quy ®Õ h ng 31     b  n  ®ång  Êp  µm  ñ tôc chuyÓn    ©n  c l th     tr¶ng s¸ch cÊp    µ  cho  ¬    trªnv b¸o  c quan  µi t  chÝnh  ng  Êp. Kho  ¹c Nhµ   íccÊp    Ën  îckho¶n  ép    ®å c   b  n  trªnnh ®   n tr¶kinh phÝ    ñy  Òn  ña  Êp  íi h¹ch to¸ngi¶m  Êp    ©n  quy c c d  ,    c ph¸tng s¸ch cÊp    µ  cho    trªnv b¸o  c¬  quan  µichÝnh  ng  Êp.” t  ®å c   20.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     63    ®   sung    nh sau: "§iÒu    Öc  63.Vi chØnh  ýquyÕt to¸nquy  nh    l     ®Þ nh sau: 1.Nh÷ng  Öc  Çn    vi c ph¶ixö  ýtrongthêigian chØnh  ýquyÕt to¸n:   l       l    ­  ¹ch  H to¸n tiÕp      c¸c kho¶n      ©n  thu,chi ng s¸ch  ∙  ® ph¸tsinh  õ ngµy      t  31 th¸ng12  ëvÒ   íc,nhng    tr   tr   chøng  õcßn  i    êng; t  ® trªn® ­§èichiÕu  µ  ö  ýnh÷ng    ãttrongqu¸ tr×nh h¹ch to¸nkÕ      v x l  sais            to¸n; ­ Xö   ýc¸c kho¶n    ©n    l    ching s¸ch thuéc n¨m  íctheo    Õt  nh  ña      tr   c¸c quy ®Þ c c¸ccÊp  ã  Èm  Òn.   c th quy 2.Thêigian chØnh  ýquyÕt to¸n:       l    ­H Õt  µy  th¸ng1    ng 31    n¨m  sau  i víi ©n  ®è     ng s¸ch cÊp    x∙. ­H Õt  µy  th¸ng2    ng 28    n¨m  sau  i víi ©n  ®è     ng s¸ch cÊp  Ön.   huy
 20. 20 ­H Õt  µy  th¸ng3    ng 31    n¨m  sau  i víi ©n  ®è     ng s¸ch cÊp    tØnh. ­H Õt  µy  th¸ng5    ng 31    n¨m  sau  i víi ©n  ®è     ng s¸ch trung ¬ng."     21.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     67    ®   sung    nh sau: "§iÒu    ×nh  ù  Ëp, göi vµ  67. Tr t l     phª  Èn chu b¸o c¸o quyÕt to¸n thu,chi      ng©n s¸ch hµng    n¨m  ña    Êp  îcquy  nh    c c¸cc ®   ®Þ nh sau: 1. Ban  µichÝnh    ã    T  x∙c tr¸chnhiÖm   Ëp b¸o    Õt        ©n     l   c¸o quy to¸nthu,ching s¸ch hµng    n¨m  ña    ×nh ñy  c x∙ tr   ban  ©n  ©n    nh d x∙ xem   Ðt    öiPhßng  µi x ®Ó g   T  chÝnh  Ön;  ng  êiñy  huy ®å th   ban  ©n  ©n    ×nh  éi  ng  ©n  ©n    nh d x∙ tr H ®å nh d x∙ phª  Èn. Trêng  îp b¸o  quyÕt    chu   h  c¸o  to¸nn¨m  ña    Héi ®ång  ©n  ©n   c x∙ do    nh d x∙phª  Èn  ã    chu c thay ® æi  víi   so    c¸o quyÕt    b¸o    to¸nn¨m  ñy  do  ban  ©n  ©n   nh d x∙ ®∙  öiPhßng  µi chÝnh  Ön, th×  y    g  T  huy   ñ ban  ©n  ©n    nh d x∙ ph¶ib¸o        c¸o bæ sung,®iÒu    chØnh  öiPhßng  µichÝnh  Ön. g  T  huy 2. Phßng  µi chÝnh  Ön  ã    T  huy c tr¸chnhiÖ m   Èm      th trab¸o    Õt    c¸o quy to¸n thu,ching©n     s¸ch    Ëp  x∙;l b¸o  quyÕt        ©n  c¸o  to¸n thu,ching s¸ch cÊp  Ön;   huy   tæng  îp b¸o      ©n  h   c¸o thu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa  µn  Ön; quyÕt        n    b huy   to¸nthu, ching©n    s¸ch  Ön  åm      ©n  huy (g thu,ching s¸ch  Êp  Ön  µ      ©n   c huy v thu,ching s¸ch x∙)tr×nh ñy       ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy xem   Ðt    öiSë   µi chÝnh    Ët  x ®Ó g   T   ­V gi¸; ng  êiñy   ®å th   ban  ©n  ©n  Ön  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  Ön    nh d huy tr     nh d huy phª chuÈn. Trêng  îp b¸o    Õt      h   c¸o quy to¸nn¨m  ña  Ön  Héi ®ång  ©n  ©n   c huy do    nh d huyÖn  phª  Èn  ã  chu c thay ® æi  víib¸o    Õt      so    c¸o quy to¸nn¨m  ñy  do  ban  ©n   nh d©n  Ön  ∙  öiSë   µi chÝnh    Ët    ×  y  huy ®g  T  ­ V gi¸th ñ ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy ph¶i  b¸o c¸o bæ       sung,®iÒu   chØnh  öiSë  µichÝnh   Ët  g  T  ­V gi¸. 3. Së   µi chÝnh    Ët    ã    T  ­ V gi¸c tr¸chnhiÖ m   Èm       th tra b¸o c¸o  Õt  quy to¸n   thu,ching©n     s¸ch huyÖn; lËp  c¸o quyÕt        ©n      b¸o    to¸nthu,ching s¸ch cña  Êp    c tØnh;tæng  îp b¸o      ©n    h  c¸o thu ng s¸ch nhµ  íctrªn®Þa   µn    n    b tØnh  µ  v b¸o    c¸o quyÕt        ©n  to¸n thu,ching s¸ch tØnh    (bao  å m:      ©n  g thu,ching s¸ch cÊp    tØnh,  thu,ching©n     s¸ch huyÖn) tr×nh ñy        ban  ©n  ©n  nh d tØnh  xem   Ðt ®Ó   öiBé   x  g  TµichÝnh  µ  öic¬    v g   quan  Óm    µ  íckhu  ùc;®ång  êiñy  ki to¸nnh n   v  th   ban  ©n   nh d ©n  tØnh   ×nh  éi  ng  ©n   ©n   tr H ®å nh d tØnh  phª  Èn.  êng  îp  chu Tr h b¸o   c¸o quyÕt    to¸nn¨m  ña  ©n  c ng s¸ch tØnh  Héi ®ång  ©n  ©n    do    nh d tØnh  phª  Èn  chu cã thay ® æi  víib¸o  quyÕt      so    c¸o  to¸n n¨m  ñy  do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ∙  öi ®g  Bé   µichÝnh  × ñy  T  th   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ph¶ib¸o        c¸o bæ sung,®iÒu    chØnh   göiBé  µichÝnh  µ  ¬    T  v c quan  Óm    µ  íckhu  ùc. ki to¸nnh n   v 4. Bé   µi chÝnh  ã    T  c tr¸ch nhiÖ m   Èm       th tra,b¸o c¸o  Õt  quy to¸n thu,chi      ng©n  s¸ch tØnh;lËp b¸o    Õt        ©n        c¸o quy to¸nthu,ching s¸ch trung ¬ng  µ      v tæng  hîp lËp  c¸o tæng  Õt        ©n    b¸o    quy to¸nthu,ching s¸ch nhµ  íctr×nh ChÝnh  ñ    n    ph ®Ó   ×nh   èc  éiphª chuÈn;®ång  öic¬  tr  Qu h       g   quan  Óm    µ  íc." ki to¸nnh n 22.§iÒu  ® îcsöa  æi, bæ     70    ®   sung    nh sau: "§iÒu  70. 1.Thêih¹n  ép  c¸o kÕ         n b¸o    to¸nth¸ng,quý  µ      Õt to¸nn¨m:   v b¸o c¸o quy    
Đồng bộ tài khoản