intTypePromotion=1

Nghị định 52/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Nghị định 52/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 52/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 52/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  52/2003/N§­C P  n g µ y   19 th¸ng 5 n¨ m   2003  q u y  ® Þ n h  c h ø c n¨ng, n hi Ö m  v ô, q u y Ò n  h ¹ n v µ   ¬   Ê u   cc t æ  c h ø c c ñ a N g © n  h µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  LuËtNg ©n  µng  µ  ícViÖtNam   µy  th¸ng12  cø    h Nh n     ng 12    n¨m  1997; C¨n  NghÞ   Õt  ña  èc  éi sè  cø  quy c Qu h   02/2002/QH11  µy  th¸ng 8   ng 05    n¨m  2002  quy  nh  ®Þ danh  s¸ch c¸cbé  µ  ¬      v c quan  ngang  é  ña  Ýnh  ñ; b c Ch ph C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng 11  CP ng 05    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  é,c¬  b   quan  ngang  é; b Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   µ  é   ­ ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     v B tr ëng  é  éi vô, BN  ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    Þ   Ý,chøc  1. V tr   n¨ng  Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam   h Nh n     (sau  y  äit¾tlµNg ©n  µng  µ   íc) ®© g       h Nh n   lµ c¬    quan  ngang  é  ña  Ýnh  ñ  ã  b c Ch ph c chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  íc vÒ   Òn l  n   ti   tÖ, ho¹t®éng  ©n  µng  µ  µ Ng ©n   µng     ng h v l  h Trung  ng  ña  íc Céng  µ    ¬ c n  ho x∙ héichñ  Üa  Öt Nam;    ngh Vi   qu¶n  ýnhµ  ícc¸c dÞch  ô  l  n    v c«ng  µ  ùc hiÖn  i v th   ®¹   diÖn  ñ  ë  ÷u  Çn  èn  ña  µ  íct¹ doanh  ch s h ph v c nh n     i nghiÖp  ã  èn  µ  íctrong c v nh n     lÜnh  ùc  ©n  µng  v ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n  2. Nhi v v quy h Ng ©n   µng  µ   íc thùc  Ön    Öm   ô, quyÒn  ¹n  h Nh n   hi c¸c nhi v  h quy  nh   ¹ ®Þ ti  NghÞ   nh  è  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  th¸ng11  CP ng 05    n¨m  2002  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é, c¬    v  h v c c tæ  c b   quan  ngang  é  µ  ÷ng  Ö m  ô,quyÒn  ¹n cô  Ó  b v nh nhi v  h   th sau  y:®© 1. Tr×nh  Ýnh  ñ, Thñ íng  Ýnh  ñ    ù  luËt,ph¸p  Önh  µ    Ch ph   t Ch ph c¸c d ¸n    l v dù  th¶o v¨n b¶n     quy  ¹m  ph ph¸p luËtkh¸cvÒ   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.      ti   v ho   ng h 2. Tr×nh  Ýnh  ñ  Õn îc,quy  ¹ch    Ch ph chi l   ho ph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  µi h¹n,   i   ho d    n¨m  n¨m  µ  µng  vh n¨m  Ò   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng. v ti   v ho   ng h 3. Ban  µnh    Õt  nh,    h c¸c quy ®Þ chØ   Þ, th«ng   thuéc  ¹m    th   t ph vi qu¶n  ý l  nhµ  íccña  ©n  µng  µ   íc. n  Ng h Nh n 4. ChØ   o, híng dÉn, kiÓm     µ  Þu    ®¹       trav ch tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn        th   c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËt, Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sau    îcphª duyÖt     chi l   ho   ho   khi®    
  2. 2 vµ      c¸c v¨n b¶n  ph¸p  Ëtkh¸c thuéc ph¹m    lu       viqu¶n  ýcña  µnh;tuyªntruyÒn, l  ng       phæ   Õn,gi¸odôc  bi     ph¸p luËtvµ      th«ng    Ò   ¹t®éng  ©n  µng. tinv ho   ng h 5.V Ò   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng:   ti   v ho   ng h a) X ©y  ùng  ù    Ýnh    d d ¸n ch s¸ch tiÒn tÖ  èc      Ýnh  ñ      qu gia ®Ó Ch ph xem   Ðt x  tr×nh  èc  éi quyÕt  nh   µ  chøc  ùc  Ön  Ýnh  Qu h  ®Þ v tæ  th hi ch s¸ch  µy; tr×nh n    ChÝnh  ñ        iÓnh Ö   èng  ©n  µng  µ    chøc  Ýn  ông; ph ®Ò ¸n ph¸ttr   th ng h v c¸ctæ  td b) C Êp,    åigiÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ña    chøc  Ýn    thu h   ph th l v ho   c c¸c tæ  t dông, trõ tr ng  îp  Thñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh;  Êp, thu  åi giÊy     ê h do  t Ch ph quy ®Þ c  h    phÐp  ¹t®éng  ©n  µng  ña    chøc  ho   ng h c c¸ctæ  kh¸c;quyÕt ®Þnh    Ó,chÊp      gi¶ith   thuËn  chia,t¸ch, îp nhÊt,s¸p nhËp    chøc  Ýn  ông       h    c¸ctæ  td theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) KiÓ m       tra,thanh    ¹t®éng  ©n  µng,kiÓm    Ýn  ông;thanh  traho   ng h   so¸tt d   tra,kiÓm       Õt  Õu  ¹i  è c¸o,chèng    tra,gi¶iquy khi n ,    t tham  òng, tiªucùc;xö  ý nh      l  c¸c viph¹m     ph¸p  Ëttrong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng  lu     v ti t v ho   ng h theo  thÈm  Òn; quy d) Qu¶n  ý viÖc  l  vay, tr¶ nî níc ngoµi cña             c¸c doanh nghiÖp theo    quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ®)  ñ   ×lËp  µ  Ch tr   v theo  âi kÕt  d  qu¶  ùc hiÖn  c©n  th   c¸n  thanh    èc  to¸n qu tÕ; e) Qu¶n  ý ngo¹ihèi,ho¹t ®éng  ¹ihèi vµ  l       ngo     qu¶n  ý ho¹t ®éng  Êt l    xu   nhËp  Èu  µng; kh v f)Ký  Õt,tham    iÒu  cquèc  Õ  Ò   Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng   k  gia® í  t v ti   v ho   ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   g)  ¹idiÖn  §  cho  éng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam   ¹    chøc  C ho x∙ h   ngh Vi   ti c¸c tæ  tiÒn  Ö  µ  ©n   µng  èc  Õ  t v ng h qu t trong  ÷ng  êng  îp  îc Chñ   Þch  íc, nh tr h®  t n  ChÝnh  ñ  y  Òn; ph ñ quy h)    Tæ chøc  o  ¹o,båi dìng  ®µ t     nghiÖp  ô  ©n  µng; nghiªn cøu, øng  v ng h       dông  khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   ©n  µng. ngh ng h 6.Thùc  Ön    hi chøc  n¨ng  ©n  µng  Ng h Trung  ng: ¬ a)    Tæ chøc    c, b¶o  in,®ó   qu¶n, vËn    chuyÓn  Òn;thùc hiÖn  ti     nghiÖp  ô  v ph¸thµnh,thu håi,       thay thÕ  µ    û  Òn;   v tiªuhu ti b)  ùc  Ön  i Êp  èn  Th hi t¸  c v nh»m  cung øng  Ýn  ông  ¾n  ¹n  µ  ¬ng  td ng h v ph tiÖn thanh      to¸ncho  Òn  n kinh tÕ;   c)§iÒu  µnh  Þ  êng  Òn tÖ;thùc hiÖn    h th tr ti       nghiÖp  ô  Þ  êng  ë; v th tr m d) KiÓ m     ù  ÷quèc  Õ,qu¶n  ýdù  ÷ngo¹ihèinhµ  íc;   so¸td tr   t  l   tr      n ®)    Tæ chøc  Ö   èng  h th thanh to¸n qua  ©n  µng, lµm  Þch  ô    ng h   d v thanh  to¸n,  qu¶n  ýviÖc  l  cung  øng    ¬ng  Ön thanh  c¸cph ti   to¸n; e) Lµ m   ilývµ  ùc hiÖn    Þch  ô  ©n  µng    ®¹     th   c¸cd v ng h cho  Kho  ¹c Nhµ   íc; b  n f)Tæ     chøc  Ö   èng  h th th«ng    µ  µm    Þch  ô  tinv l c¸cd v th«ng    ©n  µng. tinng h 7. ThÈ m   nh  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    ù  ®Ç u     éc  Ünh    ®Þ v ki travi th   c¸c d ¸n  t thu l vùc  ©n  µng  ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
  3. 3 8. Thùc  Ön  îp t¸cquèc  Õ    hi h     t trong lÜnh  ùc  ©n  µng    v ng h theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   9. Quy Õt  nh    ñ  ¬ng, biÖn    ®Þ c¸c ch tr   ph¸p  ô  Ó  µ  c th v chØ   o  Öc  ùc ®¹ vi th   hiÖn  ¬  Õ   ¹t®éng  ña    chøc  Þch  ô  c ch ho   c c¸c tæ  d v c«ng trong lÜnh  ùc  ©n     v ng hµng theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, lu   qu¶n  ývµ  l   chØ  o  ¹t®éng  i víi   ®¹ ho   ®è    c¸c tæ chøc  ù  s nghiÖp  éc Ng ©n  µng  µ   íc. thu   h Nh n 10. Thùc  Ön  Öm   ô, quyÒn  ¹n  ô  Ó  éc  Òn  idiÖn  ñ    hi nhi v  h c th thu quy ®¹   ch së  ÷u  Çn  èn  ña  µ  íct¹ doanh  h ph v c nh n     i nghiÖp  ã  èn  µ  íctrong lÜnh  ùc  c v nh n     v ng©n  µng  h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   11. Qu¶n  ýnhµ  íc®èi víi   ¹t®éng  ña  éivµ  chøc    Ýnh    l  n       ho   c¸c c h   tæ  phich phñ  trong lÜnh  ùc  ©n  µng    v ng h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   12. Quy Õt  nh   µ  chØ  ®¹o  ùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i ®Þ v th  c¸ch  µnh  h chÝnh  ña  ©n   µng  µ   íc theo  ôc     µ  éi dung  ¬ng  ×nh    c Ng h Nh n   m tiªuv n   ch tr c¶i c¸ch hµnh  Ýnh  µ  íc® îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt.   ch nh n     t  ph phª duy 13. Qu¶n  ývÒ   chøc,bé    l   tæ    m¸y, biªnchÕ;     chØ  o  ùc hiÖn  Õ     ®¹ th   ch ®é tiÒn ¬ng  µ    Õ   ,  Ýnh  l v c¸c ch ®é ch s¸ch ®∙ingé, khen  ëng, kû  Ët®èi víic¸n      th   lu         bé,c«ng    chøc,viªnchøc  éc ph¹m       thu   viqu¶n  ýcña  ©n  µng  µ   íc. l  Ng h Nh n 14.Qu¶n  ýtµi Ýnh,tµis¶n  îcgiao theo quy  nh  ña    l    ch    ®      ®Þ c ph¸p luËt.   15. Tham     ©y  ùng  Õn îcvµ  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi   gia x d chi l   k ho ph¸ttr     ­ x∙h   cña  µ  íc. nh n §i Ò u    ¬   Êu  chøc  ña  ©n  µng  µ  ícgå m   ã: 3. C c tæ  c Ng h Nh n   c a) C¸c  chøc  óp  èng  c  ©n   µng  µ   íc thùc  Ön  tæ  gi Th ®è Ng h Nh n   hi chøc  n¨ng  qu¶n  ýnhµ  ícvµ  l  n   chøc  n¨ng  ©n  µng  Ng h Trung  ng: ¬ 1.Vô  Ýnh    Ch s¸ch tiÒn tÖ;     2.Vô  Õn îcph¸ttr Ónng©n  µng;   Chi l     i   h 3.Vô  îp    èc  Õ;   H t¸cqu t 4.Vô    Qu¶n  ýngo¹ihèi; l    5. Vô     C¸c  ©n  µng  µ    ng h v Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  äit¾t lµ td phi ng h (g       Vô  C¸c  ©n  µng); ng h 6.Vô    C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c; tæ  td h  7.Vô    Tæng  Óm  ki so¸t; 8.Vô  Ýn  ông;  T d 9.Vô  Õ      µichÝnh;   K to¸n­T   10.Vô      Tæ chøc    é; c¸n b 11.Vô    Ph¸p  Õ; ch 12.Thanh    ©n  µng;   traNg h 13.V¨n    phßng; 14.Së    Giao  Þch; d
  4. 4 15.Côc    Ph¸thµnh  µ    v Kho  ü; qu 16.Côc    C«ng  Ö     äc  ©n  µng; ngh tinh Ng h 17.Côc    Qu¶n  Þ. tr C¸c  chøc  tæ  nªu  ¹  ti kho¶n  µy  ã  n c phßng  µ  Thèng  c  ©n   µng  v do  ®è Ng h Nhµ   ícquyÕt ®Þnh  n    sau    èng  Êt víi é  ëng  é  éi vô. khith nh     tr B BN  b) C¸c      Chi nh¸nh      ë c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ c)V¨n    phßng  idiÖn  ¹ thµnh  è  å   Ý   ®¹   t  i ph H Ch Minh. d) C¸c  chøc  ù    tæ  s nghiÖp: 1.Thêib¸o  ©n  µng;     Ng h 2.T¹p  Ý  ©n  µng;   ch Ng h 3.Häc  Ön  ©n  µng;   vi Ng h 4.Trêng  ¹ihäc  ©n  µng  µnh  è  å   Ý     §  Ng h th ph H Ch Minh; 5.Trung  ©m    t Th«ng    Ýn  ông. tint d §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 4. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® C«ng b¸o  µ  v thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1998/N§­   µy  th¸ng 11    CP ng 02    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v chøc  n¨ng,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    h v tæ  b m¸y  ña  ©n   c Ng hµng  µ   ícViÖtNam   µ    Nh n     v c¸cquy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Thèng  c  ©n  µng  µ   íc,c¸c Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  ®è Ng h Nh n     tr   tr c quan  ngang  Bé,  ñ   ëng  ¬  Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih NghÞ   nh   ®Þ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2