Nghị định 62/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định 62/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 62/2003/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 62/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 62/2003/N -CP Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 62/2003/N -CP NGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B TƯ PHÁP CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th nh t, quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp và B trư ng B N i v , NGHN NNH: i u 1. V trí và ch c năng B Tư pháp là cơ quan c a Chính ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác xây d ng pháp lu t, ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thi hành án dân s , hành chính tư pháp, b tr tư pháp và công tác tư pháp khác trong ph m vi c nư c; th c hi n qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Tư pháp có trách nhi m th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và các nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 2. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch và k ho ch sau khi ư c phê duy t và các văn b n pháp lu t khác thu c ph m vi qu n lý c a B ; 3. V công tác xây d ng pháp lu t:
  2. a) L p d ki n chương trình xây d ng lu t, pháp l nh v nh ng v n thu c thNm quy n c a Chính ph và theo dõi vi c th c hi n chương trình ó sau khi ư c quy t nh; b) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và d th o văn b n quy ph m pháp lu t khác v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B và các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; c) Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; d) Tr c ti p tham gia xây d ng các d án lu t, pháp l nh do các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ch trì so n th o; ) ThNm nh các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, d th o i u ư c qu c t theo quy nh c a pháp lu t; e) Hư ng d n, ki m tra công tác rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t; th c hi n rà soát, h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t, i u ư c qu c t thu c các lĩnh v c qu n lý c a B ; 4. V ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t: a) Th ng nh t qu n lý công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; trình Chính ph , Th tư ng Chính ph quy nh v thNm quy n, trình t , th t c ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; hư ng d n, ki m tra công tác ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t; b) Th c hi n ki m tra các văn b n quy ph m pháp lu t do các b , cơ quan ngang b , H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành v nh ng n i dung liên quan n các lĩnh v c qu n lý nhà nư c do B ph trách; c) Giúp Th tư ng Chính ph ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t c a các b , cơ quan ngang b , H i ng nhân dân và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh c a pháp lu t; ki n ngh x lý, x lý theo thNm quy n ho c x lý theo y quy n c a Th tư ng Chính ph các văn b n trái pháp lu t; 5. V ph bi n, giáo d c pháp lu t: a) Th ng nh t qu n lý công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; b) Thông tin pháp lu t, biên so n, xu t b n, phát hành các tài li u ph c v công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t; c) Tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; d) Ch o, hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, qu n lý, khai thác t sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n, cơ quan, doanh nghi p và trư ng h c;
  3. 6. V thi hành án dân s : a) Th ng nh t qu n lý công tác thi hành án dân s ; b) Qu n lý th ng nh t h th ng t ch c và ho t ng c a các cơ quan thi hành án dân s t Trung ương n a phương theo quy nh c a pháp lu t; c) Ch o vi c thi hành và tr c ti p thi hành các b n án, quy t nh c a Toà án theo quy nh c a pháp lu t; 7. Th ng nh t qu n lý v công ch ng, ch ng th c, h t ch, nuôi con nuôi có y u t nư c ngoài, qu c t ch, lý l ch tư pháp và th c hi n m t s nhi m v , quy n h n c th trong các lĩnh v c này theo quy nh c a pháp lu t; 8. Th ng nh t qu n lý v t ch c và ho t ng c a lu t sư trong nư c, lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam; v t ch c và ho t ng tư v n pháp lu t, ho t ng giám nh tư pháp, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i theo quy nh c a pháp lu t; 9. Th ng nh t qu n lý và th c hi n tr giúp pháp lý mi n phí cho ngư i nghèo, i tư ng chính sách và các i tư ng khác theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý, s d ng Qu tr giúp pháp lý Trung ương và hư ng d n vi c s d ng các ngu n tài tr tr giúp pháp lý a phương; 10. Th ng nh t qu n lý v ăng ký giao d ch b o m; th c hi n ăng ký, cung c p thông tin v giao d ch b o m, tài s n cho thuê tài chính và các giao d ch, tài s n khác theo quy nh c a pháp lu t; 11. Hư ng d n, ki m tra v t ch c và ho t ng hoà gi i cơ s ; 12. Th ng nh t qu n lý các ho t ng h p tác v i nư c ngoài v pháp lu t; th c hi n h p tác qu c t trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t. Th c hi n vi c c p ý ki n pháp lý cho các d án theo quy nh c a pháp lu t; tham gia gi i quy t v m t pháp lý các tranh ch p qu c t có liên quan t i Vi t Nam theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; 13. Nghiên c u khoa h c pháp lý; phát tri n và ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c pháp lý trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B ; 14. Xây d ng và phát tri n các cơ s d li u qu c gia v văn b n quy ph m pháp lu t, giao d ch b o m, công ch ng, h t ch, lý l ch tư pháp và các cơ s d li u khác theo quy nh c a pháp lu t; 15. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B ; 16. Qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a h i, t ch c phi Chính ph thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t;
  4. 17. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý các vi ph m pháp lu t trong các lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý c a B ; 18. V c i cách hành chính: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các gi i pháp i m i, nâng cao hi u qu c i cách th ch hành chính nhà nư c; b) Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; 19. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c thu c ph m vi qu n lý c a B ; xây d ng tiêu chuNn nghi p v các ng ch công ch c chuyên môn ngành Tư pháp và b nhi m, mi n nhi m các ch c danh tư pháp thu c thNm quy n qu n lý c a B ; ào t o cán b pháp lý, ào t o, b i dư ng các ch c danh tư pháp theo quy nh c a pháp lu t; 20. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c: 1. V Pháp lu t hình s , hành chính; 2. V Pháp lu t dân s , kinh t ; 3. V Pháp lu t qu c t ; 4. V Ph bi n, giáo d c pháp lu t; 5. V Qu n lý công ch ng, h t ch, qu c t ch, lý l ch tư pháp (g i chung là V Hành chính tư pháp); 6. V Qu n lý lu t sư, tư v n pháp lu t, giám nh tư pháp, bán u giá tài s n, tr ng tài thương m i (g i chung là V B tr tư pháp); 7. V K ho ch - Tài chính; 8. V H p tác qu c t ; 9. V T ch c cán b ; 10. C c Thi hành án dân s ; 11. C c Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t;
  5. 12. C c ăng ký qu c gia giao d ch b o m; 13. C c Tr giúp pháp lý; 14. C c Con nuôi qu c t ; 15. Thanh tra; 16. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. Vi n Khoa h c pháp lý; 2. Trư ng i h c Lu t Hà N i; 3. Trư ng ào t o các ch c danh tư pháp; 4. Báo Pháp lu t; 5. T p chí Dân ch và Pháp lu t; 6. Trung tâm Tin h c. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 38-CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Tư pháp. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Tư pháp, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản