Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
94
lượt xem
7
download

Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 51/1999/N§-CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 1999 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong n íc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña NghÞ ®Þnh nµy bao gåm c¸c ho¹t ®éng ®Çu t sau ®©y: 1. §Çu t thµnh lËp míi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; 2. §Çu t d©y chuyÒn s¶n xuÊt, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ bao gåm: ®Çu t thµnh lËp ph©n xëng s¶n xuÊt míi; l¾p ®Æt d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi; l¾p ®Æt trang, thiÕt bÞ míi ®Ó bæ sung cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn cã; l¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ míi thay thÕ cho toµn bé hoÆc tõng bé phËn hoµn chØnh m¸y mãc thiÕt bÞ cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn cã; 3. §Çu t c¶i thiÖn m«i trêng vµ sinh th¸i; di chuyÓn c¬ së s¶n xuÊt ra khái ®« thÞ; ph¸t triÓn c¸c dÞch vô hç trî nghiªn cøu triÓn khai, c¬ së thö nghiÖm vµ c¸c phßng thÝ nghiÖm phôc vô nghiªn cøu khoa häc; 4. Mua cæ phÇn cña c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc ®îc cæ phÇn hãa, cña c¸c C«ng ty cæ phÇn, gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; 5. §Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao (BOT); ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh (BTO); ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao (BT). §iÒu 2. §èi tîng ¸p dông §èi tîng ®îc ¸p dông LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc bao gåm:
 2. 2 1. C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; 2. C«ng ty cæ phÇn; 3. C«ng ty hîp danh; 4. Doanh nghiÖp t nh©n; 5. Hîp t¸c x·, liªn hiÖp hîp t¸c x· ; 6. Doanh nghiÖp nhµ níc; 7. C¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o t thôc, d©n lËp, b¸n c«ng; c¬ së y tÕ t nh©n, d©n lËp; c¬ së v¨n hãa d©n téc ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng hîp ph¸p; 8. Doanh nghiÖp cña c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, héi nghÒ nghiÖp cã ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 9. C¸ nh©n, nhãm kinh doanh ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 66/H§BT ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 1992 cña Héi ®ång Bé tr ëng (nay lµ ChÝnh phñ); 10. C«ng d©n ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam, mua cæ phÇn, gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. §iÒu 3. LuËt ¸p dông ®èi víi ®Çu t cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi 1. Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc bao gåm ngêi cã quèc tÞch ViÖt Nam vµ ngêi gèc ViÖt Nam c tró, lµm ¨n, sinh sèng l©u dµi ë níc ngoµi. 2. Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi cã quyÒn lùa chän ¸p dông LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam hoÆc LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc cho dù ¸n ®Çu t cña m×nh t¹i ViÖt Nam, nhng mçi dù ¸n chØ ®îc ¸p dông mét trong hai LuËt ®ã. 3. Doanh nghiÖp do ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng víi ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Hîp t¸c x·. § iÒu 4. LuËt ¸p dông ®èi víi ®Çu t cña ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam 1. Ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc lµ c«ng d©n níc ngoµi vµ ngêi kh«ng cã quèc tÞch c tró, lµm ¨n, sinh sèng l©u dµi ë ViÖt Nam. 2. Ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam cã quyÒn lùa chän ¸p dông LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam hoÆc LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc cho dù ¸n ®Çu t cña m×nh, nhng mçi dù ¸n chØ ®îc ¸p dông mét trong hai LuËt ®ã. 3. Doanh nghiÖp do ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam, doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng víi ng êi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam, doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng víi ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi vµ
 3. 3 ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Hîp t¸c x·. §iÒu 5. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ viÖc mua cæ phÇn, gãp vèn ®èi víi nhµ ®Çu t lµ ngêi níc ngoµi 1. Ngêi níc ngoµi ®îc gãp vèn hoÆc mua cæ phÇn víi møc kh«ng qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp ViÖt Nam vµo nh÷ng ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc thuéc Danh môc do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt cho tõng thêi kú theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2. ViÖc nhµ ®Çu t lµ ngêi níc ngoµi gãp vèn hoÆc mua cæ phÇn víi møc kh«ng qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp nhµ n íc thuéc danh môc do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®îc quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi doanh nghiÖp Trung ¬ng qu¶n lý do Bé trëng Bé Tµi chÝnh quyÕt ®Þnh; b) §èi víi doanh nghiÖp ®Þa ph¬ng qu¶n lý do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh theo ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 3. ViÖc nhµ ®Çu t lµ ngêi níc ngoµi gãp vèn hoÆc mua cæ phÇn víi møc kh«ng qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c thuéc ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i Danh môc ®· ® îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®îc thùc hiÖn theo hîp ®ång ký gi÷a nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã liªn quan. Trêng hîp nµy, doanh nghiÖp ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan ®· cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho doanh nghiÖp chËm nhÊt 15 ngµy sau khi ®· thùc hiÖn viÖc gãp vèn hoÆc mua cæ phÇn. Ch¬ng II B¶o ®¶m vµ hç trî ®Çu t §iÒu 6. C«ng bè c«ng khai quy ho¹ch sö dông ®Êt Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Þnh kú hµng n¨m c«ng bè quy ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt; c«ng bè quü ®Êt cha sö dông, quü ®Êt ®ang cã nhu cÇu cho thuª, kÌm theo danh môc c¸c dù ¸n kªu gäi ®Çu t cña ®Þa ph¬ng trªn c¸c ph- ¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ niªm yÕt c«ng khai t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, huyÖn ®Ó c¸c nhµ ®Çu t cã nhu cÇu ®¨ng ký nhËn thuª hoÆc tham gia ®Êu thÇu nhËn thuª. §iÒu 7. QuyÒn cña nhµ ®Çu t trong viÖc sö dông ®Êt Nhµ ®Çu t ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt hoÆc nhËn chuyÓn nh- îng quyÒn sö dông ®Êt tõ ngêi kh¸c cã c¸c quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai; ®îc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt, miÔn thuÕ sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 17, 18 vµ 19 NghÞ ®Þnh nµy.
 4. 4 § iÒu 8. Hç trî b»ng c¸ch ®Çu t ph¸t triÓn h¹ tÇng 1. C¨n cø vµo quy ho¹ch vµ nhu cÇu ph¸t triÓn trong tõng thêi kú, t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, Nhµ níc ®Çu t x©y dùng khu c«ng nghiÖp víi quy m« võa vµ quy m« nhá, ®¶m b¶o kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt vÒ ®iÖn, cÊp níc, tho¸t níc, giao th«ng, xö lý chÊt th¶i ®Ó nhµ ®Çu t sö dông lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh víi c¸c ®iÒu kiÖn u ®·i. 2. T¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, Nhµ níc ®Çu t x©y dùng hoÆc hç trî viÖc ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng ngoµi hµng rµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao (bao gåm: ®êng giao th«ng, cÇu, cèng, hÖ thèng cÊp níc, tho¸t níc, hÖ thèng xö lý chÊt th¶i) nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t, ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c nhµ ®Çu t. 3. Nhµ níc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nhµ ®Çu t thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao, di chuyÓn c¬ së s¶n xuÊt tõ ®« thÞ vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt th«ng qua chÝnh s¸ch hç trî cho vay u ®·i vèn ®Çu t vµ c¸c u ®·i vÒ thuÕ. §iÒu 9. ViÖc gãp vèn vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc gãp vèn cña Nhµ níc 1. Nhµ níc gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt u tiªn c¸c doanh nghiÖp ®ãng t¹i ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n, ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång BOT, hîp ®ång BTO, hîp ®ång BT hoÆc c¸c h×nh thøc kh¸c th«ng qua Quü hç trî ph¸t triÓn, c¸c tæ chøc tÝn dông cña Nhµ n íc tuú theo tÝnh chÊt cña tõng dù ¸n, trong tõng thêi kú. 2. ViÖc gãp vèn cña Nhµ níc vµo doanh nghiÖp BOT ®îc thùc hiÖn theo Quy chÕ ®Çu t theo h×nh thøc hîp ®ång BOT ¸p dông cho ®Çu t trong níc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 77-CP cña ChÝnh phñ ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 1997. §iÒu 10. Quü hç trî ®Çu t 1. Nhµ níc lËp vµ khuyÕn khÝch lËp c¸c quü hç trî ®Çu t . Quü hç trî ®Çu t do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cïng gãp vèn thµnh lËp ho¹t ®éng theo LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông. Quü hç trî ®Çu t thùc hiÖn cho vay trung h¹n vµ dµi h¹n víi l·i suÊt u ®·i, trî cÊp mét phÇn l·i suÊt cho c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc u ®·i b¶o l·nh tÝn dông ®Çu t. ChÝnh phñ thùc hiÖn t¸i b¶o l·nh th«ng qua Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam nh ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông cña quü hç trî ®Çu t. 2. ChÝnh phñ thµnh lËp Quü hç trî ph¸t triÓn ®Ó thùc hiÖn viÖc hç trî ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc th«ng qua c¸c h×nh thøc cho vay ®Çu t; hç trî sau ®Çu t; b¶o l·nh tÝn dông ®Çu t theo ph¸p luËt hiÖn hµnh quy ®Þnh vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. B·i bá QuyÕt ®Þnh sè 808/TTg ngµy 09 th¸ng 12 n¨m 1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Quü hç trî
 5. 5 ®Çu t quèc gia vµ nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü hç trî ph¸t triÓn. 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña Quü hç trî ph¸t triÓn quy ®Þnh trong §iÒu lÖ cña Quü do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. §iÒu 11. Quü hç trî xuÊt khÈu 1. ChÝnh phñ lËp vµ khuyÕn khÝch lËp c¸c quü hç trî xuÊt khÈu. Quü hç trî xuÊt khÈu do c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cïng gãp vèn thµnh lËp ho¹t ®éng theo LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông. 2. Quü Hç trî xuÊt khÈu quèc gia do ChÝnh phñ thµnh lËp lµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng ho¹t ®éng theo LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông. Quü hç trî xuÊt khÈu quèc gia ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc, c¸c nguån vèn gãp cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc theo nguyªn t¾c tù nguyÖn. Bé Tµi chÝnh chñ tr× cïng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Th¬ng m¹i x©y dùng vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ®Ò ¸n thµnh lËp Quü hç trî xuÊt khÈu quèc gia. 3. Quü hç trî xuÊt khÈu quèc gia cÊp tÝn dông xuÊt khÈu u ®·i, b¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu nh»m hç trî cho doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, thùc hiÖn kinh doanh xuÊt khÈu, më réng thÞ tr êng xuÊt khÈu. H¹n møc tÝn dông xuÊt khÈu u ®·i vµ h¹n møc b¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu cô thÓ cho c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu ® îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 30 NghÞ ®Þnh nµy. 4. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña Quü hç trî xuÊt khÈu quèc gia ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ cña Quü do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. §iÒu 12. Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia 1. ChÝnh phñ lËp Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia. Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia lµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng ho¹t ®éng theo LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông. Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ nguån ng©n s¸ch Nhµ níc, c¸c nguån vèn gãp cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc vµ ngoµi níc theo nguyªn t¾c tù nguyÖn. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr êng phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh x©y dùng vµ tr×nh ®Ò ¸n thµnh lËp Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia. 2. Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia cÊp tÝn dông víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi hoÆc víi l·i suÊt u ®·i nh»m hç trî cho c¸c nhµ ®Çu t trong viÖc nghiªn cøu, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®æi míi c«ng nghÖ. 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n, c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, c¬ chÕ ho¹t ®éng cña Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.
 6. 6 4. Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr êng thùc hiÖn viÖc phæ biÕn vµ híng dÉn chuyÓn giao c«ng nghÖ, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ ®Çu t ®îc sö dông víi møc phÝ u ®·i c¸c c«ng nghÖ míi t¹o ra bëi vèn ng©n s¸ch Nhµ níc. § iÒu 13. KhuyÕn khÝch vµ hç trî ph¸t triÓn c¸c lo¹i dÞch vô hç trî ®Çu t 1. ChÝnh phñ khuyÕn khÝch vµ gióp ®ì c¸c tæ chøc, c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n thµnh lËp c¸c tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng dÞch vô hç trî ®Çu t ®Ó trî gióp cho c¸c nhµ ®Çu t trong níc nh: a) T vÊn ®Çu t, t vÊn qu¶n lý, t vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ; d¹y nghÒ, ®µo t¹o kü thuËt, kü n¨ng qu¶n lý; b) Cung cÊp th«ng tin vÒ thÞ trêng, th«ng tin khoa häc - kü thuËt, c«ng nghÖ; c) ChuyÓn giao quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ; d) TiÕp thÞ, xóc tiÕn th¬ng m¹i; e) Thµnh lËp c¸c hiÖp héi ngµnh, nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh, c¸c hiÖp héi xuÊt khÈu; f) Thµnh lËp c¸c trung t©m thiÕt kÕ, thö nghiÖm ®Ó hç trî ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa. 2. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô hç trî ®Çu t nãi t¹i ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc xÕp vµo lÜnh vùc, ngµnh, nghÒ kinh doanh ®îc hëng u ®·i ®Çu t quy ®Þnh t¹i Danh môc A phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 3. Nghiªm cÊm c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc kinh doanh c¸c dÞch vô t vÊn ®Çu t ®Ó thu lîi díi mäi h×nh thøc. §iÒu 14. Quy ®Þnh viÖc ¸p dông gi¸ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc 1. Doanh nghiÖp do ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam, doanh nghiÖp do ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam ®Çu t trùc tiÕp t¹i ViÖt Nam, doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng thµnh lËp víi ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, víi ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam cã dù ¸n ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®îc hëng cïng møc gi¸ ®Çu vµo ®èi víi ®Êt ®ai, hµng hãa, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, vËt t, vµ dÞch vô kh¸c nh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cïng lo¹i trong níc. 2. Nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®îc ¸p dông gi¸ vµ cíc dÞch vô phôc vô sinh ho¹t (®i l¹i, nhµ ë, kh¸ch s¹n, ®iÖn, n íc, cíc bu chÝnh viÔn th«ng) nh ¸p dông ®èi víi ngêi ViÖt Nam ë trong níc. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan ban hµnh Th«ng t híng dÉn c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
 7. 7 Ch¬ng III ¦u ®·i ®Çu t §iÒu 15. §iÒu kiÖn u ®·i ®Çu t Dù ¸n ®Çu t ®¸p øng mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y ®îc u ®·i ®Çu t: 1. §Çu t vµo c¸c ngµnh, nghÒ quy ®Þnh t¹i Danh môc A phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 2. Dù ¸n ®Çu t thuéc mäi lÜnh vùc, ngµnh, nghÒ s¶n xuÊt, kinh doanh mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm, cã sö dông sè lao ®éng b×nh qu©n trong n¨m Ýt nhÊt lµ: a) ë ®« thÞ lo¹i 1 vµ lo¹i 2: 100 ngêi; b) ë ®Þa bµn thuéc Danh môc B hoÆc Danh môc C phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy: 20 ngêi; c) ë ®Þa bµn kh¸c: 50 ngêi. § iÒu 16. §Þa bµn u ®·i ®Çu t Dù ¸n ®Çu t vµo c¸c ®Þa bµn sau ®©y ®îc u ®·i: 1. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi khã kh¨n thuéc Danh môc B phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy; 2. §Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n thuéc Danh môc C phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 17. MiÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt Nhµ ®Çu t ®îc Nhµ níc giao ®Êt tr¶ tiÒn sö dông ®Êt ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng u ®·i vÒ tiÒn sö dông ®Êt nh sau: 1. §îc gi¶m 50% tiÒn sö dông ®Êt nÕu dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i Danh môc A phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy; 2. §îc gi¶m 75% tiÒn sö dông ®Êt nÕu dù ¸n ®Çu t ® îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy; 3. §îc miÔn nép tiÒn sö dông ®Êt trong c¸c trêng hîp: a) Dù ¸n ®Çu t thuéc ngµnh, nghÒ, lÜnh vùc quy ®Þnh t¹i Danh môc A vµ ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy; b) Dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 18. MiÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau:
 8. 8 a) §îc miÔn ba n¨m ®èi víi dù ¸n ®¸p øng mét ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy; b) §îc miÔn s¸u n¨m ®èi víi dù ¸n ®¸p øng ®ñ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ® îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau: a) §îc miÔn b¶y n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc B; b) §îc miÔn mêi n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc B. 3. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ®ång thêi ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau: a) §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A; b) §îc miÔn mêi ba n¨m ®èi víi dù ¸n ®¸p øng ®ñ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy. 4. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ® îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt, kÓ tõ khi ký hîp ®ång thuª ®Êt nh sau: a) §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc C; b) §îc miÔn mêi l¨m n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc C. 5. §îc miÔn nép tiÒn thuª ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C. §iÒu 19. MiÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt 1. Nhµ ®Çu t ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ®îc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau: a) §îc gi¶m 50% thuÕ sö dông ®Êt trong b¶y n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc A; b) §îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®èi víi dù ¸n quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc A. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn thuéc Danh môc B ®îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau: a) §îc miÔn b¶y n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc B; b) §îc miÔn mêi n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc B. 3. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B ®ång thêi ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy ® îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau:
 9. 9 a) §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A; b) §îc miÔn mêi l¨m n¨m ®èi víi dù ¸n ®¸p øng ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy. 4. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C ® îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt, kÓ tõ khi ®îc giao ®Êt nh sau: a) §îc miÔn mêi mét n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc II Danh môc C; b) §îc miÔn mêi l¨m n¨m ®èi víi dù ¸n t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Môc I Danh môc C. 5. §îc miÔn nép thuÕ sö dông ®Êt trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C. §iÒu 20. ¦u ®·i vÒ thuÕ suÊt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A hoÆc dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B hoÆc C ®îc hëng u ®·i vÒ thuÕ suÊt, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. ThuÕ suÊt 25% ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A; 2. ThuÕ suÊt 25% ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc B; 3. ThuÕ suÊt 20% ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A thùc hiÖn ë ®Þa bµn thuéc Danh môc B; 4. ThuÕ suÊt 20% ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc C; 5. ThuÕ suÊt 15% ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn thuéc Danh môc C. §iÒu 21. Thêi h¹n miÔn vµ gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Nhµ ®Çu t cã dù ¸n thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15, §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy ® îc miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ nh sau: 1. §îc miÔn hai n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho hai n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®¸p øng mét ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy; 2. §îc miÔn hai n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho bèn n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 NghÞ ®Þnh nµy; 3. §îc miÔn ba n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho n¨m n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A ®îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B NghÞ ®Þnh nµy; 4. §îc miÔn ba n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 vµ ®- îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B NghÞ ®Þnh nµy;
 10. 10 5. §îc miÔn bèn n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n thuéc Danh môc A vµ ® îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C NghÞ ®Þnh nµy; 6. §îc miÔn bèn n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho chÝn n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t ®¸p øng c¶ hai ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 vµ ®- îc thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 22. MiÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi dù ¸n BOT, BTO Nhµ ®Çu t cã dù ¸n theo h×nh thøc hîp ®ång x©y dùng - kinh doanh - chuyÓn giao (BOT) hoÆc hîp ®ång x©y dùng - chuyÓn giao - kinh doanh (BTO) ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bèn n¨m ®Çu, kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ vµ gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho chÝn n¨m tiÕp theo. §iÒu 23. MiÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi dù ¸n ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u quy ®Þnh t¹i Danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ® îc hëng u ®·i vÒ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t nµy mang l¹i quy ®Þnh nh sau: 1. §îc miÔn mét n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong bèn n¨m tiÕp theo; 2. §îc miÔn ba n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong n¨m n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B; 3. §îc miÔn bèn n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép trong b¶y n¨m tiÕp theo ®èi víi dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C. §iÒu 24. MiÔn thuÕ thu nhËp bæ sung Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy kh«ng ph¶i nép thuÕ thu nhËp bæ sung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 cña LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. §iÒu 25. MiÔn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n 1. Nhµ ®Çu t lµ c¸ nh©n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp cho phÇn thu nhËp cã ®îc do gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp, cña quü hç trî ®Çu t , quü hç trî xuÊt khÈu hoÆc Quü hç trî ph¸t triÓn khoa häc vµ c«ng nghÖ quèc gia trong thêi h¹n n¨m n¨m kÓ tõ khi nhµ ®Çu t cã nghÜa vô nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n; 2. Nhµ ®Çu t lµ c¸ nh©n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp cho phÇn thu nhËp cã ®îc do gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy trong thêi h¹n mêi n¨m kÓ tõ khi nhµ ®Çu t cã nghÜa vô nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸ nh©n;
 11. 11 3. Nhµ ®Çu t gãp vèn b»ng quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, bÝ quyÕt kü thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ ®îc miÔn thuÕ thu nhËp cã ®îc tõ phÇn gãp vèn nµy. § iÒu 26. MiÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi thiÕt bÞ, m¸y mãc t¹o thµnh tµi s¶n cè ®Þnh 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t thuéc Danh môc A hoÆc cã dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn t¹i ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B hoÆc C ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi víi hµng ho¸ sau ®©y mµ trong n íc cha s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu chÊt lîng: a) ThiÕt bÞ, m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng (n»m trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ) nhËp khÈu ®Ó t¹o tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp hoÆc më réng quy m« ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ; b) Ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn chuyªn dïng ®a, ®ãn c«ng nh©n. 2. ThiÕt bÞ, m¸y mãc vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nãi t¹i §iÒu nµy muèn ®îc hëng miÔn thuÕ nhËp khÈu ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cho hëng u ®·i ®Çu t chÊp thuËn vµ ph¶i ®¨ng ký víi h¶i quan cöa khÈu ®Ó thùc hiÖn. §iÒu 27. ¦u ®·i bæ sung vÒ thuÕ ®èi víi nhµ ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu Ngoµi c¸c u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, nhµ ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh hµng xuÊt khÈu cßn ®îc hëng thªm u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. §îc gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc trong c¸c trêng hîp: a) XuÊt khÈu cña n¨m ®Çu tiªn ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch xuÊt khÈu trùc tiÕp; b) XuÊt khÈu mÆt hµng míi cã tÝnh n¨ng kinh tÕ - kü thuËt, tÝnh n¨ng sö dông kh¸c víi mÆt hµng tríc ®©y doanh nghiÖp ®· xuÊt khÈu; c) XuÊt khÈu ra thÞ trêng mét quèc gia míi, hoÆc l·nh thæ míi kh¸c víi thÞ trêng tríc ®©y. 2. §îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu t cã doanh thu xuÊt khÈu n¨m sau cao h¬n n¨m tríc; 3. §îc gi¶m 20% sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ® îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi c¸c trêng hîp: a) Cã doanh thu xuÊt khÈu ®¹t tû träng trªn 50% tæng doanh thu; b) Duy tr× thÞ trêng xuÊt khÈu æn ®Þnh vÒ sè lîng hoÆc gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt khÈu trong ba n¨m liªn tôc tríc ®ã. 4. §îc gi¶m thªm 25% sè thuÕ ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ® îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu t nãi t¹i kho¶n 1, 2 hoÆc 3 §iÒu nµy thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc B.
 12. 12 5. §îc miÔn toµn bé sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cho phÇn thu nhËp cã ®îc do xuÊt khÈu trong n¨m tµi chÝnh ®èi víi nhµ ®Çu t nãi t¹i kho¶n 1, 2 hoÆc 3 §iÒu nµy thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn quy ®Þnh t¹i Danh môc C. § iÒu 28. ThuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi Khi chuyÓn thu nhËp hîp ph¸p ra níc ngoµi, nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy nép mét kho¶n thuÕ b»ng 5% sè thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi. §iÒu 29. QuyÒn chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ C¸c kho¶n tiÒn gèc vµ l·i cña c¸c kho¶n vay, vèn ®Çu t , c¸c kho¶n tiÒn vµ tµi s¶n hîp ph¸p cña nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi gãp vèn, mua cæ phÇn quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 cña LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ®· ®îc chuyÓn vµo ViÖt Nam mét c¸ch hîp ph¸p vµ c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam ®îc chuyÓn ®æi ra ngo¹i tÖ ®Ó chuyÓn ra níc ngoµi sau khi nhµ ®Çu t ®· hoµn thµnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. § iÒu 30. Trêng hîp u ®·i, h×nh thøc vµ møc hç trî ®Çu t 1. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t thuéc diÖn u ®·i quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn xem xÐt hç trî ®Çu t theo ph¸p luËt vÒ ®Çu t ph¸t triÓn. 2. Nhµ ®Çu t cã dù ¸n ®Çu t thuéc diÖn u ®·i quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, nÕu trùc tiÕp tham gia xuÊt khÈu, th× ngoµi c¸c hç trî t¬ng øng tõ Quü hç trî ph¸t triÓn cßn ®îc Quü hç trî xuÊt khÈu quèc gia xem xÐt cho vay tÝn dông xuÊt khÈu víi l·i suÊt u ®·i ®¸p øng ®Õn 70% tæng sè tÝn dông ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång xuÊt khÈu ®· ký hoÆc ® îc Quü nµy xem xÐt b¶o l·nh ®Õn 80% tæng sè tÝn dông thùc hiÖn hîp ®ång ®ã. §iÒu 31. ThÞ thùc xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh cÊp cho nhµ ®Çu t Nhµ ®Çu t lµ ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®îc cÊp thÞ thùc cã gi¸ trÞ xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh nhiÒu lÇn trong thêi gian chuÈn bÞ, triÓn khai x©y dùng vµ ®iÒu hµnh c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh. §iÒu 32. Thuª chuyªn gia vµ lao ®éng kü thuËt lµ ngêi níc ngoµi Trong trêng hîp chuyªn gia, lao ®éng kü thuËt trong níc cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô, nhµ ®Çu t cã dù ¸n u ®·i ®Çu t ®îc thuª chuyªn gia, lao ®éng kü thuËt lµ ngêi níc ngoµi, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam theo nhu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh cña m×nh, tr¶ tiÒn c«ng trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng vµ cã tr¸ch nhiÖm tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng vÒ an toµn lao ®éng, b¶o hiÓm cho ngêi lao ®éng.
 13. 13 Chuyªn gia, lao ®éng kü thuËt lµ ngêi níc ngoµi, ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam, ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi lµm viÖc cho c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh trong níc ®îc chuyÓn ra níc ngoµi phÇn thu nhËp hîp ph¸p cña m×nh, ®îc chuyÓn ®æi c¸c kho¶n thu nhËp nµy thµnh ngo¹i tÖ t¹i c¸c ng©n hµng ®îc phÐp kinh doanh ngo¹i tÖ sau khi ®· ®ãng thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §iÒu 33. Thay ®æi nhµ ®Çu t Trong trêng hîp cã sù thay ®æi nhµ ®Çu t, nhµ ®Çu t míi chØ cÇn lµm thñ tôc chuyÓn nhîng tµi s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vµ ®¨ng ký ®æi tªn chñ ®Çu t t¹i c¬ quan ®· quyÕt ®Þnh cÊp u ®·i ®Çu t. Nhµ ®Çu t míi tiÕp tôc ®îc hëng c¸c u ®·i vµ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®· cam kÕt trong thêi gian cßn l¹i cña dù ¸n. §iÒu 34. §iÒu chØnh, bæ sung vµ chÊm døt u ®·i ®Çu t tríc thêi h¹n 1. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t, nÕu nhµ ®Çu t ®¸p øng thªm ®îc ®iÒu kiÖn u ®·i quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy, nhµ ®Çu t cã quyÒn ®Ò nghÞ c¬ quan ®· quyÕt ®Þnh cÊp u ®·i ®Çu t ®iÒu chØnh, bæ sung u ®·i míi cho dù ¸n ®ã. ViÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu chØnh, bæ sung u ®·i ®Çu t ®îc tiÕn hµnh theo tõng n¨m; 2. Trong trêng hîp nhµ ®Çu t kh«ng ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc h- ëng u ®·i v× lý do kh¸ch quan hoÆc chñ quan, th× nhµ ®Çu t ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n víi c¬ quan ®· quyÕt ®Þnh cÊp u ®·i ®Çu t trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ khi dù ¸n kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn u ®·i ®Çu t nh quy ®Þnh; Trong thêi h¹n 7 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o nãi trªn, c¬ quan quyÕt ®Þnh cÊp u ®·i ®Çu t xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh mét phÇn hoÆc rót bá toµn bé u ®·i ®· chÊp thuËn; 3. Trong trêng hîp qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy nhµ ®Çu t kh«ng b¸o c¸o vÒ c¸c thay ®æi ®iÒu kiÖn ®Ó hëng u ®·i ®Çu t, th× nhµ ®Çu t ®ã ph¶i båi thêng thiÖt h¹i, hoµn tr¶ c¸c kho¶n u ®·i ®· ®îc hëng trong thêi gian mµ dù ¸n kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn u ®·i ®Çu t vµ tïy theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm, h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng IV Qu¶n lý nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc §iÒu 35. ThÈm quyÒn cña ChÝnh phñ ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t vµ khuyÕn khÝch ®Çu t trong ph¹m vi c¶ níc. ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn cÊp u ®·i ®Çu t cho c¸c dù ¸n ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998.
 14. 14 § iÒu 36. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, cã c¸c nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Chñ tr× vµ phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng cã liªn quan chuÈn bÞ v¨n b¶n bæ sung, thay ®æi, tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cô thÓ Danh môc c¸c ngµnh, nghÒ vµ Danh môc c¸c ®Þa bµn ®îc hëng u ®·i ®Çu t; 2. Phæ biÕn, híng dÉn, theo dâi, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ chÕ ®é u ®·i ®Çu t; 3. Quy ®Þnh tr×nh tù, thñ tôc, mÉu ®¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t, mÉu giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ¸p dông thèng nhÊt trong c¶ níc; 4. CÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ; cho c¸c doanh nghiÖp ®· ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr ëng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ Uû quyÒn trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 20 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n ®¨ng ký u ®·i; kiÕn nghÞ víi Thñ tíng ChÝnh phñ c¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t ®èi víi doanh nghiÖp do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp míi; thèng nhÊt ý kiÕn vÒ c¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t víi Bé trëng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ Uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp míi. C¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t ®îc ghi ®ång thêi vµo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §iÒu 37. Bé Tµi chÝnh Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. C¨n cø vµo GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t hoÆc c¸c biÖn ph¸p u ®·i ®Çu t vµ møc u ®·i ®Çu t ghi t¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®· cÊp cho nhµ ®Çu t, c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý viÖc nép thuÕ cña doanh nghiÖp ®îc hëng u ®·i ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn viÖc miÔn, gi¶m thuÕ hoÆc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. ViÖc x¸c ®Þnh chÝnh thøc sè miÔn, gi¶m thuÕ hoÆc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt cho chñ dù ¸n ®Çu t ®îc thùc hiÖn sau khi dù ¸n ®· triÓn khai, ®i vµo ho¹t ®éng. §iÒu 38. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n tØnh) thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n íc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong ph¹m vi ®Þa ph¬ng vµ cã tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n sau ®©y: 1. Theo dâi vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p hç trî vµ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc t¹i ®Þa ph¬ng m×nh; 2. QuyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp u ®·i ®Çu t cho c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh do ®Þa ph¬ng qu¶n lý;
 15. 15 § iÒu 39. Tr¸ch nhiÖm cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tØnh) gióp Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t ë ®Þa ph¬ng vµ cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. TiÕp nhËn vµ xem xÐt hå s¬ ®Ò nghÞ u ®·i ®Çu t cña c¸c nhµ ®Çu t nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh nµy; xem xÐt ®Ó tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh viÖc cÊp u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); 2. §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) t¹i ®Þa ph¬ng. §iÒu 40. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x· trùc thuéc tØnh (sau ®©y gäi chung lµ Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn) gióp Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Çu t ë ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. TiÕp nhËn vµ thô lý hå s¬ ®Ò nghÞ u ®·i ®Çu t cña c¸c nhµ ®Çu t nãi t¹i kho¶n 2 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh nµy; xem xÐt ®Ó tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh viÖc cÊp u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi); 2. §Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) t¹i ®Þa ph- ¬ng. §iÒu 41. TiÕp nhËn hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp u ®·i ®Çu t t¹i ®Þa ph¬ng 1. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tiÕp nhËn vµ xem xÐt hå s¬ ®Ò nghÞ u ®·i ®Çu t ®èi víi dù ¸n thùc hiÖn trªn ph¹m vi ®Þa ph ¬ng, gåm c¶ dù ¸n ®Çu t vµo khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao, mµ nhµ ®Çu t lµ: a) Doanh nghiÖp t nh©n; b) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; c) C«ng ty cæ phÇn; d) C«ng ty hîp danh; ®) Liªn hiÖp hîp t¸c x·; Hîp t¸c x· kinh doanh ngµnh, nghÒ quy ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 16/CP cña ChÝnh phñ ngµy 21 th¸ng 02 n¨m 1997 vÒ chuyÓn ®æi, ®¨ng ký hîp t¸c x· vµ tæ chøc ho¹t ®éng cña liªn hiÖp hîp t¸c x·; e) Doanh nghiÖp nhµ níc thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý; f) Doanh nghiÖp thuéc c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi, héi nghÒ nghiÖp do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh thµnh lËp; g) C¬ së gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa cã GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng; h) Doanh nghiÖp do ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi thµnh lËp theo luËt ph¸p ViÖt Nam;
 16. 16 i) Doanh nghiÖp do ngêi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam thµnh lËp theo luËt ph¸p ViÖt Nam; k) Doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng víi ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi thµnh lËp theo luËt ph¸p ViÖt Nam; l) Doanh nghiÖp do c«ng d©n ViÖt Nam cïng víi ng êi níc ngoµi thêng tró t¹i ViÖt Nam thµnh lËp theo luËt ph¸p ViÖt Nam; 2. Uû ban nh©n d©n huyÖn tiÕp nhËn vµ xem xÐt hå s¬ ®Ò nghÞ u ®·i ®Çu t ®èi víi dù ¸n thùc hiÖn trªn ph¹m vi ®Þa ph¬ng, mµ chñ ®Çu t lµ: a) Hîp t¸c x· (trõ trêng hîp nãi t¹i ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu nµy); b) C¸ nh©n vµ nhãm kinh doanh ho¹t ®éng theo NghÞ ®Þnh sè 66/H§BT ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ); §iÒu 42. Thñ tôc xÐt, cÊp u ®·i ®Çu t cho doanh nghiÖp do c¬ quan Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp Thñ tôc xÐt, cÊp u ®·i ®Çu t cho nhµ ®Çu t lµ doanh nghiÖp do Thñ t- íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp, doanh nghiÖp do Thñ tíng ChÝnh phñ Uû quyÒn hoÆc ph©n cÊp cho Bé tr ëng, Thñ trëng c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Trung ¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Nhµ ®Çu t göi hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh díi ®©y ®Õn Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. a) §èi víi trêng hîp ®Çu t thµnh lËp doanh nghiÖp míi, ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - B¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng; - Dù ¸n ®Çu t kÌm theo b¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t; - Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng ph¶i nhËp khÈu (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t. b) §èi víi trêng hîp bæ sung u ®·i ®Çu t cña dù ¸n ®· ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (1994), hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - §¬n ®¨ng ký bæ sung u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t, møc u ®·i vµ thêi h¹n u ®·i ®· ®îc hëng. Trêng hîp c¬ quan cÊp bæ sung u ®·i ®Çu t kh«ng ph¶i lµ c¬ quan ®· cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t tríc ®©y, th× nhµ ®Çu t göi thªm b¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· cÊp, b¶n dù ¸n ®Çu t vµ b¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t. c) §èi víi dù ¸n ®Çu t ®ang thùc hiÖn ®¸p øng ®iÒu kiÖn u ®·i ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy nh ng cha ®îc cÊp u ®·i ®Çu t, hå s¬ bao gåm:
 17. 17 - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc b¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký ho¹t ®éng; - Dù ¸n ®Çu t ®· ®îc phª duyÖt vµ b¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t; - B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t. 2. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ khi nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ph¶i xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh viÖc cÊp hay tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t. Trêng hîp tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ph¶i nªu râ lý do. §Ó quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c Bé cã liªn quan, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt. C¸c c¬ quan ®îc hái ý kiÕn tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ khi nhËn ® îc v¨n b¶n hái ý kiÕn, nÕu qu¸ thêi h¹n nµy kh«ng tr¶ lêi th× coi nh ®ång ý. §iÒu 43. Thñ tôc xÐt, cÊp u ®·i ®Çu t cho nhµ ®Çu t t¹i ®Þa ph¬ng Thñ tôc xÐt, cÊp u ®·i ®Çu t cho nhµ ®Çu t nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu 41 cña NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Nhµ ®Çu t göi hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t ®Õn Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t. a) §èi víi dù ¸n ®Çu t thµnh lËp doanh nghiÖp míi, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - Hå s¬ ®¨ng ký thµnh lËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - Dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n kinh doanh; - B¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc; - Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng ph¶i nhËp khÈu (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t. b) §èi víi dù ¸n ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc b¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ho¹t ®éng; - Dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n ®Çu t; - B¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc; - Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng ph¶i nhËp khÈu (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn ®Çu t. c) §èi víi trêng hîp bæ sung u ®·i ®Çu t cho dù ¸n ®· ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (1994), hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - §¬n ®¨ng ký bæ sung u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh;
 18. 18 - B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t, thêi h¹n vµ møc u ®·i thùc tÕ mµ dù ¸n ®· ®îc hëng. Trêng hîp c¬ quan cÊp bæ sung u ®·i ®Çu t kh«ng ph¶i lµ c¬ quan ®· cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t tríc ®©y th× nhµ ®Çu t göi thªm b¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· cÊp, b¶n dù ¸n ®Çu t vµ b¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc. d) §èi víi dù ¸n ®Çu t ®ang thùc hiÖn ®¸p øng ®iÒu kiÖn u ®·i ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy, nhng cha ®¨ng ký u ®·i ®Çu t, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - Dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n ®Çu t; - B¶n sao hîp lÖ QuyÕt ®Þnh ®Çu t ®èi víi dù ¸n cã sö dông vèn ng©n s¸ch Nhµ níc; - B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n ®Çu t. e) §èi víi dù ¸n ®Çu t cña ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi, ngoµi c¸c giÊy tê t¬ng øng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c hoÆc d cña kho¶n nµy, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t cßn ph¶i cã thªm b¶n sao hé chiÕu hîp lÖ cña ViÖt Nam sau khi ®· xuÊt tr×nh hé chiÕu ®ã hoÆc GiÊy x¸c nhËn nguån gèc ViÖt Nam do c¬ quan ®¹i diÖn ngo¹i giao hoÆc l·nh sù cña ViÖt Nam ë n íc ngoµi hoÆc do Uû ban vÒ ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi hoÆc do c¬ quan cã thÈm quyÒn cña níc ngoµi cÊp; f) §èi víi dù ¸n ®Çu t cña ngêi níc ngoµi thêng tró ë ViÖt Nam, ngoµi c¸c giÊy tê t¬ng øng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c hoÆc d cña kho¶n nµy, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t cßn ph¶i cã thªm b¶n sao hé chiÕu vµ GiÊy chøng nhËn thêng tró do c¬ quan qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh cña ViÖt Nam cÊp. 2. Trong thêi h¹n 20 ngµy kÓ tõ ngµy Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh ph¶i quyÕt ®Þnh viÖc cÊp hoÆc tõ chèi cÊp u ®·i ®Çu t theo ®Ò nghÞ cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t . Trong trêng hîp thµnh lËp míi doanh nghiÖp, nÕu nhµ ®Çu t cã yªu cÇu, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh cã thÓ cÊp riªng GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t cho dù ¸n (thay cho viÖc ghi c¸c u ®·i ®Çu t vµo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh). Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c së, ban, ngµnh cã liªn quan cña tØnh, nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt, tríc khi tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. C¸c c¬ quan ® îc hái ý kiÕn tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ khi nhËn ® îc v¨n b¶n hái ý kiÕn, nÕu qu¸ thêi h¹n nµy kh«ng tr¶ lêi th× coi nh ®ång ý. §iÒu 44. Thñ tôc xÐt, cÊp u ®·i ®Çu t cho nhµ ®Çu t lµ hîp t¸c x·; c¸ nh©n, nhãm kinh doanh theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 66/H§BT ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 1992 Thñ tôc xÐt, cÊp u ®·i ®Çu t cho c¸c nhµ ®Çu t nãi t¹i kho¶n 2 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. Nhµ ®Çu t göi hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t ®Õn phßng cã chøc n¨ng cÊp ®¨ng ký kinh doanh cña Uû ban nh©n d©n huyÖn.
 19. 19 a) §èi víi dù ¸n ®Çu t thµnh lËp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh míi, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - Ph¬ng ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n kinh doanh; - Danh môc m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ ph ¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng ph¶i nhËp khÈu (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n kinh doanh. b) §èi víi dù ¸n ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t lËp theo mÉu quy ®Þnh; - B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh hoÆc b¶n sao GiÊy phÐp kinh doanh; - Ph¬ng ¸n ®Çu t; - Danh môc m¸y ;ãc, thiÕt bÞ vµ c¸c ph ¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn dïng nhËp khÈu (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®Çu t. c) §èi víi dù ¸n ®Çu t ®ang thùc hiÖn thuéc lÜnh vùc u ®·i ®Çu t quy ®Þnh t¹i §iÒu 15 hoÆc §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy nhng cha ®¨ng ký u ®·i ®Çu t, hå s¬ ®¨ng ký u ®·i ®Çu t bao gåm: - §¬n ®¨ng ký u ®·i ®Çu t; - Ph¬ng ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n kinh doanh; - B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®Çu t hoÆc ph¬ng ¸n kinh doanh. 2. Trong thêi h¹n 20 ngµy, kÓ tõ ngµy Uû ban nh©n d©n huyÖn nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh ph¶i quyÕt ®Þnh cÊp hoÆc tõ chèi cÊp u ®·i ®Çu t theo ®Ò nghÞ cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn cã thÓ tham kh¶o thªm ý kiÕn cña Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, c¸c së, ban ngµnh kh¸c cã liªn quan cña tØnh tr íc khi tr×nh Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. C¸c c¬ quan ®îc hái ý kiÕn tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ khi nhËn ® îc v¨n b¶n hái ý kiÕn, nÕu qu¸ thêi h¹n nµy kh«ng tr¶ lêi th× coi nh ®ång ý. §iÒu 45. Thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn ®èi víi ho¹t ®éng cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc diÖn khuyÕn khÝch ®Çu t chÞu sù thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 61/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ.
 20. 20 Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 46. HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ban hµnh, thay thÕ cho NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. 2. C¸c dù ¸n ®Çu t ®ang hëng u ®·i theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc tríc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994 hoÆc theo NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc vÉn ®îc tiÕp tôc hëng c¸c u ®·i ®Çu t cho ®Õn hÕt thêi gian cßn l¹i theo GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· cÊp. ¦u ®·i vÒ thuÕ lîi tøc ghi trong GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®îc chuyÓn thµnh u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 1999. ¦u ®·i vÒ thuÕ doanh thu ghi trong GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t thùc hiÖn ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1998. C¸c dù ¸n ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, x©y dùng, vËn t¶i ®· ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t trong ®ã cã néi dung vÒ gi¶m thuÕ doanh thu nÕu cßn thêi gian ®îc gi¶m th× ®îc ¸p dông møc gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tèi ®a quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ §iÒu 20 NghÞ ®Þnh sè 28/1998/N§-CP ngµy 01 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ "Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng". 3. §èi víi c¸c dù ¸n cã GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc tríc ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 1994 hoÆc theo NghÞ ®Þnh sè 07/1998/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc thuéc diÖn ®îc hëng c¸c u ®·i bæ sung vÒ miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt, miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, c¸c u ®·i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, c¸c u ®·i vÒ miÔn thuÕ nhËp khÈu, vÒ tÝn dông ®Çu t , tÝn dông xuÊt khÈu, b¶o l·nh tÝn dông ®Çu t, b¶o l·nh tÝn dông xuÊt khÈu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy, th× c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t theo thÈm quyÒn ®iÒu chØnh, bæ sung u ®·i cho kho¶ng thêi gian u ®·i cßn l¹i, kÓ tõ ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh. 4. Nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®ang ho¹t ®éng thuéc diÖn ® îc hç trî vµ u ®·i ®Çu t nhng tríc ®©y cha xin GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, nÕu cã hå s¬ xin u ®·i ®Çu t th× ®îc c¬ quan cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t xem xÐt cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t víi néi dung hç trî vµ u ®·i ®îc tÝnh cho thêi gian cßn l¹i cña dù ¸n tÝnh tõ ngµy LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) cã hiÖu lùc thi hµnh. 5. C¸c GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®· cÊp theo c«ng v¨n sè 109/CP-CN ngµy 02 th¸ng 02 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc híng dÉn t¹m thêi trong khi chuyÓn tiÕp sang ¸p dông LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) sè 03/1998/QH10, nÕu c¸c møc u ®·i míi chØ ghi khung thêi h¹n ®îc hëng u ®·i th× chñ ®Çu t göi c«ng v¨n ®Ò nghÞ c¬ quan ®· cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t ®iÒu chØnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản