intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 54-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

185
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 54-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 54-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  54­C P  N G µ Y  28­8­1993 C P Q U Y  ® Þ N H   HI TI Õ T  T HI H µ N H  L U Ë T  T H U Õ  X U Ê T  K H È U, C T H U Õ  N H Ë P  K H È U  V µ   U Ë T  S ö A  ® æ I, B æ  S U N G  M é T   è  ®I Ò U L S C ñ A   U Ë T  T H U Õ  X U Ê T  K H È U, T H U Õ   H Ë P  K H È U   L N CHÝNH   PHñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  îc Quèc      ®   héi níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam     kho¸ VIIIth«ng      qua  ngµy  th¸ng 12  26    n¨m   1991; LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  îc Quèc      ®   héi níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam     kho¸ IX    th«ng qua ngµy  th¸ng7  5    n¨m  1993; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    NGHÞ   ®ÞNH: CH ¬NG   I §èITîNG    CHÞU   THUÕ   ®èI  Vµ  TîNG  NéP   THUÕ §iÒu 1.    ­ TÊt  hµng    îc phÐp  c¶  ho¸ ®   xuÊt khÈu, nhËp      khÈu qua cöa  khÈu, biªn gií ViÖt Nam       i     trong c¸c tr     êng  hîp sau ®©y  ®Òu     lµ ®èi îng  t chÞu  thuÕ  xuÊtkhÈu    hoÆc  thuÕ nhËp  khÈu: 1. Hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ    ViÖt Nam     thuéc c¸c thµnh phÇn  kinh  ® îc phÐp  tÕ    mua  b¸n, trao ® æi,      vay  víiníc nî      ngoµi. 2. Hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña    chøc  c¸c tæ  kinh tÕ      níc ngoµi,   cña    c¸ch×nh thøc ®Çu        tnícngoµit¹ ViÖtNam.     i   3. Hµng    ho¸    kho¶n    nãi ë  1, kho¶n  ® îc phÐp  2    xuÊt khÈu    vµo    c¸c khu  chÕ xuÊt t¹ ViÖt Nam   hµng      i    vµ  ho¸ cña    nghiÖp  c¸c xÝ  trong khu    chÕ  xuÊt ® ­   îcphÐp    nhËp  khÈu  vµo  tr thÞ  êng ViÖtNam.   4. Hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ®Ó lµm hµng mÉu, qu¶ng    c¸o,dù  héichîtr       iÓnl∙m. 5.Hµng    viÖn    trîhoµn    kh«ng  l¹vµ  i hoµn  i l¹ . 6. Hµng    ho¸    vîtqu¸    tiªuchuÈn hµnh    îc miÔn  lý®   thuÕ mang theo ngêi  cña    c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam   ngêi níc ngoµi khixuÊt nhËp      vµ            c¶nh qua  cöa  khÈu,biªngiíViÖtNam.       i   7. Hµng      lµquµ  biÕu,quµ    tÆng        vîtqu¸ tiªuchuÈn  miÔn  thuÕ cña    c¸ctæ  chøc, c¸ nh©n  níc ngoµi,ngêi ViÖt Nam       ë          ®Þnh  ë    c  níc ngoµi mang    hoÆc   göivÒ    cho    chøc,c¸nh©n  ViÖtNam   ngîcl¹ . c¸ctæ      ë    vµ    i
  2. 2 8. Hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu    vîtqu¸    tiªuchuÈn miÔn  thuÕ cña    c¸c tæ  chøc quèc    quan  tÕ,c¬  ngo¹igiao nícngoµit¹          iViÖt Nam   cña        vµ  c¸c c¸ nh©n  ngêinícngoµilµm        viÖc  i   chøc      t¹ c¸c tæ    nãitrªnhoÆc   i   t¹ c¸c h×nh    thøc ®Çu     t nícngoµit¹ ViÖtNam.       i   9. Hµng        lµ tµis¶n    di chuyÓn    vîtqu¸    tiªuchuÈn  miÔn  thuÕ cña    c¸c tæ  chøc,c¸ nh©n        nícngoµixuÊt khÈu      qua cöa khÈu, biªngií ViÖt Nam   hÕt        i   do  thêih¹n  tró vµ    c    lµm  viÖc  i t¹ ViÖt Nam   cña      vµ  c¸ nh©n  ngêi ViÖt Nam   îc     ®   ChÝnh  phñ ViÖtNam     cho phÐp  xuÊtc¶nh      ®Ó ®Þnh  ë    c  nícngoµi.   §iÒu  ­ §èivíihµng    2.        ho¸ mua       æi  b¸n,trao ® tiÓu ng¹ch qua    i biªngií   , ChÝnh  phñ    quy  sÏcã  ®Þnh  riªng. §iÒu     3. ­Hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu trong c¸ctr     êng    hîp sau  ®©y  kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  sau    khilµm  ®Çy  ®ñ        thñ tôch¶iquan: 1. Hµng    vËn chuyÓn    qu¸ c¶nh hoÆc   în ® êng  m   qua cöa  khÈu, biªngií       i ViÖt Nam     së    trªnc¬  HiÖp  ®Þnh  ký  ®∙  kÕt  gi÷a haiChÝnh      phñ  hoÆc   ngµnh,  ®Þa  ph¬ng  îc Thñ íng  ®   t ChÝnh  phñ cho  phÐp. Hµng          ho¸ tõ níc ngoµinhËp    khÈu  vµo khu chÕ  xuÊt vµ    hµng      ho¸ tõ khu chÕ  xuÊt xuÊt khÈu          ra nícngoµi  hoÆc   hµng ho¸    tõ khu chÕ  xuÊt nµy  a    ® sang  khu chÕ  xuÊt kh¸c trong l∙nh         thæ    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖtNam.   2.Hµng    chuyÓn  khÈu  bao  gåm     c¸ch×nh  thøc sau    ®©y: a) Hµng ho¸  îc chuyÓn  ®   th¼ng  c¶ng    tõ  níc xuÊt khÈu ®Õn  c¶ng    níc nhËp  khÈu kh«ng ®Õn  c¶ng ViÖtNam.   b) Hµng    îcchë    ho¸ ®   ®Õn   c¶ng  ViÖtNam,    nhng kh«ng  lµm      thñ tôcnhËp  khÈu  vµo ViÖtNam     lu«n tíc¶ng      mµ ®i      i nícnhËp khÈu. c) Hµng  a    ® vµo  kho ngo¹iquan      råichuyÓn  ®Õn     níckh¸c kh«ng    lµm    thñ tôcnhËp    khÈu vµo  ViÖtNam     theo quy    chÕ qu¶n    lýkho  ngo¹iquan.   3. Hµng    viÖn    trînh©n  ®¹o bao  gåm  hµng  viÖn    trîcña    chøc    c¸c tæ  Liªn hîp quèc,viÖn        trîNhµ    níctheo c¸cch¬ng      tr×nh dù      ¸n viÖn    ® îcký  trî®∙    kÕt vµ  c¸c kho¶n    viÖn    trî®ét  xuÊt cña      c¸c ChÝnh  phñ, tæ    chøc   nícngoµi®Ó   trî   hç    kh¾c  phôc thiÖth¹ido      thiªntai dÞch    ,  bÖnh. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  thÓ          cô  c¸c thñ tôc qu¶n    lý,Tæng  côc    H¶i quan  híng dÉn  thÓ    tôc h¶iquan  cô  c¸c thñ      ®èi      êng  kh«ng  víic¸c tr hîp  thuéc diÖn  chÞu thuÕ quy ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu 4.    ­ TÊt  c¸c tæ  c¶    chøc, c¸ nh©n  hµng        cã  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ quy ®Þnh  i t¹  ®iÒu  NghÞ  1  ®Þnh  nµy ®Òu     lµ ®èi t    îng nép thuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu.  §iÒu  5. ­ Hµng xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu theo  ®iÒu     íc Quèc  mµ   tÕ  ChÝnh  phñ ViÖt Nam   kÕt    ký  hoÆc  tham    nh÷ng  gia cã  quy ®Þnh   vÒ miÔn,  gi¶m  thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp khÈu    th× thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  ® îc thùc    hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh  nµy. Bé      Tµi chÝnh  quyÕt  ®Þnh  miÔn 
  3. 3 hoÆc   gi¶m thuÕ      ®èi víitõng  êng    thÓ        tr hîp cô  phïhîp víiquy  ®Þnh  cña  ®iÒu  ícQuèc  ®ã.    tÕ  CH ¬NG   II C¨N  TÝNH   Cø  THUÕ,  C¸CH  TÝNH   THUÕ   §iÒu     cø    6. ­C¨n  ®Ó tÝnh  thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu: 1. Sè îng tõng  Æt     l   m hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ghitrong tê khaihµng        ho¸ xuÊt khÈu, nhËp        khÈu          (gäit¾tlµtê khaihµng) cña    chøc,c¸ nh©n      c¸c tæ      cã  hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 2.Gi¸tÝnh      thuÕ  quy  ®Þnh    t¹ ®iÒu  NghÞ  i 7  ®Þnh  nµy. 3. ThuÕ     suÊt cña  Æt     m hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu quy ®Þnh  i t¹ ®iÒu  10  NghÞ  ®Þnh  nµy. §iÒu      7. Gi¸tÝnh  thuÕ: 1.Gi¸tÝnh      thuÕ      ®èi víi hµng xuÊtkhÈu      cho    lµgi¸b¸n  kh¸ch hµng      t¹ cöa  i khÈu xuÊt kh«ng    bao gåm     chiphÝ vËn      phÝ  t¶i(F)vµ  b¶o hiÓm     (I)theo    hîp ®ång    b¸n hµng          phïhîp víi chøng    c¸c tõkh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn   viÖc  hµng. b¸n  Gi¸tÝnh    thuÕ      ®èi víihµng nhËp khÈu      lµgi¸mua  cña  kh¸ch hµng  i   t¹ cöa    khÈu nhËp  bao gåm   chi phÝ  c¶    vËn      phÝ  t¶i(F) vµ  b¶o hiÓm     (I)theo    hîp ®ång  mua  hµng    phï hîp      víic¸c chøng  kh¸c cã  ªnquan  tõ    li   ®Õn   viÖc mua  hµng. Gi¸tÝnh    thuÕ tÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam         lµgi¸tÝnh  thuÕ  b»ng  ngo¹itÖ    nh©n        víi gi¸mua  tû vµo gi÷a ®ång    ViÖtNam   tiÒn nícngoµido    vµ        Ng©n  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam     c«ng    Tµi chÝnh  bè. Bé    híng dÉn      tû gi¸®èi    víi®ång tiÒn  mµ   Ng©n  hµng cha  c«ng  tûgi¸. bè    2. §èivíi       hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu nÕu  hîp ®ång  cã    mua,  vµ  b¸n  c¸cchøng      ®ñ    tõhîp lÖ  ®iÒu  kiÖn      ®Ó x¸c®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ  theo  quy ®Þnh  th× gi¸tÝnh      thuÕ  îcx¸c®Þnh  ®     theo hîp ®ång.     Bé    TµichÝnh  cïng víi Th¬ng        Bé  m¹iquy ®Þnh  thÓ    cô  c¸c®iÒu  kiÖn    ®Ó x¸c®Þnh      gi¸tÝnh  thuÕ  theo hîp ®ång      mua,  b¸n. 3.§èivíi       hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  kh«ng  ®iÒu  ®ñ  kiÖn    x¸c®Þnh  gi¸tÝnh    thuÕ  theo hîp ®ång  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  ®iÒu  2  nµy; hoÆc         gi¸ghi trong hîp ®ång        qu¸ thÊp  víigi¸mua,  so      b¸n  thùc tÕ      tèithiÓu  i t¹ cöa  khÈu vµ  ®èi    víihµng  ho¸  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo ph¬ng  thøc kh¸c kh«ng    ph¶ilµ     mua     b¸n,kh«ng  thanh    to¸nqua  Ng©n  hµng  gi¸tÝnh  th×    thuÕ      lµ gi¸mua, b¸n  tèi  thiÓu t¹ cöa     i khÈu. Bé    Tµi chÝnh chñ    tr×cïng víiBé      Th¬ng    Tæng  m¹i vµ  côc    H¶i quan    c¨n cø vµo nguyªn t¾c ®Þnh    gi¸tÝnh  thuÕ quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  ®iÒu  1  nµy    ®Ó quy ®Þnh    gi¸mua,        gi¸b¸n tèithiÓu mét  m Æt     sè  hµng  Nhµ    níccÇn  qu¶n lý. §iÒu      8. ­ ThuÕ   nép b»ng ®ång  tiÒn ViÖt Nam;  êng     îng nép      tr hîp ®èi t   thuÕ  muèn  nép  thuÕ b»ng  ngo¹itÖ      th× ph¶inép    b»ng  ngo¹itÖ    chuyÓn    tù do 
  4. 4 ®æi. Nh÷ng  êng    tr hîp ph¶inép    thuÕ b»ng ngo¹itÖ  Bé      do  Tµi chÝnh quyÕt  ®Þnh. §iÒu  ­ Sè  9.    thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  b»ng    l tõng (=)sè îng    m Æt   hµng  thùc tÕ    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu nh©n        (x)víi tÝnh  gi¸ thuÕ,nh©n      (x) víi  thuÕ  suÊtcña    tõng m Æt     hµng    ghitrong BiÓu    thuÕ. CH ¬NG   I II BIÓU  THUÕ §iÒu      10. ­BiÓu  thuÕ  xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ  nhËp  khÈu  îcban  ®   hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  nµy.Trícm ¾t, t¹m          ¸p dông    c¸cBiÓu  thuÕ  hiÖn  hµnh. Bé  Tµi chÝnh  chñ    tr× bµn      víiBé Th¬ng  m¹i c¨n  vµo  cø  chÝnh  s¸ch  khuyÕn  khÝch  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu tõng  Æt   m hµng, sù    biÕn  ®éng  gi¸ vÒ    c¶ thÞ  êng  tr trong tõng    thêigian    ®Ó tr×nh  Thñ  íng  t ChÝnh  phñ viÖc ®iÒu  chØnh    c¸cmøc  thuÕ  suÊt trong BiÓu      thuÕ  xuÊt khÈu,BiÓu      thuÕ nhËp khÈu  ban hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  nµy    víikhung  phï hîp    thuÕ suÊt do      Uû ban  Thêng  Quèc    vô  héiquy  ®Þnh. §iÒu 11. ­ ThuÕ      suÊt ®èi      víihµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu gåm  thuÕ  suÊtth«ng  êng  thuÕ    th vµ  suÊtu    ®∙i. 1. ThuÕ     suÊt th«ng  êng      th lµ thuÕ suÊt ® îc quy      ®Þnh  trong BiÓu    thuÕ  xuÊtkhÈu  BiÓu    vµ  thuÕ  nhËp  khÈu  ban hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  nµy. 2.ThuÕ     suÊtu    ®∙i: a) ThuÕ     suÊt u    îc¸p dông          ®∙i®     ®èi víi hµng    c¸c ho¸ xuÊt,nhËp    khÈu  cã  ®ñ    c¸c®iÒu  kiÖn  sau ®©y: ­ Hµng      ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo    c¸c HiÖp ®Þnh  Th¬ng    ký  m¹i®∙  kÕt gi÷a ChÝnh  phñ      hai níc,trong    ®iÒu  ®ã cã  kho¶n  ®∙i vÒ   u    thuÕ  xuÊt  khÈu,thuÕ    nhËp  khÈu,cho    tõng m Æt     hµng    l   thÓ. víi îng cô  sè  ­ Hµng      ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  ph¶ilµhµng    îcs¶n      ho¸ ®   xuÊt t¹ ViÖt   i    Nam   (®èivíihµng      xuÊt khÈu) hoÆc   i   ký      t¹ níccã  kÕt    ®iÒu kho¶n  ®∙itrong u      quan    ¬ng      hÖ th m¹ivíi ViÖtNam     (®èivíi     hµng nhËp  khÈu). Bé    Tµi chÝnh c¨n  vµo    cø  c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh  i t¹ kho¶n nµy híng  dÉn  thÓ    êng    îc¸p dông  cô  c¸ctr hîp ®     thuÕ suÊtu    ®∙i. b) ThuÕ  suÊt  ®∙i® îc ¸p  u      dông  thèng nhÊt b»ng 70%  (bÈy  ¬i phÇn  m   tr¨m)cña    thuÕ suÊtghitrong BiÓu        thuÕ xuÊtkhÈu,BiÓu      thuÕ nhËp khÈu. c) C¸c  êng    tr hîp  dông  ¸p  thuÕ suÊt  ®∙ikh¸c víiquy  u        ®Þnh      trªnsÏ do  ChÝnh  phñ quyÕt ®Þnh  thÓ  cô  theo    ®Ò nghÞ cña  Tµi chÝnh  c¸c Bé  Bé    vµ    cã  ªnquan. li     CH ¬NG   IV MIÔN   THUÕ,  GI¶M  THUÕ,  HOµN     L¹ITHUÕ  
  5. 5 §iÒu  12. C¸c  êng  tr hîp  îc miÔn  ®   thuÕ quy ®Þnh   i§iÒu  LuËt t¹  10    thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  îcquy  ®   ®Þnh      sau: chitiÕtnh  1.Hµng    viÖn    trîkh«ng  hoµn    l¹bao  i gåm: ­ Hµng    viÖn    trîkh«ng hoµn    l¹ song  i ph¬ng hoÆc     ®a ph¬ng cña    c¸c tæ  chøc  ChÝnh phñ,c¸ctæ      chøc  ªnChÝnh  li   phñ,c¸ctæ      chøc   phiChÝnh  phñ. ­ Hµng    viÖn    trîkh«ng hoµn    c¸c tæ  l¹ do    chøc  i nh©n  ®¹o,gi¸odôc,y          tÕ, v¨n ho¸ nícngoµihoÆc           cña    chøc      c¸c tæ  t«n gi¸oQuèc  viÖn    tÕ  trîcho    c¸c c¬  quan khoa  häc,gi¸odôc,y        c¸c tæ        tÕ,v¨n ho¸ vµ    chøc      t«n gi¸ocña  ViÖt Nam     ®Ó  dïng trùctiÕp cho        khoa häc,gi¸odôc,y        t«n gi¸o.       tÕ,v¨n ho¸ vµ    2. Hµng    t¹m nhËp  i t¸ xuÊt,t¹m    xuÊt t¸    inhËp    héi chî,tr     ®Ó dù      iÓn l∙m, bao gåm  nh÷ng  hµng    îcphÐp  xuÊt khÈu  ho¸ ®   t¹m    hoÆc   nhËp  t¹m  khÈu    ®Ó dù      iÓn l∙m,hÕt    héi chî,tr     thêih¹n      iÓn l∙m  héi chî,tr   ph¶inhËp      vÒ ViÖt Nam     ®èi víi     hµng  xuÊtvµ  t¹m    xuÊtkhÈu        ra nícngoµi®èi víi       hµng  nhËp. t¹m  3. Hµng        lµ tµis¶n    di chuyÓn cña  chøc, c¸ nh©n  tæ      ViÖt Nam     hay    níc ngoµidichuyÓn      vµo ViÖt Nam     hay  a      ® ra nícngoµitrong møc      quy ®Þnh  bao  gåm: a) Hµng        lµtµis¶n    dichuyÓn  cña  chøc,c¸nh©n  tæ      ngêinícngoµikhi® ­         îcphÐp    vµo  tró,lµm  c    viÖc  i t¹ ViÖt Nam       hoÆc   chuyÓn    ra kháiViÖt Nam         khi hÕt      tró, thêih¹n c   lµm viÖc    t¹ ViÖtNam. i   b) Hµng        lµtµis¶n    dichuyÓn cña  chøc,c¸ nh©n  tæ      ViÖt Nam   îcphÐp    ®   ® a      ra nícngoµi®Ó     kinhdoanh  lµm    vµ  viÖc,khihÕt          thêih¹n chuyÓn  níc. vÒ  c) Hµng        lµ tµis¶n    dichuyÓn cña    c¸ nh©n ngêiViÖt Nam       ®Þnh  ë    c  níc ngoµimang  níckhi® îcphÐp    ®Þnh  t¹    vÒ        trëvÒ  c  iViÖt Nam     hoÆc  mang    ra nícngoµikhi® îcphÐp  ®Þnh  ë            ®i  c  nícngoµi. Bé    TµichÝnh  cïng Bé    Ngo¹igiao,Tæng      côc    H¶i quan  quy ®Þnh  thÓ  cô  ®Þnh møc  îcmiÔn  ®   thuÕ      ®èi víihµng      lµtµis¶n    dichuyÓn  cña  tõng   îng ®èi t   cho          phïhîp víiluËtph¸p tõng nícvµ        quèc  tÕ. 4.Hµng      ho¸ mang  theo hoÆc     níccña    göivÒ    c«ng d©n  ViÖtNam   hîp   ®i    t¸clao ®éng,      hîp    t¸cchuyªn    gia,c«ng    häc  t¸cvµ  tËp  níc ngoµi thùc  ë      hiÖn  theo quy    ®Þnh cña  ChÝnh phñ  tiªuchuÈn  vÒ    hµnh    lýxuÊt­nhËp     c¶nh. 5.Hµng    xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu cña  chøc,c¸nh©n  tæ      ngêinícngoµi® îc         hëng    tiªuchuÈn miÔn    trõngo¹igiao  ChÝnh    do  phñ quy ®Þnh          phï hîp víic¸c ®iÒu    ícQuèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc  tham gia. Bé    Tµi chÝnh chñ    tr×cïng    Ngo¹igiao,Tæng   víiBé      côc    H¶i quan tr×nh  ChÝnh phñ  ban  hµnh møc  îcmiÔn  ®   thuÕ  quy ®Þnh    t¹ kho¶n  i nµy. 6. Hµng     ,nguyªn liÖu nhËp    lµ vËt t      khÈu      ®Ó gia c«ng  cho    nícngoµiråi     xuÊt khÈu  theo hîp  ®ång  ký  ®∙  kÕt  bao  gåm   c¸c h×nh thøc: NhËn     vËt  , t  nguyªn  liÖu    vÒ s¶n  xuÊt    råigiao toµn  thµnh  bé  phÈm;  hoÆc     tr¶ tiÒn mét  phÇn  hay  toµn  vËt t  bé   ,nguyªn  liÖu ®Ó     b¸n    l¹ toµn  thµnh  i bé  phÈm  cho    níc ngoµitheo hîp ®ång          giac«ng  ký. ®∙  Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn  thÓ    cô  tõng  êng    îcmiÔn  tr hîp ®   thuÕ  quy  ®Þnh  t¹ §iÒu    i nµy.  
  6. 6 §iÒu    tr hîp  îcxÐt  13. C¸c  êng  ®   miÔn  thuÕ  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  LuËt 11    thuÕ  xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  îcquy  ®   ®Þnh      sau: chitiÕtnh  1. Hµng  nhËp khÈu chuyªn dïng phôc  trùc tiÕp  vô    cho  ninh,quèc  an    phßng, nghiªncøu      khoa häc  gi¸odôc, ®µo      së  ho¹ch  vµ      t¹o,trªnc¬  kÕ  hµng  n¨m  ® îcBé  ëng  chñ  ®∙    tr Bé  qu¶n duyÖt. 2. Hµng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña  nghiÖp  vèn  xÝ  cã  ®Çu      t níc ngoµi  vµ cña  nícngoµihîp t¸ckinhdoanh    së    bªn            trªnc¬  hîp ®ång      hîp t¸ckinhdoanh    trong tõng tr     êng    Æc   hîp ® biÖtcÇn    khuyÕn  khÝch ®Çu  .Sau    sù  t  khicã  thèng  nhÊt cña  Tµi chÝnh, Uû    Bé      ban  Nhµ    hîp t¸cvµ  nícvÒ      ®Çu      txÐt miÔn  thuÕ  xuÊtkhÈu    hoÆc  thuÕ nhËp khÈu  cho tõng tr   êng    thÓ. hîp cô  Nh÷ng  êng  tr hîp  îc miÔn  ®   thuÕ quy ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ   76  ®Þnh  sè  18­   CP ngµy  4­ 16­ 1993, Bé      Tµi chÝnh  lµm      thñ tôc miÔn  thuÕ    së  trªnc¬  giÊy   phÐp  ®Çu    Uû  t do  ban  Nhµ    hîp    ®Çu    níc vÒ  t¸cvµ  t cÊp  danh  vµ  môc  thiÕt   bÞ m¸y  mãc,  phô tïng,c¸c ph¬ng      tiÖn s¶n xuÊt kinh    doanh, c¸c vËt t nhËp         khÈu  vµo ViÖt Nam   Bé    do  Th¬ng    m¹i cÊp    ®Ó ®Çu    t x©y dùng  b¶n  c¬  h×nh  thµnh  nghiÖp  xÝ  hoÆc         ®Ó t¹o tµis¶n  ®Þnh  cè  thùc hiÖn    hîp ®ång  hîp    t¸c kinhdoanh.   3. Hµng      lµquµ  biÕu,quµ    tÆng cña    chøc,c¸ nh©n    c¸c tæ      nícngoµicho    c¸c tæ    chøc,c¸ nh©n      cña  ViÖt Nam   ngîcl¹ ® îcmiÔn    vµ        i thuÕ  theo møc quy  ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    4. Hµng    nhËp khÈu    hµng  ®Ó b¸n  miÔn thuÕ  i   t¹ c¸c®¬n  ® îcc¬    vÞ    quan  cã thÈm  quyÒn cho phÐp kinh doanh  hµng    b¸n  miÔn  thuÕ phôc  cho  vô  ngêi   xuÊtc¶nh,c¸cc¬        quan   ®¹idiÖn    nícngoµivµ    ngêinícngoµië        ViÖtNam.   Bé    Tµi chÝnh quy  ®Þnh        c¸c thñ tôc miÔn  thuÕ        êng    ®èi víi tr c¸c hîp quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. §iÒu 14.­ Trêng  hµng       hîp  ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn        chuyÓn, bèc    xÕp  bÞ  háng,mÊt    lýdo    h    m¸t cã    x¸c ®¸ng  îcC«ng    ®   tyGi¸m  ®Þnh  hµng    ho¸ xuÊt  nhËp  khÈu ViÖt Nam     (Vinacontro ) l chøng    nhËn  ® îc gi¶m  th×    thuÕ ¬ng  t øng  víitû lÖ  hao      h  cña hµng    quan    ho¸.C¬  H¶i quan  cÊp tØnh,thµnh    phè    c¨n cø  vµo møc  tæn    ® îcgi¸m  ®é  thÊt®∙    ®Þnh  cña  Vinacontrol kiÓm      vµ  traxem  xÐt  c¸chå  theo quy    s¬    ®Þnh  cña  TµichÝnh      Bé    ®Ó xÐt gi¶m  thuÕ. §iÒu          cña    êng    îcmiÔn  15. ­ Khilýdo  c¸ctr hîp ®   thuÕ, xÐt miÔn      thuÕ,  xÐt gi¶m  thuÕ  quy ®Þnh  i   t¹  §iÒu    vµ  NghÞ  c¸c 12, 13  14  ®Þnh  nµy  thay ®∙    ®æi, c¸c chñ      hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  trong thêih¹n  ngµy  tr¸ch     2  cã    nhiÖm   khai b¸o    quan      víic¬  h¶i quan cÊp  tØnh, thµnh    phè    quan    ®Ó c¬  h¶i quan  lµm        sè  thñ tôcthu ®ñ  thuÕ  ® îcmiÔn, gi¶m. ®∙      Bé    Tµi chÝnh  quy ®Þnh, híng dÉn  thÓ  cô  thñ    thÈm   tôc vµ  quyÒn    xÐt thu ®ñ    thuÕ        êng    ®èi víi tr c¸c hîp nµy. §iÒu  .­ C¸c  êng  ® îc xÐt  16     tr hîp    hoµn    l¹ thuÕ  thêih¹n  i vµ    hoµn thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  14  §iÒu  LuËt thuÕ  15    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  îc ®   quy  ®Þnh      sau: chitiÕtnh  1.C¸c  êng    îchoµn    tr hîp ®   thuÕ:
  7. 7 a) Hµng    nhËp  khÈu vµo  ViÖtNam   kª khaihµng      ®∙      ho¸ nhËp khÈu  ®∙  vµ  nép  thuÕ nhËp khÈu  nhng hµng vÉn cßn    ®Ó trong khu    vùc    H¶i quan  qu¶n    lý t¹ c¸ccöa      i khÈu  sau  ® îcphÐp  vµ  ®ã    xuÊtkhÈu.   b) Hµng    ho¸ xuÊt khÈu  kª khaivµ  nép    ®∙      ®∙  thuÕ xuÊt khÈu    nhng thùc  tÕ  kh«ng xuÊtkhÈu    n÷a. c) Hµng  nép    ®∙  thuÕ theo    tê khai,nhng    thùc tÕ    xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp  khÈu  h¬n. Ýt  d) Hµng ho¸    lµ vËt , nguyªn  t  liÖu nhËp khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt  khÈu  îchoµn  ®   thuÕ ¬ng  t øng      xuÊtkhÈu  víi lÖ  tû   thµnh  phÈm. e) Hµng    îcBé    ho¸ ®   Th¬ng    m¹icho  phÐp: ­Hµng  nhËp    t¹m  khÈu      ®Ó t¸ xuÊtkhÈu  i   kh«ng  ph¶inép    thuÕ xuÊtkhÈu    khit¸ xuÊtkhÈu  ® îchoµn      i    vµ    l¹ thuÕ  i nhËp khÈu ¬ng  t øng    hµng  víisè  thùc t¸   i  xuÊtkhÈu.   ­ Hµng  t¹m xuÊt khÈu    inhËp  ®Ó t¸  khÈu kh«ng ph¶i nép    thuÕ nhËp  khÈu    i khit¸ nhËp khÈu  ® îchoµn    vµ    l¹ thuÕ  i xuÊt khÈu ¬ng    t øng    hµng  víisè  thùc t¸ nhËp     i khÈu. ­ Nguyªn    liÖu,vËt tnhËp       khÈu    ®Ó s¶n xuÊt hµng    xuÊt khÈu, nÕu      thùc  xuÊt khÈu    trong thêih¹n      nép  thuÕ quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  17  ®Þnh nµy th×  kh«ng  ph¶inép    thuÕ nhËp khÈu ¬ng  t øng    hµng  víisè  thùc tÕ    xuÊtkhÈu.   ­ Hµng    t¹m nhËp  khÈu    i ®Ó t¸ xuÊt khÈu, nÕu      thùc t¸    i xuÊt khÈu    trong  thêih¹n    nép  thuÕ quy ®Þnh  ngµy)th× kh«ng  (30      ph¶inép    thuÕ nhËp khÈu ­ t ¬ng øng    hµng  víisè  thùc t¸ xuÊtkhÈu.    i   ­ Hµng    t¹m xuÊt khÈu    i   ®Ó t¸  nhËp khÈu, nÕu    thùc t¸    i nhËp khÈu  trong  thêih¹n    nép  thuÕ quy ®Þnh  ngµy) th×  (15    kh«ng  ph¶inép    thuÕ xuÊt khÈu  ­   t ¬ng øng    hµng  víisè  thùc t¸ nhËp     i khÈu. g) Hµng nhËp khÈu  cña mét  doanh  sè  nghiÖp  ViÖt Nam   îc phÐp  ®   nhËp    ®Ó lµm      ®¹ilýgiao,b¸n    hµng cho    níc ngoµi cã    ®¨ng  tr     Tµi ký  íc víiBé    chÝnh  ® îchoµn  th×    thuÕ nhËp khÈu      hµng  ®èi víisè  thùc b¸n    a      ®Ó ® ra khái   ViÖtNam.   2.Thêih¹n        xÐt hoµn  thuÕ: Trong    thêih¹n  ngµy  30  (ba  ¬i ngµy) kÓ     m     tõ ngµy  nhËn    s¬    ®ñ hå  xin hoµn thuÕ, Bé      Tµi chÝnh  ph¶ilµm    xong  tôc hoµn  thñ    thuÕ cho    c¸c ®èi îng t   nép  thuÕ.Qu¸            thêih¹n trªnth× ngoµisè    thuÕ  îchoµn,c¸c®èi t   ®        îng nép  thuÕ  cßn  îc hëng  ®   tiÒn  i l∙ tÝnh    thuÕ    trªn sè  chËm   hoµn  ¬ng  t øng    ngµy  víisè  chËm  hoµn theo møc      l∙suÊttiÒn göing©n  i       hµng      t¹ thêi®iÓm   i hoµn thuÕ. Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh  híng dÉn  thÓ        vµ    cô  thñ tôc xÐt hoµn  thuÕ    ®èi víi   êng    îchoµn    tr c¸c hîp ®   thuÕ quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. CH ¬NG   V Xö  C¸C  PH¹M   GI¶IQUYÕT   Lý  VI  Vµ    C¸C  KHIÕU   N¹I §iÒu  .ViÖc  lýviph¹m    §iÒu  LuËt thuÕ  17   xö      ghië  20    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh 
  8. 8 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n      nµo chËm  nép thuÕ th× mçi ngµy chËm  nép bÞ  ph¹t0,2%      (haiphÇn  ngh×n)sè    tiÒn nép    chËm. a) Thêi h¹n      ®Ó x¸c ®Þnh  ngµy chËm  nép thuÕ  ®èi    víic¸c  êng    tr hîp hµng  xuÊt khÈu,nhËp      khÈu quy ®Þnh      t¹ c¸ckho¶n          §iÒu  NghÞ  i 1, 2,3, 4,5  1  ®Þnh nµy: a.1.Qu¸  ngµy        15  ®èi víihµng xuÊtkhÈu  tõngµy  chøc  c¸nh©n    kÓ    tæ  vµ    nhËn  îcth«ng    ®   b¸o chÝnh thøc cña  quan      c¬  thu thuÕ  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép.   a.2.Qu¸  ngµy    30  ®èi    víihµng nhËp khÈu    ngµy  chøc  c¸ kÓ tõ  tæ  vµ    nh©n  nhËn  îcth«ng  chÝnh  ®   b¸o  thøc cña  quan      c¬  thu thuÕ  sè  vÒ  thuÕ ph¶i   nép. a.3.Qu¸  ngµy    90  ®èi    víihµng ho¸        lµ vËt t nguyªn liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊthµng    xuÊtkhÈu  tõngµy  chøc  c¸nh©n    kÓ    tæ  vµ    nhËn  îcth«ng  ®   b¸o  chÝnh thøc cña  quan      c¬  thu thuÕ  sè  vÒ  thuÕ  ph¶inép.   b) C¸c  êng    tr hîp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng quy ®Þnh  i   t¹  kho¶n    c¸c 6, 7,8,9      §iÒu  NghÞ  1  ®Þnh  nµy ph¶inép    ngay thuÕ  íckhixuÊt khÈu  tr       hµng    ra nícngoµihoÆc       nhËp  khÈu hµng vµo ViÖtNam.   2. Trêng        90    hîp qu¸ thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  kÓ    hÕt    nép  thêih¹n  thuÕ quy  ®Þnh  i   t¹ c¸c ®iÓm         a.1,a.2 kho¶n  §iÒu  1  nµy  30  vµ  ngµy  tõ ngµy  kÓ    hÕt    thêi h¹n nép thuÕ  quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm       a.3 kho¶n  §iÒu  1  nµy,®èi t      îng nµo  cha nép  xong  thuÕ th×  quan  c¬  H¶i  quan  kh«ng  îc lµm  ®   thñ tôc xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  cho chuyÕn  hµng  tiÕp theo,®ång        thêith«ng  cho  Th¬ng      b¸o  Bé  m¹i®Ó ngõng  cÊp giÊy phÐp    xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  cho  ®Õn     khinép  sè  ®ñ  thuÕ    nî qu¸ h¹n.   3. §èi t nép     îng  thuÕ  hµnh    cã  vi gian lËu thuÕ th× ngoµi sè    tiÒn  thuÕ  ph¶inép, tuú theo        møc  viph¹m  ®é    cßn  ph¹ttiÒn b»ng    ®Õn   lÇn  bÞ      tõ 2  5  sè  thuÕ gian lËu.   4. C¸    nh©n  hµnh      cã  vitrènthuÕ  bÞ  lýhµnh  ®∙  xö    chÝnh  theo quy ®Þnh  t¹  ikho¶n  §iÒu  3  nµy    mµ cßn  i t¸ ph¹m, hoÆc  trèn thuÕ    l línhoÆc     víisè îng    ph¹m    téitrong    êng  c¸c tr hîp nghiªm träng kh¸c th×  truy cøu    bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo quy  sù    ®Þnh   t¹ §iÒu  i 169 cña  luËtH×nh    Bé    sù. §iÒu 18.  Khi    miÔn,  lý do  gi¶m thuÕ  thay  ®∙  ®æi    mµ ®èi  îng  t nép  thuÕ kh«ng thùc hiÖn    ®óng  quy ®Þnh  thêih¹n  vÒ    khaib¸o    theo  quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ   15  ®Þnh   nµy  th× mçi ngµy  qu¸ h¹n    bÞ ph¹t 0,2%     (hai  phÇn  ngh×n) sè    thuÕ  ph¶inép  nÕu    vµ  tiÕp      tôc viph¹m    c¸c quy ®Þnh  thêih¹n  vÒ    nép thuÕ,gian lËu thuÕ      ph¹ttheo quy        th× sÏbÞ      ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    17  ®Þnh  nµy. §iÒu  19. Trong c¸c  êng  tr hîp ®èi  îng  t nép thuÕ kh«ng ®ång  víi ý    quyÕt ®Þnh  ph¹tcña  quan    xö    c¬  thu thuÕ  quy ®Þnh    t¹ kho¶n  vµ  §iÒu  i 1  3  17  NghÞ  ®Þnh  nµy  th× vÉn ph¶i chÊp    hµnh  biÖn  ph¸p  ph¹t ®ã,  xö    nhng cã  quyÒn  khiÕu      n¹ilªnTæng  côc    H¶i quan. Trong      thêih¹n  ngµy  tõ ngµy  20  kÓ    nhËn  îc®¬n  ®   khiÕu  , n¹i Tæng côc    H¶i quan  ph¶igi¶iquyÕt      xong.NÕu     vÉn  kh«ng ®ång  c¸ch gi¶iquyÕt  ý      cña Tæng  côc    H¶i quan  ®èi t   th×   îng nép  thuÕ  cã quyÒn  khiÕu    n¹i®Õn   tr Bé  ëng  Tµi chÝnh. Trong    30  Bé      thêih¹n  ngµy,Bé   
  9. 9 tr ëng  Tµi chÝnh  Bé    ph¶i gi¶iquyÕt      xong, quyÕt    ®Þnh cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh    lµquyÕt ®Þnh    cuèicïng.     §iÒu    bé  20. C¸n  thuÕ  c¸cc¸nh©n      vµ      kh¸clîdông  i chøc    vô,quyÒn h¹n  ®Ó  chiÕm dông,tham  tiÒn thuÕ    «    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu, th×    ph¶ibåi     thêng cho Nhµ    níc toµn  sè  bé  tiÒn  chiÕm   ®∙  dông, tham  vµ  theo    «  tuú  møc   ®é    viph¹m    xö    luËt,xö    mµ bÞ  lýkû    ph¹thµnh  chÝnh  hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸ch   nhiÖm  h×nh  theo quy  sù    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   C¸n  thuÕ, c¸ nh©n  bé      kh¸c lîdông      i chøc    vô,quyÒn  bao  h¹n  che cho  ng­ êiviph¹m      hoÆc   ý  cè  lµm    tr¸quy  i ®Þnh cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  tuú  th×  theo  møc       ®é viph¹m    xö    luËt,xö    mµ bÞ  lýkû    ph¹thµnh  chÝnh  hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   C¸n  thuÕ  thiÕu tinhthÇn  bé  do      tr¸chnhiÖm    hoÆc   t×nh  lýsai, cè  xö     g©y  thiÖth¹icho      ngêinép    thuÕ    th× ph¶ibåith     êng  cho ngêibÞ    thiÖth¹i.   Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh  thÓ    cô  c¸c hµnh      viviph¹m quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  nµy. CH ¬NG   VI Tæ   CHøC   THùC   HIÖN §iÒu      21. Tæ chøc,c¸nh©n    cã      mçi lÇn  hµng    îcphÐp  ho¸ ®   xuÊt khÈu,     nhËp khÈu  ph¶i ®Õn   quan    c¬  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  hoÆc   nh÷ng  c¬  quan  ® îc Tæng   ®∙    côc    H¶i quan  cho phÐp    ®Ó lµm  thñ    tôc ®¨ng  tê khai ký      hµng.Trong      (8)giê(giêlµm    thêih¹n t¸m        viÖc)kÓ        tõkhi®¨ng  têkhaihµng, ký        c¬  quan    H¶i quan  ph¶ith«ng  chÝnh    b¸o  thøc cho  chøc,c¸ nh©n    tæ      nép  thuÕ  sè thuÕ ph¶i nép    theo  khai.Trong    kª    thêih¹n quy ®Þnh   i§iÒu  NghÞ  t¹  17  ®Þnh nµy,c¸ctæ      chøc,c¸nh©n      ph¶inép    xong thuÕ. Trong    hai(2)ngµy  thêih¹n      lµm  viÖc  tõ ngµy  kÓ    kiÓm    ho¸ xong    l«hµng  xuÊt khÈu hoÆc   nhËp khÈu, nÕu     hµng  ho¸  thay  æi  cã  ® kh¸c (thõa    hoÆc   thiÕu) so      víikhai b¸o,c¬      quan  H¶i quan  ph¶i ®iÒu    chØnh  i thuÕ  l¹ sè    ph¶i   nép,®ång      thêith«ng    b¸o cho  chøc,c¸nh©n  tæ      nép  thuÕ  thuÕ  sè  chÝnh  thøc  ph¶inép.   Qu¸    thêih¹n  ngµy  15  ®èi    víihµng  xuÊt khÈu, vµ  ngµy      30  ®èi   víihµng  nhËp  khÈu,kÓ      tõ ngµy  quan    c¬  H¶i quan    x¸cnhËn  ®¨ng  tê khaihµng,nh­ ký        ng  chøc  c¸ nh©n  tæ  vµ    cha  hµng  cã  ho¸  thùc  xuÊt  khÈu  hoÆc  thùc  nhËp  khÈu    th× viÖc ®¨ng  têkhaihµng  ký      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  th«ng    vµ  b¸o thuÕ  ®èi      víil« hµng ho¸    ®ã kh«ng  cßn        hµng    gi¸trÞ.Khi cã  ho¸ xuÊt khÈu, hoÆc       nhËp  khÈu  th× ph¶i lµm  i   l¹ thñ    tôc ®¨ng  tê khai hµng  ký      xuÊt khÈu, hoÆc     nhËp  khÈu      míi.C¬ quan    H¶i quan  lµm    l¹ th«ng  i b¸o chÝnh  thøc theo    tê khai   hµng xuÊtkhÈu,hoÆc       nhËp  khÈu    míi®¨ng  ký. §iÒu 22. C¸c    ®èi  îng  t nép thuÕ  hµng  cã  ho¸  îc phÐp  ®   xuÊt,nhËp    khÈu trong c¸ctr     êng   hîp quy  ®Þnh    t¹ kho¶n        cña  i 6,7,8,9  §iÒu  NghÞ  1  ®Þnh  nµy    khixuÊt,nhËp    khÈu  qua cöa khÈu, biªngií ViÖt Nam       i     ®Òu  ph¶ikª khai       víic¬    quan  thuÕ  i t¹ cöa khÈu  nép  vµ  thuÕ ®Çy     íc khi® a  ®ñ tr     hµng  khái ra   
  10. 10 khu vùc cöa khÈu    ®Ó xuÊt khÈu  níc ngoµi hoÆc   ra      nhËp khÈu vµo ViÖt  Nam.  §iÒu 23. Tæng     côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm   cã    quy ®Þnh  thñ    tôc khai   b¸o,kiÓm       ho¸,tÝnh  thuÕ, nép    thuÕ  ®èi    víihµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  vµ  chøc  tæ  thùc hiÖn    viÖc    thu thuÕ thèng nhÊt trong toµn      ngµnh    H¶i quan.  H¶i quan  tØnh, thµnh    phè  h¶i quan  vµ    cöa  khÈu  tr¸chnhiÖm   cã    thùc hiÖn  ®óng  quy  ®Þnh    vÒ thñ    tôc ®¨ng  tê khai hµng    chøc, c¸ nh©n  ký      khi tæ      cã  hµng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cung  cÊp ®Çy  c¸c chøng      ®Ó   ®ñ    tõ hîp lÖ  tÝnh  thuÕ;  tÝnh  ®óng  thuÕ    chøc, c¸  sè  mµ tæ    nh©n  ph¶i nép    thuÕ, ®¶m   b¶o  thuËn    lîcho  chøc,c¸nh©n  i tæ      thùc hiÖn    nghÜa  nép  vô  thuÕ. Bé    Tµi chÝnh  tr¸chnhiÖm   cã    quy ®Þnh  híng dÉn  vµ    viÖc    thu nép  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu, nghiÖp  vÒ       vô  sæ s¸ch,kÕ    to¸n,vÒ     hoµn    tr¶ tiÒn  thuÕ, vÒ  c¸o ®Þnh    c¸o kÕt    b¸o    kú,b¸o    qu¶    thu nép ng©n s¸ch,nî ®äng      tiÒn thuÕ    ®Ó ngµnh    h¶iquan    c¸c cÊp thùc hiÖn  kiÓm       vµ  traviÖc thùc hiÖn    LuËt ThuÕ     xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu cña ngµnh    h¶iquan. Ng©n  hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    quy ®Þnh  híng  vµ  dÉn  c¸c ng©n    hµng  së  c¬  cung  cÊp ®Çy       ®ñ tµiliÖu thanh to¸n li     ªnquan  ®Õn   thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu gåm       tªnc¸c ng©n hµng, sè    hiÖu   tµikho¶n  cña    c¸c ®èi  îng  t nép  thuÕ  theo yªu cÇu cña  quan    c¬  h¶i quan  c¬  vµ  quan  thuÕ    ®Ó phôc  cho  vô  viÖc kiÓm    trathuÕ xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu.  CH ¬NG   VII §IÒU  KHO¶N   CUèI  CïNG §iÒu  .NghÞ  24   ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  th¸ng 9  1    n¨m  1993, thay thÕ      NghÞ ®Þnh  110­ sè  H§BT  ngµy  3­ 31­ 1992  cña    Héi ®ång Bé  tr ëng. Nh÷ng  quy  ®Þnh  kh¸cvÒ    thuÕ xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu  íc®©y    tr   tr¸i víi     quy  c¸c ®Þnh cña  NghÞ  ®Þnh  nµy ®Òu     b∙ibá. §iÒu    tr Bé    25. Bé  ëng  TµichÝnh,Bé  ëng  Th¬ng      tr Bé  m¹i,Tæng  côc  ­ tr ëng Tæng  côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm   cã    phèi hîp    híng dÉn        chitiÕtthihµnh  NghÞ  ®Þnh nµy theo chøc    n¨ng,nhiÖm  cña    vô  m×nh. Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  tr   tr c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung ¬ng chÞu tr¸ch   nhiÖm  chøc  tæ  viÖc    thihµnh  NghÞ ®Þnh  nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2