Nghị định 68/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
104
lượt xem
4
download

Nghị định 68/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 68/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quy hoạch, kế toán sử dụng đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 68/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  68/2001/N§­C P  n g µ y   01 th¸ng  10  n¨ m  2001 c V Ò   u y  h o ¹ ch, k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai q C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  Êt  ai  µy  th¸ng 7  cø  § ® ng 14    n¨m  1993  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  Êt  ai  µy  th¸ng 12  m s® c Lu § ® ng 02    n¨m  1998; LuËt  öa     s ® æi,bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng6  m s® c Lu       29    n¨m 2001;  Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, c § ch Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g             §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Öc  Ëp,xÐt  Öt  µ  ®Þ vi l   duy v qu¶n  ý quy  ¹ch, l  ho   kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ® §i Ò u    Ëp  ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai 2. L quy    ho   d ®Ê ® 1. Ch Ýnh  ñ    ph giao  Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé, c§ ch ch tr     v      ngµnh  ã  ªnquan  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai cña  níc. c li   l  ho   ho   d ®Ê ®   c¶  2.  û   U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; ñy    ¬   ban nh©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc tØnh;ñy  d huy     x∙,th ph thu     ban  ©n  ©n    nh d x∙, phêng, thÞ  Ên  Ëp    tr l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  a   ¬ng  ho   ho sd ®Ê ® c ®Þ ph m × nh. 3. Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng  lËp  an  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ho   ho sd ®Ê ®ai vµo  ôc  ch  èc    m ®Ý qu phßng,an    ninh. §i Ò u 3. ThÈ m   Òn  Ðt  Öt  quy x duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ho   ho sd ®Ê ®ai 1. ChÝnh  ñ  Ðt  Öt    ph x duy quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  û   ho   ho sd ®Ê ® c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;kÕ   ¹ch ®iÒu    ph tr     ¬   ho   chØnh,  bæ  sung  µng  h n¨m  µ  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  ña  y  v k ho sd ®Ê ® 5  c ñ ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng;quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t    ph tr     ¬  ho   ho   d ®Ê ®ai vµo  ôc  ch  èc    m ®Ý qu phßng,an    ninh.
  2. 2 2. Uû     ban  ©n  ©n  Êp    Ðt duyÖt  nh d c trªnx   quy  ¹ch sö  ông  t  ai,kÕ   ho   d ®Ê ®   ho¹ch sö  ông  t  ai hµng   d ®Ê ®   n¨m  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  íi ùctiÕp. nh d c d    tr §i Ò u    È m   Òn  iÒu  4. Th quy ® chØnh, bæ     sung  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ho   ho   dông  t  ai ®Ê ® C¬  quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ðt  x duyÖt  quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ho   ho s dông  t  ai quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Ê ®   ®Þ ti§i 3  NghÞ   nh  µy  ×  ã  Òn  Õt  ®Þ n th c quy quy ®Þnh   iÒu  ® chØnh,    bæ sung quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  éc ho   ho sd ®Ê ® thu   thÈm  Òn  Ðt duyÖt cña  × nh. quy x     m §i Ò u    ùc  Ön  ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai 5. Th hi quy    ho   d ®Ê ® 1. Quy  ¹ch, kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬  ho   ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  Õt  nh,  Ðt  Öt  µ c¨n  ®Ó   è  Ý sö  ông  t,giao quy quy ®Þ x duy l   cø  b tr   d ®Ê     ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn  m ôc  ®Ých  sö  dông ®Êt, chuyÓn  ®Êt n«ng    nghiÖp  ång  óa  íc sang  tr l n  nu«i trång  ñy    th s¶n  hoÆc   ång  ©y  ©u  tr c l n¨m,   chuyÓn  t  ångc©y  ©u  ®Ê tr   l n¨m  sang  ång c©y  µng  tr   h n¨m. 2. C¸c  Êp, c¸c ngµnh,c¸c tæ    c        chøc,c¸ nh©n  ö  ông  t     sd ®Ê ph¶itu©n  ñ    th quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai ®∙  îcc¬  ho   ho   d ®Ê ®   ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy quyÕt ®Þnh, xÐt duyÖt.      C h ¬ n g  II Q u y  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai §i Ò u    cø    Ëp  ho¹ch  ö  ông  t  ai 6. C¨n  ®Ó l quy  sd ®Ê ® 1.§Þnh  íng ph¸ttr Ónkinh tÕ     éi, èc    h    i     ­x∙h   qu phßng,an    ninh. 2.Quy  ¹ch ph¸ttr Ón®«  Þ.   ho     i   th 3. Yªu  Çu    c b¶o  Ö   v m«i  êng; yªu  Çu  tr   c b¶o  Ö,  v t«n  ¹odi tÝch  Þch  ö  t   l s v¨n ho¸,danh     lam  ¾ng  th c¶nh. 4.HiÖn  ¹ngqòy  t  ai vµ    tr   ®Ê ®   nhu  Çu  ö  ông  t  ai. c sd ®Ê ® 5.§Þnh    møc  ö  ông  t. sd ®Ê 6.TiÕn  é    b khoa  äc   h ­c«ng  Ö. ngh 7.K Õt    qu¶  ùc hiÖn  th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai kú  íc. ho   ho   d ®Ê ®   tr §i Ò u    êih¹n  ho¹ch sö  ông  t  ai 7. Th   quy   d ®Ê ® Quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ 10  ho sd ®Ê ® l   n¨m  ï hîp  íiChiÕn îc ph¸ttr Ón ph   v  l   i  kinhtÕ     éicña  níc.   ­x∙h   c¶  §i Ò u  .Néi dung  ho¹ch sö  ông  t  ai 8    quy   d ®Ê ® 1.ViÖc    khoanh  nh    ¹ ®Êt  îcthùc hiÖn    ®Þ c¸clo   i ®    nh sau:
  3. 3 a) §iÒu      tra,nghiªncøu,ph©n  Ých  µ      t v tæng  îp ®iÒu  Ön  ù nhiªn,kinh h  ki t       tÕ     éivµ  Ön  ¹ngsö  ông  t;®¸nh    Òm  ­x∙h   hi tr   d ®Ê   gi¸ti n¨ng  t  ai; ®Ê ® b) X¸c  nh  ¬ng  íng m ôc    ö  ông  t    ®Þ ph h  tiªus d ®Ê trongthêih¹n      quy  ¹ch; ho c) Ph ©n    îp lýqòy  t  ai cho    bæ h     ®Ê ®   nhu  Çu    iÓn kinh tÕ      éi, c ph¸ttr     ­ x∙h   quèc  phßng,an    ninh; d) § Ò   Êtc¸cbiÖn    xu     ph¸p sö  ông,b¶o  Ö,    ¹o®Êt  µ   d   v c¶it   v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  sinhth¸i ¶m      ® b¶o      iÓnb Òn  ÷ng. ®Ó ph¸ttr   v 2. Trong  õng  êikú  Õu  ã  ù    t th   n c s thay ® æi  Ò   ôc      iÓn kinh tÕ    vm tiªuph¸ttr     ­x∙héith× ®iÒu         chØnh  Öc  vi khoanh  nh    ¹ ®Êt  ®Þ c¸clo i   cho  ïhîp. ph     3.C¸c      gi¶iph¸p ®Ó   chøc  ùc hiÖn    tæ  th   quy  ¹ch sö  ông  t  ai. ho   d ®Ê ® §i Ò u    9. Tr¸chnhiÖm  Ëp  ho¹ch sö  ông  t  ai   l quy   d ®Ê ® 1. Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ñ  ×,phèihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé    c§ ch ch tr         K ho v§ t  Tµi chÝnh, Bé   ©y  ùng, Bé      X d   C«ng  nghiÖp,Bé     Giao  th«ng  Ën  , é   v t¶i  N«ng  B nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   ñy    Th s¶n  µ    é,  µnh  v c¸c B ng kh¸c cã  ªn   li   quan  Ëp quy  ¹ch sö  ông  t  ai trong c¶  íctr×nh ChÝnh  ñ. l  ho   d ®Ê ®     n    ph 2. Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng  chñ  ×,phèihîp  íic¸c Bé,  µnh  ªn an  tr     v    ng li   quan  µ    y  v c¸c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Ëp      ph tr     ¬ l quy ho¹ch sö  ông  t  ai vµo  ôc  ch  èc   d ®Ê ®   m ®Ý qu phßng,an   ninh tr×nh Ch Ýnh  ñ.     ph 3.Së  Þa  Ýnh    § ch hoÆc   ë  Þa  Ýnh    µ   t  S § ch ­ Nh ®Ê (sau ®©y  äichung  µ   g  l  Së   Þa  Ýnh),c¬  § ch   quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c c¬  § ch c huy ch tr     v    quan  kh¸c cã  ªnquan  Ëp    li   l quy  ¹ch sö  ông  t  ai trong ph¹m        ho   d ®Ê ®     vil∙nhthæ cÊp  × nh   m qu¶n  ý,b¸o  l  c¸o  íiñy  v   ban  ©n  ©n    ×nh  éi  ng  ©n   nh d ®Ó tr H ®å nh d©n  ïng  Êp  c c th«ng  qua  íc khitr×nh  ¬  tr     c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Ðt nh n   th quy x  duyÖt. 4. Uû     ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên lËp  nh d x∙,ph   tr   quy  ¹ch sö  ông  t  ai ho   d ®Ê ®   cña  a   ¬ng  × nh,  chøc  Êy ý  Õn  ng  ãp  ña  ©n  ©n, b¸o    ®Þ ph m tæ  l   ki ®ã g c nh d   c¸o víiHéi  ng  ©n  ©n  ïng  Êp    ®å nh d c c th«ng  qua  íc khitr×nh  y  tr     ñ ban  ©n  ©n   nh d huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  éc tØnh  Ðt duyÖt.     x∙,th ph thu   x  §i Ò u    êi®iÓ m   ×nh quy  ¹ch sö  ông  t  ai 10. Th   tr   ho   d ®Ê ® Quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ho sd ®Ê ® ph¶i ® îc tr×nh  ¬     c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt trong n¨m  u   ña  ú  x      ®Ç c k quy  ¹ch. ho C h ¬ n g  III k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai §i Ò u    cø  Ëp  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5  11. C¨n  l k ho   d ®Ê ®   n¨m  µ  µng  vh n¨m 1. Quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  ∙  îc c¬    ho sd ®Ê ® ® ®   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  nh n   th quy quyÕt ®Þnh    hoÆc   Ðt duyÖt. x  2.K Õ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éi5    ho     i     ­x∙h   n¨m  µ  µng  vh n¨m  ña  µ  íc. c nh n
  4. 4 3.Nhu  Çu  ö  ông  t  ña    chøc,hé    nh, c¸nh©n  µ  Ön    c sd ®Ê c c¸ctæ    gia®×     v hi tr¹ngqòy  t.   ®Ê 4.§Þnh    møc  ö  ông  t. sd ®Ê 5.TiÕn  é    b khoa  äc  h c«ng  Ö. ngh 6.K Õt    qu¶  ùc hiÖn  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai kú  íc. th   k ho   d ®Ê ®   tr §i Ò u    éi dung  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 12. N   k ho   d ®Ê ® 1. §¸nh    ©n  Ých  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai   gi¸,ph t t h th   k ho sd ®Ê ®   kú  íc: tr a)  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µo  ôc   ch  T h th hi k ho sd ®Ê ® v m ®Ý chuyªn dïng,®Êt  ;     ë b) ViÖc    chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng    ö  ông  cr ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý kh¸c; c)ViÖc    chuyÓn  t  ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m, ®Êt  ång lóaníc   tr       sang nu«itrång thñy s¶n,trång c©y  ©u            l n¨m; ®Êt    n«ng nghiÖp  ång c©y  ©u  tr   l n¨m chuyÓn sang  ång c©y  µng  tr   h n¨m; d)  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  ë   éng  Ön  Ých  t    ö  ông  T h th   k ho mr di t ®Ê ®Ó s d vµo  ôc  ch  m ®Ý s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp  µ  ôc  ch  vm ®Ý kh¸c. 2.X ©y  ùng  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    d k ho   d ®Ê ®   n¨m  µ  µng  vh n¨m: a)  Öc  Vi khoanh  nh    ¹  t  ®Þ c¸c lo i®Ê trong  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai    k ho sd ®Ê ® 5 n¨m  µ  µng  vh n¨m  îcthùc hiÖn    ®    nh sau: ­ X¸c  nh    ®Þ nhu  Çu  ö  ông  t  µo  ôc  ch  c sd ®Ê v m ®Ý chuyªn  ïng,®Êt  , d   ë  trong ®ã     ph¶inªu  â danh  ôc      r  m c¸c c«ng  ×nh träng ®iÓ m,    ù    ö  ông  tr     c¸c d ¸n s d qòy  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng. ®Ê ®Ó t   xd c s h  ­Dù   Õn  Ön  Ých  t    ki di t ®Ê n«ng  nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp  ã  õng  ö  ông  cr sd vµo  ôc  ch  m ®Ý kh¸c. ­ Dù   Õn  Ön  Ých  t    ki di t ®Ê n«ng  nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m,  t  ång ®Ê tr   lóa níc chuyÓn     sang nu«itrång thñy s¶n,trång c©y  ©u            l n¨m; diÖn  Ých  t    t ®Ê trångc©y  ©u    l n¨m  chuyÓn sang  ång c©y  µng  tr   h n¨m. ­  Õ   ¹ch  K ho khai hoang  ë   éng  Ön  Ých  t    ö  ông  µo  ôc     mr di t ®Ê ®Ó s d vm ®Ých s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp  µ  ôc  ch  vm ®Ý kh¸c. b) K Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    ho   d ®Ê ®   n¨m ph¶i® îccô  Ó    n   õng n¨m.     th ho¸ ®Õ t   3. ViÖc  iÒu    ® chØnh  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  k ho sd ®Ê ® 5  ph¶i phï hîp  íi    v  quy  ¹ch  ö  ông  t  ai; viÖc  iÒu  ho sd ®Ê ®   ® chØnh  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai k ho sd ®Ê ®   hµng n¨m ph¶iphïhîp víi Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5            ho   d k ®Ê ®   n¨m. 4.C¸c      gi¶iph¸p tæ    chøc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai. th   k ho   d ®Ê ® §i Ò u    13. Tr¸chnhiÖm  Ëp  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai   l k ho   d ®Ê ® 1. Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ñ  ×,phèihîp víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé    c§ ch ch tr         K ho v§ t  Tµi chÝnh, Bé   ©y  ùng, Bé      X d   C«ng  nghiÖp,Bé     Giao th«ng  Ën  , é   v t¶i  N«ng  B nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   ñy    Th s¶n  µ    é,  µnh  v c¸c B ng kh¸c cã  ªn   li  
  5. 5 quan  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai 5  l k ho sd ®Ê ®   n¨m  ña  nícvµ  c c¶    tæng  îp kÕ   ¹ch h   ho   ®iÒu chØnh, bæ     sung  µng  h n¨m  ña    c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  c¸o ChÝnh  ñ. b¸o    ph 2. Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng  lËp  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  an  k ho sd ®Ê ® 5  vµo  ôc  ch  èc  m ®Ý qu phßng,an    ninh tr×nh ChÝnh  ñ.     ph 3. Së   Þa  Ýnh  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c c¬   § ch ch tr     v     quan  Õ   ¹ch  µ  Çu , K ho v§ t  Tµi chÝnh, X ©y   ùng, C«ng      d   nghiÖp, Giao    th«ng  Ën  ,N«ng  v t¶i  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n,Thñy    s¶n  µ    ¬  v c¸cc quan  kh¸ccã  ªnquan  Ëp kÕ   ¹ch    li   l   ho sö  ông  t  ai 5  d ®Ê ®   n¨m, kÕ   ¹ch ®iÒu    ho   chØnh, bæ     sung  µng  h n¨m  ña  c tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng, b¸o  víiñy  ¬  c¸o    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    ®Ó tr×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng  Êp     nh d c c th«ng  qua  íc khitr×nh Ch Ýnh  ñ  Ðt tr       ph x   duyÖt. 4. C¬     quan  Þa  Ýnh  Êp  Ön  ñ  ×,phèihîp  íic¸c c¬  § ch c huy ch tr     v     quan  ã c li   ªnquan  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng  l k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  Ön, quËn, thÞ    c huy     x∙, thµnh  è  éc tØnh,b¸o    íi y  ph thu     c¸o v   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    ×nh Héi ñ nh d c huy ®Ó tr     ®ång  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy th«ng qua  íc khitr×nh  y  tr     ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ðt duyÖt. x  5. Uû     ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên lËp  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai nh d x∙,ph   tr   k ho sd ®Ê ®   hµng n¨m  ña  a   ¬ng  ×nh  ×nh  éi  ng  ©n  ©n  ïng  Êp  c ®Þ ph m tr H ®å nh d c c th«ng  qua  íckhitr×nh ñy  tr       ban  ©n  ©n  Êp  Ön  Ðt duyÖt. nh d c huy x   §i Ò u    êi®iÓ m   ×nh kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai 14. Th   tr   ho   d ®Ê ®   1. Thêi ®iÓ m   ×nh kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  n¨m  µ  µng      tr   ho sd ®Ê ® 5  vh n¨m  ï ph   hîp víi êi®iÓ m   ×nh kÕ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ    éi.     th tr   ho     i     x∙h 2. K Õ   ¹ch sö  ông  t  ai ®iÒu    ho   d ®Ê ®   chØnh, bæ     sung  µng  h n¨m  ph¶i® îc    tr×nh duyÖt trong 6        th¸ngcuèin¨m  µng      h n¨m. C h ¬ n g  IV  x Ð t d u y Ö t q u y  h o ¹ ch, k Õ  h o ¹ ch s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai §i Ò u    å   ¬  Ðt duyÖt 15. H s x   1. Hå   ¬  Ðt  Öt    s x duy quy  ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  Õ   ¹ch  ö  ông  ho sd ®Ê ® v k ho sd ®Êt  ai 5  ®   n¨m  å m   ã: g c a)  ê  ×nh cña  y  T tr   ñ ban  ©n  ©n  µ  nh d v NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  ©n   quy c H   nh d©n  ïng  Êp  c c th«ng  qua quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ho sd ®Ê ®   ho sd ®Ê ®ai 5    n¨m; b) B¸o  thuyÕt minh  c¸o    quy  ¹ch  ö  ông  t  ai,kÕ   ¹ch  ö  ông  ho sd ®Ê ®   ho sd ®Êt  ai 5  ®   n¨m  µ    ô  ôckÌm  v c¸cph l   theo; c) B¶n    Ön  ¹ngsö  ông  t  ai,b¶n      ®å hi tr   d ®Ê ®   ®å quy  ¹ch  ö  ông  t  ho sd ®Ê ®ai,b¶n    Õ   ¹ch sö  ông  t  ai 5    ®å k ho   d ®Ê ®   n¨m  µ    v c¸cb¶n    ®å chuyªn ®Ò.   2. Hå   ¬  Ðt  Öt  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µng    s x duy k ho sd ®Ê ® h n¨m  ña  y    c ñ ban nh©n  ©n    êng, thÞ  Ên  µ  û   d x∙,ph   tr v U ban  ©n  ©n  nh d huyÖn,  Ën,  Þ    qu th x∙, thµnh  è  éc tØnh  å m   ã: ph thu   g c
  6. 6 a)  ê  ×nh cña  û   T tr   U ban  ©n  ©n  µ  Þ  Õt  ña  éi ®ång  ©n   nh d v ngh quy c H   nh d©n  ïng cÊp  c  th«ng  qua  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng  k ho   d ®Ê ®   n¨m; b) B¸o      c¸o thuyÕtminh  Õ   ¹ch sö  ông  t  ai hµng    k ho   d ®Ê ®   n¨m; c)Danh  ôc      m c¸cc«ng  ×nh dù  Õn  ùc hiÖn  tr   ki th   trongn¨m  Õ   ¹ch.   k ho 3. Hå   ¬  Ðt duyÖt  Õ   ¹ch  iÒu    sx  k ho ® chØnh, bæ     sung  Õ   ¹ch  ö  ông  k ho sd ®Êt  ai hµng  ®  n¨m  ña  y  c ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  å m   ã: g c a)  ê   ×nh  ña  û   T tr c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng; b) B¸o c¸o thuyÕt minh  Ò   Õ   ¹ch  iÒu    v k ho ® chØnh, bæ     sung, trong ®ã       nªu  â t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch sö  ông  t  r  h th   k ho   d ®Ê trong n¨m, danh  ôc      m c«ng  tr×nh  äng  iÓ m     tr ® ®Ò nghÞ   iÒu  ® chØnh,    bæ sung  µ  v c¸c  Ön  bi ph¸p  ùc th   hiÖn  Õ   ¹ch ®iÒu  k ho   chØnh, bæ     sung. §i Ò u    16. C«ng  è  ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai b quy    ho   d ®Ê ® Sau  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  th   30    t  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai ho   ho   d ®Ê ®   ® îcc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt,c¬  nh n   th quy x    quan  a   Ýnh  ã  ®Þ ch c tr¸ch   nhiÖ m  c«ng  è  b c«ng khaiquy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µ  Öc  ö    ho   ho sd ®Ê ® v vi s dông  t  ña    ù  ®Ç u    ¹  ¬  ®Ê c c¸c d ¸n  tt i quan  a   Ýnh  Êp  c ®Þ ch c tØnh, cÊp  Ön    huy vµ  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c x∙. §i Ò u    17. Kinh  Ý  Ëp  ho¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai ph l quy    ho   d ®Ê ® 1.Kinh  Ý  Ëp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai do  ©n    ph l   ho   ho   d ®Ê ®   ng s¸ch nhµ    níccÊp  µ  îcthùc hiÖn      v®    nh sau: a) Kinh  Ý   Ëp  ph l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  níc,quy  ho   ho sd ®Ê ® c c¶    ho¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µo  ôc   ch  èc    ho sd ®Ê ® v m ®Ý qu phßng, an    ninh    do ng©n s¸ch Trung  ng    ¬ chi. b) Kinh  Ý   Ëp  ph l quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ña  Êp  ho   ho sd ®Ê ® c c tØnh,   cÊp  Ön, cÊp    ng©n  huy   x∙do  s¸ch cÊp    tØnh  chi. 2. Bé   µi chÝnh  µ    T  v Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch ban  µnh  nh  h ®Þ møc      chi®Ó lËp quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai.   ho   ho   d ®Ê ® C h ¬ n g  V q u ¶ n  l ý vi Ö c th ù c hi Ö n  q u y  h o ¹ ch, k Õ  h o ¹ ch  s ö  d ô n g  ® Ê t ® ai §i Ò u 18. Tr¸ch nhiÖm   ña  éi  ng  ©n  ©n,  û       c H ®å nh d U ban  ©n  ©n   nh d c¸ccÊp   1. Héi ®ång  ©n  ©n    Êp  ã     nh d c¸c c c tr¸chnhiÖ m     gi¸m    Öc  ùc hiÖn  s¸tvi th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai trong ®Þa  ¬ng  ×nh. ho   ho   d ®Ê ®     ph m
  7. 7 2. Uû     ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸c c c tr¸chnhiÖm   chøc, chØ   o, kiÓm     tæ    ®¹   tra,®«n  c  ùc hiÖn    ®è th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai ®∙  îcc¬  ho   ho   d ®Ê ®   ®   quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  Ðt duyÖt. n   th quy x   §i Ò u  .Tr¸chnhiÖm  ña  ¬  19     c c quan  a  Ýnh    Êp ®Þ ch c¸cc 1.H íng dÉn  Öc  iÓnkhaithùc hiÖn  µ      vi tr       v cung  Êp  c th«ng    ã  ªnquan  tinc li   ®Õ n  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  ho   ho sd ®Ê ® cho  chøc, hé    nh  µ    tæ    gia ®× v c¸ nh©n. 2. KiÕn  Þ       ngh bæ sung  µ  iÒu  v® chØnh  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  ho   ho sd ®Êt  ai cho  ïhîp víi õng thêikú    iÓnkinhtÕ     éi. ®  ph       t     ph¸ttr     ­x∙h 3. Thanh    Öc  ùc hiÖn    travi th   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai,ph¸t ho   ho sd ®Ê ®     hiÖn, xö  ýtheo  Èm  Òn    l  th quy hoÆc   Õn  Þ  íic¬  ki ngh v   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  ö  ýc¸cviph¹m  Ò   x l      v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sö  ông  t  ai. ho   ho   d ®Ê ® 4. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o c¸o Tæng   ôc  Þa   c§ chÝnh  Ò   Öc  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  ö  ông  t  ai hµng  v vi th   k ho sd ®Ê ®   n¨m  ña  a   ­ c ®Þ ph ¬ng  ×nh. m C h ¬ n g  VI t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u      20. Tæ chøc    µnh thih 1. Tæng   ôc  Þa  Ýnh  ã    c§ ch c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh   ®Þ nµy. 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3. Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng  quy  nh  ô  Ó  Öc  Ëp  an  ®Þ c th vi l quy  ¹ch, ho   kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ai  µo  ôc   ch  èc  ho sd ®Ê ® v m ®Ý qu phßng, an    ninh  ùc  Ön  th hi theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ t  i ®Þ n v NghÞ   nh  è  ®Þ s 09/CP  µy  th¸ng02  ng 12    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     c Ch ph v ch ®é qu¶n  ý,sö  ông  t  èc  l  d ®Ê qu phßng, an    ninh. §i Ò u    Öu  ùcthihµnh  21. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc tõ  µy  th¸ng 10  ®Þ n c hi l   ng 01    n¨m 2001, m äi      quy ®Þnh  íc®©y    íi tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b
Đồng bộ tài khoản