Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
73
lượt xem
5
download

Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  66/2003/N§­C P   g µ y  12 th¸ng 6 n¨ m  2003  C n V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  u y  c h Õ  § Ê u  th Ç u   a n  b s Q b h µ n h  kÌ m  theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  88/1999/N§­C P   n g µ y  01 th¸ng 9 n¨ m  1999 v µ  N g h Þ  ® Þ n h  s è  14/2000/N§­C P   n g µ y 05  th¸ng 5 n¨ m  2000 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C   C h Ý n h  ph ñ C¨n    Ët Tæ   cø Lu   chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ §Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho     t Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   Êu  Çu    ch § th ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  th¸ng 9  CP ng 01    n¨m 1999  µ  v NghÞ   nh   è  ®Þ s 14/2000/N§­   µy  th¸ng 5  CP ng 05    n¨m 2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau ®©y  Õtt¾tlµNghÞ   nh    vi       ®Þ 88/CP  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 14/CP) nh    sau: 1. §iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    c  2  2  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "c)C¸c  ù  sö  ông  ån  èn  µitrî ña    chøc  èc  Õ    d ¸n  d ngu v t     c c¸c tæ  qu t hoÆc   cña  íc ngoµi ® îc thùc hiÖn    ¬  ë  éi dung  b¶n  n       trªnc s n   v¨n  tho¶  Ën  îc hai thu ®     bªn  ý  Õt  k k (bªn tµitrîvµ        bªn  Öt Nam).  êng  îp  ã  ÷ng  éi dung  ªn Vi   Tr h c nh n  li   quan  í  tiquy  nh   Ò   u   Çu  ®Þ v ®Ê th trong  ù  d th¶o v¨n  b¶n tho¶  Ën  thu kh¸c víi    Quy  Õ   Êu  Çu  µy  ×  ¬  ch § th n th c quan  îc giao  ®  tr¸chnhiÖm   m     ®µ ph¸n  ý  Õt  kk tho¶  Ën  thu ph¶itr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ      t Ch ph xem   Ðt,quyÕt  nh  íc khiký  x  ®Þ tr     kÕt.Trêng  îp v¨n    h   b¶n  tho¶  Ën  ∙  ý  ã  ÷ng  éidung  ªnquan  í quy  thu ® k c nh n  li   t i ®Þnh  Ò   u   Çu  v ®Ê th kh¸c víiQuy  Õ   Êu  Çu  ña  Öt Nam   ×  dông     ch § th c Vi   th ¸p  theo  v¨n    b¶n tho¶  Ën  ∙  ý. Riªng  ñ  ôc vÒ   ×nh  Öt,thÈm   nh,  thu ® k   th t   tr duy   ®Þ phª duyÖt  Õ   ¹ch ®Êu  Çu  µ  Õt    k ho   th v k qu¶ lùa chän  µ  Çu  ùc hiÖn     nh th th   theo  Quy  Õ   Êu  Çu  ña  ÖtNam". ch § th c Vi   2. §iÒu  NghÞ   nh    3  ®Þ 88/CP  îc söa  æi  ®  ® kho¶n    10, kho¶n  vµ    30  bæ sung  kho¶n  nh  35  sau: "10.Nhµ   Çu  µtæ    th l   chøc,c¸nh©n     trong níchoÆc   ícngoµicã     n    n¨ng  ùc l  ph¸p  Ëtd©n  ù,®èi víi   ©n  lu   s       nh c¸ cßn ph¶icã    n¨ng  ùchµnh    ©n  ù    ý  l  vid s ®Ó k kÕt  µ  ùc  Ön  îp  ng.  v th hi h ®å N¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù  µ  l  lu   s v n¨ng  ùc hµnh    l  vi d©n  ù  ña  µ  Çu  s c nh th trong níc® îcxÐt theo       ph¸p  ËtViÖt Nam,  i víinhµ  lu     ®è     thÇu  ícngoµi® îcxÐt theo  n      ph¸p  Ëtcña  ícn¬inhµ  Çu  lu   n    th mang  èc  Þch. qu t   Nhµ   Çu  th ph¶i®¶m     b¶o  ù  c  Ëp vÒ   µichÝnh  ña  ×nh.   s ®é l   t   cm    Nhµ   Çu  µ nhµ  ©y  ùng  th l   x d trong ®Êu   Çu  ©y  ¾p; lµ nhµ    th x l    cung  Êp  c trong  u   Çu  ®Ê th mua   ¾ m   µng  ãa; lµ nhµ   vÊn  ã  Ó  s h h    t (c th chØ   µ m ét    l  c¸ nh©n)  trong ®Êu   Çu  Ón  än   Ên; lµ nhµ  u      th tuy ch t v     ®Ç t trong  u   Çu  ùa ®Ê th l   chän  i t¸c®Ç u  . ®è     t 
 2. 2 Nhµ   Çu  ã  Ó  th c th tham    ù  Çu  c  Ëp  äilµ nhµ  Çu  c  Ëp) gia d th ®é l (g     th ®é l   hoÆc   ªndanh  íic¸c nhµ  Çu  li   v    th kh¸c (gäilµ nhµ  Çu  ªndanh).Trêng  îp      th li     h  li   ªndanh ph¶icã      v¨n b¶n tho¶ thuËn  ÷a c¸cthµnh      gi     viªntham    ªndanh  Ò   giali   v tr¸chnhiÖ m     chung  µ  v riªng®èi  íic«ng  Öc  éc  ãithÇu  µ    v  vi thu g   v ph¶icã  êi   ng   ® øng  u   ña  ªndanh. ®Ç c li   30.Gi¸ký  îp ®ång  µgi¸® îcbªn  êi  Çu  µ  µ  Çu  óng thÇu    h  l       m th v nh th tr   tho¶  thuËn sau    ¬ng  khith th¶o hoµn  Ön  îp ®ång    thi h   ph¶iphïhîp víi   óng thÇu,         tr   gi¸   hå  ¬  êi  Çu  µ  å  ¬  ù  Çu.Gi¸ký  îp ®ång  ïng víi   iÒu  s m th v h s d th     h   c    ® c¸c kho¶n  ô  c thÓ  Ò   v thanh    îcghitrong hîp ®ång  µc¬  ë    to¸n®        l   s ®Ó thanh    èn  to¸nv cho  ãi g  thÇu.  35. Chñ   ù    µtæ    d ¸n l   chøc  îcgiao tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp qu¶n  ývµ  ùc ®      tr     l   th   hiÖn  ù    d ¸n quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti   5  3  ®Þ 88/CP.§èivíi ù    u         ¸n ®Ç d tchñ  ù    µchñ  u  ".   d ¸n l   ®Ç t 3.Kho¶n  vµ    1  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  4  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung  nh  sau: "1.§Êu  Çu  éng  i   th r r∙ §Êu  Çu  éng  ilµ h×nh  th r r∙    thøc  u   Çu  ®Ê th kh«ng  ¹n  Õ   è îng  µ  h ch s l nh thÇu tham    gia.Bªn  êi  Çu  m th ph¶ith«ng  c«ng    b¸o  khaivÒ     iÒu  Ön,thêi   c¸c® ki     gian  ù  Çu      ¬ng  Ön  d th trªnc¸c ph ti th«ng    ichóng  tin®¹   hoÆc  th«ng b¸o    ê trªnt   th«ng    Ò   u   Çu  µ  tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u   Çu  ña  µ  íc vµ  ña  é,   v ®Ê th c nh n   c B   ngµnh  a   ¬ng  èithiÓu  ngµy  íc khiph¸thµnh  å  ¬  êi  Çu. §Êu  ®Þ ph t  10  tr       h s m th   thÇu  éng    µh×nh  r r∙ l   i thøc chñ  Õu    ông    y ¸p d trong®Êu  Çu.   th C¸c  ×nh  h thøc  ùa chän  µ  Çu  l  nh th kh¸c chØ  îc¸p  ông    ã  y      ® d khic ®Ç ®ñ c¨n cø  µ  îcngêicã  Èm  Òn  Êp  Ën    v®    th quy ch thu trong kÕ   ¹ch ®Êu  Çu.   ho   th 2.§Êu  Çu  ¹n chÕ   th h   §Êu  Çu  ¹n  Õ   µh×nh  th h ch l   thøc  u   Çu  µ   ®Ê th m Bªn  êi  Çu  êi  ét  è  m th m m s nhµ  Çu  èi Óu lµ5) cã    th (t   thi       ®ñ kinh nghiÖ m  µ    v n¨ng  ùctham  ù.Trong  êng  l  d  tr hîp thùc tÕ      chØ  ã  t  ¬n    c Ý h 5, Bªn  êi  Çu  m th ph¶ib¸o    ñ  ù    ×nh ngêi   c¸o ch d ¸n tr     cã  Èm  Òn  th quy xem   Ðt,quyÕt  nh. Chñ   ù    Õt  nh  x  ®Þ   d ¸n quy ®Þ danh s¸ch nhµ    thÇu  tham  ù    ¬  ë  ¸nh    ña  d trªnc s ® gi¸c Bªn  êi  Çu  Ò   m th v kinh nghiÖ m   µ    v n¨ng  lùcc¸c nhµ  Çu,song     th   ph¶i®¶m     b¶o  kh¸ch quan, c«ng      b»ng  µ  ng  i t v ®ó ®è  ­ îng.H×nh    thøc nµy    chØ  îcxem   Ðt ¸p dông    ã  ét  ®  x    khic m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki sau: a) ChØ   ã  ét  è  µ  Çu  ã  c m s nh th c kh¶  n¨ng  ¸p  ® øng  îc yªu  Çu  ña  ãi ®  c c g  thÇu; b) Do  ån  èn  ö  ông    Çu    ngu v s d yªu c ph¶itiÕn hµnh  u  Çu  ¹n chÕ;     ®Ê th h   c) Do  ×nh  ×nh  ô  Ó  ña  ãithÇu  µ   Öc  u   Çu  ¹n  Õ   ã  î  t h c th c g   m vi ®Ê th h ch c l   i thÕ". 4. §iÓ m     iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    b, ® c  ® d  2  1  ®Þ 14/CP  îc ®  söa  æi,bæ   ®   sung    nh sau: "b)G ãi  Çu  ã  Ýnh  Êt nghiªncøu  ö nghiÖ m,  Ý   Ët  èc        th c t ch     th   bm qu gia do ngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh.   th quy quy     c) G ãi  Çu  ã    Þdíi tû®ång  i víi   th c gi¸tr       1  ®è     mua  ¾ m   µng    ©y  ¾p; s h ho¸,x l   díi  500  iÖu®ång  i víi   Ên. tr   ®è     v t
 3. 3 §èivíi   ãithÇu  îcchØ  nh  Çu     g  c¸c ®  ®Þ th quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy  éc dù  ®Þ ti   n thu   ¸n quan  äng quèc    Quèc  éiquyÕt  nh  ñ  ¬ng  u    µ  ñ íng   tr   gia do  h  ®Þ ch tr ®Ç tv Th t   ChÝnh  ñ  Õt  nh  u  ,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ©n  Êp  ph quy ®Þ ®Ç t  t  ph ph c cho  ñ  ù    ch d ¸n chÞu tr¸chnhiÖ m   Õt  nh  ng    quy ®Þ nh ph¶i®¶m     b¶o theo  ng  ®ó Quy  Õ   Êu  ch § thÇu. Khi chØ   nh   Çu    ãi thÇu    ®Þ th c¸c g   quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   2  1  ®Þnh  14/CP, ngêi quyÕt  nh      ®Þ chØ   nh  Çu  ®Þ th ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtvÒ   Õt ®Þnh  ña  ×nh.     quy   cm Trêng  îp thÊy  h  kh«ng  Çn  ÕtchØ  nh  Çu  ×  chøc  u  Çu  c thi   ®Þ th th tæ  ®Ê th theo quy  nh.  ®Þ Nghiªm  Ê m   Öc  ú  Ön  c vi tu ti chia dù  thµnh  Òu  ãi thÇu    ¸n  nhi g   nhá    ®Ó chØ  nh  Çu. ®Þ th Bé   µi chÝnh  T  quy  nh   ô  Ó  Ò   ®Þ c th v chØ   nh  Çu  ®Þ th mua   ¾ m   êng  s th xuyªn ®èi víi   ïng,vËt t       d ®å    ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc  ña  ¬       ti   vi c c quan  nhµ  íc;®å   ïng,vËt t  n d    ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng  Ön lµm  Öc       ti   vi th«ng  êng  ña  th c lùcl ng vò   î   trang. d) G ãi  Çu  ã  Ýnh  Êt ® Æc   Ötkh¸c do  cÇu  ña  ¬    th c t ch   bi     yªu  c c quan  µitrî t   vèn,do  Ýnh   t phøc  ¹pvÒ   ü  Ëtvµ  t   k thu   c«ng  Ö  ngh hoÆc   yªu  Çu  t  Êt do  c ®é xu   cña  ù    Öc  d ¸n.Vi chØ   nh  Çu  Ï do  êi cã  Èm   Òn  ®Þ th s   ng   th quy xem   Ðt,quyÕt  x  ®Þnh    ¬  ë  trªnc s b¸o    Èm  nh  ña  ¬  c¸o th ®Þ c c quan  Èm  nh  ã  ªnquan, ý  th ®Þ c li     kiÕn b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µitrî èn  µ    ¬  t   v v c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   kh¸c". 5. §iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    b  2  6  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung  nh sau: "b)Hîp  ng  ×a    ®å ch kho¸ trao tay lµhîp ®ång           bao  å m   µn  é    g to b c¸c c«ng  viÖc  ÕtkÕ,  thi   cung  Êp  ÕtbÞ, vËt tvµ  ©y  ¾p  ña  ét  ãithÇu  îcthùc c thi        x l c m g   ®    hiÖn th«ng  qua  ét  µ  Çu  Õtt¾ttheo tiÕng Anh  µEPC). m nh th (vi         l    ViÖc  ùa chän  µ  Çu  ùc  Ön  ãi thÇu  l  nh th th hi g   EPC  th«ng qua  îp  ng  h ®å EPC  ph¶itu©n  ñ theo    th   quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti  4  ®Þ 88/CP  µ    ¬  ë  v trªnc s kÕ   ¹ch  u   Çu  îc duyÖt.Hå   ¬  êi  Çu  ho ®Ê th ®     s m th ph¶i bao  å m   ba  Çn    g c¶  ph thiÕtkÕ       (E),cung  Êp  ÕtbÞ  Ët t(P)vµ  ©y  ¾p      Èn  ¸nh    c thi   v      x l (C).Tiªuchu ® gi¸ ®èi  íigãithÇu  v    EPC   òng  c ph¶ibao  å m   y     3    g ®Ç ®ñ c¶  c«ng  Öc  µy, trong vi n     ®ã   ph¶iquy  nh    ®Þ møc  iÓ m     Çu  èithiÓu  Ò   Æt   ü  Ët®èi víi õng ® yªu c t   vm k thu       t  c«ng  Öc. Nhµ   Çu  ã  å  ¬  ù  Çu  t yªu  Çu  vi   th c h s d th ®¹   c cao  Ò   Æt   ü  Ët vm k thu   theo    Èn  ¸nh    îcduyÖt  tiªuchu ® gi¸®   (kh«ng  Êp  ¬n  th h 90%   tæng  è  iÓ m   Ò   s® v m Æt   ü  Ët)vµ  ã    ¸nh    Êp  Êt sÏ® îcxem   Ðt tróng thÇu. k thu   c gi¸® gi¸th nh       x    Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    íng  Én  K ho v§ th d quy  ×nh  chøc  u   Çu    ùa tr tæ  ®Ê th ®Ó l   chän  µ  Çu  ùc hiÖn  ãithÇu  nh th th   g  EPC.  Néi dung  îp ®ång    h  EPC  theo  íng dÉn  ña  é   ©y  ùng    h  c BX d nh quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  21  1  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 30  01  2003  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph   Chñ   ù  cã  d ¸n  tr¸chnhiÖm     gi¸m    s¸tqu¸  ×nh  ùc  Ön  µ  tr th hi v nghiÖm     thu bµn  giao khinhµ  Çu  µn  µnh  µn  é     th ho th to b c«ng  ×nh theo hîp ®ång  ∙  ý". tr      ®k   6. §iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    a  2  7  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung  nh sau: "a)Khi cã  ÷ng  èil ng,sè îng ph¸tsinh do      nh kh  î   l       thay ® æi  ÕtkÕ: N Õ u     thi     nh÷ng  ph¸tsinh thuéc  ¹m    ña  å  ¬  êi  Çu  ∙  îc phª  Öt  ×        ph vic h s m th ® ®   duy th gi¸ trÞ phÇn  èil ng,sè îng ph¸tsinh ® îctÝnh    kh  î   l        theo  n    ña  îp ®ång  èc. ®¬ gi¸c h   g 
 4. 4 N Õu  kh«ng  éc  ¹m    thu ph vic«ng  Öc  ña  å  ¬  êi  Çu  ×  Ýnh  vi c h s m th th t theo  n   ®¬ gi¸do  µ  ícquy  nh  ¹ thêi®iÓ m     Öt".   nh n   ®Þ t    i phª duy     7.Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    2  9  ®Þ 88/CP ® îcsöa  æi,bæ      ®   sung    nh sau: "2.Nhµ   Çu    th tham  ù  u  Çu  d ®Ê th hoÆc     ×nh  c¸ch thøc lùachän  µ  Çu     nh th kh¸c quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh    ®Þ ti§i 4  ®Þ 88/CP ph¶i cã      iÒu  Ön      ®ñ c¸c ® ki sau ®©y: a)  éc  Ëp  Ò   µichÝnh, cã  § l v t    n¨ng  ùc ph¸p  Ëtd©n  ù, ®èi  íic¸ nh©n  l  lu   s  v    cßn ph¶icã    n¨ng  ùchµnh    ©n  ù    ý  Õt  µ  ùc hiÖn  îp ®ång. Trong  l  vid s ®Ó k k v th   h    tr ng  îp mua   ¾ m   ÕtbÞ   ê h  s thi   phøc  ¹p,nhµ  Çu  t  th ph¶icã  Êy  Ðp  hµng    gi ph b¸n  cña  µ  nh s¶n  Êt; xu b) ChØ   îc tham    ét  n  ù  Çu  ®  gia m ®¬ d th trong m ét  ãi thÇu, dï díih×nh    g       thøc tham    c  Ëp hay  ªndanh;   gia®é l   li   c)Cã       tªntrongh Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu".   th d li   tinv nh th 8. Kho¶n  vµ    2  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  8  10  ®Þ 88/CP  îc söa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "2.Nhµ   Çu  ícngoµikhitham  ù  u   Çu  èc  Õ  ¹  Öt Nam   Ò     th n      d ®Ê th qu t t i Vi   v x©y  ¾p,cung  Êp  µng    l  ch ho¸ ph¶ili     ªndanh  íi µ  Çu  ÖtNam   v nh th Vi   hoÆc   ph¶i   cam   Õt  ö  ông  Çu  ô  Öt Nam,  k sd th ph Vi   trong ®ã     nªu  â sù  ©n  r   ph chiagi÷a c¸c      bªn  Ò   ¹m    v ph vic«ng  Öc,khèil ng vµ    Þ t ng  vi    î   gi¸tr  ¬ øng. §èivíi ãithÇu   Ên         g tv thuéc c¸cdù    ö  ông  èn  ©n      ¸n s d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    n  td do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ  íckhicã    Çu   vtd ®Ç tph¸ttr   nh n     yªu c ph¶isö  ông    d t vÊn  íc ngoµi th×    chøc, chuyªn    íc ngoµi tham    n    c¸c tæ    gia n     gia qu¸  ×nh  ùa tr l  chän  ph¶i li     ªndanh  íinhµ    Ên  v  tv trong  íc ®Ó   ùc  Ön  õtr ng  îp  îc n  th hi (tr   ê h ®   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph cho  Ðp  ph kh«ng  ph¶ili     ªndanh).       8. ¦u ®∙inhµ  Çu       th trong  íc vµ  µng  n  h ho¸ s¶n  Êt trong  íc trong    xu   n  c¸c cuéc  u  Çu  èc  Õ  chøc  ¹  Öt Nam   éc c¸c dù    ®Ê th qu t tæ  ti Vi   thu     ¸n nªu  ¹ ti kho¶n    2 §iÒu  NghÞ   nh  2  ®Þ 88/CP    nh sau: a) §èit ng u  ∙i    î   ® ­C¸c  µ  Çu    nh th trong níccã    iÒu  Ön      ®ñ ® ki tham    u  Çu,bao  å m: gia®Ê th   g +  Doanh  nghiÖp ho¹t ®éng  theo LuËt Doanh  nghiÖp, LuËt Doanh    nghiÖp  µ  íchoÆc   îp t¸cx∙ho¹t®éng  nh n   h        theo LuËt Hîp        t¸cx∙; +  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ¹t®éng  li   ho   theo  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt Lu   tn    i     Nam   ã  Çn  ãp  èn  c ph g v ph¸p ®Þnh  ña  ViÖtNam       c bªn    trªn50%; ­ G ãi  Çu  ©y  ¾p    th x l hoÆc    Ên  t v trong ®ã     c«ng  Öc  nhµ  Çu  vi do  th trong  níc®¶m   Ën  ã    Þtrªn50%.   nh c gi¸tr     ­G ãi thÇu     cung  Êp  µng    ã  ûlÖ    Ý  ch ho¸ c t   chiph s¶n  ÊttrongnícchiÕm   xu      trªn30%     Êtxëng.   gi¸xu     b) Néi dung  ®∙i    u    Khi®¸nh      å  ¬  ù  Çu  µ     gi¸c¸ch s d th m trong ®ã   ã  µ  Çu    c nh th trong níchoÆc      hµng    ho¸ s¶n  Êttrongníc,viÖc  Ðt u  ∙i® îcthùc hiÖn    xu      x  ®      nh sau: ­§èivíi ãithÇu  Ón  än   Ên,khi®¸nh    å  ¬  ù  Çu,nhµ  Çu        g tuy ch tv     gi¸h s d th   th trong nícthuéc diÖn  ®∙i®∙  t®iÓ m   èithiÓu  ëlªnvÒ   Æt   ü  Ët,th×      u    ®¹   t  tr     m k thu     ®iÓ m   ¸nh    ® gi¸tæng  îp ® îccéng  h    thªm  7,5%;
 5. 5 ­ §èivíi ãithÇu  ©y  ¾p,khix¸c ®Þnh    ¸nh    Öc  ®∙i® îcthùc        g x l     gi¸® gi¸,vi u        hiÖn b»ng  c¸ch  éng  c thªm 7,5%    ù  Çu  gi¸d th (sau    öa  çisè  äc  µ  Öu  khis l   h v hi chØnh    Öch) vµo    ¸nh    ña  µ  Çu  sail   gi¸® gi¸c nh th kh«ng  éc  Ön  ®∙i®Ó   thu di u    lµm  ¬  ë  s¸nh vµ  Õp  ¹ng    å  ¬  ù  Çu; c s so   x h c¸ch s d th   ­ §èivíigãithÇu         mua   ¾ m   µng        nh    ¸nh    ña    s h ho¸,khix¸c ®Þ gi¸® gi¸c c¸c hå  ¬  ù  Çu  ã    ¹ hµng    s d th c c¸clo i   ho¸ kh«ng  éc diÖn  ®∙iph¶icéng  thu   u      thªm  µo  v gi¸®¸nh    ét    gi¸m kho¶n  Òn  ¬ng  ¬ng  íic¸c lo¹  Õ  µ  Ý   Ëp  Èu  ti t ® v     ithu v ph nh kh theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtm µ   µ  Çu  Ëp  Èu  lu   nh th nh kh kh«ng  îcmiÔn  Õ  ®  thu ph¶itr¶cho  µng    éc gãithÇu     h ho¸ thu     hoÆc  ph¶icéng    thªm 15%     µng    gi¸h ho¸, bao  å m   íc phÝ   Ën    µ  g c  v t¶iv b¶o  Ó m   n   hi ®Õ c¶ng  Ón, c¶ng  bi   s«ng  ña  Öt c Vi   Nam     (gi¸CIF) hoÆc     µng    gi¸h ho¸,bao  å m   íc phÝ   Ën    µ    g c  v t¶iv b¶o  Ó m   í hi t  i n¬iquy  nh      ®Þ (gi¸CIP) cña  µng    ,  Õu    ¹ thuÕ  µ  Ý  Ëp  Èu    h ho¸ ®ã n c¸clo i  v ph nh kh nªu    ît   trªnv   15%   õc¸clo¹ hµng    qu¸ (tr     i   ho¸ ph¶i®ãng  Õ  Ëp  Èu).   thu nh kh   ­ Trong  êng  îp  iÓ m   tr h® tæng  îp  h ngang  nhau  i  íigãi thÇu   vÊn, ®è v     t   hoÆc     ¸nh    gi¸® gi¸ngang nhau  i víigãithÇu  ©y  ¾p,mua   ¾ m   µng    ®è       xl  s h ho¸ th× nhµ  Çu    th trong níc® îcu  ∙ixÕp  ¹ng    µ  Çu  ícngoµi".      ®  h trªnnh th n     9. Kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh     1  ® b  2  13  ®Þ 88/CP  îc söa  ®  ® æi,bæ     sung    nh sau: "1.M ë   Çu:   th Sau    Õp  Ën    å  ¬  ù  Çu  ®ñ  khi ti nh c¸c h s d th ( niªm  phong, nép    theo  ng  ®ó yªu  Çu  ña  å   ¬  êi  Çu  µ  îc qu¶n  ý theo  Õ     c c h s m th v ®   l  ch ®é qu¶n  ý hå   ¬  l  s “MËt”)  Öc  ë   Çu  îc tiÕn  µnh  ,vi m th ®   h c«ng  khai ngay    sau  êi®iÓ m   ng  th   ®ã thÇu theo  µy,giê vµ  a  iÓ m     ng     ®Þ ® ghitrong hå  ¬  êi  Çu.Th«ng    Ýnh    s m th   tinch nªu trong  å  ¬  ù  Çu  ña  õng  µ  Çu  h s d th c t nh th ph¶i ® îc th«ng     b¸o c«ng khai   trongbuæi  ë   Çu  µ    ¹trongbiªnb¶n  ë   Çu.   m th v ghil   i    m th Biªnb¶n  ë   Çu  Çn    m th c bao  å m   ÷ng  éidung  ñ  Õu  g nh n  ch y sau  y: ®© a) Tªn  ãithÇu;   g  b) Ngµy,giê,®Þa  iÓ m   ë   Çu;      ® m th c)Tªn  µ  a    v ®Þ chØ    µ  Çu; c¸cnh th d) Gi¸dù  Çu,b¶o    ù  Çu  i víimua   ¾ m   µng  ãa      th   l∙nhd th ®è     s h h hoÆc   ©y  x l¾p  µ  Õn ®é   ùc hiÖn; v ti   th   ®)  C¸c  éidung  ªnquan  n  li   kh¸c. §¹idiÖn  ña    c Bªn  êi  Çu,®¹idiÖn    µ  Çu  îcm êi  m th     c¸c nh th ®   tham  ù  Õu   dn cã  Æt   m ph¶iký  µo      v biªnb¶n  ë   Çu. m th B¶n  èc  å  ¬  ù  Çu  g h s d th sau    ë   khim ph¶i® îc Bªn  êi  Çu  ý    Ën     m th k x¸c nh tõng trang ®Ó     b¶o  ¶m   ® nguyªn  ¹ng tr c khitiÕn  µnh  ¸nh    µ  tr   í     h ® gi¸v qu¶n  ý l  theo chÕ       ®é qu¶n  ýhå  ¬  Ët”. l   s “M 2.b) Sö   ông  ¬ng   d ph ph¸p    ¸nh    i  íic¸c  ãi thÇu  gi¸® gi¸®è v   g  mua   ¾ m   s hµng    ho¸ hoÆc   ©y  ¾p  x l theo haibícsau:     ­ B íc 1: §¸nh  gi¸vÒ   Æt   ü  Ët theo    Èn  ¸nh            m k thu   tiªuchu ® gi¸quy  nh   ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu    än    s m th ®Ó ch danh  s¸ch ng ¾n    (danh s¸ch c¸c nhµ  Çu  ¸p     th ® øng    Çu  Ò   Æt   ü  Ëttheo tiªuchuÈn  ¸nh    yªu c v m k thu      ® gi¸). Hå   ¬  ù  Çu    ã  s d th khic tæng  è  iÓ m   t tõ møc   iÓ m   èithiÓu  ëlªn s® ®¹     ® t  tr     ® îcquy  nh    ®Þ trong tiªuchuÈn  ¸nh    ng     ® gi¸nh theo  nguyªn t¾c    kh«ng  îcquy  ® 
 6. 6 ® Þnh  Êp  ¬n  th h 70%   tæng  è  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ët,®èi víi ãithÇu  ã    s® vm k thu         g c yªu cÇu  ü  Ëtcao,møc  iÓ m   èithiÓu  k thu     ® t  quy  nh  ®Þ kh«ng  Êp  ¬n  th h 90%   tæng  sè  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ët(®èivíiph¬ng  ® vm k thu      ph¸p  Ê m   iÓ m)  ch ® hoÆc   ¸p    ® øng c¸c yªu  Çu   c theo    Ý  ®¹t” “kh«ng  t”®Ò u   îc coilµ ®¸p  tiªuch “   , ®¹   ®      øng  cÇu  yªu  vÒ   Æt   ü  Ët. m k thu ­ B íc2: X¸c  nh    ¸nh    i víi   å  ¬  ù  Çu  éc danh       ®Þ gi¸® gi¸®è     h s d th thu   c¸c s¸ch  ng ¾n    Õp  ¹ng". ®Ó x h 10.§iÒu  NghÞ   nh    15  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: "§iÒu    15. Tr¸ch nhiÖ m   ña  êi cã  Èm   Òn,  ñ  ù  vµ    c ng   th quy ch d ¸n  Bªn  êi  m thÇu. 1.Ng êicã  Èm  Òn  ã      th quy c tr¸chnhiÖm:   a) Phª  Öt  Õ   ¹ch ®Êu   Çu  ña  ù      duy k ho   th c d ¸n,phª  Öt  duy hoÆc   y  Òn   ñ quy phª  Öt  å  ¬  êi  Çu, phª  Öt  Õt  duy h s m th   duy k qu¶  ùa chän  µ  Çu  i  íitÊt l  nh th ®è v     c¶    ãithÇu  éc dù      ¬  ë  c¸o thÈm  nh  ña  ¬  c¸c g   thu   ¸n trªnc s b¸o    ®Þ c c quan  Èm   th ®Þnh; b) ChØ   o, kiÓm     ñ  ù    ®¹   trach d ¸n,Bªn  êi  Çu  ùc hiÖn  m th th   Quy  Õ   Êu   ch § thÇu. 2.Chñ  ù    ã    d ¸n c tr¸chnhiÖ m:   a) Tr×nh  êicã  Èm  Òn  duyÖt  Õ   ¹ch ®Êu  Çu,hå  ¬  êi    ng   th quy phª  k ho   th   s m thÇu  µ  Õt  v k qu¶  ùachän  µ  Çu  i víi Êtc¶    ãithÇu  éc dù  l  nh th ®è       c¸cg   t thu   ¸n; b)  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   Ò     v qu¸  ×nh  ùa chän  µ  Çu  tr l  nh th theo  quy  nh   ®Þ cña Quy  Õ   Êu  Çu  µ  Þu  ch § th v ch tr¸ch nhiÖm   íc ph¸p  Ët vÒ     tr   lu   c¸c quyÕt  ®Þnh  ña  × nh.  êng  îp  ñ  ù  ®ñ   cm Tr h ch d ¸n  n¨ng  ùc th×  ù lµm  l  t  Bªn  êi  Çu  m th ®Ó   chøc  u  Çu,n Õu  tæ  ®Ê th   kh«ng    ®ñ n¨ng  ùcth× ® îcphÐp  ö  ông  ét    l      sd m tæ chøc chuyªn m«n      ®ñ t c¸ch  µ  v n¨ng  ùc thay m ×nh  µm  l    l Bªn  êi  Çu, nhng  m th   chñ  ù  vÉn  d ¸n  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖm   Ò     v qu¸  ×nh  ùa chän  µ  Çu  tr l  nh th theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   Êu  Çu  µ  ùctiÕp  ý  Õt  îp ®ång  íinhµ  Çu  ch § th v tr   kk h  v  th tróngthÇu.   c)Quy Õt  nh    éidung  ña    ×nh ®Êu  Çu,bao  å m:   ®Þ c¸cn   c qu¸ tr   th   g ­  å   ¬  êi  ¬  Ón, tiªuchuÈn  ¸nh    ¬  Ón  µ  Õt  H s m s tuy     ® gi¸ s tuy v k qu¶  ¬  s tuyÓn; ­Danh    s¸ch c¸cnhµ  Çu     th tham    u  Çu  ¹n  Õ; gia®Ê th h ch ­Danh    s¸ch c¸cnhµ  Çu     th tham    u  Çu  Ón  än   Ên; gia®Ê th tuy ch tv ­ Danh    s¸ch    µ  Çu  t yªu  Çu  Ò   Æt   ü  Ët vµ  c¸c nh th ®¹   c vm k thu   danh  s¸ch  xÕp   ¹ng  h c¸c  µ   Çu  nh th theo  iÓ m   ¸nh    ® ® gi¸ tæng  îp  Ò   ü  Ët vµ  µi h v k thu   t   chÝnh  i víi ãithÇu   Ên; ®è       g tv ­ Danh    s¸ch    µ  Çu  t yªu  Çu  Ò   Æt   ü  Ët vµ  c¸c nh th ®¹   c vm k thu   danh  s¸ch  xÕp  ¹ng    µ  Çu  h c¸c nh th theo    ¸nh    i víigãithÇu  gi¸® gi¸®è       mua   ¾ m   µng    s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p; xl ­ Th¬ng    th¶o  íinhµ  Çu  îcchØ  nh  Çu  µ  Þu  v  th ®   ®Þ th v ch tr¸chnhiÖm   Ò     v c¸cnéidung     chØ  nh  Çu; ®Þ th ­ Quy Õt  nh    ®Þ chØ  nh  Çu    ãithÇu  ®Þ th c¸c g   quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m   ®Þ ti   c,® e  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  1  ®Þ 14/CP;
 7. 7 ­Néi dung  îp ®ång.    h  Trêng  îp chñ  ù    ng  êilµngêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  ù    h  d ¸n ®å th       th quy quy   d ¸n hoÆc   ng  êilµ Bªn  êi  Çu  ×  ®å th     m th th ph¶i thùc  Ön  y       Ö m   ô    hi ®Ç ®ñ c¸c nhi v quy  nh  ¹ kho¶n  hoÆc   ®Þ t  i 1  kho¶n  §iÒu  µy. 3  n 3.Bªn  êi  Çu  ã    m th c tr¸chnhiÖm:   a) Tæ     chøc  µ  ùc hiÖn  Öc  ùa chän  µ  Çu,chÞu  v th   vi l   nh th   tr¸chnhiÖm   íc   tr   ph¸p luËtvÒ     ×nh lùachän  µ  Çu      qu¸ tr     nh th theo ph¸p luËtvÒ   u  Çu.       ®Ê th b) LËp  µ  ×nh duyÖt  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù      v tr   k ho ®Ê th c d ¸n quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   8  NghÞ   nh  ®Þ 88/CP. c) Tæ     chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  u   Çu  îc duyÖt  th   k ho ®Ê th ®   theo  ×nh  ù tæ  tr t  chøc  u   Çu  ®Ê th quy  nh   ¹  ®Þ t ic¸c  Òu  §i 20, 22, 33,  vµ  NghÞ   nh   45  47  ®Þ 88/CP,bao  å m:   g ­ Thµnh  Ëp  chuyªn gia hoÆc     l tæ     thuªtvÊn  óp viÖc  u   Çu    ¬     gi   ®Ê th trªnc së  Õt ®Þnh  ña  ñ  ù  quy   c ch d ¸n; ­ Tæng   îp  h qu¸  ×nh  ùa chän  µ  Çu  µ  tr l  nh th v b¸o c¸o  Õt  k qu¶  ùa chän  l  nhµ  Çu    ñ  ù  th lªnch d ¸n; ­C«ng  è  óng thÇu,th ng    b tr     ¬ th¶o hoµn  Ön hîp ®ång;   thi     ­ Tr×nh  ñ  ù    Õt  nh  éidung  îp ®ång    ñ  ù    ý  Õt    ch d ¸n quy ®Þ n  h  ®Ó ch d ¸n k k hîp ®ång".   11. Kho¶n  vµ    1  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  16  ®Þ 88/CP  îc söa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "1.Thµnh  Çn      ph Tæ chuyªn gia:   Tïy  theo  Ýnh  Êt vµ  t ch   møc    ®é phøc  ¹pcña  ãi thÇu, thµnh  Çn    t  g    ph Tæ chuyªn giacÇn     bao  å m     g c¸cchuyªn giavÒ:    a) Kü  Ët,   thu   c«ng  Ö; ngh b) TµichÝnh,th ng  ¹i;     ¬ m c)Ph¸p  ývµ    Ên      l   c¸cv ®Ò kh¸c(nÕu  Çn).   c Danh  s¸ch Tæ     chuyªn giado  ñ  ù    Õt ®Þnh.     ch d ¸n quy   Tæ   ëng    tr Tæ chuyªn gia cã      tr¸chnhiÖ m  iÒu  µnh    ® h c«ng  Öc,tæng  îp vi   h  vµ  Èn  Þ     chu b c¸c b¸o c¸o  ¸nh      å  ¬  ù  Çu  ® gi¸c¸c h s d th hoÆc   µiliÖu  ã  ªn t  c li   quan kh¸c. 2.TiªuchuÈn  i víi µnh         ®è     th viªnTæ chuyªn gia:   a) Am   Óu    hi ph¸p luËtvÒ   u  Çu;     ®Ê th b) Cã   ×nh ®é     tr   chuyªn m«n  ªnquan  n   ãithÇu;   li   ®Õ g   c)Am   Óu  Ò     éidung  ô  Ó  ña  ãithÇu;   hi v c¸cn   c th c g   d) Cã     kinhnghiÖm    trong c«ng      t¸cqu¶n  ýthùc tÕ  l    hoÆc   nghiªncøu."   12.§iÒu  NghÞ   nh    29  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: " §iÒu      Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu   29.Tiªuchu ® gi¸h s d th TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    ® gi¸h s d th ph¶i® îcnªu  y        ®Ç ®ñ trong hå  ¬  êi    sm thÇu,bao  å m:   g
 8. 8 1.TiªuchuÈn  Ò      v n¨ng  ùcvµ  l   kinhnghiÖm  µ  Çu:   nh th a) N¨ng  ùc s¶n  Êt vµ  l  xu   kinh doanh, c¬  ë  Ët chÊt kü  Ët,tr×nh ®é       sv    thu     c¸n bé    chuyªn m«n;   b) N¨ng  ùctµi Ýnh    l   ch (doanh    înhuËn  µ    thu,l   i v c¸cchØ    tiªukh¸c); c) Kinh    nghiÖm   ùc  Ön    îp  ng ¬ng  ù t¹  Öt Nam   µ    íc th hi c¸c h ®å t t  i Vi   v ën   ngoµi;m ét  è  êng  îp  Æc   Öt ®Ó   ¹o®iÒu  Ön    s tr h® bi   t  ki cho  µ  Çu  nh th trong níc    ph¸ttr Ón th×  cÇu  Ò     i   yªu  v kinh nghiÖ m   ã  Ó    c th chØ  µtèithiÓu  ng  l    nh ph¶i® îc    ngêicã  Èm  Òn    th quy xem  Ðt,quyÕt ®Þnh  x    trong hå  ¬  êi  Çu.   s m th C¸c  éi dung  n  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  µy  îc ®¸nh    n ®  gi¸theo    Ý  '®¹t ' tiªuch ' ',  ''kh«ng  t'  µ   Çu  ®¹ 'Nh th ph¶i ®¹t c¶  néi dung    vµ  kho¶n  µy  íi ® îc .     3    a, b  c  n m    xem   µ®ñ   l   n¨ng  ùcvµ  l   kinhnghiÖm    tham  ù  Çu. d th 2.TiªuchuÈn  Ò   Æt  kü  Ët:    vm   thu a) Kh¶ n¨ng  ¸p  ® øng    cÇu  Ò   è îng,chÊt l ng vµ  Ýnh  c¸c yªu  vsl    î   t n¨ng  ü  k thuËthµng  ãa  tronghå  ¬  êi  Çu;   h nªu    s m th b) §Æc   Ýnh    t kinh tÕ  ü  Ëtcña  µng  ãa,tiªuchuÈn    k thu   h h   s¶n  Êt vµ    xu   c¸c néidung    kh¸c(tronghå  ¬  êi  Çu      s m th kh«ng  îcyªu cÇu  Ò   ¬ng  Öu  ®   v th hi hoÆc   nguån  èc  ô  Ó  ña  µng  ãa); g c th c h h c) TÝnh  îp lývµ  Öu    h     hi qu¶  kinh tÕ  ña        c c¸cgi¶iph¸p kü  Ët,biÖn    thu   ph¸p  tæ  chøc  cung  øng  µng  ãa; h h d) Kh¶    n¨ng  ¾p  Æt  ÕtbÞ  µ  l® thi   v n¨ng  ùcc¸n bé  ü  Ët; l     k thu ®) Kh¶    n¨ng  Ých  th øng  Ò   Æt   a  ý; vm ®Þ l e) T¸c ®éng  i víi    ®è     m«i  êng  µ  Ön  tr v bi ph¸p gi¶i     Õt; quy g) Kh¶    n¨ng  cung  Êp  µichÝnh  Õu  ã    Çu); c t  (n c yªu c h) C¸c  éidung  n  kh¸c vÒ   iÒu  Ön  ¬ng  ¹i,tµichÝnh, thêigian  ùc  ® ki th m       th   hiÖn,®µo  ¹ochuyÓn    t  giao c«ng  Ö   Õu  ã).   ngh (n c Sö  ông  d thang  iÓ m   ® (100  hoÆc   1000) hoÆc     Ý  ®¹t” “kh«ng  t”   tiªuch “   , ®¹   ®Ó     nh    éidung  x¸c®Þ c¸cn   quy  nh  ¹ kho¶n  µy.Trong    Èn  ¸nh    ®Þ ti  n  tiªuchu ® gi¸ cÇn  quy  nh  ®Þ møc  cÇu  èithiÓu  Ò   Æt   ü  Ëtnhng  yªu  t  vm k thu   kh«ng  îc quy  ®  ®Þnh  Êp  ¬n  th h 70%   tæng  è  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ët(®èivíi ãithÇu  ã    s® vm k thu       g c yªu cÇu  ü  Ëtcao,møc  iÓ m   èithiÓu  k thu     ® t  quy  nh  ®Þ kh«ng  Êp  ¬n  th h 90%   tæng  sè  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ët). êng  îp quy  nh  ® vm k thu   Tr h  ®Þ trong tiªuchuÈn  ¸nh    ö     ® gi¸s dông    Ý  ®¹t” “kh«ng  t”còng  tiªuch “   , ®¹   ph¶iquy  nh  â møc    Çu  èithiÓu   ®Þ r  yªu c t     vÒ   Æt   ü  Ët. m k thu Hå   ¬  ù  Çu  ã  s d th c tæng  è  iÓ m   t hoÆc   îtmøc   iÓ m   èithiÓu    s® ®¹   v  ® t  khi ¸p dông  ¬ng    ph ph¸p  Ê m   iÓ m   ch ® hoÆc   ¸p  ® øng    cÇu      ông  ­ c¸c yªu  khi¸p d ph ¬ng  ph¸p  ¸nh    ® gi¸theo    Ý  ®¹t” “kh«ng  t”th×  îc coilµ ®¹t yªu  Çu  tiªuch “ ,   ®¹   ®         c vÒ   Æt   ü  Ët. m k thu   3. Tiªu chuÈn  a  Ò   ét  Æt     ®vm m b»ng    ®Ó x¸c  nh     ¸nh      ®Þ gi¸ ® gi¸,bao gå m: a) Thêigian sö  ông;      d b) C«ng  ÊtthiÕtkÕ;   su     c)TiªuchuÈn  Êtl ng s¶n  È m;    ch  î   ph
 9. 9 d) Nguån  èc  µng  ãa  trong hå  ¬  ù  Çu;   gh h nªu    s d th ®)    Ý  Ën  µnh,duy    Chi ph v h   tu,b¶o  ìng; d e) C¸c  iÒu  Ön  ¬ng  ¹i,tµichÝnh;   ® ki th m    g) TiÕn      ®é cung  Êp  µ  ¾p  Æt. c vl ® 4. Ngoµi tiªuchuÈn  ¸nh         ® gi¸quy  nh  ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu    s m th kh«ng  îc ®  bá  ít,   b   sung  bæ hoÆc  thay ® æi  Êt kú  éidung  µo  ña    Èn  ¸nh      b  n  n c tiªuchu ® gi¸ trongqu¸ tr×nh xÐt thÇu.       13. §iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    a  2  30  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung  nh  sau: "a)B íc1:       §¸nh    Ò   Æt   ü  Ët®Ó   än  gi¸v m k thu   ch danh s¸ch ng ¾n   ViÖc  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ët® îcc¨n cø theo    Èn  ¸nh      ® gi¸v m k thu         tiªuchu ® gi¸quy ®Þnh  trong hå  ¬  êi  Çu    än    s m th ®Ó ch danh  s¸ch ng ¾n.    Trong    ×nh ®¸nh  qu¸ tr   gi¸Bªn  êi  Çu  ã  Òn    m th c quy yªu  Çu  µ  Çu    Ých  Ò   ÷ng  éidung  c nh th gi¶ith v nh n  cha  â,cha  îp lýtrong hå  ¬  ù  Çu  ña    µ  Çu    è îng,®¬n    r  h      s d th c c¸cnh th nh s l   gi¸". 14.Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    6  35  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: "6.Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  ËtkÌm    s thi   k thu   theo b¶n   îng vµ    tiªnl   chØ  Én  ü  Ët. d k thu Hå   ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtph¶i®¶m   s thi   k thu     b¶o  Êt l ng theo  ch  î   quy  nh.  ®Þ Tiªn l  ­ îng  ãc  õ thiÕtkÕ   b t    ph¶i®¶m     b¶o  y   ,  Ýnh      µm  ¬  ë  ®Ç ®ñ ch x¸c ®Ó l c s ph¸p  ý l  cho  µ  Çu  Ëp    ù  Çu. Yªu  Çu  Ò   Êt l ng  Ët t cho  ©y  ùng  µ  nh th l gi¸d th   c v ch  î v    x d v l¾p  Æt  ® ph¶i® îc nªu  â     r trong hå  ¬  êi  Çu    µm  ¬  ë    s m th ®Ó l c s cho  Öc  Ýnh  vi t to¸n, Ëp ®¬n    ù  Çu,ph©n  Ých  n    ù  Çu  ét  è  ¹ng  ôc  Ýnh     l gi¸d th   t ®¬ gi¸d th m s h m ch theo yªu  Çu  ña  å  ¬  êi  Çu. Nghiªm  Ê m   Öc  c c h s m th   c vi nªu  yªu  Çu  Ò   ¬ng  c v th hiÖu hoÆc   ån  èc  Ëtttronghå  ¬  êi  Çu". ngu g v      s m th 15.§iÒu  NghÞ   nh    40  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: "§iÒu      Èn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu 40.Tiªuchu ® gi¸h s d th TiªuchuÈn  ¸nh    å  ¬  ù  Çu    ® gi¸h s d th ph¶i® îcnªu  y        ®Ç ®ñ trong hå  ¬  êi    sm thÇu,bao  å m:   g 1.TiªuchuÈn  Ò      v kinh nghiÖ m  µ    v n¨ng  ùccña  µ  Çu: l  nh th a) Kinh    nghiÖm   ∙  ùc hiÖn    ù    ã  cÇu  ü  Ëtë  ïng ®Þa   ® th   c¸c d ¸n c yªu  k thu   v   lývµ  Ön  êng ¬ng  ù;   hi tr t t b)  è  îng,tr×nh ®é     é, c«ng  ©n  ü  ËttrùctiÕp  ùc hiÖn  ù  Sl     c¸n b   nh k thu     th   d ¸n; c)   N¨ng  ùctµichÝnh  l   (doanh    înhuËn  µ    thu,l   i v c¸cchØ    tiªukh¸c). C¸c  éi dung  n  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  µy  îc ®¸nh    n ®  gi¸theo    Ý  ®¹t” tiªuch “   , “kh«ng  t”. µ   Çu  ®¹  Nh th ph¶i®¹tc¶  néidung    vµ  kho¶n  µy  íi® îcxem       3    a,b  c  n m    lµ®ñ     n¨ng  ùcvµ  l   kinh nghiÖ m    tham    ù  Çu. giad th 2.TiªuchuÈn  Ò   Æt   ü  Ët:    vm k thu a) Møc    ¸p    ®é ® øng  i víi     Çu  Ò   ü  Ët,chÊt l ng vËt tthiÕt ®è     yªu c v k thu   c¸c  î        bÞ  trong hå  ¬  ÕtkÕ; nªu    s thi   b)  Ýnh  îp lývµ  T h     kh¶    ña      thic c¸c gi¶iph¸p  ü  Ët,biÖn  k thu   ph¸p  chøc  tæ  thi  c«ng;
 10. 10 c) B¶o  ¶m   iÒu  Ön  Ö   ® ® ki v sinh m«i  êng  µ  tr v c¸c  iÒu  Ön  ® ki kh¸c    nh phßng ch¸y,an  µn    ng;   to lao®é d) Møc     ¸p  ®é ® øng  ña  ÕtbÞ     c thi   thic«ng  è l ng,chñng  ¹   Êt l ng (s  î   lo ich  î   , vµ  Õn ®é   ti   huy  ng),nh©n  ùcthi ®é   l   c«ng; ®)  C¸c  Ön  bi ph¸p ®¶m     b¶o  Êtl ng; ch  î e) Kh¶    n¨ng  cung  Êp  µichÝnh  Õu  ã    Çu); c t  (n c yªu c g) C¸c  éi dung  Ò   Õn      n  v ti ®é thic«ng, møc     ªndanh, li   Õt  µ    ®é li     ªnk v nh÷ng  éidung  n  kh¸ccã    Çu    yªu c tronghå  ¬  êi  Çu.   s m th   Sö   ông  d thang  iÓ m   ® (100  hoÆc  1.000) hoÆc     Ý   ®¹t”    tiªuch “ ,“kh«ng  ®¹t”®Ó     nh    éidung    x¸c ®Þ c¸c n   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  µy.Tiªu chuÈn  ¸nh    n    ® gi¸ cÇn  quy  nh  ®Þ møc   iÓ m   èithiÓu  Ò   Æt   ü  Ët nhng  ® t  vm k thu   kh«ng  îc quy  ®  ®Þnh  Êp  ¬n  th h 70%   tæng  è  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ët(®èivíi ãithÇu  ã    s® vm k thu        g c yªu cÇu  ü  Ëtcao,møc  iÓ m   èithiÓu  k thu     ® t  quy  nh  ®Þ kh«ng  Êp  ¬n  th h 90%   tæng  sè  iÓ m   Ò   Æt   ü  Ët)khisö  ông  ® vm k thu     d thang  iÓ m     ¸nh    å  ¬  ù  ® ®Ó ® gi¸h s d thÇu. Trêng  îp  ö  ông    Ý  ®¹t”    h sd tiªuch “ ,“kh«ng  t”còng  ®¹   ph¶i quy  nh  â    ®Þ r møc    Çu  èi Óu vÒ   Æt   ü  Ët. yªu c t   thi   m k thu Hå   ¬  ù  Çu  ã  s d th c tæng  è  iÓ m   t hoÆc   îtmøc  iÓ m   èithiÓu  i s® ®¹   v  ® t  ®è   víiph¬ng    ph¸p  Ê m   iÓ m   ch ® hoÆc   tc¸c yªu  Çu  ®¹     c theo    Ý  ®¹t” “kh«ng  tiªuch “   , ®¹t”® îccoilµ®¹tyªu cÇu  Ò   Æt   ü  Ët.            vm k thu 3. Tiªu chuÈn  a  Ò   ét  Æt     ®vm m b»ng    ®Ó x¸c  nh     ¸nh      ®Þ gi¸ ® gi¸,bao gå m: a) ChÊt îng vËttsö  ông        l      d ®Ó thic«ng,l¾p  Æt;   ® b) ChÝ   Ý  Ën  µnh,b¶o  ìng,duy      ph v h   d   tuc«ng  ×nh; tr c) Nh÷ng    Ý      chiph ph¸tsinh kh¸c m µ   ñ  ù        ch d ¸n ph¶ithanh    µihîp    to¸nngo   ®ång  ©y  ¾p  Õu  ã); x l (n c   d) §iÒu  Ön  îp ®ång  ® Æc   ÖtlµtiÕn ®é     ki h   ( bi       thanh  Õt to¸n); quy     ®)  Òu  Ön  µi Ýnh    êigian vay,l∙suÊtvay.. ) §i ki t   ch (nh th        i   .; e) Thêigian thùc hiÖn  îp ®ång.         h  4. Ngoµi tiªuchuÈn  ¸nh         ® gi¸quy  nh  ®Þ trong hå  ¬  êi  Çu    s m th kh«ng  îc ®  bá  ít,   b   sung  bæ hoÆc  thay ® æi  Êt kú  éidung  µo  ña    Èn  ¸nh      b  n  n c tiªuchu ® gi¸ trongqu¸ tr×nh xÐt thÇu".       16.Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    2  41  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: "2.§¸nh      Õt:   gi¸chiti ViÖc  ¸nh      Õthå  ¬  ù  Çu  ® gi¸chiti   s d th bao  å m     ícsau: g haib   a) B íc1:       §¸nh    Ò   Æt   ü  Ët®Ó   än  gi¸v m k thu   ch danh s¸ch ng ¾n.   ViÖc  ¸nh    Ò   Æt   ü  Ët® îcc¨n cø  ® gi¸v m k thu       theo    Èn  ¸nh      tiªuchu ® gi¸nªu trong hå  ¬  êi  Çu    än    s m th ®Ó ch danh  s¸ch ng ¾n.    Trong    ×nh ®¸nh      qu¸ tr   gi¸Bªn m êi  Çu  ã  Òn  th c quy yªu  Çu  µ  Çu    Ých  Ò   ÷ng  éidung  a  â, c nh th gi¶ith v nh n  ch r   cha  îp lýtrong hå  ¬  ù  Çu  ña    µ  Çu    Ò   èil ng,®¬n    h      s d th c c¸cnh th nh v kh  î   gi¸. b) B íc2:§¸nh    Ò   Æt   µi Ýnh,th ng  ¹i.      gi¸v m t  ch  ¬ m TiÕn  µnh  ¸nh    µichÝnh, th ng  ¹i c¸c nhµ  Çu  éc  h ® gi¸t    ¬ m     th thu danh s¸ch  ng ¾n    ïng m ét  Æt   trªnc   m b»ng theo tiªuchuÈn  ¸nh    îcduyÖt.    ® gi¸®  
 11. 11 ViÖc  ¸nh    Ò   Æt   µichÝnh,th ng  ¹inh»m     nh    ¸nh    ® gi¸v m t   ¬ m   x¸c ®Þ gi¸® gi¸ bao  å m     éidung  g c¸cn   sau: ­Söa  çi   l; ­HiÖu    chØnh      Öch; c¸csail ­ChuyÓn  æi    ù  Çu    ® gi¸d th sang  ét  ng  Òn chung; m ®å ti   ­§a  Ò   ét  Æt    vm m b»ng  s¸nh; so  ­X¸c  nh    ¸nh    ña    å  ¬  ù  Çu.    ®Þ gi¸® gi¸c c¸ch s d th    Trong    ×nh ®¸nh    qu¸ tr   gi¸,Bªn  êi  Çu  ã  Òn  cÇu  µ  Çu  µm  m th c quy yªu  nh th l râ vÒ   ÷ng  n    Êt hîp lývµ  Õu      nh ®¬ gi¸b       n v¨n b¶n    ×nh cña  µ  Çu  gi¶itr   nh th kh«ng  ®ñ   â,th× ® îccoilµsailÖch    a  µo    ¸nh    ña  µ  Çu  ". r           ®Ó ® v gi¸® gi¸c nh th ®ã 17. §iÒu  NghÞ   nh    50  ®Þ 88/CP  îc bæ   ®  sung kho¶n      vµ  nh  8, 9, 10  11  sau: "8.Qu¶n  ýh Ö   èng    l   th th«ng    Ò   u  Çu. tinv ®Ê th 9.Qu¶n  ýh Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò  nhµ  Çu.   l   th d li   tinv   th   10.Qu¶n  ýnhµ  Çu  ícngoµit¹ ViÖtNam.    l  th n      i     11. Thùc  Ön  Óm       hi ki tra,thanh    Ò   u   Çu  µ  Öc  ùc hiÖn  îp trav ®Ê th v vi th   h  ®ång". 18.  Òu  NghÞ   nh   §i 51  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi    ®  ® nh sau: "§iÒu    51.Th«ng    Ò   u  Çu tinv ®Ê th 1.Ph¬ng  Ön ®¨ng      ti   t¶ith«ng    Ò   u  Çu: tinv ®Ê th Ph¬ng  Ön ®¨ng    ti   t¶ith«ng    Ò   u  Çu  tinv ®Ê th bao  å m: g a)  ê   T th«ng    Ò   u   Çu  µ  tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u   Çu  ña  µ  íc   v ®Ê th c nh n   ph¸thµnh    µn  èc;   trªnto qu b)  ê   T th«ng    Ò   u   Çu  µ  tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u   Çu  ña    é,  v ®Ê th c c¸c B ngµnh,®Þa  ¬ng;   ph c)Ph¬ng  Ön th«ng    ichóng    ti   tin®¹   kh¸cnh    µng  µy,®µi ph¸tthanh    b¸o h ng       truyÒn  ×nh  h Trung  ng  µ  a  ¬ng. ¬ v ®Þ ph 2.Néi dung     th«ng    Çn  ¨ng  : tinc ® t¶i Néi dung ®¨ng        t¶ibao  å m: g a) K Õ   ¹ch ®Êu  Çu;   ho   th   b) Th«ng    êi  ¬  Ón,kÕt    b¸o m s tuy   qu¶  ¬  Ón; s tuy c)Th«ng  m êi  Çu;   b¸o  th d) Danh    s¸ch nhµ  Çu    th tham    u  Çu  ¹n chÕ; gia®Ê th h   ®)  Danh  s¸ch nhµ  Çu    th tham    u  Çu   Ên; gia®Ê th tv e) K Õt    qu¶  ùachän  µ  Çu; l  nh th g) Danh    s¸ch c¸ nh©n, tæ       chøc bao  å m   nhµ  Çu    ¹m  g c¶  th viph Quy  Õ   ch §Êu  Çu; th h) Danh    s¸ch c¸cnhµ  Çu  Þ  Ê m      th b c tham  ù  Çu; d th
 12. 12 i)  Th«ng    Ò   ö  ýviph¹m  tinv x l     Quy  Õ   Êu  Çu; ch § th k)V¨n    b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ   u  Çu  íiban  µnh;     ®Ê th m   h l)  B¸o    c¸o tæng  Õt  k c«ng    u  Çu; t¸c®Ê th m)  ¹t®éng  u  Çu  ña  ¬  ë; Ho   ®Ê th c c s n) H Ö   èng  ÷ liÖu th«ng    Ò   µ  Çu.   th d    tinv nh th 3.Qu¶n  ýtêth«ng    Ò   u  Çu  µ    l    tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u  Çu   v ®Ê th a) C¬     quan  qu¶n  ý: l ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Þu    K ho v§ t ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýtê th«ng    Ò   u   l    tinv ®Ê thÇu  µ  v trang Web   Ò   u  Çu  ña  µ  íctrªnph¹m    µn  èc.   v ®Ê th c nh n     vito qu ­ C¸c  é   µnh, ®Þa   ¬ng  Þu    B ng   ph ch tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýtê th«ng    Ò   l    tinv ®Êu  Çu  µ  th v trangWeb   Ò   u  Çu  éc ph¹m    m × nh    v ®Ê th thu   vido  qu¶n  ý. l  b) Néi dung     th«ng    Ò   u  Çu: tinv ®Ê th Néi dung    th«ng    Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ¨ng    tindo  K ho   § t® t¶i bao  å m:  , g ­ C¸c  éidung    n  quy  nh  ¹  iÓ m           ,  kho¶n  §iÒu  µy  i ®Þ ti ® a, b, c,d, ® e  2  n ®è   víic¸c dù  quan  äng  èc      ù  nhã m   nhã m         ¸n  tr qu gia,c¸c d ¸n  A,  B (kh«ng  ©n   ph biÖt nguån  èn) vµ    ù  li     v   c¸c d ¸n  ªndoanh, hîp  ng  îp      ®å h t¸ckinh doanh, cæ     phÇn. ­ C¸c  éi dung    n  cßn  ¹ quy  nh  ¹  iÓ m               µ  kho¶n    li  ®Þ ti ® g, h, i,k, l,m v n  2 §iÒu  µy  i  íitÊtc¶    ù  do    ¬  n ®è v     c¸c d ¸n  c¸c c quan  ã  c tr¸ch nhiÖ m     cung  Êp  c th«ng    t¹ ®iÓ m   kho¶n  µy  tinnªu   i c  n cung  Êp. c §èivíi   é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ú theo  iÒu  Ön  µ  ×nh  ×nh  ùc    B  c¸c   ph tu   ® ki v t h th   tÕ  ña  ù  ®Ó   Õt  nh     éi dung  ¨ng    c d ¸n  quy ®Þ c¸c n   ® t¶iquy  nh  ¹  ®Þ t ikho¶n    2 §iÒu  µy. Th«ng    éc    ù  do    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ¨ng    n  tinthu c¸c d ¸n  c¸c B ng   ph ® t¶i vÉn ph¶igöicho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     ¨ng       B K ho   § t®Ó ® t¶ichung.     c)C¬     quan  cung  Êp  c th«ng  tin. ­ Chñ c¸c dù          ¸n quan  äng quèc      ù    ã m   nhã m   (kh«ng  tr   gia,c¸c d ¸n nh A,  B  ph©n  Öt nguån  èn),dù  li   bi   v   ¸n  ªndoanh, hîp  ng  îp      ®å h t¸c kinh  doanh, cæ     phÇn  ã  c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c th«ng    tincho  ¬  c quan  qu¶n  ýtê th«ng    Ò   l    tinv ®Êu  Çu  µ  th v trangWeb   Ò   u  Çu    éidung    v ®Ê th c¸cn   quy  nh  ¹ ®iÓ m         ®Þ t i a,b,c, d,®,    vµ     e,g  ikho¶n  §iÒu  µy  éc dù    m ×nh  2  n thu   ¸n do  qu¶n  ý. l ­ C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, ñy  thu Ch ph   ban  ©n   nh d©n c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã       ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm     cung  Êp    c cho Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     éi dung  K ho v§ t c¸c n   quy  nh  ¹  iÓ m        µ    ®Þ ti® g, i,lv m kho¶n    2 §iÒu  µy  éc ph¹m    m × nh  n thu   vido  qu¶n  ý. l ­ C¸c  µ  Çu    nh th cung  Êp  ÷  Öu th«ng    ña  × nh  c d li   tinc m quy  nh  ¹ ®iÓ m   ®Þ ti   n  kho¶n  §iÒu  µy  2  n cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . B K ho   § t 4.C¸c  ¬ng  Ön th«ng    ichóng    ph ti   tin®¹   kh¸c:   C¸c  ¬ng  Ön  ph ti th«ng    ichóng  tin®¹   kh¸c quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n      ®Þ ti ® c  1 §iÒu  µy  ¨ng    n® t¶ith«ng b¸o  êi  Çu    ù  nhã m   C   µ  ÷ng  m th c¸c d ¸n    v nh th«ng    tin kh¸c'  '. 19.§iÒu  NghÞ   nh    52  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: "§iÒu    ©n  Êp  52.Ph c tr¸chnhiÖm  Ò   u  Çu   v ®Ê th
 13. 13 1.Thñ íng Ch Ýnh  ñ:   t  ph a) Phª  Öt kÕ   ¹ch ®Êu  Çu    ù      duy   ho   th c¸cd ¸n quan  äng quèc    Quèc  tr   giado  héi quyÕt  nh   ñ  ¬ng  u   , Thñ   íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u       ®Þ ch tr ®Ç t   t Ch ph quy ®Þ ®Ç t (kh«ng  ©n  Ötnguån  èn); ph bi   v b) Phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   Çu    ãi thÇu  ã    ãi thÇu  õ 100  û ®Ê th c¸c g   c gi¸g   t  t  ®ång  ëlªn®èi víimua   ¾ m   µng    tr         s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p,tõ 20  û ®ång  ëlªn x l     t  tr     ®èi víi   Ên  éc dù    m ×nh  Õt  nh  u  .§èivíi   ãithÇu        v thu   ¸n do  t quy ®Þ ®Ç t      g   c¸c cßn l¹ Thñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn    i t  ph u quy cho  é  ëng,Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é, B  c¬  quan  éc ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    Öt vµ  Þu    ¬ phª duy   ch tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    v k qu¶  u  Çu; ®Ê th c) Phª  Öt      Þ    duy c¸c ®Ò ngh chØ  nh  Çu,mua   ¾ m   ùctiÕp,tù thùc ®Þ th   s tr        hiÖn  i víi   ãithÇu  ®è     g   c¸c quy  nh  ¹ kho¶n    vµ  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti   3,5  6  4  ®Þ 88/ CP   éc dù    m × nh  Õt ®Þnh  u  ,trõc¸cgãithÇu  ã    Þdíi tû thu   ¸n do  quy   ®Ç t        c gi¸tr       1  ®ång  i  íimua   ¾ m   µng    ®è v   s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p, gãi thÇu  ã    Þ díi500  x l   c gi¸tr     tr Öu®ång  i víi   Ên  chñ  ù    Þu  i  ®è     v do  t d ¸n ch tr¸chnhiÖ m  Õt ®Þnh;   quy   §èivíic¸c néidung         quy  nh  ¹  iÓ m     kho¶n  µy,Thñ íng ChÝnh  ®Þ ti® a, b  n  t  phñ phª  Öt    ¬  ë  c¸o thÈm  nh  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ    duy trªnc s b¸o    ®Þ c B K ho v§ tv ý kiÕn  b»ng    v¨n b¶n  ña    ¬  c c¸cc quan  ã  Èm  Òn  ªnquan.§èivíi éidung  c th quy li          n quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  µy, Thñ íng  Ýnh  ñ  ®Þ ti ® c  n  t Ch ph phª  Öt    ¬  ë  duy trªnc s b¸o c¸o thÈm  nh  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ    Õn     ®Þ c B K ho   § tv ý ki b»ng   v¨n b¶n  ña  ¬  cc quan  µi î èn  µ    ¬  t  tr v v c¸cc quan  ã  Èm  Òn  ªnquan. c th quy li   d) Quy Õt  nh  Óm    µ  ö  ýc¸c hµnh      ¹m    ®Þ ki trav x l     viviph ph¸p  ËtvÒ   u   lu   ®Ê thÇu. 2.Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã    tr B K ho   § tc tr¸chnhiÖ m:   a) ThÈ m   nh    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    ®Þ ®Ó tr   t  ph xem   Ðt phª duyÖt vÒ: x      ­  Õ   ¹ch  u   Çu    ù  do  ñ   íng  Ýnh  ñ  K ho ®Ê th c¸c d ¸n  Th t Ch ph quyÕt  nh   ®Þ ®Ç u  ; t ­ K Õt    qu¶  u  Çu    ãithÇu  éc thÈm  Òn    Öt  ña  ñ  ®Ê th c¸c g   thu   quy phª duy c Th t ng ChÝnh  ñ; í  ph ­ § Ò   Þ    ngh chØ  nh  Çu,mua   ¾ m   ùctiÕp,tù thùc hiÖn  i víi   ®Þ th   s tr        ®è     c¸c gãithÇu    quy  nh  ¹ kho¶n    vµ  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti   3, 5  6  4  ®Þ 88/CP  éc thÈm   thu   quyÒn    Öt cña  ñ íng ChÝnh  ñ. phª duy   Th t   ph b) Ph¸thµnh, qu¶n  ýtê th«ng    Ò   u   Çu  µ      l    tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u     v ®Ê thÇu  ña  µ  íc,qu¶n  ýh Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu. c nh n   l   th d li   tinv nh th   c)KiÓ m       tra,thanh    trac«ng    u  Çu    ¹m    µn  èc. t¸c®Ê th trªnph vito qu   3.Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬   quan  Trung  ng  ña  chøc  ¬ c tæ  chÝnh  Þ­ x∙héi(®îcx¸c®Þnh  tr            trong LuËt Ng ©n      s¸ch Nhµ   íc), ñ   Þch  y    n  Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm:   a)  ã     Õn  C ý ki b»ng  v¨n b¶n  Ò   Õ   ¹ch  u   Çu, kÕt  v k ho ®Ê th   qu¶  ùa chän  l  nhµ  Çu    ãithÇu  ña  ù    ã  ªnquan  chñ  ù    ×nh,thuéc thÈm   th c¸c g   c d ¸n c li   do  d ¸n tr     quyÒn    Öt cña  ñ íng ChÝnh  ñ; phª duy   Th t   ph   b) Phª  Öt  å  ¬  êi  Çu    ãithÇu  éc thÈm  Òn    duy h s m th c¸c g   thu   quy phª  Öt  duy kÕt  qu¶  u  Çu  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,phª duyÖt hå  ¬  êi  Çu  µ  Õt  ®Ê th c Th t   ph       s m th v k
 14. 14 qu¶  u   Çu    ãi thÇu  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  y  Òn  ®Ê th c¸c g   ®  t Ch ph ñ quy quy  nh  ¹ ®Þ ti  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy; b  1  n c) Phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu,hå  ¬  êi  Çu  µ  Õt    duy k ho ®Ê th   s m th v k qu¶  ùa chän  l  nhµ  Çu  Êtc¶    ãithÇu  ña  ù    ö  ông  èn  ©n  th t   c¸c g   c d ¸n s d v ng s¸ch nhµ  ícthuéc   n    thÈm   Òn  Õt  nh  u     ña  ×nh.  èi víic¸c dù  ñy  Òn    quy quy ®Þ ®Ç t c m §       ¸n  quy cho cÊp  íi d   Õt  nh  u    × còng  û  Òn  Öc  quy ®Þ ®Ç tth   u quy vi phª  Öt  Õ   ¹ch ®Êu   duy k ho   thÇu,hå  ¬  êi  Çu  µ  Õt    s m th v k qu¶  ùa chän  µ  Çu  Êtc¶    ãithÇu  éc l  nh th t   c¸cg   thu   dù    ng  Én  ¸n,nh v ph¶i chÞu    tr¸ch nhiÖ m   i  íinh÷ng    ®è v   c«ng  Öc  û  Òn  vi u quy ®ã;  d) Tháa  Ën    thu b»ng    v¨n b¶n  íichñ  ù    Ò   Õ   ¹ch  u   Çu  ù    v  d ¸n v k ho ®Ê th d ¸n vµ  Õt  k qu¶  ùa chän  µ  Çu    ãithÇu  ã    Þ tõ 1  û ®ång  ëlªn®èi l  nh th c¸c g   c gi¸tr     t   tr       víi   Ên, tõ 5  û ®ång  ëlªn®èi víi  v     t  t tr         mua  ¾ m   µng    s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p  x l (theo   kÕ   ¹ch  u   Çu  îc duyÖt)thuéc    ù  li   ho ®Ê th ®     c¸c d ¸n  ªndoanh, hîp  ng  îp      ®å h t¸c kinh doanh    hoÆc     Çn  cæ ph theo quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti® b  2  2  ®Þnh  88/CP  m ×nh  µm  idiÖn  ñ  ë  ÷u  do  l ®¹   ch s h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ®èi  íidoanh  v  nghiÖp  µ  íc tham    u    ù      ¬  ë  Èm   nh   nh n   gia ®Ç t d ¸n,trªnc s th ®Þ cña  ¬  c quan  óp viÖc  u  Çu. gi   ®Ê th 4.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  éc tØnh,quËn, huyÖn, thÞ  nh d th ph thu         x∙,thÞ  Ên,x∙,phêng  ã    tr     c tr¸chnhiÖm:   a) Phª  Öt  Õ   ¹ch  u   Çu    ù    ö  ông  èn  ©n    duy k ho ®Ê th c¸c d ¸n s d v ng s¸ch nhµ    nícthuéc thÈm  Òn  Õt ®Þnh  u    ña  ×nh;     quy quy   ®Ç tc m   b) Phª  Öt  å  ¬  êi  Çu  µ  Õt  duy h s m th v k qu¶  ùa chän  µ  Çu  Êtc¶    l  nh th t   c¸c gãithÇu  ña  ù    éc thÈm  Òn  Õt ®Þnh  u  .   c d ¸n thu   quy quy   ®Ç t 5. Héi  ng    ®å Qu¶n  Þ (hoÆc  êi ® îc Héi  ng  tr   ng     ®å Qu¶n  Þ uû  Òn)  tr   quy cña doanh  nghiÖp  ªndoanh, c«ng      Çn,  i diÖn  îp  li     ty cæ ph ®¹   h ph¸p  ña    c c¸c bªn tham    îp  ng  îp t¸ckinh doanh  ã  gia h ®å h     c tr¸chnhiÖ m   íi®©y   i  íic¸c   d  ®è v     dù    îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ¸n ®   ®Þ t i b  2  2  ®Þ 88/CP: a) Phª duyÖt  Õ   ¹ch  u   Çu  ña  ù   trªn c¬  ë  k ho ®Ê th c d ¸n    s v¨n  b¶n  áa  th thuËn  ña  i diÖn  ñ  ë  ÷u  c ®¹   ch s h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi  íidoanh  lu   v  nghiÖp  µ  íctham    u    ù  nh n   gia®Ç td ¸n. b) Phª  Öt  Õt  duy k qu¶  ùa chän  µ  Çu  Êtc¶    ãithÇu  ña  ù    l  nh th t   c¸c g   c d ¸n, riªng®èi víic¸c gãithÇu   Ên  ã    Þ tõ 1  û ®ång  ëlªnvµ    ãithÇu           t v c gi¸tr     t   tr     c¸c g   x©y  ¾p  l hoÆc   mua   ¾ m   µng    ã    õ 5  û ®ång  ëlªn(theo kÕ   ¹ch  s h ho¸ c gi¸t   t   tr       ho ®Êu   Çu  îc duyÖt) phª  Öt    ¬  ë    Õn  th ®     duy trªnc s ý ki tho¶  Ën  ña  i diÖn  thu c ®¹   chñ  ë  ÷u  s h theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi víidoanh  lu       nghiÖp  µ  íctham  nh n   gia®Ç u    ù    td ¸n; c) Phª  Öt  å  ¬  êi  Çu  µ  Õt  nh    éidung  ña    ×nh   duy h s m th v quy ®Þ c¸cn   c qu¸ tr   ®Êu  Çu  th theo quy  nh.   ®Þ   6.Ng êicã  Èm  Òn  ña      th quy c doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     Öt  Õ     phª duy k ho¹ch ®Êu  Çu  ña  ù    å  ¬  êi  Çu  µ  Õt    th c d ¸n,h s m th v k qu¶  ùachän  µ  Çu  ña  l  nh th c tÊtc¶    ãithÇu  éc dù    m ×nh  Õt  nh  u  ,®ång  êiquyÕt    c¸c g   thu   ¸n do  quy ®Þ ®Ç t  th   ®Þnh  Êtc¶    éidung  ña    ×nh ®Êu  Çu  t   c¸cn   c qu¸ tr   th theo quy  nh''   ®Þ . 20.§iÒu  NghÞ   nh    53  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: "§iÒu    ©n  Êp  53. Ph c phª  Öt,thÈm  nh  å  ¬  êi  Çu  µ  Õt    duy   ®Þ h s m th v k qu¶ lùachän  µ  Çu   nh th
 15. 15 C¨n  theo    ãithÇu  îcduyÖt  cø  gi¸g   ®  trong kÕ   ¹ch ®Êu   Çu  i víi     ho   th ®è     c¸c dù    ¸n quy  nh  ¹    iÓ m   vµ  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti ® c¸c a  c  2  2  ®Þ 88/CP, viÖc    thÈm  nh  µ    Öt kÕt  ®Þ v phª duy   qu¶  ùachän  µ  Çu  îcthùc hiÖn    l  nh th ®     nh sau:  1. §èivíidù          ¸n quan  äng quèc    Quèc  éiquyÕt  nh  ñ  ¬ng  tr   gia do  h  ®Þ ch tr ®Ç u  ,do  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  u  : t  Th t   ph quy   ®Ç t  a) Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph phª  Öt  Õt  duy k qu¶  ùa chän  µ  Çu    ¬  ë  l  nh th trªnc s b¸o c¸o thÈm  nh  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   i víi   ãithÇu  éc thÈm      ®Þ c B K ho   § t®è     g   c¸c thu   quyÒn    Öt cña  ×nh  phª duy   m theo quy  nh.   ®Þ b)  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, thu Ch ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ phª  Öt duy   hå  ¬  êi  Çu  ña    ãithÇu  éc thÈm  Òn  s m th c c¸c g   thu   quy phª  Öt  Õt  duy k qu¶  u   ®Ê thÇu  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, phª  Öt  å  ¬  êi  Çu  µ  Õt  c Th t Ch ph   duy h s m th v k qu¶  u   ®Ê thÇu    ãithÇu  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn  c¸c g   ®  t  ph u quy theo  quy  nh,    ¬  ®Þ trªnc së  Èm   nh  ña  n  Þ   óp  Öc  ªnquan  th ®Þ c ®¬ v gi vi li   hoÆc   ña  ë   Õ   ¹ch  µ  c S K ho v §Çu   Õu  éc ®Þa  ¬ng. tn thu   ph 2.§èivíi   ù    ö  ông  èn  ©n        d ¸n s d c¸c v ng s¸ch nhµ  íc:   n a) Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬   quan  Trung  ng  ña  chøc  ¬ c tæ  chÝnh  Þ­ x∙héi(®îcx¸c®Þnh  tr            trong LuËt Ng ©n      s¸ch Nhµ   íc)phª duyÖt  å    n   h s¬  êi  Çu  µ  Õt  m th v k qu¶  ùa chän  µ  Çu  ña  Êtc¶    ãithÇu  éc  ù  l  nh th c t   c¸c g   thu d ¸n do  ×nh  Õt  nh  u      ¬  ë  Èm  nh  ña  n  Þ  óp  Öc   m quy ®Þ ®Ç t trªnc s th ®Þ c ®¬ v gi vi li   ªnquan. b)  ñ   Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ phª  Öt  å  ¬  êi  Çu  µ  Õt  duy h s m th v k qu¶  ùa chän  µ  Çu  ña  Êtc¶    ãi l  nh th c t   c¸c g   thÇu  éc dù    m ×nh  Õt  nh  u      ¬  ë  Èm  nh  ña  ë   thu   ¸n do  quy ®Þ ®Ç t trªnc s th ®Þ cS K Õ   ¹ch vµ  Çu . ho   § t c) Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  è  éc  nh d qu   th x∙,th ph thu tØnh,x∙,phêng,thÞ  Ên,phª duyÖt  å  ¬  êi  Çu  µ  Õt       tr     h s m th v k qu¶  ùa chän  µ  l  nh thÇu  ña  Êtc¶    ãithÇu  éc dù    m × nh  Õt  nh  u      ¬  c t   c¸c g   thu   ¸n do  quy ®Þ ®Ç ttrªnc së  Èm  nh  ña  é  Ën  óp viÖc  ªnquan. th ®Þ c b ph gi   li   3.§èivíi   ù    doanh        d ¸n do  c¸c nghiÖp  Õt ®Þnh  u  : quy   ®Ç t Ng êicã  Èm  Òn  ña    th quy c doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m    Öt hå  ¬    phª duy   s m êi  Çu  µ  Õt  th v k qu¶  ùa chän  µ  Çu  ña  Êtc¶    ãithÇu  éc  ù    l  nh th c t   c¸c g   thu d ¸n do  ×nh  Õt ®Þnh  u      ¬  ë  Èm  nh  ña  é  Ën  óp viÖc  ªn m quy   ®Ç ttrªnc s th ®Þ c b ph gi   li   quan". 21. Kho¶n  vµ    5  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  7  55  ®Þ 88/CP  îc söa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "5.Hñy  u  Çu  µ    ®Ê th v tr¸chnhiÖm  µichÝnh    û  Çu:   t  khihu th a) Huû  u  Çu  îc¸p dông  i víi ét    ®Ê th ®     ®è     m trongc¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© ­Thay  æi  ôc    ∙  îcnªu    ® m tiªu® ®   trong hå  ¬  êi  Çu;   s m th ­ Cã     b»ng  chøng  cho  Êy  th Bªn  êi  Çu  m th th«ng  ng  íi µ  Çu  ¹onªn  ®å v   nh th t   sù  Õu c¹nh tranh trong®Êu  Çu; thi         th ­ TÊt  c¸c hå  ¬  ù  Çu  Ò   ¬    c¶    s d th v c b¶n  kh«ng  ¸p  ® øng  îc yªu  Çu  ña  ®  c c hå  ¬  êi  Çu; s m th
 16. 16 ­ Cã     b»ng chøng  cho  Êy    µ  Çu  ã  ù  th c¸c nh th c s th«ng  ng    ùc  ¹o ®å tiªuc t   nªn  ù  Õu  ¹nh  s thi c tranh trong ®Êu   Çu, lµm      th   ¶nh  ëng  n   î Ých  ña    h ®Õ l  i c Bªn m êi  Çu. th C¨n  quyÕt  nh   ña  êi cã  Èm   cø  ®Þ c ng   th quyÒn, Bªn  êi  Çu  ã  m th c tr¸ch   nhiÖ m  th«ng b¸o  í tÊtc¶    µ  Çu  Ò   Öc  ñy  u   Çu  t i   c¸c nh th v vi h ®Ê th hoÆc   Õn    ti hµnh  u  Çu  ¹ . ®Ê th l i b) Tr¸chnhiÖ m  µichÝnh    û  Çu:     t  khihu th ­ N Õ u   Öc  ñy  Çu    vi h th kh«ng  ph¶ilçi ña  µ  Çu  × Bªn  êi  Çu     c nh th th   m th ph¶i  cã  tr¸chnhiÖ m  n   ïcho    µ  Çu  ÷ng    Ý    ®Ò b   c¸cnh th nh chiph tham    ù  Çu. giad th Møc   n   ï ® îc tÝnh    ®Ò b     trªnnguyªn  ¾c  Ýnh  ng, tÝnh    µ  tt ®ó   ®ñ v theo    c¸c ®Þnh møc  ña  µ   ícban  µnh,bao  å m     c Nh n   h   g c¸ckho¶n sau  y: ®© +    Ý  Chi ph mua  å  ¬  êi  Çu; h s m th   +    Ý   i  ¹ (®Ó   Chi ph ® l   i mua   å  ¬  êi  Çu,nép  å  ¬  ù  Çu,kh¶o    h s m th   h s d th   s¸t thùc ®Þa...)   ; +    Ý  Ëp hå  ¬  ù  Çu; Chi ph l   s d th +    Ý  Chi ph kh¸c(v¨nphßng  È m,  Êu     ph kh hao  ÕtbÞ,.. ) thi   .. ­ Chi phÝ  n   ï khihuû  Çu  Õu  ×  ýdo     ®Ò b     th n v l   thay ® æi  ôc    ¹m      m tiªu,ph vi ®Ç u    ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  × ® îcthanh    õ chiphÝ  ña  tdo    th quy quy ®Þ th     to¸nt     c dù    Õu  ×    ýdo  ¸n;n v c¸c l   kh¸c do  çi ña    l  c Bªn  êi  Çu  ©y    ×      ©n   m th g ra th c¸c c¸ nh cã  ªnquan  éc Bªn  êi  Çu  Þu  li   thu   m th ch tr¸chnhiÖ m    thanh to¸n. 7. ViÖc  ¹ bá  å  ¬  ù  Çu  îc¸p dông  i víi ét    lo i h s d th ®       ®è     m trong c¸ctr ng  îp    ê h   khihå  ¬  ù  Çu:   s d th a) Kh«ng  ¸p    ® øng    iÒu  Ön    Õt nªu  c¸c® ki tiªnquy   trong hå  ¬  êi  Çu;   s m th b) Kh«ng  ¸p    ® øng    Çu  Ò   Æt   ü  Ët; yªu c v m k thu c) Nhµ   Çu    th kh«ng  Êp  Ën  çi è  äc  Bªn  êi  Çu    Ön  µ  ch nh l   h do  s m th ph¸thi v yªu  Çu  öa  c s hoÆc   ã  çisè  äc    c l   h saikh¸c qu¸ 15%     ù  Çu     gi¸d th (chØ  dông  ¸p  ®èi víi ãithÇu      g mua  ¾ m   µng    s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p); xl d) Cã     tæng    Þc¸csailÖch  îtqu¸ 10%     ù  Çu  gi¸tr       v    gi¸d th (chØ    ông  i ¸p d ®è   víi ãithÇu     g mua  ¾ m   µng    s h ho¸ hoÆc   ©y  ¾p); xl ®)  ã   C th«ng      tinkª khaisaisù  Ët' .     th ' 22.Bæ     sung  Òu  §i 57a  NghÞ   nh  ®Þ 88/CP  (sau §iÒu        57) nh sau: " §iÒu    57a.H Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu   th d li   tinv nh th 1.Néi dung  Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu.    H th d li   tinv nh th H Ö   èng  ÷  Öu  th d li th«ng    Ò   µ  Çu  tinv nh th bao  å m   g danh  ôc     µ  m c¸c nh thÇu tham    u  Çu    ù    ¹ ViÖtNam   íi ÷ng  éidung  ô  Ó  i  gia ®Ê th c¸cd ¸n t i     v nh n  c th ®è víi õng nhµ  Çu     t  th nh sau: a) Tªn nhµ  Çu;     th b) N¨m   µnh  Ëp;   th l c)LÜnh  ùc    v tham  ù  Çu     Ên,cung  Êp  µng    d th nh tv   ch ho¸ hoÆc   ©y  ¾p; xl d) Tæng  µis¶n,vèn u  ng  Ön  ã;   t    l ®é hi c ®)  ÷ng  éidung  ã  ªnquan  Nh n  c li   kh¸c.
 17. 17 2.C¬     quan  qu¶n  ýH Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu. l   th d li   tinv nh th C¬  quan qu¶n  ýH Ö   èng  ÷  Öu  l  th d li th«ng    Ò   µ  Çu    ¹m    tinv nh th trªnph vi toµn  èc  µ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  . Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ã  qu l   K ho v§ t   K ho v§ t c tr¸chnhiÖm     ®¨ng    ÷  Öu  t¶id li th«ng    Ò   µ  Çu  tinv nh th trong  ê th«ng    Ò   u   Çu  µ  t  tinv ®Ê th v trangWeb   Ò   u  Çu  ña  µ  íc.   v ®Ê th c nh n 3.Tr¸chnhiÖ m      cung  Êp  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu. c d li   tinv nh th Nhµ   Çu  ã  th c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu    c d li   tinv nh th cho Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ ttheo    éidung  c¸c n   nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy.§iÒu  Ön  1  n  ki ®Ó  tham  ù  Çu  µnhµ  Çu  d th l   th ph¶icã      tªntrong h Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò     th d li   tinv nhµ  Çu  îc®¨ng    ê th«ng    Ò   u  Çu  µ  th ®   trªnt   tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u  Çu    v ®Ê th cña  µ  íc". nh n 23.Bæ     sung  Òu  §i 57b  NghÞ   nh  ®Þ 88/CP    nh sau: " §iÒu    57b.Qu¶n  ýnhµ  Çu  ícngoµit¹ ViÖtNam     l  th n      i   1.Nhµ   Çu  ícngoµimuèn    th n     tham    ù  Çu  ¹ ViÖtNam   giad th t i    ph¶icã    tr¸ch  nhiÖ m  cung  Êp  ÷  Öu  c d li th«ng    tincho  ¬  c quan qu¶n  ý H Ö   èng  ÷  Öu l  th d li   th«ng    Ò   µ  Çu  tinv nh th quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 22  1  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Bé   ©y  ùng  ñ  ×,phèihîp víi é    X d ch tr         C«ng    é   ¬ng  ¹i,Bé Tµi B an,B Th m    chÝnh  nghiªn cøu  ×nh  ñ  íng  Ýnh  ñ    tr Th t Ch ph ban  µnh  h quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi qu¶n  ýnhµ  Çu  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam   µ  l  th n      t  i   v tr¸chnhiÖ m  ña  ñ  ù    c ch d ¸n ®èi víiviÖc       qu¶n  ýnhµ  Çu  ícngoµisau    óng thÇu  ¹t®éng  ùc l  th n     khitr   ho   th   hiÖn  îp ®ång  ¹ ViÖtNam". h  t i     24.Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh    1  59  ®Þ 88/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: "1.KiÓ m     ùc hiÖn    trath   c«ng    u  Çu  îcthùc hiÖn    t¸c®Ê th ®     nh sau: a) C Êp  Õt ®Þnh  Óm    µ  ùc hiÖn  Óm    quy   ki trav th   ki tra: ­ Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  Öc  Óm      t  ph quy   vi ki trac«ng    u  Çu  ña  t¸c®Ê th c c¸c Bé,  ¬    c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  ùc thuéc  Ýnh  ñ, c¸c ®Þa   ¬ng  tr   Ch ph     ph trªnph¹m    µn  èc    vito qu trongnh÷ng  êng  îp cÇn  Õt.   tr h  thi   ­  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   thùc  Ön  Öc  Óm     B K ho v§ t hi vi ki tra c«ng    u   Çu  t¸c ®Ê th trong ph¹m    µn  èc    vito qu theo  chøc  n¨ng  µ  i víi ÷ng  êng  îp cô  Ó    v ®è     nh tr h   th khi cã  Õt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. quy   c Th t   ph ­ Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  ùcthuéc tr     ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n     Êp  nh d c¸c c quyÕt  nh   µ  chøc  ®Þ v tæ  viÖc  Óm     ki trac«ng    u   Çu  t¸c®Ê th theo  Quy  Õ   Êu  Çu  i víic¸c ®¬n  Þ  ch § th ®è       v thuéc  ¹m    ph viqu¶n  ýcña  ×nh  µ    n  Þ  ã  ù  do  ×nh  Êp  Êy  l  m v c¸c ®¬ v c d ¸n  m c Gi phÐp  u    ®Ç tquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ t  i b  2  2  ®Þ 88/CP.  b) KiÓ m     nh  ú:   tra®Þ k Tuú theo t×nh  ×nh  ùc hiÖn    h th   c«ng    u  Çu  ña  Êp  ¬  ë,ngêicã  t¸c®Ê th c c c s     thÈm  Òn  Õt  nh  Óm     nh  ú  quy quy ®Þ ki tra®Þ k theo  ý,6  qu   th¸ng hoÆc   n¨m.   c¶    ViÖc  Óm    nh  ú  Ëp  ki tra®Þ k t trungvµo  ÷ng  éidung  Ýnh    nh n  ch sau  y: ®© ­T×nh  ×nh  ùc hiÖn    h th   c«ng    u  Çu  t¸c®Ê th chung  ña  n  Þ; c ®¬ v ­ T×nh  ×nh  ùc hiÖn    h th   c«ng    u   Çu  ña  ét  è  ù    ô  Ó: kÕ   t¸c®Ê th c m s d ¸n c th   ho¹ch  u   Çu  îcduyÖt;tr×nh tù thùc hiÖn  u   Çu,nh÷ng    ph¸p ®Ê th ®          ®Ê th   c¨n cø    lý,nh÷ng  ýdo  ùc hiÖn  u   Çu  ¹n  Õ,  ýdo    l   th   ®Ê th h ch l   chØ  nh  Çu,kÕt    ®Þ th   qu¶ tróngthÇu,gi¸trÞký  îp ®ång, t×nh  ×nh  ùc hiÖn  îp ®ång.      h    h th   h 
 18. 18 c)KiÓ m     t  Êt:   tra®é xu ViÖc  Óm     t  Êt ® îc thùc hiÖn  i  íic¸c gãi thÇu  ã    óng ki tra®é xu       ®è v       c gi¸tr   thÇu qu¸  Êp  víigi¸gãi thÇu, ®èi  íic¸c gãi thÇu  ã  ÷ng  íng  ¾ c   th so          v      c nh v m hoÆc     ã  cÇu  ña  êi cã  Èm  Òn. Néi dung  Óm     Ëp  khic yªu  c ng   th quy    ki trat trung   vµo    Ên    Ýnh  c¸cv ®Ò ch sau  y: ®© ­Thñ  ôcph¸p lývµ        t      c¸cv¨n b¶n  Ìm  k theo; ­ Tr×nh  ù thùc  Ön; thêigian  ùc  Ön    ©u    t  hi     th hi c¸c kh trong qu¸  ×nh  ùa tr l  chän  µ  Çu; nh th ­K Õt    qu¶  ùachän  µ  Çu; l  nh th ­ Nh÷ng  íng m ¾ c   ô  Ó, nh÷ng  ¾c  ¾ c   ña    ©n,  Ëp  Ó      v  c th   th m c c¸ nh t th Bªn m êi  Çu,cña  µ  Çu  Õu  ã); th   nh th (n c ­Nh÷ng  Õn  Þ  ö  ýcña  ¬  ë.   ki ngh x l   cs d)  Trong    ×nh kiÓm     Õu  qu¸ tr   tra,n ph¸thiÖn  íng  ¾ c   ×    v m th b¸o  ngêi c¸o    cã  Èm  Òn  th quy xem   Ðt,gi¶iquyÕt,n Õu    Ön    µnh      ¹m  x     ph¸thi c¸c h viviph ph¸p  luËt vÒ   u   Çu  ×    ®Ê th th b¸o  c¸o  êi cã  Èm   Òn  ng   th quy chuyÓn  Ö m   ô    nhi v cho thanh    ö  ýhoÆc     ¬  trax l   c¸cc quan  ph¸p luËtkh¸cxö  ýtheo thÈm  Òn. Toµn       l    quy   bé qu¸  ×nh kiÓm     îc b¸o  tr   tra®   c¸o b»ng  v¨n b¶n    êi cã  Èm   Òn  µ  lªnng   th quy v göití c¬      quan  i qu¶n  ýtê th«ng    Ò   u   Çu  µ  l    tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u   Çu    v ®Ê th cña  µ  íc®Ó   ¨ng    nh n   ® t¶ith«ng  . tin" 25.Bæ     sung  Òu  §i 59a  NghÞ   nh  ®Þ 88/CP  (sau §iÒu        59) nh sau: " §iÒu    59a.Thanh    u  Çu   tra®Ê th Thanh    u   Çu  µ viÖc  ùc hiÖn  tra®Ê th l   th   chøc n¨ng thanh    i víilÜnh  tra®è     vùc  u  Çu.Thanh    u  Çu  îcquy  nh  ô  Ó    ®Ê th   tra®Ê th ®   ®Þ c th nh sau: 1.C¬     quan  ùc hiÖn  th   thanh    u  Çu. tra®Ê th C¬  quan  ùc hiÖn  th   thanh    u  Çu    ¹m    µn  èc  µBé   Õ   tra®Ê th trªnph vito qu l   K ho¹ch  µ  Çu . C¸c  é,  ¬  v§ t  B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¸c thu Ch ph     ®Þa  ¬ng  chøc  ph tæ  thanh    trac«ng    u  Çu  t¸c®Ê th trong ph¹m      n  Þ      vic¸c®¬ v do m × nh  qu¶n  ý vµ    n  Þ   ã  ù  do  ×nh  Êp  Êy  Ðp  u      l   c¸c ®¬ v c d ¸n  m c Gi ph ®Ç t quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  N§  t i b  2  2  88/CP. 2.  èit ng thanh   §  î   tra. §èit ng ® îcthanh    u  Çu  µc¸cho¹t®éng   î     tra®Ê th l       tham    u  Çu  ña  gia®Ê th c tæ  chøc,c¸nh©n     trong®Êu  Çu.   th 3.Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   thanh  tra. ViÖc  chøc  ùc  Ön  tæ  th hi thanh    îc tiÕn  µnh    tra ®   h khiph¸thiÖn  ã  Êu    cd hiÖu    ¹m  viph ph¸p  ËtvÒ   u   Çu,khicã    Þ  ña  ¬  lu   ®Ê th     ®Ò ngh c c quan  Óm     ki tra nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  24  1  ®Þ n hoÆc     ã  khi c yªu  Çu  ña  êi cã  c c ng   thÈm  Òn  Ò   ÷ng  ô  Öc  u  Çu  ô  Ó. quy v nh v vi ®Ê th c th 4.Néi dung     thanh  tra. Tuú  theo  ô  Öc  ô  Ó  µ     nh  éidung  v vi c th m x¸c ®Þ n  thanh    èivíithanh  tra.§     trathùc hiÖn  Öc  ùachän  µ  Çu,néidung      vi l   nh th     thanh    Ëp  trat trung vµo  ÷ng    nh vÊn    Ýnh  ®Ò ch sau: a)  éi dung      N  c¸c v¨n b¶n ph¸p  ý®èi  íiviÖc  ùc hiÖn  ãithÇu,cô  Ó  l  v  th   g    th lµ:
 19. 19 ­K Õ   ¹ch ®Êu  Çu  îcduyÖt,c¸ch×nh    ho   th ®      thøc lùachän  µ  Çu,® Æc      nh th   biÖtlµc¸cc¨n cø    ông  u  Çu  ¹n chÕ   µ          ¸p d ®Ê th h   v chØ  nh  Çu; ®Þ th ­ Hå   ¬  êi  Çu  µ        s m th v c¸cv¨n b¶n  ph¸p lýkh¸c®èi víi   éidung  ña            n c¸c c qu¸ tr×nh ®Êu  Çu;   th ­Quy Õt  nh    Öt kÕt    ®Þ phª duy   qu¶  ùachän  µ  Çu. l  nh th b) Quy  ×nh thùc hiÖn  Öc  ùa chän  µ  Çu,c¸c m èc  êigian trong   tr     vi l   nh th     th       ®Êu  Çu. th c) Nh÷ng    Õn  ¾c  ¾ c,    Õn    ý ki th m ý ki b¶o u  ña   Ên,cña    l c tv   Tæ chuyªn gia    hoÆc   ÷ng    ©n  nh c¸nh kh¸c(nÕu  ã)ph¶n    íi ¬    c  ¸nh v   quan  c thanh  tra. 5.Xö  ýviph¹m      l    khithanh  tra. Trong qu¸  ×nh  tr thanh    Õu   tra,n ph¸thiÖn    ¹m,  ú    vi ph tu theo  Ýnh  Êt t ch   cña  ô  Öc    ¹m, c¬  v vi viph   quan  thanh    trahoÆc  thanh      ùc hiÖn  Öc  ö  traviªnth   vi x ph¹ttheo    chøc  n¨ng quy  nh  ®Þ trong ph¸p  Ëtthanh    ña  µ  íc vÒ   ö  lu   tra c nh n   x ph¹t hµnh  Ýnh    ch hoÆc   Õn  ki nghÞ   ¬ c quan  chøc  n¨ng  ã  Èm   c th quyÒn    thi hµnh  û  Ët®èi víi   ©n  Õu  µc¸n bé,c«ng  k lu       nhc¸ (n l       chøc)theo Ph¸p  Önh      l C«ng   chøc,xö  ¹ttheo    ph   Ph¸p  Önh  èng  l Ch tham  òng  nh hoÆc    truycøu  tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù  s theo ph¸p luËt.     6.B¸o      c¸o thanh    Ò   u  Çu trav ®Ê th C¬   quan thanh    trahoÆc   thanh      ùc hiÖn  Öm   ô  traviªnth   nhi v thanh    ã  trac tr¸chnhiÖ m      Õt    b¸o c¸o k qu¶  thanh      êicã  Èm  Òn." tralªnng   th quy 26. Söa  æi    ® kho¶n  vµ    2  bæ sung kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  5  60  ®Þ 88/CP  nh  sau: "2.Nhµ   Çu  ã  µnh      ¹m    th c h viviph ph¸p luËtvÒ   u  Çu  × tïytheo møc       ®Ê th th       ®é     ¹m  µ   Þ  ö  ýtheo quy  nh  ña  viph m b x l     ®Þ c ph¸p luËt, ô  Ó        th nh sau: c a) Khinhµ  Çu  ã  µnh       th c h vigian lËn nh  c¸o,cung  Êp      b¸o    c th«ng   tintrong  hå  ¬  ù  Çu    ù  ËtvÒ   s d th sais th   n¨ng  ùc tµichÝnh, n¨ng  ùc kü  Ët,vÒ   l     l   thu   kinh   nghiÖ m   ùc hiÖn,vÒ   ¬  Õu  ýlÞch cña  th     sy l    chuyªn gia tvÊn, th× Bªn  êi  Çu          m th cã  Òn  ¹  á  å  ¬  ù  Çu  ña  µ  Çu  ,  ng  êikh«ng  µn    quy lo i h s d th c nh th ®ã ®å b th   ho tr¶ b¶o    ù  Çu  Õu  ã) cña  µ  Çu  .  µ   Çu    ¹m  l∙nhd th (n c   nh th ®ã Nh th viph ph¶ibÞ   ¨ng   ® t¶i   êth«ng    Ò   u  Çu  µ   trªnt   tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u  Çu  ña  µ  íc;   v ®Ê th c nh n   b)  µ   Çu  ã  µnh    a  èi lé cho      ©n,  chøc  éc    Nh th c h vi® h     c¸c c¸ nh tæ  thu Bªn m êi  Çu  µ    ¬  th v c¸c c quan  ã  ªnquan  n     ×nh ®Êu   Çu,xÐt thÇu  × c li   ®Õ qu¸ tr   th     th   hå  ¬  ù  Çu  ña  µ  Çu    s d th c nh th ®ã kh«ng  îcxem   Ðt,b¶o    ù  Çu  ®  x  l∙nhd th kh«ng  ® îchoµn    µ    µ  Çu    ÏbÞ   ¨ng      ê th«ng    Ò   u   Çu    tr¶v tªnnh th ®ã s   ® t¶itrªnt   tinv ®Ê th vµ  trang Web   Ò   u   Çu  ña  µ  íc,®ång  êibÞ   ö  ýtheo    v ®Ê th c nh n   th   x l   quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   c) C¸c  µ  Çu  ã  µnh      nh th c h vith«ng  ng  ãc  ®å m ngoÆc   íi v  nhau  µm  l ¶nh  ­ h ëng  n   îÝch  ña  ®Õ l   i c Bªn  êi  Çu  × kh«ng  îchoµn    m th th   ®  tr¶b¶o    ù  Çu  µ  l∙nhd th v sÏbÞ   ¨ng      ê th«ng    Ò   u  Çu  µ   ® tªntrªnt   tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u  Çu  ña    v ®Ê th c nhµ  íc; n  d)  µ   Çu   Ên  Ëp  ÕtkÕ     Nh th t v l thi   thic«ng  kh«ng  Èn    µm  chu x¸c,l cho   qu¸ tr×nh    thic«ng  ph¶i söa  æi, bæ     ®   sung, hoÆc   ÕtkÕ   ¹ g©y    Ý   ×    thi   l i  l∙ng ph th ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹ivµ  ÏbÞ  ¨ng      ê th«ng    Ò   u  Çu  µ    b      s  ® tªntrªnt   tinv ®Ê th v trang   Web   Ò   u  Çu  ña  µ  íc; v ®Ê th c nh n
 20. 20 ®)  µ   Çu   Ên  Nh th t v gi¸m      s¸tthic«ng  Õu  thi tr¸chnhiÖ m,    th«ng  ng  íi ®å v  nhµ  Çu  ©y  ¾p    Ën    èi l ng  µ  Êt îng  th x l x¸c nh sai kh  î v ch l c«ng  Öc  µm  vi l gi¶m  chÊt l ng   î c«ng  ×nh  ×  hai nhµ  Çu  vÊn  µ  µ  Çu  ©y  ¾p  u   tr th c¶    th t v nh th x l ®Ò ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹ivµ  ÏbÞ  ¨ng      ê th«ng    Ò   u  Çu  µ    b      s  ® tªntrªnt   tinv ®Ê th v trang   Web   Ò   u  Çu  ña  µ  íc,®ång  êi®èi víi     ©n  éc nhµ  Çu  v ®Ê th c nh n   th       c¸nh c¸c thu   th tïytheo    møc      ¹m  µ   Þ    ®é viph m b truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt;   e)  µ   Çu  ©y  ¾p  Nh th x l kh«ng  ùc hiÖn  ng  ÷ng  ¹m    th   ®ó nh ph vic«ng  Öc vi nªu trong hîp ®ång, kh«ng  ùc hiÖn  ng       th   ®ó tho¶ thuËn  ÷a c¸c bªn    gi     trong li     ªn danh, gi÷a thÇu  Ýnh  µ  Çu  ô  ∙      ch v th ph ® nªu  trong hîp ®ång  òng       c nh trong hå    s¬  ù  Çu  d th hoÆc   îng  ¹ c«ng  Öc  ña  × nh  nh li  vi c m cho    n  Þ  c¸c ®¬ v kh¸c kh«ng    ® îc quy  nh    ®Þ trong hîp  ng  ×  éc    ®å th bu ph¶ithùc hiÖn      theo  ng  îp  ng, ®ó h ®å   ®ång  êiph¶ichÞu  µn  é    Ý    th     to b chiph ph¸tsinh do  Öc  ùc hiÖn    vi th   kh«ng  ng  ®ó g©y    µ   Çu  ©y  ¾p    ¹m  µ  µ  Çu   Ên  ra.Nh th x l viph v nh th t v gi¸m    ã  ªnquan  Ï s¸tc li   s  bÞ   ¨ng      ê th«ng    Ò   u   Çu  µ  ® tªn trªnt   tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u   Çu  ña    v ®Ê th c nhµ  íc,®ång  êi,®èi  íic¸c c¸ nh©n  éc  µ  Çu, tïytheo  n  th   v      thu nh th     møc       ®é vi ph¹m  µ   Þ    m b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   g)  µ   Çu  Nh th kh«ng  ùc  Ön  îp  ng  ×  ÷ng  ý do  th hi h ®å v nh l   kh«ng  ph¶i lµ    bÊt kh¶    kh¸ng hoÆc   Þ  û  îp ®ång  viph¹m  îp ®ång  × sÏbÞ  ¨ng      b hu h   do    h  th     ® tªn trªntêth«ng    Ò   u  Çu  µ     tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u  Çu  ña  µ  íc;   v ®Ê th c nh n h)  êng  îp  µ   Çu    ¹m  ét  Tr h nh th vi ph m hoÆc   Òu  iÓ m   nhi ® quy  nh   õ ®Þ t  ®iÓ m   ®Õ n   iÓ m   kho¶n  µy, bÞ   ¨ng      ê th«ng    Ò   u   Çu  a  ® g  n ® tªntrªnt   tinv ®Ê th vµ trang Web   Ò   u  Çu  ña  µ  íc,n Õu  lÇn  Þ  ¨ng    Ïkh«ng  îc   v ®Ê th c nh n   3  b ® tªns   ®  tham    ù  Çu  Êt kú  éc  Çu  µo  gia d th b   cu th n trong ph¹m    n¨m. N Õ u   µ  Çu    vi1    nh th lÇn  2    ¹m  lÇn  Ïkh«ng  îctham  ù  Çu  thø  viph 3  s   ®  d th trong 2    n¨m, nhµ  Çu  Çn    th l thø  viph¹m  lÇn  Ïkh«ng  îctham  ù  Çu  3    3  s  ®  d th trong 3    n¨m, n Õu    sau  Çn    l thø 3  µ  Çu  Én    ¹m  Ïkh«ng  îctham  ù  Çu  Ünh  Ôn. nh th v viph s   ®  d th v vi C¬  quan qu¶n  ýtê th«ng    Ò   u   Çu  µ  l    tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u   Çu    v ®Ê th cña  µ  íccã  nh n   tr¸chnhiÖ m     c«ng  è  b danh s¸ch nhµ  Çu    th kh«ng  îctham    ®  gia dù  Çu  th nªu    ê th«ng    Ò   u  Çu  µ  trªnt   tinv ®Ê th v trang Web   Ò   u  Çu  µ      v ®Ê th v xo¸ tªntrongdanh      s¸ch thuéc H Ö   èng  ÷  Öu th«ng    Ò   µ  Çu.     th d li   tinv nh th 5. C¸  ©n, tËp  Ó    nh   th Bªn  êi  Çu  m th (bao  å m   Tæ   g c¶  chuyªn gia)viph¹m        ph¸p  ËtvÒ   u   Çu  µinh÷ng  iÒu  lu   ®Ê th ngo   ® quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    vµ  §iÒu  1, 3  4  60 NghÞ   nh  ®Þ 88/CP,cßn  Þ  ö  ýnh    b x l   sau: a) C¸  ©n, tËp  Ó    nh   th Bªn  êi  Çu  m th (bao  å m   Tæ   g c¶  chuyªn gia)cã  µnh     h vi gian  Ën    l b¸o  c¸o kh«ng  trung  ùc  th qu¸  ×nh  u   Çu, xÐt  Çu; th«ng  tr ®Ê th   th   ®ång  ãc  m ngoÆc   íi µ  Çu;nhËn  èiléth× tuú theo  v  nh th   h        møc      ¹m  µ   ®é viph m bÞ    µnh  û  ËthoÆc     thih k lu   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s b) Bªn  êi  Çu  m th (bao  å m   Tæ   g c¶  chuyªn gia) kh«ng  ©n  ñ  ng     tu th ®ó tr×nh  ù,quy  ×nh  chøc  u   Çu, tæ  t  tr tæ  ®Ê th   chøc  u   Çu    a  ã  Õ   ®Ê th khi ch c k ho¹ch ®Êu  Çu  îcduyÖt,kh«ng  ùc hiÖn    th ®     th   cung  Êp  c th«ng    Ò   u  Çu  tinv ®Ê th theo  quy  nh   ×  ú  ®Þ th tu theo  møc       ¹m  µ  i  îng    ¹m,  êi cã  ®é vi ph v ®è t vi ph ng   thÈm  Òn  ã  quy c tr¸chnhiÖ m   ö  ýnh:quyÕt  nh    x l    ®Þ thay ® æi  ©n  ù  ña      nh s c Bªn m êi  Çu,cña    th   Tæ chuyªn gia,xö  ýkû  Ëtc¸cc¸nh©n    ¹m  Õu  µc¸n bé      l   lu       viph (n l     c«ng  chøc) theo    Ph¸p  Önh  l C«ng  chøc,kh«ng    cho tham    Êt  ú  ãithÇu  gia b k g   nµo  éc quyÒn  thu   qu¶n  ý, åith ng  Öth¹i(nÕu  ã) hoÆc     Þ    ¬  l     ê thi     b c  ®Ò ngh c¸c c quan  ã  c tr¸chnhiÖ m       (nh thanh    ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh  tra)x l     h ch hoÆc     ¬  c¸c c quan  ph¸p luËtkh¸cxö  ¹ttheo quy  nh  ña       ph     ®Þ c ph¸p luËt"    .
Đồng bộ tài khoản