Nghị định 58/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
75
lượt xem
9
download

Nghị định 58/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 58/2000/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP ngày 21/7/1998 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 58/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ø n h  p h ñ  s è  58/2000/N§­C P  n g µ y 24  th¸ng 10 n¨ m   2000  v Ò   ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t s è   i Ò u  c ñ a N g h Þ   Þ n h  s è  16/C P  s ® ® n g µ y  20 th¸ng 3 n¨ m  1996 v µ  N g h Þ  ® Þ n h  s è  54/1998/N§­C P   n g µ y 21  th¸ng 7 n¨ m  1998 c ñ a  h Ý n h  p h ñ  q u y   Þ n h  vi Ö c  C ® x ö  p h¸t vi p h ¹ m  h µ n h   h Ý n h  trong l Ü nh v ù c  c q u ¶ n   ý N h µ  n íc v Ò  h ¶i  u a n l q C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 06    n¨m  1995; C¨n  Ph¸p  Önh    cø  l H¶iquan  µy  th¸ng02  ng 20    n¨m  1990; C¨n  Ph¸p  Önh  Ò   ý  Õt  µ  ùc hiÖn  Òu  cquèc  Õ  µy  th¸ng  cø  l v k k v th   §i í   t ng 20  8  n¨m 1998; X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc    c H¶i quan, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1. Nay  öa  æi, bæ   s®   sung kho¶n  §iÒu    2  9b; kho¶n  §iÒu    5  11; kho¶n    5, kho¶n  §iÒu  8  12a;§iÒu    NghÞ   nh  è    31,32  ®Þ s 54/CP  µy  th¸ng ng 21    7 n¨m 1998  µ  Òu    cña  v §i 13, 14  NghÞ   nh  è  ®Þ s 16/CP  µy  th¸ng 3    ng 20    n¨m 1996  íi y  äit¾tlµN§  vµ  16; d  ®© g       54  N§  1.Bæ     sung  iÓ m   vµ  ® c  kho¶n  §iÒu  N§  nh  2  9b  54  sau: c) XuÊt  Èu, nhËp  Èu  µnh  ýkh«ng  ã  Êy  Ðp    kh   kh h l  c gi ph theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   2.Bæ     sung  iÓ m   vµo  ® d  kho¶n  §iÒu  N§  nh  5  11  54  sau: d)  ÷ng  µnh    Nh h vi bu«n  Ëu,vËn  l  chuyÓn    Ðp  µng  tr¸ ph i h ho¸,ngo¹ihèi      qua    í cã  Þgi¸tõ 100.000.000 ®ång  ëlªnhoÆc   ènthuÕ  íi è  Òn  biªngi   tr       i   tr     tr   v   ti s tõ50.000.000 ®ång  ëlªnm µ   a      Õu  ècÊu  µnh  éi ¹m.     tr     ch ®ñ c¸cy t  th t ph 3.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  5  12a  54: N§  ­Söa  æi  iÓ m   kho¶n  ®iÒu    ® ® d  5  12a    nh sau: ®)  Êt  Èu, nhËp  Èu  µng  Xu kh   kh h ho¸,vËt  È m     ¹o  Êt  ViÖt   ph gi¶ m xu xø    Nam   hoÆc   ícngoµi: n  ­Bæ     sung  iÓ m   vµo  ® k  kho¶n  §iÒu  5  12a    nh sau: k) Hµng    Ëp  Èu    ho¸ nh kh theo  quy  nh  ®Þ ph¶icã  Êy phÐp  íckhiký  îp   gi   tr     h   ®ång, n Õu    kh«ng  Êt tr×nh ® îcgiÊy phÐp  xu        theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt®èi     víihµng    Ò   í cöa  Èu  ×    µhµng    Ëp  Èu    Ðp  µ    ho¸ v t  i kh th coil   ho¸ nh kh tr¸phi v ph¶i   bÞ  ö  ¹ttheo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  x ph     ®Þ t  i g  5  kho¶n  §iÒu  7  12a. 4.Söa  æi,bæ     ®   sung  kho¶n  §iÒu  8  12a  54: N§ 
  2. 2 ­Söa  æi,bæ     ®   sung  o¹n  u   ña  ® ®Ç c kho¶n  §iÒu  8  12a    nh sau: §èivíinh÷ng    ¹m     viph quy  nh  ¹  iÓ m     kho¶n  §iÒu  ®Þ ti® a, b  3  12a  54, N§    n Õu  µng    µnguyªn liÖu,vËt tnhËp  Èu      h ho¸ l          kh ®Ó gia c«ng  Êt khÈu  xu   hoÆc   s¶n  Êt ®Ó   Êt khÈu  ×  ö  ¹ttheo  xu   xu   th x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  1  12c    N§ 54; sau      µnh    khi thih xong Quy Õt  nh   ö  ¹t,hµng  ®Þ x ph   ho¸  îc tiÕp  ôc gi¶i ®  t    quyÕt theo ®óng        c¸cquy  nh  ¹ c¸c®iÓ m           kho¶n  §iÒu  ®Þ t    i a,b,c,d,e  8  12a    N§ 54. ­Bæ     sung  iÓ m   vµo  ® g  kho¶n  §iÒu  8  12a    nh sau: g) Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  i víi   µnh    x ph     h ch ®è     h c¸c vi: ­ Khai b¸o        h¶iquan    ng  sai,nh kh«ng  ã  c b»ng  chøng  Ò   ù  v s gian  Ën  µ  lv trèntr¸nhviÖc  ùc hiÖn        th   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña  µ   ícvÒ   Êt khÈu,nhËp    Nh n   xu     khÈu, hoÆc     kh«ng  éc tr¸chnhiÖm   ña  êi khaih¶iquan, tr ng  îp nµy, thu     c ng       ê h     H¶i quan  ùc hiÖn  Öc  iÒu    th   vi ® chØnh, bæ     sung  µo  ê khaivµ  µn  Êtc¸c v t    ho t     thñ tôckh¸c.    ­ Khai b¸o        h¶i quan    ng  µng  sai,nh h ho¸  ùc  Ëp  t  ¬n  th nh Ý h khaib¸o;sè      thuÕ  khaib¸o  ính¬n    l  hoÆc  b»ng  è  Õ  s thu ph¶inép  µ     m kh«ng  ã    nh  èn c ý ®Þ tr   tr¸nh viÖc  ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh   ®Þ kh¸c cña  µ   íc vÒ   Êt  Èu,  Ëp    Nh n   su kh nh khÈu. ­Khaib¸o saivíi è îng hµng    ËtphÈ m            l  s ho¸,v   quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  ®Þ t  i b  3  §iÒu 12a N§  54/CP  vµ  §iÒu 13, 14  NghÞ  ®Þnh  nµy cã  trÞ gi¸ íi  d   10.000.000 ®ång.   5.Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu    N§  §i 13,14  16: §iÒu 13.  ph¹m  Vi  quy  nh   Ò   ¹ihèi,vµng    Êt  ®Þ v ngo     khi xu c¶nh, nhËp    c¶nh,nhng  a  n     ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 1.KhixuÊtc¶nh:      Ph¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n          ®Õ 4.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vikh«ng  khaib¸o  ¹ihèi,vµng    ngo     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã    Þ t ng  ¬ng  õ lu   gi¸tr  ¬ ® t  10.000.000 ®ång  ëlªn.   tr   2.KhinhËp     c¶nh: a)  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víihµnh      ®è     vikhai  khèng  ¹ihèi,vµng  ã    Þ t ng  ¬ng  õ 10.000.000 ®ång  Öt Nam   ë ngo     c gi¸tr  ¬ ® t    Vi   tr   lªn®Õ n   íi   d  100.000.000 ®ång  ÖtNam.   Vi   b)  ¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi khaikhèng  ¹ihèi,vµng, cã    Þ t ng  ¬ng  õ 100.000.000  ng  Öt   ngo       gi¸tr   ¬ ® t  ®å Vi   Nam   ëlªn. tr   c) Ph¹t Òn  õ 500.000  ng   n    ti t ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  ®èi víihµnh vi     kh«ng khaib¸o  ¹ihæi,vµng    ngo     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã    Þ t ng  lu   gi¸tr   ¬ ® ¬ng  õ10.000.000 ®ång  ÖtNam   ëlªn. t    Vi   tr   3. Ph¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi   µnh    ®è     h c¸c vi quy  nh   ¹    ®Þ t ikho¶n    iÓ m   kho¶n  ®iÒu  µy  Õu   ã  ×nh  Õtt¨ng 1, ® c  2  nn ct ti     nÆng,  hoÆc   è îng  ¹itÖ  s l ngo   kh«ng  khaib¸o  ã    i ¬ng  ¬ng  õ 50.000    c gi¸tr  t ® t  ®ång  ÖtNam   ëlªnm µ   a  ímøc    Vi   tr     ch t   i truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s
  3. 3 Sau    ö  ¹ttheo  khi x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    iÓ m   kho¶n    1, ® c  2, kho¶n    3 §iÒu  µy, n Õu   è  ¹itÖ  ã  ån  èc  îp  n  s ngo   c ngu g h ph¸p  ×  îc tr¶ l¹   êng  îp th ®     i tr ; h  kh«ng  ã  ån  èc  îp ph¸p th× tÞch    c ngu g h      thu sung  c«ng  ü. qu §iÒu 14.  ph¹m  Vi  quy  nh   Ò   Òn  Öt  ®Þ v ti Vi Nam     Êt  khi xu c¶nh, nhËp    c¶nh. 1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 200.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång    ®èi víihµnh       vikh«ng khaib¸o  Òn ViÖt Nam     Êt c¶nh,nhËp    ti     khixu     c¶nh theo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËt íi è l ng tõ 10.000.000 ®ång  ViÖt Nam  ®Õ n    v  s î 20.000.000 ®ång  ÖtNam.   Vi   2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 4.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  khaib¸o  Òn  Öt Nam     Êt c¶nh,nhËp    ti Vi   khixu     c¶nh theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvíi è îng tõtrªn20.000.000 ®ång  n         l      s   ®Õ 100.000.000 ®ång.   Sau    ö  ¹ttheo  khix ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    §iÒu  µy,n Õu  è  Òn  ã  1, 2  n  s ti c nguån  èc  îp ph¸p th× ® îctr¶l¹  êng  îp kh«ng  ã  ån  èc  îp ph¸p th×  g h          itr ; h  c ngu g h     bÞ  Þch    t thu sung c«ng  ü. qu 6.Söa  æi,bæ     ®   sung  Òu    N§  nh  §i 31,32  54  sau: §iÒu  31. Tæ  chøc, c¸ nh©n  Þ   dông    Ön     b ¸p  c¸c bi ph¸p ng¨n chÆn     ¹m  µnh  viph h chÝnh  quy  nh   ¹    Òu          hoÆc   Þ   ö  ¹tvi ph¹m  ®Þ t ic¸c §i 18, 19, 20, 21, 22  b x ph     hµnh  Ýnh  Ò     µnh    ch v c¸c h vi quy  nh  ¹        vÒ   ö  ¹tvi ph¹m  ®Þ t i 16, N§ 54  x ph     N§ hµnh  Ýnh  ch trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan  × cã  Òn  Õu  th   quy khi n¹ivíi ¬      quan,ngêi®∙    Õt  nh  µnh  Ýnh  c     ra quy ®Þ h ch hoÆc   ¬  c quan  ã  êicã  c ng   hµnh    µnh  Ýnh  µ   êikhiÕu  ¹icã    cho  vih ch m ng   n   c¨n cø  r»ng  Õt  nh, hµnh  quy ®Þ   vi®ã   µtr¸ph¸p luËt, © m   ¹m  Òn, lîÝch  îp ph¸p cña  × nh.   l    i     x ph quy     i h    m §iÒu      Ën  îc khiÕu  ¹icña  chøc, c¸ nh©n  32. Khi nh ®  n  tæ     hoÆc   êi ®¹i ng     diÖn  îp  h ph¸p  ña  ä  ×  êi cã  Èm  Òn    Õt  Õu  ¹iph¶ic¨n c h th ng   th quy gi¶iquy khi n      cø  µo  Ët  Õu  ¹i  è c¸o  µ    v Lu Khi n ,   v c¸c v¨n  t b¶n ph¸p  Ëtcã  ªnquan      lu   li   ®Ó gi¶i quyÕt. §i Ò u 2. 1, NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ý.B∙i 15    t  k    bá    c¸cquy  nh  ¹ c¸c®iÒu    N§  vµ  Òu    N§  vÒ   ö  ¹tvi ®Þ t    i 31,32  54  §i 13,14  16  x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc    v qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   h¶iquan. 2. Trêng  îp  Òu  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   ý  Õt    h §i í   t m Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  × thùc hiÖn    x ph     h ch th     theo quy  nh   ®Þ cña  Òu  cquèc  Õ. §i í   t Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c H¶i quan  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   íng  Én      h d thi hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản