Nghị định 52/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
7
download

Nghị định 52/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 52/CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 52/CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA NGHÞ   ®ÞNH CñA   CHÝNH   PHñ   52/CP  Sè  NGµY   TH¸NG   N¨M   9  9  1996  VÒ  VIÖC   ®IÒU  CHØN H   MøC   THUÕ  M«N  BµI. CHÝNH   PHñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  §iÒu  thuÕ  cø  lÖ  c«ng  ¬ng  th nghiÖp ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   200/NQ­TVQH   sè  ngµy  th¸ng  n¨m  18  1  1966  cña    Uû ban  Thêng  vô  Quèc    héi,Ph¸p lÖnh ngµy  th¸ng 3  3    n¨m  1989 cña  Héi ®ång  Nhµ    níc söa  ®æi,    bæ sung  mét  ®iÒu  sè  trong c¸c Ph¸p lÖnh, §iÒu  vÒ     lÖ  thuÕ c«ng  nghiÖp  thuÕ  vµ  hµng  ho¸,NghÞ     quyÕt  473/NQ­H§NN   sè  ngµy  th¸ng 9  10    n¨m 1991  cña    Héi ®ång  Nhµ    thuÕ  nícvÒ  m«n    thuÕ    bµivµ  s¸tsinh; C¨n  møc  ît     cø  tr   tõ1994  gi¸ ®Õn   nay; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    NGHÞ   ®ÞNH: §iÒu   Tõ  1.­ n¨m  1997    chøc  c¸ nh©n  c¸c tæ  vµ    kinh doanh nép thuÕ  m«n     bµi theo    c¸c møc  sau: 850.000  550.000  325.000  165.000    ®,  ®,  ®,  ®,  60.000  25.000  Bé    ®,  ®.  Tµi chÝnh  híng dÉn  thÓ  cô  c¨n  tÝnh  cø  thuÕ m«n   bµitheo c¸cmøc        trªn. §iÒu    2.­NghÞ ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy    ký,thay thÕ      c¸c møc thuÕ m«n    bµiquy  ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  180/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  7    n¨m  1994  cña ChÝnh phñ. §iÒu    Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  3.­C¸c  tr   tr c¬  ngang    Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh phñ, Chñ    tÞch    Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ  ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản