intTypePromotion=1

Nghị định 66/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
209
lượt xem
20
download

Nghị định 66/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 66/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 66/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  S è  66/2002/N§­C P  n g µy  01 th¸ng  n¨ m  2002 c 7  Q u y   Þ n h  v Ò  ® Þ n h  m ø c  h µ n h  lý cña n g êi xu Êt c¶n h,  ® nhËp   nh  c¶ vµ q u µ  bi Õ u, t Æ n g  n h Ë p  kh È u  ® îc m i Ô n  thu Õ C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËt  cø  ThuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu ngµy  th¸ng 12  26    n¨m   1991; LuËt söa      ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt ThuÕ     xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu ngµy  th¸ng 7  05    n¨m  1993; LuËt söa      ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt ThuÕ     xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  04/1998/QH10  sè  ngµy  th¸ng  20  5  n¨m  1998; C¨n  LuËt H¶iquan  29/2001­ cø      sè  QH10  ngµy  th¸ng6  29    n¨m  2001; Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I ® Þ n h  m ø c  h µ n h  lý ® îc m i Ô n  thu Õ  c ñ a n g êi  x u Êt c ¶ n h, n h Ë p  c ¶ n h  q u a  c ö a k h È u  Vi Öt N a m §iÒu    1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy ®Þnh møc hµnh    îc lý®   miÔn  thuÕ cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp        c¶nh qua    c¸c cöa khÈu quèc  ViÖt tÕ    Nam   b»ng  chiÕu  c¬  hé  do  quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cña  ViÖtNam     hoÆc   cña    nícngoµicÊp.   §iÒu 2. 1.Hµnh      lýcña  ngêixuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh b»ng giÊy th«ng    hµnh,chøng    minh        thbiªngií kh«ng  i thuéc ph¹m      vi®iÒu chØnh cña NghÞ  ®Þnh nµy. 2. Ngêi xuÊt c¶nh, nhËp          c¶nh mang theo ngo¹itÖ, vµng, ®¸        quý thùc  hiÖn  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËtvÒ      ng©n  hµng. 3.Trêng      hîp ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc   tham    quy  gia cã  ®Þnh kh¸c NghÞ    ®Þnh  nµy  thùc hiÖn  th×    theo quy  ®Þnh  i t¹ ®iÒu    íc quèc tÕ  ®ã. §iÒu 3. 1. Hµnh      lýcña ngêinhËp    c¶nh      lµ vËt dông cÇn thiÕtcho    nhu cÇu sinh  ho¹thoÆc     môc  ®Ých chuyÕn  cña  ®i  ngêinhËp    c¶nh,bao    gåm   hµnh    lýmang  theo ngêi,hµnh      íchoÆc         lýgöitr   göisau chuyÕn    ®i.
  2. 2 2. Thêi h¹n    nhËn hµnh      íc hoÆc     lý göi tr   göi sau chuyÕn  cña  ®i  ngêi  nhËp c¶nh    lµ kh«ng    (ba  ¬i)ngµy, kÓ    qu¸ 30  m     tõ ngµy hµnh    ®Õn   lývÒ  cöa  khÈu.  §iÒu 4. 1. Hµnh      lýcña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp        c¶nh  îc lµm  tôc h¶i quan    ®   thñ      t¹i cöa khÈu. Ngêi xuÊt c¶nh,nhËp          c¶nh kh«ng ph¶ikhaih¶iquan    khai       trªnTê    nhËp    ­ xuÊt c¶nh    ViÖt Nam     nÕu  kh«ng  hµnh      cã  lývît®Þnh  møc  miÔn  thuÕ,  kh«ng  hµnh      íchoÆc     cã  lýgöitr   göisau chuyÕn ®i. 2. NgêixuÊt c¶nh,nhËp          c¶nh  îct¹m    ®   göihµnh    lývµo kho cña    H¶i quan  cöa  khÈu  ® îcnhËn      vµ    l¹ khinhËp  i c¶nh,xuÊt c¶nh.Thêigian t¹m              göihµnh   lý kh«ng    qu¸ 180  (mét tr¨m    t¸m  ¬i)ngµy,kÓ    m     tõ ngµy  hµnh    îc göivµo  lý®     kho  cña    H¶i quan.   3. Trong      thêih¹n t¹m    göi hµnh    lýquy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  2  nµy, nÕu    ngêixuÊtc¶nh,nhËp        c¶nh  v¨n b¶n    hµnh    göihoÆc       cã    tõbá  lýt¹m    qu¸ thêih¹n  t¹m    göihµnh    lýnhng ngêi xuÊt c¶nh,nhËp        c¶nh kh«ng  nhËn  ith×    l¹   Chi côc  , tr ëng    Chi côc    H¶i quan cöa  khÈu  chøc  tæ  thanh    lý,hoÆc     tiªuhuû  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËtnÕu      hµnh    ®∙  h  lý®ã  bÞ  háng.   TiÒn    îc tõ viÖc  thu ®     thanh    lýhµng    îc nép  ho¸ ®   vµo ng©n  s¸ch nhµ      níc sau      c¸cchiphÝ    khitrõ®i      ph¸tsinh theo quy      ®Þnh cña  ph¸p luËt.   §iÒu 5. 1. §Þnh    møc  hµnh    lýmiÔn thuÕ cña ngêinhËp    c¶nh  îcquy  ®   ®Þnh nh  sau: a) Cho    tõng lÇn    nhËp  c¶nh;   b) Kh«ng gép chung ®Þnh møc  miÔn thuÕ cña nhiÒu lÇn nhËp c¶nh  ®Ó   tÝnh  miÔn  thuÕ mét  nhËp  lÇn  c¶nh;  c) Kh«ng    gép ®Þnh møc hµnh    lýmiÔn  thuÕ  cña nhiÒu ngêinhËp    c¶nh  ®Ó     gi¶iquyÕt miÔn  thuÕ cho mét ngêi nhËp    c¶nh, trõ hµnh        lý cña      c¸c c¸ nh©n  trongmét      gia®×nh mang theo trong cïng chuyÕn        ®i. 2. Kh«ng    h¹n chÕ  ®Þnh  møc  hµnh    lý cña ngêi xuÊt    c¶nh, trõ c¸c vËt         phÈm  n»m  trong Danh    môc hµng  cÊm  xuÊt khÈu    hoÆc  xuÊt khÈu  ®iÒu    cã  kiÖn  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.     §iÒu 6. 1. §Þnh    møc   hµnh    lýmiÔn  thuÕ cña ngêi nhËp    c¶nh quy ®Þnh  i   t¹ c¸c kho¶n          5  1, 2, 3, 4, vµ  Phô    lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh nµy  îc quy  ®   ®Þnh  sau: nh  a) §èivíi îu,nÕu         r ngêinhËp    c¶nh mang  nguyªn chai,    b×nh,lä,can      (sau  ®©y        viÕtt¾tlµchai)cã    dung  tÝch    lính¬n kh«ng    (mét)lÝtso    qu¸ 01      víi ®Þnh  møc  quy ®Þnh  th×  îc miÔn  ®   thuÕ  chai;nÕu  dung  c¶    cã  tÝch    vîtqu¸ ®Þnh  møc     th× ph¶inép  nãitrªn      thuÕ  cho  phÇn    vîttheo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt.  
  3. 3 b) §èivíi       thuèc l¸®iÕu, x×         gµ,ngêinhËp    c¶nh chØ  îcmang  ®   theo ®óng    ®Þnh  møc  miÔn  thuÕ;nÕu    mang    vît®Þnh møc  miÔn  thuÕ    th× phÇn    vîtph¶i   ® îct¹m        göit¹ kho  i cña    H¶i quan cöa khÈu  nhËn    vµ  l¹ trong thêih¹n quy  i       ®Þnh  t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ    i 2  4  ®Þnh  nµy. c) §èi víiquÇn            ¸o,®å dïng,c¸c vËt phÈm         kh¸c phôc  nhu    vô  cÇu sinh  ho¹tc¸ nh©n, ngêinhËp          c¶nh  îcmang  ®   theo    l   víi îng,chñng  i       sè  lo¹  lý,phï hîp hîp víi     môc ®Ých  chuyÕn ®i. 2. Trêng    hîp hµnh    lýcña ngêi nhËp    c¶nh    vîtqu¸  ®Þnh  møc   îc miÔn  ®   thuÕ  th× phÇn    vîtnµy  îc coi lµ hµng  ®       ho¸ nhËp khÈu, ph¶i thùc      hiÖn  theo  quy ®Þnh  cña ph¸p luËtvÒ     hµng  ho¸ nhËp  khÈu, ph¸p    luËtvÒ     thuÕ. Ngêi     nhËp  c¶nh  îc chän    ®   vËt phÈm     ®Ó nép  thuÕ trong  êng  tr hîp hµnh    lý mang  theo gåm     nhiÒu    vËtphÈm. 3. Trêng hîp phÇn    vît®Þnh   møc  hµnh    lý miÔn  thuÕ cña ngêi nhËp    c¶nh ph¶i nép    thuÕ, nhng    nÕu  tæng  thuÕ  sè  ph¶i nép      díi50.000 (n¨m  ¬i m   ngh×n) ®ång    ViÖtNam       th× còng  îcmiÔn  ®   thuÕ. 4. Ngêi nhËp      c¶nh    tuæi kh«ng  îc hëng  díi18    ®   ®Þnh møc  miÔn thuÕ  quy  ®Þnh      t¹ c¸ckho¶n      Phô    i 1,2,3  lôcban  hµnh  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  nµy. §iÒu 7.  Dông  nghÒ   cô  nghiÖp cña  ngêi nhËp    c¶nh mang  theo vµo  ViÖt Nam       ®Ó phôc  cho  vô  c«ng viÖc,thùc hiÖn      theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu 17  NghÞ  ®Þnh  101/2001/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  31    n¨m  2001 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh      chitiÕtthùc hiÖn    mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan    tôc h¶i     vÒ thñ      quan,chÕ  kiÓm      ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan.  §iÒu 8. 1. NgêinhËp      c¶nh  êng  th xuyªn theo    tÝnh chÊt c«ng    viÖc kh«ng  îch­ ®   ëng ®Þnh  møc  hµnh    lýmiÔn thuÕ cho tõng lÇn nhËp  c¶nh        ®èi víivËt phÈm   quy ®Þnh      t¹ c¸ckho¶n        Phô    i 1,2,3,5  lôcban hµnh  kÌm theo NghÞ  ®Þnh  nµy,  mµ   90  cø  (chÝn  ¬i)ngµy  îchëng  m   ®   ®Þnh  møc  miÔn  thuÕ mét    lÇn. 2. Ngêi nhËp      c¶nh  êng  th xuyªn theo    tÝnh chÊt c«ng    viÖc quy ®Þnh    t¹i kho¶n  §iÒu  1  nµy bao gåm: a) Ngêi ®iÒu    khiÓn  bay  nh©n    tµu  vµ  viªnphôc  trªnc¸c chuyÕn  vô      bay  quèc  tÕ; b) Ngêi®iÒu    khiÓn  ho¶  nh©n    tµu  vµ  viªnphôc  trªntµu  vô    ho¶  ªnvËn  li   quèc  tÕ; c)SÜ     quan,thuyÒn      viªnlµm  viÖc      trªntµu biÓn; d)      L¸ixe, ngêi lao    ®éng ViÖt Nam  lµm viÖc  c¸c    ë  níc l¸ng giÒng    cã  chung      êng  víi biªngií® i bé    ViÖtNam.    C h ¬ n g  II ® Þ n h  m ø c  q u µ  bi Õ u, t Æ n g  n h Ë p  k h È u  ® îc m i Ô n  thu Õ
  4. 4 §iÒu 9. 1. NghÞ    ®Þnh nµy  chØ    ¸p dông      ®èi víiquµ  biÕu,tÆng    cña  chøc,c¸ tæ      nh©n  nícngoµibiÕu,tÆng  ë        cho    c¸nh©n    lµc«ng  d©n  ViÖtNam.    2. C¸c  êng      tr hîp ngêinhËn    quµ  biÕu,tÆng    chøc,c¬    lµtæ    quan,doanh    nghiÖp  ViÖtNam   îc¸p dông  ë    ®     theo c¸cquy      ®Þnh kh¸ccña    ph¸p luËt.     3. Kh«ng  îc nhËn    ®   quµ biÕu, tÆng      lµ hµng    ho¸ thuéc Danh môc hµng  ho¸ cÊm     nhËp  khÈu.   4. Trêng      hîp quµ biÕu,tÆng      vît®Þnh møc  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  10  ®Þnh  nµy    Æt   lµm hµng  thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn,  th× ph¶itu©n      theo    c¸c quy ®Þnh cña ph¸p    qu¶n    luËtvÒ  lýchuyªn ngµnh      ®èi víi  hµng    ho¸ ®ã. §iÒu 10. 1.Quµ    biÕu,tÆng  îcmiÔn    ®   thuÕ  trongc¸ctr     êng    hîp sau: a) Quµ  biÕu, tÆng  tæng    cã  trÞ    gi¸ kh«ng qu¸ 1.000.000 (mét  iÖu) tr   ®ång ViÖtNam;   b) Quµ  biÕu, tÆng  tæng          cã  trÞ gi¸vîtqu¸ 1.000.000 (mét tr   iÖu)®ång    ViÖt Nam  nhng  thuÕ  sè  ph¶i nép      díi50.000 (n¨m  ¬i ngh×n)  m   ®ång ViÖt  Nam. 2. Quµ     biÕu, tÆng  tæng          cã  trÞ gi¸vîtqu¸ ®Þnh  møc  miÔn thuÕ quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  1  nµy th× phÇn    îc coi lµ hµng  vît®       ho¸ nhËp khÈu vµ  ph¶itu©n    theo quy    ®Þnh cña ph¸p luËt®èi víi         hµng    ho¸ nhËp khÈu. 3. Trêng      hîp quµ biÕu,tÆng      lµ thuèc cÊp    cøu, dông  y  ® îc biÕu,   cô  tÕ      tÆng  cho  ngêi bÞ    bÖnh  nÆng   hoÆc   ngêi bÞ    thiªntaicã          trÞ gi¸kh«ng   qu¸ 10.000.000 (mêitr       iÖu)®ång  ViÖtNam     îcmiÔn    i   th× ®   c¸clo¹ thuÕ. Giao  Y      Bé  tÕ chñ    tr×,phèihîp víiBé          Tµi chÝnh, thèng    nhÊt víiTæng      côc    H¶i quan quy  ®Þnh  thÓ. cô    4. Côc  ëng    tr Côc    H¶i quan tØnh,li     ªntØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng chÞu  tr¸ch nhiÖm       gi¶iquyÕt miÔn  thuÕ ®èi    víiquµ biÕu, tÆng    quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  i 3  nµy. §iÒu    11. Quµ  biÕu,tÆng    trong ®Þnh    møc miÔn  thuÕ quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  NghÞ  10  ®Þnh  nµy kh«ng    ¸p dông cho  êng    tr hîp mét ngêihoÆc     nhiÒu  ngêi trong mét        gia ®×nh  êng  th xuyªn nhËn    mét  hay mét  m Æt   sè  hµng nhÊt  ®Þnh. C h ¬ n g  III X ö   lý vi p h¹ m  v µ t æ  c h ø c  thùc hi Ö n
  5. 5 §iÒu    12. Mäi  chøc,c¸ nh©n  hµnh      tæ      cã  viviph¹m    c¸c quy ®Þnh  i t¹  NghÞ  ®Þnh  nµy      th× tuú theo tÝnh  chÊt,møc  viph¹m    xö    luËt,   ®é    mµ bÞ  lýkû    xö      lý vi ph¹m hµnh  chÝnh, hoÆc     truy cøu    tr¸ch nhiÖm     h×nh    sù, nÕu  g©y  thiÖth¹ith× ph¶ibåith           êng  theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   §iÒu 13. NghÞ     ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ký. NghÞ  ®Þnh  nµy thay thÕ    NghÞ  ®Þnh  17/CP  sè  ngµy  th¸ng 02  06    n¨m  1995 cña  ChÝnh  phñ ban  hµnh    tiªuchuÈn hµnh    lýmiÔn  thuÕ cña  kh¸ch xuÊt     nhËp  c¶nh  i   t¹  cöa  c¸c khÈu  ViÖt Nam,    NghÞ  ®Þnh  79/1998/N§­   sè  CP ngµy  29 th¸ng 9    n¨m  1998  cña ChÝnh  phñ söa  æi  ® NghÞ  ®Þnh  17/CP  sè  ngµy  06  th¸ng02    n¨m  1995  cña ChÝnh  phñ. §iÒu 14. C¸c  tr     Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ ®Þnh  nµy.  
  6. 6 ® Þ n h  m ø c  h µ n h  lý ® îc m i Ô n  thu Õ   c ñ a n g êi n h Ë p  c ¶ n h  t¹i c¸c c ö a k h È u  Vi Öt N a m (Ban  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  66/2002/N§­ sè  CP ngµy  th¸ng7  01    n¨m 2002    cña  ChÝnh phñ) STT §å  dïng,vËt    dông DÞnh   møc Ghi  chó R îu,®å    uèng  cån: cã  1 ­R îutõ  ®é         22  trëlªn 1,5 lÝt   Ngêidíi18      tuæi kh«ng    ­R îudíi ®é       22  2,0 lÝt   ® îc hëng  tiªu chuÈn  ­§å    uèng  cån,bia cã    3,0 lÝt   nµy Thuèc  : l¸ 2 ­Thuèc      l¸®iÕu 400  ®iÕu Ngêidíi18      tuæi kh«ng    ­X×    gµ 100  ®iÕu ® îc hëng  tiªu chuÈn  ­Thuèc      l¸sîi 500 gam nµy ChÌ,cµ    phª: 3 ­ChÌ   5  kg Ngêidíi18      tuæi kh«ng    ­Cµ    phª 3kg ® îc hëng  tiªu chuÈn  nµy QuÇn  ¸o, ®å  dïng c¸ Sè îng phïhîp   l       4 nh©n  phôc  cho  vô  môc  ®Ých  chuyÕn  ®i C¸c    vËt phÈm  kh¸c ngoµi Tæng          trÞgi¸kh«ng  5 danh  môc  1,2,3,4 Phô qu¸ 5.000.000 (n¨m      lôcnµy    (kh«ng n»m  trong tr     iÖu)®ång  ViÖt   Danh  môc  hµng  cÊm   Nam nhËp  khÈu  hoÆc  nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn)  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2