intTypePromotion=1

Nghị định 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
116
lượt xem
8
download

Nghị định 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 63/2001/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  63/2001/N§­C P  n g µ y  14 th¸ng  c  9 n¨ m  2001  V Ò   h uy Ó n  ® æ i  d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc, o a n h   g hi Ö p   c n  d n c ñ a t æ  c h ø c c h Ý n h   Þ, æ   h øc   h Ý n h  tr Þ ­ x∙ h éi   tr  t c c th µ nh c«n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n m é t  µ nh viªn th C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  Doanh nghiÖp  è  s 13/1999/QH10  µy  th¸ng  n¨m   ng 12  6  1999; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông v ®è  î     1. NghÞ   nh  nµy quy  nh  tr×nh  ù, ñ tôc chuyÓn  ® æi doanh  ®Þ ®Þ t  th nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ ch tr     x∙héithµnh     c«ng    tytr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n m ét  µnh    µ    h h  th viªnv quy  nh  Öc    ®Þ vi tæ chøc qu¶n  ýc«ng    l  tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn. 2. C¸c    doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ héi cã      iÒu  Ön  ch tr         ®ñ c¸c ® ki sau  y   îc chuyÓn  æi  µnh  ®© ®   ® th c«ng    ¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh    µ  ¹t ®éng  ty tr   h h m th viªn v ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp: a)  µ  L doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   kinh doanh, do  µ   íc hoÆc   chøc      Nh n   tæ  chÝnh  Þ,tæ  tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héiquyÕt  nh  ¾ m   ÷ 100%   èn  iÒu  ch tr         ®Þ n gi   v® lÖ; b) Kh«ng  éc diÖn    thu   giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho           thuª,gi¶ithÓ,ph¸       s¶n  doanh  nghiÖp  hoÆc   kh«ng  n»m   trongkÕ   ¹ch cæ   Çn    ho   ph ho¸. §i Ò u    ñ  ë  ÷u  2. Ch s h c«ng    ty 1. Doanh    nghiÖp sau    khi chuyÓn  æi  µnh  ® th c«ng    ty tr¸ch nhiÖm   ÷u    h h¹n  ét  µnh    m th viªnchØ  ã  ét  chøc  µchñ  ë  ÷u  c m tæ  l  s h hoÆc   îcñy  Òn  µ ®   quy l  ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u.   ch s h 2. C¸c  chøc    tæ  sau  y   îc ñy  Òn  µ ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  ®© ®   quy l    ch s h c«ng    ty tr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ét  µnh      h h m th viªnchuyÓn  æi  õdoanh  ® t  nghiÖp  µ  íc: nh n
 2. 2 a) Bé, c¬      quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,ñy  thu   ph   ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau  y   äit¾tlµUû   ®© g       ban  ©n  ©n   nh d cÊp tØnh) ®èi  íic«ng      v  ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    îc chuyÓn    h h m th viªn ®   ® æi  õdoanh  t  nghiÖp  c  Ëp do  × nh  Õt ®Þnh  µnh  Ëp; ®é l   m quy   th l b) Héi ®ång     qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    µ  íc®èi víic«ng    tynh n       tytr¸chnhiÖ m     h÷u  ¹n  ét  µnh    îc chuyÓn  æi  õ doanh  h m th viªn ®   ® t  nghiÖp  µnh    éc th viªn thu   Tæng  c«ng    µ  íc. tynh n 3. C¸c  chøc  Ýnh  Þ,tæ    tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙héitrùctiÕp lµchñ  ë  ch tr              s h÷u hoÆc   chØ   nh   ét  chøc  µ ®¹i diÖn  ñ  ë  ÷u  ®Þ m tæ  l    ch s h c«ng    ty tr¸ch   nhiÖ m  ÷u  ¹n  ét  µnh    ña  chøc  × nh. h h m th viªnc tæ  m 4. C¸c  ¬    c quan  µ  íckh«ng  îcñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  i nh n   ®   quy l    ch s h ®è   víi  c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n  ét  µnh      h h m th viªntheo ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy    a  2  n chØ   ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý nhµ   íc theo  l  n  quy  nh   ¹  Ët  ®Þ t iLu Doanh  nghiÖp  µ  v c¸c  quy  nh   ã  ªnquan  ña  ®Þ c li   c ph¸p  Ët ®èi  íic«ng    lu   v  ty tr¸ch   nhiÖ m  ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªntronglÜnh  ùc  îcph©n    v ®  c«ng  ô  ph tr¸ch. §i Ò u 3. Quy Òn   ¹n  µ  Öm   ô  ña  chøc  µ chñ  ë  ÷u  h v nhi v c tæ  l  s h hoÆc   ® îcñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u    quy l    ch s h c«ng   ty 1.Chñ  ë  ÷u    s h hoÆc   chøc  îcñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  tæ  ®   quy l    ch s h c«ng  tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    ã  Òn  ¹n,nhiÖ m  ô      h h  th viªnc quy h   v sau: a) Quy Õt  nh  éidung,söa  æi,bæ     ®Þ n    ®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; b) Quy Õt  nh  iÒu  ®Þ ® chØnh  èn  iÒu  Ö  ña  v® l c c«ng   ty;chuyÓn  îng nh   m ét  Çn  ph hoÆc   µn  é  èn  iÒu  Ö  ña  to b v ® l c c«ng   tycho  chøc,c¸nh©n  tæ     kh¸c; c) Quy Õt  nh  ù    u  ,mua,  tµis¶n,hîp ®ång    ®Þ d ¸n ®Ç t  b¸n       vay,cho    vay  ã  c gi¸trÞ b»ng     hoÆc   ính¬n  l  50%     Þ tµis¶n  îc ghi trong sæ   Õ   gi¸tr     ®     k to¸n cña    c«ng    tyhoÆc   û lÖ  t   kh¸cnhá  ¬n  îcquy  nh  ¹ §iÒu  Ö    h ®  ®Þ ti   l c«ng    tytheo  ×nh tr   tùvµ  ñ tôcdo    th     ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ d) Quy Õt  nh   ¬  Êu  chøc  ®Þ cc tæ  qu¶n  ý c«ng      Öm,  Ôn   l  ty;bæ nhi mi nhiÖ m, c¸ch chøc,quyÕt  nh      ®Þ møc  Òn l ng, tiÒn  ëng  µ    îÝch  ti  ¬   th v c¸c l  i kh¸c  cña  ñ   Þch, thµnh    éi  ng  Ch t   viªn H ®å qu¶n  Þ (®èi víic«ng    ã  éi  ng  tr      ty c H ®å qu¶n  Þ), ñ   Þch  tr  Ch t c«ng    ®èivíic«ng    ã  ñ   Þch  ty(     tyc Ch t c«ng    ©n  Êp  ty);ph c cho  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  tr hoÆc   ñ   Þch  Ch t c«ng      Ö m,  Ôn  Ö m,  ty bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ët, th   lu   Õt ®Þnh ¬ng,th ng  µ    îÝch  quy   l   ë v c¸cl   i kh¸ccña    Gi¸m  c  ®è c«ng    ty; ®)    Tæ chøc gi¸m    s¸t,theo  âi vµ  ¸nh    ¹t®éng  d  ® gi¸ho   kinh doanh  ña  c c«ng    ¹t®éng  ty,ho   qu¶n  ýcña  éi ®ång  l  H  qu¶n  Þ hoÆc   ña  ñ   Þch  tr   c Ch t c«ng  ty; e) Duy Öt b¸o c¸o quyÕt to¸n hµng    n¨m; quyÕt  nh   Öc  ö  ông  î ®Þ vi s d l i nhuËn  ña  c c«ng  ty; g) Quy Õt  nh  chøc  ¹c«ng    ®Þ tæ  l  i ty; h) C¸c  Òn    quy kh¸cquy  nh  ¹ LuËt Doanh    ®Þ t  i   nghiÖp  µ  Òu  Ö  v §i l c«ng ty. 2.    Tæ chøc  îc ñy  ®   quyÒn  µ ®¹i diÖn  ñ  ë  ÷u  l    ch s h c«ng    Þu  ty ch tr¸ch   nhiÖ m  ícchñ  ë  ÷u  Ò   Ö m  ô,quyÒn  ¹n ® îcñy  Òn. tr   s h v nhi v  h     quy
 3. 3 3.Chñ  ë  ÷u    s h hoÆc   chøc  îcñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  tæ  ®   quy l    ch s h c«ng  tythùc hiÖn    Üa  ô,tr¸chnhiÖm   i  íic«ng        c¸c ngh v    ®è v   tytheo quy  nh  ¹    ®Þ ti c¸c kho¶n  §iÒu    1  27, kho¶n  §iÒu    1  46, kho¶n  §iÒu    Òu  LuËt  2  47, §i 48  Doanh  nghiÖp  µ    Üa  ô  v c¸cngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 4.  Õp  Ën  Òn  µ  Üa  ô  ña  Ti nh quy v ngh v c doanh nghiÖp chuyÓn  ® æi C«ng    îc chuyÓn  æi  õ doanh  ty ®   ® t  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  ña  c tæ chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héikÕ   õa    Òn, lîÝch  îp  ch tr         th c¸c quy   i h ph¸p vµ    Üa  ô  ña    c¸cngh v c doanh  nghiÖp  îcchuyÓn  æi. ®  ® C h ¬ n g  II Tr × n h t ù, ñ t ô c c h u y Ó n  ® æ i  d o a n h  n g hi Ö p    th th µ n h c « n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n m é t th µ nh viªn §i Ò u    Õt  nh  5. Quy ®Þ danh    µ  Õ   ¹ch chuyÓn  æi  s¸ch v k ho   ® 1.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ  íc nh n a)  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ danh s¸ch  µ  Õ   ¹ch  v k ho chuyÓn    c¸cdoanh  nghiÖp  c  Ëp do  × nh  Õt ®Þnh  µnh  Ëp; ®é l   m quy   th l b)  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ  íc do  ñ   íng  Ýnh  ñ  ty nh n   Th t Ch ph quyÕt  nh  µnh  Ëp,lËp danh  ®Þ th l   s¸ch vµ  Õ   ¹ch chuyÓn      k ho   c¸cdoanh  nghiÖp  thµnh    viªntæng c«ng    ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh; tytr   t  ph quy   c) Héi ®ång     qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  ñ  y  tynh n   Th t   ph ñ quyÒn  cho  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  y    t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp,lËp  quy ®Þ th l   danh  s¸ch vµ  Õ   ¹ch chuyÓn      k ho   c¸cdoanh nghiÖp  µnh    th viªntæng c«ng    ×nh Bé   tytr   tr ng,Thñ  ëng  ¬  ë  tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,Chñ   Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt ®Þnh; quy   d)  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,Héi ®ång     qu¶n  Þ tæng  tr   c«ng    µ  tynh níc do  ñ   íng  Ýnh   ñ    Th t Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l th«ng  b¸o cho doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi  µ  chøc  îcñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  ® v tæ  ®   quy l    ch s h c«ng    ty vÒ   Õ   ¹ch chuyÓn  æi. k ho   ® 2.§èivíi      doanh  nghiÖp  éc c¸ctæ  thu     chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ch tr   ­x∙héi.    a) C¸c  chøc  Ýnh  Þ,tæ  tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­    éi ph©n  ¹  ch tr   x∙ h   lo idoanh  nghiÖp  m ×nh  do  qu¶n  ý,   nh  â c¸c nguån  èn  l   ®Þ x¸c r    v trong tõng    doanh nghiÖp  vµ  Õn hµnh  ¾p  Õp  ti   s x doanh  nghiÖp  ùcthuéc tr ckhiquyÕt  nh  ùc hiÖn  tr     í    ®Þ th   chuyÓn  æi. ®   b) C¨n  vµo  ¬ng  ph©n  ¹   ¾p  Õp  cø  ph ¸n  lo i s , x doanh  nghiÖp  µ  i îng v ®è t   quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy,tæ  ®Þ t  i 1  ®Þ n   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ ch tr    x∙héiquyÕt ®Þnh       danh  s¸ch vµ  Õ   ¹ch chuyÓn  æi      k ho   ® c¸cdoanh nghiÖp  ùc tr   thuéc  µnh  th c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    µ    h h m th viªn v th«ng b¸o    cho
 4. 4 doanh nghiÖp  chuyÓn  æi  µ  chøc  îcñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  ® v tæ  ®   quy l    ch s h c«ng    Ò   Õ   ¹ch chuyÓn  æi. tyv k ho   ® §i Ò u    6. Tr¸chnhiÖm  ña    c doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi  ® 1.Doanh    nghiÖp  chuyÓn  æi  ã  ® c tr¸chnhiÖ m:   a)  Óm     ©n  ¹     nh    ¹ vèn,tµis¶n,c«ng  î vµ    ng  Ki kª,ph lo ix¸c ®Þ , c¸c lo i        n   lao ®é hiÖn  ã  ña  c c doanh  nghiÖp;lËpb¸oc¸otµi Ýnh  n   êi iÓ m            ch ®Õ th   ® chuyÓn  æi; ® b) LËp  ¬ng      ph ¸n chuyÓn  giao quyÒn  î  Üa  ô,tµis¶n,vèn,c«ng  î,   l ingh v     ,     n  lao ®éng    sang c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn;sè  èn  ù  Õn    v d ki ®¨ng  ý  µnh  èn  iÒu  Ö  ña  k th v® l c c«ng  ty; c)Dù     th¶o §iÒu  Ö    l c«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn;   d) B¸o  chñ  ë  ÷u  c¸o  s h hoÆc   chøc  îc uû  Òn  µ ®¹idiÖn  ñ  ë  tæ  ®   quy l    ch s h÷u  c«ng      å  ¬  tyc¸ch s quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m       kho¶n  µy. ®Þ t    i a,b,c  n 2. Héi ®ång     qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ  íc tr×nh ngêicã  Èm  Òn  ty nh n       th quy quyÕt  nh  ®Þ danh  s¸ch vµ  Õ   ¹ch chuyÓn  æi    k ho   ® doanh nghiÖp quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÒu  NghÞ   nh  µy  ¬ng    5  ®Þ n ph ¸n chuyÓn  æi    ® ®Ó xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u 7. Nguyªn  ¾c  ö  ý vèn, tµis¶n, tµichÝnh  µ    ng  ña  t x l        v lao ®é c doanh  nghiÖp    khichuyÓn  æi  ® 1. TÊt  c¸c tµis¶n  ña    c¶      c doanh nghiÖp    khichuyÓn  æi  u   îc tÝnh  ® ®Ò ®   b»ng    Þ. gi¸tr 2.Tµis¶n  Ön  ã  éc quyÒn     hi c thu   qu¶n  ý, ö  ông  ña  l  ds c doanh  nghiÖp  îc ®  kiÓm     ©n  ¹     nh   è îng,®¸nh    ùc  ¹ng ®Ó   kª,ph lo i x¸c ®Þ , sl   gi¸th tr   chuyÓn giao  sang c«ng    tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n m ét  µnh    h h  th viªn. 3. Tµis¶n     thuª,m în,nhËn  ÷ hé,nhËn  ý  öi:c«ng    Õp tôc thuª,m ­     gi     kg   tyti       în,gi÷ hé, nhËn  ý  öitheo      kg  tho¶  Ën  íingêicã  µis¶n  thu v     t  cho thuª,cho  în,   m  ký  öi. g 4.  µi s¶n  T  kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông, tµis¶n    ng  ê  c sd    ø ®ä ch thanh  ý: l  doanh nghiÖp  îcnhîng b¸n,thanh  ýtheo quy  nh  Ön  µnh. ®     l    ®Þ hi h 5.Nguyªn  ¾c  ö  ýtµichÝnh  µ    t x l    v c«ng  î: n a) §èivíitµis¶n    õa:doanh        d«ith   nghiÖp  îch¹ch      èn  ña  ñ  ®  to¸nt¨ng v c ch së  ÷u  ¹ doanh  h t  i nghiÖp; b)  èi víitµis¶n  §    hao  ôt,m Êt    µ    h  m¸t v c¸c tæn  Êtkh¸c vÒ   µis¶n  ña  th     t  c doanh  nghiÖp: ph¶i x¸c ®Þnh  â       r nguyªn  ©n,  nh tr¸chnhiÖ m   ña  Ëp  Ó, c¸   c t th     nh©n  µ  v yªu  Çu  ¬ng  ù  åi th ng  c ® s b  ê theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Ph Çn   lu   chªnh  Öch  ÷a    Þ tæn  Êtvµ  l gi gi¸tr   th   møc   åi th ng  ña    ©n,  Ëp  Ó  µ  b   ê c c¸ nh t th v cña  ¬  c quan  b¶o  Ó m   Õu  ã),doanh  hi (n c   nghiÖp  îc h¹ch    ®  to¸n gi¶m  èn  ña  vc chñ  ë  ÷u  ¹ doanh  s h t  i nghiÖp;   c) §èi víic¸c kho¶n  î ph¶i thu:c«ng    ã         n     ty c tr¸ch nhiÖm   Õp  Ën      ti nh c¸c kho¶n  îph¶ithu cña  n     doanh  nghiÖp  îcchuyÓn  æi  µ    åinh÷ng  ®  ® v thu h   kho¶n  nî ®Õ n   ¹n  ã  Ó  håi® îc.§èivíic¸c kho¶n  î ph¶ithu  ng    h c th thu           n    nh kh«ng    thu håi® îcth×      sau      nh  â nguyªn nh©n  µ  khix¸c ®Þ r    v tr¸chnhiÖ m   ña  Ëp  Ó, c¸   c t th    
 5. 5 nh©n, doanh  nghiÖp  îc h¹ch  ®  to¸n gi¶m  èn  ña  ñ  ë  ÷u  Çn    v c ch s h ph chªnh  lÖch  ÷a gi¸trÞtæn  Êtvµ  gi       th   møc  åith ng  ña  Ëp  Ó,c¸nh©n; b   ê c t th       d) §èivíi         kho¶n  îph¶itr¶: c¸c n     c«ng    ã  tyc tr¸chnhiÖ m  Õ   õa c¸ckho¶n    k th     nî ph¶itr¶cho    ñ  î theo       c¸c ch n   cam   Õt,kÓ   nî thuÕ  µ    k   c¶    v c¸c kho¶n  î ng©n   n  s¸ch,nî c¸n bé        c«ng  ©n  nh viªn;thanh        to¸nc¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n.C¸c  n  h  kho¶n  nî ph¶itr¶kh«ng  ã  êi ® ßi  µ    Þ tµis¶n       c ng   v gi¸tr     kh«ng    nh  îc chñ  ë  x¸c ®Þ ®  s h÷u  îctÝnh  µo  èn  ña  ñ  ë  ÷u. ®  v v c ch s h 6. C«ng      ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    ã    h h m th viªnc tr¸chnhiÖm   Õp  ôc   ti t   sö  ông  µn  é  è    ng  ña  d to b s lao ®é c doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi  µ  Õ   õa  äi  ® v k th m quyÒn, nghÜa  ô  i  íingêilao ®éng    v ®è v      theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   lao ®éng, trõsè    ng  ùnguyÖn  Ê m     îp ®ång    ng.     lao®é t   ch døt h   lao®é   Ng êi lao  ng  ù nguyÖn  Ê m     ®é t  ch døt  îp  ng  ®éng  îc hëng    h ®å lao  ®  c¸c chÕ     ®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    ®Þnh  èn  iÒu  Ö  ña  8. X¸c  v® l c c«ng    ty 1.Vèn  iÒu  Ö  ña    ® l c c«ng    îcx¸c®Þnh    ¬  ë  èn  ñ  ë  ÷u  ùc ty®     trªnc s v ch s h th   cã theo    Õ   sæ k to¸n t¹   i doanh nghiÖp sau    ∙  ö  ý theo  khi® x l   nguyªn  ¾c    t quy ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy  µ  è  èn  ñ  ë  ÷u  ti  7  ®Þ n v s v ch s h cam   Õt    k bæ sung   cho c«ng    Õu  ã). ty(n c   §èivíi    doanh nghiÖp  ña    chøc  Ýnh  Þ,tæ  c c¸c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­ x∙ ch tr       héicã  µis¶n  ×nh  µnh  õ vèn  ©n    t  h th t  ng s¸ch nhµ  íc vµ  èn  ã  ån  èc  õ   n   v c ngu g t   ng©n s¸ch nhµ  ícth×  chøc  Ýnh  Þ,tæ    n   tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙héi® îcñy  ch tr           quyÒn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  Çn  èn  µy. l    ch s h ph v n 2. §èi víic¸c ngµnh, nghÒ            kinh doanh  µ     m ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶icã    vèn ph¸p  nh  ×  èn  iÒu  Ö  ña  ®Þ th v ® l c c«ng    ty kh«ng  îc thÊp  ¬n  èn  ®  h v ph¸p   ®Þnh.   3. Trêng  îp      h bæ sung  èn v cho c«ng    ty,ph¶ighi râ  è  èn        s v bæ sung  µ  v thêih¹n    cam   Õt    k bæ sung.Chñ   ë  ÷u    s h c«ng    ã  tyc tr¸chnhiÖ m   u      èn    ®Ç t®ñ v ®iÒu  Ö  l cho  c«ng    ty theo  ng  êih¹n  ∙  ®ó th   ® cam   Õt.Trêng  îp  ñ  ë  ÷u  k  h ch s h kh«ng  ãp    µ  ng  ¹n  è  èn  ∙  g ®ñ v ®ó h s v ® cam   Õt  ×  k th ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m     theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  LuËt Doanh    ®Þ t i 1  27    nghiÖp.   Ò u    Òu  Ö  §i 9. §i l c«ng  ty 1.§iÒu  Ö    l c«ng    ã    éidung  tyc c¸cn   sau: a)Tªn,®Þa     chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c c«ng  ,   ty  nh¸nh,v¨nphßng  idiÖn  Õu  chi    ®¹   (n cã); b) M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   c)Vèn  iÒu  Ö;   ® l d) Tªn,®Þa      chØ,  Òn  µ  Üa  ô  ña  ñ  ë  ÷u  quy v ngh v c ch s h hoÆc   chøc  ­ tæ  ® îcñy  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u    quy l    ch s h c«ng  ty; ®)  ¬   Êu  chøc  C c tæ  qu¶n  ýcña  l  c«ng  ty; e) Ng êi®¹idiÖn       theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty; g) Nguyªn  ¾c  ö  ông  înhuËn  ña    t sd l  i c c«ng  ty;
 6. 6 h) C¸c  êng  îp gi¶i Ó  µ  ñ tôcthanh  ýtµis¶n  ña    tr h    th v th     l    c c«ng  ty; i) Ó    Th thøc söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  §i l c«ng  ty; k) C¸c  éidung    n  kh¸c do  ñ  ë  ÷u    ch s h hoÆc   chøc  îcñy  Òn  µ®¹i tæ  ®   quy l    diÖn  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng    Õt ®Þnh  ng  tyquy   nh kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i     2. §iÒu  Ö  ña    l c c«ng    typh¶ido  ñ  ë  ÷u    ch s h hoÆc   chøc  îcñy  Òn  tæ  ®   quy lµ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u     ch s h c«ng      Öt. typhª duy   §i Ò u    Õt  nh  10. Quy ®Þ chuyÓn  æi ® 1.  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  quyÕt  nh   Õ   ¹ch  µ  ®Þ k ho v danh  s¸ch doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi  ® quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  µ ngêi ký  Õt ®Þ ti§i 5  ®Þ n l    quy   ®Þnh  chuyÓn  æi  ® doanh nghiÖp  µnh  th c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét    h hm thµnh viªn. 2.Quy Õt  nh    ®Þ chuyÓn  æi  å m     éidung  Ýnh  ® g c¸cn   ch sau: a) Tªn,®Þa      chØ, sè  µikho¶n  ña    t  c doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi; ® b) M ôc    µnh,nghÒ     tiªu, ng   kinhdoanh;   c)Vèn  iÒu  Ö  ña  ® l c c«ng ty; d) Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  chøc  µchñ  ë  ÷u  tæ  l  s h hoÆc   chøc  îcñy  Òn  tæ  ®   quy lµ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u     ch s h c«ng    ty; ®) Tr¸ch nhiÖm   ña    c c«ng    i  íiviÖc  Õ   õa    Òn, nghÜa  ô  ty ®è v   k th c¸c quy   v vµ  ö  ýnh÷ng  Ên    ån t¹ vµ    x l  v ®Ò t     ph¸tsinhcña  i   doanh nghiÖp  chuyÓn  æi. ® §i Ò u    11. §¨ng  ý    k kinhdoanh Doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi  ¨ng  ý  ® ® k kinh doanh  µ    v th«ng  c«ng  b¸o  khai   trªnph¬ng  Ön    ti th«ng    ichóng  tin®¹   theo quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp.  Hå   ¬  ¨ng  ý  s® k kinh doanh theo quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu Doanh  nghiÖp  µ  v ph¶i  kÌm theo quyÕt ®Þnh      chuyÓn  æi. ® §i Ò u    12. §¨ng  ý  ¹quyÒn  ë  ÷u  µis¶n k l  i s h t  Sau    îc cÊp  Êy  khi ®   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh, c«ng      ty tr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªnph¶ilµm  ñ tôc ®¨ng  ý  ¹ quyÒn  ë  ÷u  µi   th     k l  i s h t  s¶n  i víi µis¶n  îcchuyÓn  õ doanh  ®è       t ®  t  nghiÖp  chuyÓn  æi  ® sang  c«ng    ¹  tyt i c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  Êp  ¨ng  ý.ViÖc  ¨ng  ý  ¹ quyÒn  ë  ÷u  nh n   th quy c® k  ® k l  i sh tµis¶n    kh«ng  ph¶ichÞu  Ö  Ý  ícb¹.   l ph tr   C h ¬ n g  III T æ  c h ø c  q u ¶ n  l ý c « n g  ty tr¸ch n hi Ö m  h ÷ u  h ¹ n  m é t th µ nh viªn §i Ò u   p  ông    ×nh  µ  ¬  Êu  chøc  13. ¸ d m« h v c c tæ  qu¶n  ýc«ng  l  ty Tïy thuéc quy      m«,  µnh,nghÒ   ng   kinh doanh,chñ  ë  ÷u      s h hoÆc   chøc  tæ  ® îc ñy  Òn  µ ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u    quy l    ch s h c«ng   ty (sau  y   äichung  µ chñ  ë  ®© g   l  s
 7. 7 h÷u c«ng    Õt  nh  dông  ¬  Êu  chøc  ty)quy ®Þ ¸p  c c tæ  qu¶n  ýcña  õng  l  t c«ng    ty cô  Ó  th theo    ×nh  éi ®ång  m« h H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µ  é  ®è v b m¸y  óp  Öc  gi vi hoÆc   theo    ×nh  ñ   Þch  m« h Ch t c«ng    ty,Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) vµ  é    b m¸y  óp viÖc. gi   M ô c  I T æ  ch øc  q u ¶ n  lý C « n g  ty theo m «   × n h   h h éi  å n g  q u ¶ n  tr Þ ® §i Ò u    14. Chøc  n¨ng  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ tr Héi  ng  ®å qu¶n  Þ lµ c¬  tr     quan qu¶n  ý c«ng    ã  µn  l  ty,c to quyÒn  ©n   nh danh c«ng      Õt  nh  äi  Ên    ªnquan  í qu¶n  ý, ty®Ó quy ®Þ m v ®Ò li   t  i l   Òn  îcña  quy l i c«ng    õnh÷ng  Ên    éc  Èm   Òn  ña  ñ  ë  ÷u  ty,tr   v ®Ò thu th quy c ch s h quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  µy. 3  ®Þ n §i Ò u    Òn  ¹n  µ  Öm  ô  ña  éi ®ång  15. Quy h v nhi vc H  qu¶n  Þ tr Héi ®ång    qu¶n  Þthùc hiÖn    Òn, nhiÖ m  ô  tr     c¸cquy   v sau: 1. Quy Õt  nh  Õn îc ph¸ttr Ón vµ  Õ   ¹ch    ®Þ chi l     i   k ho kinh doanh  µng      h n¨m cña  c«ng  ty. 2. Quy Õt  nh      ®Þ gi¶iph¸p ph¸ttr Ón thÞ  êng, tiÕp  Þ  µ   i   tr   th v c«ng  nghÖ;  tr×nh chñ  ë  ÷u    s h c«ng      ù    u  ,hîp ®ång  tyc¸cd ¸n ®Ç t    mua,    b¸n,vay,cho    vay  µ  v hîp ®ång    kh¸c cã    Þ b»ng    gi¸tr   hoÆc   ính¬n  l  50%  tæng    Þ tµis¶n  îcghi gi¸tr     ®   trong sæ   Õ     ña    k to¸nc c«ng    tyhoÆc   ûlÖ  t   kh¸cnhá  ¬n  îcquy  nh  ¹ §iÒu    h ®  ®Þ ti  lÖ c«ng    Õt  nh    ù    u  ,hîp ®ång  ty;quy ®Þ c¸c d ¸n ®Ç t    mua,    b¸n,vay,cho    vay  µ  v hîp ®ång    kh¸ccã    Þdíi   gi¸tr     50%  tæng    Þtµis¶n  îcghitrong sæ   Õ     gi¸tr     ®     k to¸n cña c«ng    tyhoÆc   ûlÖ  t   kh¸cnhá  ¬n  îcquy  nh  ¹ §iÒu  Ö    h ®  ®Þ t i l c«ng ty. 3. Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc, quy  Õ     ®Þ cc tæ    ch qu¶n  ýnéi bé  l     c«ng      ty,biªn chÕ   é  b m¸y  qu¶n  ý; µnh  Ëp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  l  th l      ®¹   c c«ng ty. 4.Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi c¸ch chøc,ký  îp ®ång, quyÕt  nh     h    ®Þ møc ­ l ¬ng  i  íiTæng   ®è v   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c«ng      Öm,  Ôn  Öm,  ty.Bæ nhi mi nhi c¸ch chøc  ã   Ph Tæng   gi¸m  c  ã  ®è (Ph gi¸m  c)  ®è c«ng    ty theo    Þ   ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è 5. KiÓ m       tra,gi¸m    s¸tTæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è trong viÖc  ùc  Ön    th hi c¸cnhiÖm  ô,quyÒn  ¹n quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   v  h  ®Þ t i ®Þ n 6. KiÕn  Þ  ñ  ë  ÷u    ngh ch s h c«ng    Õt  nh  ÷ng  Ên    îtthÈm   ty quy ®Þ nh v ®Ò v   quyÒn  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þsau  y: tr   ®© a) KiÕn  Þ    ngh phª  Öt  c¸o quyÕt  duy b¸o    to¸n,ph¬ng    ö  ông  înhuËn    ¸n s d l  i cña  c«ng  ty; b) KiÕn  Þ    Öt c¸cdù    u    éc thÈm  Òn  Õt ®Þnh     ngh phª duy     ¸n ®Ç tthu   quy quy   cña  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng  ty; c)KiÕn  Þ  iÒu    ngh ® chØnh  èn  iÒu  Ö  v® l c«ng  ty; d) KiÕn  Þ      ngh bæ sung,söa  æi  Òu  Ö    ® §i l c«ng  ty. 7.Thùc  Ön    Õt ®Þnh  ña  ñ  ë  ÷u    hi c¸cquy   c ch s h c«ng   ty. 
 8. 8 8. B¸o c¸o  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng    Õt  ty k qu¶  µ  ×nh  ×nh  ¹t®éng  vt h ho   kinh  doanh  ña  c c«ng  ty. 9. ChÞu    tr¸chnhiÖm   ícchñ  ë  ÷u    tr   s h c«ng    µ  tyv ph¸p  ËtvÒ   ùc hiÖn  lu   th   quyÒn  ¹n,nhiÖ m  ô  ña  × nh  µ  Ò   ù    iÓncña  h  vc m v v s ph¸ttr   c«ng    tytheo m ôc      tiªu chñ  ë  ÷u  s h giao. Trêng  îp    h ®Ó c«ng    ty thua  ç th×,tuú  l    theo møc   ,  Ï bÞ   ®é s   c¸ch chøc  hoÆc   åith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  b   ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   10. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô    quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  Òu  lu   §i lÖ  c«ng  ty. §i Ò u    µnh    éi ®ång  16. Th viªnH   qu¶n  Þ tr 1.Tïy theo     quy    ña  m« c c«ng    ñ  ë  ÷u  ty,ch s h c«ng    Õt ®Þnh  è îng, tyquy   sl   c¬  Êu  µnh    éi ®ång  c th viªnH   qu¶n  Þ. tr 2.Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þph¶i®¸p  tr     øng      Èn  ¬  c¸ctiªuchu c b¶n    sau ®©y: a) Lµ    c«ng  ©n  ÖtNam,  êng  ót¹ ViÖtNam; d Vi   th tr     i   b) Cã     n¨ng  ùckinh doanh  µ  l    v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp; c)Cã     søc  Î,phÈ m   Êt ®¹o  øc  èt, kho   ch   ® t  trung thùc,li   Õt, Óu  Õt     ªm khi   hi bi   ph¸p luËtvµ  ã        c ý thøc chÊp  µnh    h ph¸p luËt;   d) Kh«ng  ng  êi®¶m   Ö m       ®å th   nhi c¸c chøc  ô    o  v l∙nh®¹ trong bé    m¸y  µ  nh níchoÆc   é    b m¸y  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr      ®)  Kh«ng  éc  i  îng  thu ®è t quy  nh   ¹  Òu  LuËt  ®Þ t i§i 50  Ph¸ s¶n doanh  nghiÖp. 3. Chñ   Þch  µ    µnh    éi ®ång    t v c¸c th viªnH   qu¶n  Þ do  ñ  ë  ÷u  tr   ch s h c«ng    ty quyÕt  nh     Ö m,  Ôn  Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët.NhiÖ m   ú  ña  th   lu   kc thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ do  Òu  Ö  tr   §i l c«ng    ty quy  nh.  µnh    éi ®Þ Th viªnH   ®ång  qu¶n  Þcã  Ó  îcbæ   Ö m  ¹vµ  tr   th ®   nhi l   thay thÕ. i   4. Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ bÞ   Ôn  Ö m   µ  îcthay thÕ  tr   mi nhi v®    trong  nh÷ng  êng  îp sau: tr h  a)  ph¹m  Vi  ph¸p  Ët®Õ n   lu   møc   Þ     è hoÆc     ¹m    b truyt   viph c¸c quy  nh   ®Þ vÒ     êng  îp bÞ  Ôn  Öm,  c¸ctr h   mi nhi thay thÕ  §iÒu  Ö    do  l c«ng    tyquy  nh; ®Þ b) BÞ   Êt    m hoÆc   Þ  ¹n chÕ   bh  n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s c)Xin tõchøc;      d) Khicã  Õt ®Þnh  iÒu      quy   ® chuyÓn  hoÆc   è  Ýc«ng  Öc  b tr   vi kh¸c; ®) Kh«ng trung thùc trong thùc thic¸c quyÒn  ¹n             h hoÆc   ¹m  ông  a   ld ®Þ vÞ,quyÒn  ¹n ®Ó     îcho    h   thu l   i b¶n  ©n th hoÆc   cho  êikh¸c; ng   e) Khic«ng       tykh«ng  µn  µnh    Ö m  ô  ho th c¸cnhi v hoÆc   chØ    chñ  ë  tiªudo  s h÷u  giao. 5. C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þph¶icïng chÞu  tr       tr¸chnhiÖ m   ícng­   tr   êira  Õt  nh    Ö m   µ    quy ®Þ bæ nhi v ph¸p  ËtvÒ     Õt  nh  ña  éi ®ång  lu   c¸c quy ®Þ c H  qu¶n  Þ;thùc hiÖn    Üa  ô  tr     c¸cngh v quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh  ®Þ t  i 86    nghiÖp.  
 9. 9 §i Ò u    ñ  Þch  éi ®ång  17. Ch t H  qu¶n  Þ tr Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þcã  Òn  µ  Ö m  ô  tr   quy v nhi v sau: 1.LËp  ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch ho¹t®éng  ña  éi ®ång    ch tr   ho     c H  qu¶n  Þ. tr   2. ChuÈn  Þ  ¬ng  ×nh,néidung,c¸ctµiliÖu phôc  ô  éc  äp;tr Öu   b ch tr           v cu h   i   tËp  µ  ñ  ×cuéc  äp  éi ®ång  v ch tr   h H  qu¶n  Þ. tr   3.Tæ     chøc  Öc  vi th«ng  qua  Õt ®Þnh  ña  éi ®ång  quy   c H  qu¶n  Þdíi ×nh  tr    h thøc kh¸c.   4. Theo  âiqu¸ tr×nh tæ    d      chøc  ùc hiÖn    Õt  nh  ña  éi ®ång  th   c¸c quy ®Þ c H  qu¶n  Þ. tr 5. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô  quy v nhi v kh¸c quy  nh   ¹  Ët    ®Þ t iLu Doanh nghiÖp  µ  v §iÒu  Ö  l c«ng  ty. §i Ò u    Õ     µm  Öc  ña  éi ®ång  18. Ch ®é l vi c H   qu¶n  Þ tr 1.Héi ®ång     qu¶n  Þhäp  t nhÊt m ét  Çn  tr   Ý    l trong m ét  ý      qu ®Ó xem  Ðt vµ  x  quyÕt  nh  ÷ng  Ên    éc nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh. Héi ®ång  ®Þ nh v ®Ò thu   v  hcm    qu¶n  Þ cã  Ó  äp  Êt  êng      Õt  ÷ng  Ên    Êp  tr   th h b th ®Ó gi¶iquy nh v ®Ò c b¸ch  ña c doanh nghiÖp  Chñ   Þch  éi ®ång  do  t H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc)  hoÆc     trªn50%   (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)tæng  è  µnh    éi ®ång    s th viªnH   qu¶n  trÞ®Ò   Þ.   ngh 2.Chñ  Þch    t hoÆc   µnh    éi ®ång  th viªnH   qu¶n  Þ® îcChñ  Þch  y  Òn  tr     t ñ quy tr ÖutËp  µ  ñ  ×cuéc  äp. i   v ch tr   h 3. C¸c  éc  äp  ña  éi ®ång    cu h c H   qu¶n  Þ ® îccoilµ hîp lÖ    ã  t  Êt tr           khic Ý nh   2/3 (haiphÇn       ba) tæng  è  µnh    s th viªntham  ù.NghÞ   Õt,quyÕt  nh  ña  d  quy   ®Þ c Héi ®ång    qu¶n  Þ cã  Öu  ùckhicã    tr   hi l     trªn50%   (n¨m  ¬iphÇn  m  tr¨m)tæng  è    s thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þ dù  äp  Óu  Õt    µnh.Trêng  îp cã  è  tr   h bi quy t¸nth   h  s phiÕu  ngang nhau  ×  th bªn  ã  Õu  ña  ñ   Þch  éi ®ång  c phi c Ch t H  qu¶n  Þ lµ ®a   tr     sè. Thµnh    éi ®ång  viªnH   qu¶n  Þcã  Òn  tr   quy b¶o u    Õn  ña  × nh. l ý ki c m 4. Néi dung    Ên       c¸c v ®Ò th¶o  Ën,c¸c ý  Õn  lu     ki ph¸tbiÓu, kÕt      qu¶  Óu  bi quyÕt,c¸cquyÕt ®Þnh  îcHéi ®ång       ®   qu¶n  Þth«ng  tr   qua  µ  Õt  Ën  ña    v k lu c c¸c cuéc  äp  ña  éi ®ång  h c H  qu¶n  Þ ph¶i® îc ghi thµnh    tr       biªnb¶n. Chñ   äa  µ      t v th ký ph¶i li   ichÞu    ªn®í   tr¸chnhiÖ m   Ò   Ýnh  Ýnh    µ    vt ch x¸c v trung thùc  ña      c biªn b¶n  äp  éi ®ång  h H  qu¶n  Þ. tr   5. Thµnh    éi ®ång    viªnH   qu¶n  Þ cã  Òn  îccung  Êp    tr   quy ®  c c¸c th«ng    tin, tµiliÖu vÒ   ×nh  ×nh  µichÝnh, ho¹t®éng     t h t     kinh doanh  ña    c c«ng    tytheo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh  t i 83    nghiÖp. 6. Chi  Ý   ¹t®éng  ña  éi  ng    ph ho   c H ®å qu¶n  Þ,kÓ   tiÒn ¬ng  µ  ô  tr   c¶  l v ph cÊp,® îctÝnh  µo    Ý     v chiph qu¶n  ýcña  l  c«ng    ty.
 10. 10 §i Ò u  19. Ch Õ  ®é  tiÒn l ng cña thµnh   chuyªn tr¸ch vµ kiªm    ¬ viªn   nhiÖ m  ña  éi ®ång  c H  qu¶n  Þ tr 1. C¸c  µnh      th viªnchuyªn tr¸chcña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ hëng ¬ng  µ  ­ tr   l v th ëng theo  n¨m ¬ng  t øng  íihiÖu  v  qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c c«ng    chñ  ë  ÷u  ty,do  sh c«ng    tyquy  nh. ®Þ   2.C¸c  µnh      th viªnkiªm  Öm   ña  éi ®ång  nhi c H  qu¶n  Þhëng  ô  Êp  tr   ph c tr¸ch   nhiÖ m  theo quy  nh  ña  ñ  ë  ÷u, ® îcth ng ¬ng  ®Þ c ch s h     ë t øng  íihiÖu  v  qu¶  ¹t ho   ®éng  ña  c c«ng  ty. §i Ò u 20. §iÒu  Ön    ki tham    gia qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp kh¸c cña  ñ    Ch tÞch  éi ®ång  H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è   Chñ   Þch  éi  ng  t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c«ng   ty chØ   ® îc thµnh  Ëp    l hoÆc   ÷  gi c¸c  chøc danh  qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h c«ng    ty tr¸ch  nhiÖ m   ÷u  ¹n,c«ng      Çn  hh  ty cæ ph kh¸c khi® îc chñ  ë  ÷u      s h c«ng    í thiÖu  ty gi i   øng  ö  µo    c v c¸c chøc  danh  qu¶n  ýhoÆc   ö  µm  idiÖn  l  c l ®¹   ph¸p  ýcña  l  c«ng    ty ®èi víi Çn  èn  ãp  µo       ph v g v c¸cdoanh  nghiÖp kh¸c.   Vî hoÆc   ång,bè,m Ñ,  ch    con,anh,chÞ,em   étcña  ñ  Þch  éi ®ång        ru   Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è c«ng    ty kh«ng  îc gi÷ chøc  ®   danh  Õ   k to¸ntr ng,thñ quü  ¹ cïng c«ng   ë     t i   ty. §i Ò u    21. Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) vµ  é  ®è   b m¸y  óp viÖc gi   1. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ bæ   Ö m   ã  êih¹n  ét  êi trong  éi  ng  tr   nhi c th   m ng   H ®å qu¶n  ÞhoÆc   êikh¸clµm  tr   ng     Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  Þu  ®è ch tr¸chnhiÖm   ícHéi ®ång    tr     qu¶n  Þ vµ  tr   ph¸p luËtvÒ   iÒu  µnh  ¹t®éng  µng  µy  ña    ® h ho   h ng c c«ng    êng  îp §iÒu  Ö  ty.Tr h  l c«ng    ty kh«ng  quy  nh  ñ   Þch  éi  ng  ®Þ Ch t H ®å qu¶n  Þ lµ ngêi ®¹idiÖn  tr        theo   ph¸p  Ëtth×  lu   Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  µngêi®¹idiÖn  ®è l      theo ph¸p  Ëtcña  lu   c«ng ty. Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ëng ¬ng  ®è h l theo  n¨m  µ  Òn th ng ¬ng    v ti   ë t øng víi Öu   hi qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c c«ng    ty. 2.  ã  Tæng   Ph gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc) do  éi  ng  qu¶n  Þ    H ®å tr bæ nhiÖ m  ã  êih¹n  c th   theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Tæng  gi¸m  c  ®è (gi¸m ®èc).     Phã  Tæng   gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c)  óp  ®è gi Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è ®iÒu  µnh  h c«ng    ty theo  ©n  ph c«ng  µ  y  Òn  ña  v ñ quy c Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc), chÞu    tr¸ch nhiÖ m   íc Tæng     tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  Ò   Ö m   ô  îc ®è v nhi v®  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ph©n  ®è   c«ng  hoÆc   y  Òn. ñ quy 3. V¨n    phßng  µ    v c¸cban (hoÆc phßng) chuyªn m«n,      nghiÖp  ô  ã  v c chøc  n¨ng tham   u,  óp  Öc  éi  ng  m gi vi H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è trongqu¶n  ý, iÒu  µnh    l ® h c«ng  Öc. vi §i Ò u    Òn  ¹n,nhiÖm  ô  ña  22. Quy h   v c Tæng gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c«ng    ã  Òn  ¹n vµ  Öm  ô  ®è   tyc quy h   nhi v sau:
 11. 11 1. Quy Õt  nh     Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  µng  µy  ña  ®Þ c¸c v ®Ò li   ®Õ ho   h ng c c«ng  ty. 2. Tæ     chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  th   k ho kinh doanh,dù    u    chñ  ë  ÷u      ¸n ®Ç tdo  sh vµ  éi ®ång  H  qu¶n  ÞquyÕt  nh; quyÕt  nh    ù    u    Héi ®ång  tr   ®Þ   ®Þ c¸cd ¸n ®Ç tdo    qu¶n  Þ ph©n  Êp; tæ  tr   c   chøc  ùc hiÖn    Õt  nh  ña  éi ®ång  th   c¸c quy ®Þ c H  qu¶n  trÞ. 3.KiÕn  Þ  éi ®ång    ngh H   qu¶n  ÞquyÕt  nh: c¬  Êu  chøc,quy  Õ   tr   ®Þ   c tæ    ch qu¶n  ýnéibé  l     c«ng    Õn îcph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch dµih¹n vµ  µng  ty;chi l     i   ho       h n¨m  ña  c c«ng    ¬ng    ty,ph ¸n huy  ng  èn,ph¬ng    ªndoanh. ®é v   ¸n li   4. Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi c¸ch chøc    c¸c chøc danh qu¶n  ýc«ng    l  ty, trõc¸c chøc     danh  Héi ®ång  do    qu¶n  Þ bæ   Öm,  Ôn  Öm,  tr   nhi mi nhi c¸ch chøc;     ®Ò   Þ   éi  ng  ngh H ®å qu¶n  Þ bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,  tr   nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët th   lu   Phã Tæng  gi¸m  c  ã  ®è (Ph Gi¸m  c). ®è   5. Quy Õt  nh ¬ng  µ  ô  Êp  Õu  ã) ®èi  íingêi lao ®éng    ®Þ l v ph c (n c   v     trong  c«ng    Ó   c¸n bé  ty,k c¶    qu¶n  ýthuéc  Èm  Òn    Ö m   ña  l  th quy bæ nhi c Tæng   gi¸m  ®èc (Gi¸m  c). ®è 6. Tham   ù   d c¸c  éc  äp  ña  éi  ng  cu h c H ®å qu¶n  Þ.B¸o  tr   c¸o  éi  ng  H ®å qu¶n  ÞkÕt  tr   qu¶  ¹t®éng  ho   kinhdoanh  ña    c c«ng ty. 7. ChÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  éi  ng  s¸tc H ®å qu¶n  Þ,cña  ñ  ë  ÷u  tr   ch s h ®èi  íiviÖc  ùc  Ön    Òn  ¹n,nhiÖm   ô  v  th hi c¸c quy h  v theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy. n  8. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô    quy v nhi v kh¸c theo  Õt  nh  ña  éi  ng    quy ®Þ c H ®å qu¶n  trÞvµ  Òu  Ö    §i l c«ng ty. §i Ò u    Üa  ô,tr¸chnhiÖm  ña  23. Ngh v     c Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ã  Üa  ô  µ  Þu  ®è c ngh v v ch tr¸chnhiÖ m   íc Héi   tr     ®ång qu¶n  Þvµ  tr   ph¸p luËtvÒ   iÒu  µnh    ® h c«ng      tynh sau:   1.Thùc  Ön    Òn  µ  Ö m  ô  îcgiao m ét    hi c¸cquy v nhi v®    c¸ch trung thùc,m É n         c¸n v×  îÝch  ña    l  i c c«ng ty. 2. Kh«ng  îcl¹m  ông  a  Þ  µ  Òn  ¹n,sö  ông  µis¶n  ña    ®  d ®Þ v v quy h d t  c c«ng  ty ®Ó     thu  î riªng cho  l  i   b¶n  ©n, cho  êi kh¸c;kh«ng  îc ®em   µis¶n  ña  th   ng     ®  t  c c«ng    tycho  êikh¸c;kh«ng  îctiÕtlébÝ  Ët  ña  ng     ®       m c c«ng    õtr ng  îp ® îc ty,tr   ê h     Héi ®ång    qu¶n  ÞchÊp  Ën. tr   thu 3.Khic«ng       tykh«ng thanh        to¸n®ñ c¸ckho¶n  îvµ    Üa  ô  µis¶n  n   c¸cngh v t   kh¸c®Õ n   ¹n ph¶itr¶, ×:   h     th a)Ph¶ith«ng b¸o t×nh h×nh  µi Ýnh  ña           t  ch c c«ng    tÊtc¶  ñ  îbiÕt; tycho    ch n   b) Kh«ng  îc t¨ng tiÒn ¬ng, kh«ng  îc trÝch  î nhuËn    Òn  ëng  ®    l   ®  l i tr¶ ti th cho  c«ng  ©n    ña  nh viªnc c«ng    Ó   cho  êiqu¶n  ý; ty,k c¶  ng   l c) ChÞu    tr¸chnhiÖm     ©n  Ò   Öth¹ix¶y  ®èi víichñ  î do    c¸ nh v thi     ra      n   kh«ng  thùchiÖn  Üa  ô  ®Þnh  ¹c¸c®iÓ m   vµ  kho¶n  µy;   ngh v quy  t    i a  b  n d) KiÕn  Þ  Ön    ngh bi ph¸p kh ¾c  ôc  ã    ph kh kh¨n vÒ   µi Ýnh  ña    t  ch c c«ng  ty.
 12. 12 4. Trêng  îp viph¹m  Òu  Ö    h    §i l c«ng    Õt  nh  îtthÈm  Òn, l¹m  ty,quy ®Þ v  quy   dông  Òn  ¹n  ©y  Öth¹icho  quy hg thi     c«ng    µ  µ   íc th×  ty v Nh n   ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖ m   åi th ng  Öth¹ido  ×nh  ©y  theo  b   ê thi     m g ra  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   §iÒu  Ö  l c«ng   ty. 5.  êng  îp  iÒu  µnh  Tr h® h c«ng    ty kh«ng  t chØ     Ò   Õt  ®¹   tiªuv k qu¶  kinh  doanh  theo tho¶  Ën  îp  ng  thu h ®å hoÆc     ®Ó c«ng    ty thua  ç,m Êt  èn, kh«ng  l  v  b¶o  ¶m  ¬ng  èi Óu cho  êilao®éng, ®Ó   ra c¸csaiph¹m  Ò   ® l t  thi   ng       x¶y        v qu¶n  ýl  vèn,tµis¶n,vÒ   Õ     Õ        ch ®é k to¸n, Óm    µ    Õ      ki to¸nv c¸cch ®é kh¸cdo  ñ  ë  ÷u    ch s h quy  nh  ×  Ï kh«ng  îc th ng  ®Þ th s   ®   ë hoÆc   Þ   ö  ý theo  b x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt.   6. Trêng  îp  iÓn khai thùc  Ön  ù  ®Ç u   kh«ng  ng  Õ   ¹ch,   h tr     hi d ¸n  t ®ó k ho   tiÕn ®é,  Êtl ng dÉn  n       ch  î   ®Õ ®Ó c«ng    tythua lçth×,tuú theo møc  ,  Þ           ®é b c¸ch  chøc  hoÆc   åith ng  Öth¹itheo quy  nh  ña  b   ê thi       ®Þ c ph¸p luËt.   7.C¸c  Üa  ô    ngh v kh¸cdo    ph¸p luËtvµ  Òu  Ö      §i l c«ng   tyquy  nh. ®Þ M ô c  II  T æ  c h ø c q u ¶ n  lý C « N G  T Y  theo m «  h × n h  ch ñ  t Þ ch c«n g  ty §i Ò u    ñ  Þch  24. Ch t c«ng  ty 1.Chñ  Þch    t c«ng    chñ  ë  ÷u  tydo  s h c«ng      Ö m  ã  êih¹n. tybæ nhi c th     Chñ   Þch  t c«ng    ùc  Ön  ty th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý c«ng    µ  Þu  l  ty v ch tr¸ch   nhiÖ m   íc ngêi bæ   Ö m   µ  tr     nhi v ph¸p  Ët vÒ   ù  lu   s ph¸ttr Ón cña   i   c«ng    ty theo  m ôc    ñ  ë  ÷u  tiªuch s h c«ng    tygiao. 2.Chñ  Þch    t c«ng    ã  Òn  µ  Ö m  ô  tyc quy v nhi v sau: a) Quy Õt  nh  Õ   ¹ch kinhdoanh  µng    ®Þ k ho     h n¨m  ña  c c«ng  ty; b) Quy Õt  nh     Ö m,  Ôn   Ö m,  ®Þ bæ nhi mi nhi c¸ch chøc  µ  v quyÕt  nh   ®Þ møc  ¬ng, lî Ých  l    i kh¸c ®èi  íiGi¸m  c    v  ®è c«ng    ty sau    îc sù  Êp  Ën  khi ®   ch thu cña  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng    ty; c) Bæ   Öm,  Ôn  Öm,    nhi mi nhi khen  ëng, kû  ËtPhã  th   lu   Gi¸m  c  ®è c«ng    ty theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Gi¸m  c;®è d) Quy Õt  nh  ¬  Êu  chøc, quy  Õ   ®Þ c c tæ    ch qu¶n  ýnéi bé  l     c«ng      ty,biªn chÕ   é  b m¸y  qu¶n  ýc«ng  l  ty; ®) Quy Õt  nh  ù    u    ña  ®Þ d ¸n ®Ç tc c«ng    tytheo  ©n  Êp  ña  ñ  ë  ÷u  ph c c ch s h c«ng  ty; e) Quy Õt  nh    îp  ng  ®Þ c¸c h ®å mua,    b¸n,vay,cho    vay  ã    Þ díi50%   c gi¸tr     tæng    Þtµi gi¸tr     s¶n  îcghitrongsæ   Õ     ña  ®     k to¸nc c«ng    tyhoÆc   ûlÖ  t   kh¸cnhá    h¬n  theo quy  nh  ¹ §iÒu  Ö    ®Þ t i l c«ng ty; g) Th«ng qua quyÕt  to¸n tµichÝnh  µng     h n¨m;  ¬ng  sö  ông  î ph ¸n  d l  i nhuËn sau  Õ  thu hoÆc   ö  ýc¸c kho¶n  çtrong qu¸ tr×nh kinh doanh  Gi¸m  x l    l         do  ®èc    Þ    ×nh chñ  ë  ÷u  ®Ò ngh ®Ó tr   s h c«ng    ty phª  Öt;thùc hiÖn  Öc  duy     vi c«ng  bè  c«ng khaic¸cb¸o c¸o tµi Ýnh           ch theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph h)  Ó m     Ki tra,gi¸m    s¸t Gi¸m  c  ®è trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi c¸c quyÒn   µ  v nhiÖ m  ô  ña  ×nh; vc m  
 13. 13 i)§ Ò   Þ  ñ  ë  ÷u    ngh ch s h c«ng    Õt  nh    Ên    ty quy ®Þ c¸c v ®Ò kh¸c vîtthÈm      quyÒn  ña  ñ  Þch  c Ch t c«ng  ty; k)Thùc  Ön    Õt ®Þnh  ña  ñ  ë  ÷u    hi c¸cquy   c ch s h c«ng   ty; l)B¸o    c¸o  ñ  ë  ÷u  ch s h c«ng    Õt  ty k qu¶  µ  ×nh  ×nh  ¹t ®éng  vt h ho   kinh  doanh  ña  c c«ng    ty; m) C¸c  Òn  µ  Öm   ô  quy v nhi v kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  Òu  lu   §i lÖ  c«ng  ty. 3. Chñ   Þch    t c«ng    typh¶i®¸p    øng    Èn  µ  ùc hiÖn    Üa  ô  tiªuchu v th   c¸c ngh v quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 16  ®Þ n 4. Chñ   Þch    t c«ng    îc hëng ¬ng  ty ®   l theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    1  19 NghÞ   nh  µy.  ®Þ n    §i Ò u    25. Gi¸m  c  ®è c«ng    µ  é  tyv b m¸y  óp viÖc gi   1. Chñ   Þch    t c«ng    ã  Ó  tyc th kiªm  Gi¸m  c  ®è hoÆc     Ö m   ã  êih¹n  bæ nhi c th   ngêikh¸clµm      Gi¸m  c  ®è sau    îcsù  Êp  Ën  ña  ñ  ë  ÷u  khi®   ch thu c ch s h c«ng  ty. Gi¸m  c  Þu  ®è ch tr¸chnhiÖm   ícChñ   Þch    tr   t c«ng    µ  tyv ph¸p  ËtvÒ   iÒu  lu   ® hµnh  ¹t®éng  ña  ho   c c«ng    êng  îp §iÒu  Ö  ty.Tr h  l c«ng    tykh«ng  quy  nh  ñ  ®Þ Ch tÞch c«ng    µ ngêi ®¹i diÖn  ty l      theo ph¸p  Ëtth×  lu   Gi¸m  c  µ ngêi ®¹i diÖn  ®è l      theo ph¸p luËtcña       c«ng  ty. Gi¸m  c  ëng ¬ng  ®è h l theo n¨m  µ  Òn  ëng ¬ng  v ti th t øng  íihiÖu  v  qu¶  ¹t ho   ®éng  ña  c c«ng ty. 2. Phã     Gi¸m  c  Chñ   Þch  ®è do  t c«ng      Ö m   ã  êih¹n  ty bæ nhi c th   theo    ®Ò nghÞ  ña  c Gi¸m  c. ®è   Phã Gi¸m  c  óp Gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è gi   ®è ® h c«ng    tytheo  ©n  ph c«ng  µ  y  vñ quyÒn  ña  c Gi¸m  c; chÞu  ®è   tr¸chnhiÖm   ícGi¸m  c  Ò   Ö m   ô  îcGi¸m    tr   ®è v nhi v®  ®èc  ©n  ph c«ng  hoÆc   y  Òn. ñ quy 3.V¨n    phßng  µ    v c¸cphßng  chuyªnm«n,    nghiÖp  ô  ã  v c chøc  n¨ng tham  u, m  giópviÖc  ñ  Þch c«ng      Ch t   ty,Gi¸m  c  ®è trongqu¶n  ý, iÒu  µnh    l  ® h c«ng  Öc. vi §i Ò u    Òn  ¹n,nhiÖm  ô  ña  26. Quy h  v c Gi¸m  c  ®è Gi¸m  c  ®è c«ng    ã  Òn  ¹n vµ  Öm  ô  tyc quy h   nhi v sau: 1. Quy Õt  nh     Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  µng  µy  ña  ®Þ c¸c v ®Ò li   ®Õ ho   h ng c c«ng  ty. 2.Tæ     chøc  ùchiÖn  Õ   ¹ch kinhdoanh  µ    ù    u    ña  th   k ho     v c¸cd ¸n®Ç tc c«ng  ty. 3. Quy Õt  nh    Ö m,  Ôn  Ö m,    ®Þ bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ët, th   lu  møc ¬ng  l vµ  ô  Êp  i víi   ph c ®è     chøc  c¸c danh qu¶n  ýtrong c«ng    õc¸c chøc  l    ty,tr     danh    do Chñ   Þch  t c«ng      Öm,  Ôn  Öm,  tybæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  Ët; th   lu   Õt  nh   quy ®Þ møc ¬ng,phô  Êp  i víi êilao®éng  l   c ®è     ng     trongc«ng    ty. 4. Quy Õt  nh      ®Þ gi¸mua,    gi¸b¸n s¶n  È m   µ  Þch  ô  ph vd v theo  ©n  Êp  ph c cña  ñ   Þch  Ch t c«ng    idiÖn  ty;®¹   c«ng    ý  Õt    îp  ng  ©n  ù  µ  ty k k c¸c h ®å d s v kinh  tÕ  theo ph©n  Êp  µ  y  Òn  ña  ñ  Þch    c v ñ quy c Ch t c«ng  ty.
 14. 14 5.  ©y   ùng  Õn îc ph¸ttr Ón,kÕ   ¹ch  µi h¹n  µ  µng  X d chi l     i   ho d  vh n¨m  ña  c c«ng    ¬ng    ty,ph ¸n huy  ng  èn,dù    u  ,ph¬ng    ªndoanh,®Ò       ®é v   ¸n ®Ç t  ¸n li     ¸n tæ chøc  qu¶n  ýcña  l  c«ng ty.     Ò   Þ  ñ   Þch  6. § ngh Ch t c«ng      Ö m,  Ôn  Ö m,  tybæ nhi mi nhi khen  ëng, kû  th   luËt  ã   Ph Gi¸m  c. ®è   7. KiÓ m       n  Þ  ùcthuéc thùc hiÖn    nh    trac¸c ®¬ v tr       c¸c ®Þ møc,    Èn, tiªuchu   ®¬n    gi¸quy  nh  ®Þ trong néibé      c«ng  ty. 8.Tæ     chøc  ùc hiÖn    Õt ®Þnh  ña  ñ  Þch  th   c¸cquy   c Ch t c«ng  ty. 9. B¸o    ñ  Þch    c¸o Ch t c«ng    Ò   Õt  tyv k qu¶  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c c«ng  ty. 10. C¸c  Òn  µ  Ö m   ô    quy v nhi v kh¸c theo  Õt  nh  ña  ñ   Þch    quy ®Þ c Ch t c«ng  tyvµ  Òu  Ö    §i l c«ng  ty. 11. Ch Þu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    ña  ñ   Þch  s¸tc Ch t c«ng    ña  ñ  ë  ÷u  ty,c ch s h ®èi víi Öc  ùc hiÖn    Òn  ¹n,nhiÖm  ô     vi th   c¸cquy h  v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     12. Gi¸m  c    ®è c«ng    ùc  Ön  Üa  ô  ty th hi ngh v theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 23 NghÞ   nh  µy. ®Þ n C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 27. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  ®Þ n c hi l     sau  (mêil¨m)ngµy,kÓ   õ ngµy  15       t  ký. Trêng  îp  ã  ù  h c s kh¸c nhau  ÷a    gi quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  µy  íiquy  ®Þ n v  ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 02/2000/N§­   Ò   ¨ng  ý  CP v ® k kinh doanh  µ  v NghÞ   ®Þnh  è  s 03/2000/N§­   µy  th¸ng02  CP ng 03    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   íng c Ch ph v h   dÉn    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët  thih m s® c Lu Doanh  nghiÖp  ×  dông  th ¸p  theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy. t i ®Þ n §i Ò u    28. Tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn   tæ  th   1. C¸c  é: K Õ   ¹ch vµ  Çu ,Tµi chÝnh, Lao  ng    ¬ng    B   ho   § t      ®é ­ Th binh vµ      X∙ héi,Ban      Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ã  b Ch ph c tr¸chnhiÖ m   íng  Én  ùc  Ön    h d th hi NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  µ    chøc  µchñ  ë  ÷u  v c¸ctæ  l  s h hoÆc   îcuû  Òn  µ®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  ®   quy l    ch s h c«ng    tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  ét  µnh    Þu    h h m th viªnch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih NghÞ   ®Þnh  µy. n  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  K ho v§ t c tr¸chnhiÖ m     theo  âi thùc  Ön  d  hi NghÞ   nh   ®Þ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2