Nghị định 54/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
63
lượt xem
6
download

Nghị định 54/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 54/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 54/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  54/1998/N§­C P  n g µ y 21  th¸ng 7n¨ m   1998  s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h   è  16/C P   b s N s n g µ y  20 th¸ng 3 n¨ m  1996 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  x ö  p h ¹t  vi p h ¹ m  h µ n h   ch Ý n h   trong l Ü nh  ù c q u ¶ n  lý N h µ  n íc v Ò  h ¶i  u a n v q C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l H¶iquan  µy  th¸ng2  ng 20    n¨m  1990; Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶iquan, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1. Nay  öa  æi,    s® bæ sung  ét  è  iÒu  m s® quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  è  s 16/CP  µy  th¸ng3  ng 20    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tviph¹m   c Ch ph v x ph     hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   H¶i quan. §i Ò u 2.  Söa  æi, bæ     ®   sung  Òu  vµ  Òu  thuéc  ¬ng    §i 1  §i 5  Ch I NghÞ   ®Þnh        sè           16/CP. 1/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ   1    ®   sung    nh sau: ' iÒu1. '§   1­ Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan    bao gå m: a) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ñ tôch¶iquan; ®Þ v th       b) Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v gi¸m    Óm    Óm      s¸t,ki tra,ki so¸th¶iquan; c) Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   Êt khÈu, nhËp  Èu  ®Þ v xu     kh hoÆc    qu¸ c¶nh  i  ®è víihµng    µnh  ý,bu  È m,  u  Ön,ngo¹ihèi,tiÒn  Öt Nam   µ  ÷ng    ho¸,h l   ph b ki      Vi   v nh vËt phÈ m     kh¸c(d i y  äichung  µhµng    Ët phÈ m)  µ  ¬ng  Ön vËn    í ®© g   l  ho¸,v   v ph ti   t¶i Êtc¶nh,nhËp   xu     c¶nh,qu¸ c¶nh  ÖtNam;    Vi   d)  µnh    H vi bu«n  Ëu  l hoÆc   Ën  v chuyÓn    Ðp  µng  tr¸ ph i h ho¸,vËt phÈ m      qua    íViÖtNam   a  n   biªngi   i   ch ®Õ møc   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 2­ C¸  ©n, tæ    nh   chøc  quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  ®Þ ti§i 5  l X l    h chÝnh  ùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  th   viph h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶i quan  u   Þ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  ®Ò b x ph     ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v Ph¸p  Önh  ö  ý l X l  viph¹m  µnh  Ýnh    h ch ban  µnh  µy  th¸ng7  h ng 06    n¨m 1995. 3­ Öc  Ç m   Én  Vi nh l trong qu¸  ×nh  öi hµng  tr g  ho¸,vËt  È m   Êt  Èu,   ph xu kh   nhËp  Èu  Ï kh«ng  Þ     µ viph¹m  µnh  Ýnh    êi göi hµng  kh s   b coil     h ch khing     hoÆc   ®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  êigöihµng    h  c ng     th«ng  ®Çy    íic¬  b¸o  ®ñ v   quan   H¶i quan 
 2. 2 tr c khiH¶i quan  Óm     µng  í      ki trah ho¸,vËt phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu. Quy      xu     kh   ®Þnh  µy  n kh«ng  dông  i  íihµng  ¸p  ®è v   ho¸,vËt phÈ m   µ ma   ý,vò  Ý, tµi    l   tu   kh     liÖu ph¶n  ng''   ®é . 2/§iÒu    îcbæ     5 ®   sung  µ  v chiathµnh    iÒu      hai® nh sau: ' iÒu5a.Nh÷ng  êng  îp kh«ng  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh: '§     tr h  x l    h ch Hµng  ãa, vËt phÈ m,  ¬ng  Ön  Ën    a  µo  Öt Nam   bÞ     h   ph ti v t¶i® v Vi   do  ho¶ ho¹n,thiªntai  ch  äa, sù  Ön  Êt  ê, trong  ×nh  Õ  Èn  Õt®Ò u      , ®Þ h   ki b ng   t th kh thi   ph¶ikhaib¸o        H¶i quan theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;  lu   ph¶i® a  µng    Ët  h ho¸,v   phÈ m,  ¬ng  Ön vËn        áiViÖtNam   ph ti   t¶i ra kh   ®ã   sau   c¸cyÕu  ènªu    ­ khi    t   trªn® îckh ¾c  ôc.   ph §iÒu  .    ông  5b  ¸p d møc  ¹ttiÒn vµ  ×nh  ph    h thøc ph¹tbæ       sung. 1­ Møc  ¹ttiÒn cô  Ó  i víi ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  µmøc     ph     th ®è     mh viviph h ch l  trung b×nh  ña    c khung  ¹ttiÒn quy  nh  i víi µnh    ;  Õu    ¹m  ã  ph     ®Þ ®è     h vi®ã n viph c t×nh  Õtgi¶m  Ñ   × møc  ¹ttiÒn gi¶m  èng  ng  ti   nh th   ph     xu nh kh«ng  îcdíi ®   møc  èi t  thiÓu  ña  c khung  ¹ttiÒn;n Õu    ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ph     viph c t ti     th møc  ¹t ph   tiÒn cã  Ó      th t¨ngcao  ng  nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èi a  ña  ®     t   c khung  ¹ttiÒn. ® ph   ViÖc xem   Ðt  dông  x ¸p  møc   ö  ¹tcô  Ó  x ph   th ph¶i c¨n  vµo  ×nh  Õt   cø  t ti   gi¶m  Ñ   nh hay    t¨ng nÆng   quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ývi   ®Þ ti§i 7  §i 8  l X l    ph¹m  µnh  Ýnh,theo nguyªn t¾c  ã  îcho  ¬ng  ù. h ch       c l  i ® s 2­  ×nh  H thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  µnh  Ýnh  h ch kh¸c ph¶i® îc ¸p        dông  Ìm  k theo h×nh    thøc xö  ¹tchÝnh".   ph   §i Ò u 3.  Söa  æi, bæ     ®   sung    Òu            vµ  thuéc  c¸c §i 6, 7, 8, 9, 10, 11  12  Ch ¬ng    IINghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP. 1/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     6    ®   sung    nh sau: ''iÒu    ph¹m    § 6. Vi  c¸c quy  nh  Ò   êigian  ®Þ v th   khai b¸o,lµm  ñ  ôc h¶i     th t     quan: 1­ C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    vikh«ng  µm  ñ tôch¶iquan  ng  êih¹n quy  nh  ña  l th       ®ó th     ®Þ c ph¸p luËt.   2­ Ph¹ttiÒn tõ200.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ét  ®å ®è     m trong c¸cvi      ph¹m  sau  y: ®© a) Kh«ng th«ng b¸o hoÆc  th«ng b¸o kh«ng  ng  êigian  i  µ  n   ®ó th   ® v ®Õ cña  ¬ng  Ön  Ën    Êt c¶nh, nhËp  ph ti v t¶ixu     c¶nh, qu¸ c¶nh     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   b)  ¹m   Ëp,  ixuÊt;t¹m  Êt,t¸  Ëp  µng  T nh t¸    xu   inh h ho¸, vËt  È m,  ¬ng    ph ph tiÖn vËn      t¶ikh«ng  ng  êigian ghitrong giÊy phÐp, têkhaih¶iquan  ®ó th                hoÆc   giÊy têkh¸ctheo quy  nh  ña         ®Þ c ph¸p luËt '   '. 2/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     7    ®   sung    nh sau: ''iÒu      ¹m  § 7.Vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v niªm  phong  µ        v ¸p t¶i quan. h¶i 1­  ¹t tiÒn  õ 200.000 ®ång   n   Ph   t ®Õ 1.000.000 ®ång   i víi µnh    ®è  h vi kh«ng b¶o qu¶n nguyªn  Ñn  v niªm phong    h¶i quan kho  µng  h ho¸,hµng      ho¸,
 3. 3 bao  ãi,vËt phÈ m,  ¬ng  Ön  Ën    ang  Þu  ù  Óm     g   ph ti v t¶i® ch s ki tra,gi¸m      s¸th¶i quan. 2­  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ù ý  ®å ®è v   vit   më  niªm phong    h¶iquan hoÆc     di chuyÓn  ¬ng  Ön  Ën  , µng    Ët ph ti v t¶i  h ho¸,v   phÈ m   H¶i  do  quan  t¶ihoÆc   ¸p    quy  nh   ®Þ kh«ng  îc di chuyÓn    ®    khi niªm  phong. 3­  ¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi tùý  ë     m niªm  phong    h¶iquan    ®Ó thay ® æi  ñng  ¹   è îng,träng l ng,chÊt   ch lo is l   ,  î     l ng,kiÓu  î  d¸ng c«ng nghiÖp,xuÊt xø,nh∙n hiÖu  µng    icket   Ët phÈ m          h ho¸ (et )v   , m µ   a  í møc    ch t  i truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù.N Õ u   ù ý    ô sè  µng      h s  t   tiªuth   h ho¸, vËt phÈ m   ∙    ® thay ® æi  × ngoµiviÖc  ¹ttiÒn cßn    th     ph     ph¶ihoµn  ¹ sè  Òn t ng    l   ti  ¬ i øng  íi Þgi¸hµng    ËtphÈ m   ∙  ùý    ô. v      tr ho¸,v   ® t   tiªuth 4­    ¹m  Vi ph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  Õu  Én  n   Êtthu  Òn 3  nn d ®Õ th   ti   thuÕ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu  × bÞ  ö  ¹ttheo    xu     nh kh th   x ph   c¸c quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   Thu Õ   ÊtkhÈu,Thu Õ   Ëp  Èu'' xu     nh kh . 3/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     8    ®   sung    nh sau: ''iÒu   Vi  ¹m  § 8 . ph quy  nh   Ò   ®Þ v trao ® æi  µng    h ho¸  Êt  Èu,  Ëp  xu kh nh khÈu  ña    ©n    í . c cd biªngi i 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸cviph¹m       sau  y: ®© a) Mang qua    í hµng  biªn gi i   ho¸,vËt phÈ m      kh«ng  ng  íikhaib¸o    ®ó v    h¶i quan; b) Mang qua    í hµng  biªn gi i   ho¸,vËt phÈ m      kh«ng  ng  Õn  êng  µ  ®ó tuy ® v cöa  Èu  kh quy  nh; ®Þ c) Mang  qua biªn gií    ikh«ng khai b¸o      h¶i quan  i  íihµng  ®è v   ho¸, vËt    phÈ m   mang  ît®Þnh îng quy  nh  ña Nhµ   íc; v  l  ®Þ c  n d) Mang    qua    íhµng    ËtphÈ m   éc diÖn  µ   íckh«ng    biªngi   i ho¸,v   thu   Nh n   cho phÐp    æi. trao® 2­ ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  Õu  è  µng    Ët ®å n sh ho¸,v   phÈ m   mang  qua    í vîtqu¸ tiªuchuÈn  biªngi         i quy  nh  ®Þ kh«ng  khaib¸o h¶iquan      cã  Þgi¸trªn10.000.000 ®ång. tr         3­ Ph¹ttiÒn tõ500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vimang   qua    í hµng    Ët phÈ m   éc  ¹  Ê m   Êt khÈu, cÊ m   Ëp  Èu  biªngi i   ho¸,v   thu lo i c xu     nh kh nhng  a  ímøc    ch t  i truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4­ Vi ph¹m     quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m  b, c,d  ®Þ ti           kho¶n    1, kho¶n  vµ kho¶n    2    3 §iÒu  µy, ngoµiviÖc  ¹ttiÒn  n    ph   cßn  Þ   Þch  hµng    Ët phÈ m   µ tang  bt thu  ho¸,v   l  vËtviph¹m.    Trêng  îp hµng    Ët phÈ m     ¹m  ©y  nhiÔ m   h  ho¸,v   viph g «  m«i  êng  × buéc  tr th   ph¶i® a    áiViÖtNam     ra kh     hoÆc     û'' tiªuhu . 4/§iÒu  ® îcsöa  æi  µ    9    ® v chiathµnh    iÒu.   hai® ''iÒu      ¹m  § 9a.Vi ph quy  nh  Ò  xuÊtkhÈu,nhËp  Èu  µ  Õu: ®Þ v      kh qu bi
 4. 4 1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    ÊtkhÈu,nhËp  Èu  µ  Õu  vixu     kh qu bi kh«ng  ng  íi ®ó v   khaib¸o h¶iquan.     2. Ph¹ttiÒn tõ          500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi µnh    Êt   ®è    h vixu   khÈu,nhËp  Èu  µ  Õu    íi   kh qu bi tr¸v  i quy  nh  ña  µ   ícvÒ   ÊtkhÈu,nhËp  ®Þ c Nh n   xu     khÈu. 3.C¸ nh©n, tæ      chøc    ¹m  viph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,ngoµiviÖc  ®Þ ti  2  n    bÞ   ¹ttiÒn  ph   cßn  Þ   éc  a  kháiViÖt Nam   b bu ® ra      hoÆc  kh«ng  îc xuÊt khÈu  ®    sè  µng  h ho¸,vËt  È m   Êt  Èu, nhËp  Èu      ph xu kh   kh tr¸ quy  nh   ña  µ   íc; i ®Þ c Nh n   n Õu  tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µ hµng  v  ti vi ph l  ho¸,vËt  È m   Ê m   Êt  Èu,   ph c xu kh   nhËp  Èu  kh hoÆc   ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ã  iÒu  Ön  × bÞ  Þch  xu     kh c ® ki th   t thu. 4.Trêng  îp ngêinhËn  µ  Õu    h    qu bi kh«ng  îcth«ng  tr choÆc   ã  ®  b¸o  í   c nghi   ngê  Ò   éi dung  ùc cña  µng  v n  th   h ho¸,vËt phÈ m   ×nh  îc nhËn  ×  îc H¶i    m ®  th ®     quan  cho  xem   µng    íc khikhaib¸o    h ho¸ tr       h¶iquan, n Õu  êi nhËn  µ  Õu    ng   qu bi yªu cÇu. ViÖc      xem   íchµng    tr   ho¸ ph¶ichÞu  ù    s gi¸m    ña    s¸tc H¶i quan. §iÒu      ¹m  9b.Vi ph quy  nh  Ò   µnh  ýxuÊtkhÈu,nhËp  Èu. ®Þ vh l      kh 1.C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ20.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    Êt khÈu, nhËp  Èu  µnh  ýkh«ng  vixu     kh h l  khaib¸o    hoÆc  khaib¸o    kh«ng  ®óng theo quy  nh  ña    ®Þ c khaib¸o h¶iquan.     2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a) Kh«ng khaib¸o      h¶iquan    Êt khÈu  µnh  ýtr¸ víic¸c quy  nh   khixu   h l        i ®Þ cña  µ   ícvÒ   Ýnh  Nh n   ch s¸ch xuÊtkhÈu;     b) Kh«ng khai b¸o      h¶i quan    Ëp  Èu  µnh  ý m µ   µ   íc cÊ m   khi nh kh h l  Nh n   nhËp  Èu. kh 3.  ph¹m  Vi  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  µy  ×  2  n th kh«ng  îc xuÊt  Èu  ®  kh hoÆc   Ëp  Èu  µo  Öt Nam   è  µnh  ýtr¸ quy  nh  ña  nh kh v Vi   sh l    i ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   xuÊt khÈu, nhËp  Èu, hoÆc   Þ   Þch      kh   bt thu  Õu  hµng  n   ho¸,vËt phÈ m   éc    thu   diÖn  Ê m   ÊtkhÈu,nhËp  Èu'' c xu     kh . 5/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     10    ®   sung    nh sau: ''iÒu      ¹m  § 10.Vi ph quy  nh  Ò   µis¶n    ®Þ v t  dichuyÓn, tµis¶n  õa  Õ   Êt    th k xu   khÈu,nhËp  Èu:   kh C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh    vikh«ng khaib¸o      h¶iquan    Êt khÈu,nhËp  Èu  µis¶n    khixu     kh t   dichuyÓn,  tµis¶n  õa kÕ   éc diÖn  µ   íckh«ng    th   thu   Nh n   cho  ÊtkhÈu  xu   hoÆc   Ëp  Èu. nh kh Trong  êng  îp tµis¶n    tr h   dichuyÓn, tµis¶n  õa  Õ   µngo¹itÖ,kim  Ý     th k l      kh quý, ®¸  ý    Êt  Èu, nhËp  Èu    qu khi xu kh   kh ph¶i thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam '' h Nh n     . 6/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     11    ®   sung    nh sau: ''iÒu      ¹m  § 11.Vi ph quy  nh  Ò   Óm      ®Þ v ki so¸th¶iquan: 1­ C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸cviph¹m       sau  y: ®©
 5. 5 a) Tù      èng  ¬ng  Ön vËn    ang  Þu  ù  Óm        ý lªn,xu ph ti   t¶i® ch s ki trah¶iquan; b) Kh«ng  õng  ¬ng  Ön vËn    Êt c¶nh,nhËp    d ph ti   t¶ixu     c¶nh,qu¸ c¶nh  Öt    Vi   Nam   ng  a  iÓ m   ®ó ®Þ ® quy  nh    µm  ñ tôch¶iquan; ®Þ ®Ó l th       2­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ùc hiÖn  ng  th   ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýh¶i quan    a  µu  Ón  Ën  l    khi® t bi v chuyÓn  µng  Êt  Èu, nhËp  Èu      Õn  êng  èc  Õ  µo    h xu kh   kh trªn c¸c tuy ® qu t v tr¸ i c¶ng  ÖtNam. Vi   3­  ¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a) Tù      ý cÆp   ¹n  µu,thuyÒn  ë  µng    ÊtkhÈu,nhËp  Èu  ang  mt  ch h ho¸ xu     kh ® chÞu  ù  Óm    s ki tra,gi¸m      s¸th¶iquan; b) Kh«ng  Êp  µnh  Öu  Önh  ña      ch h hi l c H¶i quan      khidichuyÓn  ¬ng  Ön ph ti   vËn    t¶itrong khu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan; c) Kh«ng  ùc hiÖn  cÇu  ë   ¬icÊt gi÷hµng          th   yªu  m n      ho¸ ®Ó H¶i quan  Óm   ki tra. 4­ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a)  a  µo  § v khu  ùc  Óm       v ki so¸th¶i quan  µng  h ho¸,vËt phÈ m   Êt khÈu,    xu     nhËp  Èu  kh hoÆc     dichuyÓn  ¬ng  Ön vËn    ë  µng    ËtphÈ m   Êt ph ti   t¶ich h ho¸,v   xu   khÈu, nhËp  Èu    kh trong khu  ùc  Óm        v ki so¸th¶iquan  µ   m kh«ng    Êy tê hîp  ®ñ gi     ph¸p; b) Chøa  Êp,mua    Ën    ch   b¸n,v chuyÓn  µng    Ët phÈ m   ã  ån  èc  h ho¸,v   c ngu g nhËp  Èu    Ðp  kh tr¸ph trong khu  ùc  Óm      i   v ki so¸th¶iquan; c)   Òu  Ón  ¬ng  Ön vËn    Êt c¶nh,nhËp   §i khi ph ti   t¶ixu     c¶nh,qu¸ c¶nh  Öt    Vi   Nam   kh«ng ®óng  Õn  êng,cöa  Èu    tuy ®   kh quy  nh; ®Þ d) Bèc  ì hµng      d  ho¸ kh«ng  ng  ®ó c¶ng  ch    ®Ý ghitrong vËn  n    ®¬ kh«ng  ã  c lýdo    ¸ng.   x¸c® 5­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 15.000.000  ng   n   ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸cviph¹m       sau  y: ®© a) TÈu      t¸nhoÆc     á  µng    Ët phÈ m     èn tr¸nhsù  Óm     vøt b h ho¸,v   ®Ó tr     ki tra, kiÓm      so¸th¶iquan. b) Ng¨n c¶n  Öc  dông  Ön  vi ¸p  bi ph¸p  ng¨n chÆn   µnh  Ýnh  ña    h ch c H¶i quan hoÆc   ¸nh    Èu    ® tr¸o,t t¸ntang vËtviph¹m  µnh  Ýnh  Ò          h ch v h¶iquan  ∙  Þ  ®b ph¸thiÖn,t¹m  ÷m µ   a  ímøc        gi   ch t   i truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s c) Tù     Õp  ì,chuyÓn  ,   ýx d  t¶i sang  ¹n, sang    ¾t      ô  µng  m  toa,c toa,tiªuth h ho¸,vËt phÈ m   Êt khÈu,nhËp  Èu,qu¸ c¶nh  ang  Þu  ù  Óm       xu     kh     ® ch s ki tra,gi¸m  s¸tH¶i quan.    6­ Ngoµi viÖc  ¹ttiÒn,cßn  Þ   ¹tbæ     ph     b ph   sung hoÆc   dông    Ön  ¸p  c¸c bi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸c®èi víi ét       m trong c¸cviph¹m       sau  y: ®© a) Buéc  êikhái  ¬ng  Ön vËn    Õu    ¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m     r   ph ti   t¶in viph ® a  1;® a  kho¶n  §iÒu  µy; 3  n b) Buéc  õng  ¬ng  Ön vËn    µ  ùc hiÖn    Çu  Óm    ña      d ph ti   t¶i th   v yªu c ki trac H¶i quan  Õu    ¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy; n viph ® b  1;® b,c  3  n
 6. 6 c) TÞch    thu tang  Ët vi ph¹m  i  íic¸c viph¹m  v    ®è v       quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® b kho¶n   kho¶n  §iÒu  µy; 4;  5  n d) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  Êt khÈu, nhËp  Èu, qu¸ c¶nh     sd gi   xu     kh     trong  vßng  ngµy,n Õu    ¹m  30    t¸ ph quy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  vµ kho¶n  §iÒu  i ®Þ t  i a,c  4    5  nµy'' . 7/  Òu  ® îcbæ    §i 12    sung,söa  æi  µ    ® v chiathµnh  ®iÒu      3  nh sau:   ' §iÒu  ' 12a.Vi ph¹m     quy  nh  Ò   Óm      ®Þ v ki trah¶iquan. 1­  ¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸c    ¹m   viph sau  y:  ®© a) Kh«ng  Êt tr×nh c¸c giÊy  ê li   xu      t   ªnquan  n   Öc    nh  Ýnh  îp  ®Õ vi x¸c ®Þ t h ph¸p  ña  µng  ch ho¸,vËt phÈ m   Êt khÈu, nhËp  Èu  µ  ¬ng  Ön  Ën       xu     kh v ph ti v t¶i xuÊtc¶nh,nhËp      c¶nh; b) Kh«ng  a  µng    Ët phÈ m   Ëp  Èu  n   ng  a  iÓ m       ®h ho¸,v   nh kh ®Õ ®ó ®Þ ® quy ®Þnh    µm  ñ tôch¶iquan. ®Ó l th       2­  ¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a) Mua,      b¸n,chuyÓn  îng hµng    Ët phÈ m   éc ®èi t ng ® îchëng  nh   ho¸,v   thu    î     u  ∙ithuÕ  ®  quan  kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ b)  ù     T ý thay ® æi    bao  ×  µng  bh ho¸,vËt phÈ m   ang  Þu  ù  Óm        ® ch s ki tra, gi¸m      s¸th¶iquan; c) Tù    ö  ông  µng    Ët phÈ m   îcgiao chñ  µng    ýs d h ho¸,v   ®    h qu¶n  ýchê  µm  l  l thñ tôch¶iquan.     3­ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a)  Êt  Èu, nhËp  Èu  µng  Xu kh   kh h ho¸,vËt  È m     ph kh«ng  ng  éi dung  ®ó n  giÊy phÐp;   b)  Êt  Èu, nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m   Xu kh   kh h ho¸,v   kh«ng  ng  íikhaib¸o ®ó v     h¶iquan  Ò   è îng,träng l ng,chÊt l ng,m∙  µng,chñng  ¹   Þgi¸, Êt xø    vsl    î    î   h   lo itr     , xu   hµng ho¸; c) Thay  æi  ×nh    ® h thøc,cÊu  ¹o,tÝnh  Êt hµng    t  ch   ho¸    îp  ®Ó h thøc    ho¸ viÖc  ÊtkhÈu,nhËp  Èu; xu     kh d) §¸nh    µng    Ët phÈ m   ∙  Óm       tr¸oh ho¸,v   ® ki trah¶iquan  íihµng    Ët v  ho¸,v   phÈ m   a  Óm      ch ki trah¶iquan; 4­ Vi ph¹m     quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    iÓ m     kho¶n  §iÒu  µy, ®Þ ti  a  2; ® b, c  3  n  dÉn  n   Êtthu tiÒn thuÕ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ×  Þ   ö  ¹ttheo  ®Õ th       xu     nh kh th b x ph   quy  nh  ña  Ët Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu. ®Þ c Lu   xu     nh kh 5­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 15.000.000  ng   n   ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸cviph¹m       sau  y: ®© a) XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m     íi   kh   kh h ho¸,v   tr¸v   i quy  nh  Ò   ®∙i ®Þ v u    miÔn  õh¶iquan; tr    
 7. 7 b) XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m     íi   kh   kh h ho¸,v   tr¸v   i quy  nh  ña  µ   ®Þ c Nh nícvÒ   Ön  î ©n  o;   vi tr  nh ®¹ c) XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    éc danh  ôc  ¹n  Õ   Êt khÈu,   kh   kh h ho¸ thu   m h ch xu     nhËp  Èu  kh hoÆc   danh  ôc  µng  Ê m   ng  a  í møc    m h c nh ch t   i truycøu  tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù; s d)  Êt  Èu,  Ëp  Èu  µng  Xu kh nh kh h ho¸,vËt  È m     ph gi¶  ¹o  Êt  ViÖt m xu xø    Nam; e) §a  µng    Ët phÈ m,  ¬ng  Ön vËn    µo  ÖtNam     a  îc  h ho¸,v   ph ti   t¶iv Vi   khich ®   phÐp  ña  ¬  c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy g) XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng      kh   kh h ho¸ kh«ng  ã  Êy phÐp  c gi   theo quy  nh;   ®Þ h) ChuyÓn   îng  Êy  Ðp  nh gi ph hoÆc  v¨n b¶n thay  Õ  Êy  Ðp  Êt th gi ph xu   khÈu,nhËp  Èu  µng    kh h ho¸; i)Gi¶  ¹o  Êy tê thuéc hå  ¬      m gi       s h¶iquan    Êt khÈu,nhËp  Èu  µng  ®Ó xu     kh h ho¸ m µ   a  n     ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù;   h s 6­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 50.000.000  ng  n   ®å ®Õ 100.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trongc¸cviph¹m       sau  y  µ   a  ímøc    ®© m ch t   i truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù:   h s a) XuÊt  Èu,nhËp  Èu  µng    Ët phÈ m   ©y  ¹icho    kh   kh h ho¸,v   g h  søc  Îcon  kho   ngêi; b)  Êt  Èu, nhËp  Èu  µng  Xu kh   kh h ho¸,vËt phÈ m   ©y  nhiÔm      g «  m«i  êng  tr sèng,l©y landÞch  Önh.     b 7­ Ngoµi viÖc  ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh    ph      tæ  viph h ch cßn  Þ  b ph¹tbæ     sung  hoÆc   ã  Ó  Þ    ông    Ön  c th b ¸p d c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© a)  Þch  T thu  µng  h ho¸, vËt  È m   Õu     ¹m    ph n vi ph quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® d kho¶n   kho¶n  §iÒu  µy; 3;  5  n b)  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  õ 30  µy  n   ngµy  i  íim ét  T  sd gi ph t   ng ®Õ 90  ®è v   trong c¸c viph¹m       quy  nh  ¹  iÓ m     kho¶n    iÓ m      ®Þ ti® a, c  3; ® h, ikho¶n  §iÒu  5  nµy  Õu    ¹m  n t¸ ph hoÆc     ¹m  Òu  Çn. i viph nhi l c)Buéc  a    áiViÖtNam   Õu    ¹m  iÓ m   kho¶n  m µ   µng      ® ra kh     n viph ® a  3  h ho¸ nhËp  Èu  µthiÕtbÞ, m¸y  ãc, d©y  kh l      m   chuyÒn s¶n  Êt viph¹m    Èn  ü  xu     tiªuchu k thuËtchung;   d)  éc  a  kháiViÖt Nam   Bu ® ra      trong vßng  õ   ®Õ n   ngµy    t   7  15  hoÆc     tiªu huû tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  Õu     ¹m  v  ti vi ph n vi ph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  6  nµy. 8­ §èivíi ÷ng    ¹m       nh viph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy,sau      µnh  ®Þ t i 3  n  khithih xong  Õt ®Þnh  ö  ¹t, µng    îcgi¶i quy   x ph  h ho¸ ®     Õt nh  quy   sau: a)  µng  µ nguyªn  Öu  H l  li s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  xu   xu   hoÆc     gia c«ng  Êt xu   khÈu, hµng  i    ® theo  ¬ng  ×nh  u    íc ngoµi,hµng    Ëp  Èu  ch tr ®Ç t n     ho¸ nh kh theo  v '' tr  ­ ODA '   Õu  Ëp  õa  víikhai nguån  èn  hç  îph¸ttr Ón chÝnh   i   thøc    ',n nh th so      b¸o    h¶iquan  ng  ã  nh c trong hîp ®ång, giÊy phÐp  × ® îctrõlïvµo  îp ®ång,        th         i h    giÊy  Ðp; n Õu  Ë m   Êy  Ðp  ×  îc gia h¹n  ép  Êy  Ðp  ph   ch gi ph th ®     n gi ph trong vßng    60  µy  Ó   õngµy  ¨ng  ý  µm  ñ tôch¶iquan.Qu¸  ngµy  ng k t   ® k l th         60  kh«ng    îc xin®   giÊy phÐp  × buéc    th   ph¶it¸ xuÊt.   i Trêng  îp nhËp  õa  víikhaib¸o    h  th so      h¶iquan,kh«ng  ã    c trong hîp ®ång,      giÊy phÐp  µ     m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  × tÞch    c l   ch ® th   thu sung  c«ng  ü. qu
 8. 8 b)  µng  ¹m  Ëp,  ixuÊt:n Õu   Ëp  Èu  õa  víikhai b¸o    H t nh t¸    nh kh th so      h¶i quan, nhng  ã    c trong hîp ®ång     hoÆc   Êy  Ðp  ×  îctrõlï vµo  îp ®ång, gi ph th ®       i h    giÊy  Ðp;  Õu  ph n kh«ng  ã  c trong hîp  ng    ®å hoÆc   Êy  Ðp  µ   gi ph m kh«ng  ã  ý c l  do  Ýnh  ¸ng  × tÞch    ch ® th   thu sung  c«ng  ü. qu c)Hµng    khuyÕn  ¹ixuÊtkhÈu,nhËp  Èu  õa  víi m      kh th so    khaib¸o h¶iquan      ®Ò u   Þ  Þch    bt thu sung  c«ng  ü. qu d)  µng  ãa  Ëp  Èu  H h nh kh theo  ån  Ön  îkh«ng  µn  ¹     Ëp  ngu vi tr  ho l i khi nh , khÈu  µ   a  ã  Êy  Ðp, hoÆc   m ch c gi ph   kh«ng  ng  íitho¶  Ën  Ön  î µng  ®ó v  thu vi tr  h hãa  ×  îc gia h¹n  ép  Êy  Ðp  th ®     n gi ph theo quy  nh  Þ  iÓ m   kho¶n  µy, ®Þ ta ® a  n  hoÆc   îc bæ   ®  sung  tho¶  Ën  Ön  îhµng  ãa    îc c¬  thu vi tr  h khi ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  cho  Ðp. N Õ u   µng  ãa  éc diÖn  Ön  î Èn  Êp  ×   ph   h h thu   vi tr kh c th  Tæng  ôc  c tr ng  ë Tæng  ôc    c H¶iquan  xem   Ðt,quyÕt ®Þnh  Öc      µng. x    vi gi¶i h to¶ e)  µng  H ho¸,vËt  È m   ê  ixuÊt    ph ch t¸  hoÆc   ê  a  khái ViÖt Nam,  ch ® ra      kh«ng  éc  Ön  µng  Ê m   th×  îc göi kho  ¹iquan  thu di h c   ®   ngo   theo Quy  Õ   öi ch g   hµng  µo  v kho  ¹iquan. ngo   §iÒu       ¹m  12b .Vi ph quy  Õ   ch qu¶n  ýkho  ¹iquan. l  ngo   1­  ¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸cviph¹m     sau  y: ®© a) §a  µng    µo   h ho¸ v kho  ¹iquan  ngo   kh«ng  ng  ®ó khaib¸o h¶iquan;     b) Vi ph¹m     Quy  Õ  qu¶n  ýkho  ¹iquan. ch   l  ngo   2­ Ph¹ttiÒn tõ5.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång  i víi µnh    ­   ®è     h vi® a  µng    ËtphÈ m   Ê m   öikho  h ho¸,v   c g  ngoaiquan  µo    v kho  ¹iquan,®ång  êi ngo     th   buéc  a  µng        áiViÖtNam   ®h ho¸ ®ã ra kh     trong vßng  ngµy.   10  §iÒu 12c.Vi ph¹m     Quy  Õ   Ò   ch v qu¶n  ýh¶iquan  i  íihµng    l    ®è v   gia c«ng  xuÊtkhÈu  µ    v nguyªn liÖu nhËp  Èu       kh ®Ó s¶n  Êthµng  ÊtkhÈu. xu   xu   1­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íivi ph¹m  ®å ®è v     Quy  Õ   ch qu¶n  ýh¶iquan  i víinguyªn liÖu nhËp  Èu    l    ®è         kh ®Ó s¶n  Êt hµng  xu   ho¸ xuÊtkhÈu  µ        v giac«ng  ÊtkhÈu. xu     2­ Vi ph¹m     quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  µy  Én  n   Êtthu tiÒn thuÕ  1  nd ®Õ th       xuÊt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ×  Þ   ö  ¹ttheo      nh kh th b x ph   quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu Thu Õ   xuÊtkhÈu,Thu Õ   Ëp  Èu''     nh kh . §i Ò u  4. Bæ  sung, söa  æi  Òu  vµ  Òu  Ch ¬ng  INghÞ     ® §i 16  §i 17  II  ®Þnh  è  s 16/CP. 1/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     16    ®   sung    nh sau: ' iÒu16. '§   1­ Thñ  ëng  ùctiÕp cña  ©n        tr tr     nh viªnH¶i quan  ã  Òn: c quy a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng. ®å 2­  ëng  Tr H¶i quan  öa  Èu,  éi tr ng  éi KiÓ m   c kh §  ë §  so¸tthuéc  ôc      C H¶i quan tØnh, thµnh  è; §éi tr ng  éi KiÓ m     ph     ë §  so¸tthuéc  ôc  Òu    èng    C §i tra ch bu«n  Ëu Tæng  ôc    l  c H¶i quan  ã  Òn: c quy
 9. 9 a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b)  ¹ttiÒn  n   Ph   ®Õ 2.000.000  ng. §èi víihµnh      ¹m  ®å      viviph quy  nh  ¹ ®Þ ti  LuËt Thu Õ   Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ×  ö  ¹ttheo    xu     nh kh th x ph   quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu; xu     nh kh c) TÞch      thu tang  Ët vµ  ¬ng  Ön sö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  ã  v   ph ti   d ®Ó viph h ch c gi¸trÞ®Õ n      20.000.000 ®ång;   3­  ôc  ëng  ôc  C tr C H¶i quan tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c quyÒn: a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång. §èivíihµnh      ¹m         viviph quy  nh  ¹  ®Þ ti LuËt Thu Õ   Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu  ×  ö  ¹ttheo    xu     nh kh th x ph   quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu; xu     nh kh c) TÞch    thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  ö  ông      ¹m  µnh  Ýnh  µ  v  ti s d ®Ó viph h ch v quyÕt  nh  ö  ýtiªuhuû  µng  ãa,vËt phÈ m   ©y  ¹icho  ®Þ x l    h h   g h  søc  Îcon  ­ kho   ng êi,v¨n ho¸ phÈ m   c  ¹i;     ®é h d) TícquyÒn  ö  ông;thu håigiÊy phÐp     sd       hoÆc   Õn  Þ  ¬  ki ngh c quan  µ   Nh níc cã  Èm   Òn íc quyÒn  ö  ông    th quy t  sd hoÆc  thu  åi giÊy  Ðp  Êt khÈu, h  ph xu     nhËp  Èu  kh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     17    ®   sung    nh sau: ' iÒu17. '§   1­ §èivíi µnh    ã       h vic møc  ¹ttiÒn trªn20.000.000 ®ång, Côc  ëng  ôc  ph          tr C H¶i quan  Êp    c tØnh,thµnh  è    ph chuyÓn  å  ¬  Ìm  h s k theo  tang  Ët ®Õ n   û     v  U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng    ñ   Þch  û   ¬ ®Ó Ch t U ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  Õt  nh  ö  ¹t, ng  êib¸o      ph quy ®Þ x ph   ®å th   c¸o Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan. 2­  äi  µnh      ¹m  Mh viviph ph¸p  ËtvÒ     lu   h¶iquan  x¶y  trªn®Êt  Òn,vïng  ra    li   l∙nh h¶i,thÒ m   ôc ®Þa,  ïng  Æc   Òn     l  v ® quy kinh tÕ  ña  éng  µ    éi chñ   cC ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   éc ®Þa   µn  Vi   thu   b qu¶n  ýcña    l  H¶i quan  ¬inµo  ×    n  th H¶i quan  ë  ¬i ®ã   ã  n   c tr¸chnhiÖm   ö  ¹ttheo  Èm  Òn    x ph   th quy quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh   ®Þ nµy. 3­    ÷ng  a   iÓ m   äc  ë nh ®Þ ® d biªn gií  èc    ¬i cha  ã  chøc     i qu gia,n   c tæ  H¶i quan  ×  ñ tr ng  n  Þ  é  i Biªn phßng  ng  ¹  a   iÓ m   ,  Õn  th th   ë ®¬ v b ®é     ®ã ti ®Þ ® ®ã chi sÜ Biªnphßng  ang    µnh    ® thih c«ng  ô  îcquyÒn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  v®  x ph     h ch vÒ     H¶i quan  theo quy  nh  ¹ m ôc    Òu  cña    ®Þ t i 3,§i 3  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4­  Gi¸m  c    ®è c«ng  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  an    ph tr   Trung  ng, c¬  ¬   quan  C¶nh    s¸tkinh  Õ, Qu¶n  ý thÞ  êng    t  l  tr khi ph¸t hiÖn  µng    h ho¸, vËt  È m   ã    ph c nguån  èc  Ëp  Èu    Ðp, hµng      g nh kh tr¸ph   i ho¸ qu¸ c¶nh,t¹m  Ëp, t¸ xuÊttiªuthô   nh     i     tr¸ phÐp    Þ  êng  Öt  i   trªn th tr Vi Nam,  ×  ö  ¹t theo  th x ph   quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® b kho¶n  §iÒu    öa  æi, thuéc  Òu  NghÞ   nh  µy; ®iÓ m   kho¶n    4  11, s ®   §i 3  ®Þ n  a  2; ®iÓ m      h,ikho¶n  §iÒu  5  12a  öa  æi,thuéc §iÒu  NghÞ   nh  µy' . s®     3  ®Þ n'
 10. 10 §i Ò u    Söa  æi, bæ   5.   ®   sung  Òu  ch¬ng  NghÞ   nh  §i 27  V  ®Þ 16/CP    nh sau: ' iÒu 27    ö   ý ®èi  íitr ng  îp  µng  '§   . X l   v ê h h ho¸,vËt phÈ m   Ëp  Èu       nh kh qu¸ thêih¹n  µm  ñ tôc h¶iquan    l th       hoÆc   éc  bu ph¶i® a    áiViÖt Nam     ra kh     hoÆc   i t¸  xuÊt: 1­ Hµng    Ët phÈ m   Ëp  Èu    ngµy  Ó   õ thêih¹n  èicïng    ho¸,v   nh kh qu¸ 90  k t     cu   ph¶ilµm  ñ tôch¶iquan    th       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvµ  ∙  îcc¬      ® ®   quan    H¶i quan  th«ng b¸o    ¬ng  Ön  trªnph ti th«ng    i chóng, sau  ngµy  tin®¹     30  kh«ng  ã  c ngêi®Õ n   µm  ñ tôch¶iquan  × bÞ    l th       th   sung  c«ng  ü  µ   íc. qu Nh n   µng    Ët phÈ m   H ho¸,v   kh«ng    nh  îc chñ  ë  ÷u, qu¸ 30  µy  Ó   x¸c ®Þ ®  s h     ng k tõ ngµy  ¬    c quan    H¶i quan th«ng b¸o    ¬ng  Ön  trªnph ti th«ng    ichóng  µ   tin®¹   m kh«ng  ã  êi®Õ n   Ën  × bÞ  c ng   nh th   sung  c«ng  ü  µ   íchoÆc     û.Quy  qu Nh n   tiªuhu   ®Þnh  µy  n kh«ng    ông  i víi µng    Ët phÈ m   ¸p d ®è    h ho¸,v   mau  áng  h hoÆc  ¶nh  ­ h ëng  n   ®Õ søc  Î, kho  m«i  êng. tr 2­ M äi  êng  îp hµng  ãa,vËtphÈ m     tr h  h   theo  quy  nh  ®Þ ph¶it¸ xuÊt,hoÆc      i   buéc  ph¶i® a  kháiViÖt Nam,  Õu    êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën    ra      n qu¸ th   30    t  nh ® îcth«ng  cña      b¸o  H¶i quan  µ   ¬ng  ù  m® s kh«ng    µnh  ÏbÞ  thih s   sung  c«ng  ü  qu hoÆc     û'' tiªuhu . §i Ò u    Söa  æi, bæ   6.   ®   sung  Òu  vµ  ch¬ng  NghÞ   nh  è  §i 31  32  VI  ®Þ s 16/CP  . 1/§iÒu  ® îcsöa  æi      31    ® nh sau:   ' §iÒu   KhiÕu  ¹iquyÕt  nh   dông  ' 31. n  ®Þ ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p ng¨n chÆn   hµnh  Ýnh. ch   1­  nh©n,  chøc  Þ   dông  Ön  C¸  tæ  b ¸p  bi ph¸p  ng¨n chÆn     ¹m  µnh  vi ph h chÝnh  quy  nh  ¹ c¸c§iÒu          cña  ®Þ t    i 18,19,20,21,22  NghÞ   nh  ®Þ 16/CP  Ò   ö   vX ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   H¶i quan  ×    th c¸ nh©n, tæ    chøc  hoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  ä  îcquyÒn  Õu  ¹ilªn ng     h  c h®  khi n     cÊp    ùctiÕp cña  êira Quy Õt  nh    ông    Ön  trªntr     ng     ®Þ ¸p d c¸cbi ph¸p nµy.   2­  êi cã  Èm   Òn    Ën  îc khiÕu  ¹icã  Ng   th quy khi nh ®  n   tr¸ch nhiÖm     êi   tr¶ l   b»ng v¨n b¶n cho  êi khiÕu  ¹itrong  ng   n  vßng  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc 5    t  nh ®  khiÕu  ¹i. n 3­ N Õ u   êikhiÕu  ¹i    ng   n  kh«ng  ng    Öc    Õt  Õu  ¹icña  êi ®å ý vi gi¶iquy khi n   ng   cã  Èm   Òn  th quy quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  ×  ã  Òn  ëi kiÖn  ¹ 2  n th c quy kh   t i Toµ  µnh  Ýnh'' H ch . 2/§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     32    ®   sung    nh sau: ' §iÒu   KhiÕu  ¹iquyÕt ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh.   ' 32.  n    x ph     h ch 1­  nh©n,  chøc  Þ   ö  ¹t vi ph¹m  µnh  Ýnh  C¸  tæ  b x ph     h ch hoÆc   êi ®¹i ng     diÖn  îp  h ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹ivíingêi ®∙  quyÕt  nh  ö  ¹t c h c quy khi n       ra  ®Þ x ph   trongthêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  Ën  îcquyÕt ®Þnh.     10  k t  nh ®     2­ Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹i  êi  ∙    th   15    t  nh ®  n ,ng ® ra quyÕt  nh  ö  ¹tcã  ®Þ x ph   tr¸chnhiÖ m     Õt  µ    êi   gi¶iquy v tr¶l   b»ng    v¨n b¶n  cho  ­ ng êikhiÕu  ¹i.   n
 11. 11 Trêng  îp   h  kh«ng  ng    íi ®å ý v   Õt ®Þnh    Õt khiÕu  ¹i®ã   × ng­ quy   gi¶iquy   n   th   êi khiÕu  ¹icã  Òn  Õu  ¹ilªncÊp    ùc tiÕp  ña  êi ®∙  quyÕt    n   quy khi n     trªntr   c ng   ra  ®Þnh  ö  ¹ttrong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc quyÕt  nh    x ph   th   3    t  nh ®  ®Þ gi¶i quyÕt khiÕu  ¹i,   n  hoÆc   ëikiÖn  ¹ Toµ  µnh  Ýnh. kh   t  i H ch Trêng  îp ngêibÞ   ö  ¹tkhiÕu  ¹ivíicÊp    ùctiÕp  ña  êi®∙    h    x ph   n    trªntr   c ng   ra quyÕt  nh  ×  ®Þ th trong thêih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  Ën  îc khiÕu  ¹i, ñ    20    t  nh ®  n    th tr ng  Êp    ùc tiÕp  ña  êi ®∙  Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  ëc trªntr   c ng   ra  ®Þ x ph   tr¸chnhiÖ m     gi¶i  Õt vµ    êi quy   tr¶l   b»ng    v¨n b¶n cho  êikhiÕu  ¹i. êng  îp ngêikhiÕu  ¹i ng   n  Tr h    n  võa  öi khiÕu  ¹i®Õ n   Êp    ùc tiÕp  ña  êi ra  g  n  c trªn tr   c ng   quyÕt  nh   ö  ¹t ®Þ x ph   hµnh  Ýnh, võa  ëikiÖn  ¹ Toµ  µnh  Ýnh  × viÖc    Õt  Õu  ¹i ch   kh   ti  H ch th   gi¶iquy khi n   thuéc  Èm  Òn  ña  µ  µnh  Ýnh. C¬   th quy c To H ch   quan   H¶i quan  ã  c tr¸chnhiÖ m     chuyÓn  å  ¬  ô    ¹m  h s v vi ph sang  µ   µnh  Ýnh  ã  Èm   To H ch c th quyÒn      ®Ó gi¶i quyÕt.  3­  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt  nh    Õt  Õu  ¹icña  ñ   Þch  û   Khi n   v  ®Þ gi¶iquy khi n   Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;Côc  ëng  ôc      ph tr     ¬  tr C H¶i quan  Êp  c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äichung  µ Chñ  ®© g   l  tÞch tØnh, Côc  ëng    tr H¶i quan  tØnh) ® îc göi cho  Ýnh  êi ®∙  quyÕt     ch ng   ra    ®Þnh  ö  ¹tgi¶i x ph     Õt theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.N Õ u   êikhiÕu  quy     ®Þ t i 2  n  ng   n¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh       ®å ýv   ®Þ gi¶iquyÕt  Õu  ¹icña  ñ   Þch  khi n   Ch t tØnh  hoÆc   ôc  ëng  ôc    C tr c H¶i quan  tØnh  ×  ã  Òn  öi khiÕu  ¹i®Õ n   th c quy g  n  Tæng   côc  ëng  tr Tæng  ôc    c H¶i quan,hoÆc   ëikiÖn  ¹ Toµ  µnh  Ýnh.   kh   t i H ch N Õ u   êi khiÕu  ¹ichØ   Õu  ¹ivíiTæng   ôc  ëng  ng   n  khi n     c tr Tæng   ôc    c H¶i quan  × trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îckhiÕu  ¹i, th       30  k t  nh ®   n  Tæng  ôc  ­ c tr ëng  Tæng  ôc    c H¶i quan  ã  c tr¸chnhiÖm     xem   Ðt,kÕt  Ën  µ    êi x  lu v tr¶l   b»ng    v¨n b¶n cho  êikhiÕu  ¹i. ng   n  Trong  êng  îp kÕt  Ën    tr h  lu ®ã kh¸cvíi    Õt  nh  ña  quy ®Þ c Chñ   Þch  t tØnh, Côc  ëng    tr H¶i  quan tØnh  ×  th trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ th   7    t  ngµy  Ën  îc v¨n  nh ®  b¶n  Õt  Ën, Chñ   Þch  k lu   t tØnh, Côc  ëng  ôc    tr C H¶i quan  tØnh  ph¶ixem  Ðt,thay ® æi  Õt ®Þnh  ña  × nh    x    quy   cm theo kÕt  Ën  ña    lu c Tæng   côc  ëng  tr Tæng  ôc    c H¶i quan.N Õ u   ñ  Þch    Ch t tØnh kh«ng  ng    íi Õt  Ën  ®å ý v   k lu cña  Tæng   ôc  ëng  c Tr Tæng   ôc  c H¶i  quan, th×  ñ   Þch    Ch t tØnh  Õu  ¹ilªn khi n     Tæng  Thanh    µ   íc.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  Ën  îckhiÕu  traNh n   th   45    t  nh ®   n¹i,  Tæng   Thanh    µ   íc xem   Ðt  µ  quyÕt  nh  ö  ývÒ   Õu  ¹i. traNh n   x v ra  ®Þ x l   khi n   Quy Õt  nh  ña  ®Þ c Tæng  Thanh    µ   íclµquyÕt ®Þnh  èicïng. traNh n       cu   Trêng  îp ngêikhiÕu  ¹ivõa  öikhiÕu  ¹i®Õ n  Tæng  ôc  ëng  h    n  g  n    c Tr Tæng   côc    H¶i quan,võa  ëikiÖn  ¹  µ  µnh  Ýnh, th×    kh   tiTo H ch   Tæng  ôc  ëng  c Tr Tæng   côc    H¶i quan chuyÓn  å  ¬  h s sang  µ  µnh  Ýnh  ã  Èm   Òn    Ðt To H ch c th quy ®Ó x   xö. 4­  Öc  Õu  ¹iQuy Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Vi khi n   ®Þ x ph     h ch kh«ng  µm  l ®×nh chØ    µnh  Õt ®Þnh  ö  ¹t. thih quy   x ph 5­  êng  îp  êi gi¶iquyÕt  Õu  ¹ira  Õt  nh  Tr h ng     khi n   quy ®Þ thay  æi  ×nh  ® h thøc,møc   ,  Ön    ®é bi ph¸p  ö  ¹t,huû  Õt  nh  ö  ¹tth×  ng  êira x ph   quy ®Þ x ph   ®å th     quyÕt  nh  Öc  åi th ng, båi hoµn  Öth¹itrùc tiÕp  Õu  ã) theo    ®Þ vi b   ê     thi       (n c  quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt '   '. Trong  êng  îp ngêikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    íiquyÕt  nh  åith ng, tr h    n  ®å ýv   ®Þ b  ê   båihoµn  × hä  ã  Ó    Çu  µ      Õt.   th   c th yªu c To ¸n gi¶i quy
 12. 12 §i Ò u 7. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k Tæng   ôc  ëng  c Tr Tæng   ôc  c H¶i quan  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én      h d thi hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  8. Bé  tr ng, Thñ  tr ng c¬  quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ë ë ChÝnh  ñ, ngêi® øng  u     oµn  Ó, tæ  ph     ®Ç c¸c ® th   chøc    éië  x∙h   Trung  ng, Chñ  ¬  tÞch  û  ban  ©n  ©n    U  nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản