Nghị định 60-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
1.011
lượt xem
18
download

Nghị định 60-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 60-CP của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 60-CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  60­C P  N G µ Y   S 5­7­1994 V Ò   U Y Ò N  S ë  H ÷ U  N H µ     µ  Q U Y Ò N   ö  D ô N G  ® Ê T  ë  T ¹I ® «  T H Þ   Q ëV S   CH Ý NH   ñ   PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch Ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; C¨n  Ph¸p  Önh  µ    µy  th¸ng3  cø  l nh ë ng 26    n¨m 1991; Theo    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   ©y  ùng,  é   ëng  é   µichÝnh,  c B tr Bx d B tr B t  Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch   NGH Þ   NH:  ®Þ CH ¬NG   1 NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u    µ   ícc«ng  Ën  µ  1.­Nh n   nh v b¶o  é  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn   h quy s h nh ë v quy sö  ông  t  îp ph¸p. d ®Ê h   Nhµ   ,®Êt    éc ph¹m    iÒu  ë  ë thu   vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh  µy  ®Þ n bao  å m: g 1. Nhµ     ña  ét  é    nh    ë c m h gia ®× hoÆc   ña  Òu  é    nh  c nhi h gia ®× trong cïng     m ét  ng«inhµ;   2. §Êt ë  ¹ néithµnh,néithÞ    Þ  Ên lµ®Êt  ïng    ©y  ùng  µ      ti        x∙,th tr     d ®Ó x d nh ë, c¸c c«ng  ×nh  ôc  ô     tr ph v nhu  Çu    µ  c ë v khu«n    Õu  ã, phï hîp  íiquy  viªnn c    v  ho¹ch ®∙  îcc¬    ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Öt. Nh n   th quy phª duy §i Ò u    µ     îcph©n    2.­Nh ë ®   chiatheo ba  ×nh   h thøc së  ÷u:  h 1.Nhµ     éc së  ÷u  µ   íc;   ë thu   h Nh n 2. Nhµ     éc  ë  ÷u  ña    chøc  Ýnh  Þ x∙ héi,tæ    ë thu s h c c¸c tæ  ch tr       chøc kinh  tÕ; 3.Nhµ     éc së  ÷u   ©n.   ë thu   h tnh   §i Ò u    Êt  nhµ    µ  t    u     îc®¨ng  ý.Chñ  ë  ÷u  îp 3.­T c¶  ë v ®Ê ë ®Ò ph¶i®   k  sh h  ph¸p ® îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  .    gi   nh quy s h nh ë v quy s d ®Ê ë GiÊy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    îccÊp  nh quy s h nh ë v quy s d ®Ê ë ®   theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n thay thÕ    ¹  Êy  ê ph¸p  ývÒ   ë  ÷u  µ    µ  ö    c¸c lo igi t   l   s h nh ë v s dông  t    îccÊp  õtr cngµy  ®Ê ë ®   t   í  ban  µnh  h NghÞ   nh  µy. ®Þ n  §i Ò u  4.­ µ   íc kh«ng  õa  Ën  Öc  ßi  ¹  µ    µ   µ   íc  Nh n   th nh vi ® l inh ë m Nh n   ®ang qu¶n  ýdo  íc ®©y   ùc hiÖn  Ýnh  l   tr   th   ch s¸ch c¶it¹ox∙ héichñ  Üa  Ò            ngh v nhµ  t. ®Ê
  2. 2 Nhµ   íc kh«ng  õa  ©n  Öc  ßi  ¹  t    µ   íc ®©y   µ   íc ®∙  n  th nh vi ® l i ®Ê ë m tr   Nh n   giao cho  êi kh¸c sö  ông  viÖc  ùc hiÖn  Ýnh  ng    d do  th   ch s¸ch cña  µ   íc ViÖt   Nh n     Nam   ©n   ñ  éng  µ, ChÝnh  ñ  d ch c ho   ph C¸ch  ¹ng  ©m   êiCéng  µ  Òn   m l th   ho mi Nam   ÖtNam   µ  µ   ícnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam. Vi   v Nh n     ho x∙h   ngh Vi   CH ¬NG   II C¸C  × NH   H THøC   ë   ÷ U   µ     SH NH ë §i Ò u    µ     éc së  ÷u  µ   ícbao  å m: 5.­Nh ë thu   h Nh n   g 1. Nhµ     ¹olËp b»ng  ån  èn  ©n    ët     ngu v ng s¸ch Nhµ   íc(ng©n    n  s¸ch Trung    ­ ¬ng,ng©n    s¸ch ®Þa  ¬ng) hoÆc   ã  ån  èc  õvèn  ©n    ph   c ngu g t   ng s¸ch Nhµ   íc;   n 2. Nhµ     ã  ån  èc  ë  ÷u    ë c ngu g s h kh¸c ® îc chuyÓn  µnh  ë  ÷u  µ  íc    th s h nh n   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   3. Nhµ       ë nªu  ¹  ti Kho¶n  ®iÒu  µy  ã  ét  Çn  Òn  ãp  ña    ©n,  1  n c m ph ti g c c¸ nh cña  Ëp  Ó  t th theo  tho¶ thuËn    hoÆc   theo  îp ®ång  h  mua  µ    ãp  ng  a  nh tr¶g nh ch tr¶h Õt  Òn.   ti   §i Ò u 6.­ Nhµ     éc  ë  ÷u  ña    chøc  Ýnh  Þ,x∙ héi,tæ    ë thu s h c c¸c tæ  ch tr       chøc  kinhkÕ     bao  å m: g 1.Nhµ     îct¹olËp b»ng  ån  èn  c¸ctæ    ë®       ngu v do    chøc  µy  ùhuy  ng; n t  ®é 2.Nhµ     îcc¸ctæ    ë ®     chøc,c¸nh©n  Õu     bi tÆng  îp ph¸p. h  §i Ò u 7.­ Nhµ     éc  ë  ÷u  nh©n  µ nhµ    t nh©n  ¹o lËp  îp   ë thu s h t l  ë do   t  h  ph¸p th«ng qua  ©y  ùng, mua,  x d   hoÆc   nhËn  õa  Õ,  do  th k hoÆc   îc së  ÷u  ® h bëic¸ch×nh     thøc hîp ph¸p kh¸c.      CH ¬NG   I II §¨NG  ý, C Ê P   ÊY  Ð P   K  GI PH CHøNG NH Ë N   QUY Ò N   ë   ÷ U   µ     µ   SH NH ë V QUY Ò N   ö   ô NG   T     SD ®Ê ë §i Ò u    µ   , ®Êt      îc®¨ng  ý  ¹i û   8.­Nh ë   ë ph¶i®   k t   ban  ©n   ©n  êng, U Nh d ph   thÞ  Ên. tr §i Ò u 9.­Ng êicã  Üa  ô  ¨ng  ý  µ  , ®Êt    µ chñ  ë  ÷u  µ.     ngh v® k nh ë   ë l  s h nh   Trong    êng  îp kh¸cngêi®ang  ö  ông  µ    ã  Üa  ô  ¨ng  ý. c¸ctr h      sd nh ë c ngh v ® k §i Ò u 10.­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ¹ néithµnh,néithÞ    Þ  Ên ® îcxÐt cÊp    ët   i     x∙, th tr       nh sau: 1. Trong  êng  îp  ñ  µ  ã    Êy  ê hîp  Ö  c¬    tr h ch nh c c¸c gi t   l do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  µ   ícViÖtNam   ©n  ñ  éng  µ,Ch Ýnh  ñ  c Nh n     d ch c ho   ph C¸ch  ¹ng  ©m   m l thêiCéng  µ   Òn    ho mi Nam   Öt  Vi Nam, hoÆc   µ   íc Céng  µ     éi chñ  Nh n   ho x∙ h   nghÜa  Öt Nam   Êp, th×  ñ  µ  îc cÊp  Êy  Vi   c   ch nh ®   gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy sh nhµ    µ  Òn  ö  ông  t  ; ë v quy s d ®Ê ë
  3. 3 2. Trong  êng  îp  ñ  µ  ã    Êy  ê hîp  Ö  c¬    tr h ch nh c c¸c gi t   l do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  éc chÕ     ò  Êp, n Õu  µ, ®Êt  µy  thu   ®é c c   nh   n kh«ng  ã  c tranh chÊp, kh«ng      thuéc  Ön  ∙  di ® giao  cho  êi kh¸c sö  ông  thùc hiÖn    Ýnh  ng    d do    c¸c ch s¸ch  ña  c nhµ  íc ViÖt Nam   ©n  ñ  éng  µ, ChÝnh  ñ  n    d ch c ho   ph c¸ch  ¹ng  ©m  êiCéng  m l th   hoµ  Òn  mi Nam   Öt Nam,  Vi   hoÆc   µ   íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nh n   ho x∙ h   ngh Vi   Nam,  ×  ñ  µ  îc xÐt  Êp  Êy  th ch nh ®   c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t  ; sd ®Ê ë 3. Trong  êng  îp  ñ  µ  tr h ch nh kh«ng  ã  c hoÆc   ã    Êy  ê hîp  Ö  íc c ®ñ gi t   l tr   ngµy  ban  µnh  h NghÞ   nh  µy: ®Þ n a) Chñ  µ  µn  µn    nh ho to kh«ng  ã  Êy têhîp lÖ: c gi       a1.N Õ u   µ    µ  t    ïhîp víi   nh ë v ®Ê ë ph       quy  ¹ch,kh«ng  ã  ho   c tranh chÊp,th×      chñ  µ  îc xÐt  Êp  Êy  nh ®   c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  nh quy s h nh ë v quy s dông  t  .Chñ  µ  îccÊp  Êy chøng  Ën  ®Ê ë   nh ®   gi   nh ph¶inép  Òn sö  ông  t  .   ti   d ®Ê ë a2.N Õ u   µ    ©y  ùng    t    nh ë x d trªn®Ê kh«ng  îcquy  ¹ch lµ®Êt    × chñ  ®  ho     ë th   nhµ kh«ng  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  ®  gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt  .Chñ  µ  ë  nh ph¶ithùc hiÖn  Önh      µ  µ  Önh    åi®Êt  ña  µ      l gi¶i nh v l to¶ thu h   c nh níc. b)  Õ u   ñ  µ  ã  Êy  ê  îp  Ö  Ò   N ch nh c gi t h l v quyÒn  ö  ông  t, x©y  µ  sd ®Ê   nh kh«ng  ã  Êy  ê hîp lÖ  ng  µ  , ®Êt    Ön  ï hîp víiquy  ¹ch,kh«ng  c gi t     nh nh ë   ë hi ph       ho   cã tranh  Êp, th×  îc xÐt  Êp  Êy  ch   ®  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t  . sd ®Ê ë c) N Õ u   ñ  µ  ©y  ùng  µ  ã  Êy  Ðp    t  ï hîp  íiquy    ch nh x d nh c gi ph trªn®Ê ph   v  ho¹ch  t    ng  a  ã  Êy  ê hîp  Ö  Ò   Òn  ö  ông  t, kh«ng  ã  ®Ê ë nh ch c gi t   l v quy sd ®Ê   c tranh chÊp,th× ® îcxÐt cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn          gi   nh quy s h nh ë v quy sö  ông  t    ña  Çn  µ  .  ñ  µ  d ®Ê ë c ph nh ®ã Ch nh ph¶inép  Òn sö  ông  t  .   ti   d ®Ê ë d) M äi  êng  îp cã    tr h   tranh chÊp  × viÖc  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë    th   c gi   nh quy s h÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  t    nh ë   sd ®Ê ë chØ   îc xem   Ðt    ∙    Õt  ®  x khi ® gi¶iquy xong  tranhchÊp    theo luËtph¸p.      §i Ò u 11.­ å   ¬    Êp  Êy   H s xin c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  nh quy s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê ë quy  nh    ®Þ nh sau: 1.§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    xinc gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt  . ë 2.C¸c  Êy têhîp lÖ  Ò   µ  ,®Êt      gi       v nh ë   ë bao  å m: g a) Quy Õt  nh  ®Þ giao  t  µ  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ  ®Ê v gi ph x d nh hoÆc   Êy    gi x¸c nhËn  ë  ÷u  µ  µ  Òn  ö  ông  t  c¬  s h nh v quy sd ®Ê do  quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy cÊp  i víi êng  îp nãit¹ kho¶n    Òu  cña  ®è     tr h      i 1,§i 10  NghÞ   nh  µy. ®Þ n b)  Êy  ë  ÷u  µ, ®Êt  Gi s h nh   hoÆc   Êy  ê hîp lÖ  gi t     kh¸c ®èi  íitr ng  îp  ãi   v ê h n   t¹ kho¶n    Òu  cña    i 2,§i 10  NghÞ   nh  µy. ®Þ n c) §èi víitr ng  îp  ãi t¹  iÓ m          ê h n   i ® a1, kho¶n    Òu  cña  3, §i 10  NghÞ   nh   ®Þ nµy  × ph¶icã    Õn  ña  û   th     ý ki c U ban  ©n  ©n  êng,thÞ  Ên së  ¹ x¸c nhËn  nh d ph   tr   t i     ngêi lµm  n  µ ngêi t¹olËp  µ  µ  Êy    Ën  ña  ¬    ®¬ l      nh v gi x¸c nh c c quan qu¶n  ýquy  l  ho¹ch cã  Èm  Òn.   th quy
  4. 4 d) §èivíi êng  îp nãit¹ ®iÓ m          tr h      i b,kho¶n    Òu  cña  3,§i 10  NghÞ   nh  µy  ®Þ n th× ph¶icã  Õt  nh    quy ®Þ giao ®Êt  µ  Êy    Ën  ña  ¬    v gi x¸c nh c c quan  qu¶n  ýquy  l  ho¹ch cã  Èm  Òn.   th quy ®)  èivíi êng  îp nãit¹ ®iÓ m     §   tr h      i c,kho¶n    Òu  cña  3,§i 10  NghÞ   nh  µy  ®Þ n th× ph¶icã  Êy phÐp  ©y  ùng  ña  ¬      gi   xd c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy Trong  êng  îp  êi lµm  n  tr h ng   ®¬ kh«ng  ph¶ilµ chñ  ña    Êy  ê nãi t¹     c c¸c gi t     i kho¶n  µy,th× ph¶ikÌm  n     theo giÊy têhîp lÖ          kh¸c,nh:giÊy têmua    µ,c¸c       b¸n nh     giÊy  ê cã  ªnquan  n   Öc  õa  Õ,  t   li   ®Õ vi th k chia,nhËn  µ   qu tÆng. Ng êi lµm  n       ®¬ ® îc cÊp  Êy    gi chøng  Ën  nh sau    ùc  Ön    khi th hi c¸c nghÜa  ô  ña  ñ  µ  µ  v c ch nh v nép  Ö  Ý  ícb¹ theo quy  nh  ña  l ph tr       ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u 12.­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ¹ néithµnh,néithÞ    Þ  Ên do  û   ët    i     x∙,th tr   U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ (sau ®©y  äit¾tlµcÊp    g      tØnh)cÊp.     §i Ò u 13.­C¬     quan  qu¶n  ýnhµ  t  µ  a  Ýnh  óp Uû   l  ®Ê v ®Þ ch gi   ban  ©n   Nh d©n  Êp  c tØnh  chøc  ùc  Ön  Öc  ¨ng  ý, xÐt  Êp  Êy  tæ  th hi vi ® k  c gi chøng  Ën, nh   lËp hå  ¬  èc  µ    s g v qu¶n  ývÒ   ë  ÷u  µ    µ  ö  ông  t  . l   s h nh ë v s d ®Ê ë   §i Ò u 14.­ChË m   Êt  µ60  µy,kÓ   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp  Ö,   nh l   ng   t   nh ®ñ h s h l   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  nh quy s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê ë cho  ¬ng  ù. Trong  êng  îp  ® s  tr h kh«ng  Êp  Êy  c gi chøng  nhËn  × ph¶ib¸o  th     cho  ¬ng  ù  Õtrâ lýdo. ® s bi         §i Ò u 15.­GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    Ëp thµnh  b¶n.M ét  ël   2    b¶n  Êp  c cho  ñ  ë  ÷u  µ  ét  ch s h v m b¶n u  ¹ c¬  l t   quan  i cÊp  Êy. gi   §i Ò u 16.­ViÖc  Êp  Êy    c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  nh quy s h nh ë v quy sö  ông  t    d ®Ê ë quy  nh    ®Þ nh sau: 1.§èivíi µ     ©n, cÊp       nh ë tnh   cho  ñ  ë  ÷u  µ; ch s h nh 2.§èivíi µ    éc së  ÷u  ña  chøc  Ýnh  Þ,x∙héi,cña  chøc       nh ë thu   h c tæ  ch tr       tæ  kinhkÕ,  Êp    c cho  chøc  ; tæ  ®ã 3. §èivíi µ    éc së  ÷u  ña  µ   íc,cÊp       nh ë thu   h c Nh n   cho  ¬  c quan,tæ    chøc  ­ ® îcgiao nhiÖ m  ô      v qu¶n  ýnhµ  ; l  ®ã 4. §èi víinhµ         ë chung  ña  Òu  ñ, cÊp  c nhi ch   cho  õng  ñ  ë  ÷u  Çn   t ch s h ph diÖn  Ých  µ    t nh ë riªng. ViÖc  ¨ng  ý, sö  ông  Çn  µ, c«ng  ×nh  ü  Ët vµ  t    ïng  ® k  d ph nh   tr k thu   ®Ê ë d chung cho    é  c¸ch ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  Ò      ®Þ v qu¶n  ýnhµ    l  ë chung  Bé   do  X ©y  ùng  µ  d v Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch ban  µnh. h 5. Trong  êng  îp  µ    éc  ë  ÷u  Òu  êi,n Õu     tr h nh ë thu s h nhi ng   kh«ng  ã    c v¨n b¶n  ©n  ph chianhµ  îcc¸c ®ång  ë  ÷u  ïng ký  × giÊy chøng  Ën        ®   s h c   th     nh ghitªn tÊtc¶    ñ  ë  ÷u  µ  Êp    c¸cch s h v c cho  õng chñ  ë  ÷u. t  sh  
  5. 5 §i Ò u 17.­Chñ   µ  îc nhËn  Êy    nh ®   gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    nh quy s h nh ë vµ  Òn  ö  ông  t    quy sd ®Ê ë sau    ép  Ö  Ý   Êp  Êy  khin l ph c gi chøng  Ën  nh theo    quy ®Þnh  ña  é   µi chÝnh, X ©y  ùng, Tæng   ôc  Þa  Ýnh. §èi víic¸c tr ng  c BT    d   c§ ch        ê hîp nãit¹  iÓ m     iÓ m        i ® a1, ® c,kho¶n    Òu  cña  3, §i 10  NghÞ   nh  µy  ×  ®Þ n th chØ   ® îccÊp  Êy    gi chøng  Ën nh sau    ép  Òn sö  ông  t  khin ti   d ®Ê theo møc  Bé   µi do  T   chÝnh  quy  nh. ®Þ Trong  êng  îp  µ    îc phÐp  tr h nh ë ®   thay ® æi  Ò     v quy m«,  Êu  ócth×    c tr   khi hoµn  µnh  Öc  th vi thay  æi, chñ  µ  ®   nh ph¶i ®¨ng  ý      k bæ sung  ¹  ¬  t i quan  Êp  c c giÊy chøng  Ën.   nh Trong  êng  îp t¸ch,nhËp  öa  t    × ph¶ixinphÐp  µ  îcc¬  tr h    th ®Ê ë th      v ®   quan  cã  Èm  Òn  Êp  Êy chøng  Ën  th quy c gi   nh cho  ñ  íin Õu  µt¸chthöa,hoÆc     ch m   l      xo¸ giÊy chøng  Ën  ña  ñ  ò  Õu  µnhËp  öa.   nh c ch c n l  th   CH ¬NG  IV Së   ÷ U   µ     µ   H NH ë V THUª  T   ®Ê ë Cñ A   NH © N   íC  C¸  N NGO µI  NH    ë  ÖT  ®Þ C   VI NAM   §i Ò u 18.­C¸  ©n  ícngoµi®Þnh      ÖtNam   îcsë  ÷u  ét  µ    nh n    c ë Vi   ®   h m nh ë cho  b¶n  ©n  µ    µnh      nh  ä    t    th v c¸c th viªn gia ®× h trªn®Ê ë thuª cña  µ   íc   Nh n   ViÖt Nam     trong thêigian ®Þnh    ¹  Öt Nam,  õtr ng  îp ®iÒu  cquèc  Õ       cti Vi   tr   ê h   í  t m µ   ÖtNam   ý  Õt,tham    Vi   kk   giahoÆc   tho¶ thuËn  íi Ýnh  ñ    ícvµ      v  Ch ph c¸cn   c¸c tæ  chøc  èc  Õ  ã  qu t c quy  nh ®Þ kh¸c.  §i Ò u 19.­C¸  ©n  ícngoµi®Þnh      ÖtNam   îccÊp  Êy    nh n    c ë Vi   ®  gi chøng  nhËn  Òn  ë  ÷u  µ    Õu: quy s h nh ë n ­ Mua   µ     ña  nh ë c c¸c doanh nghiÖp  µ   íc ViÖt  Nh n   Nam  chuyªn kinh  doanh  µ  ; nh ë ­Tù  ¹olËp nhµ      t    ë theo giÊy phÐp  ña  ¬      c c quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy ­Thõa  Õ   µ      k nh ë theo ph¸p luËtViÖtNam.        ViÖc  mua   µ  , thuª®Êt  , x©y  µ  , nhËn  õa  Õ   µ    nh ë     ë  nh ë   th k nh ë ph¶itu©n    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.       §i Ò u 20.­ å   ¬    Êp  Êy   H s xin c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  nh quy s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t      sd ®Ê ë thuªbao  å m: g 1.§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    xinc gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ë thuª; 2.GiÊy  êcña  µ   ícViÖtNam     t  Nh n     cho  Ðp  nh      ÖtNam; ph ®Þ c ë Vi   3. GiÊy  Ðp  ©y  ùng, hoÆc   îp  ng    ph x d   h ®å mua  b¸n  µ    ∙  îc C«ng  nh ë ® ®   chøng  µ   ícchøng  ùc hoÆc   Êy thõa kÕ   îp ph¸p; Nh n   th   gi     h  4.Hîp  ng    t;   ®å thuª®Ê 5.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt    l  ®å th   khu«n    ã  µ  ,tûlÖ  viªnc nh ë     1/200.
  6. 6 Hå   ¬  îclËp b»ng  Õng ViÖtvµ  ép  ¹ Uû   s®    ti     n t   ban  ©n  ©n  Êp  i Nh d c tØnh. GiÊy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t        nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë thuªdo Uû   ban  ©n  ©n  Êp  Nh d c tØnh  Êp. c  §i Ò u 21.­Chñ  ë  ÷u  µ    µc¸nh©n  ícngoµi®Þnh      ÖtNam     s h nh ë l     n    c ë Vi   cã  Òn  ö  ông, b¸n, tÆng  quy sd     cho, ®Ó   õa  Õ   µ      th k nh ë theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   µ  ã  Üa  ô  ¨ng  ý  ë  ÷u  µ    ¹  û   lu     v c ngh v® k s h nh ë t i ban  ©n   U Nh d©n  Êp  c tØnh;nép      c¸ckho¶n  Õ  µ  Ö  Ý  thu v l ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     Ò u 22.­ Trong  êng  îp  êi níc ngoµi chÊ m   §i   tr h ng       døt  Öc  nh      vi ®Þ cë ViÖtNam   µ     m kh«ng  ùc hiÖn    Òn  ãit¹ §iÒu  cña  th   c¸cquy n  i   21  NghÞ   nh  µy  ®Þ n th× sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  êikháiViÖt Nam,  Êy  90    t  r      gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µ    ¬ng  nh ë ® nhiªn m Êt    Þ vµ  µ   íc ViÖt    gi¸tr   Nh n   Nam   ùc  Ön  th hi quyÒn  qu¶n  ývµ  ö  ông  l  s d theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtViÖtNam.       CH ¬NG   V GI¶IQUY Õ T     TRANH   Ê P   µ   ö  Lý  PH¹M   CH V X   VI  §i Ò u 23.­C¸c    tranh chÊp  Ò   Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    v quy s h nh ë v quy sd ®Êt    Toµ    ©n  ©n    Õt. ë do  ¸n nh d gi¶iquy   §i Ò u 24.­Ng êi sö  ông  µ       d nh ë kh«ng  îp  ph ph¸p,cã  µnh      ¹m   h vi vi ph quyÒn  ña  êi kh¸c vÒ   ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    c ng     s h nh ë v quy sd ®Ê ë hoÆc   ã  c hµnh    vikh¸c viph¹m     ph¸p  ËtvÒ   µ  , ®Êt  , th× tuú theo  lu   nh ë   ë      møc      ¹m  ®é viph m µ   Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  b x ph   ch hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s Ng êi lî dông     i chøc  ô, quyÒn  ¹n    ô  î hoÆc   ã  ng  ¬    ©n   v  h ®Ó v l   i c ®é c c¸ nh kh¸c m µ   µm    Öch    è  Öu  ¨ng  ý  µ  t    l sai l c¸c s li ® k nh ®Ê hoÆc   Êp  Êy  c gi chøng  nhËn  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t      íiph¸p  Ëtth×  ú quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë tr¸ v   i lu   tu   theo møc       ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  ËthoÆc     ®é viph m b x l   lu   truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh    h sù. Trêng  îp g©y    Öth¹ivËtchÊtth× ph¶ibåith ng.  h  ra thi             ê   CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH   H §i Ò u 25.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý.   ®Þ n c hi l   t   k  §i Ò u 26.­Bé   ëng  é   ©y  ùng, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Tæng   ôc    tr BX d   tr BT    c tr ng  ë Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch trong ph¹m      vichøc n¨ng qu¶n  ýngµnh  ã  l  c tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    Öc    µnh  h    travi thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n Chñ   Þch  û   t U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ  o  û   ®¹ U ban  ©n   ©n    Ën, huyÖn, thÞ    µ  ¬  Nh d c¸c qu     x∙v c quan qu¶n  ýnhµ  l  ®Êt  chøc  ùc hiÖn  Þ  nh  µy. tæ  th   ngh ®Þ n  §i Ò u 27.­Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ,  ñ   Þch  û   Ch ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc   ph tr  
  7. 7 thuéc Trung  ng  µ    ñ  ë  ÷u  µ    Þu  ¬ v c¸c ch s h nh ë ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih NghÞ   ®Þnh  µy. n 
Đồng bộ tài khoản