Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
246
lượt xem
28
download

Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 67/2003/N§-CP ngµy 13 th¸ng 6 n¨m 2003 VÒ phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt B¶o vÖ m«i trêng ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 1993; C¨n cø LuËt Tµi nguyªn níc ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001; Nh»m h¹n chÕ « nhiÔm m«i trêng tõ níc th¶i, sö dông tiÕt kiÖm níc s¹ch vµ t¹o nguån kinh phÝ cho Quü B¶o vÖ m«i trêng thùc hiÖn viÖc b¶o vÖ, kh¾c phôc « nhiÔm m«i trêng; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i; chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi n- íc th¶i. §iÒu 2. 1. §èi tîng chÞu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy lµ níc th¶i c«ng nghiÖp vµ níc th¶i sinh ho¹t. 2. Níc th¶i c«ng nghiÖp lµ níc th¶i ra m«i trêng tõ c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c¬ së chÕ biÕn n«ng s¶n, l©m s¶n, thuû s¶n. 3. Níc th¶i sinh ho¹t lµ níc th¶i ra m«i trêng tõ c¸c hé gia ®×nh, tæ chøc kh¸c kh«ng thuéc ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 3. Tæ chøc, hé gia ®×nh cã níc th¶i quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy lµ ®èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i. §iÒu 4. Kh«ng thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i trong c¸c tr- êng hîp sau:
  2. 2 1. Níc x¶ ra tõ c¸c nhµ m¸y thuû ®iÖn, níc tuÇn hoµn trong c¸c nhµ m¸y ®iÖn; 2. Níc biÓn dïng vµo s¶n xuÊt muèi x¶ ra; 3. Níc th¶i sinh ho¹t cña hé gia ®×nh ë ®Þa bµn ®ang ®îc Nhµ níc thùc hiÖn chÕ ®é bï gi¸ ®Ó cã gi¸ níc phï hîp víi ®êi sèng kinh tÕ - x· héi; 4. Níc th¶i sinh ho¹t cña hé gia ®×nh ë c¸c x· thuéc vïng n«ng th«n vµ nh÷ng n¬i cha cã hÖ thèng cÊp níc s¹ch. §iÒu 5. Trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông quy ®Þnh cña §iÒu íc quèc tÕ ®ã. Ch¬ng II Møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i §iÒu 6. Møc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i quy ®Þnh nh sau: 1. Møc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t ®îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) trªn gi¸ b¸n cña 1m 3 (mét mÐt khèi) níc s¹ch, nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 10% (mêi phÇn tr¨m) cña gi¸ b¸n níc s¹ch cha bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §èi víi níc th¶i sinh ho¹t th¶i ra tõ c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh tù khai th¸c níc ®Ó sö dông (trõ hé gia ®×nh ë nh÷ng n¬i cha cã hÖ thèng cÊp níc s¹ch), th× møc thu ®îc x¸c ®Þnh theo tõng ngêi sö dông níc, c¨n cø vµo sè l- îng níc sö dông b×nh qu©n cña mét ngêi trong x·, phêng n¬i khai th¸c vµ gi¸ cung cÊp 1m3 níc s¹ch trung b×nh t¹i ®Þa ph¬ng. 2. Møc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp tÝnh theo tõng chÊt g©y « nhiÔm ®îc quy ®Þnh nh sau: ST ChÊt g©y « nhiÔm cã trong níc Møc thu (®ång/kg chÊt g©y « nhiÔm T th¶i cã trong níc th¶i) Tªn gäi Ký hiÖu Tèi thiÓu Tèi ®a 1 Nhu cÇu « xy sinh ho¸ ABOD 100 300 2 Nhu cÇu « xy ho¸ häc ACOD 100 300 3 ChÊt r¾n l¬ löng ATSS 200 400 4 Thuû ng©n AHg 10.000.000 20.000.000 5 Ch× APb 300.000 500.000 6 Arsenic AAs 600.000 1.000.000 7 Cadmium ACd 600.000 1.000.000 §iÒu 7. 1. C¨n cø quy ®Þnh vÒ møc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t t¹i kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy vµ t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi, ®êi sèng, thu nhËp cña nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng, Héi ®ång nh©n d©n tØnh,
  3. 3 thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh cô thÓ møc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t ¸p dông cho tõng ®Þa bµn, tõng lo¹i ®èi tîng t¹i ®Þa ph¬ng. 2. C¨n cø khung møc thu phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy, Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng quy ®Þnh cô thÓ møc thu phÝ b¶o vÖ m«i tr- êng ®èi víi tõng chÊt g©y « nhiÔm trong níc th¶i c«ng nghiÖp cho phï hîp víi tõng m«i trêng tiÕp nhËn níc th¶i, tõng ngµnh nghÒ; híng dÉn viÖc x¸c ®Þnh sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp ph¶i nép cña ®èi tîng nép phÝ. §iÒu 8. PhÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc qu¶n lý, sö dông nh sau: 1. §Ó l¹i mét phÇn sè phÝ thu ®îc cho c¬ quan, ®¬n vÞ trùc tiÕp thu phÝ ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc thu phÝ; trang tr¶i chi phÝ ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i phôc vô cho viÖc kiÓm tra ®Þnh kú hoÆc ®ét xuÊt ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp tõ lÇn thø hai trë ®i. 2. PhÇn cßn l¹i nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ ph©n chia cho c¸c cÊp ng©n s¸ch nh sau: a) Ng©n s¸ch trung ¬ng hëng 50% ®Ó bæ sung vèn ho¹t ®éng cña Quü B¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam theo QuyÕt ®Þnh sè 82/2002/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp, tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü B¶o vÖ m«i trêng ViÖt Nam; b) Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng hëng 50% ®Ó sö dông cho viÖc b¶o vÖ m«i trêng, ®Çu t míi, n¹o vÐt cèng r·nh, duy tu, b¶o dìng hÖ thèng tho¸t níc t¹i ®Þa ph¬ng. 3. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc qu¶n lý, sö dông tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 9. Chi phÝ ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i lÇn ®Çu phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh sè phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp do ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng quy ®Þnh viÖc ®¸nh gi¸, lÊy mÉu ph©n tÝch níc th¶i c«ng nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh sè phÝ ph¶i nép theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 10. 1. §èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i sinh ho¹t cã nghÜa vô nép ®ñ, ®óng h¹n sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i cho ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch. Hµng th¸ng, ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch cã nghÜa vô nép sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc, sau khi ®· trõ ®i mét phÇn sè phÝ ®îc ®Ó l¹i theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy. 2. §èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp cã nghÜa vô:
  4. 4 a) Kª khai sè phÝ ph¶i nép hµng quý víi Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng n¬i th¶i níc theo ®óng quy ®Þnh vµ b¶o ®¶m tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai; b) Nép ®ñ, ®óng h¹n sè tiÒn phÝ ph¶i nép vµo tµi kho¶n phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i t¹i Kho b¹c Nhµ níc ®Þa ph¬ng theo th«ng b¸o; c) QuyÕt to¸n tiÒn phÝ ph¶i nép hµng n¨m víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr- êng. §iÒu 11. Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng cã nhiÖm vô thÈm ®Þnh tê khai phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp, ra th«ng b¸o sè phÝ ph¶i nép, tæ chøc viÖc thu, nép sè tiÒn phÝ thu ®îc vµo ng©n s¸ch nhµ níc vµ quyÕt to¸n sè tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i c«ng nghiÖp cña ®èi tîng nép phÝ. §iÒu 12. Hµng n¨m, trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m d¬ng lÞch, ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch, Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n viÖc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông tiÒn phÝ thu ®îc trªn ®Þa bµn cña n¨m tríc víi c¬ quan thuÕ theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. §iÒu 13. C¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, ®«n ®èc, quyÕt to¸n viÖc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông tiÒn phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i cña ®¬n vÞ cung cÊp níc s¹ch vµ Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng. Ch¬ng III ®iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 14. KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ viÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i, tè c¸o vµ ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. §iÒu 15. §èi tîng nép phÝ b¶o vÖ m«i trêng ®èi víi níc th¶i vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× bÞ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ phÝ, lÖ phÝ. NÕu cã vi ph¹m c¶ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸p luËt vÒ tµi nguyªn níc, th× cßn bÞ xö lý vi ph¹m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ m«i trêng vµ ph¸p luËt vÒ tµi nguyªn níc. §iÒu 16. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004.
  5. 5 §iÒu 17. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr- êng híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 18. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản