intTypePromotion=1

Nghị định 69/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
224
lượt xem
41
download

Nghị định 69/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 69/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/8/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 69/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña ChÝnh phñ Sè 69/2005/N§­CP ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2005  VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè 48/2001/N§­CP ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n         chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Hîp t¸c x∙ sè  18/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng   11 n¨m 2003; C¨n cø LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông sè 02/1997/QH10 ngµy   12 th¸ng 12 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu   cña   LuËt   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   sè   20/2004/QH11   ngµy   15   th¸ng 6 n¨m 2004; Theo   ®Ò   nghÞ   cña   Thèng   ®èc   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ViÖt   Nam, Ngh Þ   ®Þ nh: §i Ò u   1.  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh  sè  48/2001/N§­CP ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ  vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n:  1. §iÒu 5 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:  "§iÒu 5. Nguyªn t¾c tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn  dông nh©n d©n 1. Tù  nguyÖn: mäi c¸ nh©n, hé  gia  ®×nh, ph¸p nh©n vµ  c¸c  ®èi tîng kh¸c cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  21 NghÞ   ®Þnh nµy  ®Òu cã  thÓ  trë  thµnh thµnh viªn Quü  tÝn  dông nh©n d©n; thµnh viªn cã  quyÒn ra khái Quü  tÝn dông  nh©n d©n theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n. 2.   D©n   chñ,   b×nh   ®¼ng   vµ   c«ng   khai:   thµnh   viªn   Quü  tÝn dông nh©n  d©n  cã  quyÒn  tham gia qu¶n lý, kiÓm  tra,  gi¸m   s¸t   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   vµ   cã   quyÒn   ngang   nhau  trong biÓu quyÕt. 3. Tù  chñ, tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vµ  cïng cã  lîi : Quü  tÝn dông nh©n d©n tù  chñ  vµ  tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  kÕt  qu¶ ho¹t  ®éng  cña  m×nh;  tù  quyÕt  ®Þnh  vÒ  ph©n  phèi  thu  nhËp. Sau khi thùc hiÖn xong nghÜa vô  nép thuÕ  vµ  trang  tr¶i   c¸c   kho¶n   lç   cña   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n,   l∙i   ®îc 
 2. 2 trÝch mét phÇn vµo c¸c quü cña Quü tÝn dông nh©n d©n, mét  phÇn   chia   theo   vèn   gãp   vµ   c«ng   søc   ®ãng   gãp   cña   thµnh  viªn,   phÇn   cßn   l¹i   chia   cho   thµnh   viªn   theo   møc   ®é   sö  dông dÞch vô cña Quü tÝn dông nh©n d©n. 4. Hîp t¸c vµ  ph¸t triÓn céng  ®ång : thµnh viªn ph¶i  ph¸t huy tinh thÇn x©y dùng tËp thÓ  vµ  hîp t¸c víi nhau  trong Quü  tÝn dông nh©n d©n, trong céng  ®ång x∙ héi; hîp  t¸c gi÷a c¸c Quü  tÝn dông nh©n d©n  ë  trong níc vµ  ngoµi  níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt”. 2. §iÒu 7 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau:  "§iÒu 7. QuyÒn cña Quü tÝn dông nh©n d©n 1.   §îc   huy   ®éng   vèn,   cho   vay   vèn   vµ   thùc   hiÖn   c¸c  dÞch vô ng©n hµng kh¸c theo giÊy phÐp ho¹t ®éng; cã quyÒn   tù  chñ  kinh doanh vµ  tù  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng cña m×nh. 2. NhËn vèn tµi trî  cña Nhµ  níc, cña c¸c tæ chøc, c¸  nh©n trong vµ ngoµi níc. 3.   Yªu   cÇu   ngêi   vay   cung   cÊp   c¸c   tµi   liÖu   vÒ   tµi  chÝnh, s¶n xuÊt, kinh doanh liªn quan ®Õn kho¶n vay. 4.   §îc   tuyÓn   chän,   sö   dông,   ®µo   t¹o   lao   ®éng,   lùa  chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng vµ thùc hiÖn c¸c quyÒn  kh¸c   cña   ngêi   sö   dông   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 5. KÕt n¹p thµnh viªn míi, gi¶i quyÕt viÖc thµnh viªn   ra khái Quü  tÝn dông nh©n d©n, khai trõ  thµnh viªn theo  quy ®Þnh cña §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n. 6. QuyÕt  ®Þnh ph©n phèi thu nhËp, xö  lý  c¸c kho¶n lç  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ  Quü  tÝn dông nh©n  d©n. 7.   QuyÕt   ®Þnh   khen   thëng   vµ   xö   ph¹t   ®èi   víi   thµnh  viªn.  8. Tõ  chèi yªu cÇu cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tr¸i víi  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 9. KhiÕu n¹i, khëi kiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m quyÒn vµ  lîi Ých hîp ph¸p cña Quü tÝn dông nh©n d©n.  10.   Thùc   hiÖn   c¸c   quyÒn   kh¸c   cã   liªn   quan   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt." 3. §iÒu 8 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 8. NghÜa vô cña Quü tÝn dông nh©n d©n 1. Ho¹t  ®éng kinh doanh theo giÊy phÐp  ®îc cÊp; chÊp  hµnh   c¸c   quy   ®Þnh   cña   Nhµ   níc   vÒ   tiÒn   tÖ,   tÝn   dông   vµ  dÞch vô ng©n hµng.
 3. 3 2. Thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  kÕ  to¸n,  thèng kª vµ kiÓm to¸n. 3. B¶o toµn vµ  ph¸t triÓn vèn ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn  dông nh©n d©n; qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ tµi s¶n ® îc  giao. 4.   Cã   tr¸ch   nhiÖm   hoµn   tr¶   c¸c   kho¶n   tiÒn   göi,   c¸c  kho¶n  ®i vay vµ  c¸c kho¶n nî  kh¸c theo  ®óng kú  h¹n; chÞu  tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c nghÜa vô  tµi chÝnh trong ph¹m vi vèn  ®iÒu lÖ, vèn tÝch luü  vµ  c¸c nguån vèn kh¸c cña Quü  tÝn  dông nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  5. Nép thuÕ  vµ  thùc hiÖn c¸c nghÜa vô  tµi chÝnh kh¸c  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. Tham gia tæ chøc liªn kÕt ph¸t triÓn hÖ thèng nh»m   môc tiªu x©y dùng Quü  tÝn dông nh©n d©n vµ  c¶ hÖ  thèng  Quü  tÝn dông nh©n d©n an toµn, hiÖu qu¶, ph¸t triÓn bÒn  v÷ng. 7. Ch¨m lo gi¸o dôc, ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao tr×nh  ®é, cung cÊp th«ng  tin  ®Ó  mäi  thµnh  viªn tÝch  cùc  tham  gia x©y dùng vµ qu¶n lý Quü tÝn dông nh©n d©n. 8. B¶o  ®¶m c¸c quyÒn lîi cña thµnh viªn vµ  thùc hiÖn  c¸c cam kÕt kinh tÕ ®èi víi thµnh viªn. 9.   Thùc   hiÖn   hîp   ®ång   lao   ®éng;   t«n   träng   danh   dù,  nh©n phÈm cña ngêi lao ®éng. 10.  §ãng  b¶o hiÓm  x∙ héi  b¾t buéc  cho c¸n  bé, nh©n  viªn (hoÆc ngêi lao  ®éng) lµm viÖc thêng xuyªn, cã  hëng  l¬ng t¹i Quü  tÝn dông nh©n d©n theo quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ  Quü  tÝn dông nh©n d©n phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ  b¶o hiÓm. Møc tiÒn l¬ng lµm c¨n cø  ®ãng b¶o hiÓm x∙  héi   b¾t   buéc   ph¶i   ®îc   b¸o   c¸o   th«ng   qua   §¹i   héi   thµnh  viªn vµ   ®¨ng ký  víi c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  lao  ®éng  tØnh ­ thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng n¬i  ®Æt trô  së  cña  Quü tÝn dông nh©n d©n.  11.   Thùc   hiÖn   c¸c   nghÜa   vô   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt." 4. §iÒu 10 ®îc söa ®æi nh sau: "§iÒu 10. ChÝnh s¸ch Nhµ níc ®èi víi Quü tÝn dông nh©n  d©n  1. Nhµ  níc thèng nhÊt qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn  dông nh©n d©n, x©y dùng hÖ thèng Quü tÝn dông nh©n d©n ®ñ  søc ®¸p øng nhu cÇu vèn vµ dÞch vô cho c¸c thµnh viªn cña   Quü tÝn dông nh©n d©n, gãp phÇn thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn   tÖ  quèc gia, b¶o  ®¶m an toµn hÖ  thèng Quü  tÝn dông nh©n  d©n, b¶o vÖ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi göi tiÒn.
 4. 4 2. Nhµ  níc b¶o hé  quyÒn së  h÷u, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp  ph¸p kh¸c trong ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông nh©n d©n nh»m  t¹o  ®iÒu kiÖn cho c¸c thµnh viªn t¬ng trî  nhau trong s¶n  xuÊt, kinh doanh, dÞch vô vµ c¶i thiÖn ®êi sèng ." 5. §iÒu 11 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 11. S¸ng lËp viªn 1.  S¸ng lËp  viªn  lµ  c¸c c¸  nh©n,  hé  gia  ®×nh,  ph¸p  nh©n vµ  c¸c  ®èi tîng  kh¸c  khëi xíng  viÖc  thµnh lËp Quü  tÝn dông nh©n d©n vµ gia nhËp Quü tÝn dông nh©n d©n. 2. S¸ng lËp viªn Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së ph¶i b¸o  c¸o b»ng v¨n b¶n víi ñy ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn ®­ îc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   67,   §iÒu   68   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   vÒ  viÖc thµnh  lËp,  ®Þa  ®iÓm  ®ãng  trô  së,  ph¬ng  híng vµ  kÕ  ho¹ch ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së. 3.   Sau   khi   ®îc  ñy   ban   nh©n   d©n   cã   thÈm   quyÒn   chÊp  thuËn b»ng v¨n b¶n, s¸ng lËp viªn xóc tiÕn c¸c c«ng viÖc: a) Dù th¶o §iÒu lÖ; b) X©y dùng ph¬ng híng ho¹t ®éng; c) Tæ chøc tuyªn truyÒn, vËn ®éng; d)  ChuÈn  bÞ  c¸c c«ng  viÖc  kh¸c  ®Ó  tæ chøc  héi nghÞ  thµnh lËp. 4. §èi víi Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng sÏ  cã  quy  ®Þnh riªng." 6. §iÒu 12 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 12. Héi  nghÞ thµnh lËp 1.  Héi nghÞ  thµnh  lËp Quü  tÝn dông  nh©n  d©n do  c¸c  s¸ng lËp viªn tæ chøc. Thµnh phÇn tham gia héi nghÞ  bao  gåm   c¸c   s¸ng   lËp   viªn,   c¸c   c¸   nh©n,   hé   gia   ®×nh,   ph¸p  nh©n vµ  c¸c  ®èi tîng kh¸c cã  nguyÖn väng trë  thµnh thµnh   viªn Quü tÝn dông nh©n d©n. 2.  Héi nghÞ  th¶o  luËn vµ   biÓu quyÕt  theo   ®a sè   c¸c  vÊn ®Ò sau ®©y : a) Th«ng qua danh s¸ch thµnh viªn;  b) Th«ng qua tªn vµ biÓu tîng Quü tÝn dông nh©n d©n; c) Th«ng qua dù th¶o §iÒu lÖ vµ néi quy ho¹t ®éng Quü  tÝn dông nh©n d©n; d) Th«ng qua møc vèn ®iÒu lÖ cña Quü tÝn dông nh©n d©n,  møc vèn gãp cña thµnh viªn; ®) Th«ng qua ph¬ng ¸n ho¹t ®éng; 
 5. 5 e)   QuyÕt   ®Þnh   viÖc   thµnh   lËp   riªng   hay   kh«ng   thµnh   lËp riªng bé m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y ®iÒu hµnh Quü tÝn dông   nh©n d©n c¬ së theo híng dÉn cña Ng©n hµng Nhµ níc.  §èi víi Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  thµnh lËp mét bé  m¸y võa qu¶n lý  võa  ®iÒu hµnh th×  bÇu Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  Gi¸m  ®èc; Gi¸m  ®èc Quü  tÝn dông nh©n d©n  ®ång thêi lµ  Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ; quyÕt  ®Þnh sè  lîng Phã  Gi¸m  ®èc Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së.  §èi víi Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  thµnh lËp riªng  bé  m¸y qu¶n lý  vµ  bé  m¸y  ®iÒu hµnh th×  bÇu Héi  ®ång qu¶n   trÞ vµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ trong sè thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ; quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän Gi¸m ®èc lµ thµnh   viªn Quü  tÝn dông  nh©n  d©n hoÆc thuª Gi¸m   ®èc  (lµ  ngêi  ngoµi Quü tÝn dông nh©n d©n); quyÕt ®Þnh sè l îng Phã Gi¸m  ®èc Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së; g) BÇu Ban kiÓm so¸t vµ  Trëng Ban kiÓm so¸t trong sè  thµnh viªn cña Ban kiÓm so¸t;  h) Th«ng qua biªn b¶n Héi nghÞ thµnh lËp Quü tÝn dông   nh©n d©n." 7. §iÒu 13 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 13. §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n  1. Mçi Quü  tÝn dông nh©n d©n cã  §iÒu lÖ  riªng. §iÒu  lÖ  Quü  tÝn dông nh©n d©n ph¶i phï  hîp víi c¸c quy  ®Þnh  cña LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông, LuËt Hîp t¸c x∙ vµ c¸c quy   ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. 2. §iÒu lÖ  cña Quü  tÝn dông nh©n d©n ph¶i cã  nh÷ng néi   dung chñ yÕu sau ®©y: a) Tªn Quü tÝn dông nh©n d©n vµ n¬i ®Æt trô së chÝnh; b) Néi dung vµ ph¹m vi ho¹t ®éng; c) Thêi h¹n ho¹t ®éng; d) Vèn ®iÒu lÖ vµ ph¬ng thøc gãp vèn; ®)  C¬  cÊu tæ  chøc Quü  tÝn dông  nh©n  d©n;  nhiÖm  vô,  quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc)   vµ Ban kiÓm so¸t; e) ThÓ thøc tiÕn hµnh §¹i héi thµnh viªn vµ th«ng qua   quyÕt ®Þnh cña §¹i héi thµnh viªn; g) QuyÒn vµ nghÜa vô cña thµnh viªn; h) C¸c nguyªn t¾c tµi chÝnh, kÕ  to¸n, kiÓm tra, kiÓm  so¸t vµ kiÓm to¸n néi bé;  i)  Nguyªn  t¾c vµ   ®èi tîng  ®ãng  b¶o  hiÓm x∙  héi b¾t  buéc;
 6. 6 k) Nguyªn t¾c tr¶ l¬ng, phô  cÊp vµ  thï  lao c«ng vô,  xö  lý  c¸c kho¶n lç, chia l∙i theo vèn gãp, theo c«ng søc  ®ãng gãp cña thµnh viªn vµ  theo møc  ®é  sö  dông dÞch vô  cña Quü  tÝn dông nh©n d©n; trÝch lËp, qu¶n lý  vµ  sö  dông  c¸c quü cña Quü tÝn dông nh©n d©n; l) ThÓ  thøc qu¶n lý, sö  dông, b¶o toµn vµ  xö  lý  phÇn  tµi s¶n chung, vèn tÝch luü cña Quü tÝn dông nh©n d©n khi  Quü  tÝn dông nh©n d©n  ®ang ho¹t  ®éng vµ  khi Quü  tÝn dông  nh©n d©n gi¶i thÓ; m) C¸c trêng hîp vµ  thñ  tôc vÒ  chia t¸ch, hîp nhÊt,  s¸p nhËp, mua l¹i, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n;   n) Thñ tôc söa ®æi §iÒu lÖ; o) C¸c quy  ®Þnh kh¸c do  ®¹i héi thµnh viªn tù  quyÕt  ®Þnh nhng kh«ng tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   §iÒu   lÖ   cña   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   chØ   ®îc   thùc  hiÖn sau khi ®îc Ng©n hµng Nhµ níc chuÈn y." 8. §iÒu 14 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 14. §iÒu kiÖn  ®Ó   ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ  ho¹t ®éng 1. Cã nhu cÇu ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®Þa bµn xin ho¹t  ®éng;  ®îc sù  chÊp thuËn cña chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vÒ  viÖc  thµnh lËp  Quü tÝn dông nh©n d©n. 2. Cã vèn ph¸p ®Þnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Thµnh viªn s¸ng lËp lµ  c¸ nh©n, hé  gia  ®×nh, ph¸p  nh©n vµ  c¸c  ®èi tîng kh¸c cã  uy tÝn vµ  cã  kh¶ n¨ng gãp  vèn ®Ó thµnh lËp Quü tÝn dông nh©n d©n. 4. Ngêi qu¶n trÞ,  ®iÒu hµnh cã  n¨ng lùc hµnh vi d©n  sù   ®Çy  ®ñ  vµ  c¸c tiªu chuÈn vÒ   ®¹o  ®øc, tr×nh  ®é, n¨ng  lùc chuyªn m«n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc.  5. Cã  §iÒu lÖ  phï  hîp víi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 NghÞ   ®Þnh nµy. 6. Cã ph¬ng ¸n ho¹t ®éng kh¶ thi." 9. §iÒu 17 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 17. Nh÷ng thay ®æi ph¶i ®îc chÊp thuËn 1. Quü  tÝn dông nh©n d©n ph¶i  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc  chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n tríc khi thay ®æi mét trong nh÷ng  ®iÓm sau ®©y : a) Tªn cña Quü tÝn dông nh©n d©n; b) T¨ng, gi¶m vèn  ®iÒu lÖ  vît møc quy  ®Þnh cña Ng©n  hµng Nhµ níc;
 7. 7 c)   §Þa   ®iÓm   ®Æt   trô   së   chÝnh,   së   giao   dÞch,   chi  nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; d) Néi dung, ph¹m vi vµ thêi h¹n ho¹t ®éng; ®) Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm  so¸t vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc). 2. Sau khi  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc chÊp thuËn, Quü  tÝn  dông   nh©n   d©n   ph¶i   ®¨ng   ký   víi   c¬   quan   cÊp   giÊy   chøng  nhËn  ®¨ng  ký  kinh  doanh  vÒ  nh÷ng thay   ®æi  quy   ®Þnh  t¹i  kho¶n 1  ®iÒu nµy vµ  ph¶i  ®¨ng b¸o trung ¬ng (®èi víi Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng), b¸o  ®Þa ph¬ng (®èi víi Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së) theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  c¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, c, d kho¶n 1 §iÒu  nµy.” 10. §iÒu 21 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 21. §iÒu kiÖn trë thµnh thµnh viªn 1. Thµnh viªn Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së bao gåm: a) C¸ nh©n lµ c«ng d©n ViÖt Nam tõ ®ñ 18 tuæi trë lªn   cã  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù   ®Çy  ®ñ, c  tró, lµm viÖc hoÆc  s¶n xuÊt kinh doanh hîp ph¸p trªn  ®Þa bµn ho¹t  ®éng cña  Quü tÝn dông nh©n d©n. C¸c c¸ nh©n kh«ng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn  nãi trªn hoÆc   ®ang  bÞ  truy  cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù, c¸  nh©n  ®ang ph¶i chÊp hµnh h×nh ph¹t tï, c¸ nh©n bÞ  toµ  ¸n  tíc quyÒn hµnh nghÒ  do vi ph¹m c¸c téi theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vµ c¸ nh©n ®ang trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   gi¸o   dôc,   c¬   së   ch÷a   bÖnh   kh«ng   ®îc  tham gia thµnh viªn Quü tÝn dông nh©n d©n; b) C¸n bé, c«ng chøc (trõ  sÜ  quan, h¹  sÜ  quan, qu©n  nh©n chuyªn nghiÖp trong c¸c ®¬n vÞ lùc lîng vò trang nh©n  d©n kh«ng  ®îc lµ  thµnh viªn Quü  tÝn dông nh©n d©n) cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy.   C¸n bé, c«ng chøc kh«ng trùc tiÕp tham gia qu¶n lý,  ®iÒu  hµnh, kiÓm so¸t vµ  c¸c chøc danh nghiÖp vô  chuyªn m«n cña  Quü tÝn dông nh©n d©n;  c) Hé gia ®×nh mµ c¸c thµnh viªn trong hé cã cïng tµi  s¶n chung  ®Ó  ho¹t  ®éng kinh tÕ  nh: diÖn tÝch  ®Êt  ®ang sö  dông vµo s¶n xuÊt n«ng, l©m, ng nghiÖp; nh÷ng tµi s¶n cè  ®Þnh kh¸c phôc vô  s¶n xuÊt, kinh doanh cña hé  gia  ®×nh.  Khi   tham   gia   thµnh   viªn   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n,   hé   gia  ®×nh ph¶i cö  ngêi  ®¹i diÖn (cã  giÊy uû  quyÒn) cã   ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn nh  ®èi víi c¸ nh©n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1   §iÒu nµy vµ  theo quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ  Quü  tÝn dông nh©n  d©n. Khi muèn thay ®æi ngêi ®¹i diÖn, hé gia ®×nh ph¶i cã  ®¬n ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt quyÕt ®Þnh; d) Ph¸p nh©n lµ tæ chøc, c¬ quan (trõ quü x∙ héi, quü  tõ  thiÖn) theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; c¸c ph¸p nh©n nãi 
 8. 8 trªn ph¶i cã trô së chÝnh ®ãng trªn ®Þa bµn ho¹t ®éng cña  Quü  tÝn dông nh©n  d©n.  Ngêi  ®øng  tªn  trong   ®¬n xin gia  nhËp   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   ph¶i   lµ   ®¹i   diÖn   theo   ph¸p  luËt cña ph¸p nh©n. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña ph¸p  nh©n cã  thÓ  uû  quyÒn cho c¸ nh©n kh¸c lµ  ngêi trong bé  m¸y l∙nh  ®¹o cña ph¸p nh©n lµm  ®¹i diÖn tham gia Quü  tÝn  dông nh©n d©n;  ®) C¸c  ®èi tîng kh¸c do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  quy ®Þnh. 2.   Thµnh   viªn   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   Trung  ¬ng   bao  gåm: a) C¸c Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së; b) C¸c tæ chøc tÝn dông; c) C¸c  ®èi tîng kh¸c do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc  quy ®Þnh. C¸c  ®èi tîng nãi trªn nÕu lµ  ph¸p nh©n, khi tham gia   Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng ph¶i cö ®¹i diÖn hîp ph¸p  tham gia thµnh viªn. 3. C¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ  2 §iÒu  nµy cã   ®¬n xin gia nhËp, t¸n thµnh §iÒu lÖ, gãp  ®ñ  vèn  theo   quy   ®Þnh   ®Òu   cã   thÓ   trë   thµnh   thµnh   viªn   Quü   tÝn  dông nh©n d©n".  11. §iÒu 22 söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 22. QuyÒn cña thµnh viªn 1. §îc dù §¹i héi thµnh viªn hoÆc bÇu ®¹i biÓu dù §¹i  héi thµnh viªn, dù  c¸c cuéc häp thµnh viªn  ®Ó  bµn b¹c vµ  biÓu quyÕt nh÷ng c«ng viÖc cña Quü tÝn dông nh©n d©n. 2. §îc øng cö, bÇu cö vµo Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm  so¸t vµ  c¸c chøc danh ®îc bÇu kh¸c cña Quü  tÝn dông nh©n  d©n, trõ thµnh viªn lµ c¸n bé, c«ng chøc. 3.  §îc göi  tiÒn,  vay vèn,  chia  l∙i theo  vèn gãp  vµ  theo møc ®é sö dông dÞch vô cña Quü tÝn dông nh©n d©n. 4. §îc hëng thô c¸c phóc lîi x∙ héi chung cña Quü tÝn  dông nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5.   §îc   khen   thëng   khi   cã   nhiÒu   ®ãng   gãp   trong   viÖc  x©y dùng vµ ph¸t triÓn Quü tÝn dông nh©n d©n. 6. §îc cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn   ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n. 7. §îc  ®Ò   ®¹t, ph¶n ¸nh, kiÕn nghÞ  nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn  quan  ®Õn ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông nh©n d©n vµ  yªu cÇu  ®îc   tr¶   lêi;   yªu   cÇu   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban   kiÓm   so¸t  triÖu   tËp   §¹i   héi   thµnh   viªn   bÊt   thêng   ®Ó   gi¶i   quyÕt  nh÷ng vÊn ®Ò cÊp thiÕt.
 9. 9 8. §îc chuyÓn nhîng vèn gãp vµ c¸c quyÒn lîi, nghÜa vô  cña m×nh cho ngêi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu   lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n. 9.  §îc quyÒn  xin  ra Quü  tÝn  dông  nh©n d©n  theo  quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n. 10. Trong  ®iÒu kiÖn Quü  tÝn dông nh©n d©n ho¹t  ®éng   cã  l∙i vµ  viÖc rót vèn cña thµnh viªn kh«ng ¶nh hëng  ®Õn  ho¹t  ®éng  cña  Quü  tÝn  dông  nh©n d©n th×  thµnh  viªn   ®îc  tr¶ l¹i vèn gãp vµ  c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quy  ®Þnh cña  §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n vµ ph¸p luËt cã liªn quan. 11. Thµnh viªn kh«ng thuéc  ®èi tîng  ®ãng b¶o hiÓm x∙  héi b¾t buéc cã  thÓ   ®îc tham gia  ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi tù  nguyÖn  ë  Quü  tÝn dông nh©n d©n nÕu Quü  tÝn dông nh©n d©n  cã ®iÒu kiÖn vµ §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n cã quy ®Þnh   viÖc ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi tù nguyÖn cho thµnh viªn”. 12. §iÒu 24 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 24. ChÊm døt t c¸ch thµnh viªn  1.  T  c¸ch thµnh  viªn  Quü   tÝn dông  nh©n  d©n sÏ  chÊm  døt trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Thµnh viªn lµ  c¸ nh©n bÞ  chÕt, mÊt tÝch, mÊt n¨ng  lùc hµnh vi d©n sù  hoÆc bÞ  h¹n chÕ  n¨ng lùc hµnh vi d©n  sù; thµnh viªn lµ  hé  gia  ®×nh kh«ng cã  ngêi  ®¹i diÖn  ®ñ  ®iÒu kiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vµ  §iÒu lÖ; thµnh  viªn   lµ   ph¸p   nh©n   khi   tæ   chøc   ®ã   bÞ   gi¶i   thÓ,   ph¸   s¶n  hoÆc kh«ng  cã  ngêi  ®¹i diÖn  ®ñ   ®iÒu kiÖn theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ; b)  Thµnh  viªn  ®∙  ®îc  chÊp nhËn  cho  ra Quü  tÝn  dông  nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ; c) Thµnh viªn ®∙ chuyÓn hÕt vèn gãp vµ c¸c quyÒn lîi,   nghÜa  vô  cña m×nh  cho  ngêi kh¸c  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vµ §iÒu lÖ; d) Thµnh viªn bÞ §¹i héi thµnh viªn khai trõ; ®)  C¸c trêng hîp  kh¸c  do §iÒu  lÖ  Quü  tÝn  dông  nh©n  d©n quy ®Þnh. 2.   Khi   chÊm   døt   t  c¸ch   thµnh   viªn,   thµnh   viªn   ®îc  chuyÓn nhîng vèn gãp vµ  quyÒn lîi, nghÜa vô  cña m×nh cho   ngêi kh¸c. C¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, d kho¶n 1  §iÒu nµy vµ  c¸c thµnh viªn  ®∙  ®îc chÊp nhËn cho ra Quü  tÝn dông nh©n d©n do di chuyÓn n¬i c  tró, n¬i lµm viÖc  hoÆc  ®Þa  ®iÓm  s¶n  xuÊt  kinh doanh  ra khái   ®Þa  bµn  ho¹t  ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n nÕu kh«ng chuyÓn nh îng ®îc  vèn gãp cho ngêi kh¸c th×   ®îc tr¶ l¹i vèn gãp; c¸c trêng  hîp kh¸c khi chÊm døt t  c¸ch thµnh viªn  ®îc tr¶ l¹i vèn  gãp theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  n íc. ViÖc chuyÓn nh­
 10. 10 îng hoÆc tr¶ l¹i vèn gãp ®èi víi c¸c trêng hîp thµnh viªn  lµ c¸ nh©n bÞ chÕt, mÊt tÝch, mÊt n¨ng lùc hµnh vi d©n sù   hoÆc bÞ h¹n chÕ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù vµ c¸c thµnh viªn   lµ  ph¸p nh©n bÞ  gi¶i thÓ, ph¸ s¶n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc tr¶ l¹i vèn gãp ph¶i c¨n cø vµo  c¸c yÕu tè sau ®©y: a) Thùc tr¹ng tµi chÝnh cña Quü tÝn dông nh©n d©n; b) §∙ xö  lý  xong c¸c nghÜa vô  kinh tÕ  cña thµnh viªn  ®èi víi Quü tÝn dông nh©n d©n.” 13. §iÒu 25 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 25. §¹i héi thµnh viªn  C¸c quy  ®Þnh vÒ  §¹i héi thµnh viªn, sè  lîng  ®¹i biÓu  vµ  biÓu quyÕt trong §¹i héi, th«ng b¸o triÖu tËp §¹i héi  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña LuËt Hîp t¸c x∙ vµ  híng dÉn  cña Ng©n hµng Nhµ níc." 14. §iÒu 26 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 26. Néi dung §¹i héi thµnh viªn  §¹i héi thµnh viªn th¶o luËn vµ  quyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò sau ®©y: 1.   B¸o   c¸o   kÕt   qu¶   ho¹t   ®éng   kinh   doanh   trong   n¨m,  b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t.  2.   B¸o   c¸o   c«ng   khai   tµi   chÝnh   ­   kÕ   to¸n,   dù   kiÕn  ph©n phèi lîi nhuËn vµ xö lý c¸c kho¶n lç (nÕu cã). 3. Ph¬ng híng ho¹t ®éng kinh doanh n¨m tíi. 4.   T¨ng,   gi¶m   vèn   ®iÒu   lÖ;   møc   gãp   vèn   cña   thµnh   viªn.  5.   QuyÕt   ®Þnh   viÖc   thµnh   lËp   riªng   hay   kh«ng   thµnh   lËp   riªng   bé   m¸y   qu¶n   lý   vµ   bé   m¸y   ®iÒu   hµnh   theo   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 2 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy.  6.   BÇu,   b∙i   miÔn   Chñ   tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   (trong  trêng hîp thµnh lËp riªng bé  m¸y qu¶n lý  vµ  bé  m¸y  ®iÒu  hµnh), Gi¸m ®èc (trong trêng hîp kh«ng thµnh lËp riªng bé  m¸y qu¶n lý vµ bé m¸y ®iÒu hµnh), c¸c thµnh viªn Héi ®ång  qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Trëng ban kiÓm so¸t.  7. Th«ng qua ph¬ng ¸n do Héi  ®ång qu¶n trÞ  x©y dùng  vÒ møc tiÒn l¬ng, phô cÊp vµ thï lao c«ng vô cho Chñ tÞch   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vµ   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   cña   Héi   ®ång  qu¶n trÞ, Trëng ban kiÓm so¸t vµ  c¸c thµnh viªn kh¸c cña  Ban   kiÓm   so¸t,   Tæng   Gi¸m   ®èc   (Gi¸m   ®èc),   Phã   Tæng  Gi¸m   ®èc (Phã  Gi¸m  ®èc) vµ  c¸c nh©n viªn lµm viÖc t¹i Quü  tÝn  dông nh©n d©n.
 11. 11 8. Th«ng qua danh s¸ch kÕt n¹p thµnh viªn míi vµ  cho  thµnh viªn ra khái Quü tÝn dông nh©n d©n do Héi ®ång qu¶n  trÞ b¸o c¸o; quyÕt ®Þnh khai trõ thµnh viªn. 9. Chia t¸ch, hîp nhÊt, s¸p nhËp, mua l¹i, gi¶i thÓ Quü  tÝn dông nh©n d©n. 10. Söa ®æi §iÒu lÖ cña Quü tÝn dông nh©n d©n. 11. C¸c  ®èi tîng  ®îc Quü  tÝn dông nh©n d©n  ®ãng b¶o  hiÓm x∙ héi. 12. Nh÷ng vÊn  ®Ò  kh¸c do Héi  ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm  so¸t hoÆc cã Ýt nhÊt 1/3 (mét phÇn ba) tæng sè thµnh viªn  ®Ò nghÞ." 15. §iÒu 28 söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 28. Héi ®ång qu¶n trÞ 1.  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  cã  chøc  n¨ng  qu¶n  trÞ  Quü   tÝn  dông nh©n d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  2.  Sè  lîng  thµnh  viªn  Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  do §¹i  héi  thµnh viªn quyÕt ®Þnh, nhng tèi thiÓu lµ 3 ngêi; Chñ tÞch  vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong Héi ®ång qu¶n trÞ do §¹i héi  thµnh viªn bÇu trùc tiÕp theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc.  3.   Thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   ph¶i   lµ   thµnh   viªn  cña Quü tÝn dông nh©n d©n (c¸ nh©n hoÆc ngêi ®¹i diÖn hîp  ph¸p cña tæ chøc) cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã tÝn nhiÖm,  cã  n¨ng lùc qu¶n lý  vµ  hiÓu biÕt vÒ  ho¹t  ®éng ng©n hµng.  Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng ®îc ®ång thêi lµ thµnh  viªn Ban kiÓm  so¸t,  KÕ  to¸n trëng, Thñ  quü  cña Quü  tÝn  dông nh©n  d©n  vµ  kh«ng  ph¶i lµ  cha, mÑ, vî, chång,  con  hoÆc anh, chÞ, em ruét cña hä. 4.  NhiÖm  kú  cña Héi   ®ång  qu¶n trÞ  do §¹i  héi thµnh  viªn quy  ®Þnh, nhng tèi thiÓu lµ  2 n¨m vµ  tèi  ®a kh«ng  qu¸ 5 n¨m. 5.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   vÒ   c¸c   quyÕt  ®Þnh cña m×nh tríc §¹i héi thµnh viªn vµ tríc ph¸p luËt. 6.   Chñ   tÞch   vµ   c¸c   thµnh   viªn   kh¸c   trong   Héi   ®ång  qu¶n trÞ  kh«ng  ®îc uû  quyÒn cho nh÷ng ngêi kh«ng ph¶i lµ  thµnh  viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   thùc  hiÖn   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n cña m×nh.” 16. §iÒu 31 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 31. Ban kiÓm so¸t  1. Ban kiÓm so¸t lµ  bé  m¸y gi¸m s¸t vµ  kiÓm tra mäi  ho¹t   ®éng   cña   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   theo   ph¸p   luËt   vµ  §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n.
 12. 12 2. Ban kiÓm so¸t do §¹i héi thµnh viªn bÇu trùc tiÕp.   Ban kiÓm so¸t cã  tèi thiÓu lµ  3 ngêi, trong  ®ã   Ýt nhÊt  ph¶i cã  mét kiÓm so¸t viªn chuyªn tr¸ch. §èi víi Quü  tÝn  dông nh©n d©n c¬  së  cã  quy m« ho¹t  ®éng nhá  cã  thÓ  chØ  bÇu   mét   kiÓm   so¸t   viªn   chuyªn   tr¸ch   theo   híng   dÉn   cña  Ng©n hµng Nhµ  níc. NhiÖm kú  cña Ban kiÓm so¸t theo nhiÖm   kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ. 3. Ban kiÓm so¸t chÞu tr¸ch nhiÖm tríc §¹i héi thµnh  viªn vÒ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao.  4. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ph¶i lµ thµnh viªn cña Quü  tÝn dông nh©n d©n. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ph¶i ®¸p øng ®­ îc c¸c yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn tr×nh ®é chuyªn m«n vµ ®¹o ®øc  nghÒ nghiÖp do Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh.  5.   Thµnh   viªn   Ban   kiÓm   so¸t   kh«ng   ® îc   ®ång   thêi   lµ  thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ,   KÕ  to¸n trëng,   Thñ  quü  cña Quü  tÝn dông nh©n d©n vµ  kh«ng ph¶i lµ  cha, mÑ, vî,  chång con hoÆc anh, chÞ em ruét cña hä.” 17. §iÒu 32 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 32. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Ban kiÓm so¸t  1. KiÓm tra, gi¸m s¸t Quü tÝn dông nh©n d©n ho¹t ®éng   theo ph¸p luËt. 2. KiÓm tra viÖc chÊp hµnh  ®iÒu lÖ  Quü  tÝn dông nh©n  d©n; nghÞ  quyÕt §¹i héi thµnh viªn, nghÞ  quyÕt Héi  ®ång  qu¶n trÞ. Gi¸m s¸t ho¹t  ®éng cña Héi  ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m  ®èc vµ  thµnh viªn  Quü  tÝn  dông  nh©n d©n theo  ®óng  ph¸p  luËt vµ §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n. 3.   KiÓm   tra   vÒ   ho¹t   ®éng   tµi   chÝnh,   gi¸m   s¸t   viÖc  chÊp hµnh chÕ   ®é  kÕ  to¸n, ph©n phèi thu nhËp, xö  lý  c¸c  kho¶n lç, sö  dông c¸c quü  cña Quü  tÝn dông nh©n d©n, sö  dông tµi s¶n vµ c¸c kho¶n hç trî cña Nhµ n íc; gi¸m s¸t sù  an toµn trong ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông nh©n d©n, thùc  hiÖn kiÓm to¸n néi bé  ho¹t  ®éng tõng thêi kú, tõng lÜnh  vùc nh»m  ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  thùc  tr¹ng tµi chÝnh cña Quü tÝn dông nh©n d©n. 4. TiÕp nhËn c¸c khiÕu n¹i, tè  c¸o cã  liªn quan  ®Õn  ho¹t ®éng cña Quü tÝn dông nh©n d©n; gi¶i quyÕt hoÆc kiÕn   nghÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn gi¶i quyÕt theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n. 5. Trëng Ban hoÆc  ®¹i diÖn Ban kiÓm so¸t  ® îc tham dù  c¸c cuéc häp cña Héi  ®ång  qu¶n  trÞ  nhng kh«ng tham  gia  biÓu quyÕt.  6. Yªu cÇu nh÷ng ngêi cã  liªn quan trong Quü  tÝn dông  nh©n d©n cung cÊp tµi liÖu, sæ s¸ch chøng tõ vµ nh÷ng th«ng  tin cÇn thiÕt kh¸c  ®Ó  phôc vô  cho c«ng t¸c kiÓm tra, nh ng 
 13. 13 kh«ng  ®îc sö  dông c¸c tµi liÖu, th«ng tin  ®ã  vµo môc  ®Ých   kh¸c. 7. §îc sö  dông hÖ  thèng kiÓm tra vµ  kiÓm so¸t néi bé  (nÕu cã) cña Quü tÝn dông nh©n d©n ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm  vô cña Ban kiÓm so¸t. 8.   ChuÈn   bÞ   ch¬ng   tr×nh   vµ   triÖu   tËp   §¹i   héi   thµnh  viªn bÊt thêng khi cã mét trong c¸c trêng hîp sau: a) Khi cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt, §iÒu lÖ  Quü  tÝn  dông nh©n d©n vµ  nghÞ  quyÕt cña §¹i héi thµnh viªn, Ban  kiÓm so¸t ®∙ yªu cÇu mµ Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng thùc hiÖn  hoÆc thùc hiÖn kh«ng cã kÕt qu¶ c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn;  b)   Khi   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   kh«ng   triÖu   tËp   §¹i   héi   thµnh viªn bÊt thêng trong thêi h¹n 15 (mêi l¨m) ngµy kÓ  tõ ngµy nhËn ®ñ ®¬n cña Ýt nhÊt 1/3 (mét phÇn ba) tæng sè   thµnh  viªn  cïng cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  triÖu tËp §¹i héi thµnh  viªn. 9. Th«ng b¸o cho Héi  ®ång qu¶n trÞ, b¸o c¸o tríc §¹i  héi thµnh viªn vµ Ng©n hµng Nhµ níc vÒ kÕt qu¶ kiÓm so¸t;  kiÕn nghÞ víi Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc kh¾c phôc nh÷ng   yÕu kÐm, nh÷ng vi ph¹m trong ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông  nh©n d©n.” 18. §iÒu 36 söa ®æi nh sau: “§iÒu 36.  HÖ thèng kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé:   C¸c quy  ®Þnh vÒ  kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé  Quü  tÝn  dông nh©n d©n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Môc 4 Ch¬ng  II   LuËt   C¸c   tæ   chøc   tÝn   dông   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c   cña  ph¸p luËt.” 19. §iÒu 37 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 37. Huy ®éng vèn  1. Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®îc nhËn tiÒn göi cña  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vµ  tæ chøc tÝn dông kh¸c theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 2. Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®îc vay vèn cña Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng, vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn  dông kh¸c theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc .” 20. §iÒu 38 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 38. Ho¹t ®éng tÝn dông  1. Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së  cho vay  ®èi víi thµnh  viªn vµ  c¸c hé  nghÌo kh«ng ph¶i lµ  thµnh viªn trong  ®Þa  bµn ho¹t  ®éng cña Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së. ViÖc cho  vay hé nghÌo thùc hiÖn theo §iÒu lÖ cña Quü tÝn dông nh©n  d©n, nhng tû lÖ d nî cho vay ®èi víi hé nghÌo so víi tæng  d  nî  kh«ng  ®îc vît qu¸ tû  lÖ  do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  
 14. 14 níc   quy   ®Þnh.   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   c¬   së   ®îc   cho   vay  nh÷ng kh¸ch hµng cã göi tiÒn t¹i Quü tÝn dông nh©n d©n d­ íi   h×nh   thøc   cÇm   cè   sæ   tiÒn   göi   do   chÝnh   Quü   tÝn   dông  nh©n d©n c¬ së ®ã ph¸t hµnh.  2. ViÖc lËp hå  s¬  vµ  thñ  tôc cho vay, xÐt duyÖt cho  vay, ¸p dông b¶o ®¶m tiÒn vay, kiÓm tra viÖc sö dông tiÒn  vay, chÊm døt cho vay, xö  lý  nî,  ®iÒu chØnh l∙i suÊt vµ  lu gi÷ hå s¬ cho vay cña Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së thùc  hiÖn theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3.   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   c¬   së   thùc   hiÖn   c¸c   ho¹t  ®éng tÝn dông kh¸c theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc .” 21. §iÒu 39 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 39. DÞch vô thanh to¸n vµ ng©n quü 1. Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®îc më  tµi kho¶n tiÒn  göi t¹i Ng©n hµng Nhµ  níc, Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ­ ¬ng vµ  c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c theo quy  ®Þnh cña Ng©n  hµng Nhµ níc. 2. Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së ®îc thùc hiÖn c¸c dÞch  vô   thanh   to¸n   vµ   ng©n   quü   chñ   yÕu   phôc   vô   c¸c   thµnh   viªn." 22. §iÒu 40 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 40. C¸c ho¹t ®éng kh¸c 1. Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®îc dïng vèn  ®iÒu lÖ  vµ  quü  dù  tr÷   ®Ó  gãp vèn theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ   níc. 2. Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së   ®îc nhËn  ñy th¸c, lµm  ®¹i   lý   vµ   thùc   hiÖn   c¸c   nghiÖp   vô   kh¸c   trong   lÜnh   vùc  ho¹t ®éng tiÒn tÖ khi ®îc Ng©n hµng Nhµ níc cho phÐp." 23. §iÒu 41 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 41. Huy ®éng vèn 1. Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng  ®îc nhËn tiÒn göi  cña tæ chøc, c¸ nh©n vµ tæ chøc tÝn dông kh¸c. 2.   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   Trung  ¬ng   ®îc   ph¸t   hµnh  chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu vµ  giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c  ®Ó  huy ®éng vèn theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung  ¬ng  ®îc vay vèn trªn  thÞ  trêng tiÒn tÖ  trong níc, vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn  dông níc ngoµi  vµ  Ng©n  hµng Nhµ  níc theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh. 4. Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng  ®îc thùc hiÖn c¸c  h×nh thøc huy  ®éng vèn kh¸c khi  ®îc Thèng  ®èc Ng©n hµng  Nhµ níc cho phÐp."
 15. 15 24. §iÒu 42 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 42. Ho¹t ®éng tÝn dông   1. Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung  ¬ng cho vay vèn nh»m  hç  trî, n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña c¸c Quü  tÝn dông  nh©n d©n c¬ së thµnh viªn; viÖc cho vay c¸c ®èi tîng kh¸c  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ Quü tÝn dông nh©n d©n  Trung ¬ng vµ  kh«ng  ®îc vît qu¸ tû  lÖ  tèi  ®a do Thèng  ®èc   Ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh. 2. Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng  ®îc thùc hiÖn c¸c  nghiÖp vô  chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c  giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c; b¶o l∙nh ng©n hµng vµ  c¸c h×nh thøc  tÝn dông kh¸c theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc. 3. ViÖc lËp hå  s¬  vµ  thñ  tôc cho vay, xÐt duyÖt cho  vay, ¸p dông b¶o ®¶m tiÒn vay, kiÓm tra viÖc sö dông tiÒn  vay, chÊm døt cho vay, xö  lý  nî,  ®iÒu chØnh l∙i suÊt vµ  lu gi÷  hå  s¬  cho vay cña Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung  ¬ng  thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc”. 25. §iÒu 44 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “ §iÒu 44. C¸c ho¹t ®éng kh¸c 1. Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng  ®îc dïng vèn  ®iÒu  lÖ  vµ  quü  dù  tr÷   ®Ó  gãp vèn theo quy  ®Þnh cña Ng©n hµng  Nhµ níc. 2. Quü  tÝn dông nh©n d©n Trung  ¬ng  ®îc tham gia thÞ  trêng tiÒn tÖ  do Ng©n hµng Nhµ  níc tæ chøc, bao gåm thÞ  trêng   ®Êu   gi¸   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   thÞ   trêng   néi   tÖ   vµ  ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng, thÞ  trêng giÊy tê  cã  gi¸ kh¸c;  ®îc kinh  doanh  ngo¹i  hèi  khi   ®îc Ng©n  hµng  Nhµ  níc cho  phÐp;  ®îc quyÒn uû  th¸c, nhËn  ñy th¸c, lµm  ®¹i lý  trong  c¸c lÜnh vùc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng. 3. Quü tÝn dông nh©n d©n Trung ¬ng ®îc thùc hiÖn dÞch  vô t vÊn vµ c¸c dÞch vô kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ng©n   hµng theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc”. 26. §iÒu 45 ®îc söa ®æi nh sau: "§iÒu 45. Nh÷ng trêng hîp kh«ng ®îc cho vay  Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së kh«ng ®îc cho vay c¸c ®èi  tîng ngoµi c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 38 vµ  kh«ng  ®îc thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng tÝn dông kh¸c khi cha  ®îc Ng©n hµng Nhµ  níc cho phÐp theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3  §iÒu 38 cña NghÞ  ®Þnh nµy." 27. §iÒu 47 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: “§iÒu 47. Giíi h¹n cho vay, b¶o l∙nh, chiÕt khÊu 1. Tæng d nî cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng kh«ng ®îc  vît qu¸ 15% vèn tù cã cña Quü tÝn dông nh©n d©n, giíi h¹n  
 16. 16 nµy kh«ng  ¸p dông   ®èi  víi  nh÷ng  kho¶n  cho  vay  tõ  nguån  vèn uû  th¸c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c vµ  c¸c kho¶n  cho   vay   cÇm   cè   b»ng   sæ   tiÒn   göi   do   chÝnh   Quü   tÝn   dông  nh©n d©n ®ã ph¸t hµnh. 2. Trêng hîp nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng vît qu¸  quy  ®Þnh 15% vèn tù  cã  cña Quü  tÝn dông nh©n d©n th×  Quü   tÝn dông nh©n d©n  ®îc cho vay hîp vèn theo quy  ®Þnh cña  Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc. 3. Møc b¶o l∙nh, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ  c¸c giÊy  tê   cã   gi¸   kh¸c   cña   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   ®èi   víi   mét   kh¸ch hµng kh«ng  ®îc vît qu¸ tû  lÖ  so víi vèn tù  cã  cña  Quü  tÝn dông nh©n d©n do Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quy  ®Þnh.” 28. §iÒu 73 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "§iÒu 73. Ban hµnh mÉu híng dÉn x©y dùng §iÒu lÖ Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm ban hµnh  MÉu híng dÉn x©y dùng §iÒu lÖ  Quü  tÝn dông nh©n d©n c¬  së''. §i Ò u  2.  1. B∙i bá  c¸c §iÒu 29, 30, 33, 34 vµ  thay thÕ  b»ng  c¸c §iÒu 29, 30 nh sau: “§iÒu 29. Quü  tÝn dông nh©n d©n thµnh lËp mét bé  m¸y  võa qu¶n lý võa ®iÒu hµnh 1.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cã   c¸c   quyÒn   vµ   nhiÖm   vô   sau  ®©y: a) Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm Phã Gi¸m ®èc theo ®Ò nghÞ cña   Gi¸m ®èc Quü tÝn dông nh©n d©n; b) Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, thuª hoÆc chÊm døt hîp  ®ång  thuª   kÕ   to¸n   trëng   (nÕu   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   cã   chøc  danh nµy); c) QuyÕt  ®Þnh c¬  cÊu tæ chøc c¸c bé  phËn chuyªn m«n  nghiÖp vô cña Quü tÝn dông nh©n d©n; d)   Tæ  chøc thùc  hiÖn  nghÞ   quyÕt  cña §¹i  héi thµnh  viªn; ®)  ChuÈn bÞ b¸o c¸o vÒ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng kinh doanh  vµ  ph©n phèi l∙i cña Quü  tÝn dông nh©n d©n, b¸o c¸o ho¹t  ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh §¹i héi thµnh viªn; e)   ChuÈn   bÞ   ch¬ng   tr×nh   nghÞ   sù   cña   §¹i   héi   thµnh  viªn vµ triÖu tËp §¹i héi thµnh viªn; g)  Xö lý c¸c kho¶n cho vay kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi   vµ nh÷ng tæn thÊt kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 17. 17 h)  §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Quü tÝn  dông   nh©n   d©n;   duyÖt   b¸o   c¸o   quyÕt   to¸n   tµi   chÝnh   ®Ó   tr×nh §¹i héi thµnh viªn;  i)   Tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña Quü  tÝn dông nh©n d©n theo quy  ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 7 vµ  8 cña  NghÞ ®Þnh nµy; k)   XÐt   kÕt   n¹p   thµnh   viªn   míi   vµ   gi¶i   quyÕt   viÖc   thµnh viªn ra Quü  tÝn dông nh©n d©n (trõ  trêng hîp khai  trõ  thµnh  viªn)  vµ  b¸o c¸o  ®Ó  §¹i  héi  thµnh  viªn th«ng  qua; l) §¹i diÖn chñ  së  h÷u tµi s¶n cña Quü  tÝn dông nh©n  d©n   vµ   doanh   nghiÖp   trùc   thuéc   trong   trêng  hîp  Quü  tÝn  dông nh©n d©n cã doanh nghiÖp; m)  KiÓm tra   ®¸nh  gi¸ c«ng  viÖc  cña Gi¸m   ®èc vµ   c¸c  Phã  Gi¸m  ®èc Quü  tÝn dông  nh©n  d©n theo c¸c quyÕt   ®Þnh  cña Héi ®ång qu¶n trÞ;  n) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c quyÕt  ®Þnh cña m×nh tríc  §¹i héi thµnh viªn vµ tríc ph¸p luËt; o)     C¸c   quyÒn   vµ   nhiÖm   vô   kh¸c   do   §iÒu   lÖ   Quü   tÝn  dông nh©n d©n quy ®Þnh. 2.   Gi¸m   ®èc   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   cã   c¸c   quyÒn   vµ  nhiÖm vô sau ®©y: a) §¹i diÖn Quü tÝn dông nh©n d©n theo ph¸p luËt; b)   Thùc   hiÖn   kÕ   ho¹ch   kinh   doanh   vµ   ®iÒu   hµnh   c¸c  c«ng viÖc hµng ngµy cña Quü tÝn dông nh©n d©n; c)     Tæ   chøc   thùc   hiÖn   c¸c   quyÕt   ®Þnh   cña   Héi   ®ång  qu¶n trÞ Quü tÝn dông nh©n d©n; d)   Bæ   nhiÖm,   miÔn   nhiÖm,   ph©n   c«ng   c¸c   chøc   danh  trong  Héi   ®ång  qu¶n trÞ  Quü  tÝn dông nh©n  d©n,  trõ  c¸c  chøc danh thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi thµnh viªn vµ  Héi  ®ång qu¶n trÞ; ®)  Ký  kÕt c¸c  hîp  ®ång  nh©n  danh  Quü  tÝn  dông nh©n  d©n; e)   Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m lªn  Héi ®ång qu¶n trÞ; g) §Ò  nghÞ  víi Héi  ®ång qu¶n trÞ  vÒ  ph¬ng ¸n bè  trÝ  c¬ cÊu tæ chøc Quü tÝn dông nh©n d©n; h)     TuyÓn   dông   lao   ®éng,   trõ   trêng   hîp   thuéc   thÈm  quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ; l)  C¸c quyÒn  kh¸c   ®îc  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu  lÖ  Quü  tÝn  dông nh©n d©n, NghÞ quyÕt §¹i héi thµnh viªn;
 18. 18 k)   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   §¹i   héi   thµnh   viªn   vµ   Héi  ®ång qu¶n trÞ vÒ c«ng viÖc ®îc giao. Khi v¾ng mÆt, Gi¸m  ®èc uû  quyÒn cho mét Phã  Gi¸m  ®èc  ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña Quü tÝn dông nh©n d©n ." "§iÒu 30. Quü tÝn dông nh©n d©n thµnh lËp riªng bé m¸y  qu¶n lý vµ bé m¸y ®iÒu hµnh 1.   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   cã   c¸c   quyÒn   vµ   nhiÖm   vô   sau  ®©y: a) Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, thuª hoÆc chÊm døt hîp  ®ång  thuª Gi¸m ®èc theo nghÞ quyÕt cña §¹i héi thµnh viªn; b) Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸c Phã Gi¸m ®èc theo ®Ò nghÞ   cña Gi¸m ®èc. Ngoµi c¸c quyÒn vµ  nhiÖm vô  trªn  ®©y, Héi  ®ång qu¶n   trÞ  Quü  tÝn dông nh©n d©n cßn cã  c¸c quyÒn, nhiÖm vô  quy  ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c, d, ®, e, g, h, i, k, l, m, n vµ o  kho¶n 1 §iÒu 29 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  cã  c¸c quyÒn vµ  nhiÖm  vô sau ®©y: a) §¹i diÖn Quü tÝn dông nh©n d©n theo ph¸p luËt; b) LËp ch¬ng tr×nh, kÕ  ho¹ch ho¹t  ®éng cña Héi  ®ång  qu¶n trÞ; c)   TriÖu   tËp   vµ   chñ   tr×   c¸c   cuéc   häp   cña   Héi   ®ång  qu¶n trÞ;  d)   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   §¹i   héi   thµnh   viªn   vµ   Héi  ®ång qu¶n trÞ vÒ c«ng viÖc ®îc giao; ®) Ký  c¸c v¨n b¶n cña §¹i héi thµnh viªn vµ  Héi  ®ång  qu¶n trÞ; e) C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c do §iÒu lÖ Quü tÝn dông  nh©n d©n quy ®Þnh. Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  níc quy  ®Þnh chÕ   ®é  lµm viÖc  chuyªn   tr¸ch   hoÆc   kh«ng   chuyªn   tr¸ch   cña   Chñ   tÞch   Héi  ®ång qu¶n trÞ Quü tÝn dông nh©n d©n c¬ së. 3.   Gi¸m   ®èc   Quü   tÝn   dông   nh©n   d©n   cã   c¸c   quyÒn   vµ  nhiÖm vô sau ®©y:     a)  Ký  kÕt c¸c  hîp  ®ång  nh©n  danh  Quü  tÝn  dông nh©n  d©n do Héi ®ång qu¶n trÞ uû quyÒn; b)   TuyÓn   dông   lao   ®éng   theo   ñy   quyÒn   cña   Héi   ®ång  qu¶n trÞ Quü tÝn dông nh©n d©n;  c)  C¸c quyÒn  kh¸c   ®îc  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu  lÖ  Quü  tÝn  dông   nh©n  d©n,   NghÞ   quyÕt  §¹i  héi  thµnh   viªn   hoÆc  theo   hîp  ®ång ký  kÕt víi Héi  ®ång qu¶n trÞ  Quü  tÝn dông nh©n  d©n;
 19. 19 d)   ChÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ   vÒ   c«ng  viÖc ®îc giao. Ngoµi   c¸c   quyÒn   vµ   nhiÖm   vô   trªn   ®©y,   Gi¸m   ®èc   Quü  tÝn dông nh©n d©n cßn cã  c¸c quyÒn vµ  nhiÖm vô  quy  ®Þnh  t¹i   c¸c   ®iÓm   b,   c,   e,  g   kho¶n  2   §iÒu   29   cña   NghÞ   ®Þnh  nµy. Khi v¾ng mÆt, Gi¸m  ®èc  ñy quyÒn cho mét Phã  Gi¸m  ®èc  ®iÒu hµnh c«ng viÖc cña Quü tÝn dông nh©n d©n. Trêng   hîp   Gi¸m   ®èc   lµ   thµnh   viªn   cña   Quü   tÝn   dông  nh©n d©n hoÆc thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ th× ngoµi viÖc   ph¶i thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  c¸c quyÒn vµ  nhiÖm vô  cña Gi¸m  ®èc  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy, ph¶i thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña thµnh viªn Quü  tÝn dông nh©n d©n hoÆc thµnh  viªn Héi ®ång qu¶n trÞ. Trêng hîp Gi¸m ®èc ®îc thuª th× ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ  c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  nµy vµ  t¹i hîp  ®ång thuª Gi¸m  ®èc Quü  tÝn dông nh©n d©n.  Gi¸m  ®èc  ®îc tham gia c¸c cuéc häp cña Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  §¹i héi thµnh viªn nhng kh«ng  ®îc quyÒn biÓu quyÕt vµ  kh«ng ®îc hëng c¸c quyÒn kh¸c cña thµnh viªn Quü tÝn dông   nh©n d©n hoÆc thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ." 2. Bá côm tõ "c¬ quan thuéc ChÝnh phñ" t¹i §iÒu 65 vµ  côm tõ "Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ" t¹i §iÒu 75. §i Ò u  3. 1. NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng b¸o. 2. Thèng  ®èc Ng©n hµng Nhµ  n íc phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn viÖc thùc hiÖn  NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2