Nghị định 69/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
4
download

Nghị định 69/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 69/2003/NĐ-CP về ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng do Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 4/10/2002 sửa đổi Điều 22, 23 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 69/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69/2003/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 6 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 69/2003/N -CP NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2003 QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH PHÁP L NH S 01/2002/PL- UBTVQH11 NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2002 S A I I U 22, I U 23 C A PHÁP L NH ƯU ÃI NGƯ I HO T NG CÁCH M NG, LI T SĨ VÀ GIA ÌNH LI T SĨ, THƯƠNG BINH, B NH BINH, NGƯ I HO T NG KHÁNG CHI N, NGƯ I CÓ CÔNG GIÚP CÁCH M NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh ngày 29 tháng 8 năm 1994 c a U ban Thư ng v Qu c h i v ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng; Căn c Pháp l nh s 01/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04 tháng 10 năm 2002 c a U ban Thư ng v Qu c h i v s a i i u 22, i u 23 c a Pháp l nh ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: i u 1. Ngư i có công giúp cách m ng, quy nh t i i u 1 c a Pháp l nh s a i i u 22, i u 23 Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng, bao g m : 1. Ngư i ã có thành tích giúp cách m ng trong lúc khó khăn, nguy hi m th i kỳ trư c ngày 19 tháng 8 năm 1945, ư c Nhà nư c t ng K ni m chương ''T qu c ghi công'' ho c ''B ng có công v i nư c''. 2. Ngư i ã có thành tích giúp cách m ng trong lúc khó khăn, nguy hi m th i kỳ kháng chi n gi i phóng dân t c, t ngày 19 tháng 8 năm 1945 n ngày 30 tháng 4 năm 1975 ư c Nhà nư c t ng Huân chương Kháng chi n. 3. Ngư i ã có thành tích giúp cách m ng trong lúc khó khăn, nguy hi m th i kỳ kháng chi n gi i phóng dân t c, t ngày 19 tháng 8 năm 1945 n ngày 30 tháng 4 năm 1975 ư c Nhà nư c t ng Huy chương Kháng chi n. i u 2.
  2. 1. Tr c p i v i ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n 1 i u 1 Ngh nh này ư c quy nh như sau: a) Tr c p hàng tháng m c 170.000 ng/ngư i; b) Tr c p nuôi dư ng hàng tháng m c 420.000 ng/ngư i n u s ng cô ơn không nơi nương t a; c) ư c hư ng các ch ưu ãi v chăm sóc s c kho , c i thi n nhà , gi i quy t vi c làm, h tr n nh i s ng, phát tri n kinh t gia ình như i v i thân nhân li t sĩ hư ng tr c p hàng tháng ho c tr c p nuôi dư ng hàng tháng. 2. Tr c p i v i ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này ư c quy nh như sau : a) Tr c p hàng tháng m c 110.000 ng/ngư i; b) Tr c p nuôi dư ng hàng tháng m c 320.000 ng/ngư i n u s ng cô ơn không nơi nương t a. 3. Tr c p i v i ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh nh này ư c quy nh như sau : Tr c p m t l n m c 1.000.000 ng/ngư i. 4. Tr c p mai táng phí : Ngư i có công giúp cách m ng hư ng tr c p theo quy nh t i i m a và b kho n 1 và i m b kho n 2 i u 2 Ngh nh này, khi ch t t ch c ho c cá nhân t ch c mai táng ư c c p ti n l tang, chôn c t m c 2.320.000 ng. 5. Tr c p i v i các i tư ng quy nh t i i u 1 Ngh nh này ã ch t mà chưa ư c hư ng tr c p : a) Ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 1 Ngh nh này ch t t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2003 mà chưa ư c hư ng tr c p thì v ho c ch ng ho c ngư i th a k theo pháp lu t c a i tư ng ư c hư ng tr c p 1 l n m c 1.000.000 ng; b) Ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n 3 i u 1 Ngh nh này ch t mà chưa ư c hư ng tr c p theo quy nh t i kho n 3 i u 2 Ngh nh này thì v ho c ch ng ho c ngư i th a k theo pháp lu t c a i tư ng ư c hư ng tr c p 1 l n m c 1.000.000 ng. 6. Các kho n tr c p ưu ãi i v i ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i i u 2 Ngh nh này ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2003 do ngân sách nhà nư c tr . i u 3.
  3. 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n th t c l p và qu n lý h sơ xác nh n gi i quy t quy n l i i v i ngư i có công giúp cách m ng và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. 2. B Tài chính m b o ngu n ngân sách và hư ng d n s d ng kinh phí chi tr i v i ngư i có công giúp cách m ng ư c hư ng ch ưu ãi quy nh t i i u 2 Ngh nh này. 3. B Y t , B Xây d ng, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c th vi c th c hi n các ch ưu ãi quy nh t i Ngh nh này. 4. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n các ch quy nh t i Ngh nh này theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành có liên quan. i u 4. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. 2. Các ch i v i ngư i có công giúp cách m ng quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 và kho n 4 i u 2 Ngh nh này s ư c i u ch nh khi nhà nư c i u ch nh ch ưu ãi i v i ngư i có công v i cách m ng. 3. Bãi b i u 60, i u 61 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh Ưu ãi ngư i ho t ng cách m ng, li t sĩ và gia ình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n, ngư i có công giúp cách m ng. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản