intTypePromotion=1

Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:48

0
247
lượt xem
46
download

Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 60/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  60/2003/N§­C P  n g µ y  06 th¸ng   6 n¨ m  2003 Q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt µ  h í ng d É n    h µ n h    v thi L u Ë t N g © n  s¸ch n h µ  n íc ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ ngµy  th¸ng12  Ch ph   25    n¨m  2001; C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch nhµ  ícsè    n   01/2002/QH11  µy  th¸ng12  ng 16    n¨m   2002; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u  1. NghÞ   nh   µy  ®Þ n quy  nh     Õtvµ  íng  Én    µnh  ®Þ chi ti   h d thih LuËt  ©n   Ng s¸ch  µ  íc vÒ   Ëp  ù  nh n   l d to¸n,chÊp  µnh, kÕ     h   to¸n,kiÓm     to¸n vµ    quyÕt  to¸n Ng ©n     s¸ch  µ  íc.ViÖc  nh n   qu¶n  ý,sö  ông  ©n  l  d ng s¸ch  µ  µis¶n  v t  cña  µ   íc®èi víi ét  è  Ünh  ùc  èc  Nh n       m sl v qu phßng,an    ninh;c¬  Õ   µichÝnh      ch t   ­ ng©n  s¸ch ® Æc   ï®èi  íithñ ®«   µ   éi,thµnh  è  å   Ý     th   v    H N   ph H Ch Minh  îc thùc ®    hiÖn theo quy  nh    ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph §i Ò u    2. Thu  ©n    µ  ícgå m: ng s¸ch nh n   1.Thu Õ   c¸ctæ    do    chøc,c¸nh©n  ép     n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.  Çn   ép  ©n  Ph n ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët tõ    lu   c¸c kho¶n  Ý, lÖ  Ý. ph   ph 3. C¸c    kho¶n  tõ ho¹t®éng  thu      kinh tÕ  ña  µ   íc theo    c Nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, å m:    g a) TiÒn    åivèn  ña  µ   íct¹ c¸cc¬  ë    thu h   c Nh n       s kinh tÕ; i   b) Thu  åitiÒn cho    h    vay  ña  µ   íc(c¶ gèc  µ  i ; c Nh n     v l∙ ) c) Thu  Ëp  õ vèn  ãp  ña  µ   ícvµo    ¬  ë    nh t   g c Nh n   c¸cc s kinh tÕ,kÓ   thu tõ     c¶      lînhuËn    i sau    ùc hiÖn  Üa  ô  Ò   Õ  ña    chøc  khith   ngh v v thu c c¸c tæ  kinh tÕ  ã  ù    cs tham    ãp  èn  ña  µ   íctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ. giag v c Nh n     ®Þ c Ch ph 4. Ph Çn  ép  ©n    n ng s¸ch theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttõ c¸c ho¹t®éng  lu         sù  nghiÖp. 5.TiÒn  ö  ông  t;thu tõhoa  îc«ng    sd ®Ê       l  i s¶n  µ  t  v ®Ê c«ng  ch. Ý 6.TiÒn    cho    t,thuªm Æt   íc. thuª®Ê     n
 2. 2 7.Huy  ng  õc¸ctæ    ®é t     chøc,c¸nh©n     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   8. C¸c    kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc,c¸ nh©n    ®ã g t  c c¸c tæ     ë trong vµ    ngoµiníc.   9. Thu  õhuy  ng  èn  u    ©y  ùng      t  ®é v ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  Ët Ng ©n    ®Þ t i 3  8  Lu   s¸ch nhµ  íc.   n 10. Ph Çn  ép  ©n    n ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttõ tiÒn lu       b¸n hoÆc     cho    µis¶n  éc së  ÷u  µ  íc. thuªt   thu   h nh n 11. C¸c    kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹  ña  Ýnh  ñ    íc,c¸c tæ  vi tr  ho lic Ch ph c¸c n     chøc, c¸ nh©n    µi níc cho  Ýnh  ñ  Öt Nam,    chøc  µ  íc    ë ngo     Ch ph Vi   c¸c tæ  nh n   thuéc ®Þa  ¬ng    ph theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 50  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 12. Thu  õ Quü   ù  ÷tµichÝnh    t  d tr     theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 58  NghÞ   ®Þnh  µy. n 13. Thu  Õt   ng©n    kd s¸ch theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 69  NghÞ   nh   ®Þ nµy. 14.C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt, å m:    g a) C¸c    kho¶n    dis¶n  µ  íc® îchëng; nh n     b) Ph Çn  ép  ©n    n ng s¸ch theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttõ c¸c kho¶n  ¹t, lu       ph   tÞch  thu; c)Thu  åidù  ÷nhµ  íc;   h   tr   n d) Thu    chªnh  Öch    ô  l gi¸,ph thu; ®)  Thu    bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn; e) Thu    chuyÓn  ån  ©n  ngu ng s¸ch tõng©n     s¸ch n¨m  ícchuyÓn    tr   sang; g) C¸c    kho¶n    thu kh¸c. §i Ò u      ©n    µ  ícgå m: 3. Chi ng s¸ch nh n   1.Chi ®Ç u      iÓnvÒ:    tph¸ttr   a) §Çu   ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éikh«ng    ­ x∙h   cã  kh¶ n¨ng    åivèn; thu h   b)  Çu  vµ  ç  îcho    § t h tr  c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ      chøc kinh  Õ, c¸c tæ  t    chøc  µichÝnh  ña  µ   íc;gãp  èn    Çn,  ªndoanh  µo    t  c Nh n   v cæ ph li   v c¸c doanh  nghiÖp  éc lÜnh  ùc  Çn  Õtcã  ù  thu   v c thi   s tham    ña  µ   íctheo  gia c Nh n   quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   c)Chi bæ       sung  ù  ÷nhµ  íc; d tr   n d)    u    Chi ®Ç t ph¸ttr Ón thuéc    ¬ng  ×nh m ôc    èc    ù     i   c¸c Ch tr   tiªuqu gia,d ¸n nhµ  íc; n ®)  C¸c  kho¶n    u      iÓnkh¸ctheo quy  nh  ña  chi®Ç tph¸ttr       ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, tÕ,x∙héi,v¨n ho¸ th«ng  gi¸od   t  y            tinv¨n  äc    h nghÖ   Ët,thÓ  ôc  Ó  thu   d th thao,khoa  äc  µ    h v c«ng  nghÖ,    ù  c¸c s nghiÖp    éikh¸c; x∙h  
 3. 3 b) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinh tÕ;   c)Quèc    phßng,an    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi;   tr     to x∙h d) Ho¹t®éng  ña    ¬      c c¸cc quan  µ  íc; nh n ®)  ¹t®éng  ña  Ho   c §¶ng  éng  C s¶n  ÖtNam; Vi   e) Ho¹t®éng  ña  û       c U ban  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam,    oµn    M tr   qu Vi   Liªn® Lao ®éng  Öt Nam,  µn  Vi   §o Thanh  niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi  ùu  Õn    C chi binh ViÖtNam,  éi LiªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam;     H    Ph n Vi   H  d Vi   g) Trîgi¸theo chÝnh        s¸ch cña  µ   íc;   Nh n h) Ph Çn    êng    chith xuyªn thuéc c¸cCh ¬ng  ×nh m ôc    èc    ù         tr   tiªuqu gia,d ¸n Nhµ   íc; n i) ç  î ü     tr  H Qu B¶o  Ó m     éi; hi x∙h k)TrîcÊp     cho    i t ng chÝnh  c¸c®è  î   s¸ch x∙héi;    l)Hç  î   tr  cho    chøc  Ýnh  Þx∙héi­ nghÒ   c¸ctæ  ch tr         nghiÖp,tæ    chøc    éi, x∙h   tæ  chøc    éi­nghÒ   x∙h    nghiÖp; m)  C¸c  kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸ctheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt.   3.Chi tr¶nîgèc  µ             v l∙c¸ckho¶n  Òn do  Ýnh  ñ  i ti   Ch ph vay. 4. Chi viÖn  î ña  ©n     tr c ng s¸ch trung ¬ng      cho    Ýnh  ñ  µ  chøc  c¸c Ch ph v tæ  ngoµiníc.   5.Chi cho     vay  ña  ©n  c ng s¸ch trung¬ng.     6. Chi    èc  µ      tr¶ g v l∙ c¸c kho¶n  i huy  ng  u    x©y  ùng  Õt  Êu  ¹ ®é ®Ç t d kc h  tÇng  theo quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  Ët Ng ©n    ®Þ t i 3  8  Lu   s¸ch nhµ  íc.   n 7. Chi    bæ sung  ü   ù  ÷ tµichÝnh  Qu d tr     theo quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 58  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 8.Chi bæ       sung  ©n  ng s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d. 9. Chi chuyÓn  ån  ©n     ngu ng s¸ch tõ ng©n     s¸ch n¨m  íc sang  ©n    tr   ng s¸ch  n¨m  sau. §i Ò u 4. 1.  éi    ©n   B chi ng s¸ch  µ  íc lµ béi chi ng©n   nh n         s¸ch trung  ng  îc x¸c ¬ ®   ®Þnh  b»ng chªnh  Öch  Õu  ÷a tæng  è    ©n  l thi gi   s ching s¸ch trung ¬ng  µ      v tæng  sè  ng©n  thu  s¸ch trung  ng  ña  ¬ c n¨m  ©n ng s¸ch.Ng ©n     s¸ch  a   ¬ng  îc ®Þ ph ®  c©n  i víi ®è     tæng  è    s chikh«ng  îtqu¸ tæng  è    v    s thu theo  quy  nh  ¹ Kho¶n    ®Þ ti  3 §iÒu  cña  Ët Ng ©n  8  Lu   s¸ch nhµ  íc.   n  2.Nguån  ﮾ p   éiching©n    b  b   s¸ch nhµ  ícgå m:   n  a) C¸c kho¶n vay trong níctõ ph¸thµnh    Õu  Ýnh  ñ  µ  õ c¸c        tr¸ phi Ch i ph v t     nguån  µichÝnh  t  kh¸c; b) C¸c    kho¶n  Ýnh  ñ  Ch ph vay  µiníc® îc® a  µo  ©n  i ng©n  ngo       v c ®è   s¸ch.  
 4. 4 §i Ò u 5.  1. Ng ©n     s¸ch nhµ  ícgå m   ©n    n  ng s¸ch trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng.Ng ©n    s¸ch ®Þa  ¬ng    ph bao  å m   ©n  g ng s¸ch cña  n  Þ  µnh  Ýnh      ®¬ v h ch c¸c cÊp  ã  éi  ng  ©n  ©n  µ  û   c H ®å nh d v U ban  ©n  ©n  nh d theo quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   Tæ  chøc  éi  ng  ©n  ©n  µ   û  ban  ©n  ©n,  H ®å nh d vU nh d theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh,bao  å m:    g a)  © n   Ng s¸ch tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   trung  ng  äi chung  µ ¬ (g   l  ng © n  s¸ch tØnh),bao  å m   © n     g ng s¸ch  Êp  c tØnh  µ  © n   v ng s¸ch  ña    c c¸c huy Ö n,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  qu   x∙,th ph thu tØnh; b) Ng ©n     s¸ch huyÖn, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  äichung  µ       x∙,th ph thu   (g   l  ng©n  s¸ch huyÖn),bao  å m   ©n      g ng s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch c¸c x∙,ph­      êng,thÞ  Ên;   tr c)Ng ©n    s¸ch c¸cx∙,phêng,thÞ  Ên (gäichung  µng©n         tr     l  s¸ch cÊp    x∙); 2.Quan  Ö   ÷a ng©n    h gi   s¸ch c¸ccÊp  ùc hiÖn     th   theo c¸cnguyªn t¾c       sau: a)  ùc  Ön  ©n  Th hi ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  i  íic¸c kho¶n    ®è v     thu ph©n  chiagi÷a ng©n      s¸ch c¸ccÊp  µ       v bæ sung  ©n  i tõng©n  c ®è     s¸ch cÊp      trªn cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi     d   b¶o  ¶m   ®Ó ® c«ng b»ng  µ    iÓnc©n  i gi÷a c¸c v ph¸ttr   ®è      vïng,c¸c ®Þa   ¬ng. Sè        ph   bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp    µ kho¶n  c trªnl   thu  ña  c ng©n  s¸ch cÊp  íi   d  ; b) Tû  Ö  Çn      l ph tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸ckho¶n    µ  è       thu v s bæ sung  ©n  i c ®è   tõ ng©n    s¸ch  Êp    c trªncho  ©n  ng s¸ch  Êp  íiquy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n    c d  ®Þ ti® a  2 §iÒu  µy,® îcæn   nh  õ 3  n   n¨m  äichung  µthêikú    nh  ©n  n     ®Þ t   ®Õ 5  (g   l     æn ®Þ ng s¸ch).Ch Ýnh  ñ  ×nh  èc  éi quyÕt  nh  êikú    nh  ©n    ph tr Qu h  ®Þ th   æn ®Þ ng s¸ch  gi÷a ng©n    s¸ch trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch ®Þa   ¬ng. Uû     ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  Õt ®Þnh  êikú    nh  ©n  tr     nh d c  quy   th   æn ®Þ ng s¸ch gi÷a c¸ccÊp    a  ¬ng;      ë ®Þ ph   c) NhiÖ m   ô    éc  ©n    v chi thu ng s¸ch  Êp  µo  ng©n  c n do  s¸ch  Êp      c ®ã b¶o ®¶m;  êng  îp  Çn  Tr hc ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch,chÕ     íi lµm    ®é m   t¨ng chi ng©n      s¸ch sau    ù    ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  ×    khid to¸n® ®   c th quy quy ®Þ th ph¶icã      gi¶i ph¸p b¶o  ¶m   ån  µichÝnh  ï hîp  íikh¶  ® ngu t   ph   v   n¨ng  ©n  i  ña  ©n  c ®è c ng s¸ch  tõng cÊp;     d) Trong  êi kú    nh   ©n   th   æn ®Þ ng s¸ch, c¸c  a   ¬ng  îc sö  ông    ®Þ ph ®  d nguån      ©n  t¨ng thu ng s¸ch hµng    n¨m  Çn  ©n  (ph ng s¸ch ®Þa   ¬ng  îchëng)   ph ®    ®Ó     chicho    Ö m  ô    iÓnkinh tÕ      éitrªn®Þa  µn;sau  çi thêi c¸cnhi v ph¸ttr     ­ x∙h     b  m    kú    nh  ©n  æn ®Þ ng s¸ch,ph¶it¨ng kh¶       n¨ng  ù c©n  i,ph¸ttr Ón ng©n  t  ®è     i   s¸ch   ®Þa   ¬ng, thùc hiÖn  ph     gi¶m  Çn  è    d s bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp    ®èivíi c trªn(     ®Þa  ¬ng  Ën    ph nh bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp    trªn)hoÆc     û lÖ  Çn    t¨ngt   ph tr¨m  (%)  iÒu  Õtsè    ép  Ò   ©n  ® ti   thu n v ng s¸ch cÊp    ®èivíi ÷ng  a  ¬ng  ã    trªn(     nh ®Þ ph c ®iÒu  ÕtvÒ   ©n  ti   ng s¸ch cÊp    trªn)     ; ®)  êng  îp  ¬  Tr h c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp    y  Òn  l  n  trªnñ quy cho  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp  íithùc hiÖn  Ö m   ô    ña  × nh,  ×  l  n  d    nhi v chic m th ph¶ichuyÓn    kinh phÝ   õ ng©n    t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch  Êp  íi®Ó   ùc hiÖn  Ö m   c d  th   nhi vô  ; ®ã e) Ngoµi viÖc        bæ sung  ån    µ  y  Òn  ùc hiÖn  Öm   ô    ngu thu v ñ quy th   nhi v chi quy  nh  ¹    iÓ m     vµ    ®Þ tic¸c ® a, b  ® Kho¶n  §iÒu  µy, kh«ng  îc dïng  ©n  2  n  ®  ng
 5. 5 s¸ch  ña  Êp  µy      c c n ®Ó chicho  Ö m   ô  ña  Êp  nhi v c c kh¸c,trõc¸c tr ng  îp          ê h quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   Kho¶n  §iÒu  µy. t  i g  2  n g)  û   U ban  ©n  ©n    Êp  îcsö  ông  ©n  nh d c¸c c ®   d ng s¸ch cÊp  × nh    ç    m ®Ó h trî  cho    n  Þ  cÊp    c¸c®¬ v do  trªnqu¶n  ý®ãng    a  µn  l  trªn®Þ b trongc¸ctr ng  îp:    ê h ­ Khi x¶y  thi     µ    êng  îp  Êp  Õtkh¸c m µ   a   ¬ng  Çn     ra  ªntaiv c¸c tr h c thi     ®Þ ph c khÈn  ¬ng  ®éng  ùcl ng®Ó   tr huy  l  î   b¶o  ¶m     nh  ×nh h×nh    Õ     éi; ® æn ®Þ t   kinht ­x∙h ­C¸c  n  Þ  cÊp      ®¬ v do  trªnqu¶n  ýkhithùc hiÖn  l      chøc  n¨ng  ña  ×nh, kÕt  cm   hîp thùc hiÖn  ét  è  Ö m  ô      m s nhi v theo yªu cÇu  ña  Êp  íi    c c d. §i Ò u 6.  ©n  Êp  Ph c qu¶n  ýng©n  l  s¸ch nhµ  íc ph¶ib¶o  ¶m     n    ® nguyªn  t¾c: 1.Phï hîp víi ©n  Êp         ph c qu¶n  ýkinh tÕ     éi, èc  l    ­x∙h   qu phßng,an    ninh cña    Nhµ   ícvµ  n   n¨ng  ùcqu¶n  ýcña  çi cÊp    a  µn; l  l  m  trªn®Þ b 2.  ©n  s¸ch trung  ng  µ  ng©n  s¸ch ®Þa  ph¬ng  îc ph©n   nh   Ng ¬ v ® ®Þ nguån    Ö m  ô    ô  Ó: thu,nhi v chic th   a)  ©n   Ng s¸ch trung  ng  ÷      ñ  o, b¶o  ¶m   ùc  Ön    ¬ gi vai trß ch ®¹   ® th hi c¸c nhiÖm  ô  Õn îc,quan  äng cña  èc    :c¸cdù    u      iÓnkÕt  v chi l   tr   qu gianh     ¸n ®Ç tph¸ttr   cÊu  ¹ tÇng  h  kinh tÕ      éicã    ng  n   níchoÆc   Òu  a  ¬ng,   ­ x∙h   t¸c®é ®Õ c¶    nhi ®Þ ph   c¸c ch¬ng  ×nh,dù  quèc      Ýnh    tr   ¸n  gia,c¸c ch s¸ch x∙ héiquan  äng,®iÒu  èi      tr   ph   ho¹t®éng    Õ  Ü    ña  t  íc,   kinht v m« c ®Ê n   b¶o  ¶m   èc  ® qu phßng,an   ninh,®èi ngo¹i      vµ  ç  î ÷ng  a  ¬ng  a  ©n  i ® îcthu,ching©n  h tr  nh ®Þ ph ch c ®è         s¸ch; b)  ©n   Ng s¸ch ®Þa   ¬ng  îcph©n  Êp  ån      ph ®  c ngu thu b¶o  ¶m   ñ  ng  ® ch ®é thùc hiÖn  ÷ng  Öm   ô    iÓnkinh tÕ      éi,quèc    nh nhi v ph¸ttr     ­ x∙h   phßng,an    ninh vµ    trËttùan  µn    éitrongph¹m        to x∙h     viqu¶n  ý; l  3.  Öc  ©n   Êp  ån  Vi ph c ngu thu, nhiÖm   ô    ÷a  ©n     v chi gi ng s¸ch c¸c  Êp  c chÝnh  Òn  a  ¬ng  Héi ®ång  ©n  ©n  Êp  quy ®Þ ph do    nh d c tØnh  Õt ®Þnh, thêi quy      gian  ùc hiÖn  ©n  Êp  µy  th   ph c n ph¶iphï hîp  íithêikú    nh  ©n      v     æn ®Þ ng s¸ch ë    ®Þa  ¬ng;cÊp    îct¨ngcêng  ån    ¬ng  Ön vµ    é  ph   x∙®     ngu thu,ph ti   c¸n b qu¶n  ýtµi l    chÝnh    ©n  ­ ng s¸ch ®Ó     qu¶n  ýtèt, ã  Öu  l     hi qu¶    ån  ùc tµichÝnh    c c¸c ngu l     trªn ®Þa  µn  îcph©n  Êp; b ®  c 4. K Õt  óc m çi  ú    nh  ©n    th   k æn ®Þ ng s¸ch,c¨n cø  µo      v kh¶  n¨ng  ån    ngu thu vµ  Ö m   ô    ña  õng  Êp, theo  Èm   Òn  nhi v chic t c  th quy quy  nh  ¹    Òu    ®Þ t i §i 15, c¸c 16  µ  cña  Ët Ng ©n   v 25  Lu   s¸ch nhµ  íc,Quèc  éi,Héi ®ång  ©n  ©n  iÒu    n  h   nh d ® chØnh  møc     bæ sung  ©n  i  õ ng©n  c ®è t   s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d  ; Uû  ban  êng  ô  èc  éi,Héi ®ång  ©n  ©n  Êp  Th v Qu h     nh d c tØnh  Õt  nh  Öc  quy ®Þ vi ®iÒu  chØnh  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸ckho¶n    ÷a ng©n     thu gi   s¸ch c¸c    cÊp. §i Ò u 7. Dù     ©n  to¸n ng s¸ch trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a      ch quy ®Þ ph¬ng  îcbè  Ýkho¶n  ù  ®   tr   d phßng  õ 2%   n     t   ®Õ 5% tæng  è    ña  ©n  s chic ng s¸ch  m çi  Êp      c ®Ó chiphßng  èng,kh ¾c  ôc  Ëu  ch   ph h qu¶  thiªntai   , ho¶  ¹n,nhiÖ m   ho   vô  quan  äng  Ò   èc  tr v qu phßng, an   ninh,nhiÖ m   ô  Êp    vc b¸ch kh¸c ph¸tsinh       ngoµidù      to¸ntrong n¨m  ©n    ng s¸ch.
 6. 6 ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  ö  ông  ù  quy quy   sd d phßng  ©n  ng s¸ch nh    sau: 1.  èi víidù  §     phßng  ©n  ng s¸ch trung  ng, Bé   ëng  é   µi chÝnh  îc ¬   tr BT  ®  quyÕt  nh  ®Þ møc     chi kh«ng qu¸  tû ®ång  i  íim çi  Ö m   ô  1    ®è v   nhi v ph¸tsinh,     ®Þnh  ú  µng  ý  kh qu tæng  îp  h b¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ, ®èi  íic¸c kho¶n  c¸o  t Ch ph   v    chitrªn1  û ®ång, Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×thèng  Êt víi é  µichÝnh      t    K ho   § tch tr   nh     T   B tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh    t  ph quy ®Þ cho    c¸ckho¶n    u    ©y  ùng  ¬  chi®Ç tx d c b¶n, bæ     sung  ù  ÷nhµ  íc,hç  î Ýn  ông  µ  íc,chigãp  èn    Çn, d tr   n   tr  td nh n     v cæ ph   li   ªndoanh; Bé   µi chÝnh  ñ  ×thèng  Êt víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ×nh   T  ch tr   nh     K ho v§ t tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  t  ph quy   cho    c¸ckho¶n    chicßn  ¹ . li §èivíi Öc  ö  ông  ù     vi s d d phßng  ©n  ng s¸ch trung ¬ng    ùc hiÖn  ÷ng      ®Ó th   nh chÝnh s¸ch,chÕ     íi®∙  îcCh Ýnh  ñ,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh,   ®é m   ®   ph   t  ph quy     giao Bé   ëng  é   µi chÝnh  chøc  ùc hiÖn,b¸o    Ýnh  ñ,Thñ íng   tr BT  tæ  th     c¸o Ch ph   t  ChÝnh  ñ  Õt  ph k qu¶  ùc hiÖn. th   ChÝnh  ñ  ph b¸o c¸o  û   U ban  êng  ô  èc  éi t×nh  ×nh  ö  ông  ù  Th v Qu h  h sd d phßng  ©n    ng s¸chtrung¬ng  µng  ý  µ      èc  éit¹kú  äp  Çn  Êt.   h qu v b¸o c¸oQu h     h g nh i 2.  èi víidù  §     phßng  ©n ng s¸ch c¸c  Êp  Ýnh  c ch quyÒn  a   ¬ng, c¬  ®Þ ph   quan  µi Ýnh  ×nh Uû   t  ch tr   ban  ©n  ©n  Õt ®Þnh. nh d quy     Uû  ban  ©n  ©n  c¸o Thêng  ùcHéi ®ång  ©n  ©n  ×nh  ×nh  ö  nh d b¸o    tr     nh d t h s dông  ù  d phßng  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng  µng  ý  µ  ®Þ ph h qu v b¸o  Héi  ng  ©n  c¸o  ®å nh d©n  ¹  ú  äp  Çn  Êt.§èivíicÊp    û   ti h g k nh       x∙,U ban  ©n  ©n  nh d b¸o    ñ   Þch, c¸o Ch t   Phã  ñ   Þch  éi ®ång  ©n  ©n  ×nh  ×nh  ö  ông  ù  Ch t H  nh d t h sd d phßng  ©n  ng s¸ch  x∙hµng  ý  µ      éi ®ång  ©n  ©n    qu v b¸o c¸o H   nh d trongkú  äp  Çn  Êt.  h g nh §i Ò u 8.  1. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, c¬  thu   ph   quan  kh¸c  ë trung  ng, Uû   ¬   ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n    vinhi v  h cña  ×nh,      ÷ng  Ön  m ®Ò ra nh bi ph¸p  Çn  Õtnh»m   c thi   b¶o  ¶m   µn  µnh  èt ® ho th t  nhiÖ m   ô      ©n  v thu,chi ng s¸ch  îc giao;ngêi ® øng  u   ¬  ®      ®Ç c quan, tæ   chøc,   ®¬n  Þ  ö  ông  ©n  vsd ng s¸ch cã    tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn    Ön    tæ  th   c¸c bi ph¸p  chèng  tham  òng, l∙ng phÝ;  ùc  µnh  ÕtkiÖm   nh    th h ti   trong  ¹m    îc ph©n  ph vi ®   c«ng qu¶n  ý;tæ  l   chøc  é b m¸y  qu¶n  ýtµichÝnh    ©n  l    ­ ng s¸ch theo  ng      ®ó quy ®Þnh, b¶o  ¶m     Èn  ×nh ®é,    ® tiªuchu tr   n¨ng  ùc,phÈ m   Êt c¸n bé    l  ch     ®Ó qu¶n  ý l  ng©n  s¸ch chÆt  Ï,cã  Öu    ch   hi qu¶. 2. C¸c  chøc, c¸ nh©n  ã    tæ     c tr¸chnhiÖm   chøc  ùc hiÖn  ètdù      tæ  th   t   to¸n thu,ching©n     s¸ch ® îcgiao,nép  y  ,  ng  ¹n         ®Ç ®ñ ®ó h c¸c kho¶n  Õ, phÝ, lÖ  thu     phÝ  µ    v c¸ckho¶n  ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;    qu¶n  lý,sö  ông     d c¸c kho¶n  èn, kinh phÝ   Nhµ   íc cÊp  v    do  n  theo  ng  ôc  ch, ®ó m ®Ý   ®óng  Õ   ,  ÕtkiÖm  µ  ã  Öu  ch ®é ti   v c hi qu¶.   3. Ngoµi c¬      quan  giao dù    ©n    to¸nng s¸ch,kh«ng  ét  chøc,c¸ nh©n    m tæ     nµo  îcthay ® æi  Ö m  ô  ©n  ®    nhi v ng s¸ch ®∙  îcgiao.  ®  4. C¬     quan  µichÝnh    Êp, trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  t  c¸c c     vinhi v  hc m × nh,  ã  c tr¸chnhiÖm   «n  c, kiÓm       chøc,c¸ nh©n  ã  Üa  ô    ® ®è   trac¸c tæ     c ngh v nép  ©n  ng s¸ch nép  y  ,  ng  êih¹n c¸ckho¶n    ®Ç ®ñ ®ó th       ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ    níc;cÊp  ng  Õ   ,    Èn,kÞp  êitheo tiÕn ®é   ùc hiÖn      ®ó ch ®é tiªuchu   th       th   c¸ckho¶n  chitrong ph¹m    ù      vid to¸n.
 7. 7 5. Nghiªm  Ê m   chøc,c¸ nh©n  ù ® Æt    Õ   ,    Èn        c tæ     t  ra ch ®é tiªuchu thu,chi ng©n s¸ch nhµ  íctr¸quy  nh  ña    n   i ®Þ c ph¸p luËt.   6. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  kh¸c ë    Trung  ng,c¸c®Þa  ¬ng,®¬n  Þ  Þu  ¬    ph   v ch tr¸chnhiÖm  chøc  ùchiÖn  ù      tæ  th   d to¸n ching©n      s¸chtrongph¹m    îcgiao.Nghiªm  Ê m     êng  îpsau  y:   vi®     c c¸ctr h   ®© a)  ö   ông  ©n  Sd ng s¸ch    ®Ó cho vay  ùc tiÕp,trõ tr ng  îp  ïng  ån  tr      ê h d ngu vay  ña  ©n  c ng s¸ch trung  ng  ¬ cho   c¸c doanh nghiÖp vay  ¹  litheo quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ; Ch ph b) Vay hoÆc   Õm   ông  èn  ña    chøc, c¸ nh©n    chi d v c c¸c tæ     tr¸ quy  nh   i ®Þ cña  ph¸p luËt;   c) Sö   ông  ©n   d ng s¸ch kh«ng  ng  Õ   ,  Ýnh    ®ó ch ®é ch s¸ch,saim ôc         tiªudo cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh. ®Þ   §i Ò u  9. Bé  tr ng, Thñ  tr ng c¬  quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ë ë ChÝnh  ñ, c¬  ph   quan  kh¸c ë    Trung  ng, Chñ   Þch  û   ¬  t U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c tæ chøc  ùc  Ön  ng  Ö m   ô, quyÒn  ¹n  îc giao  th hi ®ó nhi v  h®  trong  Ünh  ùc  µi l v t  chÝnh    ©n  ­ ng s¸ch vµ  Þu    ch tr¸chnhiÖ m   Ò   ÷ng    ¹m  ña    chøc,   v nh saiph c c¸c tæ    ®¬n  Þ, c¸ nh©n  éc ph¹m    v    thu   viqu¶n  ýtrong viÖc  ùc hiÖn  Ö m   ô  l    th   nhi v qu¶n  lý, ö  ông,quyÕt to¸ntµichÝnh   ©n   d s        ­ng s¸ch,tµis¶n  µ  íc.    nh n §i Ò u    È m   Òn  Õt  nh  nh  10. Th quy quy ®Þ ®Þ møc  ©n    µ  Õ   ,  ph bæ v ch ®é tiªuchuÈn,®Þnh      møc      ©n  chitiªung s¸ch ® îcquy  nh       ®Þ nh sau: 1.Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  nh    t  ph quy   ®Þ møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch lµm    c¨n cø  ©y  ùng  ù   x d d to¸n,ph©n    ©n    bæ ng s¸ch cho    é, c¬    c¸cB   quan  ngang  é,  B c¬ quan  éc ChÝnh  ñ,c¸cc¬  thu   ph     quan  kh¸cë    Trung  ng,c¸c®Þa  ¬ng;tr c ¬    ph   í  khiban  µnh, Thñ íng Ch Ýnh  ñ    h   t  ph b¸o    û   c¸o U ban  êng  ô  èc  éicho    Th v Qu h   ý kiÕn b»ng    v¨n b¶n.   2. C¨n  vµo  nh    cø  ®Þ møc   ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch do  ñ íng  Ýnh  ñ    Th t Ch ph ban  µnh, kh¶  h   n¨ng  µichÝnh    ©n  t  ­ ng s¸ch  µ  Æc   iÓ m   ×nh  ×nh    a   v® ® t h ë ®Þ ph¬ng,  éi  ng  ©n   ©n   Êp  H ®å nh d c tØnh quyÕt  nh   nh   ®Þ ®Þ møc   ©n     ph bæ ng©n  s¸ch  µm  cø  ©y  ùng  ù  l c¨n  x d d to¸n vµ  ©n    ©n    ph bæ ng s¸ch    a   ­ ë ®Þ ph ¬ng. 3. C¨n  vµo    ñ  ¬ng, chÝnh    cø  c¸c ch tr   s¸ch cña    §¶ng, Nhµ   íc,Quèc  éi,   n  h  ChÝnh  ñ  Õt  nh  ÷ng  Õ       ©n  ph quy ®Þ nh ch ®é chi ng s¸ch quan  äng,ph¹m    tr   vi ¶nh  ëng  éng,li   h r   ªnquan  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  ®Õ vi th   nhi v kinh tÕ      éicña    ­ x∙ h   c¶  íc nh: chÕ     Òn ¬ng, trîcÊp    éi,chÕ     i  íingêi cã  n    ®é ti l    x∙ h   ®é ®è v     c«ng  íi v  c¸ch m¹ng,tûträng ching©n          s¸ch thùc hiÖn  Ö m   ô    ôc  o  ¹o,     nhi v gi¸od ®µ t   khoa  häc c«ng  Ö   ngh trong tæng    ©n    ching s¸ch nhµ  íc;tr c khiban  µnh, Ch Ýnh    n   í    h   phñ      û   b¸o c¸o U ban  êng  ô  èc  éicho    Õn  Th v Qu h   ý ki b»ng    v¨n b¶n.  4. Ch Ýnh  ñ    ph giao  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh    Õ   ,    Th t Ch ph quy ®Þ c¸c ch ®é tiªu chuÈn, ®Þnh    møc       ùc hiÖn  èng  Êt  chitiªuth   th nh trong c¶  íc.§èi víim ét  è    n      s chÕ   ,    Èn, ®Þnh  ®é tiªuchu   møc         ï hîp  Æc   iÓ m   ña  a   ­ chitiªu®Ó ph   ® ® c ®Þ ph ¬ng, Thñ íng Ch Ýnh  ñ    t  ph quy  nh  ®Þ khung  µ  v giao Héi ®ång  ©n  ©n  Êp     nh d c tØnh  Õt ®Þnh  ô  Ó. quy   c th
 8. 8 5.  Ýnh  ñ  Ch ph giao  é   ëng  é   µi chÝnh  B tr BT  quyÕt  nh   Õ   ,    ®Þ ch ®é tiªu chuÈn, ®Þnh    møc     ©n  ching s¸ch  i  íic¸c ngµnh, lÜnh  ùc  ®è v       v sau    èng  khith nhÊt víic¸c Bé         qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc;tr ng  îp kh«ng  èng  Êt,Bé   µi l    v  ê h   th nh   T   chÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  tr   t  ph xem   Ðt,cho    Õn  íckhiquyÕt ®Þnh. x  ý ki tr       6. Ngoµic¸c chÕ   ,    Èn, ®Þnh       ®é tiªuchu   møc      ChÝnh  ñ,Thñ  chitiªudo  ph   t ng  Ýnh  ñ, Bé   ëng  é   µi chÝnh  í Ch ph   tr BT  ban  µnh, ®èi  íim ét  è  Ö m   ô  h   v  s nhi v chi cã  Ýnh  Êt ® Æc   ïë  a   ¬ng    ùc  Ön  Ö m   ô   t ch   th   ®Þ ph ®Ó th hi nhi v ph¸ttr Ón  i  kinh    tÕ      éi,b¶o  ¶m   Ëttù an  µn    éi trªn®Þa   µn, trªnc¬  ë      ­ x∙ h   ® tr     to x∙ h     b  s nguån  ©n  ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph b¶o  ¶m,  éi  ng  ©n  ©n  Êp  ® H ®å nh d c tØnh  îc ®  quyÕt  nh  Õ       ©n  ®Þ ch ®é ching s¸ch,phïhîp víi Æc   iÓ m   ùc tÕ    a  ­        ® ® th   ë ®Þ ph ¬ng.Riªng nh÷ng  Õ       ã  Ýnh  Êt tiÒn l ng,tiÒn c«ng,phô  Êp,tr c     ch ®é chic t ch    ¬       c   í  khiquyÕt ®Þnh      ph¶icã    Õn  ña    é    ý ki c c¸cB qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc. l    v  Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh b¸o c¸o  é   µi chÝnh  Öc  BT  vi ban  µnh    h c¸c chÕ       ©n  ®é ching s¸ch ë  a  ¬ng      ®Þ ph ®Ó tæng  îp vµ  h   gi¸m    Öc  ùc hiÖn; s¸tvi th   7. C¨n  vµo    cø  yªu  Çu, néi dung  µ  Öu  c    v hi qu¶  c«ng  Öc,trong ph¹m    vi     vi nguån  µichÝnh  îcsö  ông,Thñ  ëng  n  Þ  ù  t  ® d   tr ®¬ v s nghiÖp  ã    îcquyÕt c thu ®     ®Þnh    c¸c møc     chiqu¶n  ý,chinghiÖp  ô  ï hîp  íiyªu  Çu  ùc tÕ  µ    l    v ph   v   c th   v kh¶ n¨ng  µichÝnh  ña  n  Þ   t  c ®¬ v theo  quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µi ®Þ c Ch ph v ch ®é t   chÝnh  i  íic¸c ®¬n  Þ   ù  ®è v     v s nghiÖp  ã  c thu  sau    ã    Õn  ña  ¬  khi c ý ki c c quan  qu¶n  ýnhµ  íccÊp  l  n  trªn;   Õ     µy    ch ®é n ph¶igöic¬  c¸c     quan  µichÝnh  ïng cÊp  t  c  vµ Kho  ¹c Nhµ   íc n¬i giao  Þch    èihîp  µ  b  n    d ®Ó ph   v gi¸m    ùc hiÖn. Trêng  s¸tth     hîp    c¸c møc       chi®ã kh«ng  ï hîp víiquy  nh  ña  Ýnh  ñ  ×  ¬  ph       ®Þ c Ch ph th c quan  TµichÝnh  ã    Õn    iÒu    c ý ki ®Ó ® chØnh  cho  ïhîp. ph   §i Ò u 11. 1. C¸c  chøc, c¸ nh©n  ã  Öm   ô    ép  µ  ö  ông  ©n    tæ     c nhi v thu,n v s d ng s¸ch  nhµ  ícph¶itæ  n    chøc  ¹ch to¸nkÕ   h     to¸n,b¸o    µ  Õt      c¸o v quy to¸ntheo  ng  Õ   ®ó ch ®é   Õ     µ  íc;quyÕt to¸n®Çy  ,  Þp  êivµ  k to¸nnh n      ®ñ k th   trung thùc c¸ckho¶n         thu, chiph¸tsinh;sö  ông    n, chøng  õthu,chitheo      d ho¸ ®¬   t      quy  nh  ña  é  ëng  ®Þ c B tr Bé  µichÝnh. T  2. Nghiªm  Ê m   c c¸c  Êp  Ýnh  c ch quyÒn,  chøc  µ  nh©n   ù  ÷  ¹ tæ  v c¸  t gi l  i nguån  cña  ©n  thu  ng s¸ch nhµ  íc hoÆc   ïng  ån  ©n    n  d ngu ng s¸ch nhµ  íc cÊp    n  ®Ó   Ëp quü  µing©n  l  ngo   s¸ch tr¸quy  nh  ña     i ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  . 12  1. ChÝnh  Òn    Êp, c¸c c¬    quy c¸c c     quan  µnh  Ýnh, ®¬n  Þ  ù  h ch   v s nghiÖp,   tæ chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi,c¸c tæ  ch tr           chøc  Ýnh  Þ x∙ héi ­ nghÒ   ch tr         nghiÖp, tæ    chøc    éi vµ  chøc    éi ­  x∙ h   tæ  x∙ h   nghÒ  nghiÖp  îc ng©n  ®  s¸ch  µ  íc hç  î nh n   tr  ph¶i thùc  Ön    hi c«ng  khai:dù    to¸n ng©n    s¸ch  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®  c th quy giao;  quyÕt  to¸n ng©n     s¸ch  îc cÊp  ã  Èm   ®  c th quyÒn  duyÖt; kÕt    qu¶  Óm   ki to¸n  ng©n  s¸ch do  ¬    c quan  Óm    ki to¸nc«ng  è  b theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c  ¬    c quan    ¬  thu,c quan  µi chÝnh, c¬  T    quan  kho  ¹c ph¶iniªm  Õt  b    y quy  ×nh,thñ tôc thu nép,miÔn, gi¶m    tr          c¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  íc,cÊp    n  ph¸tvµ    thanh    ©n  to¸nng s¸ch t¹ n¬igiao dÞch.      i  
 9. 9 3. Giao  ñ íng ChÝnh  ñ    Th t   ph quy  nh    ÕtchÕ     ®Þ chiti   ®é c«ng khaitrong     lÜnh  ùc  ©n  v ng s¸ch.    §i Ò u  13.  é   µi  Ýnh,  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   , c¸c  é,  ¬  B T ch B K ho v§ t  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  kh¸c ë     Trung  ng, Uû     ¬   ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ¬  ¬ v c¸c c quan  kh¸c ë    ®Þa   ¬ng  ã  ph c tr¸chnhiÖm     b¸o c¸o  µ  v cung  Êp    µiliÖu  ªnquan  n   c c¸c t   li   ®Õ thu,ching©n     s¸ch cho  û     U ban  Kinh  Õ  µ  ©n   t v Ng s¸ch,Héi ®ång  © n   éc vµ     D t  c¸cUû     ban  kh¸ccña  èc  éi,Héi ®ång  ©n  ©n  µ      Qu h     nh d v c¸cBan  ña  éi ®ång  c H  nh©n  ©n  d theo  ng  ®ó Quy  Õ   Ëp,thÈm    ×nh Quèc  éiquyÕt  nh  ù  ch l   tra,tr   h  ®Þ d to¸n ng©n     s¸ch  µ   íc,ph¬ng  ph©n     ©n   nh n   ¸n  bæ ng s¸ch  trung  ng  µ    ¬ v phª chuÈn  tæng  Õt to¸nng©n  quy     s¸ch nhµ  ícdo  û     n   U ban  êng  ô  èc  éiban  Th v Qu h   hµnh  µ  v Quy  Õ   ch xem   Ðt,quyÕt  nh  ù    µ  ©n    ©n  x  ®Þ d to¸nv ph bæ ng s¸ch ®Þa     ph¬ng,  phª  chuÈn  quyÕt to¸n ng©n     s¸ch  a   ¬ng  Ch Ýnh   ñ     ®Þ ph do  ph ban hµnh. §i Ò u 14. 1.Thu,ching©n       s¸ch nhµ  íc® îch¹ch to¸nb»ng  ng  ÖtNam.   n       ®å Vi   2. §èivíic¸c kho¶n  cña  ©n         thu  ng s¸ch nhµ  íc t¹    ¬    n   i c quan  idiÖn  c¸c ®¹   ViÖt Nam     íc ngoµi,ph¶i nép  µo  ü  ©n    ën       v qu ng s¸ch theo  quy  nh  ña  é  ®Þ cB TµichÝnh.   3.  êng  îp  Tr h thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc b»ng  Ön  Ët  µ  µy  nh n   hi v v ng c«ng    lao ®éng, ph¶iquy  æi  µnh  Òn theo    Þ  êng  ¹ ®Þa  ¬ng        ® th ti   gi¸th tr ti  ph ®Ó ph¶n    ¸nh vµo  ©n  ng s¸ch nhµ  íc.   n 4. §èivíic¸c nhu  Çu    ©n         c ching s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹itÖ,ph¶ilËp  ù    n  ngo      d to¸n,cÊp      ph¸tb»ng  ng  Öt Nam       n  Þ  ®å Vi   ®Ó c¸c ®¬ v mua   ¹itÖ  ña  ©n   ngo   c Ng hµng,trõm ét  è  êng  îp ® îcchib»ng  ¹itÖ     s tr h     ngo   theo  quy  nh  ña  ñ íng ®Þ c Th t   ChÝnh  ñ. ph   §i Ò u    15. Giao  é  ëng  é  µichÝnh    vµo  ®Þnh  ña  Ët  B tr BT  c¨n cø  quy  c Lu Ng ©n  s¸ch  µ  íc vµ    nh n   c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th viÖc qu¶n  ýthu,ching©n  l      s¸ch cÊp      x∙;giao Uû     ban  ©n  ©n  a  ¬ng  è  nh d ®Þ ph b trÝ ®ñ     c¸n  é  ∙  îc ®µo   ¹o ®Ó   b®®  t  qu¶n  ý ng©n  l  s¸ch    ng  êi  êng  x∙;®å th ,th xuyªn tæ    chøc  o  ¹o,båidìng  bé      ®µ t     c¸n  x∙ ®Ó b¶o  ¶m     ® ®ñ n¨ng  ùc qu¶n  ý l  l  ng©n  s¸ch theo quy  nh  ña  Ët Ng ©n      ®Þ c Lu   s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u 16  1. Ng ©n     s¸ch  µ  íc b¶o  ¶m   ©n  i  nh n   ® c ®è kinh phÝ   ¹t®éng  ña    ho   c §¶ng  Céng  s¶n  Öt Nam   µ    chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héitheo  Vi   v c¸c tæ  ch tr         nguyªn t¾c  ©n     ng s¸ch  µ  íc cÊp  nh n   chªnh  Öch  ÷a  ù  l gi d to¸n chi ® îc duyÖt      theo  Õ   ,    ch ®é tiªu chuÈn, ®Þnh    møc   cÊp  ã  Èm   Òn  do  c th quy quy  nh  µ    ån  ®Þ v c¸c ngu thu  ña  c c¸c tæ    chøc  nªu    trªntheo  Õ     ch ®é quy  nh  ®oµn  Ý, c«ng  oµn  Ý, héi ®Þ ( ph   ® ph     phÝ; c¸cnguån       thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt)   . 2.C¸c  chøc  îcng©n    µ  ícb¶o  ¶m   ©n  ikinhphÝ  ¹t®éng    tæ  ®  s¸chnh n   ® c ®è     ho   ph¶ilËpdù    ùchiÖn  ù    µ  Õtto¸ntheo®óng  Õ       nh.     to¸n,   th d to¸nv quy       ch ®é quy ®Þ
 10. 10 §i Ò u 17. C¸c  chøc  Ýnh  Þ x∙ héi ­  Ò     tæ  ch tr       ngh nghiÖp, tæ    chøc    x∙ héi,tæ    chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp  ùb¶o  ¶m   t  ® kinh phÝ  ¹t®éng. Trêng  îp   ho     h  c¸c tæ    chøc    ã  ¹t®éng  ¾n   íinhiÖm   ô  ña  µ   íc th×  îc ng©n  trªnc ho   g v  v c Nh n   ®  s¸ch nhµ  íchç  îgiao Thñ íng ChÝnh  ñ    n   tr   ;   t  ph quy  nh    ÕtviÖc  ç  î ña  ®Þ chiti   h tr c ng©n  s¸ch nhµ  íc®èi víi   chøc    n       tæ  c¸c trªn. §i Ò u 18. 1. Kinh  Ý   ¹t®éng  ña    ph ho   c §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   µ  õng  chøc  Vi   vt tæ  chÝnh  Þ ­ x∙héiquy  nh  ¹  tr         ®Þ tiKho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  îcbè  Ý 1  16  ®Þ n ®   tr   trong dù      Êp  ©n    to¸nc¸c c ng s¸ch tr×nh Quèc  éi,Héi ®ång  ©n  ©n  Õt      h   nh d quy ®Þnh. 2. Tæng   è  s kinh  Ý   ç  îcho    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi ­  ph h tr  c¸c tæ  ch tr       nghÒ   nghiÖp,tæ    chøc    éi,tæ  x∙h   chøc    éi­ nghÒ   x∙h     nghiÖp  îctæng  îp trong dù  ®  h    to¸n cña    Êp  ©n    c¸c c ng s¸ch.Sau    ù    khi d to¸n ng©n    s¸ch  îc Quèc  éi,Héi ®  h   ®ång  ©n  ©n  Õt  nh,  ñ íng  Ýnh  ñ, Uû   nh d quy ®Þ Th t Ch ph   ban  ©n  ©n  nh d giao  møc  ç  î ô  Ó  h tr  th cho  õng tæ  c t   chøc. §i Ò u 19. äi  µis¶n  îc ®Ç u   tõ  ån  ©n   M t   ®  t ngu ng s¸ch,nguån  ng    ®ã gãp  ña  ©n  n,  t  ai  µ    µis¶n  c nh ®© ®Ê ® v c¸c t   kh¸c thuéc  ë  ÷u  ña  µ   íc   s h c Nh n   ph¶i® îcqu¶n  ýchÆt  Ï,sö  ông  ng  ôc  ch     l  ch   d ®ó m ®Ý theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt.   C h ¬ n g  II P h © n  c Ê p  q u ¶ n  l ý n g © n  s¸ch v µ  m è i q u a n  h Ö  gi ÷ a n g © n  s¸ch c¸c c Ê p §i Ò u    ån    ña  ©n    20. Ngu thu c ng s¸ch trung¬ng  å m:   g 1.C¸c    kho¶n    ©n  thu ng s¸ch trung¬ng  ëng      h 100%: a) Thu Õ     Þgiat¨nghµng    Ëp  Èu;   gi¸tr       ho¸ nh kh b) Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu;   xu     nh kh c)Thu Õ     ô ® Æc   Öthµng    Ëp  Èu;   tiªuth   bi   ho¸ nh kh d) Thu Õ   nhËp  thu  doanh nghiÖp  ña    n  Þ  ¹ch    µn  µnh  c c¸c ®¬ v h to¸nto ng (Bé  ëng  é  µichÝnh  tr BT  c«ng  è  ô  Ó    n  Þ  ¹ch to¸ntoµn  µnh); b c th c¸c®¬ v h     ng ®) C¸c kho¶n  Õ  µ    thu v thu kh¸c tõ c¸c ho¹t®éng         th¨m    dß, khaith¸cdÇu      khÝ,tiÒn thuªm Æt   t,m Æt   íc;      ®Ê   n  e)  Òn  håi vèn  ña  ©n  Ti thu    c ng s¸ch trung  ng  ¹    ¬  ë  ¬ t i c s kinh tÕ, thu c¸c     håitiÒn cho      vay  ña  ©n  c ng s¸ch trung ¬ng    èc  µ  i    õ Quü   ù  ÷tµi     (c¶ g v l∙ )thu t   , d tr     chÝnh  ña  c Trung  ng,thu nhËp  õvèn  ãp  ña  ©n  ¬   t  g c ng s¸ch trung ¬ng;       g) ViÖn  î   tr  kh«ng  µn  ¹ cña  Ýnh  ñ    íc,c¸c tæ  ho l  i Ch ph c¸c n     chøc  kh¸c,c¸c    c¸nh©n    ícngoµicho  Ýnh  ñ  ÖtNam;   ën     Ch ph Vi  
 11. 11 h)  Çn   ép  ©n  Ph n ng s¸ch  µ  íc theo  nh n   quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët tõ    lu   c¸c kho¶n  Ý   µ  Ö  Ý   c¸c c¬  ph v l ph do    quan, ®¬n  Þ  éc    v thu trung  ng  chøc    ¬ tæ  thu, kh«ng  Ó   Ý  k ph x¨ng,dÇu  µ  Ö  Ý  ícb¹;   v l ph tr     i)Ph Çn  ép  ©n    n ng s¸ch theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËttõc¸ckho¶n    ù         thu s nghiÖp  ña    n  Þ  c¸cc¬  c c¸c®¬ v do    quan  trung¬ng  ùctiÕp qu¶n  ý;   tr     l k)Chªnh  Öch    ính¬n    ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam;   l thu l   chic Ng h Nh n     l)  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch trung ¬ng;     m)  Thu chuyÓn  nguån ng©n  s¸ch tõ ng©n  s¸ch trung  ng n¨m  tr c ¬ í  chuyÓn sang; n) C¸c kho¶n  ¹t,tÞch  ph   thu  µ  v thu kh¸c cña  ©n    ng s¸ch trung  ng  ¬ theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  trung¬ng  µ  ©n    v ng s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph a) ThuÕ     Þgiat¨ng,kh«ng  Ó   Õ    Þgiat¨nghµng    Ëp  Èu    gi¸tr       k thu gi¸tr       ho¸ nh kh quy  nh  ¹®iÓm   Kho¶n  §iÒu  µy  µ  Õ    Þgiat¨ngthutõho¹t ng    ®Þ t   i a  1  n v thu gi¸             tr ®é xæ sè  Õn  Õt ki thi ; b) Thu Õ  thu nhËp  doanh nghiÖp, kh«ng kÓ  thuÕ  thu nhËp  doanh  nghiÖp  ña    n  Þ  ¹ch    µn  µnh  c c¸c ®¬ v h to¸n to ng quy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n    ®Þ ti ® d  1 §iÒu  µy  µ  Õ    Ëp  n v thu thu nh doanh  nghiÖp    õho¹t®éng    è  Õn  Õt; thu t     xæ s ki thi c) Thu Õ  thu  Ëp  i  íingêi cã  nh ®è v     thu  Ëp  nh cao, kh«ng  Ó   Õ       k thu quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     t i ® Kho¶n  §iÒu  µy; 1  n d) Thu Õ     ô ® Æc   Ötthu tõ hµng    Þch  ô    tiªuth   bi       ho¸,d v trong níckh«ng  Ó      k thuÕ    ô ® Æc   Ötthu tõho¹t®éng    è  Õn  Õt; tiªuth   bi         xæ s ki thi ®)  Ý  Ph x¨ng,dÇu.   §i Ò u    Ö m   ô    ña  ©n    21. Nhi v chic ng s¸ch trung ¬ng  å m:   g 1.Chi ®Ç u      iÓnvÒ:    tph¸ttr   a) §Çu   ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éikh«ng    ­ x∙h   cã  kh¶ n¨ng    åivèn  trung ¬ng  thu h   do    qu¶n  ý; l b)  Çu   µ  ç  î § t v h tr cho    c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ      chøc kinh tÕ, gãp  èn     v cæ   Çn,  ªndoanh  µo    ph li   v c¸c doanh  nghiÖp  éc    Ünh  ùc  Çn  Õtcã  thu c¸c l vc thi   sù tham    ña  µ   íctheo quy  nh  ña  giac Nh n     ®Þ c ph¸p luËt;   c) Chi hç  î µichÝnh, bæ       tr    t   sung  èn,hç  î µ  ëng  Êt khÈu  v   tr  th v xu   cho    c¸c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  kinh tÕ    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   d) Ph Çn    u      iÓntrong c¸cch¬ng  ×nh m ôc    èc    ù    chi®Ç tph¸ttr      tr   tiªuqu gia,d ¸n nhµ  ícdo    ¬    n   c¸cc quan  trung ¬ng  ùc hiÖn;   th   ®)    ç  î   chøc  µichÝnh  ña  µ   ícdo  Chi h tr  tæ  c¸c t  c Nh n   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý; l e) Chi bæ       sung  ù  ÷nhµ  íc; d tr   n g) C¸c    kho¶n    u      iÓnkh¸ctheo quy  nh  ña  chi®Ç tph¸ttr       ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:  
 12. 12 a) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, ¹y nghÒ,  tÕ,x∙héi,   gi¸od   t   d y        v¨n hãa th«ng      äc  Ö   Ët, Ó  ôc  Ó  tinv¨n h ngh thu   th d th thao,khoa  äc  µ    h v c«ng  Ö,  ngh m«i  êng,c¸csù  tr     nghiÖp  kh¸cdo    ¬    c¸cc quan  trung ¬ng    qu¶n  ý: l ­C¸c  êng    tr phæ   th«ng  ©n  écnéitró; d t    ­ §µo  ¹osau  ihäc,®¹ihäc,cao  ng,    t  ®¹        ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp,®µo       t¹onghÒ   µ    ×nh    v c¸ch thøc ®µo  ¹o, åidìng kh¸c;   t   b   ­Phßng  Önh, ch÷a  Önh  µ    ¹t®éng  ù    b   b v c¸cho   s nghiÖp  tÕ  y  kh¸c; ­   c¬  ë  ¬ng   C¸c  s th binh,ngêicã      c«ng  í    ¹ng,tr     éi  vic¸ch m   ¹x∙h ,phßng  èng  i ch c¸ctÖ  ¹nx∙héivµ    ¹t ng    éikh¸c;   n       c¸cho   ®é x∙h   ­ B¶o  ån,b¶o  µng,th viÖn, trïngtu di tÝch  Þch  ö  ∙  îc xÕp  ¹ng,   t  t          l s®®  h   c¸cho¹t®éng     s¸ng t¹ov¨n häc,nghÖ   Ëtvµ    ¹t®éng    ãa        thu   c¸cho   v¨n h kh¸c; ­Ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng        h v c¸cho   th«ng    tinkh¸c; ­ Båi dìng,huÊn  Ön  Ên  Ön       luy hu luy viªn,vËn  ng      i  Ón    ®é viªn c¸c ®é tuy quèc          u  èc    µ  èc  Õ;qu¶n  ýc¸c c¬  ë    u   Ó  gia;c¸c gi¶ithi®Ê qu gia v qu t   l     s thi®Ê th dôc,thÓ    thao vµ    ¹t®éng  Ó  ôc,thÓ    c¸cho   th d   thao kh¸c;   ­Nghiªncøu      khoa  äc  µ    iÓnc«ng  Ö; h v ph¸ttr   ngh ­C¸c  ù    s nghiÖp  kh¸c. b) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinh tÕ  c¸cc¬    do    quan  trung ¬ng    qu¶n  ý: l ­ Sù     nghiÖp  giao th«ng:duy        tu,b¶o  ìng,söa  ÷a  Çu  êng,c¸c c«ng  d   ch c ®    tr×nh giao    th«ng kh¸c,lËp  Ón    bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao  th«ng      Õn  êng; trªnc¸ctuy ® ­ Sù     nghiÖp  n«ng nghiÖp, thñy lî        ing nghiÖp  µ  ©m  , vl nghiÖp: b¶o  ìng,   d   söa  ÷a    Õn  ª, c¸c c«ng  ×nh  ñy  î    ¹m  ¹ n«ng  ch c¸c tuy ®     tr th l ic¸c tr tr   , i nghiÖp, ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp;c«ng      t¸ckhuyÕn  ©m,  l khuyÕn n«ng,khuyÕn  ;c«ng      ng   t¸c khoanh  nu«i,  b¶o  Ö, phßng  èng    õng,b¶o  Ö   ån  îthñys¶n; v  ch ch¸yr   v ngu l    i ­§iÒu    ¬    trac b¶n; ­§o  c  a  íhµnh  Ýnh;   ®¹ ®Þ gi   i ch ­§o  Ïb¶n  ;   v  ®å ­§o  c    í  ¾ m   èc    í ;   ®¹ biªngi ic , m biªngi i ­§o  c,lËp b¶n    µ u  ÷hå  ¬  a  Ýnh;   ®¹     ®å v l tr   s ®Þ ch ­§Þnh    canh,®Þnh    µ    c v kinhtÕ  íi;  m ­C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  m«i  êng; tr ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c. c) C¸c  Ö m   ô  Ò   èc    nhi v v qu phßng,an   ninh,trËttùan  µn    éido  ©n         to x∙h   ng s¸ch trung ¬ng      b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph d)  ¹t®éng  ña  èc  éi,Chñ   Þch  íc,c¸c Bé,  ¬  Ho   c Qu h   t n   c quan ngang  é,  ¬  Bc quan  écChÝnh  ñ,hÖ   èng Tßa    ©n  ©n,ViÖn  Óm     ©n  ©n; thu   ph   th   ¸nnh d   Ki s¸tnh d ®)  ¹t®éng  ña  ¬  Ho   c c quan trung¬ng  ña    c §¶ng  éng  ViÖtNam; C s¶n   
 13. 13 e)  ¹t ®éng  ña    ¬  Ho   c c¸c c quan trung  ng  ña  û   ¬ c U ban  Trung  ng  Æt   ¬ M trËn Tæ   èc  Öt Nam;    oµn    qu Vi   Liªn® Lao  ng  Öt Nam;  éi Cùu  Õn  ®é Vi   H  chi binh  ViÖt Nam;  éi    Öp  ô   ÷  Öt Nam;  éi    H Liªn hi Ph n Vi   H N«ng  ©n  Öt Nam;  µn  d Vi   §o Thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh; g) Trîgi¸theo chÝnh        s¸ch cña  µ   íc;   Nh n h)  Çn    êng  Ph chith xuyªn trong c¸c ch¬ng  ×nh quèc    ù  nhµ  íc      tr   gia,d ¸n  n  do    ¬  c¸cc quan trung¬ng  ùc hiÖn;   th   i)Thùc  Ön  Õ     i víi êivÒ   u,m Êt    hi ch ®é ®è     ng   h   søc  theo  quy  nh  ña  é  ®Þ cB LuËt Lao  ng  ®é cho    i îng  éc  ©n  c¸c ®è t thu ng s¸ch trung  ng  ¬ b¶o  ¶m;  ç  î ® h tr  Quü   B¶o  Ó m     éitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; hi x∙h     ®Þ c Ch ph k) Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸c ch s¸ch ®èi  í  ¬ng    v ith binh,bÖnh    binh,l Ötsü, th©n   i     nh©n  iÖtsÜ, gia ®×nh  ã  l     c c«ng  í  v ic¸ch m¹ng  µ    i t ng chÝnh    v c¸c ®è  î   s¸ch x∙héi      kh¸c; l)Hç  î   tr cho    chøc  Ýnh  Þx∙héi­ nghÒ   c¸ctæ  ch tr         nghiÖp,tæ    chøc    éi, x∙h   tæ  chøc    éi­nghÒ   x∙h    nghiÖp  éc Trung  ng  thu   ¬ theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 17  NghÞ   nh  µy; ®Þ n m)  C¸c  kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸ctheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt.   3.Tr¶  îgèc  µ        n  v l∙c¸ckho¶n  Òn do  Ýnh  ñ  i ti   Ch ph vay. 4.Chi viÖn  î    tr cho    Ýnh  ñ  µ  chøc  ícngoµi. c¸cCh ph v tæ  n  5.Chi cho     vay  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6.Bæ     sung  ü   ù  ÷tµichÝnh  ña  Qu d tr     c Trung  ng. ¬ 7.Bæ     sung  cho  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph 8. Chi    chuyÓn  ån  õ ng©n  ngu t   s¸ch trung  ng  ¬ n¨m  íc sang  ©n  tr   ng s¸ch  trung¬ng    n¨m sau. §i Ò u    ån    ña  ©n    a  ¬ng  å m: 22. Ngu thu c ng s¸ch ®Þ ph g 1.C¸c    kho¶n    ©n  thu ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ëng    ph h 100%: a) Thu Õ   µ,®Êt;   nh   b) Thu Õ   µinguyªn;kh«ng  Ó   Õ   µinguyªn  t    k thu t   thu  õ ho¹t®éng  Çu, t    d   khÝ; c)Thu Õ     m«n  µi; b d) Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê ®)  Õ   ö  ông  t  Thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp; e) TiÒn  ö  ông  t;   sd ®Ê g)  Òn  Ti cho  thuª®Êt,thuªm Æt   íc kh«ng  Ó   Òn        n  k ti thuªm Æt   íc thu tõ   n      ho¹t®éng  Çu  Ý;   d kh h) TiÒn  n   ïthiÖth¹i®Êt;   ®Ò b      i) Òn   Ti cho    µ    µ    éc së  ÷u  µ  íc; thuªv b¸n nh ë thu   h nh n k)L Ö   Ý  ícb¹;   ph tr   l)  Thu  õho¹t®éng    è  Õn  Õt; t    xæ s ki thi
 14. 14 m) Thu  Ëp  õ vèn  ãp  ña  ©n  nh t  g c ng s¸ch  a   ¬ng, tiÒn  ®Þ ph   thu  åi vèn  h  cña  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng  ¹    ¬  ë    ph t i c s kinh tÕ, thu  õ Quü   ù  ÷tµichÝnh  c¸c     t  d tr     cña  Êp  c tØnh  theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 58  NghÞ   nh  µy; ®Þ n  n) ViÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸nh©n    ícngoµitrùctiÕp ho l  i c¸ctæ     ën        cho  a  ¬ng  ®Þ ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   o) Ph Çn  ép  ©n    n ng s¸ch theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttõ c¸c kho¶n  Ý, lu       ph   lÖ  Ý  c¸cc¬  ph do    quan,®¬n  Þ  éc ®Þa  ¬ng  chøc      v thu   ph tæ  thu,kh«ng  Ó   Ý  k ph x¨ng,dÇu  µ  Ö  Ý  ícb¹;   v l ph tr   p) Thu  õquü  t    t  ®Ê c«ng  ch  µ    Ý v thu hoa  îc«ng  l  i s¶n  kh¸c; q)  Çn  ép  ©n  Ph n ng s¸ch theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëttõ c¸c kho¶n    lu       thu sù  nghiÖp  ña    n  Þ  ®Þa  ¬ng  c c¸c®¬ v do  ph qu¶n  ý; l r)Huy  ng  õc¸ctæ    ®é t     chøc,c¸nh©n     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   s)§ãng  ãp  ùnguyÖn  ña    chøc,c¸nh©n      g t  c c¸ctæ     ë trongvµ  µiníc;   ngo   t)Thu  õhuy  ng  u    ©y  ùng      t  ®é ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  theo  quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña  Ët Ng ©n  ®Þ t i 3  8  Lu   s¸ch nhµ  íc;   n u) Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch ®Þa  ¬ng;   ph v) C¸c    kho¶n  ¹t, Þch    µ    ph   t thu v thu kh¸c cña  ©n    ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   x)Thu      bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn; y)Thu    chuyÓn  ån  õng©n  ngu t   s¸ch ®Þa  ¬ng    ph n¨m  ícsang  ©n  tr   ng s¸ch  ®Þa  ¬ng  ph n¨m  sau. 2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph theo quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  cña  2  20  cña NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  23. éi ®ång  nh©n  d©n  cÊp tØnh quyÕt ®Þnh  ph©n  cÊp   H nguån    thu cho  ©n  ng s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a   ¬ng     ch quy ®Þ ph theo    c¸c nguyªn  t¾c quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 6  NghÞ   nh  µy, ®ång  êiph¶i b¶o  ¶m     ®Þ n  th     ® c¸c yªu cÇu    sau: 1. G ¾ n   íinhiÖ m   ô  µ    v  v v kh¶  n¨ng qu¶n  ýcña  õng  Êp, h¹n  Õ   Öc  l  t c  ch vi bæ   sung  õng©n  t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi khuyÕn  Ých    Êp    d  ; kh c¸cc t¨ng cêng    qu¶n  ýthu,chèng  Êtthu;h¹n  Õ   ©n  l    th     ch ph chia c¸c nguån     thu  ã  c quy    á  m« nh cho  Òu  Êp. nhi c 2. Ng ©n     s¸ch x∙,thÞ  Ên ® îc hëng  èithiÓu     tr     t  70%   i  íic¸c kho¶n    ®è v     thu sau: a) Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê b) Thu Õ   µ,®Êt;   nh   c)Thu Õ     m«n  µithu tõc¸nh©n, hé  b         kinh doanh;     d) Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp    õhé    nh; thu t   gia®× ®)  Ö   Ý  ícb¹ nhµ,®Êt. L ph tr       3.  ©n   Ng s¸ch  Þ    µnh  è  éc  th x∙,th ph thu tØnh  îc hëng  èithiÓu  ®  t  50%   kho¶n    Ö  Ý  ícb¹,kh«ng  Ó   Ö  Ý  ícb¹ nhµ,®Êt. thu l ph tr     k l ph tr      
 15. 15 §i Ò u    Ö m   ô    ña  ©n    a  ¬ng  å m: 24. Nhi v chic ng s¸ch ®Þ ph g 1.Chi ®Ç u      iÓnvÒ:    tph¸ttr   a) §Çu   ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éikh«ng    ­ x∙h   cã  kh¶ n¨ng    åivèn  ®Þa  ¬ng  thu h   do  ph qu¶n  ý; l b)  Çu  vµ  ç  îcho    § t h tr  c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ      chøc  kinh  Õ, c¸c tæ  t    chøc  µichÝnh  ña  µ   íctheo quy  nh  ña  t  c Nh n     ®Þ c ph¸p luËt;     c) Ph Çn    u      chi®Ç t ph¸ttr Ón trong c¸c ch¬ng  ×nh  èc    c¸c c¬   i      tr qu gia do    quan  a  ¬ng  ùc hiÖn; ®Þ ph th     d) C¸c    kho¶n    u      iÓnkh¸ctheo quy  nh  ña  chi®Ç tph¸ttr       ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, ¹y nghÒ,  tÕ,x∙héi,   gi¸od   t   d y        v¨n hãa th«ng      äc  Ö   Ët, Ó  ôc  Ó  tinv¨n h ngh thu   th d th thao,khoa  äc  µ    h v c«ng  Ö,  ngh m«i  êng,c¸csù  tr     nghiÖp  kh¸cdo  a  ¬ng    ®Þ ph qu¶n  ý: l ­ Gi¸o  ôc  d phæ  th«ng, bæ   óc v¨n  ãa, nhµ  Î m É u     t  h  tr ,   gi¸o,phæ     th«ng  d©n  écnéitróvµ    ¹t®éng    ôc  t       c¸cho   gi¸od kh¸c; ­ §¹ihäc, cao  ng,       ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp, ®µo  ¹onghÒ,  o  ¹o   t  ®µ t   ng ¾n  ¹n vµ    ×nh  h   c¸ch thøc ®µo  ¹obåidìng kh¸c;   t      ­Phßng  Önh, ch÷a  Önh  µ    ¹t®éng  tÕ    b   b v c¸cho   y  kh¸c; ­ C¸c  ¹x∙héi,cøu  Õ    éi,cøu  i,phßng  èng    Ö  ¹n    éivµ    tr       i t x∙h   ®ã   ch c¸ct n x∙h   c¸cho¹t®éng    éikh¸c;    x∙h   ­ B¶o  ån,b¶o  µng,th viÖn,biÓu  Ôn  Ö   Ëtvµ  ¹t®éng  hãa    t  t      di ngh thu   ho   v¨n  kh¸c; ­Ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng        h v c¸cho   th«ng    tinkh¸c; ­ Båi dìng,huÊn  Ön  Ên  Ön       luy hu luy viªn,vËn  ng      i  Ón    ®é viªn c¸c ®é tuy cÊp tØnh;c¸c gi¶ithi®Êu   Êp         c tØnh;qu¶n  ýc¸c c¬  ë    u   Ó  ôc,thÓ    l     s thi®Ê th d   thao vµ    ¹t®éng  Ó  ôc,thÓ    c¸cho   th d   thao kh¸c;   ­Nghiªncøu      khoa  äc,ph¸ttr Ónc«ng  Ö; h    i   ngh ­C¸c  ù    s nghiÖp  kh¸cdo  a  ¬ng    ®Þ ph qu¶n  ý. l  b) C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinh tÕ  ®Þa  ¬ng    do  ph qu¶n  ý: l ­ Sù     nghiÖp  giao th«ng:duy        tu,b¶o  ìng vµ  öa  ÷a  Çu  êng  µ    d   s ch c ® v c¸c c«ng  ×nh giao th«ng  tr     kh¸c;lËp  Ón    bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng      Õn  êng;   trªnc¸ctuy ® ­  ù   S nghiÖp  n«ng  nghiÖp, thñy  î    nghiÖp, diªm    l i ng ,   nghiÖp  µ  ©m   vl nghiÖp: duy      tu,b¶o  ìng    Õn  ª, c¸c c«ng  ×nh  ñy  î     ¹m  ¹ d c¸c tuy ®     tr th l ic¸c tr tr   , i n«ng  nghiÖp, l©m    nghiÖp, ng    nghiÖp; c«ng      t¸ckhuyÕn  ©m,  l khuyÕn n«ng,  khuyÕn  ;chikhoanh  ng     nu«i,b¶o  Ö,    v phßng  èng  ch ch¸y rõng,b¶o  Ö   ån      v ngu lîthñy s¶n;   i   ­ Sù     nghiÖp  Þ  Ýnh:duy    th ch   tu,b¶o  ìng h Ö   èng  n  Õu  d   th ®Ì chi s¸ng,vØa    hÌ,h Ö   èng  Êp    th c tho¸t íc,giao th«ng  éithÞ,c«ng    µ    ù     n   n    viªnv c¸cs nghiÖp  Þ  th chÝnh  kh¸c;
 16. 16 ­  ®¹c, lËp  §o    b¶n    µ u  ÷ hå  ¬  a   Ýnh  µ    ¹t®éng  ù  ®å v l tr   s ®Þ ch v c¸c ho   s nghiÖp  a  Ýnh  ®Þ ch kh¸c; ­§iÒu    ¬    trac b¶n; ­C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  Ò   v m«i  êng; tr ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c. c) C¸c  Ö m   ô  Ò   èc    nhi v v qu phßng,an    ninh,trËttùan  µn    éido  ©n         to x∙h   ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn    ph th   theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph d)  ¹t ®éng  ña    ¬  Ho   c c¸c c quan  µ  íc,c¬  nh n   quan §¶ng  éng  C s¶n  Öt Vi   Nam     a  ¬ng; ë ®Þ ph ®)  ¹t ®éng  ña    ¬  Ho   c c¸c c quan  a   ¬ng  ña  û   ®Þ ph c U ban  Æt   Ën    M tr Tæ quèc  Öt Nam,  éi  ùu  Õn  Vi   HC chi binh  Öt Nam,  éi  Vi   H Liªn hiÖp  ô   ÷  Öt   Ph n Vi   Nam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam,  µn  H  d Vi   §o Thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh; e)  ç   îcho    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi ­ nghÒ   H tr  c¸c tæ  ch tr         nghiÖp, tæ    chøc    x∙ héi,tæ    chøc    éi ­  x∙ h   nghÒ  nghiÖp    a   ¬ng  ë ®Þ ph theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt; g)  ùc  Ön    Ýnh  Th hi c¸c ch s¸ch    éi ®èi  íic¸c ®èi  îng  ®Þa   ¬ng  x∙ h   v    t do  ph qu¶n  ý; l h) Ph Çn    êng    chith xuyªn trong c¸c ch¬ng  ×nh quèc    c¸c c¬       tr   gia do    quan  ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn; ph th   i) îgi¸theo chÝnh      Tr   s¸ch cña  µ   íc;   Nh n k)C¸c    kho¶n    êng  chith xuyªn kh¸ctheo quy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËt.   3. Chi    èc, l∙ tiÒn    tr¶g     i huy  ng  ®é cho  u    ®Ç t theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n    3 §iÒu  cña  Ët Ng ©n  8  Lu   s¸ch nhµ  íc.   n 4.Chi bæ       sung  ü   ù  ÷tµi Ýnh  ña  Êp  Qu d tr     ch c c tØnh. 5.Chi bæ       sung cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d. 6. Chi    chuyÓn  ån  ©n  ngu ng s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph n¨m  íc sang  ©n  tr   ng s¸ch  ®Þa  ¬ng  ph n¨m sau. 7. C¸c  Ö m   ô      nhi v chiquy  nh  ¹  iÓ m   Kho¶n  vµ    ®Þ ti ® b  1  c¸c Kho¶n  vµ    3  4 §iÒu  µy,chØ  n  quy  nh  ®Þ cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh,kh«ng    ông    ¸p d cho  ©n  ng s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch cÊp    x∙. §i Ò u  25. Héi ®ång nh©n  d©n  cÊp tØnh quyÕt ®Þnh  ph©n  cÊp    nhiÖ m   ô    v chi cho  ©n   ng s¸ch c¸c  Êp  Ýnh  c ch quyÒn   a   ¬ng  ®Þ ph theo    c¸c nguyªn  ¾c  t quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 6  NghÞ   nh   µy, ®ång  êiph¶i b¶o  ®Þ n  th     ®¶m       Çu  c¸cyªu c sau: 1.Phï hîp víi ©n  Êp         ph c qu¶n  ýkinh tÕ     éi, èc  l    ­x∙h  qu phßng,an    ninh ®èi    víi õng lÜnh  ùc  µ  Æc   iÓ m    t  v v® ® kinhtÕ,®Þa  ý, ©n    õng vïng vµ  ×nh ®é,     l d ct     tr   n¨ng  ùccña  i ngò    é,b¶o  ¶m   Öu  l  ®é   c¸n b   ® hi qu¶; 2. Ph¶i ph©n  Êp  Ö m   ô    u    ©y  ùng    êng      c nhi v chi ®Ç t x d c¸c tr phæ  th«ng  quèc  Ëp c¸ccÊp,®iÖn  Õu  l     chi s¸ng,cÊp    tho¸t íc,giao th«ng  «  Þ,vÖ      n   ® th   sinh  
 17. 17 ®«  Þ  µ    th v c¸c c«ng  ×nh phóc  îc«ng  éng  tr   l  i c kh¸c cho  Þ    µnh  è  éc   th x∙,th ph thu   tØnh; §i Ò u 26. ViÖc    huy  ng  èn    u     ©y  ùng  ®é v ®Ó ®Ç t x d c«ng  ×nh  Õt  tr k cÊu  ¹ tÇng  éc ph¹m    ©n  h  thu   ving s¸ch cÊp    tØnh quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu    ®Þ ti   3  8 cña  Ët Ng ©n  Lu   s¸ch nhµ  íc® îcthùc hiÖn      n      nh sau: 1.Khicã      nhu  Çu  c huy  ng  èn  u  ,Uû   ®é v ®Ç t  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ëp  l ph¬ng    ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  Õt ®Þnh, néidung  ¬ng    ¸n tr     nh d c  quy      ph ¸n ph¶inªu  â:  r a) K Õ   ¹ch ®Ç u    n¨m  éc nguån  ©n    ho   t5  thu   ng s¸ch cÊp    tØnh  b¶o  ¶m   ∙  ® ® ® îcHéi ®ång  ©n  ©n  Êp     nh d c tØnh    Öt; phª duy b) Dù     u      Þ    ¸n ®Ç t®Ò ngh huy  ng  èn  éc danh  ôc  u    ®é v thu   m ®Ç ttrong kÕ     ho¹ch ®Ç u    n¨m  ∙  îcHéi ®ång  ©n  ©n  Õt ®Þnh;   t5  ®®     nh d quy   c)Quy Õt  nh  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn  Ò   ù    u      Þ    ®Þ ®Ç tc c c th quy v d ¸n ®Ç t®Ò ngh huy  ng  èn; ®é v d) HiÖu    qu¶  kinhtÕ     éicña  ù    ­x∙h   d ¸n; ®)  Tæng  è  èn  u    Çn  s v ®Ç tc huy  ng  µ  ù  Õn  ån  ®é v d ki ngu b¶o  ¶m     î ® tr¶n   cña  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh; e)  ×nh  H thøc huy  ng  èn; khèil ng  ®é v   î huy  ng;    Êt huy  ng  µ  ®é l∙ su   i ®é v ph¬ng      îkhi®Õ n   ¹n; ¸n tr¶n     h g)   nî  èn  D v huy  ng  ¹  êi®iÓ m   ×nh  ¬ng  vµ   nî  Õu   îc ®é t ith   tr ph ¸n  d n ®  duyÖt  ¬ng  b¶o  ¶m   ph ¸n  ® kh«ng  îtqu¸  v  30%   èn  u    x©y  ùng  ¬    v ®Ç t d c b¶n trong níc hµng     n¨m  ña  ©n  c ng s¸ch cÊp    tØnh, kh«ng  Ó   èn  u         k v ®Ç t bæ sung  theo  ôc    m tiªukh«ng  ã  Ýnh  Êt æn   nh  êng  ct ch   ®Þ th xuyªn tõ ng©n     s¸ch trung ­     ¬ng cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh; h)  © n   i  ©n  C ®è ng s¸ch  Êp  c tØnh n¨m b¸o c¸o  µ  v kh¶ n¨ng    î  ña  tr¶ n c ng©n s¸ch c¸cn¨m  Õp theo;    ti   i)  C¸c  µiliÖu kh¸cnh»m   t      thuyÕtminh  â ph¬ng      r  ¸n huy  ng. ®é 2. Sau    ¬ng  huy  ng   èn  îc Héi  ng  ©n   ©n   khi ph ¸n  ®é v ®  ®å nh d quyÕt  ®Þnh,  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh b¸o c¸o  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi B K ho v§ t  T   chÝnh    ®Ó theo  âi,gi¸m    Öc  ùc  Ön  µ  d  s¸tvi th hi v tæng  îp  h b¸o  c¸o  ñ   íng Th t   ChÝnh  ñ. ph   3.ViÖc    huy  ng  èn  ña  a  ¬ng  îcthùc hiÖn  ®é v c ®Þ ph ®    theo c¸ch×nh     thøc  ph¸thµnh    Õu  u      tr¸ phi ®Ç t theo  i quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ c Ch ph v ph¸thµnh      tr¸i phiÕu  Ýnh  ñ  µ  Ch ph v huy  ng  õc¸cnguån  µichÝnh  îp ph¸p kh¸ctheo quy  ®é t     t  h        ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   4. Nguån  èn    v huy  ng  îc h¹ch  ®é ®  to¸n thu  ©n    ng s¸ch cÊp    tØnh      ®Ó chi cho  ôc    ∙  nh  µ  m tiªu® ®Þ v ph¶ibè  Ý trong c©n  i cña  ©n    tr     ®è   ng s¸ch cÊp    tØnh  ®Ó   ñ  ng    Õt  îkhi®Õ n   ¹n. ch ®é tr¶h n     h
 18. 18 §i Ò u 27. 1. Héi ®ång  ©n  ©n  Êp     nh d c tØnh  Õt  nh  ét  è  Õ     phÝ   quy ®Þ m s ch ®é thu  vµ    c¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  ®ã g c nh d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     2.  û   U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh  Ëp  ¬ng  huy  ng  µ  ö  ông  l ph ¸n  ®é vsd nguån  thu  õ c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  t    ®ã g c nh d theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt, c¸o Héi ®ång  ©n  ©n   b¸o      nh d xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    3.Khicã      nhu  Çu  c huy  ng  ù  ng  ãp  ùnguyÖn  ña    chøc,c¸ ®é s ®ã g t   c c¸ctæ     nh©n    u    ©y  ùng    ®Ó ®Ç t x d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  ña    Þ  Ên, tr k c ht c x∙,th tr   thÞ    µnh  è  éc  x∙,th ph thu tØnh, Uû     ban  ©n  ©n  Ëp  ¬ng  b¸o  nh d l ph ¸n  c¸o  éi H  ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  Õt ®Þnh. nh d c  quy     4. Nguån    õ c¸c kho¶n    thu t     huy  ng  ng  ãp  ù nguyÖn  îch¹ch    ®é ®ã g t  ®  to¸n thu ng©n    s¸ch ®Þa   ¬ng, ® îcqu¶n  ýc«ng    ph    l  khai,cã  Óm     Óm     µ    ki tra,ki so¸tv b¶o  ¶m   ö  ông  ng  ôc  ch, ®óng  ® sd ®ó m ®Ý   Quy  Õ   ©n  ñ    ¬  ë  µ  íng ch d ch ë c s v h   dÉn  ña  é  µichÝnh. c BT  §i Ò u 28. 1. C¨n  vµo  Þ  Õt  ña  èc  éivÒ   ù    ©n    cø  ngh quy c Qu h   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  u   êikú    nh  ©n  ®Ç th   æn ®Þ ng s¸ch,theo  Èm   Òn    th quy quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 16  ña  Ët Ng ©n   c Lu   s¸ch nhµ  íc,Uû     n   ban  êng  ô  èc  éiquyÕt  nh  ô  Th v Qu h  ®Þ c thÓ  ûlÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸ckho¶n    ÷a ng©n     thu gi   s¸ch trung ¬ng  íi     v  ng©n  s¸ch tõng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.       ph tr     ¬ 2. C¨n  vµo  û lÖ  Çn    cø  t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c kho¶n    Uû        thu do  ban Thêng  ô  èc  éiquyÕt  nh  v Qu h   ®Þ cho  õng  t tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  µ    ån  ph©n  v c¸c ngu thu  chia gi÷a ng©n      s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a      ch quy ®Þ ph¬ng,Héi ®ång  ©n  ©n  Êp     nh d c tØnh  Õt  nh  û lÖ  Çn    quy ®Þ t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c kho¶n     thu  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  Êp  c tØnh  íing©n  v  s¸ch  Êp  c huyÖn  µ  v ng©n  s¸ch cÊp    ÷a ng©n    x∙,gi   s¸ch cÊp  Ön  íi ©n    huy v  ng s¸ch cÊp      x∙,b¶o  ¶m   ® nguyªn t¾c:   a)  èi víic¸c kho¶n  §     thu  ©n  ph chia gi÷a  ©n    ng s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch ®Þa   ¬ng, khiph©n    ph    chial¹ cho  ©n     i ng s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a      ch quy ®Þ ph¬ng  ×  û lÖ  Çn  th t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c kho¶n       thu kh«ng  îcvîtqu¸ tû ®        lÖ  Uû   do  ban  êng  ô  èc  éiquyÕt  nh  Th v Qu h   ®Þ cho  õng  t tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng;   ¬  b) B¶o  ¶m   û  Ö  Çn  ® t l ph tr¨m (%)  ©n   ph chia tèithiÓu  i  íim ét  è     ®è v   s kho¶n  cho  ©n  thu  ng s¸ch x∙,thÞ  Ên  µ  ©n     tr v ng s¸ch  Þ    µnh  è  éc th x∙,th ph thu   tØnh theo    c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  vµ  2  Kho¶n  §iÒu  cña  3  23  NghÞ   nh   ®Þ nµy. 3. Tû  Ö  Çn    l ph tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸c kho¶n    îc¸p dông     thu ®     chung  i ®è   víitÊtc¶        c¸c kho¶n  thu  ©n  ph chia gi÷a  ©n    ng s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch  ®Þa   ¬ng. §èivíic¸c kho¶n    ©n  ph        thu ph chia gi÷a c¸c cÊp  Ýnh  Òn  a        ch quy ®Þ ph¬ng  Héi ®ång  ©n  ©n  Êp  do    nh d c tØnh  Õt ®Þnh  ô  Ó. quy   c th   4. Tû  Ö  Çn      l ph tr¨m (%)  ©n  ph chia®èi víi         kho¶n    ©n  c¸c thu ph chiavµ  è   s bæ   sung  ©n  i ng©n  c ®è   s¸ch ® îcx¸c®Þnh      theo nguyªn t¾c      sau:
 19. 19 a) Tû  Ö  Çn      l ph tr¨m (%)  ©n  ph chia®èi víi         kho¶n    ©n  c¸c thu ph chiavµ  è   s bæ  sung  ©n  i ® îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  Ýnh      ån    Ö m   ô  c ®è       trªnc s t to¸nc¸c ngu thu,nhi v chicña  ©n    ng s¸ch tõng  Êp    c theo      Ý  Ò   ©n  è,®iÒu  Ön  ù nhiªn, c¸c tiªuch v d s  ki t     ®iÒu  Ön  ki kinh tÕ      éicña  õng  ïng;chó    í vïng s©u, vïng xa,vïng c¨n   ­ x∙h   t v   ýt i           cø c¸ch m¹ng,vïng d©n  écthiÓu sè  µ  ïng cã  ã        t    v v   kh kh¨n kh¸c;   b)  û  Ö  Çn  T l ph tr¨m (%)  ©n  ph chia nguån    ÷a ng©n    thu gi   s¸ch trung  ng    ¬ vµ  ©n  ng s¸ch ®Þa  ¬ng  îcx¸c ®Þnh    ph ®   nh»m   b¶o  ¶m   ån    ® ngu thu cho  ©n   ng s¸ch ®Þa   ¬ng  ©n  i víinhu  Çu      ph c ®è     c chitheo  Ö m   ô  îcgiao.§èivíic¸c nhi v®         tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ sau    ∙  ùc hiÖn    ¹ 100%     khi® th   ®Ó l  i c¸c kho¶n    ©n  thu ph chiagi÷a ng©n      s¸ch trung ¬ng  µ  ©n      v ng s¸ch ®Þa  ¬ng      ph cho ®Þa  ¬ng  µ   Ö m  ô    Én  ính¬n  ån    ©n  ph m nhi v chiv l   ngu thu ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ­   ph ® îc hëng, th×  ©n      ng s¸ch trung  ng  Ï thùc hiÖn    ¬ s    bæ sung  ©n  i  c ®è cho  ©n   ng s¸ch ®Þa  ¬ng ¬ng    ph t øng  íi è  v   chªch lÖch  ÷a nguån    µ  Öm  ô  s   gi   thu v nhi v chi. 5. Tïy theo  iÒu  Ön  ùc tÕ    a   ¬ng, Héi  ng  ©n  ©n  Êp     ® ki th   ë ®Þ ph   ®å nh d c tØnh  ã  Ó  õa  ©n  Êp  ån    iÒu  Õt, õa  ùc hiÖn    c th v ph c ngu thu ® ti   v th   bæ sung  ©n   c ®èi cho    Ön, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh.   c¸chuy     x∙,th ph thu   §i Ò u 29. 1.  Ýnh  ñ  ×nh Quèc  éiquyÕt  nh  Ch ph tr   h  ®Þ møc    bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  trung ¬ng    cho  ©n  ng s¸ch tõng    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.Uû       ph tr     ¬   ban nh©n  ©n   ×nh  éi  ng  ©n  ©n   d tr H ®å nh d quyÕt  nh   ®Þ møc     bæ sung  õ  ©n   t ng s¸ch cÊp  ×nh    m cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi ùctiÕp.   d   tr 2.Bæ     sung  õng©n  t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi å m:   d  g a)    Bæ sung  ©n  i  c ®è thu, chi ng©n      s¸ch nh»m  b¶o  ¶m   ® cho  Ýnh  ch quyÒn  Êp  íi ©n  i nguån  ©n  c d  c ®è   ng s¸ch ®Ó   ùc hiÖn  Ö m   ô    th   nhi v kinh tÕ        ­ x∙ héi, èc   qu phßng,an    ninh ® îcgiao;      b)Bæ     sung  ã  ôc  ªu cm ti  nh»m   ç  î ©n    Êp  íi ùchiÖn    Öm   h tr ng s¸chc d    th c¸cnhi vô    sau: ­Hç  î ùchiÖn    Ýnh    tr  th   c¸cch s¸ch,chÕ     íido  Êp      ®é m   c trªnban  µnh  a  ­ h ch ® îc bè  Ý trong dù    ©n    tr     to¸n ng s¸ch  ña  c n¨m  u   êikú    nh  ©n  ®Ç th   æn ®Þ ng s¸ch,  møc  ç  î ô  Ó  îcx¸c®Þnh    ¬  ë  h tr  th ®     c trªnc s kh¶  n¨ng  ©n  i cña  ©n  c ®è   ng s¸ch c¸c    cÊp  ã  i   c l ªnquan; ­Hç  î ùchiÖn    ¬ng  ×nh,dù    èc        ¬    tr    th c¸cch tr   ¸nqu giagiaoc¸cc quan  a  ­ ®Þ ph ¬ng  ùc hiÖn; møc   ç  î ô  Ó  ùc hiÖn  th     h tr  th th   c theo  ù      îc cÊp  ã  Èm   d to¸nchi®   c th quyÒn  giao; ­Hç  î ùc hiÖn    ôc  ªu    tr  th   c¸cm ti ,c«ng  ×nh,dù    ã    Üa  ín®èi víi   tr   ¸n c ý ngh l       yªu cÇu    iÓn kinh tÕ      éicña  a  ¬ng, n»m   ph¸ttr     ­ x∙h   ®Þ ph   trong quy  ¹ch vµ  ∙  îc   ho   ® ®   cÊp  ã  Èm  Òn  duyÖt  c th quy phª  theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ýl  ®Çu    vµ  ©y  ùng, ng©n  t x d   s¸ch  Êp  íi®∙  è  Ý chi nhng  c d   b tr     kh«ng    ån  ®ñ ngu hoÆc   Çn  Ëp  c t trung nguån  ùc ®Ó   ùc hiÖn    l  th   nhanh  trong m ét  êigian  Êt   th   nh   ®Þnh; møc  ç  î   h tr theo ph¬ng    îccÊp  Èm  Òn    Öt   ¸n®   th quy phª duy ; ­ Hç   îm ét  Çn    ö  ýkhã    tr  ph ®Ó x l   kh¨n  t  Êt:kh¾c  ôc  ®é xu   ph thiªntai     , ho¶ ho¹n,tain¹n    Ön  éng  íi     trªndi r v  møc    ®é nghiªm  äng,sau    ©n  tr   khing s¸ch cÊp  íi   d  ®∙  ö  ông  ù  sd d phßng,m ét  Çn  ü   ù  ÷tµi Ýnh  ña  a  ¬ng  ng  a    ph Qu d tr     ch c ®Þ ph nh ch ®¸p øng  îcnhu  Çu; ®  c
 20. 20 ­Hç  î ùchiÖn  ét  è  Öm  ô  Çn  Õt  Êp    tr    th m s nhi v c thi ,c b¸ch kh¸c;    møc    bæ sung  theo quyÕt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn.     c c c th quy 3.Kinh  Ý      ph bæ sung  theo m ôc      tiªuph¶i® îcsö  ông    d theo ®óng  ôc      m tiªu quy  nh. ®Þ C h ¬ n g  III L Ë p  d ù  to¸n N g © n  s¸ch n h µ  n í c §i Ò u    cø  Ëp  ù    ©n    µ  íchµng  30. C¨n  l d to¸nng s¸ch nh n   n¨m: 1.NhiÖ m   ô    iÓnkinhtÕ     éivµ    v ph¸ttr     ­x∙h   b¶o  ¶m   èc  ® qu phßng,an    ninh. 2.  ÷ng  Öm   ô  ô  Ó  ña  Nh nhi v c th c c¸c  é,  ¬  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc ChÝnh  ñ,c¬    ph   quan kh¸cë    trung ¬ng,®Þa  ¬ng.     ph 3.Ph ©n  Êp  ån    Ö m  ô    ©n    c ngu thu,nhi v ching s¸ch nhµ  íc(®èivíi ù      n      to¸n d n¨m  u   êikú    nh  ©n  ®Ç th   æn ®Þ ng s¸ch);tû lÖ  Çn      ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c    kho¶n  vµ  thu  møc     bæ sung  ©n  i  ña  ©n  c ®è c ng s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch  cÊp  íi ∙  îcquy  nh  ®èivíi ù    d  ®   ® ®Þ (     to¸nn¨m  Õp theo cña  êikú    nh). d ti     th   æn ®Þ 4. ChÝnh    s¸ch,chÕ       ©n    ®é thu ng s¸ch;®Þnh    møc  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch,   chÕ   ,    Èn,®Þnh  ®é tiªuchu   møc    ©n  ching s¸ch. 5. ChØ   Þ  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch      th c Th t Ch ph v vi x d k ho ph¸t tr Ónkinh tÕ      éivµ  ù    ©n  i    ­ x∙h   d to¸nng s¸ch n¨m    sau;Th«ng   íng dÉn  ña  é    th   cB TµichÝnh  Ò   Öc  Ëp dù    ©n    v vi l   to¸nng s¸ch;Th«ng   íng dÉn  ña  é  Õ   ¹ch   th   c B K ho   vµ  Çu   Ò   ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ      éi,kÕ   ¹ch vèn  u   § tv x d k ho     i     ­ x∙h   ho   ®Ç t ph¸ttr Ón thuéc  ©n     i   ng s¸ch nhµ  íc vµ  b¶n  íng  Én  ña  û     n   v¨n  h d c U ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh. 6. Sè   Óm     Ò   ù        ©n    ki trav d to¸nthu,ching s¸ch nhµ  íc do  é   µi chÝnh    n  BT  th«ng  vµ  è  Óm    Ò   ù      u      iÓn do  é   Õ   ¹ch  µ  b¸o  s ki trav d to¸nchi®Ç tph¸ttr   B K ho v §Çu   tth«ng    b¸o cho    é, c¬  c¸cB   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan kh¸c ë    trung  ng  µ  û   ¬ v U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng;Uû   ¬   ban  ©n  ©n  Êp    nh d c trªnth«ng  sè  Óm    b¸o  ki tracho    n  Þ  c¸c ®¬ v trùcthuéc vµ  û       U ban  ©n  ©n  Êp  íi nh d c d. 7.T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ©n    h th   ng s¸ch c¸cn¨m  íc.    tr §i Ò u    cÇu  i víi Ëp  ù    ©n    µng  31. Yªu  ®è     d to¸nng l s¸ch h n¨m: 1.  ù   D to¸n ng©n     s¸ch  µ   íc vµ  ù   nh n   d to¸n ng©n     s¸ch c¸c  Êp  Ýnh  c ch quyÒn  ph¶itæng  îp theo  õng  Ünh  ùc      µ    h  t l v thu,chiv theo  ¬  Êu  ÷a chith c c gi     ­ êng xuyªn,chi®Ç u       tph¸ttr Ón,chitr¶nî;khilËp  ù    ©n    i           d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  ph¶ib¶o  ¶m     ® tæng  è    Õ  µ  Ý, lÖ  Ý  s thu thu v ph   ph ph¶ilính¬n    êng     chith xuyªn. 2. Dù     to¸n ng©n    s¸ch  ña  n  Þ  ù  c ®¬ v d to¸n c¸c cÊp     ph¶i lËp    theo  ng   ®ó néi dung, biÓu  É u,  êih¹n  µ      m th   v ph¶i thÓ  Ön  y         hi ®Ç ®ñ c¸c kho¶n      thu,chi theo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch nhµ  ícvµ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh,trong ®ã:   n  h   c BT      a)  Öc  Ëp  ù      ©n  Vi l d to¸nthu ng s¸ch nhµ  ícph¶ic¨n cø  µo    n      v møc     ­ t¨ng tr ëng kinh  Õ, c¸c chØ     ªnquan  µ    t    tiªuli   v c¸c quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ     lu   thu ng©n  s¸ch;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2