intTypePromotion=1

Nghị định 57-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
131
lượt xem
3
download

Nghị định 57-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 57-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 57-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  57­C P  N G µ Y  28­8­1993 C P Q U Y  ® Þ N H   HI TI Õ T  T HI H µ N H  L U Ë T  T H U Õ  LîI ø C C  T V µ  L U Ë T  S ö A  ® æ I, B æ  S U N G   é T  S è  ®I Ò U  C ñ A   U Ë T  T H U Õ  LîI T ø C   M L   CHÝNH   PHñ:  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt ThuÕ       îc Quèc      cø    lî tøc ®   i héiníc Céng hoµ      x∙ héichñ nghÜa  ViÖt Nam     kho¸ VIIIth«ng      qua  ngµy  th¸ng 6  30    n¨m 1990;LuËt Söa  æi, bæ       ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  ThuÕ     lî tøc  îc Quèc      i ®   héi níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖtNam     kho¸IX    th«ng  qua  ngµy  th¸ng7  6    n¨m  1993; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé      NGHÞ   ®ÞNH: CH ¬NG   I PH¹M   ¸P  VI  DôNG   THUÕ     LîITøC §iÒu     îng nép  1. §èit   thuÕ      lîtøc bao  i gåm     chøc  c¸ctæ  kinh doanh    h¹ch  to¸nkinh tÕ      ®éc    c¸nh©n  lËp vµ    kinh doanh  lîtøc (gäichung    së    cã        i lµc¬  kinh   doanh)  ho¹t®éng  êng    th xuyªn hay  kh«ng  êng  th xuyªn,cã    ®Þa   ®iÓm  kinh  doanh  ®Þnh  cè  hay u  l ®éng  îc quy  ®   ®Þnh  i t¹ §iÒu    1, §iÒu    2, LuËt ThuÕ       lîi tøc. CH ¬NG   II C¨N  TÝNH   Cø  THUÕ   BIÓU  Vµ  THUÕ     LîITøC  §iÒu  2. Doanh  thu    ®Ó tÝnh  i lî tøc    chÞu  thuÕ    lµ toµn  tiÒn    bé  b¸n hµng, tiÒn      gia c«ng, tiÒn    hoa hång, tiÒn    dÞch  vµ    vô  c¸c kho¶n  doanh  thu  kh¸c cha      trõ mét kho¶n  phÝ  tæn nµo  cña  së  c¬  kinh  doanh  trong  tÝnh  kú  thuÕ  îc x¸c ®Þnh    víi® Æc   ®     phï hîp    ®iÓm  cña  tõng ngµnh nghÒ,  ho¹t®éng    kinh doanh, theo      quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  3  NghÞ  ®Þnh  55­   sè  CP ngµy  8­28­ 1993  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ  doanh  thu vµ  LuËt Söa    ®æi,bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt ThuÕ     doanh thu. §iÒu 3. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  thÓ  cô  viÖc    x¸c ®Þnh   i lî tøc    chÞu  thuÕ  quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  LuËt ThuÕ           i 7    lîtøc ®èi víi i tõng ngµnh,nghÒ.     §iÒu    4. C¸c kho¶n    chiphÝ          îc trõ®Ó   hîp lÖ,hîp lý®     tÝnh      lî tøc chÞu  i thuÕ    ghitrong §iÒu  LuËt ThuÕ         9    lîtøc quy  i ®Þnh  sau: nh 
  2. 2 1. KhÊu    hao    tµis¶n  ®Þnh.  cè  C¸c    tµis¶n  ®Þnh  sö  cè  cã  dông  cho    ho¹t ®éng  s¶n xuÊt kinh doanh      ®Òu  ph¶i trÝch    khÊu hao vµo    chiphÝ s¶n xuÊt  kinhdoanh.   2.Chi phÝ      nguyªn liÖu,vËtliÖu,nhiªnliÖu,n¨ng îng (gäichung     )             l     lµvËtt  tÝnh theo møc    tiªuhao  gi¸xuÊt kho  vµ      thùc tÕ      dông    hîp lý,sö  vµo s¶n xuÊt  kinhdoanh  li     cã  ªnquan ®Õn       lîtøc chÞu  i thuÕ    ph¸tsinhtrong kú.     3. TiÒn ¬ng,tiÒn c«ng,c¸c kho¶n    l         mang  tÝnh chÊt tiÒn l    ¬ng ph¶itr¶¸p       dông ®èi    víic¸c  ngµnh nghÒ  thuéc mäi thµnh phÇn  kinh    tÕ, c¨n  vµo  cø  chÝnh s¸ch tiÒn l    ¬ng  thu nhËp  Nhµ    vµ    do  nícquy ®Þnh. 4. §èi víihé         t nh©n  kinh doanh  îc tÝnh      ®   trõphÇn  tiÒn ¬ng, tiÒn  l   c«ng  thuª ngoµi theo      quy ®Þnh trong kho¶n  ®iÒu    3  nµy; tiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng    tr¶ cho chñ  tnh©n  hé   kh«ng  îccoilµchiphÝ, vµ  ®           kh«ng  îctrõkhix¸c®Þnh    ®         lîi tøc tÝnh    thuÕ. 5.C¸c    kho¶n    chiphÝ  kh¸cngoµic¸cchiphÝ    c¸ckho¶n      ®iÒu          nãië    1,2,3  nµy  îcc«ng  ®   nhËn          hîp lÖ,hîp lýbao  gåm: a) Chi phÝ      qu¶n        lýlµc¸ckho¶n    chiphÝ  chung. b) Chi    vÒ mua   hoÆc       chi tr¶ tiÒn  dông      sö  c¸c tµiliÖu  thuËt,b»ng  kü    s¸ng chÕ  ph¸tminh, giÊy      phÐp  chuyÓn  giao c«ng nghÖ   c¸c dÞch  kü  vµ    vô  thuËt(kh«ng    thuéc tµi     s¶n  ®Þnh). cè  c)Chi phÝ  tiªuthô s¶n      vÒ      phÈm   hoÆc   cung  cÊp  dÞch  vô. d) C¸c    kho¶n  mua  b¶o  hiÓm   theo chÕ  thèng    ®é  nhÊt cña    Nhµ  níc. e) C¸c    kho¶n    chiphÝ  b»ng  tiÒn theo chÕ      ®é. g) C¸c kho¶n thuÕ  îc trõbao  ®     gåm  thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu,  thuÕ doanh    thu,thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtvµ      c¸ckho¶n  thuÕ hoÆc   phÝ  lÖ  ph¶i   nép  li   cã  ªnquan    trùctiÕp ®Õn       ho¹t®éng  kinh doanh  thuÕ    nh  nhµ ®Êt,thuÕ    tµinguyªn,thu trªnvèn,lÖ            phÝ  ícb¹,lÖ  tr     phÝ  giao th«ng,v.v. .     . 6. Kh«ng  îc tÝnh    ®   vµo    chiphÝ        ®Ó     hîp lý,hîp lÖ  x¸c ®Þnh      lî tøc chÞu  i thuÕ, hoÆc  kh«ng  îc tÝnh    ®   ®Ó gi¶m    i trõ lî tøc    chÞu thuÕ    c¸c kho¶n  sau  ®©y: a) C¸c kho¶n thiÖth¹ivÒ      s¶n  phÈm  háng      vîtqu¸ ®Þnh  møc  cho phÐp,  thiÖth¹ivÒ      ngõng  s¶n xuÊt do    mäi  nguyªn nh©n, thiÖth¹ido          tr¸chnhiÖm       c¸ nh©n  g©y    ra hoÆc   kh«ng    do  x¸c ®Þnh  îc®èi t   ®    îng chÞu  tr¸chnhiÖm     ­   båith êng    vËtchÊt. b) Kho¶n    tiÒn nép      ph¹tcña  së  c¬  kinhdoanh.   c) C¸c    kho¶n    chimang tÝnh chÊt tiÒn  ëng  tiÒn  ëng        th nh  th tõ c¸c quü,  thëng    tiÕtkiÖm, v.v. . . d) C¸c    kho¶n    chikh«ng  ®óng  chÕ  cña  ®é  Nhµ    nícquy  ®Þnh. e) C¸c    kho¶n    lçkh¸c. g) C¸c    kho¶n    nguån  chido  vèn  kh¸c®µi thä.     h) Kho¶n    b¶o  toµn  vèn    vîtmøc  quy  ®Þnh. §iÒu 5.
  3. 3 a) C¬  kinh doanh    kinh doanh    së    (trõhé    nhá,hé    bu«n  chuyÕn)  nép  thuÕ  lî tøc  i   theo thuÕ suÊt    æn ®Þnh     i trªn lî tøc    chÞu thuÕ  n¨m  c¶  ®èi    víitõng  nhãm  ngµnh  nghÒ  sau: nh  ­ ThuÕ     suÊt 25%           ®èi víi ngµnh  c¸c s¶n  xuÊt ®iÖn    n¨ng;c¸c ngµnh      khai  th¸cmá,    kho¸ng s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n, níc phôc  s¶n      vô  xuÊt vµ    sinh ho¹t;     luyÖn  kim; c¬    khÝ  chÕ     t¹o m¸y  mãc, thiÕt bÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn    vËt t¶ivµ    truyÒn  dÉn; s¶n    xuÊtho¸ chÊtc¬        b¶n;s¶n    xuÊtph©n    bãn;s¶n    xuÊtthuèc trõ       s©u; s¶n    xuÊtvËtliÖu x©y        dùng;vËn      t¶i x©y  ; dùng;thuû n«ng.     ­ ThuÕ  suÊt 35%  ®èi    víic¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng    tiªu dïng;c«ng    nghiÖp thùc phÈm,    chÕ biÕn ¬ng  l thùc vµ    s¶n xuÊtkh¸c.   ­ThuÕ     suÊt45%       ¬ng    ®èi víith nghiÖp,¨n uèng  dÞch  c¸clo¹ .     vµ  vô    i C¬   kinh doanh  së    nhiÒu ngµnh nghÒ  chÞu  thuÕ suÊt kh¸c nhau      ph¶i  h¹ch to¸n riªng lî tøc       i chÞu thuÕ theo tõng ngµnh  nghÒ   nép  vµ  thuÕ      lî tøc i theo thuÕ    suÊt®èi víi       tõng ngµnh    nghÒ. NÕu   së  c¬  kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îc         lîtøc chÞu      i thÕ  cña tõng ngµnh nghÒ  ¸p dông  th×    thuÕ suÊt thuÕ        lîtøc cao  i nhÊt ®èi      víingµnh  nghÒ   kinh doanh, tÝnh    cã      trªntæng  lî tøc chÞu  sè      i thuÕ  cña toµn  c¬  bé  së. b)    Lîitøc kh¸c cña  së    c¬  kinh  doanh (ngoµilî tøc     i cña nghiÖp  kinh vô    doanh  b¶n) ® îcnép  c¬      thuÕ      lîtøc theo  i thuÕ suÊt thuÕ        lîtøc cña    i ho¹t®éng  s¶n  xuÊtkinhdoanh  b¶n.     c¬  Lîitøc    kh¸c bao  gåm   i l∙ tiÒn      göi Ng©n  hµng; l∙ tiÒn    i  cho  vay (kh«ng  thuéc    ho¹t®éng  tÝn dông);lî tøc vÒ        cho  i thuªtµis¶n; lî tøc vÒ            thanh      i lýtµi s¶n, chuyÓn    nhîng    tµis¶n; lî tøc       i vÒ gãp  vèn    cæ phÇn;    lî tøc      i vÒ c¸c ho¹t  ®éng   tµichÝnh  kh¸c;lîtøc vÒ            c¸cho¹t®éng  ªndoanh  ªnkÕt.Riªng ®èi víi i li   li           lî tøc      tõ ho¹t®éng  ªndoanh  i   li   th× ph¶inép    thuÕ      i lî tøc t¹  i ®¬n  nhËn  ªn vÞ  li   doanh,nÕu    cha nép  thuÕ    t¹ ®¬n  nhËn  ªndoanh    i vÞ  li   th× ph¶inép    thuÕ      lîtøc i trªnphÇn      îcchia.   lîtøc ®   i §iÒu      kinh doanh  6. C¬ së    ngoµiviÖc    ph¶inép    thuÕ      lî tøc theo  i thuÕ  suÊt æn     ®Þnh quy ®Þnh  i t¹  ®iÓm   cña  a  §iÒu  NghÞ  5  ®Þnh  nµy, nÕu  lî   cã    i tøc chÞu    thuÕ      vîttrªnmøc  quy ®Þnh  ph¶inép  th×    thuÕ        lî tøc bæ sung, nh  i   sau: a) Hé     tnh©n  kinh doanh    nÕu  lîtøc chÞu  cã      i thuÕ  b×nh qu©n  th¸ng trªn     10  iÖu ®ång    tr   th× phÇn          tr   lîtøc vîttrªn10  iÖu ®ång  i ph¶inép    thuÕ        lîtøc bæ i sung 25%. b)    Tæ chøc  kinh  ngoµi quèc  tÕ    doanh  nÕu   lî tøc  cã   i chÞu  thuÕ tÝnh  theo ®Çu  ngêi gãp    vèn b×nh qu©n th¸ng trªn10  iÖu ®ång  phÇn          tr   th×  lî tøc i vîttrªn10  iÖu®ång      tr   ph¶inép    thuÕ        lîtøc bæ sung  i 25% c) Doanh    nghiÖp Nhµ    nícnÕu  lîtøc chÞu  cã      i thuÕ  cao  lîthÕ  do   i kh¸ch  quan mang  iph¶inép  l¹   ,   thuÕ        lîtøc bæ sung.ThuÕ         i   lîtøc bæ sung  i tÝnh    trªn phÇn      lî tøc cßn  i i l¹ sau    tÝnh    khi®∙  thuÕ      lî tøc theo  i thuÕ suÊt æn     ®Þnh  vµ  trÝch lËp ba      quü  cña  doanh nghiÖp theo quy    ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ. Doanh nghiÖp  lîthÕ  cã    i kh¸ch quan      lµdoanh nghiÖp  cã  do  nh÷ng  ®iÒu  kiÖn thuËn    lî trong kinh doanh  i     h¬n  doanh nghiÖp kh¸c,nªn      chiphÝ  h¬n  Ýt  vµ    îclî tøc cao  thu ®       i h¬n, nh  vÞ      cã  trÝ kinh doanh    thuËn  i® îcu    lî    tiªntrang ;   bÞ  thuËt; kü   thuéc ngµnh    nghÒ kinh doanh  bÞ    Ýt  c¹nh tranh ë      trongníc. .   .
  4. 4 ThuÕ  suÊt thuÕ      lî tøc    i bæ sung ®èi    víitõng ngµnh, nghÒ,    quy ®Þnh  nh  sau: ­ 30%     ®èi      víic¸c ngµnh khaith¸ctµinguyªn,s¶n          xuÊt,x©y    dùng, vËn    t¶i. ­40%           ®èi víi ngµnh  ¬ng  c¸c th nghiÖp,¨n uèng,dÞch  c¸clo¹ ;       vô    i Møc  trÝch lËp ba      quü  lµm    x¸c®Þnh  c¨n cø    thuÕ        lîtøc bæ sung  îcquy  i ®   ®Þnh  sau: nh  ­ Quü    khuyÕn  khÝch    iÓns¶n  ph¸ttr   xuÊtkinh doanh      tÝnh  b»ng  35%     trªn phÇn      lîtøc cßn    i l¹sau    tÝnh  i khi®∙  thuÕ      lîtøc theo thuÕ  i   suÊtæn     ®Þnh; ­ Quü    khen  ëng  quü  th vµ  phóc  imçi  lî , quü  tÝnh b»ng  th¸ng l 6   ¬ng b×nh  qu©n cÊp  bËc thùc  cña  tÕ  doanh nghiÖp, trªnc¬  chÕ         së  ®é tiÒn ¬ng  îc l ®   ChÝnh  phñ quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  26­   sè  CP ngµy  5­ 23­ 1993.  CH ¬NG   I II Kª  KHAI,NéP     THUÕ,  THU   THUÕ     LîITøC  §iÒu 7.  C¸c  chøc, c¸ nh©n  tæ      kinh doanh    thuéc    c¸c thµnh  phÇn kinh  tÕ ph¶ithùc hiÖn      chÕ  kÕ    ®é  to¸ntheo  Ph¸p lÖnh      KÕ to¸nthèng   kª ngµy 10  th¸ng 5    n¨m 1988,vµ    §iÒu  Tæ   lÖ  chøc  to¸nNhµ    kÕ    nícban  hµnh  theo NghÞ  ®Þnh   25­ sè  H§BT   ngµy  3­ 18­ 1989 cña Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay    lµ ChÝnh  phñ) vµ      c¸cQuyÕt  ®Þnh, Th«ng     thíng dÉn    cña  TµichÝnh. Bé      §iÒu    Tµi chÝnh  8. Bé    thèng nhÊt ph¸thµnh        ho¸ ®¬n  dông  sö  cho    c¸c c¬  kinhdoanh  së    trongc¶    níc. §iÒu  Khi c¬  9.    quan thuÕ  yªu  cã  cÇu  tµiliÖu li   vÒ      ªnquan ®Õn  viÖc  kiÓm    tratÝnh  thuÕ      së  lîtøc,c¬  kinhdoanh  nhiÖm  i   cã  vô: 1. Nép    ®ñ, ®óng h¹n      c¸c tµiliÖu cÇn thiÕttheo    yªu cÇu cña  quan  c¬  thuÕ; 2. Gi¶ithÝch,chøng        minh    c¸c kho¶n  cha    râ trong tê khaihoÆc           sæ s¸ch  kÕ  to¸n, chøng      tõho¸ ®¬n; C¬  kinh doanh  së    kh«ng    dîcviÖn    bÝ  lýdo  mËt  nghÒ  nghiÖp  hoÆc     c¸c lýdo    kh¸c ®Ó       tõ chèixuÊt tr×nh,cung        cÊp hoÆc     gi¶ithÝch      c¸c tµiliÖu cÇn    thiÕtnãitrªntheo yªu cÇu            cña  quan  c¬  thuÕ. C¬  quan thuÕ ph¶igi÷ bÝ      mËt    vÒ nh÷ng    tµiliÖu do  së    c¬  kinh doanh    cung  cÊp. §iÒu 10.  C¸c  chøc  tæ  kinh doanh, c¸ nh©n        kinh doanh    kh«ng  thuéc  diÖn   îng nép  ®èi t   thuÕ  kho¸n,hµng    th¸ngph¶ilµm        tê khainép    thuÕ      lîtøc vµ  i ® îc t¹m    nép thuÕ  i lî tøc    theo quy ®Þnh   cña  quan  c¬  thuÕ. Cuèi n¨m    ph¶i  quyÕt to¸nvµ      thanh   tr¸nthuÕ        quan  lîtøc víi i c¬  thuÕ. 
  5. 5 §iÒu 11.  kinh doanh  Hé    nhá  c¬  kinh doanh  vµ  së    bu«n chuyÕn nép  thuÕ  i lî tøc    theo ph¬ng thøc kho¸n    trªn doanh thu  îc nép  ®   døt  kho¸thµng    th¸ng vµ    tõng  chuyÕn hµng. Cuèi n¨m      kh«ng ph¶iquyÕt    to¸n l¹ víic¬    i   quan    thuÕ.  §iÒu      12. Tæ chøc,c¸ nh©n      chËm  nép tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn      ph¹tghi trong th«ng b¸o thuÕ, lÖnh    thu thuÕ hoÆc  quyÕt ®Þnh  ph¹t,th×  xö    ngoµi   viÖc ph¶i nép    tiÒn    ®ñ sè  thuÕ, hoÆc  tiÒn ph¹ttheo    quy ®Þnh,  mçi ngµy  chËm  nép cßn  ph¹t0,2%    bÞ    (haiphÇn ngh×n)trªnsè      tiÒn nép    chËm.  CH ¬NG   IV GI¶M,  MIÔN   THUÕ     LîITøC §iÒu    13. ViÖc  gi¶m  thuÕ,miÔn    thuÕ      lîtøc quy  i ®Þnh  sau: nh  a) Trêng    îcmiÔn    hîp ®   thuÕ    lîtøc: i ­ Nh÷ng    ngêigi¸yÕu,  tËt,ngêikinh doanh      tµn        nhá, lÆt    vÆt, lµm    nghÒ  phô, lµm    kinh tÕ    phô   gia ®×nh... møc     cã  thu nhËp hµng th¸ng chØ    ®¶m  b¶o  møc sèng    tèithiÓu cho    b¶n th©n. ­C¸c      ho¹t®éng  vËn    t¶ib»ng ph¬ng tiÖn th« s¬  miÒn    xe        ë  nóinh  thå,xe  ba      i sóc    g¸c,c¸clo¹ xe    vËtkÐo, bÌm¶ng, thuyÒn        kh«ng g¾n m¸y. ­ C¬  s¶n    së  xuÊt míithµnh    chÝnh      lËp vµ  thøc ho¹t®éng        tõn¨m  1993  ­ ® îcmiÔn    thuÕ        lîtøc hain¨m  i ®Çu   tõkhicã    kÓ      lîtøc. i ­ C¸c  së    c¬  kinh doanh      dichuyÓn  ®Þa ®iÓm     tõ miÒn  xu«ilªnmiÒn        nói, h¶i®¶o  îc miÔn    ®   thuÕ      n¨m  lî tøc ba  i ®Çu,  tõ khiho¹t®éng  miÒn    kÓ        ë  nói, h¶i®¶o.   ­ C¸c      hîp ®ång  nghiªncøu    khoa  häc,c¸c hîp ®ång        dÞch  khoa  vô  häc  kü  thuËt. ­ S¶n    phÈm  s¶n xuÊt thö  îc miÔn    ®   thuÕ    lî tøc  th¸ng kÓ       i 6    tõ khi s¶n  xuÊtthö.   b) Trêng    îcgi¶m    hîp ®   thuÕ    lîtøc: i ­ C¬   s¶n    së  xuÊt míi thµnh      lËp sau    îc miÔn  khi ®   thuÕ    lî tøc    i hai n¨m  ®Çu,  quy  nh  ®Þnh  it¹ ®iÓm   cña  a  §iÒu nµy, ® îc gi¶m      50%   thuÕ      sè  lî tøc i ph¶inép    trong hain¨m      tiÕp theo.   Riªng c¬  s¶n    së  xuÊt míithµnh  ë        lËp  c¸c vïng cã    khã  kh¨n th×  îcgi¶m    ®   50%   thuÕ      sè  lîtøc ph¶inép  i   trong bèn    n¨m tiÕp theo.   ­ Tæ     chøc,c¸ nh©n      kinh doanh  c¸c vïng cã    ë      khã kh¨n ® îcxÐt gi¶m          tèi ®a  50%   thuÕ      sè  lîtøc ph¶inép;thêigian ® îcgi¶m  i           thuÕ kh«ng      qu¸ hain¨m. ­ C¬  s¶n    së  xuÊtvµ    mét  ngµnh  sè  nghÒ  kh¸ccÇn    khuyÕn khÝch ®Çu  , t  nÕu  ®Çu      cã  tmë réng  s¶n xuÊt kinh doanh      hoÆc   ®Çu    tchiÒu s©u    mµ ®em   l¹ hiÖu    i qu¶ cao h¬n  víi ícth× ® îcgi¶m  so          tr thuÕ      lîtøc.Møc  i gi¶m thuÕ      lîtøc i b»ng  tiÒn  sè  thùc      i®Çu    (trõnguån  chi vÒ t¸  t   vèn      tù bæ sung);nhng    møc  gi¶m      tèi®a kh«ng    qu¸ 50%   thuÕ      sè  lî tøc ph¶inép  n¨m  kh«ng      i   c¶  vµ  vîtqu¸ sè        lîtøc t¨ngthªm  ®Çu    i do  tmang  iTrong  l¹   . n¨m  îcxÐt c¸cc¬  ®ã  îct¹m  ®       së  ®   gi÷ l¹ kh«ng    i  qu¸ 30%   thuÕ    sè  lî tøc  i ph¶i nép    theo    kÕ ho¹ch    ®Ó ®Çu    t vµ 
  6. 6 kh«ng    qu¸ 50%   thuÕ        sè  lîtøc t¨ngthªm  i theo luËn  chøng  ®Çu  .Khicã  t    quyÕt  to¸nn¨m      sÏquyÕt ®Þnh    gi¶m  thuÕ theo thùc tÕ.     ­ C¸c    doanh  nghiÖp s¶n xuÊt hµng    cÇn  thay thÕ    hµng  nhËp khÈu theo  danh  môc   Uû   do  ban    KÕ ho¹ch Nhµ    níc c«ng    îc xÐt  bè, ®   gi¶m kh«ng    qu¸ 50%   thuÕ      sè  lî tøc ph¶inép  i   cña  Æt   m hµng  cÇn thay thÕ    hµng nhËp khÈu  trongthêigian 1        n¨m, kÓ        tõkhib¾t  ®Çu  s¶n xuÊtcã      lîtøc. i c)Trong    ®iÒu  nµy,mét  tõng÷  îchiÓu  sau:   sè    ®   nh  ­ Vïng    miÒn      nói lµ nh÷ng    x∙ miÒn    îc ghi nhËn  nói,®     trong    c¸c v¨n b¶n  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh  cña  ban  Uû  D©n     MiÒn    técvµ  nóicña ChÝnh  phñ. ­ Vïng  khã    cã  kh¨n    lµ vïng  ®iÒu  cã  kiÖn    tù nhiªnkh¾c    nghiÖt,h¹    tÇng  c¬  qu¸ yÕu  së    kÐm   ¶nh hëng   trùctiÕp ®Õn     kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh      vµ  thu nhËp    cña  ngêilao ®éng      trong doanh    nghiÖp chØ  ®¶m  b¶o møc  sèng    tèi thiÓu cho    b¶n th©n. ­ C¬   s¶n    së  xuÊt míi thµnh      lËp    së    îc ®Çu    lµ c¬  míi ®   t x©y dùng  theo  quyÕt  ®Þnh  cña  cÊp cã  thÈm   quyÒn, ® îc  cÊp giÊy phÐp  ®¨ng ký  kinh  doanh.Nh÷ng  së  thµnh  tr     c¬  ®∙  lËp  íc®©y,  nay  chia,t¸ch,s¸p nhËp, ® æi            tªn hoÆc   ®Çu        cã  tc¶it¹o, thay ®æi  Æt     m hµng  s¶n xuÊt kh«ng    ph¶ilµc¬  míi     së    thµnh    lËp thuéc ®èi t        îng xÐt gi¶m  thuÕ  theo quy    ®Þnh  nµy. d)    s¶n  C¬ së  xuÊt kinh doanh      gÆp   khã kh¨n  thiªntai  do    , ®Þch      ho¹,tai n¹n,rñiro      bÊt  ngê hoÆc     bÊt  lýdo  kh¶  kh¸ng    mµ kÕt  qu¶ kinh doanh  lç   bÞ    vèn, ® îc c¬      quan  trùc tiÕp    qu¶n    lý thu thuÕ  kiÓm     tra x¸c nhËn,  th×  îc ®   chuyÓn  lçcña  sè    n¨m kinh doanh    sang  n¨m  tiÕp      kÕ  ®Ó trõvµo      lî tøc chÞu  i thuÕ  íckhitÝnh  tr     thuÕ      lîtøc.Thêigian ® îcchuyÓn      i       lç®Ó tÝnh  thuÕ    lîtÝch  i kh«ng      qu¸ hain¨m. Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh  møc  thu nhËp  îc miÔn  ®   gi¶m thuÕ, thñ    tôc khaib¸o    îcmiÔn    ®Ó ®   thuÕ, gi¶m    thuÕ      lîtøc,chuyÓn  lçsang  i sè    n¨m sau  vµ  quy ®Þnh  thÓ  thñ tôc,thÈm  cô  vÒ      quyÒn   xÐt gi¶m  thuÕ, miÔn    thuÕ      lî tøc, i cho chuyÓn  lçsang  sè    n¨m sau,theo quy      ®Þnh   t¹ ®iÒu  i nµy.  CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   CUèI  CïNG   §iÒu    14. ChÝnh  phñ  quy  cã  ®Þnh riªngvÒ    chÕ  khen  ëng      ®é  th ®èi víi tæ chøc  c¸ nh©n  c«ng  vµ    cã  trong viÖc      thihµnh LuËt ThuÕ       chÕ      lîtøc vµ  i ®é xö        ph¹t®èi víinh÷ng  chøc  c¸nh©n    tæ  vµ    viph¹m  LuËt ThuÕ         lîtøc. i §iÒu 15. NghÞ  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc tõ ngµy  th¸ng 9  1    n¨m 1993,  thay thÕ    NghÞ  ®Þnh  353­ sè  H§BT  ngµy  10­ 2­ 1990  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng. Nh÷ng quy ®Þnh kh¸c vÒ    thuÕ      íc®©y         lîtøc tr   i tr¸ víic¸c quy  i ®Þnh cña  NghÞ ®Þnh  nµy ®Òu       b∙ibá. §iÒu    tr Bé    16. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy.
  7. 7 Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  tr   tr c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung ¬ng chÞu tr¸ch   nhiÖm  chøc  tæ  viÖc    thihµnh  NghÞ ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2