Nghị định 61/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
96
lượt xem
10
download

Nghị định 61/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 61/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 61/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 61/2003/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2003 Quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 02/2002/QH11 ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2002 cña Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú häp thø nhÊt quy ®Þnh danh s¸ch c¸c bé vµ c¬ quan ngang bé cña ChÝnh phñ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé, c¬ quan ngang bé; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Bé trëng Bé Néi vô, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. VÞ trÝ vµ chøc n¨ng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, bao gåm: tham mu tæng hîp vÒ chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi chung cña c¶ n íc, vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ chung vµ mét sè lÜnh vùc cô thÓ, vÒ ®Çu t trong níc, ngoµi níc, khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, vÒ qu¶n lý nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (sau ®©y gäi t¾t ODA), ®Êu thÇu, doanh nghiÖp, ®¨ng ký kinh doanh trong ph¹m vi c¶ níc; qu¶n lý nhµ níc c¸c dÞch vô c«ng trong c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang bé vµ nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cô thÓ sau ®©y: 1. Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, c¸c dù th¶o v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c vÒ lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc cña Bé; 2. Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ chiÕn lîc, quy ho¹ch tæng thÓ, dù ¸n kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ níc, vïng l·nh thæ, kÕ ho¹ch dµi h¹n, 5 n¨m vµ hµng n¨m vµ c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ
  2. 2 quèc d©n, trong ®ã cã c©n ®èi tµi chÝnh, tiÒn tÖ, vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh - ng©n s¸ch; tæ chøc c«ng bè chiÕn lîc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ níc sau khi ®îc phª duyÖt theo quy ®Þnh; 3. Ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh, chØ thÞ, th«ng t trong lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ níc cña Bé; 4. ChØ ®¹o, híng dÉn, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sau khi ®îc phª duyÖt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; th«ng tin, tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt vÒ c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé. 5. VÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch: a) Tr×nh ChÝnh phñ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®· ®îc Quèc héi th«ng qua, theo dâi vµ tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµng th¸ng, quý ®Ó b¸o c¸o ChÝnh phñ, ®iÒu hoµ vµ phèi hîp viÖc thùc hiÖn c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch vÒ mét sè lÜnh vùc ®îc ChÝnh phñ giao; b) Híng dÉn c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng x©y dùng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch phï hîp víi chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ níc vµ vïng l·nh thæ ®· ®îc phª duyÖt; c) Tæng hîp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch vÒ bè trÝ vèn ®Çu t cho c¸c lÜnh vùc cña c¸c bé, ngµnh vµ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; thÈm ®Þnh c¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, vïng l·nh thæ cña c¸c bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt hoÆc Bé th«ng qua theo ph©n cÊp cña ChÝnh phñ; d) Tæng hîp c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n: c©n ®èi tÝch lòy vµ tiªu dïng, tæng ph¬ng tiÖn thanh to¸n, c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, ng©n s¸ch nhµ níc, vèn ®Çu t ph¸t triÓn, dù tr÷ nhµ níc. Phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. 6. VÒ ®Çu t trong níc vµ ngoµi níc: a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t trong n- íc, c¸c dù ¸n thu hót vèn ®Çu t níc ngoµi vµ ®iÒu chØnh trong trêng hîp cÇn thiÕt; b) Tr×nh ChÝnh phñ kÕ ho¹ch tæng møc vèn ®Çu t toµn x· héi, tæng møc vµ c¬ cÊu theo ngµnh, lÜnh vùc cña vèn ®Çu t thuéc ng©n s¸ch nhµ n- íc, tæng møc bæ sung dù tr÷ nhµ níc, tæng møc hç trî tÝn dông nhµ níc, tæng møc vèn gãp cæ phÇn vµ liªn doanh cña nhµ n íc, tæng møc bï lç, bï gi¸, bæ sung vèn lu ®éng vµ thëng xuÊt, nhËp khÈu. Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh lËp ph¬ng ¸n ph©n bæ vèn cña ng©n s¸ch trung ¬ng trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, bæ sung dù tr÷ nhµ n íc, hç trî vèn tÝn dông nhµ níc, vèn gãp cæ phÇn vµ liªn doanh cña nhµ n íc, tæng hîp vèn ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia;
  3. 3 c) Tæng hîp chung vÒ lÜnh vùc ®Çu t trong níc vµ ngoµi níc; phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c bé, ngµnh liªn quan kiÓm tra, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n; d) ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ; cÊp giÊy phÐp ®Çu t cho c¸c dù ¸n theo thÈm quyÒn; thùc hiÖn viÖc ñy quyÒn cÊp giÊy phÐp ®Çu t theo quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ; thèng nhÊt qu¶n lý viÖc cÊp giÊy phÐp c¸c dù ¸n ®Çu t cña níc ngoµi vµo ViÖt Nam vµ ViÖt Nam ra níc ngoµi; ®) Lµm ®Çu mèi gióp ChÝnh phñ qu¶n lý ®èi víi ho¹t ®éng ®Çu t trong níc vµ ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi vµo ViÖt Nam, cña ViÖt Nam ra níc ngoµi; tæ chøc ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t, híng dÉn thñ tôc ®Çu t; e) Híng dÉn, theo dâi, kiÓm tra, xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh, triÓn khai vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t theo thÈm quyÒn. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña ho¹t ®éng ®Çu t trong níc vµ ®Çu t níc ngoµi. Lµm ®Çu mèi tæ chøc c¸c cuéc tiÕp xóc cña Thñ t íng ChÝnh phñ víi c¸c nhµ ®Çu t ë trong níc còng nh ë níc ngoµi. 7. VÒ qu¶n lý ODA: a) Lµ c¬ quan ®Çu mèi trong viÖc thu hót, ®iÒu phèi, qu¶n lý ODA; chñ tr× so¹n th¶o chiÕn lîc, quy ho¹ch thu hót vµ sö dông ODA; híng dÉn c¬ quan chñ qu¶n x©y dùng danh môc vµ néi dung c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n u tiªn vËn ®éng ODA; tæng hîp danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông ODA tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt; b) Chñ tr× viÖc chuÈn bÞ, tæ chøc vËn ®éng vµ ®iÒu phèi c¸c nguån ODA phï hîp víi chiÕn lîc, quy ho¹ch thu hót, sö dông ODA vµ danh môc ch - ¬ng tr×nh, dù ¸n u tiªn vËn ®éng ODA; c) ChuÈn bÞ néi dung vµ tiÕn hµnh ®µm ph¸n ®iÒu íc quèc tÕ khung vÒ ODA; ®¹i diÖn cho ChÝnh phñ ký kÕt §iÒu íc quèc tÕ khung vÒ ODA víi c¸c Nhµ tµi trî; d) Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã liªn quan chuÈn bÞ ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA; chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh x¸c ®Þnh h×nh thøc sö dông vèn ODA thuéc diÖn ng©n s¸ch nhµ níc cÊp ph¸t hoÆc cho vay l¹i; thÈm ®Þnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt v¨n kiÖn ch¬ng tr×nh, dù ¸n ODA thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Thñ tíng ChÝnh phñ; ®) Theo dâi, hç trî chuÈn bÞ néi dung vµ ®µm ph¸n §iÒu íc quèc tÕ cô thÓ vÒ ODA víi c¸c Nhµ tµi trî; e) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tæng hîp vµ lËp kÕ ho¹ch gi¶i ng©n vèn ODA, kÕ ho¹ch vèn ®èi øng hµng n¨m ®èi víi c¸c ch ¬ng tr×nh dù ¸n ODA thuéc diÖn cÊp ph¸t tõ nguån ng©n s¸ch; tham gia cïng Bé Tµi chÝnh vÒ gi¶i ng©n, c¬ chÕ tr¶ nî, thu håi vèn vay ODA; f) Chñ tr× theo dâi vµ ®¸nh gi¸ c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n ODA; lµm ®Çu mèi xö lý theo thÈm quyÒn hoÆc kiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ xö lý c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn nhiÒu bé, ngµnh; ®Þnh kú tæng hîp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh vµ hiÖu qu¶ thu hót, sö dông ODA. 8. VÒ qu¶n lý ®Êu thÇu: a) Tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu c¸c dù ¸n thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh
  4. 4 phñ; theo dâi viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Êu thÇu ®· ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt; b) Híng dÉn, thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t, tæng hîp viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu; qu¶n lý hÖ thèng th«ng tin vÒ ®Êu thÇu. 9. VÒ qu¶n lý nhµ níc c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c khu chÕ xuÊt: a) Tr×nh ChÝnh phñ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt vµ c¸c m« h×nh khu kinh tÕ t¬ng tù kh¸c trong ph¹m vi c¶ níc; b) ThÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt quy ho¹ch tæng thÓ c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, viÖc thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; híng dÉn triÓn khai quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®· ®îc phª duyÖt; c) Lµm ®Çu mèi híng dÉn, kiÓm tra, tæng hîp, b¸o c¸o t×nh h×nh ®Çu t ph¸t triÓn vµ ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; chñ tr×, phèi hîp víi c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Ò xuÊt vÒ m« h×nh vµ c¬ chÕ qu¶n lý ®èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 10. VÒ doanh nghiÖp vµ ®¨ng ký kinh doanh: a) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bé, ngµnh liªn quan tr×nh ChÝnh phñ, Thñ tíng ChÝnh phñ chiÕn lîc, ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ níc; c¬ chÕ qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch hç trî ®èi víi s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ níc vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ; thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc; b) Lµm ®Çu mèi thÈm ®Þnh ®Ò ¸n thµnh lËp, s¾p xÕp, tæ chøc l¹i doanh nghiÖp nhµ níc theo ph©n c«ng cña ChÝnh phñ; tæng hîp t×nh h×nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ níc vµ t×nh h×nh ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c cña c¶ n íc. Lµm thêng trùc cña Héi ®ång khuyÕn khÝch ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa; c) Thèng nhÊt qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c ®¨ng ký kinh doanh; híng dÉn thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh; kiÓm tra, theo dâi, tæng hîp t×nh h×nh thùc hiÖn ®¨ng ký kinh doanh vµ sau ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp t¹i c¸c ®Þa ph¬ng; xö lý c¸c vi ph¹m, víng m¾c trong viÖc thùc hiÖn ®¨ng ký kinh doanh thuéc thÈm quyÒn; tæ chøc thu thËp, lu tr÷, xö lý th«ng tin vÒ ®¨ng ký kinh doanh trong ph¹m vi c¶ níc. 11. Tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ trong c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; 12. Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 13. Qu¶n lý nhµ níc c¸c dÞch vô c«ng trong c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé theo quy ®Þnh ph¸p luËt; qu¶n lý vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng ®èi víi c¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Bé; 14. Qu¶n lý nhµ níc c¸c ho¹t ®éng cña héi, tæ chøc phi ChÝnh phñ trong c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
  5. 5 15. Thanh tra, kiÓm tra, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o, chèng tham nhòng, tiªu cùc vµ xö lý c¸c vi ph¹m ph¸p luËt trong c¸c lÜnh vùc kÕ ho¹ch vµ ®Çu t thuéc thÈm quyÒn cña Bé; 16. QuyÕt ®Þnh vµ chØ ®¹o thùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña Bé theo môc tiªu vµ néi dung, ch ¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt; 17. Qu¶n lý vÒ tæ chøc bé m¸y, biªn chÕ; chØ ®¹o thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®·i ngé, khen thëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc thuéc Bé qu¶n lý; ®µo t¹o båi dìng vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c lÜnh vùc thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Bé; 18. Qu¶n lý tµi chÝnh, tµi s¶n ®îc giao vµ tæ chøc thùc hiÖn ng©n s¸ch ®îc ph©n bæ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3. C¬ cÊu tæ chøc cña Bé a) C¸c tæ chøc gióp Bé trëng thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc: 1. Vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n; 2. Vô Kinh tÕ ®Þa ph¬ng vµ l·nh thæ; 3. Vô Tµi chÝnh, tiÒn tÖ; 4. Vô Kinh tÕ c«ng nghiÖp; 5. Vô Kinh tÕ n«ng nghiÖp; 6. Vô Th¬ng m¹i vµ dÞch vô; 7. Vô KÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®« thÞ; 8. Vô Qu¶n lý khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt; 9. Vô ThÈm ®Þnh vµ gi¸m s¸t ®Çu t; 10. Vô Qu¶n lý ®Êu thÇu; 11. Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i; 12. Vô Quèc phßng - An ninh; 13. Vô Ph¸p chÕ; 14. Vô Tæ chøc c¸n bé; 15. Vô Khoa häc, Gi¸o dôc, Tµi nguyªn vµ M«i trêng; 16. Vô Lao ®éng, V¨n ho¸, X· héi; 17. Côc §Çu t níc ngoµi; 18. Côc Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá vµ võa; 19. Thanh tra; 20. V¨n phßng.
  6. 6 Vô Kinh tÕ ®èi ngo¹i, Vô Tæng hîp kinh tÕ quèc d©n, Vô Kinh tÕ ®Þa ph¬ng vµ l·nh thæ, V¨n phßng ®îc lËp phßng do Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t quyÕt ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Néi vô. b) C¸c tæ chøc sù nghiÖp thuéc Bé: 1. ViÖn ChiÕn lîc ph¸t triÓn; 2. ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ¬ng; 3. Trung t©m Th«ng tin kinh tÕ - x· héi quèc gia; 4. Trung t©m Tin häc; 5. B¸o §Çu t; 6. T¹p chÝ Kinh tÕ vµ dù b¸o. Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn ChiÕn l îc ph¸t triÓn vµ ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý kinh tÕ Trung ¬ng. §iÒu 4. HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 75/CP ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 5. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản