Nghị định 64/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
218
lượt xem
48
download

Nghị định 64/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 64/2001/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 64/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  64/2001/N§­C P  n g µ y   20 th¸ng  9 n¨ m  2001 V Ò  h o ¹t ® é n g  thanh to¸n q u a   c¸c t æ   h ø c   c c u n g   n g   Þ c h   ô  thanh to¸n ø d v ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËtNg©n  µng  µ  ícViÖtNam   µy  th¸ng12  cø    h Nh n     ng 12    n¨m  1997; C¨n    Ët C¸c  chøc  Ýn  ông  µy  th¸ng12  cø Lu   tæ  td ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    èit ng,ph¹m      ông 1. §  î   vi¸p d 1. NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   ¹t®éng  ®Þ v ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,  bao  å m: g a) M ë   µikho¶n,thùc hiÖn  Þch  ô    t      d v thanh to¸n,tæ    chøc  µ  v tham      gia c¸c h Ö   èng  th thanh    ña  chøc  to¸nc tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n; b) M ë   µikho¶n,sö  ông  Þch  ô    t   d d v thanh    ña  êisö  ông  Þch  ô  to¸nc ng   d d v thanh to¸n. 2.NghÞ   nh  µy    ông    ®Þ n ¸p d cho    ¹t®éng  c¸cho   thanh    to¸ntrongnícvµ  èc      qu tÕ qua    chøc  c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ùc hiÖn      to¸nth   trªnl∙nhthæ  Öt Vi   Nam.  äi  ¹t®éng  M ho   thanh    to¸nqua    chøc  c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n ph¶itu©n  ñc¸cquy  nh  ña  Þ   nh  µy  µ    th     ®Þ c Ngh ®Þ n v ph¸p luËtkh¸ccã  i         l ªn quan. §i Ò u    2. Qu¶n  ýNhµ  ícvÒ   ¹t®éng  l  n   ho   thanh    to¸n Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt  h Nh n   Nam   ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc l  n  trongho¹t®éng     thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh     to¸n: 1. Nghiªn cøu, ®Ò   Êt  Ýnh      xu ch s¸ch khuyÕn  Ých  ë   éng  µ  kh mr v ph¸t   tr Ónthanh    i  to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt. d    2. Ban  µnh  h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët vÒ   lu   thanh to¸n theo  Èm     th quyÒn. 3. C Êp   Ðp,  nh    ph ®× chØ   ¹t®éng  ho   thanh    i  íic¸c tæ  to¸n ®è v     chøc  Ýn  t dông  µ    chøc  v c¸ctæ  kh¸c.
  2. 2 4. KiÓ m       tra,thanh    µ  ö  ýtheo  Èm   Òn  i  íic¸c hµnh      trav x l   th quy ®è v     vivi ph¹m ph¸p  Ëtcña  chøc  lu   tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n vµ  êi sö  ông    ng   d dÞch  ô  v thanh  to¸n. §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  NghÞ   nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau  : 1. Ho¹t®éng      thanh    µ viÖc  ë   µikho¶n,thùc hiÖn  Þch  ô  to¸nl   m t      d v thanh  to¸n,tæ    chøc  µ  v tham      Ö   èng  gia c¸ch th thanh    ña    chøc  to¸nc c¸ctæ  cung    øng dÞch  ô  v thanh    µ  Öc  ë   µikho¶n,sö  ông  Þch  ô  to¸nv vi m t    d d v thanh    ña  ­ to¸nc ng êisö  ông  Þch  ô   d d v thanh to¸n. 2. Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    µ Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt to¸n l   h Nh n     Nam   íi y  äilµNg ©n  µng  µ   íc), ©n  µng,tæ  (d  ®© g     h Nh n   ng h   chøc kh¸c ® îc  µm     l dÞch  ô  v thanh to¸n. 3. Ng êisö  ông  Þch  ô     d d v thanh    µtæ  to¸nl   chøc,c¸ nh©n  ùc hiÖn     th   giao  dÞch  thanh    to¸nqua    chøc  c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n. 4. Giao  Þch  d thanh to¸n lµ viÖc  ùc  Ön     th hi nghÜa  ô    Òn  v tr¶ ti hoÆc   chuyÓn  Òn gi÷a tæ  ti     chøc,c¸nh©n.    5.  Þch  ô  D v thanh  to¸n lµ viÖc     cung øng  ¬ng  Ön  ph ti thanh  to¸n,thùc     hiÖn giao  Þch  d thanh    to¸ntrong nícvµ  èc  Õ, thùc hiÖn    é, chihé  µ      qu t     thu h     v c¸clo¹ dÞch  ô   i   v kh¸cdo  ©n  µng  µ   ícquy  nh  ña    chøc    Ng h Nh n   ®Þ c c¸ctæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ntheo yªu cÇu  ña  êisö  ông  Þch  ô     c ng   d d v thanh  to¸n. 6. Tæ     chøc  kh¸c ® îclµm  Þch  ô     d v thanh    µtæ  to¸nl   chøc  îcc¬  ®   quan  µ  nh níccã  Èm  Òn  phÐp  ùchiÖn  ét    th quy cho  th   m hoÆc   ét  è  Þch  ô  m sd v thanh  to¸n.   7.  ¬ng  Ön  Ph ti thanh  to¸n lµ tiÒn  Æt   µ     m v c¸c  ¬ng  Ön  ph ti thanh  to¸n   kh«ng  ïng tiÒn m Æt   îcsö  ông  d    ® d nh»m   ùc hiÖn  th   giao dÞch    thanh  to¸n. 8. Tµikho¶n     thanh    µtµikho¶n  ngêisö  ông  Þch  ô  to¸nl     do   d d v thanh    to¸n m ë   ¹    chøc  t ic¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n ®Ó   ùc  Ön    th hi giao  Þch  d thanh    to¸ntheo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n 9. Chñ   µikho¶n  µ ngêi® øng    ë   µikho¶n.§èivíitµikho¶n  ña      t  l    tªnm t         c c¸ nh©n, chñ  µikho¶n  µ c¸ nh©n  øng    ë   µikho¶n.§èivíitµikho¶n  ña    t  l    ® tªnm t         c tæ chøc,chñ  µikho¶n  µngêi®¹idiÖn    t  l     theo ph¸p luËthoÆc   idiÖn       ®¹   theo  y  ñ quyÒn  ña  chøc  ë   µi c tæ  m t  kho¶n. 10.§ång  ñ  µi   ch t   kho¶n  µhaihay  Òu  êicïng®øng    ë   µi l     nhi ng     tªnm t   kho¶n. 11.L Önh    thanh    µlÖnh  ña  ñ  µikho¶n  i víi chøc  to¸nl   c ch t   ®è     tæ  cung    øng dÞch  ô  v thanh    íih×nh  to¸nd   thøc chøng  õ giÊy,chøng  õ ®iÖn  ö hoÆc     t    t  t  c¸c h×nh thøc kh¸c theo    quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íccã  Èm  Òn      nh n   th quy ®Ó yªu cÇu  chøc    ùc hiÖn  tæ  ®ã th   giao dÞch    thanh to¸n. 12. ThÊu    µ viÖc  êi sö  ông  Þch  ô    chi l   ng   d d v thanh to¸n chi vîtsè  Òn       ti   m × nh  ã    µikho¶n  c trªnt   thanh      ö  ông  Þch  ô  to¸nkhis d d v thanh  to¸n. §i Ò u    p  ông  iÒu  cquèc  Õ,tËp  4. ¸ d ® í  t  qu¸n  èc  Õ  qu t trong ho¹t®éng     thanh    íi ícngoµi to¸nv     n
  3. 3 1. Trong  ¹t®éng    ho   thanh    èc  Õ,tr ng  îp ®iÒu  cquèc  Õ  µ   ­ to¸nqu t   ê h   í  tm n ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   ý  Õt    ho x∙h   ngh Vi   k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh   ®Þ kh¸c víiquy  nh     ®Þ trong NghÞ   nh  µy,th×    ông    ®Þ n   ¸p d quy  nh  ña  iÒu  c ®Þ c® í  quèc  Õ  . t ®ã 2. C¸c    bªn tham    ¹t®éng  gia ho   thanh    èc  Õ  ã  Ó  to¸nqu t c th tho¶  Ën    thu ¸p dông  Ëp  t qu¸n  èc  Õ  Õu  Ëp  qu t n t qu¸n    ®ã kh«ng    tr¸ph¸p  ËtnícCéng  µ    i lu     ho x∙ héichñ  Üa  ÖtNam.   ngh Vi   C h ¬ n g  II m ë  v µ  s ö  d ô n g  t µi h o ¶ n  thanh to¸n  k §i Ò u    ë   µikho¶n  5. M t   thanh  to¸n 1.  ©n   µng  µ   íc m ë   µikho¶n  Ng h Nh n   t  thanh to¸n cho    chøc  Ýn    c¸c tæ  t dông trong  íc,c¸c tæ  n     chøc  kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh  to¸n vµ    ©n     c¸c ng hµng  ícngoµi, chøc  Òn tÖ,ng©n  µng  èc  Õ. n   tæ  ti     h qu t Ng ©n   µng  µ   íc ® îc m ë   µikho¶n  h Nh n     t   thanh    ¹    ©n  µng  íc to¸n t i ng c¸c h n  ngoµi, chøc  Òn tÖ,ng©n  µng  èc  Õ.  tæ  ti     h qu t 2. C¸c  chøc  Ýn  ông  µ ng©n  µng  ë   µikho¶n    tæ  td l  h m t  thanh    to¸ncho    c¸c tæ  chøc  Ýn  ông  td kh¸c,tæ    chøc  kh¸c vµ    ©n. Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i nhµ    c¸ nh   h th m  nícm ë   µikho¶n    t  thanh    to¸ncho Kho  ¹c Nhµ   ícë  Ön, thÞ    b  n   huy   x∙kh«ng ph¶i  lµtØnh  þ.   l Tæ  chøc  Ýn  ông  ë   µikho¶n  td m t  thanh to¸n t¹  ©n   µng  µ   íc vµ   i Ng h Nh n   c¸cng©n  µng.Tæ     h   chøc  Ýn  ông  µng©n  µng  îcm ë   µikho¶n  td l  h ®   t  thanh    to¸n t¹  ©n   µng  íc ngoµi khi ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  ùc  Ön  ing h n      h Nh n   ph th hi dÞch  ô  v thanh    èc  Õ. to¸nqu t 3. Kho  ¹c  µ   íc m ë   µikho¶n    b Nh n   t  thanh to¸n t¹  ©n   µng  µ   íc.ë   i Ng h Nh n   huyÖn, thÞ      x∙kh«ng  ph¶ilµtØnh  þ,Kho  ¹c Nhµ   ícm ë   µikho¶n     l  b  n   t  thanh    to¸n t¹ m ét  ©n  µng  ¬ng  ¹inhµ  íc.   i ng h th m  n 4.C¸c  chøc    tæ  kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh    ë   µikho¶n  to¸nm t   thanh    to¸n cho  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh    to¸ntheo quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íccã  nh n   thÈm  Òn. quy 5. Ng êi sö  ông  Þch  ô     d d v thanh to¸n cã  Òn  än  ©n  µng  µ      quy ch ng h v c¸c tæ chøc  kh¸c ® îclµm  Þch  ô     d v thanh      ë   µikho¶n  to¸n®Ó m t   thanh to¸n,trõtr    ­ êng  îp ph¸p luËtcã  h      quy  nh  ®Þ kh¸c.   §i Ò u    ö  ông  µikho¶n  µ  û  Òn  ö  ông  µikho¶n 6. S d t  v u quy s d t  1.  ñ   µikho¶n  ã  Òn  ö  ông  è  Òn    µikho¶n  Ch t   c quy sd s ti trªnt   thanh to¸n  th«ng qua    Önh  c¸c l thanh    ï hîp víiquy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc to¸nph       ®Þ c Ng h Nh n   vµ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li     2. Chñ   µikho¶n  ã  Üa  ô  ©n  ñ      t  c ngh v tu th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh   ®Þ nµy  µ  v ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan       li   trong viÖc  ö  ông  µikho¶n    sd t  thanh  to¸n. 3. Chñ   µikho¶n  îc ñy  Òn    t  ®   quy cho  êi kh¸c b»ng    ng     v¨n b¶n  ö  ông  µi sd t  kho¶n theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Ng êi ® îc uû  Òn  ã  Òn  ¹n  µ  lu       quy c quy hv
  4. 4 nghÜa  ô   chñ  µikho¶n  v nh t  trong  ¹m    îc uû  ph vi ®   quyÒn  µ  v kh«ng  îc ñy  ®  quyÒn  ¹cho  êithø  l  i ng   ba. §i Ò u 7.  ö   ông  µ  y  Òn  ö  ông  µikho¶n  ña  ng  ñ  µi Sd v ñ quy sd t  c ®å ch t   kho¶n Ngoµi c¸c quy  nh  ¹  Òu  trªn®©y,  Öc  ö  ông  µikho¶n  µ  y     ®Þ ti §i 6    vi s d t  vñ quyÒn  ö  ông  µikho¶n  ña  ng  ñ  µikho¶n  sd t  c ®å ch t   cßn  ph¶itu©n    theo      c¸cquy ®Þnh sau : 1. M äi    giao  Þch  d thanh      µikho¶n  to¸ntrªnt   chØ  îc thùc hiÖn    ã  ù  ®    khic s chÊp  Ën  ña  Êtc¶  ÷ng  êilµ®ång  ñ  µikho¶n. thu c t   nh ng     ch t   2. §ång  ñ  µikho¶n  îc ñy  Òn    ch t   ®   quy cho  êi kh¸c sö  ông  µikho¶n  ng    d t  trong  ¹m    Òn  µ  ph vi quy v nghÜa  ô  ña  × nh.  Öc  y  Òn  vc m Vi ñ quy ph¶i ® îc lËp     thµnh    v¨n b¶n theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.      3. Trêng  îp  ét  ng  ñ  µikho¶n  Þ   Õt, bÞ     h m ®å ch t   b ch   tuyªn bè  Êt  Ých   m t hoÆc   Êt  m n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù  ×  Òn  ö  ông  µikho¶n  µ  Üa  l  vid s th quy sd t  v ngh vô ph¸tsinh tõ viÖc  ö  ông  µikho¶n  ña  êi ®ã   îc thùc  Ön       sd t  c ng   ®   hi theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.     §i Ò u    µi kho¶n  8. T   thanh to¸n,®iÒu  Ön,thñ tôc m ë   µ  ö  ông  µi   ki       v s d t  kho¶n  thanh  to¸n Lo¹itµikho¶n     thanh  to¸n,tÝnh  Êt tµikho¶n    ch     thanh to¸n,®iÒu  Ön,thñ   ki     tôc m ë   µ  ö  ông  µikho¶n    vsd t  thanh    tæ  to¸ndo  chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸nquy  nh  ïhîp víi   ®Þ ph       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   ícvµ    ®Þ c Ng h Nh n   c¸cquy  nh   ®Þ kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËt.     §i Ò u    9. Phong    µikho¶n to¶ t   1. Tµi kho¶n     thanh    Þ   to¸n b phong    ét  Çn  to¶ m ph hoÆc   µn  é  è  Òn to b s ti   cã    µikho¶n  trªnt   trongc¸ctr ng  îp sau     ê h   : a)    ã  Khi c tho¶  Ën  ÷a chñ  µikho¶n  µ  chøc  thu gi   t  v tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n; b)    ã  Õt  nh  Khi c quy ®Þ hoÆc  yªu  Çu  c b»ng v¨n b¶n  ña  êi cã  Èm   c ng   th quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;     c)C¸c  êng  îp kh¸cdo    tr h    ph¸p luËtquy  nh;    ®Þ 2.ViÖc    phong    µi to¶ t   kho¶n  thanh    Ê m       to¸nch døtkhi: a)  Õt  óc thêih¹n  K th     tho¶  Ën  thu phong    µikho¶n  ÷a chñ  µikho¶n  to¶ t   gi   t  vµ  chøc  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n; b)  êi cã  Èm   Òn  Ng   th quy theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ra  Õt  nh   lu   quy ®Þ hoÆc     Çu  Ê m     Öc  yªu c ch døt vi phong to¶; c)Theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.  
  5. 5 §i Ò u    ãng  µikho¶n 10. § t  1.    Tæ chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n ®ãng  µikho¶n    t  thanh to¸n   trongc¸ctr ng  îp sau     ê h   : a) Khichñ  µi    t  kho¶n    Çu; yªu c   b)Khic¸nh©n  ã  µ       c ti kho¶n  Þ  Õt,m Êt  ÝchhoÆc  Êt    ùchµnh    ©n   b ch   t  m n¨ngl   vid sù;   c) Khi tæ      chøc  ã  µikho¶n  Êm     ¹t®éng  c t  ch døt ho   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2. Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    îc quyÒn  Õt  nh  Öc  to¸n®   quy ®Þ vi ®ãng  µikho¶n    ñ  µikho¶n    ¹m  t  khich t   viph ph¸p  Ëttrong thanh    lu     to¸nhoÆc     vi ph¹m tho¶  Ën  íitæ  thu v   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n;hoÆc     µi   khi t   kho¶n  ã  è    Êp  µ  c s d th v kh«ng  ¹t®éng  ho   trong thêih¹n  Êt  nh     nh ®Þ theo    quy ®Þnh  ña  chøc  c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  . to¸n 3. Sau    µikho¶n  îc ®ãng,  è      khit   ®  s d cßn  ¹ trªntµikho¶n  îc xö  ýnh  li       ®   l  sau  : a) Chi    tr¶theo yªu  Çu  ña  ñ  µikho¶n  c c ch t   hoÆc   êi ® îc thõa  Õ,  i ng     k ®¹   diÖn  õa  Õ   th k trong tr ng  îp chñ  µikho¶n  µ c¸ nh©n  Õt   ê h   t  l    ch hoÆc   êigi¸m  ng   hé trongtr ng  îp chñ  µikho¶n  µc¸nh©n  Êt   ê h   t  l    m n¨ng  ùchµnh    ©n  ù; l  vid s  b) Chi tr¶theo quyÕt ®Þnh  ña  µ ¸n;          c to   c) Qu¶n  ý theo    l  quy  nh  ña  chøc  ®Þ c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n ®èi  íitr ng  îp  µikho¶n  Þ   ng  v  ê h t   b ®ã theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  µ   2  nm chñ  µikho¶n,ngêi® îcthõa  Õ,  idiÖn  õa  Õ   t       k ®¹   th k hoÆc   êigi¸m  é  ng   h kh«ng  nhËn  ¹sè  Òn cßn  ¹trªntµikho¶n  l   ti   i l      i sau    chøc  khitæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n ®∙    th«ng  b¸o  Ò   Öc  ng  µikho¶n  v vi ®ã t  b»ng v¨n b¶n cho  ñ  µikho¶n, ch t     ngêi® îcthõa kÕ,  idiÖn  õa kÕ        ®¹   th   hoÆc   êigi¸m  é  Õt. ng   h bi C h ¬ n g  III s ö  d ô n g  v µ  th ù c hi Ö n  d Þ c h  v ô  thanh to¸n                                       §i Ò u    Þch  ô  11. D v thanh  to¸n 1.C¸c  Þch  ô    d v thanh    to¸nbao  å m   g : a) Cung    øng  ¬ng  Ön thanh  ph ti   to¸n; b) D Þch  ô    v thanh    to¸ntrong níc;   c)D Þch  ô    v thanh    èc  Õ; to¸nqu t d) D Þch  ô    é,chihé;   v thu h     ®)  Þch  ô  D v thanh    to¸nkh¸cdo  ©n  µng  µ   ícquy  nh.   Ng h Nh n   ®Þ 2.C¸c  Þch  ô    d v thanh    ùc hiÖn  to¸nth   theo quy  nh    ®Þ sau  : a) Ng ©n   µng  µ   íc® îcthùc hiÖn  µn  é    Þch  ô    h Nh n       to b c¸c d v thanh    ¹ to¸nt i   kho¶n  §iÒu  µy  1  n cho    chøc  Ýn  ông  c¸c tæ  td trong níc,c¸c tæ        chøc  kh¸c ® îc   
  6. 6 lµm  Þch  ô  d v thanh    µ  ©n  µng  ícngoµi, chøc  Òn tÖ,ng©n  µng  to¸nv ng h n   tæ  ti     h quèc  Õ; t b) Ng ©n  µng  îcthùc hiÖn    Þch  ô    h ®    c¸cd v thanh    to¸nsau  y  ®© : ­ Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v thanh    to¸nquy  nh  ¹    iÓ m       kho¶n    ®Þ ti ® c¸c a, b, d  1 §iÒu  µy  n cho    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td kh¸c,tæ    chøc  µ    ©n; v c¸nh ­ Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v thanh    to¸nquy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti® c  1  n cho    chøc  Ýn  ông  c¸ctæ  td kh¸c,tæ    chøc  µ    ©n  Õu  îcNg ©n  µng  µ   v c¸nh n ®  h Nh níccho  Ðp;   ph   ­ Thùc  Ön  Þch  ô    hi d v thanh    to¸nkh¸cquy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t  i ® kho¶n  §iÒu  1  nµy  theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc;   ®Þ c Ng h Nh n c) C¸c  chøc    tæ  kh¸c ® îc Ng ©n   µng  µ   íc cho  Ðp  ùc  Ön  ét     h Nh n   ph th hi m hoÆc   ét  è  Þch  ô  m sd v thanh    to¸nquy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  1  n cho      c¸c tæ chøc,c¸nh©n  Õu  ¸p     n ® øng  y      iÒu  Ön  ®Ç ®ñ c¸c® ki sau  y  ®© : ­ ViÖc  ùc hiÖn  Þch  ô    th   d v thanh    µ cÇn  Õtvµ  ã  ªnquan  to¸nl   thi   c li   chÆt  chÏvíi ¹t®éng  Ýnh;      ho ch ­ §¸p    øng    iÒu  Ön  Ët chÊt phïhîp víi c¸c® ki v           cÇu  ña  Öc  ùc hiÖn  yªu  c vi th   dÞch  ô  v thanh  to¸n; ­Cã   i ngò    é    Óu  Ò   ¹t®éng    ®é   c¸n b am hi v ho   thanh  to¸n. §i Ò u    ¬ng  Ön thanh    12. Ph ti   to¸n C¸c  ¬ng  Ön thanh    ph ti   to¸nbao  å m    g : a) TiÒn  Æt;   m b) S Ðc;   c)L Önh      chihoÆc   y  Ö m    ñ nhi chi; d) ñy  Ö m    nhi thu; ®)  Îng©n  µng; Th   h e) C¸c  ¬ng  Ön thanh      ph ti   to¸nkh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    13. Cung  øng  Òn m Æt   ti     C¸c  chøc  tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n cã  Üa  ô  ¸p    ngh v ® øng  y  ®Ç ®ñ,  Þp  êic¸cyªu cÇu  öivµ  óttiÒn m Æt   ña  êisö  ông  Þch  ô  k th       g  r    c ng   d d v thanh  to¸nphïhîp víi        quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    ö  ông  Þch  ô  14. S d d v thanh    to¸n  Ng êi sö  ông  Þch  ô   d d v thanh    îc lùa chän  µ  ö  ông    Þch  ô  to¸n®     vsd c¸c d v thanh    tæ  to¸ndo  chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸ncung  Êp  ï hîp víi   c ph       quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.  
  7. 7 §i Ò u  .§¶m   kh¶  15   b¶o  n¨ng  thanh  to¸n Ng êi sö  ông  Þch  ô   d d v thanh to¸n ph¶i b¶o  ¶m   ã    Òn    µi     ® c ®ñ ti trªn t   kho¶n  thanh to¸n ®Ó   ùc  Ön  Önh    th hi l thanh to¸n m µ   ×nh  ∙  Ëp,trõ tr ng    m ® l    ê hîp cã    tho¶ thuËn  Êu    íi chøc    th chiv  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n. §i Ò u    ùc  Ön  Önh  16. Th hi l thanh  to¸n Tæ   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Üa  ô  ùc hiÖn  y  ,  to¸nc ngh v th   ®Ç ®ñ kÞp  êilÖnh  th   thanh    ña  êisö  ông  Þch  ô  to¸nc ng   d d v thanh    ï hîp víi   to¸nph       quy ®Þnh  hoÆc  tho¶ thuËn  ña  chøc    c tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    i víi ­ to¸n®è     ng êisö  ông  Þch  ô   d d v thanh    ng  to¸nnh kh«ng    tr¸ph¸p luËt. i   §i Ò u17.PhÝ   Þch  ô    d v thanh  to¸n Tæ  chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh    îc quyÒn    Ý  ña  êi sö  to¸n®   thu ph c ng   dông  Þch  ô  d v thanh  .Møc  Ý  Þch  ô  to¸n  ph d v thanh    tæ  to¸ndo  chøc cung    øng dÞch  ô  v thanh    to¸nquy  nh  µ  ®Þ v niªm  Õt  y c«ng  khai.   §i Ò u    åith ng  Öth¹i 18. B   ê thi   Tæ   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,ngêisö  ông  Þch  ô     d d v thanh    to¸n cã tr¸chnhiÖ m   åi th ng  Öth¹in Õu  ©y  Öth¹icho    b   ê thi     g thi     bªn  ªnquan  vi li   do    ph¹m  quy  nh  ®Þ hoÆc   tho¶ thuËn  ÷a tæ    gi   chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n vµ  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh  to¸n.    §i Ò u      Õt  19. Gi¶iquy tranhchÊp   Trêng  îp  ã  h c tranh  Êp  ÷a  êi sö  ông  Þch  ô  ch gi ng   d d v thanh  to¸n vµ      tæ chøc cung  øng  Þch  ô  d v thanh to¸n,tr c tiªnc¸c bªn  ªnquan  Çn    Õt    í      li   c gi¶iquy tranh  Êp  ch b»ng tho¶  Ën. Trêng  îp  thu   h tranh  Êp  ch kh«ng    gi¶iquyÕt  îc ®  b»ng  tho¶  Ën, viÖc    Õt  thu   gi¶iquy tranh chÊp  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  .§¶m   an  µn  20   b¶o  to trong thanh    to¸n Tæ  chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n ® îc quy  nh      ®Þ c¸c  Ön  bi ph¸p   ®¶m  b¶o  toµn  an  trong ho¹t®éng      thanh to¸n.Ng êi sö  ông  Þch  ô     d d v thanh  to¸ncã  Üa  ô  ©n  ñ    Ön    ngh v tu th c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  an  trong thanh      to¸n do  chøc  tæ  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    to¸nquy  nh. ®Þ C h ¬ n g  IV T æ  c h ø c v µ  tha m  gia c¸c h Ö  th è ng thanh to¸n
  8. 8 §i Ò u      21. Tæ chøc  Ö   èng  h th thanh    éibé to¸nn   1. Ng ©n   µng  îctæ    h ®   chøc  Ö   èng  h th thanh    éibé  to¸nn   nh»m   ùc hiÖn  th   dÞch  ô  v thanh    ÷a c¸c®¬n  Þ  ô  éc cña  ©n  µng  .  to¸ngi     v ph thu   ng h ®ã §iÒu  Ön,quy  ×nh,thñ  ôc tham    Ö   èng  ki   tr   t  gia h th thanh    éi bé, c¸c to¸n n       biÖn ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  ¹t®éng  ña  Ö   èng  an  ho   c h th thanh to¸n néi bé        do ng©n  µng  chøc  Ö   èng  h tæ  h th thanh    éibé  to¸nn   quy  nh. ®Þ 2. ViÖc  chøc  Ö   èng    tæ  h th thanh to¸n néi bé  ña    chøc      c c¸c tæ  kh¸c ® îc    lµm  Þch  ô  d v thanh to¸n thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn. quy §i Ò u      22. Tæ chøc  µ  v tham    Ö   èng  giah th thanh    ªnng©n  µng to¸nli   h 1. Ng ©n  µng  µ   íctæ    h Nh n   chøc  Ö   èng  h th thanh    ªnng©n  µng    to¸nli   h ®Ó thùc hiÖn  Þch  ô    d v thanh    ÷a c¸c thµnh    µ Ng ©n   µng  µ   íc,c¸c to¸ngi     viªnl   h Nh n     tæ chøc  Ýn  ông  µ    chøc  td v c¸ctæ  kh¸c® îclµm  Þch  ô     d v thanh to¸n.   §iÒu  Ön, quy  ×nh,thñ  ôc tham    Ö   èng  ki   tr   t  gia h th thanh to¸n li   ©n     ªnng hµng,c¸cbiÖn     ph¸p b¶o  ¶m   toµn  ¹t®éng  ña  Ö   èng    ® an  ho   c h th thanh    ªn to¸nli   ng©n  µng  Ng ©n  µng  µ   ícquy  nh. h do  h Nh n   ®Þ 2. Ng ©n   µng  îc tæ    h ®   chøc  thanh to¸n li   ©n  µng    ªnng h theo tho¶  Ën  thu gi÷a c¸cbªn  ïhîp víi     ph       quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc. ®Þ c Ng h Nh n   3. C¸c  chøc    tæ  kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh to¸n ® îc phÐp  chøc  µ     tæ  v tham    gia thanh    ªnng©n  µng    ¬  to¸nli   h khic quan  µ  íccã  Èm  Òn    nh n   th quy cho phÐp.   §i Ò u    23. Tham     ¹t®éng  giaho   thanh    èc  Õ to¸nqu t 1. Ng ©n   µng  µ   íc ® îc tham      h Nh n     gia thanh to¸n quèc  Õ    ùc hiÖn    t ®Ó th   c¸c tho¶  Ën  Ò     thu v thanh  to¸n víing©n  µng  íc ngoµi vµ  chøc  Òn  Ö,    h n    tæ  ti t   ng©n  µng  èc  Õ  h qu t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ng ©n   µng, tæ    h   chøc kh¸c ® îc lµm  Þch  ô     d v thanh to¸n tham    Ö     gia h thèng thanh    èc  Õ  to¸nqu t ph¶i® îcNg ©n  µng  µ   íccho  Ðp.    h Nh n   ph     C h ¬ n g  V c h Õ  ® é  T h « n g  tin,  b¸o c¸o v µ  b ¶ o  m Ë t  th«ng tin §i Ò u 24. Quy Òn   µ  Üa  ô  ña    chøc    v ngh v c c¸c tæ  cung øng  Þch  ô  d v thanh    Ò   to¸nv th«ng      tin, c¸o b¸o 1.    Tæ chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh to¸n cã  Òn    quy yªu  Çu  êi sö  c ng   dông  Þch  ô  d v thanh    to¸ncung  Êp  c th«ng    ã  ªnquan    ö  ông  Þch  ô  tinc li   khis d d v thanh to¸n. 2. Tæ     chøc  cung  øng  Þch  ô  d v thanh    ã  Üa  ô  to¸nc ngh v th«ng    nh  ú  tin®Þ k cho  ñ  µi ch t   kho¶n  Ò   ÷ng    Þch  v nh giaod thanh    µ  è      µi to¸nv s d trªnt   kho¶n  ña  ä. ch
  9. 9 3.Trêng  îp chñ  µikho¶n  ã    Çu, tæ    h  t  c yªu c   chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸ncã  Ó    th cung  Êp  c th«ng    t  ÊtvÒ   ÷ng  tin®é xu   nh giao dÞch    thanh    µ  è  to¸nv s d    µi trªnt  kho¶n  ña  ä. ch 4. Tæ     chøc cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n lµ ng©n  µng, tæ     h   chøc  kh¸c  ® îc lµm  Þch  ô    d v thanh    ã  Üa  ô  to¸nc ngh v cung  Êp  c cho  ©n   µng  µ   íc Ng h Nh n   c¸cth«ng    ªnquan  n   ¹t®éng    tinli   ®Õ ho   thanh    ¹ tæ  to¸nt i chøc      ®ã theo  cÇu   yªu  cña  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n §i Ò u  .B¶o  Ët  25   m th«ng  tin ViÖc  ÷bÝ  Ët,l tr÷vµ  gi   m  u    cung  Êp    c c¸cth«ng    ªnquan  n   Òn göi tinli   ®Õ ti     cña  êisö  ông  Þch  ô  ng   d d v thanh    ¹ tæ  to¸nt   chøc  i cung øng  Þch  ô  d v thanh    to¸n thùc hiÖn    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI Vi p h ¹ m  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m   §i Ò u    hµnh    Þ    26. C¸c  vib nghiªm  Ê m c 1.Lµ m     ¬ng  Ön thanh    gi¶ph ti   to¸n. 2.Lu  ÷,u  µnh,chuyÓn  îng,sö  ông  ¬ng  iÖnthanh to¸ngi¶.   gi   h l   nh  d ph t     3. Söa  ÷a, tÈy    ¬ng  Ön    ch   xo¸ ph ti thanh to¸n,chøng  õ thanh    t  to¸n nh»m     m ôc  ch  õa®¶o. ®Ý l   4. X© m   Ëp    nh hoÆc   ×m  t c¸ch x© m   Ëp, ph¸ ho¹i  µm    nh     ,l thay ® æi  ¸phÐp    tr   i ch¬ng  ×nhhoÆc  ¬  ë  ÷  iÖutrongm¹ng  tr   csdl     m¸y  Ýnh  ö  ông  t sd trongthanh to¸n.     5.Cung  Êp    c th«ng t     inkh«ng trungthùc,lµm        gi¶chøng  õkhiyªu cÇu  îcsö  t      ®  dông  Þch  ô  d v thanh to¸nhoÆc     trongqu¸tr×nhsö  ông  Þch  ô      d d v thanh to¸n.     6. Cung  Êp    c th«ng    ã  ªnquan  n   Òn göicña  ñ  µikho¶n  ¹ tæ  tinc li   ®Õ ti     ch t   t i chøc  cung øng  Þch  ô  d v thanh  to¸n kh«ng   ng    ®ó theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p   luËt. 7. Che  Êu,    d hoÆc   ùc  Ön  Þch  ô  th hi d v thanh  to¸n ®èi  íinh÷ng    v  kho¶n  tiÒn ®∙  ã    c b»ng  chøng  Ò   ån  èc  Êt hîp ph¸p. v ngu g b       §i Ò u    ö  ýviph¹m 27. X l     Tæ  chøc    ©n    ¹m    c¸ nh vi ph c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   µy  ú  ®Þ n tu theo   tÝnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýkû  Ët, ö  ¹thµnh  Ýnh  ch   ®é viph s   x l   lu   ph   x ch hoÆc   Þ   b truycøu    tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù.N Õ u   ©y  Öth¹ith×    h s  g thi     ph¶ibåith ng  Öth¹i     ê thi     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.              C h ¬ n g  VII §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
  10. 10 §i Ò u    Öu  ùcthihµnh  28. Hi l     1. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ  µy  th¸ng 01    ®Þ n c hi l     k t ng 01    n¨m 2002. 2. B∙ibá      NghÞ   nh  è  ®Þ s 91/CP  µy  th¸ng 11  ng 25    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   chøc  v tæ  thanh    to¸nkh«ng  ïng tiÒn m Æt. d    3. Nh÷ng    quy  nh  íc ®©y   Ò   ®Þ tr   v thanh      íiquy  nh  ña  to¸n tr¸ v   i ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  u     á. n ®Ò b∙i b §i Ò u    29. Tr¸chnhiÖm    µnh    thih Thèng  c  ©n   µng  µ   íc chÞu  ®è Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ  Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản