intTypePromotion=1

Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
297
lượt xem
56
download

Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 65/2005/N§­CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2005  Q u y   ® Þ n h   v Ò   v i Ö c   s ö a   ® æ i ,   b æ   s u n g   m é t   s è   ® i Ò u   c ñ a   N g h Þ  ® Þ n h   s è   1 6 / 2 0 0 1 / N § ­ C P   n g µ y   0 2   t h ¸ n g   5   n ¨ m   2 0 0 1   c ñ a   C h Ý n h  p h ñ     v Ò   t æ   c h ø c   v µ   h o ¹ t   ® é n g   c ñ a   C « n g   t y   c h o   t h u ª   t µ i  chÝnh chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n   cø   LuËt   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   sè   01/1997/QH10 ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ  LuËt söa  ®æi,   bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam   sè 10/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy   12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu   cña   LuËt   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   sè   20/2004/QH11   ngµy   15   th¸ng 6 n¨m 2004; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam,  ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu t¹i NghÞ ®Þnh  sè  16/2001/N§­CP ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh  nh sau: 1. Söa ®æi kho¶n 2 §iÒu 1 nh sau: "Mét giao dÞch cho thuª tµi chÝnh ph¶i tho¶ m∙n mét   trong nh÷ng ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª theo hîp  ®ång, bªn  thuª  ®îc chuyÓn quyÒn së  h÷u tµi s¶n thuª hoÆc  ®îc tiÕp  tôc thuª theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn; b) Khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª theo hîp  ®ång, bªn  thuª   ®îc   quyÒn  u   tiªn   mua   tµi   s¶n   thuª   theo   gi¸   danh  nghÜa thÊp h¬n gi¸ trÞ  thùc tÕ  cña tµi s¶n thuª t¹i thêi  ®iÓm mua l¹i; c)  Thêi h¹n  cho thuª  mét  lo¹i tµi  s¶n  Ýt  nhÊt ph¶i  b»ng 60% thêi gian cÇn thiÕt ®Ó khÊu hao tµi s¶n thuª;
  2. 2 d)  Tæng sè   tiÒn thuª  mét  lo¹i tµi  s¶n quy   ®Þnh  t¹i  hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh,  Ýt nhÊt ph¶i t¬ng  ®¬ng víi  gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång". 2. Bæ sung kho¶n 4, kho¶n 5 §iÒu 7 nh sau: "4.  TiÒn  thuª lµ   gi¸ mua  c¸c tµi  s¶n cho  thuª,  c¸c  chi phÝ  hîp lý  vµ  l∙i cho thuª mµ  bªn thuª ph¶i tr¶ cho  bªn cho thuª theo hîp ®ång cho thuª. 5. Cho thuª vËn hµnh lµ  h×nh thøc cho thuª tµi s¶n,  theo   ®ã   bªn   thuª   sö   dông   tµi   s¶n   cho   thuª   cña   bªn   cho  thuª trong mét thêi gian nhÊt  ®Þnh vµ  sÏ  tr¶ l¹i tµi s¶n  ®ã  cho bªn cho thuª khi kÕt thóc thêi h¹n cho thuª tµi  s¶n. Bªn cho thuª gi÷  quyÒn së  h÷u tµi s¶n cho thuª vµ  nhËn tiÒn cho thuª theo hîp ®ång cho thuª". 3. Söa ®æi §iÒu 10 nh sau:  "C«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®îc Ng©n hµng Nhµ níc cÊp  giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ph¶i nép lÖ phÝ theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ". 4. Bæ sung vµo kho¶n 3 §iÒu 16 nh sau: "Trong trêng hîp mua vµ  cho thuª l¹i theo h×nh thøc  cho thuª tµi chÝnh, Bé  Tµi chÝnh híng dÉn viÖc nép thuÕ  cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p  luËt thuÕ". 5. Bæ sung kho¶n 7 vµ kho¶n 8 §iÒu 16 nh sau: "7.   §îc   thùc   hiÖn   nghiÖp   vô   cho   thuª   vËn   hµnh   theo   quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. 8.  §îc b¸n  c¸c kho¶n  ph¶i  thu tõ   hîp  ®ång  cho thuª  tµi chÝnh cho c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n theo quy  ®Þnh cña  Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam". 6. Söa ®æi §iÒu 19 nh sau:  "Mäi   giao   dÞch   cho   thuª   tµi   chÝnh   ph¶i   ®îc   ®¨ng   ký  t¹i Trung t©m  ®¨ng ký  giao dÞch  ®¶m b¶o. Bé  T  ph¸p híng  dÉn   chi   tiÕt   viÖc   ®¨ng   ký   vµ   gi¸   trÞ   ph¸p   lý   cña   viÖc  ®¨ng ký giao dÞch cho thuª tµi chÝnh. Trêng hîp tµi s¶n cho thuª tµi chÝnh  ®∙  ®îc  ®¨ng ký  giao dÞch  ®¶m b¶o bÞ  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn thu  gi÷  do bªn thuª vi ph¹m ph¸p luËt, c«ng ty cho thuª tµi  chÝnh  ®îc phÐp nhËn l¹i tµi s¶n cho thuª ®Ó  tiÕp tôc cho  thuª. Bªn thuª ph¶i chÞu mäi tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc vi ph¹m  ph¸p luËt trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n thuª". 7. Bæ sung vµo §iÒu 20 nh sau:  "C«ng  ty  cho thuª  tµi chÝnh   ®îc  ®¨ng ký   së  h÷u tµi  s¶n cho thuª t¹i c¬  quan cã  thÈm quyÒn n¬i c«ng ty cho  thuª tµi chÝnh  ®Æt trô  së  chÝnh  hoÆc chi nh¸nh hoÆc n¬i 
  3. 3 bªn thuª c tró  hoÆc  ®Æt trô  së  ho¹t  ®éng. Bé  C«ng an, Bé   T  ph¸p vµ  Bé  Giao th«ng vËn t¶i cã  tr¸ch nhiÖm híng dÉn  thùc hiÖn quy ®Þnh nµy". 8. Söa ®æi kho¶n 7 §iÒu 23 nh sau: "7. ViÖc gi¶m l∙i cho thuª, gia h¹n,  ®iÒu chØnh thêi  h¹n tr¶ tiÒn thuª, chuyÓn nî  qu¸ h¹n tiÒn thuª theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam". 9. Söa ®æi kho¶n 1 §iÒu 28 nh sau: "Trong trêng hîp hîp  ®ång cho thuª tµi chÝnh bÞ  chÊm  døt tríc thêi h¹n theo mét trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh  t¹i   kho¶n  1   §iÒu   27   NghÞ   ®Þnh  sè   16/2001/N§­CP   ngµy   02   th¸ng 5 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng  cña C«ng ty cho thuª tµi chÝnh, bªn thuª ph¶i thanh to¸n  ngay toµn bé sè tiÒn cho thuª cßn l¹i. NÕu bªn thuª kh«ng  thanh to¸n  ®îc tiÒn thuª th×  c«ng ty cho thuª tµi chÝnh  xö lý tµi s¶n cho thuª nh sau: a) C«ng ty cho thuª tµi chÝnh cã  quyÒn thu håi ngay  lËp tøc tµi s¶n cho thuª mµ  kh«ng chê  cã  ph¸n quyÕt cña  Toµ  ¸n vµ  yªu cÇu bªn thuª ph¶i thanh to¸n ngay toµn bé  sè  tiÒn thuª cha tr¶ theo hîp  ®ång. Nghiªm cÊm mäi hµnh  vi c¶n trë, chiÕm gi÷, sö dông tµi s¶n thuª vµ kh«ng hoµn  tr¶ l¹i tµi s¶n cho thuª cho bªn cho thuª; b) Sau khi thu håi tµi s¶n cho thuª, trong thêi gian  tèi ®a lµ 60 (s¸u m¬i) ngµy, bªn cho thuª ph¶i xö lý xong   tµi s¶n cho thuª. Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  viÖc xö  lý  tµi s¶n  cho thuª dïng  ®Ó  thanh to¸n kho¶n tiÒn cßn thiÕu cña bªn  thuª vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thu håi tµi  s¶n cho thuª.  NÕu  sè  tiÒn  thu   ®îc kh«ng   ®ñ  thanh  to¸n,  bªn thuª cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n sè  tiÒn cßn thiÕu  ®ã  cho bªn cho thuª; c)  Trêng  hîp bªn  thuª  ®∙ hoµn  tr¶ mét  phÇn sè   tiÒn  thuª ph¶i tr¶ vµ c«ng ty cho thuª tµi chÝnh ®∙ xö lý xong   tµi   s¶n   cho   thuª,   nÕu   sè   tiÒn   thu   ®îc   vît   qu¸   sè   tiÒn  thuª   ph¶i   tr¶   theo   hîp   ®ång   vµ   c¸c   chi   phÝ   ph¸t   sinh  trong qu¸ tr×nh thu håi tµi s¶n cho thuª th×  c«ng ty cho  thuª tµi chÝnh ph¶i hoµn tr¶ cho bªn thuª sè tiÒn vît; d) Trong thêi gian bªn cho thuª xö  lý  tµi s¶n thuª,  nÕu bªn thuª hoµn tr¶  ®îc toµn bé  sè  tiÒn thuª ph¶i tr¶  theo hîp  ®ång  th×  bªn  cho  thuª  chuyÓn  quyÒn  së  h÷u tµi  s¶n thuª cho bªn thuª nh trêng hîp ®∙ hoµn thµnh hîp ®ång  thuª; ®)   Trong   thêi   h¹n   30   (ba   m¬i)   ngµy   kÓ   tõ   ngµy   bªn  thuª nhËn  ®îc yªu cÇu thu håi tµi s¶n cho thuª cña bªn  cho thuª, bªn thuª ph¶i cã  tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ tµi s¶n  cho bªn cho thuª;
  4. 4 e) Giao Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam, Bé  C«ng an, Bé  T  ph¸p, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cã liªn quan híng dÉn c«ng ty  cho thuª tµi chÝnh thu håi vµ xö lý tµi s¶n thuª". 10. Söa ®æi §iÒu 37 nh sau: "C«ng ty cho thuª tµi chÝnh kh«ng  ®îc mua,  ®Çu t vµo  tµi s¶n cè   ®Þnh cña m×nh qu¸ 50% vèn tù  cã. C¸c tµi s¶n  sö  dông cho thuª tµi chÝnh, cho thuª vËn hµnh kh«ng tÝnh  vµo tµi s¶n cè ®Þnh ¸p dông theo quy ®Þnh trªn". 11. Bæ sung kho¶n 3 §iÒu 39 nh sau: "3. Tæ chøc tÝn dông níc ngoµi cña c«ng ty cho thuª  tµi chÝnh 100% vèn níc ngoµi  ®îc tiÕn hµnh kiÓm tra néi  bé  ho¹t  ®éng cña c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam.  Tríc khi kiÓm tra néi bé, tæ chøc tÝn dông níc ngoµi  ph¶i th«ng  b¸o b»ng v¨n b¶n cho Ng©n hµng  Nhµ  níc ViÖt  Nam vÒ  néi dung, thêi gian b¾t  ®Çu vµ  kÕt thóc kiÓm tra.  Trong thêi h¹n 30 (ba m¬i) ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc viÖc  kiÓm tra néi bé  c«ng ty cho thuª tµi chÝnh 100% vèn níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam, tæ chøc tÝn dông níc ngoµi ph¶i göi  b¸o c¸o cho Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt nam vÒ  kÕt qu¶ viÖc  kiÓm tra". §i Ò u   2.   Söa   ®æi   côm   tõ     "Tæng   gi¸   trÞ   tµi   s¶n  thuª"     t¹i   kho¶n   2   §iÒu   30   vµ   "Tæng   møc   cho   thuª   tµi   chÝnh" t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 31 thµnh "Tæng d  nî  cho  thuª tµi chÝnh". §i Ò u  3.  §iÒu kho¶n thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2.   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam   vµ   c¸c   Bé,   ngµnh   cã  liªn   quan   cã   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ   ®Þnh  nµy. 3. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2