Nghị định 55/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
5
download

Nghị định 55/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 55/2003/nđ-cp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ công nghiệp do chính phủ ban hành', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 55/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55/2003/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 55/2003/N -CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B CÔNG NGHI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Công nghi p và B trư ng B N i v , NGHN NNH : i u 1. V trí và ch c năng B Công nghi p là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công nghi p, bao g m: cơ khí, luy n kim, i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o, d u khí, khai thác khoáng s n, hóa ch t (bao g m c hóa dư c), v t li u n công nghi p, công nghi p tiêu dùng, công nghi p th c phNm và công nghi p ch bi n khác trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công và th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Công nghi p th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và các d th o văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B . 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n t ng th , quy ho ch vùng, lãnh th , quy ho ch ngành, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm
  2. v các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B và các chương trình, d án quan tr ng c a B . 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý c a B ; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v công nghi p. 5. Ch trì thNm nh, thNm nh ho c phê duy t các d án u tư trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 6. Qu n lý, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m vi c t ch c th c hi n v an toàn k thu t công nghi p, bao g m: ăng ký, ki m nh an toàn các thi t b áp l c, thi t b nâng, an toàn i n, an toàn khai thác m và d u khí (tr các thi t b , phương ti n thăm dò và khai thác d u khí trên bi n), an toàn hóa ch t, v t li u n công nghi p và môi trư ng công nghi p theo quy nh c a pháp lu t. 7. Th ng nh t qu n lý vi c c p, i u ch nh, thu h i, gia h n gi y phép ho t ng i n l c, gi y phép s n xu t các s n phNm thu c lá i u, gi y phép kinh doanh, s d ng v t li u n công nghi p và các gi y phép khác theo quy nh c a pháp lu t. 8. V cơ khí và luy n kim: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n cơ ch , chính sách h tr phát tri n ngành cơ khí, ngành luy n kim và phát tri n các s n phNm cơ khí, cơ khí - i n t tr ng i m; b) Ch o và ki m tra vi c t ch c th c hi n chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, chính sách phát tri n ngành cơ khí, ngành luy n kim, phát tri n các s n phNm cơ khí, cơ khí - i n t tr ng i m, các s n phNm có hàm lư ng công ngh cao, k t h p c a k thu t cơ khí, t ng hóa, i n t công nghi p; c) Hư ng d n, theo dõi, t ng h p tình hình phát tri n và th trư ng tiêu th s n phNm cơ khí, luy n kim. 9. V i n, năng lư ng m i, năng lư ng tái t o: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành quy nh v b o v hành lang an toàn lư i i n cao áp và các công trình i n l c; ban hành theo thNm quy n tiêu chuNn an toàn i n trong qu n lý v n hành trang thi t b i n, các quy trình, quy ph m, qu n lý, v n hành và i u h th ng i n; b) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t giá bán i n cho các i tư ng tiêu dùng; hư ng d n và ki m tra th c hi n các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá d toán xây d ng chuyên ngành i n; c) Công b danh m c các công trình i n l c s xây d ng trong quy ho ch phát tri n i n l c kêu g i u tư và qu n lý vi c th c hi n;
  3. d) Phê duy t quy ho ch phát tri n i n l c c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; theo dõi, t ng h p vi c t ch c th c hi n và i u ch nh khi c n thi t; ) T ch c, ch o, theo dõi vi c th c hi n chính sách năng lư ng qu c gia, phát tri n i n nguyên t , các d ng năng lư ng m i, năng lư ng tái t o. 10. V d u khí: a) Xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các chính sách khuy n khích tìm ki m thăm dò và khai thác d u khí; b) Trình Th tư ng Chính ph quy t nh l a ch n nhà th u và i tác ký k t h p ng tìm ki m, thăm dò, xây d ng, khai thác và các ho t ng d u khí khác theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch trì trong vi c thanh tra, ki m tra, giám sát các ho t ng d u khí; d) T ng h p, theo dõi, báo cáo tình hình phát tri n và k t qu tìm ki m, thăm dò, khai thác, tiêu th d u khí trong nư c và xu t khNu ) Quy t nh các v n khác thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c v ho t ng d u khí theo phân công c a Chính ph . 11. V khai thác khoáng s n: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch, k ho ch khai thác khoáng s n trên cơ s tr lư ng khoáng s n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; theo dõi, ch o, ki m tra, t ng h p, báo cáo v khai thác khoáng s n theo quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t; b) Hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c th c hi n các bi n pháp b o m an toàn và b o v môi trư ng trong ho t ng khai thác khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t. 12. V hóa ch t và v t li u n công nghi p: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n chính sách h tr phát tri n công nghi p hóa ch t, v t li u n công nghi p; b) Theo dõi, ch o, hư ng d n, ki m tra, t ng h p tình hình phát tri n công nghi p hóa ch t; c) Công b danh m c các lo i v t li u n công nghi p ư c s d ng; ki m tra, theo dõi vi c th c hi n các quy nh v s n xu t, nh p khNu, cung ng, s d ng v t li u n công nghi p. 13. V công nghi p tiêu dùng, th c phNm và ch bi n khác: a) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch, k ho ch phát tri n các ngành công nghi p tiêu dùng, th c
  4. phNm và ch bi n khác; ch o, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b) Qu n lý các ngành: d t - may, da - gi y, gi y, sành s , th y tinh, nh a, rư u, bia, nư c gi i khát, bánh k o, s a, d u th c v t, thu c lá, ch bi n b t và tinh b t; c) Theo dõi, t ng h p, báo cáo tình hình phát tri n và vi c th c hi n các tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, an toàn v sinh, môi trư ng lao ng trong công nghi p tiêu dùng, th c phNm, ch bi n khác trong ph m vi c nư c theo quy nh c a pháp lu t. 14. V phát tri n công nghi p a phương: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n cơ ch , chính sách phát tri n công nghi p a phương; b) Phê duy t ho c thông qua và t ng h p quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm v phát tri n công nghi p c a t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c t ch c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; c) Theo dõi, t ng h p, báo cáo nh kỳ tình hình phát tri n công nghi p a phương và k t qu các ho t ng khuy n công. 15. V qu n lý công nghi p trong khu công nghi p, khu ch xu t: Ch o phát tri n các ngành công nghi p trong các khu công nghi p, khu ch xu t theo chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n công nghi p vùng và lãnh th ã ư c phê duy t. 16. Th c hi n h p tác qu c t trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 17. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B . 18. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B . 19. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th thu c quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B , k c T ng công ty D u khí Vi t Nam và T ng công ty i n t và Tin h c Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 20. Qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. 21. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m pháp lu t theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 22. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 23. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a B ; ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c thNm quy n; quy nh ch c danh, tiêu chuNn c p b c k thu t, nghi p v trong các ngành công nghi p thu c ph m vi qu n lý c a B . 24. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V Cơ khí, Luy n kim và Hóa ch t; 2. V Năng lư ng và D u khí; 3. V Công nghi p tiêu dùng và th c phNm; 4. V K ho ch; 5. V Tài chính - K toán; 6. V Khoa h c, Công ngh ; 7. V H p tác qu c t ; 8. V Pháp ch ; 9. V T ch c cán b ; 10. C c Công nghi p a phương; 11. C c K thu t an toàn công nghi p; 12. Thanh tra; 13. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. Vi n Nghiên c u chi n lư c, chính sách công nghi p; 2. Vi n Nghiên c u Cơ khí;
  6. 3. Vi n Nghiên c u M và Luy n kim; 4. Vi n Nghiên c u i n t - Tin h c - T ng hóa; 5. Vi n Công nghi p th c phNm; 6. Vi n Nghiên c u D u th c v t - Tinh d u - Hương li u - M phNm; 7. Trung tâm Tin h c; 8. Báo Công nghi p Vi t Nam; 9. T p chí Công nghi p. B trư ng B Công nghi p ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng phương án s p x p các vi n nghiên c u, các trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p, ào t o ngh và các t ch c s nghi p khác hi n có trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo, thay th Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công nghi p, Quy t nh s 378/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy C c Ki m tra, giám sát k thu t an toàn công nghi p và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Công nghi p, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản