Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
97
lượt xem
39
download

Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N G H Þ   ÞNH   § C ñ A  c h Ý n h   H ñ  S è  52/1999/N§­C P  n g µ y  08 th¸ng  n¨ m  1999 P 7  V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  Q u ¶ n  lý ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g ch Ý nh P H ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng,9  ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng    é: X ©y  ùng,TµichÝnh,K Õ   ¹ch vµ  ®Ò ngh c B tr c¸cB   d      ho   §Çu , t N G H Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng,thay thÕ  Òu  Ö  xd     §i l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ∙  l  tv x d ® ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng  n¨m   ng 16  7  1996  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 92/CP  µy  th¸ng8  ng 23    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ. c ch ph §i Ò u 2. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý. k §i Ò u 3.  é   ëng  é   ©y  ùng  ñ  ×phèihîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  B tr BX d ch tr     v   K ho v §Çu   é   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   µ    é,  µnh  ã  ªn tB T     h Nh n     v c¸c B ng c li   quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ  Óm    Öc    µnh    h  v ki travi thih Quy  Õ   ch Qu¶n  ýl  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ¬ng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng,Héi ®ång    ¬   Qu¶n  ÞTæng  tr   c«ng    µ   ícvµ    åchøc  ã  tyNh n   c¸ct   c li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 2. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy  Õ ch q u ¶ n  lý § Ç U  T ¦ v µ   © y  D ù N G   x k theo NghÞ   nh  è:52/ (Ban  µnh  Ìm  h   ®Þ s   1999/N§­   CP ngµy  th¸ng7  08    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph C h ¬ n g  I N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G §i Ò u    ôc  ch, yªu  Çu  ña  1. M ®Ý   c c qu¶n  ý®Çu    µ  ©y  ùng  l  tv x d 1. KhuyÕn  Ých    µnh  Çn    kh c¸c th ph kinh  Õ  u     t ®Ç t s¶n  Êt kinh  xu   doanh  phï hîp víi Õn îcvµ       chi l   quy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      éicña  t  íctrong ho ph¸ttr     ­ x∙h   ®Ê n     tõng  êikú    th   ®Ó chuyÓn  Þch  ¬  Êu  d cc kinh  Õ  t theo  íng  h c«ng nghiÖp    ho¸, hiÖn  iho¸,®Èy  ®¹     nhanh  èc ®é   t   t¨ng tr ng    ë kinh tÕ, n©ng     cao  i  èng  Ët ®ê s v  chÊt,tinhthÇn  ña  ©n  ©n.    c nh d 2. Sö   ông    ån  èn  u    Nhµ   íc qu¶n  ý®¹t hiÖu   d c¸c ngu v ®Ç t do  n  l    qu¶    cao nhÊt,chèng    tham      Ý. «,l∙ngph 3. B¶o  ¶m   ©y  ùng    ® xd theo quy  ¹ch x©y  ùng,kiÕn  óc,®¸p  ho   d   tr   øng    yªu cÇu  Òn  ÷ng,m ü   b v   quan,b¶o  Ö     v m«i  êng  tr sinh th¸   ¹om«i  êng  ¹nh    it   ; tr c tranh  lµnh  ¹nh  m trong x©y  ùng, ¸p  ông    d  d c«ng  Ö     Õn,b¶o  ¶m   Êt l ng ngh tiªnti   ® ch  î   vµ  êih¹n x©y  ùng  íi   Ý  îp lý, ùc hiÖn  th     d v   ph h     chi th   b¶o  µnh  h c«ng  ×nh. tr §i Ò u    2. Nguyªn  ¾c  ¬  cña  t c b¶n  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng l  tv x d 1. Ph ©n  nh  â    ®Þ r chøc  n¨ng qu¶n  ýcña  µ   íc vµ  ©n  Êp  l  Nh n   ph c qu¶n  ý l  vÒ   u    µ  ©y  ùng  ï hîp  íitõng  ¹  ån  èn  u     µ  ñ  u  . ®Ç t v x d ph   v  lo ingu v ®Ç t v ch ®Ç t  Thùc  Ön  hi qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d theo dù      ¸n,quy  ¹ch vµ  ho   ph¸p luËt.   2. C¸c  ù  ®Ç u    éc  èn  ©n    d ¸n  t thu v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  nhµ    n  td do  níc b¶o    l∙nh,vèn  Ýn  ông  u    ph¸ttr Ón cña  µ   íc vµ  èn  doanh    td ®Ç t  i   Nh n   v do  nghiÖp  µ  íc®Ç u    nh n   tph¶i® îcqu¶n  ýchÆt  Ïtheo  ×nh tù ®Ç u    µ  ©y     l  ch   tr     tv x dùng quy  nh  i víi õng lo¹ vèn. ®Þ ®è    t    i 3. §èi víic¸c ho¹t®éng  u   , x©y  ùng  ña  ©n  ©n,  µ   íc chØ            ®Ç t   d c nh d Nh n   qu¶n  ývÒ   l   quy  ¹ch,kiÕn  ócvµ  ho   tr   m«i  êng  tr sinh th¸ .  i 4. Ph ©n  nh  â tr¸chnhiÖ m   µ  Òn  ¹n  ña  ¬    ®Þ r    v quy h c c quan  qu¶n  ýnhµ  ­ l  n íc,cña  ñ  u  , cña  chøc   Ên  µ  µ  Çu    ch ®Ç t  tæ  t v v nh th trong qu¸ tr×nh ®Ç u    µ       tv x©y  ùng. d §i Ò u    èit ng,ph¹m    iÒu  3. §  î   vi® chØnh  ña  c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng d 1.§èit ng qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng     î   l  tv x d bao  å m: g a)  ù   ®Ç u    µ  ©y  ùng  íi,c¶it¹o,söa  ÷a  ín, ©ng  Êp    ù  D ¸n  tv x d m    ch l   n c c¸c d ¸n ®∙  u    ©y  ùng;   ®Ç tx d
 3. 3 b)  ù   ®Ç u      D ¸n  t ®Ó mua   ¾ m   µis¶n  Ó   thiÕtbÞ,  s t  k c¶    m¸y  ãc  m kh«ng  cÇn  ¾p  Æt  µ  l® v s¶n  È m   ph c«ng  Ö   ngh khoa  äc  íi; hm c) Dù   sö  ông  èn  ©n    ¸n  d v ng s¸ch nhµ  íc ®Ó     n  quy  ¹ch    iÓn vïng, ho ph¸ttr     l∙nhthæ, quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh,quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,n«ng      ho     i     ho   d ® th   th«n; d) C«ng  ×nh  ©y  ùng  ö  ông  èn  µ  íc m µ   tr x d sd v nh n   kh«ng yªu  Çu  c ph¶i   lËp dù    u  ;   ¸n ®Ç t ®)  C¸c  i t ng ®Ç u    µ  ©y  ùng  ®è  î   tv x d kh«ng  ö  ông  èn  µ  íc. sd v nh n 2.Ph¹m    iÒu    vi® chØnh: a) §èivíi   ù    u    ña  ¬        d ¸n ®Ç tc c quan  µ  íc,doanh  c¸c nh n   nghiÖp  µ  ícsö  nh n   dông  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    n  td do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông   vtd ®Ç u      iÓn cña  µ   íc,vèn  u    ña  tph¸ttr   Nh n   ®Ç tc doanh  nghiÖp  µ  íc,Nhµ   íc nh n   n  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d th«ng qua  Öc  Õt  nh  u    vi quy ®Þ ®Ç tsau        ∙  khid ¸n ® ® îcthÈm  nh  Ò     ®Þ v quy  ¹ch    iÓn ngµnh,quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ, ho ph¸ttr     ho xd ® th   n«ng  th«n,quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  ©y  ùng, sö  ông  t  ai,tµi   chu x d    xd  d ®Ê ®     nguyªn,b¶o  Ö     v m«i  êng  tr sinh th¸i ú theo      (tu yªu  Çu  i  íitõng  ¹  ù    c ®è v   lo i ¸n), d vÒ   ¬ng    µichÝnh,gi¸c¶  µ  Öu  ph ¸n t       v hi qu¶  u    ña  ù    ®Ç tc d ¸n; b)  èivíic¸c dù  ®Ç u    ña    §       ¸n  t c c¸c doanh  nghiÖp  ö  ông  èn  Ýn  ông  sd vtd ®Ç u    t ph¸ttr Ón cña  µ   íc thùc  Ön   i   Nh n   hi theo  quy  nh  Ò   Ýn  ông  u    ®Þ vtd ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc.C¸c  ù    ö  ông  èn  Ýn  ông  u     i   Nh n   d ¸n s d vtd ®Ç tkh«ng  Nhµ   do  nícb¶o    l∙nh, ñ  u    ù chÞu   ch ®Ç tt   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öu    v hi qu¶  u  ;tæ  ®Ç t  chøc    cho vay  èn  ã  v c tr¸chnhiÖ m     xem   Ðt dù    µ  Õt  nh  x   ¸n v quy ®Þ cho  vay  èn    u   v ®Ó ®Ç t  ; c) §èivíic¸c dù    u    ña            ¸n ®Ç tc c¸c doanh  nghiÖp  ö  ông    ån  èn  sd c¸c ngu v kh¸c,Nhµ   íc qu¶n  ý th«ng    n  l  qua  Öc  ¨ng  ý  vi ® k kinh doanh, cÊp  Ðp  ©y    ph x dùng  Õu  ù    u    ã  ©y  ùng)quy  nh  ¹ §iÒu  cña  (n d ¸n ®Ç tc x d   ®Þ t i 13  Quy  Õ   µy; ch n d)  èivíidù    §     ¸n quy  ¹ch    iÓn vïng,l∙nhthæ, quy  ¹ch    iÓn ho ph¸ttr        ho ph¸ttr   ngµnh, quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ    ho x d ® th v n«ng  th«n,Nhµ   íc qu¶n  ý viÖc  ö    n  l  s dông  ån  èn  ©n  ngu v ng s¸ch ®Ó   ùc hiÖn  ù    ng  êiqu¶n  ýviÖc      th   d ¸n,®å th   l  huy ®éng    ån  èn  c¸cngu v kh¸c®Ó   Ëp vµ  iÓnkhaic¸cdù      l   tr       ¸n quy  ¹ch chitiÕt; ho       ®)  èivíic¸c dù  ®Ç u    ña  ¬  §       ¸n  tc c quan  idiÖn  Öt Nam   ¹  íc ngoµi; ®¹   Vi   ti   n   dù  cã  ¸n  yªu  Çu  ¬  Ët  éc  ninh,quèc  c cm thu an    phßng; dù  mua   ë  ÷u      ¸n  s h b¶n quyÒn,  Öc  Ëp  ù  ®Ç u    thùc  Ön  vi l d ¸n  t hi theo quy  nh   ña  ®Þ c Quy  Õ   µy; ch n   viÖc  Èm   nh  ù    Õt  nh  u    µ  th ®Þ d ¸n,quy ®Þ ®Ç t v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù  theo l    d ¸n    quy  nh  ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ;   Ch ph e)  ù   ®Ç u    ña  êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi ®Ç u    ¹  Öt D ¸n  t c ng     ®Þ cën     tt iVi   Nam   µ  êinícngoµith ng  óë  Öt Nam   îcthùc hiÖn  v ng       ê tr   Vi   ®    theo ph¸p luËtvÒ      khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc;viÖc     qu¶n  ýx©y  ùng  ùc  Ön  l  d th hi theo  Quy   chÕ   µy. n §i Ò u    ×nh  ù®Ç u    µ  ©y  ùng 4. Tr t  tv x d 1.Tr×nh  ù®Ç u    µ  ©y  ùng    t  tv x d bao  å m   giai o¹n: g 3    ® a) ChuÈn  Þ  u  ;   b ®Ç t b) Thùc  Ön  u  ;   hi ®Ç t c)K Õt  óc x©y  ùng,® a    th   d   c«ng  ×nh vµo  tr   khaith¸csö  ông.    d
 4. 4 2. C¸c    c«ng  Öc  vi trong giai®o¹n  ùc hiÖn  u    µ  Õt  óc x©y  ùng     th   ®Ç tv k th   d ® a c«ng  ×nh  µo  tr v khai th¸c sö  ông  ã  Ó  ùc  Ön  Çn  ù     d c th th hi tu t hoÆc   èi g  ®Ç u,  xen  Ïtïytheo ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng dù    ngêicã  Èm  Òn  k      ki c th c t   ¸n do    th quy quyÕt ®Þnh  u    Õt ®Þnh   ®Ç tquy   3. §èi víic¸c dù  ph¶i thu  åi vèn, chñ  u     ã          ¸n    h    ®Ç t c tr¸chnhiÖ m     thu  åi h  vèn  µ  µn    èn  u  . v ho tr¶v ®Ç t §i Ò u      Ých  õng÷ 5. Gi¶ith t  Trong  Quy  Õ   µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ch n       d  ®© ®   nh sau: 1. "Dù  ®Ç u  " lµ m ét  Ëp  îp  ÷ng    Êt cã  ªnquan  n   Öc    ¸n  t    t h nh ®Ò xu   li   ®Õ vi bá  èn    ¹o míi,m ë   éng  v ®Ó t     r hoÆc     ¹o nh÷ng  ¬  ë  Ët chÊt nhÊt  nh   c¶it   csv    ®Þ nh»m   t® îcsù    ëng  Ò   è îng hoÆc   ®¹     t¨ngtr v sl   duy  ×,c¶itiÕn,n©ng  tr       cao  Êt ch   l ng cña  î  s¶n  È m   ph hoÆc   Þch  ô  d v trong kho¶ng  êigian x¸c ®Þnh    th      (chØ    bao gå m   ¹t®éng  u    ùctiÕp). ho   ®Ç ttr   2. "C«ng  ×nh  ©y  ùng"  µ s¶n  È m   ña    tr x d l  ph c c«ng  nghÖ   ©y  ¾p  ¾n   x lg liÒn  íi®Êt  v  (bao  å m   kho¶ng  g c¶  kh«ng, m Æt   íc,m Æt   Ón  µ  Ò m   ôc   n  bi v th l  ®Þa)  îct¹othµnh  ®   b»ng  ËtliÖu x©y  ùng,thiÕtbÞ  µ    ng. v    d     v lao®é C«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d bao  å m   ét  ¹ng  ôc   g mh m hoÆc   Òu  ¹ng  ôc   nhi h m c«ng  ×nh  tr n»m  trong  ©y  d chuyÒn  c«ng  nghÖ   ng  é,  µn  ®å b ho chØnh  ã (c   tÝnh  n   Öc  îp t¸cs¶n  Êt)®Ó   ®Õ vi h     xu   s¶n  Êtra s¶n  È m   trong dù  xu     ph nªu    ¸n), 3. "Sù  è    c c«ng  ×nh" lµ nh÷ng    áng, ® æ   ì bé  Ën  Õt  Êu  tr    hh   v   ph kc c«ng  tr×nh,h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh hoÆc   µn  é  tr   to b c«ng  ×nh m µ   ù    áng, ® æ   ì tr   s h h   v  ®ã   µm  l gi¶m  hoÆc   Êt  m kh¶  n¨ng  Þu  ùccña  ch l   c«ng  ×nh,g©y  Êt  toµn  tr   m an  c¸cc«ng  ×nh xung    tr   quanh. 4. "Bé    qu¶n  ýngµnh" lµ Bé,  ¬  l     c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ý ngµnh  l  trong  níc theo  c¶    quy  nh  ña  Ët    ®Þ c Lu Tæ chøc  Ýnh  ñ. Ch ph 5. "Ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u  " lµ ngêi®¹idiÖn      th quy quy ®Þ ®Ç t        theo ph¸p  luËtcña  chøc, c¬    tæ    quan  µ  íc hoÆc     nh n   c¸c doanh nghiÖp  ú  tu theo  ån  ngu vèn  u    ®Ç t quy  nh  ¹    Òu    Òu    Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ t i §i 10, §i 11, §i 12  §i 13  c¸c Quy  chÕ   µy. n 6."Chñ  u  ”lµngêichñ  ë  ÷u  èn,ngêivay  èn    ®Ç t      sh v     v hoÆc   êi® îcgiao ng       tr¸chnhiÖm   ùctiÕp    tr   qu¶n  ývµ  ö  ông  èn    ùc hiÖn  u    l  s d v ®Ó th   ®Ç t theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   7. "Tæng    møc  u  " lµtoµn  é    Ý  u    µ  ©y  ùng  Ó  vèn  ®Ç t     b chiph ®Ç tv x d (k c¶  s¶n  Êt ban  u)  µ  µgií h¹n    Ý  èi®a  ña  ù    îcx¸c ®Þnh  xu   ®Ç v l     chiph t   c d ¸n ®     i trong  quyÕt  nh  u    µ  ®Þ ®Ç t v chØ   îc ®iÒu  ®  chØnh theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 25  Quy  Õ   µy. ch n 8. "Tæng  ù    d to¸n”lµ tæng    Ý   Çn  Õtcho  Öc  u     ©y  ùng     chiph c thi   vi ®Ç t x d (chiphÝ  Èn  Þ  u  ,chiphÝ  ùc hiÖn  u    Ó   mua  ¾ m   ÕtbÞ,   chu b ®Ç t    th   ®Ç tk c¶  s thi     c¸cchiphÝ     kh¸ccña  ù    îctÝnh    ô  Ó      o¹n  ÕtkÕ   ü  Ët   d ¸n)®   to¸nc th ë giai® thi   k thu   x©y  ùng,kh«ng  îttæng  d   v  møc  u    ∙  Öt. ®Ç t® duy 9. "Vèn  u    îcquyÕt    ®Ç t®   to¸n"lµtoµn  é    Ý  îp ph¸p  ∙  ùc hiÖn     b chiph h   ® th   trong qu¸ tr×nh ®Ç u      a  ù    µo       t®Ó ® d ¸n v khaith¸csö  ông.Chi phÝ  îp ph¸p lµ    d    h     chiphÝ    theo ®óng  îp ®ång  ∙  ý  Õt  µ  ÕtkÕ   ù    îcphª duyÖt,b¶o    h  ® k k v thi   d to¸n®       ®¶m   ng  ®ó quy  Èn, ®Þnh  chu   møc,  n    Õ     µichÝnh    Õ   ®¬ gi¸,ch ®é t   ­ k to¸n vµ    nh÷ng  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc cã  ªnquan. Vèn  u    îc quyÕt ®Þ hi h c Nh n   li     ®Ç t®    
 5. 5 to¸ntrong gií h¹n        tæng  i møc  u    ∙  Öt  ®Ç t® duy hoÆc,  ∙  îc®iÒu  ®®  chØnh  Õu  (n cã). 10. "TiªuchuÈn  ©y  ùng" lµc¸c tiªuchuÈn  ü  Ët® îcquy  nh        xd        k thu     ®Þ ®Ó thùc hiÖn      c¸c c«ng  Öc  vi kh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ¾p, nghiÖ m     ¶m     s¸t,thi   x l  thu,® b¶o chÊtl ng c«ng  ×nh ¸p dông   î   tr     cho  õng lo¹ chuyªn ngµnh  ©y  ùng  Nhµ   íc t  i     xd do  n  hoÆc     é  ã  c¸cB c chøc  n¨ng  ©y  ùng  xd chuyªn ngµnh    ban  µnh. h 11. "Quy  Èn  ©y  ùng" lµv¨n b¶n    chu x d      quy  nh    c¸u kü  Ëttèi ®Þ c¸c yªu    thu     thiÓu  ¾t  éc  b bu ph¶i tu©n  ñ  i  íim äi  ¹t ®éng  ©y  ùng  µ    th ®è v   ho   x d v c¸c    gi¶i ph¸p,c¸c tiªuchuÈn  ©y  ùng  îcsö  ông    t® îcc¸c yªn  Çu    Bé       xd ® d ®Ó ®¹       c ®ã do  X ©y  ùng  èng  Êt ban  µnh. d th nh   h 12. "Khu  «   Þ  íi"lµ khu  ©y  ùng  íi tËp    ® th m     x d m  trung theo  ù  ®Ç u     d ¸n  t ph¸ttr Ón h¹ tÇng  ü  Ëthoµn   i    k thu   chØnh, ®ång  é  µ    iÓn nhµ  ña  µn    b v ph¸ttr   c to khu, ® îc g ¾n   íim ét  «   Þ  Ön  ã     v  ® th hi c hoÆc   íim ét  «   Þ  íi ®ang  ×nh  v  ® th m   h thµnh  ã  c ranh  í vµ  gi   chøc  i n¨ng  îcx¸c ®Þnh  ï hîp víiquy  ¹ch  ©y  ùng  ®   ph       ho xd ®«  Þ  îcc¬  th ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt. nh n   th quy phª duy 13. "Dù      iÓn h¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ" lµ dù    u     ©y  ùng    ¸n ph¸ttr     k thu   th     ¸n ®Ç t x d c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ëtphôc  ô    tr     k thu   v chung cho  khu  «  Þ  íihoÆc     ® th m   c¶i t¹on©ng  Êp    c khu  «  Þ  Ön  ã. ® th hi c 14."Dù      iÓnkhu  «  Þ  íi"lµdù    u    ©y  ùng  ¹ tÇng  ü    ¸n ph¸ttr   ® th m     ¸n ®Ç tx d h  k thuËt ®ång  é  µ    b v qu¶n  ýph¸ttr Ón nhµ  l   i   cho  µn  to khu  «   Þ  íi theo    ® th m   quy ho¹ch ®∙  Öt.   duy §i Ò u    ©n  ¹i ù    u   6. Ph lo   ¸n ®Ç t d 1. Tïy theo  Ýnh  Êt cña  ù    µ     t ch   d ¸n v quy    u  ,dù    u    m« ®Ç t  ¸n ®Ç ttrong níc    ® îcph©n  ¹ thµnh  nhã m:  B,      ©n  Êp    lo i   3  A,  C ®Ó ph c qu¶n  ý. l  §Æc   ng  ña  çi tr c m   nhã m   îcquy  nh  ®  ®Þ trong Phô  ôcban  µnh  Ìm    l  h k theo Quy  Õ   µy.   ch n 2. §èivíi   ù    ã m   gå m   Òu  ù    µnh  Çn        d ¸n nh c¸c A  nhi d ¸n th ph (hoÆc  Óu dù  ti   ¸n)trong ®ã   Õu  õng  ù  thµnh  Çn     n t d ¸n  ph (hoÆc  Óu  ù    ã  Ó  c  Ëp ti d ¸n)c th ®é l   vËn  µnh, khaith¸cvµ  ùc hiÖn  h       th   theo  ©n  ú  u     îc ghi trong v¨n    ph k ®Ç t ®       b¶n phª duyÖt b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    ña  êicã  Èm  Òn  × m çi dù          ti   thic ng   th quy th     ¸n thµnh  Çn    ph (hoÆc  Óu dù    îcthùc hiÖn    o¹n  Èn  Þ  u    õ ti   ¸n)®     giai® chu b ®Ç t(t   kh©u  Ëp b¸o c¸o nghiªncøu  l       kh¶    µ  ùc hiÖn  u      ×nh tùm ét  ù    thi) th   v ®Ç tnh tr     d ¸n ®Ç u    c  Ëp,viÖc  ×nh  Öt  µ  t ®é l   tr duy v qu¶n  ýph¶i theo  l    quy  nh  ña  ù    ®Þ c d ¸n nhã m  A. 3. C¸c  ù      d ¸n quan  äng quèc    µnh÷ng  ù    Quèc  éith«ng    tr   gia l   d ¸n do  h  qua vµ  quyÕt ®Þnh  chñ  tr ng  ®Ç u  t ¬  theo quy ®Þnh  t¹ NghÞ  quyÕt sè  i 05/1997/QH10  µy  th¸ng 12  ng 12    n¨m  1997  ña  èc  éinícCéng  µ    éi c Qu h     ho x∙h   chñ  Üa  ÖtNam. ngh Vi   §i Ò u    7. Tr¸chnhiÖm    qu¶n  ývÒ   u    µ  ©y  ùng l   ®Ç tv x d 1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t a) Nghiªncøu  ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh      xd c ch ch s¸ch vÒ   u  ,qu¶n  ýnhµ  íc   ®Ç t  l  n  vÒ   Ünh  ùc  u    l v ®Ç ttrong níc,®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   µ  u    ña  êi    tn    i     v ®Ç tc ng   ViÖtNam     ícngoµi;   ra n  
 6. 6 b) X¸c  nh  ¬ng  íng vµ  ¬  Êu  èn  u      ®Þ ph h   c c v ®Ç tb¶o  ¶m   ù  ©n  i gi÷a ® s c ®è     ®Ç u    ttrongnícvµ  ícngoµitr×nh ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh;     n      ph quy   c)  ×nh  Ýnh  ñ    ù  luËt,ph¸p  Önh, c¸c v¨n  Tr Ch ph c¸c d ¸n    l    b¶n quy  ¹m   ph ph¸p  Ëtcã  ªnquan  n   ¬  Õ,  Ýnh  lu   li   ®Õ c ch ch s¸ch vÒ     qu¶n  ýkinh tÕ, khuyÕn  l     khÝch  u    ®Ç t trong vµ  µi níc nh»m   ùc  Ön  ¬  Êu    ngo     th hi c c kinh  Õ  ï hîp  íi t ph   v  chiÕn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ®Ó     nh  µ    iÓnkinhtÕ     éi; l  ho   ho   æn ®Þ v ph¸ttr     ­x∙h d)  Êp   Êy  Ðp  u    µ  íng  Én    Ý  C gi ph ®Ç t v h d c¸c x nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµitr Ón khaic«ng    Èn  Þ   u     i     t¸cchu b ®Ç t theo  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Lu   tn    i Vi   Nam   µ    v c¸cquy  nh  ã  ªnquan  ña  ®Þ c li   c Quy  Õ   µy; ch n e)    Tæ chøc  Èm   nh    ù  ®Ç u     éc  ã m     ×nh  ñ íng th ®Þ c¸c d ¸n  t thu nh A tr Th t   ChÝnh  ñ  ph xem   Ðt,quyÕt  nh  u    x  ®Þ ®Ç t hoÆc   ng      é   Êp  ¨ng  ý  ®å ý ®Ó B c ® k kinh doanh    cho    ù  ®Ç u    éc  ã m   kh«ng  ïng  èn  µ  íc;theo c¸c d ¸n  t thu nh A  d v nh n     dâiqu¸ tr×nh ®Ç u      ù    u         tc¸cd ¸n ®Ç ttrong kÕ   ¹ch nhµ  íc;   ho   n g)  Tæng   îp  µ  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õ   ¹ch  u    ph¸ttr Ón h v tr Th t Ch ph k ho ®Ç t  i  hµng n¨m  µ  n¨m.  èi hîp  íiBé   µi chÝnh  Óm     v 5  Ph   v  T   ki tra,gi¸m    Öc  ùc s¸tvi th   hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u    éc c¸cnguån  èn  Nhµ   ícqu¶n  ý; k ho   tthu     v do  n  l h)  ñ   ×,phèi hîp  íiBé   ©y  ùng, Bé   ¬ng  ¹i,Bé   µi chÝnh  µ  Ch tr     v  X d   Th m  T  v c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  íng  Én  µ  Óm     Öc  ùc  Ön    ng   ph h d v ki tra vi th hi Quy  Õ  ch ®Êu  Çu; th i)Qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Öc  Ëp,thÈm    Ðt duyÖt,thùc hiÖn    ù      l  n   vi l   tra,   x     c¸cd ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éi. ho     i     ­x∙h 2.Bé  ©y  ùng:  X d a) Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   ©y  ùng,nghiªncøu    ¬  l  n  x d     c¸cc chÕ,  Ýnh  ch s¸ch vÒ     qu¶n  ýx©y  ùng, quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  µ  l  d   ho xd ® th v n«ng  th«n  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  tr   t  ph ban  µnh  h hoÆc   îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  ®  t  ph u quyÒn  ban  µnh; h b) Ban  µnh      Èn, quy  ¹m, quy  Èn  ©y  ùng, quy  ×nh h c¸c tiªuchu   ph   chu x d   tr   thiÕt kÕ   ©y  ùng, c¸c   x d   quy  nh   ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh, h Ö   èng  tr   th ®Þnh  møc,  chØ     tiªukinh tÕ    ü  Ët x©y  ùng, ®Þnh    ­ k thu   d   møc     Ý    Ên  chiph t v ®Ç u    µ  ©y  ùng; tháa  Ën      é   ã  ©y  ùng  tv x d   thu ®Ó c¸c B c x d chuyªn  µnh    ng ban hµnh      Èn, ®Þnh  c¸c tiªuchu   møc,  quy  ¹m,    ph c¸c quy  nh  ®Þ qu¶n  ýchÊt l ng l   î   c«ng  ×nh x©y  ùng  ü  Ëtchuyªn ngµnh; tr   d k thu     c) Chñ   ×cïng Bé     tr     chuyªn ngµnh  ü  Ëttæ    k thu   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   th ®Þ thi   kü  Ëtvµ  thu   tæng  ù      ù    u    µ  ©y  ùng  éc nhã m   ®Ó   Êp  d to¸nc¸cd ¸n ®Ç tv x d thu   A  c cã  Èm   Òn  th quy phª  Öt.Thèng  Êt  duy   nh qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt îng  l  n   ch l c«ng  tr×nh x©y  ùng,theo dâi, Óm      Ön  µ  Õn  Þ  ö  ýchÊtl ng c¸c   d      ki tra,ph¸thi v ki ngh x l    î     c«ng  ×nh x©y  ùng;® Æc   ÖtvÒ   Êt l ng c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc tr   d   bi   ch  î     tr   d thu   c¸cdù    ã m     ¸n nh A; d)  íng  Én  ¹t®éng  ña    H d ho   c c¸c doanh  nghiÖp    Ên  ©y  ùng, doanh  tv x d   nghiÖp  ©y  ùng  µ    chøc  xd v c¸ctæ  qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    u    ©y  ùng; l    d ¸n ®Ç tx d   e)  ñ   ×cïng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh, Ng ©n   µng  µ   Ch tr   B K ho v§ t  T     h Nh nícViÖt Nam   µ    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  íng dÉn  µ  Óm     Öc  ùc     v c¸c B ng   ph h  v ki travi th   hiÖn Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 3.Bé  µichÝnh:   T 
 7. 7 a) Nghiªncøu    Ýnh      c¸cch s¸ch,chÕ     Ò     ®é v huy  ng    ån  èn  u   ®é c¸cngu v ®Ç t  ,qu¶n  ývèn  u      ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  l  ®Ç t®Ó tr   t  ph ban  µnh  h hoÆc   ban  µnh  h theo thÈm  Òn;   quy b) Phèihîp víi é   Õ   ¹ch vµ  Çu           K ho   § B ttrong viÖc  ©n    Õ   ¹ch cÊp    ph bæ k ho   ph¸tvèn  u      ®Ç t cho    é,  a   ¬ng  µ    ù  quan  äng quèc    ö  c¸c B ®Þ ph v c¸c d ¸n  tr   gia s dông  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc;   n c)  èng  Êt  Th nh qu¶n  ý c¸c  l  kho¶n  èn  v vay  µ  Ön  îcña  Ýnh  ñ  v vi tr  ch ph dµnh  cho  u      iÓn; ®Ç tph¸ttr d)  Êp   C b¶o    Ýnh  ñ  l∙nh Ch ph cho doanh nghiÖp  õ c¸c  chøc  Ýn  (tr   tæ  t dông)vay  èn  ícngoµitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   v n      ®Þ c Ch ph e) Thanh    Óm     µichÝnh  i  íidù  cña    chøc,®¬n  Þ  tra,ki trat   ®è v   ¸n  c¸c tæ    v sö  ông  ån  èn  u    ña  µ   íc;híng  Én, kiÓm     Öc  Õt    d ngu v ®Ç t c Nh n   d   travi quy to¸n vèn  u      ù    u    ö  ông  èn  µ  ícvµ  ùc hiÖn  Õt    èn  ®Ç tc¸c d ¸n ®Ç ts d v nh n   th   quy to¸nv ®Ç u      ù    ã m   sö  ông  èn  µ  íc; tc¸cd ¸n nh A  d v nh n   g) H íng dÉn  Öc  Êp  èn  ©n      vi c v ng s¸ch nhµ  íccho  u  ,vèn  ù    n  ®Ç t  s nghiÖp  cã  Ýnh  Êt ®Ç u    µ  ©y  ùng  i víi   ù    ¬ng  ×nh theo  Õ   ¹ch t ch   tv x d ®è     d ¸n,ch c¸c tr   k ho   ®Ç u    µ  tv theo chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   ®¹ c Th t   ph 4.Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam:   h Nh n     a) Nghiªncøu  ¬  Õ,  Ýnh      c ch ch s¸ch qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   Òn tÖ,tÝn  ông    l  n   ti     d ng©n  µng  h trong  u    vµ  ©y  ùng  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  ®Ç t x d tr Th t Ch ph ban  µnh  h hoÆc   ban  µnh  h theo thÈm  Òn;   quy b) Gi¸m      chøc  Ýn  ông  µ    chøc  µichÝnh  Ýn  ông  s¸tc¸c tæ  td v c¸c tæ  t  td kh¸cthùc hiÖn    Ö m  ô:     c¸cnhi v ­ Huy  ng    ån  èn    ®é c¸c ngu v trong vµ  µiníc®Ó     ngo     cho  vay  µih¹n,trung d      h¹n,ng ¾n  ¹n ®èi víi   ù    u      iÓnvµ    h       d ¸n ®Ç tph¸ttr   s¶n  Êtkinhdoanh; c¸c xu     Cho  vay  èn  i víi   ù    v ®è     d ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  ã  Öu  c¸c xu     c hi qu¶,kh¶      thi vµ  ã  c kh¶  n¨ng    î; phèi hîp  µ  ¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho  tr¶ n     v t  ki thu l i   c¸c doanh  nghiÖp vay  èn  ùc hiÖn  îcc¸cc¬  éi®Ç u    ã  Öu  v th   ®    h  tc hi qu¶; B¶o    l∙nhvay,b¶o      l∙nhthanh to¸n,b¶o    ùc hiÖn  îp ®ång, b¶o      l∙nhth   h    l∙nh dù  Çu  µ    ×nh  th v c¸c h thøc b¶o    ©n  µng  l∙nhng h kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt; c) Thùc  Ön    hi b¶o      l∙nhc¸c kho¶n  èn  v vay  ícngoµicña    chøc  Ýn  n    c¸c tæ  t dông    u    µ  ©y  ùng. ®Ó ®Ç tv x d 5.C¸c  é, ngµnh    B  kh¸ccã  ªnquan:   li   a) C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  ùc hiÖn  thu   ph th   chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  íctheo chøc  l  n    n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh. C¸c  é     v  h  m   B cã chøc  n¨ng qu¶n  ýc«ng  ×nh x©y  ùng  l  tr   d chuyªn ngµnh    ban  µnh      h c¸c quy ph¹m,    Èn, ®Þnh  tiªuchu   møc  kinh tÕ    ü  Ët cã  ªnquan  n   ©y  ùng    ­ k thu   li   ®Õ x d sau    ã  ù  khic s tho¶ thuËn  ña  é  ©y  ùng;   c BX d b) C¸c  é   B qu¶n  ý ngµnh  µ    ¬  l  v c¸c c quan  ã  ªnquan  Ò   t  ai,tµi c li   v ®Ê ®     nguyªn,sinh häc,c«ng  Ö,        ngh m«i  êng,th ng  ¹i,b¶o  ån,b¶o  µng    Ých, tr  ¬ m   t  t dit   dis¶n    ãa,c¶nh    v¨n h   quan,quèc    phßng,an    ninh,phßng    ch¸y vµ  ÷a    ch ch¸y cã    tr¸chnhiÖm     xem   Ðt vµ  ã    Õn  x   c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ò     Ên    ã  ªnquan  v c¸c v ®Ò c li   cña  ù    u    d ¸n ®Ç ttrong thêih¹n      quy  nh. Sau  êih¹n  ®Þ   th   quy  nh, n Õu  ®Þ   kh«ng 
 8. 8 nhËn  îcý  Õn    êi ña    é  ®   ki tr¶l   c c¸cB qu¶n  ýngµnh  ã  ªnquan  × ® îcxem     l  c li   th     nh c¸cBé, ngµnh  µ  ¬     v c quan    ∙  èng  Êt víi   ®ã ® th nh     b¶n    Þ. v¨n ®Ò ngh 6.Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  (tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng):   ph tr     ¬   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,trong ph¹m        vichøc n¨ng,quyÒn  ¹n,thùc   h    hiÖn tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íitÊtc¶    chøc  µ    ©n  ùc l  n  v     c¸c tæ  v c¸ nh th   hiÖn  ù    u      a  µn  d ¸n ®Ç ttrªn®Þ b theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    8. Qu¶n  ýc¸cdù    ho¹ch l     ¸n quy  1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ c¬    K ho v§ t l   quan  qu¶n  ýc¸c dù  quy  ¹ch  l     ¸n  ho tæng  thÓ    iÓnkinh tÕ     éivïng,li   ph¸ttr     ­x∙h     ªntØnh trong ph¹m    µn  èc.   vito qu 2.Bé  ©y  ùng   X d qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  ho   d ® th v n«ng  th«n,quy  ¹ch x©y  ùng  ïng träng®iÓ m.   ho   d v    3. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh qu¶n  ý c¸c dù  quy  ¹ch  l     ¸n  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi vµ   i     ­ x∙ h   quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ  ïng  ho xd ® th v v n«ng th«n  thuéc ®Þa  ¬ng    ph theo ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ.   c c Ch ph 4. C¸c  é,  µnh    B ng Trung  ng  ¬ qu¶n  ýc¸c dù  quy  ¹ch  l     ¸n  ho tæng  Ó    th ph¸t tr Ónngµnh  i  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph 5. C¸c  ù  quy  ¹ch    d ¸n  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,quy  ¹ch   i     ­ x∙ h   ho ph¸t tr Ón    i chuyªn  µnh  µ  ng v quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ  ho x d ® th v n«ng  th«n    khi nghiªncøu  ©y  ùng    xd ph¶ilÊy ý  Õn  éng  i ña    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng      ki r r∙ c c¸c B     ph li   ªnquan. Quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  ho   d ® th v n«ng  th«n    khinghiªncøu  Ëp  ù      l d ¸n ph¶i   c«ng  è  b c«ng  khaivµ  ng  Çu    Õn  ña  ©n  ©n  µ  éi ®ång  ©n  ©n     tr c ý ki c nh d vH  nh d sèng    ïng quy  ¹ch.Dù     trªnv   ho   ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng    ho xd (c¶ quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th vµ quy  ¹ch chitiÕt) ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  ho      ®  ® c th quy phª duy ph¶i® îcc«ng  è     b c«ng khai,th ng    ê xuyªn  ¹  ¬  t i quan  Ýnh  Òn    Êp  µ  ¬i c«ng  éng  c ch quy c¸c c vn  c trongvïng quy  ¹ch ®Ó   ©n  ©n  ùc hiÖn  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn.     ho   nh d th   v ki travi th   §i Ò u    9. Qu¶n  ývèn  i víi   ù    ho¹ch l  ®è     d ¸n quy  c¸c 1.  èn    Ëp  V ®Ó l c¸c  ù  quy  ¹ch  d ¸n  ho bao  å m   èn  iÒu    g v® tra,kh¶o    s¸t, nghiªncøu,lËp dù          ¸n quy  ¹ch. ho 2. Vèn    Ëp    ù  quy  ¹ch    ®Ó l c¸c d ¸n  ho tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éi th ph¸ttr     ­ x∙ h   vïng,l∙nhthæ, quy  ¹ch ph¸ttr Ón ngµnh,quy  ¹ch tæng  Ó  ©y  ùng  «        ho     i     ho   th x d ® thÞ  µ  v n«ng  th«n,quy  ¹ch chitiÕtc¸c ®«  Þ    ho         th trung t©m,    quy  ¹ch chitiÕt ho       sö  ông  t  ai  îc sö  ông  ån  èn  ©n  d ®Ê ® ®   d ngu v ng s¸ch nhµ  íc vµ  îc c©n  i   n  ®  ®è   trongkÕ   ¹ch ®Ç u    µng    ho   th n¨m  ña  µ   íc. c Nh n 3. Vèn    Ëp    ù      ®Ó l c¸c d ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng    Õtc¸c khu  ho xd chiti     chøc n¨ng  ®«   Þ  µ  th v n«ng  th«n,quy  ¹ch    Õtkhu    ho chiti   c«ng nghiÖp  µ  v quy  ¹ch  ©y  ho x dùng    Õtc¸c khu  «   Þ  íi,quy  ¹ch    Õtchuyªn  µnh  chiti     ® th m   ho chiti   ng (du  Þch, l   thÓ  ôc  Ó  d th thao,dÞch  ô,. .® îcsö  ông  èn    v .    d ) v huy  ng  õ c¸c dù  ®Ç u   ®é t     ¸n  t vµ  îctÝnh  µo    µnh  ùc hiÖn    ù    u  . ®  v gi¸th th   c¸cd ¸n ®Ç t 4. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  ã    K ho v§ t  T   c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ývµ  ©n  l  c ®èi  èn  µng  vh n¨m cho c«ng    iÒu    t¸c® tra,kh¶o    Ëp  s¸t,l quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸t tr Ón    i kinh  Õ  x∙ héi vïng, l∙nh thæ,  t ­         quy  ¹ch  ho ph¸t tr Ón  µnh, quy    i ng  
 9. 9 ho¹ch ®«  Þ  µ    th v n«ng  th«n,híng dÉn    é   µ    a  ¬ng  chøc  ùc     c¸c B v c¸c ®Þ ph tæ  th   hiÖn. 5. K Õ   ¹ch  èn  µng    ho vh n¨m cho c«ng    Ëp  t¸cl quy  ¹ch  ©y  ùng  ïng, ho x d v   quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ  ho x d ® th v n«ng  th«n  ®Þa   ¬ng  Ëp  Õ   ¹ch,Bé  do  ph l k ho   K Õ   ¹ch  µ  Çu   èng  Êt  íiBé   µi chÝnh  µ  é   ©y  ùng    ×nh ho v§ t th nh v   T   vBx d ®Ó tr   Thñ   íng  Ýnh  ñ  t Ch ph phª duyÖt. ViÖc    qu¶n  ý sö  ông  ån  èn  µy  îc l  d ngu v n ®   ph©n  Êp  c qu¶n  ýtheo ph¸p luËtvÒ   ©n  l        ng s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    10. Qu¶n  ýc¸cdù    ö  ông  èn  ©n    µ  íc l     ¸n s d v ng s¸ch nh n   1.C¸c  ù    ö  ông  èn  ©n    d ¸n s d v ng s¸ch nhµ  ícbao  å m:   n  g a) C¸c  ù    Õt  Êu  ¹ tÇng    d ¸n k c h   kinhtÕ     éi, èc    ­x∙h   qu phßng,an    ninh kh«ng    cã kh¶ n¨ng    åivèn  µ  îcqu¶n  ýsö  ông  thu h   v®  l  d theo  ©n  Êp  Ò     ©n   ph c v ching s¸ch nhµ  íccho  u      iÓn;   n  ®Ç tph¸ttr b) Hç  î   ù    ña      tr  d ¸n c c¸cdoanh  c¸c nghiÖp  u    µo    Ünh  ùc  Çn  ã  ®Ç tv c¸cl vcc sù  tham    ña  µ   íctheo quy  nh  ña  giac Nh n     ®Þ c ph¸p luËt;   c) Chi cho     c«ng    iÒu    t¸c® tra,kh¶o    Ëp    ù    s¸t, c¸c d ¸n quy  ¹ch tæng  Ó  l ho   th ph¸ttr Ón kinh tÕ    éivïng,l∙nhthæ, quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ   i     x∙ h        ho xd ® th v n«ng  th«n khi® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ      t  ph cho  Ðp; ph d) Cho    vay  ña  Ýnh  ñ    u      iÓn; c Ch ph ®Ó ®Ç tph¸ttr ®)  èn  Êu  V kh hao  ¬  c b¶n  µ    v c¸ckho¶n    ña  µ   íc®Ó   ¹ cho  thu c Nh n   l   i doanh  nghiÖp  µ  íc®Ó   u  . nh n   ®Ç t 2. ThÈ m   Òn  Õt  nh  u   c¸c dù  sö  ông  èn  ©n    quy quy ®Þ ®Ç t   ¸n  d v ng s¸ch  nhµ  íc: n a) Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  u      t  ph quy ®Þ ®Ç thoÆc   û  Òn  Õt  nh   u quy quy ®Þ ®Ç u      ù    éc nhã m   tc¸cd ¸n thu   A; b) Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng, c¬    quan  Trung  ng  ña      ¬ c c¸c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi (®îc x¸c ®Þnh  ch tr            trong LuËt  ©n     Ng s¸ch Nhµ   íc), ñ   Þch  û     n  Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  u      quy ®Þ ®Ç t c¸c dù    éc nhã m   vµ  ¸n thu   B  C. ­ §èivíidù  nhã m   C,  ¬        ¸n  B,  c quan  Õt  nh  u    quy ®Þ ®Ç t ph¶ic¨n  theo    cø  quy  ¹ch    iÓn ngµnh, quy  ¹ch    iÓn kinh tÕ    éicña  a   ­ ho ph¸ttr     ho ph¸ttr     x∙ h   ®Þ ph ¬ng  µ  Õ   ¹ch vèn  ©n  v k ho   ng s¸ch ®∙  îcduyÖt ®Ó   Õt ®Þnh  u    µ  Þu   ®    quy   ®Ç tv ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Öu    v hi qu¶  u  . ®Ç t Riªng  i  íic¸c dù  nhã m   c¬  ®è v     ¸n  C,  quan  Õt  nh  u     quy ®Þ ®Ç t ph¶i b¶o    ®¶m   ©n  i vèn  u      ùc hiÖn  ù    c ®è   ®Ç t®Ó th   d ¸n kh«ng    n¨m; qu¸ 2  c) Tæng   ôc  ëng      c tr c¸c Tæng   ôc  ùcthuéc  é   ã  Ó  îc Bé   ëng  y  c tr   B c th ®   tr ñ quyÒn  Õt ®Þnh  u      ù    ã m   quy   ®Ç tc¸cd ¸n nh C; d) Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H N   th ph H Ch Minh  îcuû  Òn  ®   quy cho Gi¸m  c  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   Õt  nh  u    ®è S K ho v§ tquy ®Þ ®Ç t c¸c dù    ã    ¸n c møc  èn  íi tû ®ång. C¸c  v d    2    tØnh  µ  µnh  è  v th ph cßn  ¹   ñ   Þch  l iCh t , Uû   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  Ó  y  Òn  c th ñ quy cho Gi¸m  c  ë  Õ   ¹ch vµ  ®è S K ho   §Çu   Õt ®Þnh  u      ù    ã  tquy   ®Ç tc¸cd ¸n c møc  èn  íi v d  500  iÖu®ång; tr  
 10. 10 e) Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Êp  Ön, cÊp    îcquyÕt  nh  u   nh d c huy   x∙®   ®Þ ®Ç t  c¸c dù  thuéc  ån  èn  ©n    ¸n  ngu v ng s¸ch  Héi  ng  ©n  ©n   Êp  do  ®å nh d c tØnh  ph©n  Êp. c §èivíi   ù    u      Êp  Ön  ïng  èn  ©n      d ¸n ®Ç të c huy c¸c d v ng s¸ch nhµ  ícph¶i® ­   n    îc Uû     ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh  Êp  Ën  µ  ch thu v qu¶n  ý chÆt  Ï vÒ     l  ch   quy ho¹ch,m ôc      iÓnkinhtÕ     éi.   tiªuph¸ttr     ­x∙h §èivíi   ù      Êp    ïng  èn  ©n      d ¸n ë c x∙d c¸c v ng s¸ch nhµ  íc®Ç u    µ  ©y  ùng    n  tv x d kªnh  ¬ng,® êng  m   n«ng th«n,tr ng  äc,tr¹m x¸,c«ng  ×nh v¨n hãa   ê h       tr     sau    ­ khi® îc Héi  ng  ©n  ©n  Êp      ®å nh d c x∙ th«ng qua ph¶i ® îc Uû       ban  ©n  ©n   Êp  nh d c huyÖn  Êp  Ën  Ò   ôc    u    µ  ch thu v m tiªu®Ç tv quy  ¹ch. ho C¸c  ù  kªnh  ¬ng, chuång  ¹  êng  d ¸n  m   tr i® , n«ng th«n,tr ng  äc    Êp      ê h ë c x∙ ®Ç u    ån  ng  ãp  ña  ©n, Uû   tngu ®ã g c d   ban  ©n  ©n  Êp    Þu  nh d c x∙ch tr¸chnhiÖm     tæ  chøc  ùc  Önnh©n  u    vµ  ©y  ùng  th hi ®Ç t x d theo Quy   Õ   chøc    ch tæ  huy ®éng, qu¶n  ývµ  ö  ông      l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña  ©n  ©n    ®ã g t  c nh d ®Ó x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ña      Þ  Ên,ban  µnh  Ìm  d c s h  c c¸c x∙,th tr   h k theo  NghÞ   nh   ®Þ sè 24/1999/N§­   µy  th¸ng4  CP ng 16    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph   g)  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u     Ng   th quy quy ®Þ ®Ç t kh«ng  îc sö  ông  ån  ® d ngu vèn  ù  s nghiÖp    u    ©y  ùng  íi.§èivíiviÖc    ¹om ë   éng,n Õu  ö  ®Ó ®Ç t x d m      c¶it   r   s dông  ån  èn  ù  ngu v s nghiÖp  ã c møc   õ 1  û ®ång  ëlªn®Ó   u    t  t  tr     ®Ç t ph¶ithùc     hiÖn    ñ tôcchuÈn  Þ  u    µ  ùc hiÖn  u    c¸cth     b ®Ç tv th   ®Ç ttheo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  chÕ   µy. n §i Ò u    11. Qu¶n  ýc¸c dù    u    ö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   íc l     ¸n ®Ç ts d vtd do  n  b¶o  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n 1. C¸c  ù  s¶n  Êt kinh    d ¸n  xu   doanh  ña   ©n,  chøc  c t nh tæ  kinh  Õ  t kh«ng  thuéc doanh  nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn  nh n     theo kho¶n  §iÒu  cña  1  13  Quy  Õ   ch nµy. 2. Chñ   u      ù  thuéc    ®Ç t c¸c d ¸n  doanh nghiÖp  µ  íc sö  ông  èn  Ýn  nh n   d vt dông  Nhµ   íc b¶o  do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç tph¸ttr Ón cña  µ   íc:chÞu   i   Nh n   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öu    v hi qu¶  u    µ    î vèn  ®Ç tv tr¶n   vay  ng  ¹n;tæ  ®ó h   chøc  cho    vay chÞu  tr¸chnhiÖ m   Èm   nh  ¬ng  tµichÝnh, ph¬ng  tr¶ nî vµ    th ®Þ ph ¸n      ¸n      cung  øng  èn,gi¸m    ùc hiÖn  èn  v  s¸tth   v vay  ng  ôc  ch  µ    åivèn  ®ó m ®Ý v thu h   vay. §èi víic¸c dù  sö  ông  èn        ¸n  d v vay  íc ngoµi do  µ   íc b¶o  n    Nh n   l∙nh,chñ    ®Ç u    t cßn ph¶ithùc hiÖn        c¸c cam   Õt    k khivay  èn  v theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. 3. ThÈ m   Òn  Õt  nh  u      ù    ña    quy quy ®Þ ®Ç tc¸cd ¸n c doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   sö  ông  èn  Ýn  ông  nhµ  íc b¶o    µ  èn  Ýn  ông  u    d vtd do  n  l∙nhv v t d ®Ç t ph¸ttr Ón  i  cña  µ   íc,thùc hiÖn  Nh n     theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t i 2  10  Quy  Õ   µy. ch n Héi  ng  ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ  íc ® îc quyÒn  Õt  nh   ty nh n     quy ®Þ ®Ç u      ù    ã m   Riªng c¸c Tæng  tc¸c d ¸n nh C.     c«ng    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  tynh n   Th t   phñ  ùctiÕp qu¶n  ý,Héi ®ång  tr     l    qu¶n  Þ cña  tr   tæng c«ng    îcquyÒn  Õt ty®   quy   ®Þnh  u      ù    ã m   C. ®Ç tc¸cd ¸n nh B,  4. Chñ   u    c¸c dù  nhã m     ö  ông    ån  èn    ®Ç t   ¸n  Cs d c¸c ngu v quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  îc quyÒn  2  n ®  phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu, kÕt  duy k ho ®Ê th   qu¶  u   ®Ê thÇu,hîp ®ång     giao nhËn  Çu,kiÓm    Êtl ng,nghiÖ m    µ  Õt to¸n   th   trach  î   thu v quy    
 11. 11 vèn  u    ®Ç ttheo    Õ   ,  Ýnh  c¸c ch ®é ch s¸ch hiÖn  µnh  ña  µ  íctrong ph¹m      h c nh n     vi tæng møc   u    µ    éi dung    ®Ç t v c¸c n   ghi trong quyÕt  nh  u  , thiÕtkÕ   ü    ®Þ ®Ç t   k thuËt vµ    tæng  ù  d to¸n ®∙  îc ngêi cã  Èm   Òn  Õt  nh   u    phª  ®    th quy quy ®Þ ®Ç t   duyÖt. Tæ     chøc cho vay  èn  v theo  âi vµ  Óm     ùc  Ön  u    theo d   ki tra th hi ®Ç t   quyÕt ®Þnh  u    µ  ùc hiÖn  Õt to¸nvèn  u  .   ®Ç tv th   quy     ®Ç t C¸c  ù  nhã m   B   d ¸n  A,  qu¸  ×nh  ùc  Ön  u    îc ¸p  ông  tr th hi ®Ç t ®   d theo    quy ®Þnh  i víi ù    ö  ông  èn  ©n  ®è     ¸n s d d v ng s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    12. Qu¶n  ýc¸c dù    ö  ông  èn  u      iÓn cña  l     ¸n s d v ®Ç t ph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íc nh n ThÈ m   Òn  Õt  nh  u    µ  ùc hiÖn  u    îc quy  nh    quy quy ®Þ ®Ç t v th   ®Ç t ®   ®Þ nh sau:   1.  èi víic¸c dù  nhã m   thÈm   Òn  Õt  nh   u    vµ  ùc §       ¸n  A,  quy quy ®Þ ®Ç t th   hiÖn  u    îc¸p dông  ®Ç t®     theo  quy  nh  i víidù    ö  ông  èn  ©n  ®Þ ®è     ¸n s d v ng s¸ch  nhµ  íc; n  2. §èi víic¸c dù  nhã m   C           ¸n  B,  doanh  nghiÖp  µ  íc c¨n  vµo    nh n   cø  quy ho¹ch ph¸ttr Ón ngµnh  ∙    nh    Õt  nh  u   ; qu¸  ×nh  ùc  i   ® x¸c ®Þ ®Ó quy ®Þ ®Ç t   tr th   hiÖn  u    doanh  ®Ç tdo  nghiÖp  ù chÞu  t  tr¸chnhiÖ m     ¬  ë  ùc hiÖn  ng     trªnc s th   ®ó c¸cchÕ     Ýnh    ®é ch s¸ch hiÖn  µnh  ña  µ  ícvÒ     h c nh n   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d vÒ   nh   ®Þ møc,  n     µ  ®¬ gi¸ v quy  Õ   u   Çu. Tæ   ch ®Ê th   chøc qu¶n  ý vèn  ña  l  c doanh  nghiÖp  µ    chøc  ç  îvèn  v c¸c tæ  h tr  cho  ù  cã  d ¸n  tr¸chnhiÖm   Óm       ki tra viÖc  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  u    µ  ùc hiÖn  Õt to¸nvèn  u  . th   quy   ®Ç tv th   quy     ®Ç t §i Ò u    13. Qu¶n  ýdù    u    ö  ông    ån  èn    l   ¸n ®Ç ts d c¸cngu v kh¸c 1. C¸c  ù  s¶n  Êt kinh    d ¸n  xu   doanh  ña   ©n,  chøc  c t nh tæ  kinh  Õ  t kh«ng  thuéc doanh  nghiÖp  µ  íc,chñ  u   tù chÞu  nh n   ®Ç t   tr¸ch nhiÖ m   Ò   Öu      v hi qu¶ kinh doanh. ViÖc      kinh doanh    ph¶itheo    quy  nh  ña  Ëtph¸p.N Õ u   ù    ®Þ c lu     d ¸n cã  ©y  ùng, chñ  u    x d   ®Ç t ph¶i lËp  å  ¬  ×nh  ¬    h s tr c quan  ã  Èm   Òn    c th quy ®Ó cÊp  Êy phÐp  ©y  ùng  gi   xd theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n 2. C¸c  ù  cña  ¬    d ¸n  c quan  ¹igiao,tæ  ngo     chøc  èc  Õ  µ  ¬  qu t v c quan  ícn  ngoµikh¸c ®Ç u    ©y  ùng    t  Öt Nam   îc qu¶n  ýtheo  Öp  nh       tx d trªn®Ê Vi   ®  l  Hi ®Þ hoÆc  Tho¶  Ën  ∙  îcký  Õt  íiChÝnh  ñ  Öt Nam   µ  ñ  u    thu ® ®   k v   ph Vi   v ch ®Ç t ph¶i   lËp hå  ¬    Êp  Êy phÐp  ©y  ùng    s xinc gi   xd theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    ñ  u  ,tr¸chnhiÖm  µ  Òn  ¹n  ña  ñ  u   14. Ch ®Ç t    v quy h c ch ®Ç t 1.Chñ  u  :   ®Ç t a) C¸c  ù  ®Ç u    ña  d ¸n  t c doanh  nghiÖp  µ  íc hoÆc   ¬  nh n   c quan, tæ    chøc  cña  µ   íc sö  ông  èn  ©n  Nh n   d v ng s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o  nh n   td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícth×  ñ  u    µ  ×nh    td ®Ç tph¸ttr   Nh n   ch ®Ç tv h thøc  qu¶n  ýdù    ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u    Õt ®Þnh; l   ¸n do    th quy quy   ®Ç tquy       êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    b) Ng   th quy quy ®Þ ®Ç tkh«ng  kiªm  Öm   ñ  u   nhi ch ®Ç t    ¬  , c¸c c quan  µnh  Ýnh  ù  h ch s nghiÖp chØ  µ chñ  u      ù  x©y  ùng  l  ®Ç t c¸c d ¸n  d c¬  ë  ËtchÊtkü  Ëtcña  ¬  sv    thu   c quan  ; ®ã
 12. 12 c) C¸c  ù  ®Ç u    ña      d ¸n  t c c¸c c«ng    îp      ×  ñ  u    µ ngêi ®¹i ty,h t¸cx∙ th ch ®Ç t l      diÖn  theo ph¸p luËtcña       c«ng    tyhoÆc   îp t¸cx∙®ã: h      d) C¸c  ù    u    ña   ©n  × chñ  u    µchñ  ë  ÷u  èn  u  ;   d ¸n ®Ç tc tnh th   ®Ç tl   s h v ®Ç t  e) C¸c  ù      iÓn h¹ tÇng  ü  Ët®«  Þ,dù      iÓn khu  «     d ¸n ph¸ttr     k thu   th   ¸n ph¸ttr   ® thÞ  íith× chñ  u    Uû   m    ®Ç tdo  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Õt ®Þnh  quy   theo c¸cnguyªn t¾c       sau: ­ Chñ   u    µ tæ    ®Ç tl   chøc,doanh    nghiÖp  îcnhµ  íccho  ®  n  thuª®Êt    hoÆc   giao ®Êt    ùc hiÖn  ù    ®Ó th   d ¸n; ­ ViÖc  ùa chän  ñ  u      l  ch ®Ç ttrong tr ng  îp m ét  ù    ã  Òu  chøc,  ê h   d ¸n c nhi tæ    doanh nghiÖp  ã  c nhu  Çu  u    îcthùc hiÖn  c ®Ç t®     theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch ®Êu  Çu th 2.Chñ  u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖm,  Òn  ¹n:   quy h a)    Tæ chøc  Ëp  ù  ®Ç u  , x¸c ®Þnh  â  ån  èn  u   , thùc hiÖn  l d ¸n  t    r ngu v ®Ç t    c¸c thñ tôc vÒ   u    µ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn        ®Ç tv tr   c th quy phª  Öt  duy theo quy  nh   ®Þ t¹ c¸c§iÒu      vµ  cña     i 10,11,12  13  Quy  Õ   µy; ch n b) Tæ     chøc  ùc hiÖn  u    th   ®Ç tbao  å m:  chøc  u   Çu    ùa chän  g tæ  ®Ê th ®Ó l   nhµ  Çu,ký  Õt  îp ®ång  µ  ùc hiÖn  îp ®ång  ∙  ý  Õt  íi   µ  Çu  th   k h   v th   h  ® k k v   nh th c¸c theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) C¸c  ù  ®Ç u    ö  ông  ét    d ¸n  ts d m hoÆc   Òu  ån  èn  nhi ngu v kh¸c nhau  ×   th   chñ  u    ã  ®Ç t c tr¸chnhiÖ m   µn  Ön, li   ôc vÒ     to di   ªnt   qu¶n  ýsö  ông    ån  l  d c¸c ngu vèn  u    õ khichuÈn  Þ   u  ,thùc hiÖn  u    µ  a  ù    µo  ®Ç tt     b ®Ç t    ®Ç tv ® d ¸n v khaith¸c   sö  ông,thu håivµ  µn    èn  u  ; d       ho tr¶v ®Ç t d) Tr¶  î vèn    n  vay  ng  êih¹n  µ  ùc hiÖn    iÒu  Ön  ∙  ®ó th   v th   c¸c ® ki ® cam   Õt  k khihuy  ng  èn;   ®é v   ®)    Khi thay  æi  ñ  u    ×  ñ  u    íi ® îc thay  Õ  ® ch ®Ç t th ch ®Ç t m     th ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m  Õ   õa toµn  é    k th   b c«ng  Öc  u    ña  ñ  u    íc; vi ®Ç tc ch ®Ç ttr e)  êng  îp  ñ  u    ùc tiÕp  Tr h ch ®Ç t tr   qu¶n  ý dù  ph¶i cã  é  l   ¸n    b m¸y  ã    c ®ñ n¨ng  ùcqu¶n  ýdù    µ  ¨ng  ý  ¹ c¬  l  l   ¸n v ® k t   quan  ã  Èm  Òn; i c th quy g) Chñ  u    ã  Òn    Çu    ¬    ®Ç tc quy yªu c c¸cc quan  ÷u  h quan  ña  µ  ícc«ng  c nh n   bè c«ng  khaic¸c quy  nh  ã  ªnquan  n      ®Þ c li   ®Õ c«ng  Öc  u      vi ®Ç t nh quy  ¹ch ho   x©y  ùng,®Êt  ai,tµinguyªn,nguån  íc,®iÖn,giao th«ng  Ën    d   ®      n      v t¶i m«i  êng  , tr sinh th¸     i phßng, chèng  ,   ch¸y,næ,    b¶o  Ö     Ých  hãa, lÞch  ö, an  v di t v¨n    s   ninh,  quèc phßng    ñ  u    Õtvµ  ùc hiÖn. ®Ó ch ®Ç tbi   th   §i Ò u      15. Tæ chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng tv ®Ç tv x d 1. Tæ     chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng  µc¸ctæ  tv ®Ç tv x d l     chøc  Ò  ngh nghiÖp  éc thu   c¸cthµnh  Çn    ph kinh tÕ,cã       tc¸ch ph¸p nh©n, cã  ¨ng  ý       ® k kinh doanh  Ò    Ên    v tv ®Ç u    µ  ©y  ng  tv x ®ù theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.Néi dung  ¹t®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng:    ho   tv ®Ç tv x d Cung  Êp  c th«ng    Ò   b¶n  tinv v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ët,vÒ   ¬  Õ   Ýnh  lu   c ch ch s¸ch ®Ç u    µ  ©y  ùng, lËp    ù  ®Ç u  ,qu¶n  ýdù    u  ,thiÕtkÕ,    tv x d   c¸c d ¸n  t  l   ¸n ®Ç t    so¹n th¶o  å  ¬  êi  Çu, gi¸m    µ  h s m th   s¸tv qu¶n  ý qu¸  ×nh    l  tr thic«ng  ©y  ¾p, x l  qu¶n  ýchiphÝ  ©y  ùng,nghiÖ m    l    xd   thu c«ng  ×nh; tr
 13. 13 Tæ  chøc   Ên  µy  ã  Ó  ý  îp ®ång  ¹ víi   chøc   Ên  u    µ  tv n c th k h   l     tæ  i c¸c tv ®Ç tv x©y  ùng  d kh¸c®Ó   ùc hiÖn  ét  Çn  Ö m  ô  ña    th   m ph nhi v c c«ng     Ên. t¸ctv 3.Tr¸chnhiÖ m  ña    chøc  ¹t®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng:     c c¸ctæ  ho   tv ®Ç tv x d   a) §¨ng  ý  ¹t ®éng   vÊn  u    vµ  ©y  ùng  ¹  ¬  k ho   t ®Ç t x d t ic quan  ã  Èm   c th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   b) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvµ  ñ  u    Ò     éidung  ∙    tr       ch ®Ç tv c¸cn   ® cam   kÕt trong hîp ®ång, bao  å m   sè îng,chÊt l ng,thêigian  ùc hiÖn, tÝnh       g c¶  l    î     th     chÝnh    ña  x¸cc s¶n  È m   µ  Êtl ng s¶n  È m    Ên  ña  × nh; ph v ch  î   ph tv c m   c) Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¶o  Ó m   Ò   hi ngh nghiÖp   Ên  u    µ  ©y  ùng  tv ®Ç tv x d theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Th«ng    éng  i Ò   lu   tinr r∙  n¨ng  ùc ho¹t®éng  ña  v l    c doanh nghiÖp    ñ  u    Õtvµ  ùachän. ®Ó ch ®Ç tbi   l   §i Ò u    16. Doanh  nghiÖp  ©y  ùng xd 1.Doanh    nghiÖp  ©y  ùng  µdoanh  xd l  nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh  tÕ  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,cã  ¨ng  ý  lu   ® k kinh doanh  Ò   v x©y  ùng. d 2.Tr¸chnhiÖ m  ña        c c¸cdoanh  nghiÖp  ©y  ùng: xd a) §¨ng  ý  ¹t®éng  ©y  ùng  ¹  ¬  k ho   x d t ic quan  ã  Èm   c th quyÒn theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   b) ChÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËtvµ  ñ  u    Ò     éidung  ∙    tr       ch ®Ç tv c¸cn   ® cam   kÕt trong hîp  ng, bao  å m   sè îng,chÊt l ng,tÝnh  Ýnh    ña      ®å   g c¶  l    î   ch x¸c c s¶n phÈ m,  êigian thùc hiÖn  îp ®ång, cã  th       h    quy  nh  µ  íng dÉn  ö  ông  ®Þ vh   sd c«ng  tr×nh  íc khi bµn  tr     giao c«ng  ×nh,thùc  Ön  tr   hi b¶o  µnh  Êt l ng  h ch  î s¶n  È m   ph x©y  ùng  µ  d v c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  × nh  tr   d cm theo quy  nh  ¹  Òu  Quy   ®Þ ti§i 54  chÕ   µy; n c)Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh x©y  ùng,chÞu  tr   d   tr¸chnhiÖ m     tr c ph¸p  ËtvÒ   äi  ªnquan  n   toµn  ña    í  lu   m li   ®Õ an  c c¸c c«ng  ×nh  ©n  Ën  µ  tr lcv c«ng  ×nh  ang  ©y  ùng, thùc  Ön  toµn    ng,  tr ® x d   hi an  lao ®é b¶o  Ö   v m«i  êng  tr sinh th¸   i trong qu¸ tr×nh  ©y  ùng. Th«ng    éng  i Ò      x d   tinr r∙  n¨ng  ùc ho¹t®éng  v l    cña  doanh  nghiÖp    ñ  u    Õtvµ  ùachän. ®Ó ch ®Ç tbi   l     §i Ò u    Õ   ¹ch  u    ña    Êp  17. K ho ®Ç tc c¸c c qu¶n  ývµ  ña  l   c doanh  nghiÖp  nhµ  íc n 1.Tæng  îp vµ  ©n  i kÕ   ¹ch ®Ç u  :   h   c ®è   ho   t Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t tæng  îp  èn  u    ña  Êtc¶    µnh  Çn  h v ®Ç t c t   c¸c th ph kinh tÕ    trong n Òn    kinh tÕ  èc  ©n    ù  c¸c c©n  i vÜ     qu d ®Ó d b¸o    ®è   m«,  trong ®ã     phÇn  u    éc  ån  èn  µ  íc bao  å m:  èn  u    éc  ©n  ®Ç t thu ngu v nh n   g v ®Ç t thu ng s¸ch   nhµ  íc,vèn  u    Nhµ   íc b¶o  n  ®Ç t do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u       td ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   Nhµ   íc,vèn  u    n  ®Ç t ph¸ttr Ón cña     i   c¸c doanh nghiÖp  µ  íc ® îc bè  Ý kÕ   nh n     tr   ho¹ch    ¬  ë    trªnc s c¸c quy  nh  ¹  Òu      cña  ®Þ ti§i 10, 11, 12  Quy  Õ   µy;vèn    ch n   quy ho¹ch ph¸ttr Ónngµnh,l∙nhthæ, quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,n«ng     i        ho   d ® th   th«n;  b)  Õ   ¹ch  u      Êp  K ho ®Ç t ë c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Së  ¬ do  K Õ   ¹ch vµ  Çu   ho   § ttæng  îp,ph¶n    µn  é  ¹t®éng  u    ña    µnh  h  ¸nh to b ho   ®Ç tc c¸cth phÇn  kinh tÕ  ¹ ®Þa  ¬ng;   t  i ph
 14. 14 c) K Õ   ¹ch  u    éc  ån  èn  µ  íc ë    Êp    ho ®Ç t thu ngu v nh n   c¸c c ph¶ibè  Ý phï   tr     hîp víi Õ   ¹ch vèn  ∙  ã  µ  Õn ®é   ù    îcduyÖt;     ho   k ® c v ti   d ¸n ®   d)  Õ   ¹ch  u    ña    K ho ®Ç t c c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc ph¶i® îc c©n  i  µ  nh n      ®è v ph¶n ¸nh  y       ån  èn  Êu  ®Ç ®ñ c¸c ngu v kh hao  ¬  c b¶n, tÝch  ü  õ  î tøc      lu t l i  sau thuÕ,c¸cnguån     huy  ng  ®é trong vµ  µiníc,vèn  Ýn  ông  u    ña  µ  ­   ngo     td ®Ç tc nh n ícvµ  èn  ©n    v ng s¸ch nhµ  íchç  î Õu  ã).   n   tr  (n c 2.Thùc  Ön  Õ   ¹ch ®Ç u  :   hi k ho   t a)  µ   íc trùc tiÕp  Nh n     qu¶n  ý viÖc  ùc  Ön  Õ   ¹ch  u    sö  ông  l  th hi k ho ®Ç t d nguån  èn  u    éc ng©n  v ®Ç tthu   s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  u      iÓncña    n  td ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o  n  td do  n  l∙nh; b)  èi víich¬ng  ×nh  èc    ù  quan  äng  èc  §   tr qu gia,d ¸n  tr qu gia  trong  Õ   k ho¹ch  µng  h n¨m  µ  õng  êikú  vt th   ph¸ttr Ón kinh tÕ  quèc  éi quyÕt  nh,  i     do  h  ®Þ   Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph phª  Öt  ôc  duy m tiªu,tiÕn  ,    ®é tæng  møc   èn  u    µ  v ®Ç t v nguån  èn  u    µm  ¬  ë    è  Ý kÕ   ¹ch  µng  v ®Ç t l c s ®Ó b tr   ho h n¨m cho    é,  a   c¸c B ®Þ ph¬ng  ùc hiÖn; th     c)  èi víic¸c  ¬ng  ×nh  §   ch tr ph¸ttr Ón    i kinh  Õ  t kh¸c,cã  ö  ông  èn  ù    sd vs nghiÖp  µ  èn  u    ña  µ   ícth×  µng  v v ®Ç tc Nh n   h n¨m    vµo  ôc    ña  ­ c¨n cø  m tiªuc ch ¬ng  ×nh,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   ©n  i vµ  ©n    ån  èn  u  ,Bé  tr   K ho   § tc ®è   ph bæ ngu v ®Ç t  Tµi chÝnh  ©n  i  µ  ©n    ån  èn  ù    c ®è v ph bæ ngu v s nghiÖp    chi cho  õng  ¬ng  t ch tr×nh vµ    th«ng    n   ¬  b¸o ®Õ c quan qu¶n  ých¬ng  ×nh; l  tr d) C¬     quan  µichÝnh    Êp  ã  t  c¸c c c tr¸chnhiÖm   è  Ý ®ñ   èn    b tr   v cho    ù  c¸c d ¸n ®∙  îcduyÖt   ®  theo  Õ   ¹ch  µ  ícvµ  k ho nh n   theo  ng  Õn    ùc hiÖn  ña  ®ó ti ®é th   c dù ¸n. §i Ò u    éi dung  Õ   ¹ch ®Çu   18. N   k ho   t 1.  Õ   ¹ch  èn  K ho v cho c«ng    iÒu    t¸c ® tra,kh¶o    µ  Ëp  s¸t v l quy  ¹ch  ho ngµnh,l∙nhthæ, quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ       ho   d ® th v n«ng  th«n. 2. Chi  Ý   Èn  Þ   u    bao  å m   èn  u    ®Ó   ùc  Ön  Öc  ph chu b ®Ç t g v ®Ç t th hi vi ®iÒu    trakh¶o    Ëp b¸o    s¸t,   c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  , l   ti   thi kh¶    ña  ù    Èm     thic d ¸n,th ®Þnh  ù    µ  Õt  nh  u  .K Õ   ¹ch chuÈn  Þ   u    d ¸n v quy ®Þ ®Ç t  ho   b ®Ç tbao  å m   g danh  m ôc  ù    µ  èn  d ¸n v v cho  Èn  Þ  u    ña  õng dù  chu b ®Ç tc t   ¸n. 3.K Õ   ¹ch chuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù      ho   b th   d ¸n bao  å m   èn    ùc hiÖn  g v ®Ó th   c«ng  t¸ckh¶o    ÕtkÕ   ü  Ët,c¸c c«ng  Öc  Èn  Þ   ùc hiÖn  ©y  ùng    s¸t,thi   k thu     vi chu b th   xd vµ      Ý  c¸cchiph kh¸ccã  ªnquan  n     li   ®Õ c«ng    Èn  Þ  ùc hiÖn  ù    u   t¸cchu b th   d ¸n ®Ç t. 4. K Õ   ¹ch  ùc  Ön  u       ho th hi ®Ç t bao  å m   èn  u       ùc  Ön  Öc  g v ®Ç t ®Ó th hi vi mua  ¾ m   ËttthiÕtbÞ, x©y  ùng  µ      Ý  ã  ªnquan  n   u  Çu  s v       d v c¸cchiph c li   ®Õ ®Ê th vµ  a  ù    µo  ® d ¸n v khaith¸csö  ông.    d 5. §èivíi èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   ícthùc hiÖn       vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n     theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    Òu  Ön    Õ   ¹ch ®Ç u    µng  19. §i ki ghik ho   th n¨m 1. C¸c  ù  ® îc ghivµo  Õ   ¹ch  Èn  Þ   u      d ¸n      k ho chu b ®Ç tph¶iphï hîp víiquy         ho¹ch ph¸ttr Ónngµnh  µ       i   v l∙nhthæ  îcduyÖt. ® 
 15. 15 2.C¸c  ù    îcghivµo  Õ   ¹ch chuÈn  Þ  ùc hiÖn  u      d ¸n ®     k ho   b th   ®Ç thoÆc   ùc th   hiÖn  u    ®Ç tph¶icã  Õt  nh  u    ï hîp víinh÷ng    quy ®Þ ®Ç t ph       quy  nh  ña  ®Þ c Quy  chÕ   µy    êi®iÓ m   n ë th   th¸ng10  ícn¨m  Õ   ¹ch.   tr   k ho 3. Nh÷ng  ù    éc nhã m   B  Õu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    d ¸n thu   A,  n ch c thi   k thu   tæng  dù    îcduyÖt,nhng  to¸n®     trong quyÕt  nh  u    ∙    ®Þ ®Ç t® quy  nh  ®Þ møc  èn  ña  vc tõng  ¹ng  ôc  µ  ã  ÕtkÕ,  ù  h m v c thi   d to¸n h¹ng  ôc      m thic«ng trong n¨m  ×  îc   th ®   ghikÕ   ¹ch  u  ;c¸c dù  nhã m       ho ®Ç t    ¸n  C ph¶icã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    thi   k thu   tæng  ù  d to¸n® îcduyÖt.      §èi víic¸c dù  ký  Õt  íiníc ngoµi,trong ®ã   ã  Òu  ù  nhá  ×        ¸n  k v         c nhi d ¸n  th tõng  ù  nhá    d ¸n  thic«ng trong n¨m    ph¶i cã  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  ù    thi   k thu   d to¸n ® îc   ngêicã  Èm  Òn    Öt.   th quy phª duy 4.B¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u  :   c¸o t h th   k ho   t a) C¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c  thu Ch ph   Tæng   c«ng    µ  ícvµ  û   tynh n   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,b¸o    ×nh  ×nh  ùc hiÖn    c¸o t h th   kÕ   ¹ch hµng  ý,6  ho   qu   th¸ng,9    th¸ng vµ  n¨m  µo  Çn  u     c¶  v tu ®Ç th¸ng cuèiquý      ®Õ n   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Bé  ©y  ùng,Tæng  ôc  èng    B K ho   § t  T    X d   c Th kª vÒ     Æt   c¸c m huy  ng    ån  èn,khèil ng x©y  ùng,chÊt l ng vµ  ù  è  ®é c¸c ngu v    î   d    î   s c c«ng  ×nh (nÕu  ã),cÊp  tr   c  ph¸t,  thanh  to¸n,dù    µn  µnh,n¨ng  ùcmíihuy    ¸n ho th   l    ®éng  theo biÓu  É u   Tæng  ôc  èng      m do  c Th kª quy  nh; ®Þ b)  èi víic¸c dù  nhã m     µ  ù  quan  äng  èc    ñ   u     §       ¸n  A v d ¸n  tr qu gia,Ch ®Ç t ph¶ib¸o c¸o t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u    µo  µy  hµng      h th   k ho   tv ng 20  th¸ng®Ó     Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t tæng  îp  h b¸o  c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ  µ  Õn  Þ  Th t Ch ph v ki ngh c¸cbiÖn    ph¸p tæ    chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u    th   k ho   ttheo ®óng  Õn ®é.   ti   §i Ò u    20. Gi¸m  nh  u   ®Þ ®Ç t 1. C¸c  ù    c¬    d ¸n do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  Õt  nh  u    × nh n   th quy quy ®Þ ®Ç tth   ph¶ichÞu  ù    s gi¸m  nh  u  . ®Þ ®Ç t 2. Gi¸m  nh  u    µviÖc  Óm      ®Þ ®Ç tl   ki tra,gi¸m    ©n  Ých,®¸nh    õng  s¸t,ph t   gi¸t giai®o¹n    hoÆc   µn  é    ×nh ®Ç u    µ  ©y  ùng, theo  Õt  nh  ña  to b qu¸ tr   tv x d   quy ®Þ c cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t  i 4  n 3.Néi dung     gi¸m  nh  u  : ®Þ ®Ç t a) Gi¸m  nh  Öc    Õt ®Þnh  u  ;   ®Þ vi ra quy   ®Ç t b) Gi¸m  nh  Öc  è  ÝkÕ   ¹ch vµ    ©n    ®Þ vi b tr   ho   gi¶i ng cho  ù    u  ; d ¸n ®Ç t  c) gi¸m  nh    ×nh tæ    ®Þ qu¸ tr   chøc  ùc hiÖn  ù    ï hîp víi th   d ¸n ph       Õt  nh   quy ®Þ ®Ç u  ; t  d)  Õn  Þ   ¬  Ki ngh c quan  Õt  nh  u     quy ®Þ ®Ç t xem   Ðt  ¹ chñ  ¬ng  u    x li   tr ®Ç t (huû  á,t¹m  õng,®iÒu  b  d   chØnh  Õt ®Þnh  u  ); quy   ®Ç t ®)  §¸nh    ¹c¸cquyÕt ®Þnh  u      Õt  óc qu¸ tr×nh ®Ç u  . gi¸l     i   ®Ç tkhik th       t 4. C«ng      t¸cgi¸m  nh  u    îcthùc hiÖn    Êp  ñ íng Ch Ýnh  ñ, ®Þ ®Ç t®     ë c Th t   ph   cÊp  µnh  µ  a  ¬ng: ng v ®Þ ph a) Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  chøc    t  ph quy   tæ  gi¸m  nh  u    ÷ng  ù  ®Þ ®Ç tnh d ¸n thuéc thÈm  Òn  Õt ®Þnh  u    ña  ñ íng;     quy quy   ®Ç tc Th t
 16. 16 b) Bé  ëng    tr qu¶n  ýngµnh,Chñ  Þch  û   l    t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  quy ®Þnh  chøc  tæ  gi¸m  nh  u    ÷ng  ù    éc thÈm  Òn  µnh,®Þa   ®Þ ®Ç tnh d ¸n thu   quy ng   ph¬ng  Õt ®Þnh. quy   5. Khi kiÕn  Þ   ña  chøc     ngh c tæ  gi¸m  nh  u     îc cÊp  Õt  nh   ®Þ ®Ç t ®   quy ®Þ ®Ç u      Èn  × c¸ctæ  tphª chu th     chøc,c¬    quan  ªnquan  ã  li   c tr¸chnhiÖ m    µnh.   thih 6. Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m  nh  u    Þu  ®Þ ®Ç tch tr¸chnhiÖm   ícph¸p  Ët   tr   lu   vÒ     Õt  Ën  c¸c k lu gi¸m  nh   ña  ×nh   µ  ÷ng  Õn  ®Þ cm v nh ki nghÞ   íic¸c cÊp  ã  v    c thÈm  Òn  Ò   Öc  ö  ýdù    u  . quy v vi x l   ¸n ®Ç t 7.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi é  ©y  ùng  µ  é  µichÝnh  íng   K ho   § tph       X B d vBT  h  dÉn  ô  Ó  c th c«ng  Öc  vi gi¸m  nh  u  . ®Þ ®Ç t C h ¬ n g  II C H U È N  B Þ  § Ç U  T §i Ò u    éi dung  21. N   c«ng  Öc  Èn  Þ  u   vi chu b ®Ç t Néi dung    c«ng  Öc  Èn  Þ  u    vi chu b ®Ç tbao  å m: g 1.Nghiªncøu  Ò   ù  Çn  Õtph¶i®Ç u    µ      v s c thi     tv quy    u  ; m« ®Ç t 2. TiÕn  µnh  Õp xóc,th¨m  thÞ  êng    h ti     dß  tr trong nícvµ  µiníc®Ó         ngo     x¸c ®Þnh  nhu  Çu    ô,kh¶  c tiªuth   n¨ng  ¹nh  c tranh cña    s¶n  È m,  ×m  ån  ph t ngu cung  øng  ÕtbÞ,  Ët t cho  thi   v    s¶n  Êt;xem   Ðt  xu   x kh¶  n¨ng  Ò   ån  èn  u     µ  v ngu v ®Ç t v lùachän  ×nh    h thøc ®Ç u  ;   t 3.TiÕn  µnh  iÒu      h ® tra,kh¶o    µ  än  a  iÓ m   ©y  ùng; s¸tv ch ®Þ ® xd 4.LËp  ù    u  ;   d ¸n ®Ç t 5. G öi  å  ¬  ù  vµ    h s d ¸n  v¨n  b¶n  ×nh  n   êi cã  Èm   Òn  Õt  tr ®Õ ng   th quy quy ®Þnh  u    chøc  ®Ç ttæ  cho  vay  èn  u    µ  ¬  v ®Ç tv c quan  Èm  nh  ù    u  . th ®Þ d ¸n ®Ç t §i Ò u    Ëp  ù    u   22. L d ¸n ®Ç t 1. Chñ   u    ã    ®Ç t c tr¸chnhiÖm   Ëp    l hoÆc  thuª c¸c tæ      chøc   Ên  Ëp    t v l b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  , c¸o nghiªncøu      ti   thi b¸o        kh¶    thihoÆc       u  . b¸o c¸o ®Ç t 2. §èi víic¸c dù  nhã m   chñ  u            ¸n  A  ®Ç t ph¶itæ    chøc  Ëp  l b¸o  nghiªn c¸o    cøu  Òn  ti kh¶    µ  thiv b¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶  . êng  îp  ù  ®∙  îc Quèc  thi Tr h d ¸n  ®   héihoÆc   Ýnh  ñ  Õt  nh  ñ  ¬ng  u    ×    Ch ph quy ®Þ ch tr ®Ç tth chØ  Çn  Ëp  c l b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi a)  ÷ng  ù  nhã m   ®∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  Nh d ¸n  A  ®   t Ch ph th«ng qua  b¸o    c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    µ  thiv cho  Ðp  ©n  c¸c dù  thµnh  Çn  ph ph ra    ¸n  ph (hoÆc   tiÓu dù    × nh÷ng  ù    µnh  Çn    ¸n)th   d ¸n th ph (hoÆc  Óu dù      îclËp b¸o    ti   ¸n)®ã ®     c¸o nghiªncøu    kh¶      ét  ù  ®Ç u    c  Ëp,viÖc  ×nh duyÖt  µ  thinh m d ¸n  t®é l   tr   v qu¶n  ý l  dù    ¸n ph¶itheo quy  nh  ña  ù    ã m       ®Þ c d ¸n nh A. b)  èi víidù  nhã m   chñ  u    chøc  Ëp  §     ¸n  B  ®Ç t tæ  l b¸o  nghiªncøu    c¸o    kh¶ thi  Õu  Ðt thÊy  Çn  Õtph¶ilËp  ,n x  c thi     b¸o    c¸o nghiªncøu  Òn    ti kh¶    ×  êi thith ng   cã  Èm  Òn  Õt  nh  u    th quy quy ®Þ ®Ç txem   Ðt quyÕt  nh  µ  ã  cÇu  x  ®Þ v c yªu  b»ng  v¨n b¶n.  
 17. 17 3. §èivíic¸c dù  nhã m     ã          ¸n  C c møc   èn  u     õ 1  û ®ång  ëlªn,chñ  v ®Ç t t   t   tr     ®Ç u    chøc  Ëp b¸o c¸o nghiªncøu  ttæ  l       kh¶  . thi C¸c  ù  cã  d ¸n  møc   èn  u    íi1  û ®ång, c¸c dù  söa  ÷a,b¶o  × v ®Ç t d   t       ¸n  ch   tr   sö  ông  èn  ù  d v s nghiÖp  µ    ù    ña    µnh  ∙  ã  ÕtkÕ   É u   µ    v c¸cd ¸n c c¸cng ® c thi   m v tiªu chuÈn  ü  Ët ® îc Bé   k thu     qu¶n  ýngµnh  l  phª  Öt    ¬  ë  duy trªnc s quy  ¹ch  ho tæng  thÓ  i  íitõng  ïng  ×  ®è v   v th kh«ng ph¶ilËp    b¸o   c¸o nghiªncøu    kh¶    thiriªngcho    tõng  ù  m µ   d ¸n  chØ   Ëp  l b¸o c¸o  u   . Néi  ®Ç t   dung b¸o c¸o  u    do  é   Õ   ®Ç t BK ho¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ô  Ó.  § th   c th B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    µtµiliÖu c¬  ë,chñ  u    ∙  thil       s   ®Ç t ® nghiªncøu,so      s¸nh  µ  ùa chän  ¬ng    u      öic¬  vl  ph ¸n ®Ç t®Ó g   quan  Èm  nh  u    µ  ×nh th ®Þ ®Ç tv tr   ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      th quy quy   ®Ç txem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    éi dung  ñ  Õu  ña      23. N   ch y c b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶      ti   thi 1. Nghiªn cøu  Ò   ù  Çn  Õtph¶i ®Ç u   , c¸c ®iÒu  Ön  Ën  î vµ      vsc thi     t    ki thu l  i khã  kh¨n. 2.Dù   Õn    ki quy    u  ,h×nh  m« ®Ç t  thøc ®Ç u  .   t 3.Chän    khu  ùc  a  iÓ m   ©y  ùng  µ  ù  Ön  v ®Þ ® xd v d ki nhu  Çu  Ön  Ých  ö  c di t s dông  t    ¬  ë  ®Ê trªnc s gi¶m  í møc  èi®a  Öc  ö  ông  t  µ  ÷ng  t  i t   vi s d ®Ê v nh ¶nh  ëng  h vÒ   m«i  êng,x∙héivµ    nh    ã ph©n  Ých,®¸nh    ô  Ó). tr       t¸ ®Þ i c (c   t   gi¸c th 4. Ph ©n  Ých,lùa chän  ¬  é  Ò     t    s b v c«ng  Ö,  ü  Ët(bao  å m   c©y  ngh k thu   g c¶  trång,vËt    nu«i n Õu   ã) vµ    iÒu  Ön    c   c¸c ® ki cung  Êp  Ët   thiÕtbÞ,  c vt   nguyªn  liÖu,n¨ng îng,dÞch  ô,h¹ tÇng.   l  v   5.Ph ©n  Ých,lùachän  ¬  é    ¬ng    ©y  ùng.   t    s b c¸cph ¸n x d 6. X¸c  nh  ¬  é    ®Þ s b tæng  møc  u  ,ph¬ng    ®Ç t  ¸n huy  ng    ån  èn, ®é c¸cngu v   kh¶  n¨ng  µn  èn  µ    î,thu l∙ . ho v v tr¶n     i 7.TÝnh    ¬  é  Öu    to¸ns b hi qu¶  u    Ò   Æt   ®Ç tv m kinhtÕ     éicña  ù    ­x∙h   d ¸n. 8. X¸c  nh  Ýnh  c  Ëp    Ën  µnh, khaith¸ccña    ù  thµnh    ®Þ t ®é l khiv h      c¸c d ¸n  phÇn hoÆc   Óu dù    ti   ¸n (nªucã).   §èi víic¸c dù  mua   ¾ m   ÕtbÞ,        ¸n  s thi   m¸y  ãc  m kh«ng  Çn  ¾p  Æt,  éi c l® n  dung  c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    b¸o      ti   thichØ  ùc hiÖn  th   theo    c¸c kho¶n          1, 2, 4, 6, 7  µ  §iÒu  µy. v 8  n §i Ò u    éi dung  ñ  Õu  ña      24. N   ch y c b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  thi 1.Nh÷ng    ®Ó     nh  ù  Çn  Õtph¶i®Ç u  .   c¨n cø  x¸c®Þ s c thi     t 2.Lùa  än  ×nh    ch h thøc ®Ç u  .   t 3.Ch ¬ng  ×nh s¶n  Êtvµ    Õu  èph¶i®¸p    tr   xu   c¸cy t    øng  ®èivíi   ù    ã  (     d ¸n c c¸c s¶n  Êt). xu 4. C¸c  ¬ng    a   iÓ m   ô  Ó    ph ¸n ®Þ ® c th (hoÆc  ïng ®Þa   iÓ m,  Õn  v  ® tuy c«ng  tr×nh)phï hîp  íiquy  ¹ch  ©y  ùng     v  ho x d (bao  å m   tµiliÖu  Ò   ù  ùa chän  g c¶    v sl  ®Þa  iÓ m,  ® trong ®ã   ã    Êtgi¶i   c ®Ò xu     ph¸p h¹n  Õ   í møc  èi Óu    ch t   i t  thi ¶nh  ëng  h ®èi víi    m«i  êng  µ    éi). tr v x∙h 5.Ph¬ng      ãng  Æt     ¸n gi¶iph m b»ng,kÕ   ¹ch t¸ ®Þnh    Õu  ã).   ho     i c (n c
 18. 18 6. Ph ©n  Ých  ùa chän  ¬ng    ü  Ët,c«ng  Ö     t l  ph ¸n k thu   ngh (bao  å m   c©y  g c¶  trång,vËtnu«in Õu  ã).      c 7. C¸c  ¬ng  kiÕn  óc,gi¶iph¸p  ©y  ùng, thiÕtkÕ   ¬  é  ña      ph ¸n  tr     x d     s b c c¸c ph¬ng      Þ  ùachän,gi¶i ¸n ®Ò ngh l      ph¸p qu¶n  ývµ    l   b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 8. X¸c  nh  â  ån  èn    ®Þ r ngu v (hoÆc  ¹  ån  èn),kh¶  lo ingu v   n¨ng  µichÝnh, t    tæng møc  u    µ  ®Ç tv nhu  Çu  èn  c v theo  Õn ®é.  ¬ng    µn    èn  u    ti   Ph ¸n ho tr¶v ®Ç t (®èivíi ù    ã    Çu    åivèn  u  ).     ¸n c yªu c thu h   d ®Ç t 9.Ph¬ng      ¸n qu¶n  ýkhaith¸cdù    µ  ö  ông    ng. l      ¸n v s d lao®é 10.Ph ©n  Ých  Öu    t hi qu¶  u  . ®Ç t 11. C¸c  èc  êigian  Ýnh  ùc hiÖn  u  . Dù   nhã m       m th   ch th   ®Ç t  ¸n  C ph¶i lËp    ngay  Õ   ¹ch  u   Çu. Dù   nhã m   B  ã  Ó  Ëp  Õ   ¹ch  u   Çu  k ho ®Ê th   ¸n  A,  c th l k ho ®Ê th sau    ã  Õt  nh  u     ú ®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  ù    êi gian  khic quy ®Þ ®Ç t (tu   ki c th c d ¸n).Th   khëic«ng  Ëm   Êt),thêih¹n  µn  µnh  a    (ch nh    ho th ® c«ng  ×nh vµo  tr   khaith¸csö     dông  Ë m  Êt). (ch nh 12.KiÕn  Þ  ×nh    ngh h thøc qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n. 13.X¸c  nh  ñ  u  .   ®Þ ch ®Ç t 14.M èi    quan  Ö   µ  h v tr¸chnhiÖ m  ña    ¬    c c¸cc quan  ªnquan  n   ù  li   ®Õ d ¸n. §èi víic¸c dù  mua   ¾ m   ÕtbÞ,        ¸n  s thi   m¸y  ãc  m kh«ng  Çn  ¾p  Æt,  éi c l® n  dung b¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶    thichØ  ùc hiÖn  th   theo    c¸c kho¶n            1, 2, 6, 8, 9, 10,11,12,13  µ  cña  Òu  µy.       v 14  §i n §i Ò u    25. Tæng  møc  u    ®Ç t 1. Tæng    møc  u    ®Ç tbao  å m   ÷ng    Ý  g nh chiph cho  Öc  Èn  Þ   u  , vi chu b ®Ç t  chiphÝ  Èn  Þ  ùc hiÖn  u  ,chiphÝ  ùc hiÖn  u    µ  ©y  ùng,chi   chu b th   ®Ç t    th   ®Ç tv x d    phÝ  Èn  Þ  chu b s¶n  Êt,l∙vay  ©n  µng  ña  ñ  u    xu    i ng h c ch ®Ç ttrong thêigian thùc        hiÖn  u  ,vèn u  ng  ®Ç t  l ®é ban  u   ®Ç cho  s¶n  Êt (®èivíidù  s¶n  Êt),chi xu       ¸n  xu     phÝ b¶o  Ó m,    Ý  ù  hi chiph d phßng. §èivíic¸c dù    ã m   vµ  ét  è  ù    ã  cÇu  Æc   Öt® îcThñ        ¸n nh A  m s d ¸n c yªu  ® bi     t ng Ch Ýnh  ñ  í  ph cho  Ðp, tæng  ph   møc  u    ®Ç tcßn  bao  å m       Ý  g c¸c chiph nghiªn   cøu  khoa  äc,c«ng  Ö   ã  ªnquan  n   ù  h  ngh c li   ®Õ d ¸n. 2.Tæng    møc  u    ®Ç tchØ  îc®iÒu  ®  chØnh  trongc¸ctr ng  îp:    ê h   a)  µ   íc ban  µnh  ÷ng  Nh n   h nh quy  nh  íi cã  ®Þ m   quy  nh  îc thay  æi  ®Þ ®  ® m Æt   b»ng    u    µ  ©y  ùng; gi¸®Ç tv x d b)    Do thay  æi  û    ÷a  ng  Öt  ® t gi¸gi ®å Vi Nam   µ  ng  ¹itÖ  i  íi v ®å ngo   ®è v   phÇn  ph¶i sö  ông  ¹itÖ  ña    ù  (nÕu   d ngo   c c¸c d ¸n  trong tæng    møc   u     a  ®Ç t ch ghirâ phÇn  ¹itÖ     ngo   ph¶isö  ông).  d c)Do    êng  îp bÊt kh¶    c¸ctr h    kh¸ng. 3. §èivíi   ù          d ¸n quan  äng quèc    Quèc  éith«ng  c¸c tr   gia do  h  qua  µ  Õt  v quy ®Þnh  ñ  ¬ng  u  ,tæng  ch tr ®Ç t  møc  u    îcx¸c®Þnh  Ýnh  ®Ç t®     ch thøc sau    ã    khic B¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    îc c¬  thi®   quan  ã  Èm  Òn  Èm  nh,  êicã  c th quy th ®Þ ng   thÈm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt vµ  Õt ®Þnh  u  . quy quy   ®Ç tphª duy   quy   ®Ç t 4.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  éidung    Õttæng    K ho   § th   n  chiti   møc  u  . ®Ç t
 19. 19 §i Ò u    È m   nh  ù    u   26. Th ®Þ d ¸n ®Ç t 1. Nh÷ng  ù    u    ö  ông  èn  ©n    d ¸n ®Ç ts d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông      n  td do Nhµ   ícb¶o  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   ícvµ  èn  doanh   vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   v do  nghiÖp  µ  íc ®Ç u    ph¶i ® îc thÈm   nh.  Öc  Èm   nh  ù  ®Ç u     nh n   t    ®Þ Vi th ®Þ d ¸n  t ph¶ido  ¬    c quan  chøc n¨ng  ña  µ   íccã  Èm  Òn  µ  chøc  Ýn  ông  c Nh n   th quy v tæ  td nhµ  ícthùc hiÖn  ®èivíi   ù    ö  ông  èn  Ýn  ông). n    (     d ¸n s d c¸c vtd Chñ   u    ã  ®Ç t c tr¸chnhiÖm   ×nh    tr b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    í ngêi cã  thit i     thÈm   Òn  Õt  nh  u    vµ  æng   öi c¬  quy quy ®Þ ®Ç t ® g   quan  ã c chøc  n¨ng  Èm   th ®Þnh  theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i 6  n 2. §èi víib¸o       c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶      ù  nhã m   chñ  u    thic¸c d ¸n  A,  ®Ç t trùctiÕp  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  µ  ng  öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé    tr Th t Ch ph v ®å g   K ho v§ t  TµichÝnh  µ  é    v B qu¶n  ýngµnh    l  ®Ó xem   Ðt b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ.Khi x    t  ph     cã v¨n b¶n  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Êp  Ën  íi tiÕn  µnh  Ëp  c Th t Ch ph ch thu m   h l b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thihoÆc   Õp tôc th¨m    m   ti     dß, ®µ ph¸n,ký    tho¶  Ën  ÷a c¸c thu gi     ®èi t¸ctham    u    íckhilËp b¸o c¸o nghiªncøu     gia®Ç ttr             kh¶  . thi C¸c  ù  quan  äng quèc    Quèc  éi th«ng  d ¸n  tr   gia do  h  qua  µ  Õt  nh   v quy ®Þ chñ  ¬ng  u  , Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  tr ®Ç t  K ho v§ t c tr¸chnhiÖ m   Èm   nh    th ®Þ b¸o    c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µ  c¸o ChÝnh  ñ    ×nh Quèc  éi.   ti   thi b¸o    v ph ®Ó tr   h 3.C¸c  ù    îclËp b¸o    u    × kh«ng    d ¸n ®     c¸o ®Ç tth   ph¶ithÈm  nh. Chñ  u     ®Þ   ®Ç t cã    tr¸chnhiÖ m   ×nh ngêi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u      tr     th quy quy ®Þ ®Ç t xem   Ðt    x b¸o c¸o ®Ç u      Õt ®Þnh  u     t®Ó quy   ®Ç t 4. §èivíidù          ¸n khu  «   Þ  íi(hoÆc  ù    µnh  Çn)  ® th m   d ¸n th ph nªu  ï hîp víi ph       quy  ¹ch chitiÕtvµ  ù      iÓn kÕt  Êu  ¹ tÇng  ∙  îcc¬  ho       d ¸n ph¸ttr   c h  ® ®   quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn    Öt th× chØ  Èm  nh  c¸o nghiªncøu  th quy phª duy     th ®Þ b¸o      kh¶  . thi 5.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  å  ¬  Èm  nh  ù    u  .   K ho   § th   h s th ®Þ d ¸n ®Ç t 6.ThÈ m   Òn  Èm  nh  ù    u  :   quy th ®Þ d ¸n ®Ç t a) §èivíi   ù    ã m         d ¸n nh c¸c A: Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µc¬  K ho   § tl   quan  ñ  ×thÈm  nh  ã  ch tr   ®Þ c tr¸chnhiÖ m  Êy   l  ý  Õn  ña  é   ki c B qu¶n  ýngµnh, c¸c Bé,  a   ¬ng  ã  ªnquan. Tuú  l     ®Þ ph c li     theo    yªu cÇu  ô  Ó  i víi õng  ù    é   Õ   ¹ch vµ  Çu   ã  Ó  êi    chøc  c th ®è     t d ¸n,B K ho   § tc th m c¸c tæ  vµ chuyªn gia t vÊn  éc    é        thu c¸c B kh¸c cã  ªnquan      li   ®Ó tham    Èm  nh   gia th ®Þ dù ¸n. §èivíi   ù    ö  ông  èn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc,tæ      d ¸n s d c¸c vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   chøc cho  vay  èn  Èm  nh  ¬ng  tµichÝnh  µ  ¬ng  tr¶nî tr c khi v th ®Þ ph ¸n    v ph ¸n      í     tr×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  .     th quy quy   ®Ç t b)  èivíic¸c dù  nhã m   C   ö  ông  èn  ©n  §       ¸n  B,  s d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn    n  t dung  Nhµ   ícb¶o  do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc:  vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n Ng êi cã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ö  ông  ¬    th quy quy ®Þ ®Ç t s d c quan chuyªn m«n     trùcthuéc ®ñ       n¨ng  ùctæ  l   chøc  Èm  nh,  ã  Ó  êi  ¬  th ®Þ c th m c quan  chuyªn m«n     cña    é, ngµnh  c¸cB   kh¸ccã  ªnquan    Èm  nh  ù    li   ®Ó th ®Þ d ¸n. ­ C¸c  ù  thuéc  Êp    d ¸n  c tØnh  qu¶n  ý,Së   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ ®Ç u   èi  l   K ho v§ tl   m tæ  chøc  Èm  nh  ù    ã  th ®Þ d ¸n c tr¸chnhiÖ m  Êy ý  Õn    ¬    l   ki c¸cc quan  ã  ªnquan. c li  
 20. 20 ­ Tæ     chøc cho  vay  èn  Èm  nh  ¬ng    µichÝnh  µ  ¬ng      v th ®Þ ph ¸n t   v ph ¸n tr¶ nî  µ  Êp  Ën  v ch thu cho vay  íc khi tr×nh  êi cã  Èm   tr     ng   th quyÒn quyÕt  nh   ®Þ ®Ç u  . t §i Ò u    éi dung  Èm  nh  ù    u   27. N   th ®Þ d ¸n ®Ç t 1. C¸c  ù  ®Ç u     ö  ông  èn  ©n    d ¸n  ts d v ng s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông    nh n   td do Nhµ   ícb¶o  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc,vèn  u    ña    td ®Ç tph¸ttr   Nh n   ®Ç tc c¸cdoanh    nghiÖp  µ  ícph¶i® îcthÈm  nh  Ò: nh n      ®Þ v a)  ù   ï hîp  íiquy  ¹ch  S ph   v  ho ph¸ttr Ón ngµnh, l∙nh thæ,   i      quy  ¹ch  ©y  ho x dùng  «  Þ  ® th n«ng  th«n; b) Ch Õ       ®é khaith¸cvµ  ö  ông  µi     sd t  nguyªn quèc    Õu  ã);   gia(n c   c) C¸c  ®∙ihç  î ña  µ  ícm µ   ù    Çu   ã  Ó  îchëng    u    tr  c nh n   d ¸n d tc th ®   theo    quy chÕ   chung; d) Ph¬ng      ¸n c«ng  Ö   µ  ngh v quy    m« s¶n  Êt,c«ng  Êtsö  ông; xu   su   d ®)  ¬ng  kiÕn  óc,viÖc  dông  Ph ¸n  tr   ¸p  quy  Èn  ©y  ùng, tiªuchuÈn  chu x d    x©y  ùng; d e) Sö   ông  t  ai,tµinguyªn,b¶o  Ö    d ®Ê ®       v m«i  êng  tr sinh th¸   Õ   ¹ch  i   i k ho , t¸  ®Þnh    Õu  ã); c (n c g) Phßng, chèng    ch¸y næ,  toµn    ng  µ    Ên      éi cña    an  lao ®é v c¸c v ®Ò x∙ h   dù  ¸n; h) C¸c  Ên    ñiro cña  ù    ã  Ó    v ®Ò r     d ¸n c th x¶y    ra trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         lµm  ¶nh  ëng  n   ¹t®éng  u  ; h ®Õ ho   ®Ç t i)  §¸nh    gi¸tæng  Ó  Ò   Ýnh  th v t kh¶    ña  ù  thic d ¸n. 2. C¸c  ù  sö  ông  èn  ©n    d ¸n  d v ng s¸ch  µ  íc,vèn  Ýn  ông  u    ña  nh n   td ®Ç t c Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh cßn ph¶i thÈm   nh    iÒu    ®Þ c¸c ® kiÖn  µichÝnh, gi¸c¶, hiÖu  t      qu¶  u    µ  ¬ng  hoµn    èn  u    ña  ®Ç t v ph ¸n  tr¶v ®Ç t c dù ¸n. §i Ò u    éi ®ång  Èm  nh  µ  ícvÒ     ù    u    28. H   th ®Þ nh n   c¸cd ¸n ®Ç t Héi  ng  Èm   nh  µ  íc vÒ     ù  ®Ç u     îc thµnh  Ëp  ®å th ®Þ nh n   c¸c d ¸n  t®   l theo  quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    Èm  nh    ù    u  .   c Th t   ph ®Ó th ®Þ c¸cd ¸n ®Ç t Tïy theo quy m«,  Ýnh  Êt  µ  ù  Çn  Õtcña  õng  ù    ñ  íng t ch v s c thi   t d ¸n,Th t   ChÝnh  ñ  cÇu  éi ®ång  Èm  nh  µ  íc vÒ     ù  ®Ç u    Èm   ph yªu  H  th ®Þ nh n   c¸c d ¸n  t th ®Þnh hoÆc   Èm  nh  ¹tr ckhiquyÕt ®Þnh  u  . th ®Þ l  í    i   ®Ç t §i Ò u    êih¹n  Èm  nh    ù    u    Ó   õ ngµy  Ën    29. Th   th ®Þ c¸c d ¸n ®Ç t k t   nh ®ñ hå  ¬  îp lÖ sh  1. C¸c  ù  ®Ç u    thuéc  ã m   thêih¹n  Èm   nh   d ¸n  t nh A:    th ®Þ kh«ng qu¸    60 ngµy. 2. C¸c  ù  ®Ç u    thuéc  ã m   thêih¹n  Èm   nh   d ¸n  t nh B:    th ®Þ kh«ng qu¸    30 ngµy.
Đồng bộ tài khoản