Nghị định 69/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

1
733
lượt xem
135
download

Nghị định 69/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ vu tái định cư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 69/2009/NĐ-CP

 1. ChÝnh phñ Céng hou x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè 69/2009/N§-CP Hµ Néi, ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2009 NghÞ ®Þnh Quy ®Þnh bæ sung vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt, gi¸ ®Êt, thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng, NghÞ ®Þnh ch−¬ng i nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh bæ sung vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt; thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt; gi¸ ®Êt; giao ®Êt, cho thuª ®Êt; cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt vµ gia h¹n sö dông ®Êt. §iÒu 2. §èi t−îng ¸p dông 1. C¬ quan thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n−íc vÒ ®Êt ®ai vµ c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý ®Êt ®ai. 2. Ng−êi sö dông ®Êt vµ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan ®Õn viÖc sö dông ®Êt. Ch−¬ng II NH÷NG QUY §ÞNH Cô THÓ MôC 1 QUY HO¹CH Sö DôNG §ÊT §iÒu 3. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia bao gåm: a) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, trong ®ã lµm râ diÖn tÝch ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt khu b¶o tån thiªn nhiªn;
 2. 2 b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých phi n«ng nghiÖp, trong ®ã lµm râ diÖn tÝch ®Êt quèc phßng, ®Êt an ninh, ®Êt ®« thÞ, ®Êt ®Ó xö lý, ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i, ®Êt khu c«ng nghiÖp, ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cã tÇm quan träng quèc gia, ®Êt di tÝch danh th¾ng; c) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia; d) Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. ChÝnh phñ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia. §iÒu 4. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp tØnh 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh bao gåm: a) X¸c ®Þnh cô thÓ diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn tØnh ®∙ ®−îc ph©n bæ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia; b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi cña tØnh, bao gåm: ®Êt trång c©y l©u n¨m, ®Êt rõng s¶n xuÊt, ®Êt nu«i trång thñy s¶n tËp trung; ®Êt x©y dùng trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cÊp tØnh; ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cÊp tØnh; ®Êt ®Ó xö lý, ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i; ®Êt cho ho¹t ®éng kho¸ng s¶n; ®Êt t«n gi¸o, tÝn ng−ìng; ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa do tØnh qu¶n lý; ®Êt di tÝch danh th¾ng, ®Êt khu du lÞch; c) DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i xin phÐp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña tØnh; d) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ch−a sö dông ®Ó ®−a vµo sö dông; ®) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh; e) Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh tr×nh ChÝnh phñ xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh. §iÒu 5. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp huyÖn 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn bao gåm: a) X¸c ®Þnh cô thÓ diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn huyÖn ®∙ ®−îc ph©n bæ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp tØnh; b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi cña cÊp huyÖn, bao gåm: ®Êt nu«i trång thñy s¶n kh«ng tËp trung; ®Êt lµm muèi; ®Êt khu d©n c− n«ng th«n; ®Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cÊp huyÖn; ®Êt ®Ó xö lý, ch«n lÊp chÊt th¶i nguy h¹i; ®Êt c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh; ®Êt s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng gèm sø; ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cÊp huyÖn; ®Êt cã mÆt n−íc chuyªn dïng; ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa do huyÖn qu¶n lý; c) DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i xin phÐp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña huyÖn; d) X¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ch−a sö dông ®Ó ®−a vµo sö dông; ®) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp huyÖn; e) Gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn. §iÒu 6. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp x· 1. Néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x∙ bao gåm:
 3. 3 a) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt trªn ®Þa bµn x∙ ®∙ ®−îc ph©n bæ trong quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp huyÖn; b) X¸c ®Þnh diÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi cña x∙, bao gåm: ®Êt trång lóa n−¬ng, ®Êt trång c©y hµng n¨m cßn l¹i, ®Êt n«ng nghiÖp kh¸c; ®Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp cña x∙; ®Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa do x∙ qu¶n lý; ®Êt s«ng suèi; ®Êt ph¸t triÓn h¹ tÇng cña x∙ vµ ®Êt phi n«ng nghiÖp kh¸c; c) DiÖn tÝch c¸c lo¹i ®Êt chuyÓn môc ®Ých sö dông ph¶i xin phÐp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña x∙; d) X©y dùng b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp x∙; ®) Gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn quy ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Uû ban nh©n d©n x∙ tr×nh Uû ban nh©n d©n huyÖn xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cña x∙ kh«ng thuéc khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xÐt duyÖt c¸c chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cña ph−êng, thÞ trÊn vµ x∙ thuéc khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. §iÒu 7. Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ 1. Quy ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ ®−îc thÓ hiÖn trong quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ. 2. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn néi dung quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §iÒu 8. Tæ chøc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 1. Tæ chøc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia a) Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt nhu cÇu sö dông ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt khu b¶o tån thiªn nhiªn vµ ph©n bæ ®Õn tõng tØnh, thµnh phè trªn c¬ së quy ho¹ch cña ngµnh; b) Bé Quèc phßng, Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh trªn ®Þa bµn tØnh, thµnh phè; c) C¸c Bé, ngµnh kh¸c cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt nhu cÇu sö dông ®Êt c¸c c«ng tr×nh cã tÇm quan träng quèc gia ph©n bæ ®Õn tõng tØnh trªn c¬ së chiÕn l−îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn cña Bé, ngµnh m×nh; d) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt theo lÜnh vùc cña tõng Bé, ngµnh t¹i ®Þa ph−¬ng; ®) Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia trªn c¬ së c©n ®èi nhu cÇu sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n nµy vµ ph©n bæ ®Õn tõng tØnh. 2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh, cÊp huyÖn vµ cÊp x∙. 3. §èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng kh«ng cã tæ chøc Héi ®ång nh©n d©n th× Uû ban nh©n d©n cã tr¸ch nhiÖm lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt tr×nh c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. §iÒu 9. ThÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt
 4. 4 1. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tæ chøc lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia tr×nh ChÝnh phñ ®Ó tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh chØ tiªu quy ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia. 2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh vµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp tØnh. 3. Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp huyÖn; quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña ph−êng, thÞ trÊn vµ x∙ thuéc khu vùc quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ. 4. Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña c¸c x∙ kh«ng thuéc khu vùc ph¸t triÓn ®« thÞ. 5. C¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc héi ®ång thÈm ®Þnh hoÆc lÊy ý kiÕn c¸c tæ chøc, c¸c chuyªn gia, c¸c nhµ khoa häc. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, c¬ quan chñ tr× thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt tæ chøc kiÓm tra, kh¶o s¸t thùc ®Þa c¸c khu vùc dù kiÕn chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, ®Æc biÖt lµ viÖc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng phßng hé, ®Êt rõng ®Æc dông. 6. Néi dung thÈm ®Þnh quy ho¹ch sö dông ®Êt a) C¬ së ph¸p lý, c¬ së khoa häc cña viÖc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt; b) Møc ®é phï hîp cña c¸c ph−¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt víi chiÕn l−îc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi, quèc phßng, an ninh cña c¶ n−íc; quy ho¹ch ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph−¬ng; c) HiÖu qu¶ kinh tÕ, x∙ héi, m«i tr−êng; d) TÝnh kh¶ thi cña ph−¬ng ¸n quy ho¹ch sö dông ®Êt; 7. Néi dung thÈm ®Þnh kÕ ho¹ch sö dông ®Êt a) Møc ®é phï hîp cña kÕ ho¹ch sö dông ®Êt víi quy ho¹ch sö dông ®Êt; b) Møc ®é phï hîp cña kÕ ho¹ch sö dông ®Êt víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x∙ héi n¨m (05) n¨m vµ hµng n¨m cña Nhµ n−íc; c) TÝnh kh¶ thi cña kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 8. Tr−êng hîp ®Æc biÖt ph¶i chuyÓn ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé sang sö dông vµo môc ®Ých kh¸c ph¶i b¸o c¸o Bé tr−ëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng xem xÐt, tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 9. Kinh phÝ tæ chøc thÈm ®Þnh quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®−îc x¸c ®Þnh thµnh mét môc riªng trong kinh phÝ lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. §iÒu 10. Thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o, kiÓm tra Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x∙ x¸c ®Þnh cô thÓ diÖn tÝch, ranh giíi ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé ngoµi thùc ®Þa. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Thñ t−íng ChÝnh phñ trong viÖc b¶o vÖ ®Êt lóa n−íc, ®Êt rõng ®Æc dông, ®Êt rõng phßng hé ®∙ ®−îc x¸c ®Þnh trong quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt. 2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ChÝnh phñ trong viÖc kiÓm tra thùc hiÖn c¸c chØ tiªu quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cÊp quèc gia vµ cÊp tØnh.
 5. 5 MôC 2 GI¸ §ÊT §iÒu 11. X¸c ®Þnh l¹i gi¸ ®Êt trong mét sè tr−êng hîp cô thÓ 1. Khi Nhµ n−íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt kh«ng th«ng qua h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt, phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ tr−êng hîp doanh nghiÖp nhµ n−íc tiÕn hµnh cæ phÇn hãa lùa chän h×nh thøc giao ®Êt mµ gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, thêi ®iÓm tÝnh gi¸ ®Êt vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp cæ phÇn hãa ch−a s¸t víi gi¸ chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr−êng trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo gi¸ chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt thùc tÕ trªn thÞ tr−êng ®Ó x¸c ®Þnh l¹i gi¸ ®Êt cô thÓ cho phï hîp. 2. Gi¸ ®Êt cô thÓ ®−îc x¸c ®Þnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy kh«ng bÞ giíi h¹n bëi c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 123/2007/N§-CP ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 188/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt vµ khung gi¸ c¸c lo¹i ®Êt (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 123/2007/N§-CP). §iÒu 12. §¬n gi¸ thuª ®Êt 1. §¬n gi¸ thuª ®Êt mét n¨m tÝnh b»ng 0,5% ®Õn 2% gi¸ ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Êt thuª do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. 2. §Êt ë vïng s©u, vïng xa, vïng nói cao, h¶i ®¶o, vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n, ®Æc biÖt khã kh¨n th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh ban hµnh ®¬n gi¸ thuª ®Êt thÊp h¬n ®¬n gi¸ thuª ®Êt theo quy ®Þnh, nh−ng møc gi¸ cho thuª ®Êt thÊp nhÊt b»ng 0,25% gi¸ ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Êt thuª do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh. 3. §¬n gi¸ thuª ®Êt trong tr−êng hîp ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt thuª hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt thuª lµ ®¬n gi¸ tróng ®Êu gi¸. §iÒu 13. TiÒn thuª ®Êt ®èi víi tr−êng hîp tr¶ tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª Ng−êi ®−îc Nhµ n−íc cho thuª ®Êt tr¶ tiÒn thuª ®Êt mét lÇn cho c¶ thêi gian thuª th× sè tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép mét lÇn ®Ó ®−îc sö dông ®Êt trong tr−êng hîp nµy ®−îc tÝnh b»ng víi sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép nh− tr−êng hîp giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt cã cïng môc ®Ých sö dông ®Êt vµ cïng thêi h¹n sö dông ®Êt. MôC 3 BåI TH¦êNG, Hç TRî, T¸I §ÞNH C¦ §iÒu 14. Nguyªn t¾c båi th−êng, hç trî 1. Nhµ n−íc thu håi ®Êt cña ng−êi ®ang sö dông cã ®ñ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 vµ 11 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP) vµ c¸c §iÒu 44, 45 vµ 46 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung vÒ viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, thu håi ®Êt, thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù, thñ tôc båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP) th× ®−îc båi th−êng; tr−êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc båi th−êng th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt ®Ó hç trî.
 6. 6 2. Nhµ n−íc thu håi ®Êt cña ng−êi ®ang sö dông vµo môc ®Ých nµo th× ®−îc båi th−êng b»ng viÖc giao ®Êt míi cã cïng môc ®Ých sö dông, nÕu kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th−êng th× ®−îc båi th−êng b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt t¹i thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt; tr−êng hîp båi th−êng b»ng viÖc giao ®Êt míi hoÆc giao ®Êt ë t¸i ®Þnh c− hoÆc nhµ ë t¸i ®Þnh c−, nÕu cã chªnh lÖch vÒ gi¸ trÞ th× phÇn chªnh lÖch ®ã ®−îc thanh to¸n b»ng tiÒn theo quy ®Þnh sau: a) Tr−êng hîp tiÒn båi th−êng, hç trî lín h¬n tiÒn sö dông ®Êt ë hoÆc tiÒn mua nhµ ë t¹i khu t¸i ®Þnh c− th× ng−êi t¸i ®Þnh c− ®−îc nhËn phÇn chªnh lÖch; b) Tr−êng hîp tiÒn båi th−êng, hç trî nhá h¬n tiÒn sö dông ®Êt ë hoÆc tiÒn mua nhµ ë t¸i ®Þnh c− th× ng−êi t¸i ®Þnh c− ph¶i nép phÇn chªnh lÖch, trõ tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Tr−êng hîp ng−êi sö dông ®Êt ®−îc båi th−êng khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt mµ ch−a thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vÒ ®Êt ®ai ®èi víi Nhµ n−íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× ph¶i trõ ®i kho¶n tiÒn ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh vµo sè tiÒn ®−îc båi th−êng, hç trî ®Ó hoµn tr¶ ng©n s¸ch nhµ n−íc. 4. Nhµ n−íc ®iÒu tiÕt mét phÇn lîi Ých tõ viÖc thu håi, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn c¸c kho¶n hç trî cho ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 15. Chi tr¶ båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− 1. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc; ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi; tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nÕu thùc hiÖn øng tr−íc tiÒn båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− vµ kinh phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo ph−¬ng ¸n ®∙ ®−îc xÐt duyÖt th× ®−îc ng©n s¸ch nhµ n−íc hoµn tr¶ b»ng h×nh thøc trõ vµo tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n trong n−íc; ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi; tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, cho thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai mµ ®−îc miÔn tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt th× tiÒn båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− vµ kinh phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− theo ph−¬ng ¸n ®∙ phª duyÖt ®−îc tÝnh vµo vèn ®Çu t− cña dù ¸n. §iÒu 16. Båi th−êng ®Êt n«ng nghiÖp 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®−îc båi th−êng b»ng ®Êt cã cïng môc ®Ých sö dông; nÕu kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th−êng th× ®−îc båi th−êng b»ng tiÒn tÝnh theo gi¸ ®Êt cïng môc ®Ých sö dông. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông v−ît h¹n møc th× viÖc båi th−êng ®−îc thùc hiÖn nh− sau: a) Tr−êng hîp diÖn tÝch ®Êt v−ît h¹n møc do ®−îc thõa kÕ, tÆng cho, nhËn chuyÓn nh−îng tõ ng−êi kh¸c, tù khai hoang theo quy ho¹ch ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× ®−îc båi th−êng; b) DiÖn tÝch ®Êt v−ît h¹n møc cña c¸c tr−êng hîp kh«ng thuéc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy th× kh«ng ®−îc båi th−êng vÒ ®Êt, chØ ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i. 3. Tr−êng hîp ®Êt thu håi lµ ®Êt n«ng nghiÖp thuéc quü ®Êt c«ng Ých cña x∙, ph−êng, thÞ trÊn th× kh«ng ®−îc båi th−êng vÒ ®Êt, ng−êi thuª ®Êt c«ng Ých cña x∙, ph−êng, thÞ trÊn ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i. 4. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt do nhËn giao kho¸n ®Êt sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n (kh«ng bao gåm ®Êt rõng ®Æc dông, rõng phßng
 7. 7 hé) cña c¸c n«ng, l©m tr−êng quèc doanh khi Nhµ n−íc thu håi th× ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i. 5. §Êt n«ng nghiÖp sö dông chung cña n«ng tr−êng, l©m tr−êng quèc doanh khi Nhµ n−íc thu håi th× ®−îc båi th−êng chi phÝ ®Çu t− vµo ®Êt cßn l¹i, nÕu chi phÝ nµy lµ tiÒn kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc. §iÒu 17. Hç trî C¸c kho¶n hç trî khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt bao gåm: 1. Hç trî di chuyÓn, hç trî t¸i ®Þnh c− ®èi víi tr−êng hîp thu håi ®Êt ë; 2. Hç trî æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt, hç trî ®µo t¹o chuyÓn ®æi nghÒ vµ t¹o viÖc lµm ®èi víi tr−êng hîp thu håi ®Êt n«ng nghiÖp; 3. Hç trî khi thu håi ®Êt n«ng nghiÖp trong khu d©n c−; ®Êt v−ên, ao kh«ng ®−îc c«ng nhËn lµ ®Êt ë; 4. Hç trî kh¸c. §iÒu 18. Hç trî di chuyÓn 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt mµ ph¶i di chuyÓn chç ë th× ®−îc hç trî kinh phÝ ®Ó di chuyÓn. 2. Tæ chøc ®−îc Nhµ n−íc giao ®Êt, cho thuª ®Êt hoÆc ®ang sö dông ®Êt hîp ph¸p khi Nhµ n−íc thu håi mµ ph¶i di chuyÓn c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh th× ®−îc hç trî kinh phÝ ®Ó th¸o dì, di chuyÓn vµ l¾p ®Æt. 3. Ng−êi bÞ thu håi ®Êt ë mµ kh«ng cßn chç ë kh¸c th× trong thêi gian chê t¹o lËp chç ë míi (bè trÝ vµo khu t¸i ®Þnh c−) ®−îc bè trÝ vµo nhµ ë t¹m hoÆc hç trî tiÒn thuª nhµ ë. 4. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh møc hç trî cô thÓ quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy. §iÒu 19. Hç trî t¸i ®Þnh c− 1. Nhµ ë, ®Êt ë t¸i ®Þnh c− ®−îc thùc hiÖn theo nhiÒu cÊp nhµ, nhiÒu møc diÖn tÝch kh¸c nhau phï hîp víi møc båi th−êng vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng−êi ®−îc t¸i ®Þnh c−. §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt ë mµ kh«ng cã chç ë nµo kh¸c th× ®−îc giao ®Êt ë hoÆc nhµ ë t¸i ®Þnh c−. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn ®Êt ë, nhµ ë t¸i ®Þnh c− mµ sè tiÒn ®−îc båi th−êng, hç trî nhá h¬n gi¸ trÞ mét suÊt t¸i ®Þnh c− tèi thiÓu th× ®−îc hç trî kho¶n chªnh lÖch ®ã; tr−êng hîp kh«ng nhËn ®Êt ë, nhµ ë t¹i khu t¸i ®Þnh c− th× ®−îc nhËn tiÒn t−¬ng ®−¬ng víi kho¶n chªnh lÖch ®ã. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt ë ph¶i di chuyÓn chç ë mµ tù lo chç ë th× ®−îc hç trî mét kho¶n tiÒn b»ng suÊt ®Çu t− h¹ tÇng tÝnh cho mét hé gia ®×nh t¹i khu t¸i ®Þnh c− tËp trung tr−êng hîp ®∙ ®−îc nhËn kho¶n tiÒn hç trî t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ t¹i ®Þa ph−¬ng quy ®Þnh vÒ suÊt t¸i ®Þnh c− tèi thiÓu vµ møc hç trî theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 20. Hç trî æn ®Þnh ®êi sèng vu æn ®Þnh s¶n xuÊt 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp (kÓ c¶ ®Êt v−ên, ao vµ ®Êt n«ng nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2 §iÒu 21 NghÞ ®Þnh nµy) th× ®−îc hç trî æn ®Þnh ®êi sèng theo quy ®Þnh sau ®©y:
 8. 8 a) Thu håi tõ 30% ®Õn 70% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông th× ®−îc hç trî æn ®Þnh ®êi sèng trong thêi gian 6 th¸ng nÕu kh«ng ph¶i di chuyÓn chç ë vµ trong thêi gian 12 th¸ng nÕu ph¶i di chuyÓn chç ë; tr−êng hîp ph¶i di chuyÓn ®Õn c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n hoÆc cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× thêi gian hç trî tèi ®a lµ 24 th¸ng; b) Thu håi trªn 70% diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông th× ®−îc hç trî æn ®Þnh ®êi sèng trong thêi gian 12 th¸ng nÕu kh«ng ph¶i di chuyÓn chç ë vµ trong thêi gian 24 th¸ng nÕu ph¶i di chuyÓn chç ë; tr−êng hîp ph¶i di chuyÓn ®Õn c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n hoÆc cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n th× thêi gian hç trî tèi ®a lµ 36 th¸ng; c) Møc hç trî cho mét nh©n khÈu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a vµ b kho¶n nµy ®−îc tÝnh b»ng tiÒn t−¬ng ®−¬ng 30 kg g¹o trong 01 th¸ng theo thêi gi¸ trung b×nh t¹i thêi ®iÓm hç trî cña ®Þa ph−¬ng. 2. Khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt cña tæ chøc kinh tÕ, hé s¶n xuÊt, kinh doanh cã ®¨ng ký kinh doanh, mµ bÞ ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh, th× ®−îc hç trî cao nhÊt b»ng 30% mét n¨m thu nhËp sau thuÕ, theo møc thu nhËp b×nh qu©n cña ba n¨m liÒn kÒ tr−íc ®ã ®−îc c¬ quan thuÕ x¸c nhËn. 3. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt do nhËn giao kho¸n ®Êt sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thñy s¶n (kh«ng bao gåm ®Êt rõng ®Æc dông, rõng phßng hé) cña c¸c n«ng, l©m tr−êng quèc doanh khi Nhµ n−íc thu håi mµ thuéc ®èi t−îng lµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña n«ng, l©m tr−êng quèc doanh ®ang lµm viÖc hoÆc ®∙ nghØ h−u, nghØ mÊt søc lao ®éng, th«i viÖc ®−îc h−ëng trî cÊp ®ang trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp; hé gia ®×nh, c¸ nh©n nhËn kho¸n ®ang trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ cã nguån sèng chñ yÕu tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× ®−îc hç trî b»ng tiÒn. Møc hç trî cao nhÊt b»ng gi¸ ®Êt båi th−êng tÝnh theo diÖn tÝch ®Êt thùc tÕ thu håi, nh−ng kh«ng v−ît h¹n møc giao ®Êt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng. 4. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®−îc båi th−êng b»ng ®Êt n«ng nghiÖp th× ®−îc hç trî æn ®Þnh s¶n xuÊt, bao gåm: hç trî gièng c©y trång, gièng vËt nu«i cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¸c dÞch vô khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, dÞch vô b¶o vÖ thùc vËt, thó y, kü thuËt trång trät ch¨n nu«i vµ kü thuËt nghiÖp vô ®èi víi s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô c«ng th−¬ng nghiÖp. 5. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh møc hç trî, thêi gian hç trî, ®Þnh kú chi tr¶ hç trî quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy cho phï hîp víi thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng. §iÒu 21. Hç trî ®èi víi ®Êt n«ng nghiÖp trong khu d©n c− vu ®Êt v−ên, ao kh«ng ®−îc c«ng nhËn lu ®Êt ë 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi bÞ thu håi ®Êt v−ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhµ ë trong khu d©n c− nh−ng kh«ng ®−îc c«ng nhËn lµ ®Êt ë; ®Êt v−ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhµ ë riªng lÎ; ®Êt v−ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhµ ë däc kªnh m−¬ng vµ däc tuyÕn ®−êng giao th«ng th× ngoµi viÖc ®−îc båi th−êng theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y l©u n¨m cßn ®−îc hç trî b»ng 30% - 70% gi¸ ®Êt ë cña thöa ®Êt ®ã; diÖn tÝch ®−îc hç trî kh«ng qu¸ 05 lÇn h¹n møc giao ®Êt ë t¹i ®Þa ph−¬ng. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n khi bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp trong ®Þa giíi hµnh chÝnh ph−êng, trong khu d©n c− thuéc thÞ trÊn, khu d©n c− n«ng th«n; thöa ®Êt n«ng nghiÖp tiÕp gi¸p víi ranh giíi ph−êng, ranh giíi khu d©n c− th× ngoµi viÖc ®−îc båi th−êng theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp cßn ®−îc hç trî b»ng 20% - 50% gi¸ ®Êt ë trung b×nh cña khu vùc cã ®Êt thu håi theo quy ®Þnh trong B¶ng gi¸ ®Êt cña ®Þa ph−¬ng; diÖn tÝch ®−îc hç trî kh«ng qu¸ 05 lÇn h¹n møc giao ®Êt ë t¹i ®Þa ph−¬ng.
 9. 9 3. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh cô thÓ tû lÖ hç trî, diÖn tÝch ®Êt ®−îc hç trî vµ gi¸ ®Êt ë trung b×nh ®Ó tÝnh hç trî cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng. §iÒu 22. Hç trî chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp vu t¹o viÖc lum 1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng thuéc tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 21 NghÞ ®Þnh nµy mµ kh«ng cã ®Êt ®Ó båi th−êng th× ngoµi viÖc ®−îc båi th−êng b»ng tiÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 16 NghÞ ®Þnh nµy cßn ®−îc hç trî chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp vµ t¹o viÖc lµm theo mét trong c¸c h×nh thøc b»ng tiÒn hoÆc b»ng ®Êt ë hoÆc nhµ ë hoÆc ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp nh− sau: a) Hç trî b»ng tiÒn tõ 1,5 ®Õn 5 lÇn gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi toµn bé diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp bÞ thu håi; diÖn tÝch ®−îc hç trî kh«ng v−ît qu¸ h¹n møc giao ®Êt n«ng nghiÖp t¹i ®Þa ph−¬ng. b) Hç trî mét lÇn b»ng mét suÊt ®Êt ë hoÆc mét c¨n hé chung c− hoÆc mét suÊt ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp. ViÖc ¸p dông theo h×nh thøc nµy ®−îc thùc hiÖn ®èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng cã ®iÒu kiÖn vÒ quü ®Êt ë, quü nhµ ë vµ ng−êi ®−îc hç trî cã nhu cÇu vÒ ®Êt ë hoÆc c¨n hé chung c− hoÆc ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp mµ gi¸ trÞ ®−îc hç trî theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy lín h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ ®Êt ë hoÆc c¨n hé chung c− hoÆc ®Êt s¶n xuÊt, kinh doanh phi n«ng nghiÖp; phÇn gi¸ trÞ chªnh lÖch ®−îc hç trî b»ng tiÒn. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cô thÓ h×nh thøc hç trî vµ møc hç trî quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cho phï hîp víi thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng. 3. Tr−êng hîp ng−êi ®−îc hç trî theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã nhu cÇu ®−îc ®µo t¹o, häc nghÒ th× ®−îc nhËn vµo c¸c c¬ së ®µo t¹o nghÒ vµ ®−îc miÔn häc phÝ ®µo t¹o cho mét khãa häc ®èi víi c¸c ®èi t−îng trong ®é tuæi lao ®éng. Kinh phÝ hç trî chuyÓn ®æi nghÒ cho c¸c ®èi t−îng chuyÓn ®æi nghÒ n»m trong ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ vµ ®−îc tÝnh trong tæng kinh phÝ cña dù ¸n ®Çu t− hoÆc ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî t¸i ®Þnh c− ®−îc duyÖt. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh chØ ®¹o lËp vµ tæ chøc thùc hiÖn ph−¬ng ¸n ®µo t¹o nghÒ, t¹o viÖc lµm cho c¸c ®èi t−îng bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp. Ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ ®−îc lËp vµ phª duyÖt ®ång thêi víi ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−. Trong qu¸ tr×nh lËp ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ ph¶i lÊy ý kiÕn cña ng−êi bÞ thu håi ®Êt thuéc ®èi t−îng chuyÓn ®æi nghÒ. 4. Bé Lao ®éng - Th−¬ng binh vµ X∙ héi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c¬ chÕ, chÝnh s¸ch gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ ®µo t¹o nghÒ cho ng−êi bÞ thu håi ®Êt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 23. Hç trî kh¸c 1. Ngoµi viÖc hç trî quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 18, 19, 20, 21 vµ 22 NghÞ ®Þnh nµy, c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p hç trî kh¸c ®Ó b¶o ®¶m cã chç ë, æn ®Þnh ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cho ng−êi bÞ thu håi ®Êt; tr−êng hîp ®Æc biÖt tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã nguån sèng chÝnh tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt n«ng nghiÖp ®ang sö dông mµ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc båi th−êng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ §iÒu 44, 45 vµ 46 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh bæ sung vÒ cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, thu håi ®Êt, thùc hiÖn quyÒn sö dông ®Êt, tr×nh tù, thñ tôc båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− khi Nhµ n−íc thu håi ®Êt vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ ®Êt ®ai th× Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt hç trî phï hîp víi thùc tÕ cña ®Þa ph−¬ng.
 10. 10 §iÒu 24. Båi th−êng nhu, c«ng tr×nh x©y dùng trªn ®Êt 1. §èi víi nhµ ë, c«ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n, ®−îc båi th−êng b»ng gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng do Bé X©y dùng ban hµnh. Gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo diÖn tÝch x©y dùng cña nhµ, c«ng tr×nh nh©n víi ®¬n gi¸ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. §èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c kh«ng thuéc ®èi t−îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®−îc båi th−êng nh− sau: a) Møc båi th−êng nhµ, c«ng tr×nh b»ng tæng gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh bÞ thiÖt h¹i vµ kho¶n tiÒn tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m theo gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh; Gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh bÞ thiÖt h¹i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m chÊt l−îng cßn l¹i cña nhµ, c«ng tr×nh ®ã nh©n víi gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng do Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh ban hµnh. Kho¶n tiÒn tÝnh b»ng tû lÖ phÇn tr¨m theo gi¸ trÞ hiÖn cã cña nhµ, c«ng tr×nh do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quy ®Þnh, nh−ng møc båi th−êng tèi ®a kh«ng lín h¬n 100% gi¸ trÞ x©y dùng míi cña nhµ, c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng víi nhµ, c«ng tr×nh bÞ thiÖt h¹i. b) §èi víi nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c bÞ ph¸ dì mét phÇn, mµ phÇn cßn l¹i kh«ng cßn sö dông ®−îc th× ®−îc båi th−êng cho toµn bé nhµ, c«ng tr×nh; tr−êng hîp nhµ, c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c bÞ ph¸ dì mét phÇn, nh−ng vÉn tån t¹i vµ sö dông ®−îc phÇn cßn l¹i th× ®−îc båi th−êng phÇn gi¸ trÞ c«ng tr×nh bÞ ph¸ dì vµ chi phÝ ®Ó söa ch÷a, hoµn thiÖn phÇn cßn l¹i theo tiªu chuÈn kü thuËt t−¬ng ®−¬ng cña nhµ, c«ng tr×nh tr−íc khi bÞ ph¸ dì. 3. §èi víi c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x∙ héi ®ang sö dông th× møc båi th−êng tÝnh b»ng gi¸ trÞ x©y dùng míi cña c«ng tr×nh cã tiªu chuÈn kü thuËt cïng cÊp theo tiªu chuÈn kü thuËt do Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh ban hµnh; nÕu c«ng tr×nh kh«ng cßn sö dông th× kh«ng ®−îc båi th−êng. Trong tr−êng hîp c«ng tr×nh h¹ tÇng thuéc dù ¸n ph¶i di chuyÓn mµ ch−a ®−îc xÕp lo¹i vµo cÊp tiªu chuÈn kü thuËt hoÆc sÏ n©ng cÊp tiªu chuÈn kü thuËt th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thèng nhÊt víi c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t− hoÆc chñ ®Çu t− dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh cÊp tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó båi th−êng. 4. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 4, 6, 7 vµ 10 §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai th× kh«ng ®−îc båi th−êng. 5. Tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt thuéc mét trong c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 5, 8, 9, 11 vµ 12 §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai th× viÖc xö lý tµi s¶n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP). §iÒu 25. Giao nhiÖm vô båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− 1. C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph−¬ng, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh giao viÖc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng gåm: a) Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cÊp huyÖn; b) Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt. 2. Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cÊp huyÖn do l∙nh ®¹o Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn lµm Chñ tÞch Héi ®ång, c¸c thµnh viªn gåm: a) §¹i diÖn c¬ quan Tµi chÝnh;
 11. 11 b) §¹i diÖn c¬ quan Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng; c) §¹i diÖn c¬ quan KÕ ho¹ch vµ §Çu t−; d) Chñ ®Çu t−; ®) §¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã ®Êt bÞ thu håi; e) §¹i diÖn cña nh÷ng hé gia ®×nh bÞ thu håi ®Êt tõ mét ®Õn hai ng−êi; g) Mét sè thµnh viªn kh¸c do Chñ tÞch Héi ®ång quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi thùc tÕ ë ®Þa ph−¬ng. 3. Thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng: Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cÊp huyÖn hoÆc Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt ®−îc thuª doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng. §iÒu 26. Chi phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− 1. Tæ chøc chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cã tr¸ch nhiÖm lËp dù to¸n chi phÝ cho c«ng t¸c nµy cña tõng dù ¸n nh− sau: a) §èi víi c¸c kho¶n chi ®∙ cã ®Þnh møc, tiªu chuÈn, ®¬n gi¸ do c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; b) §èi víi c¸c kho¶n chi ch−a cã ®Þnh møc, tiªu chuÈn, ®¬n gi¸ th× lËp dù to¸n theo thùc tÕ cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng dù ¸n vµ thùc tÕ ë ®Þa ph−¬ng; c) Chi in Ên tµi liÖu, v¨n phßng phÈm, x¨ng xe, hËu cÇn phôc vô vµ c¸c kho¶n phôc vô cho bé m¸y qu¶n lý ®−îc tÝnh theo nhu cÇu thùc tÕ cña tõng dù ¸n. 2. Kinh phÝ ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®−îc trÝch kh«ng qu¸ 2% tæng sè kinh phÝ båi th−êng, hç trî cña dù ¸n. §èi víi c¸c dù ¸n thùc hiÖn trªn c¸c ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x∙ héi khã kh¨n hoÆc ®Æc biÖt khã kh¨n, dù ¸n x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng theo tuyÕn th× tæ chøc ®−îc giao thùc hiÖn c«ng t¸c båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®−îc lËp dù to¸n kinh phÝ tæ chøc båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− cña dù ¸n theo khèi l−îng c«ng viÖc thùc tÕ, kh«ng khèng chÕ møc trÝch 2%. C¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng quyÕt ®Þnh kinh phÝ tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cho tõng dù ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. MôC 4 TR×NH Tù, THñ TôC THU HåI §ÊT, GIAO §ÊT, CHO THU£ §ÊT §iÒu 27. C¨n cø giao ®Êt, cho thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt C¨n cø ®Ó quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt gåm: 1. Quy ho¹ch sö dông ®Êt, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®∙ ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. Tr−êng hîp ch−a cã quy ho¹ch sö dông ®Êt hoÆc kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®−îc duyÖt th× c¨n cø vµo quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ hoÆc quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− n«ng th«n ®∙ ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. 2. Nhu cÇu sö dông ®Êt ®−îc thÓ hiÖn trong v¨n b¶n sau:
 12. 12 a) §èi víi c¸c tæ chøc th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong dù ¸n ®Çu t− ®∙ ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt hoÆc cÊp giÊy chøng nhËn ®Çu t−; §èi víi c¸c dù ¸n kh«ng ph¶i tr×nh c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt hoÆc kh«ng ph¶i cÊp GiÊy chøng nhËn ®Çu t− th× ph¶i thÓ hiÖn nhu cÇu sö dông ®Êt trong ®¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt vµ cã v¨n b¶n cña Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng thÈm ®Þnh vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt. b) §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong ®¬n xin giao ®Êt, thuª ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt vµ ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt. Tr−êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã nhu cÇu sö dông ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t− th× ph¶i cã v¨n b¶n cña Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng thÈm ®Þnh vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt; c) §èi víi céng ®ång d©n c− th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong ®¬n xin giao ®Êt vµ ph¶i cã x¸c nhËn cña Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt vÒ nhu cÇu sö dông ®Êt; d) §èi víi c¬ së t«n gi¸o th× nhu cÇu sö dông ®Êt thÓ hiÖn trong b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt x©y dùng c«ng tr×nh t«n gi¸o. §iÒu 28. ¸p dông thñ tôc thu håi ®Êt, giao ®Êt, cho thuª ®Êt ®èi víi dù ¸n ®Çu t− 1. Tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn ®èi víi tr−êng hîp Nhµ n−íc thu håi ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng, ph¸t triÓn kinh tÕ: a) Tr−êng hîp kh«ng thùc hiÖn theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt th× tr×nh tù, thñ tôc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 29, 30 vµ 31 NghÞ ®Þnh nµy; b) Tr−êng hîp theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt th× thùc hiÖn thu håi ®Êt giao cho Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng vµ tæ chøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt, ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¨n cø vµo v¨n b¶n c«ng nhËn kÕt qu¶ ®Êu gi¸ cña c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn vµ giÊy x¸c nhËn ®∙ nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt hoÆc tiÒn thuª ®Êt cña ng−êi tróng ®Êu gi¸, c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng lµm thñ tôc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt. C¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn kh«ng ph¶i ra quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt. 2. §èi víi dù ¸n ®Çu t− sö dông ®Êt kh«ng thuéc tr−êng hîp Nhµ n−íc thu håi ®Êt th× kh«ng ph¶i lµm thñ tôc thu håi ®Êt; sau khi ®−îc giíi thiÖu ®Þa ®iÓm, chñ ®Çu t− vµ ng−êi sö dông ®Êt tho¶ thuËn theo h×nh thøc chuyÓn nh−îng, cho thuª, gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt vµ lµm thñ tôc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt ®èi víi tr−êng hîp thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt. §iÒu 29. Giíi thiÖu ®Þa ®iÓm vu th«ng b¸o thu håi ®Êt 1. Chñ ®Çu t− hoÆc c¬ quan ®−îc giao nhiÖm vô chuÈn bÞ dù ¸n ®Çu t− nép hå s¬ t¹i c¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ vÒ ®Çu t− t¹i ®Þa ph−¬ng. C¬ quan tiÕp nhËn hå s¬ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lÊy ý kiÕn c¸c c¬ quan cã liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t− ®Ó xem xÐt giíi thiÖu ®Þa ®iÓm theo thÈm quyÒn hoÆc tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh xem xÐt giíi thiÖu ®Þa ®iÓm. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh th«ng b¸o thu håi ®Êt hoÆc ñy quyÒn cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn th«ng b¸o thu håi ®Êt ngay sau khi giíi thiÖu ®Þa ®iÓm ®Çu t−; tr−êng hîp thu håi ®Êt theo quy ho¹ch th× thùc hiÖn th«ng b¸o sau khi quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt hoÆc quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ, quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c− n«ng th«n ®∙ ®−îc xÐt duyÖt vµ c«ng bè.
 13. 13 Néi dung th«ng b¸o thu håi ®Êt gåm: lý do thu håi ®Êt, doanh thu vµ vÞ trÝ khu ®Êt thu håi trªn c¬ së hå s¬ ®Þa chÝnh hiÖn cã hoÆc quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®−îc duyÖt vµ dù kiÕn vÒ kÕ ho¹ch di chuyÓn. ViÖc th«ng b¸o thu håi ®Êt ®−îc thùc hiÖn trªn ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph−¬ng vµ niªm yÕt t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt, t¹i ®Þa ®iÓm sinh ho¹t chung cña khu d©n c− cã ®Êt thu håi. 3. Cho phÐp kh¶o s¸t lËp dù ¸n ®Çu t− a) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cho phÐp chñ ®Çu t− tiÕn hµnh kh¶o s¸t, ®o ®¹c lËp b¶n ®å khu vùc dù ¸n ngay sau khi ®−îc chÊp thuËn chñ tr−¬ng ®Çu t− ®Ó phôc vô viÖc lËp vµ tr×nh duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng, thu håi ®Êt vµ lËp ph−¬ng ¸n båi th−êng tæng thÓ, hç trî, t¸i ®Þnh c− vµ chØ ®¹o Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn, cÊp x∙ triÓn khai thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¹i ®iÓm b, ®iÓm c kho¶n nµy; b) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã tr¸ch nhiÖm thµnh lËp Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®Ó lËp ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− vµ ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp. §èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng ®∙ thµnh lËp Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt th× Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn cã thÓ giao nhiÖm vô lËp ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−; ph−¬ng ¸n ®µo t¹o, chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp cho Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt; c) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi chñ ®Çu t− phæ biÕn kÕ ho¹ch kh¶o s¸t, ®o ®¹c cho ng−êi sö dông ®Êt trong khu vùc dù ¸n vµ yªu cÇu ng−êi sö dông ®Êt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chñ ®Çu t− thùc hiÖn viÖc ®iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt ®Ó lËp dù ¸n ®Çu t−. 4. §èi víi dù ¸n quan träng quèc gia sau khi ®−îc Quèc héi quyÕt ®Þnh chñ tr−¬ng ®Çu t−; dù ¸n nhãm A, dù ¸n x©y dùng hÖ thèng giao th«ng, thñy lîi, ®ª ®iÒu phï hîp víi quy ho¹ch ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt th× kh«ng ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. 5. Thêi h¹n ra v¨n b¶n giíi thiÖu ®Þa ®iÓm ®Çu t−; th«ng b¸o thu håi ®Êt; thµnh lËp Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy tiÕp nhËn hå s¬ vÒ ®Çu t− hîp lÖ. 6. Sau khi ®∙ ®−îc giíi thiÖu ®Þa ®iÓm, chñ ®Çu t− lËp dù ¸n ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t− vµ x©y dùng; lËp hå s¬ xin giao ®Êt, thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. Néi dung dù ¸n ®Çu t− ph¶i thÓ hiÖn ph−¬ng ¸n tæng thÓ vÒ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−. §iÒu 30. LËp ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− Sau khi dù ¸n ®Çu t− ®−îc xÐt duyÖt hoÆc chÊp thuËn th× Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− hoÆc Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt cã tr¸ch nhiÖm lËp vµ tr×nh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP vµ NghÞ ®Þnh sè 17/2006/N§-CP ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu NghÞ ®Þnh h−íng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai vµ NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty nhµ n−íc thµnh c«ng ty cæ phÇn (sau ®©y gäi lµ NghÞ ®Þnh sè 17/2006/N§-CP) vµ theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. Néi dung ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− gåm: a) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi bÞ thu håi ®Êt; b) DiÖn tÝch, lo¹i ®Êt, vÞ trÝ, nguån gèc cña ®Êt bÞ thu håi; sè l−îng, khèi l−îng, tû lÖ phÇn tr¨m chÊt l−îng cßn l¹i cña tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i;
 14. 14 c) C¸c c¨n cø tÝnh to¸n sè tiÒn båi th−êng, hç trî nh− gi¸ ®Êt tÝnh båi th−êng, gi¸ nhµ, c«ng tr×nh tÝnh båi th−êng, sè nh©n khÈu, sè lao ®éng trong ®é tuæi, sè l−îng ng−êi ®−îc h−ëng trî cÊp x∙ héi; d) Sè tiÒn båi th−êng, hç trî; ®) ViÖc bè trÝ t¸i ®Þnh c−; e) ViÖc di dêi c¸c c«ng tr×nh cña Nhµ n−íc, cña tæ chøc, cña c¬ së t«n gi¸o, cña céng ®ång d©n c−; g) ViÖc di dêi må m¶. 2. LÊy ý kiÕn vÒ ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−: a) Niªm yÕt c«ng khai ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ t¹i c¸c ®iÓm sinh ho¹t khu d©n c− n¬i cã ®Êt bÞ thu håi ®Ó ng−êi bÞ thu håi ®Êt vµ nh÷ng ng−êi cã liªn quan tham gia ý kiÕn; b) ViÖc niªm yÕt ph¶i ®−îc lËp thµnh biªn b¶n cã x¸c nhËn cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙, ®¹i diÖn Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙, ®¹i diÖn nh÷ng ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi; c) Thêi gian niªm yÕt vµ tiÕp nhËn ý kiÕn ®ãng gãp Ýt nhÊt lµ hai m−¬i (20) ngµy, kÓ tõ ngµy ®−a ra niªm yÕt. 3. Hoµn chØnh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−: a) HÕt thêi h¹n niªm yÕt vµ tiÕp nhËn ý kiÕn, Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp b»ng v¨n b¶n, nªu râ sè l−îng ý kiÕn ®ång ý, sè l−îng ý kiÕn kh«ng ®ång ý, sè l−îng ý kiÕn kh¸c ®èi víi ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c−; hoµn chØnh vµ göi ph−¬ng ¸n ®∙ hoµn chØnh kÌm theo b¶n tæng hîp ý kiÕn ®ãng gãp ®Õn c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng ®Ó thÈm ®Þnh; b) Tr−êng hîp cßn nhiÒu ý kiÕn kh«ng t¸n thµnh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− th× Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng cÇn gi¶i thÝch râ hoÆc xem xÐt, ®iÒu chØnh tr−íc khi chuyÓn c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng thÈm ®Þnh. 4. C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng chñ tr×, phèi hîp víi c¬ quan cã liªn quan thÈm ®Þnh ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− vµ chuÈn bÞ hå s¬ thu håi ®Êt theo quy ®Þnh sau: a) Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chuÈn bÞ hå s¬ thu håi ®Êt tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi tæ chøc, c¬ së t«n gi¸o, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi; b) Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chuÈn bÞ hå s¬ thu håi ®Êt tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c−. §iÒu 31. QuyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, phª duyÖt vu thùc hiÖn ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c−, giao ®Êt, cho thuª ®Êt 1. ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 vµ §iÒu 44 cña LuËt §Êt ®ai. Tr−êng hîp thu håi ®Êt vµ giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt thuéc thÈm quyÒn cña mét cÊp th× viÖc thu håi ®Êt vµ giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt ®−îc thùc hiÖn trong cïng mét quyÕt ®Þnh. Tr−êng hîp khu ®Êt thu håi cã c¶ tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt th× Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n, céng ®ång d©n c−; trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®èi víi tæ chøc, ng−êi ViÖt
 15. 15 Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi vµ giao ®Êt, cho thuª ®Êt theo dù ¸n cho chñ ®Çu t− trong cïng mét quyÕt ®Þnh. 2. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 05 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt, c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng tr×nh Uû ban nh©n d©n cïng cÊp phª duyÖt vµ c«ng bè c«ng khai ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo quy ®Þnh sau: a) Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®èi víi tr−êng hîp thu håi ®Êt liªn quan tõ hai quËn, huyÖn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh trë lªn; b) Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tr×nh Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®èi víi tr−êng hîp kh«ng thuéc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy; c) Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba (03) ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®−îc ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®∙ ®−îc phª duyÖt, Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ phæ biÕn vµ niªm yÕt c«ng khai quyÕt ®Þnh phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ ®Þa ®iÓm sinh ho¹t khu d©n c− n¬i cã ®Êt bÞ thu håi; göi quyÕt ®Þnh båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− cho ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi, trong ®ã nªu râ vÒ møc båi th−êng, hç trî, vÒ bè trÝ nhµ hoÆc ®Êt t¸i ®Þnh c− (nÕu cã), thêi gian, ®Þa ®iÓm chi tr¶ tiÒn båi th−êng, hç trî vµ thêi gian bµn giao ®Êt ®∙ bÞ thu håi cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng. 3. Héi ®ång båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− hoÆc Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn chi tr¶ båi th−êng, hç trî, bè trÝ t¸i ®Þnh c−. 4. Trong thêi h¹n hai m−¬i (20) ngµy, kÓ tõ ngµy Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng thanh to¸n xong tiÒn båi th−êng, hç trî cho ng−êi bÞ thu håi ®Êt theo ph−¬ng ¸n ®∙ ®−îc xÐt duyÖt th× ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi ph¶i bµn giao ®Êt cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng. Tr−êng hîp viÖc båi th−êng ®−îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é th× chñ ®Çu t− ®−îc nhËn bµn giao phÇn diÖn tÝch mÆt b»ng ®∙ thùc hiÖn xong viÖc båi th−êng, hç trî ®Ó triÓn khai dù ¸n. 5. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− vµ nh÷ng ng−êi bÞ thu håi ®Êt ®∙ tho¶ thuËn b»ng v¨n b¶n thèng nhÊt vÒ ph−¬ng ¸n båi th−êng vÒ ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt hoÆc khu ®Êt thu håi kh«ng ph¶i gi¶i phãng mÆt b»ng th× Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt, giao ®Êt hoÆc cho thuª ®Êt mµ kh«ng ph¶i chê ®Õn hÕt thêi h¹n th«ng b¸o thu håi ®Êt. §iÒu 32. C−ìng chÕ thu håi ®Êt 1. ViÖc c−ìng chÕ thu håi ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 39 cña LuËt §Êt ®ai chØ ®−îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: a) Thùc hiÖn ®óng tr×nh tù, thñ tôc vÒ thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 27, 28, 29 vµ 38 NghÞ ®Þnh nµy; b) Qu¸ ba m−¬i (30) ngµy, kÓ tõ thêi ®iÓm ph¶i bµn giao ®Êt quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 29 NghÞ ®Þnh nµy mµ ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi kh«ng bµn giao ®Êt cho Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng; c) Sau khi ®¹i diÖn cña Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng, Uû ban nh©n d©n vµ Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cÊp x∙ n¬i cã ®Êt thu håi ®∙ vËn ®éng thuyÕt phôc nh−ng ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi kh«ng chÊp hµnh viÖc bµn giao ®Êt ®∙ bÞ thu håi cho Nhµ n−íc; d) Cã quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ cña Uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®∙ cã hiÖu lùc thi hµnh;
 16. 16 ®) Ng−êi bÞ c−ìng chÕ ®∙ nhËn ®−îc quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ. Tr−êng hîp ng−êi bÞ c−ìng chÕ tõ chèi nhËn quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ th× Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ niªm yÕt c«ng khai quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ t¹i trô së Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i cã ®Êt thu håi. 2. Sau m−êi l¨m (15) ngµy, kÓ tõ ngµy giao trùc tiÕp quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ hoÆc ngµy niªm yÕt c«ng khai quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 1 §iÒu nµy mµ ng−êi bÞ c−ìng chÕ kh«ng bµn giao ®Êt th× Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn chØ ®¹o, tæ chøc lùc l−îng c−ìng chÕ thu håi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 33. ViÖc t¸ch néi dung båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− thunh tiÓu dù ¸n riªng vu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî vu t¸i ®Þnh c− ®èi víi dù ¸n ®Çu t− thuéc c¸c Bé, ngunh. 1. C¨n cø quy m« thu håi ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t−, c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− cã thÓ quyÕt ®Þnh t¸ch néi dung båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− thµnh tiÓu dù ¸n riªng vµ tæ chøc thùc hiÖn ®éc lËp. 2. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o tæ chøc thu håi ®Êt, båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− ®èi víi dù ¸n ®Çu t− thuéc diÖn nhµ n−íc thu håi ®Êt cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, TËp ®oµn kinh tÕ, Tæng c«ng ty, ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Trung −¬ng (trong §iÒu nµy gäi lµ Bé, ngµnh). Bé, ngµnh cã dù ¸n ®Çu t− ph¶i phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh vµ Tæ chøc lµm nhiÖm vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng trong qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn; b¶o ®¶m kinh phÝ cho viÖc båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo quy ®Þnh. MôC 5 PH¸T TRIÓN QUü §ÊT, CÊP GIÊY CHøNG NHËN QUYÒN Sö DôNG §ÊT, QUYÒN Së H÷U NHu ë Vu TuI S¶N KH¸C G¾N LIÒN VíI §ÊT, Sö DôNG §ÊT C¤NG TR×NH NGÇM Vu GIA H¹N Sö DôNG §ÊT §iÒu 34. Quü ph¸t triÓn ®Êt 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ®−îc trÝch tõ 30% ®Õn 50% nguån thu hµng n¨m tõ tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, tiÒn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó lËp Quü ph¸t triÓn ®Êt. Quü ph¸t triÓn ®Êt ®−îc sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: a) øng vèn cho Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt ®Ó ph¸t triÓn ®Êt; b) øng vèn ®Ó ®Çu t− t¹o quü ®Êt, quü nhµ t¸i ®Þnh c− theo quy ho¹ch; c) øng vèn ®Ó thùc hiÖn viÖc thu håi ®Êt, båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng theo quy ho¹ch t¹o quü ®Êt phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi, gi¸o dôc - ®µo t¹o, d¹y nghÒ, y tÕ, v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao, m«i tr−êng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña ®Þa ph−¬ng; d) Hç trî thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n ®µo t¹o nghÒ, chuyÓn ®æi nghÒ nghiÖp; ®) Hç trî x©y dùng khu t¸i ®Þnh c−; hç trî x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng t¹i ®Þa ph−¬ng cã ®Êt bÞ thu håi; e) Hç trî kho¶n chªnh lÖch cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n vµo khu t¸i ®Þnh c− quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh nµy. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh viÖc sö dông Quü ph¸t triÓn ®Êt ®Ó hç trî cho c¸c tr−êng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm d, ® vµ e kho¶n nµy.
 17. 17 2. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ giao chØ tiªu trÝch nguån thu ng©n s¸ch nhµ n−íc tõ ®Êt ®ai cho c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ®Ó h×nh thµnh Quü ph¸t triÓn ®Êt vµ ban hµnh quy chÕ mÉu vÒ qu¶n lý, sö dông Quü ph¸t triÓn ®Êt theo c¸c nguyªn t¾c sau ®©y: a) Quü ph¸t triÓn ®Êt lµ tæ chøc tµi chÝnh nhµ n−íc ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c b¶o toµn vèn, bï ®¾p chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ kh«ng v× môc ®Ých lîi nhuËn; b) Quü ph¸t triÓn ®Êt cã t− c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n riªng, ®−îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ n−íc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c) Quü ph¸t triÓn ®Êt ®−îc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ tæ chøc ho¹t ®éng theo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Quü do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ban hµnh theo quy chÕ mÉu; d) Quü ph¸t triÓn ®Êt ®−îc h−ëng c¸c kho¶n −u ®∙i theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 3. Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng h−íng dÉn viÖc miÔn c¸c lo¹i thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n−íc kh¸c theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 35. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt 1. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu, do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp ë cÊp tØnh, cÊp huyÖn. 2. Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: a) T¹o quü ®Êt ®Ó ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; b) T¹o quü ®Êt ®Ó phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi; c) T¹o quü ®Êt ®Ó phôc vô sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, d¹y nghÒ, y tÕ, v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao, m«i tr−êng vµ c¸c nhu cÇu kh¸c cña ®Þa ph−¬ng, æn ®Þnh thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n; d) NhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) Qu¶n lý quü ®Êt ®∙ ®−îc gi¶i phãng mÆt b»ng, quü ®Êt nhËn chuyÓn nh−îng nh−ng ch−a cã dù ¸n ®Çu t− hoÆc ch−a ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt; ®Êt thu håi theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vµ 12 §iÒu 38 cña LuËt §Êt ®ai ®èi víi ®Êt thuéc khu vùc ®« thÞ vµ khu vùc cã quy ho¹ch ph¸t triÓn ®« thÞ; e) Tæ chøc thùc hiÖn ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; g) Chñ tr× hoÆc phèi hîp víi Héi ®ång båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng tæ chøc thùc hiÖn båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng; h) DÞch vô båi th−êng, gi¶i phãng mÆt b»ng; i) Tæ chøc ph¸t triÓn c¸c khu t¸i ®Þnh c−; k) Tæ chøc thùc hiÖn ®Çu t− x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng trªn quü ®Êt ®∙ ®−îc giao qu¶n lý ®Ó ®Êu gi¸; l) Cung cÊp th«ng tin vÒ gi¸ ®Êt, quü ®Êt cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n theo yªu cÇu; m) Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 3. Nguån vèn cña Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt bao gåm: a) øng vèn tõ Quü ph¸t triÓn ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 34 cña NghÞ ®Þnh nµy; b) øng vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc; c) C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 18. 18 4. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ chÕ tµi chÝnh cña Tæ chøc ph¸t triÓn quü ®Êt. §iÒu 36. CÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhu ë vu tui s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi ®Êt do doanh nghiÖp ®ang sö dông lum mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh 1. Doanh nghiÖp ®ang sö dông ®Êt lµm mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh mµ ch−a ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ph¶i tù rµ so¸t, kª khai viÖc sö dông ®Êt vµ b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i cã ®Êt. 2. Trªn c¬ së b¸o c¸o cña doanh nghiÖp, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng n¬i cã ®Êt kiÓm tra thùc tÕ vµ quyÕt ®Þnh xö lý, cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi tõng tr−êng hîp cô thÓ theo quy ®Þnh sau: a) DiÖn tÝch ®Êt ®∙ ®−îc Nhµ n−íc cho thuª; nhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông hîp ph¸p tõ ng−êi kh¸c hoÆc ®−îc Nhµ n−íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tiÒn ®∙ tr¶ cho viÖc nhËn chuyÓn nh−îng hoÆc tiÒn sö dông ®Êt ®∙ nép cho Nhµ n−íc kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, ®ang sö dông ®óng môc ®Ých theo quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt, hîp ®ång thuª ®Êt th× ®−îc tiÕp tôc sö dông, ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt. Tr−êng hîp ®∙ chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, phï hîp víi quy ho¹ch th× ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt tr−íc khi ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt; b) DiÖn tÝch ®Êt ®∙ ®−îc Nhµ n−íc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, nhËn chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông hîp ph¸p tõ ng−êi kh¸c hoÆc ®−îc Nhµ n−íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tiÒn ®∙ tr¶ cho viÖc nhËn chuyÓn nh−îng hoÆc tiÒn sö dông ®Êt ®∙ nép cho Nhµ n−íc cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n−íc, ®ang sö dông ®óng môc ®Ých th× ph¶i chuyÓn sang thuª ®Êt hoÆc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt vµ ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt; c) DiÖn tÝch ®Êt kh«ng sö dông, sö dông kh«ng ®óng môc ®Ých, diÖn tÝch ®Êt do thiÕu tr¸ch nhiÖm ®Ó bÞ lÊn, bÞ chiÕm, thÊt tho¸t; diÖn tÝch ®Êt ®∙ cho tæ chøc kh¸c, c¸ nh©n thuª hoÆc m−în sö dông, liªn doanh liªn kÕt tr¸i ph¸p luËt th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thu håi; d) §Êt ë th× bµn giao cho Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn ®Ó qu¶n lý; tr−êng hîp ®Êt ë phï hîp víi quy ho¹ch sö dông ®Êt ®∙ ®−îc xÐt duyÖt th× ng−êi sö dông ®Êt ë ®−îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt vµ ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt; ®) DiÖn tÝch ®Êt ®∙ lÊn, chiÕm; bÞ lÊn, bÞ chiÕm; ®ang cã tranh chÊp th× Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh gi¶i quyÕt døt ®iÓm ®Ó x¸c ®Þnh ng−êi sö dông ®Êt. §iÒu 37. Sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ViÖc sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm (kh«ng ph¶i lµ phÇn ngÇm cña c«ng tr×nh x©y dùng trªn mÆt ®Êt) theo quy ®Þnh sau: 1. Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cho tæ chøc, c¸ nh©n, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc, c¸ nh©n n−íc ngoµi sö dông ®Êt x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Çu t−. Ng−êi ®−îc sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm ký hîp ®ång thuª ®Êt víi Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng;
 19. 19 2. §¬n gi¸ thuª ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm kh«ng qu¸ 30% ®¬n gi¸ thuª ®Êt trªn bÒ mÆt cã cïng môc ®Ých sö dông. §¬n gi¸ thuª ®Êt cô thÓ do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i ®Þa ph−¬ng; 3. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý, sö dông ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh ngÇm tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. §iÒu 38. Tr×nh tù, thñ tôc gia h¹n sö dông ®Êt ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoui, tæ chøc n−íc ngoui, c¸ nh©n n−íc ngoui sö dông ®Êt; hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp; hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®−îc Nhu n−íc cho thuª ®Êt n«ng nghiÖp 1. Tr−íc khi hÕt h¹n sö dông ®Êt s¸u (06) th¸ng, ng−êi sö dông ®Êt cã nhu cÇu gia h¹n sö dông ®Êt nép ®¬n ®Ò nghÞ gia h¹n sö dông ®Êt t¹i Së Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, ng−êi ViÖt Nam ®Þnh c− ë n−íc ngoµi, tæ chøc n−íc ngoµi, c¸ nh©n n−íc ngoµi; nép t¹i Phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n. Tr−êng hîp dù ¸n ®Çu t− cã ®iÒu chØnh quy m« mµ cã thay ®æi thêi h¹n ho¹t ®éng cña dù ¸n th× thêi h¹n sö dông ®Êt ®−îc ®iÒu chØnh theo thêi gian ho¹t ®éng cña dù ¸n ngay sau khi dù ¸n ®Çu t− ®−îc ®¨ng ký ®iÒu chØnh quy m«. 2. ViÖc gia h¹n ®−îc quy ®Þnh nh− sau: a) C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt. §èi víi tr−êng hîp xin gia h¹n sö dông ®Êt mµ ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t− th× viÖc thÈm ®Þnh nhu cÇu sö dông ®Êt ®−îc thùc hiÖn ®ång thêi víi viÖc thùc hiÖn thñ tôc ®¨ng ký ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t−. b) V¨n phßng §¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt cã tr¸ch nhiÖm lµm trÝch sao hå s¬ ®Þa chÝnh, sè liÖu ®Þa chÝnh vµ göi tíi c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh; c) Ng−êi sö dông ®Êt nép GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt, chøng tõ ®∙ thùc hiÖn xong nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi tr−êng hîp ®−îc gia h¹n sö dông ®Êt cho c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng; d) C¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng cã tr¸ch nhiÖm chØnh lý thêi h¹n sö dông ®Êt trªn GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt ®èi víi tr−êng hîp ®−îc gia h¹n sö dông ®Êt; ®) Thêi gian thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b, c vµ d kho¶n nµy kh«ng qu¸ hai m−¬i (20) ngµy lµm viÖc (kh«ng kÓ thêi gian ng−êi sö dông ®Êt thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh) kÓ tõ ngµy c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cho tíi ngµy ng−êi sö dông ®Êt nhËn ®−îc GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, quyÒn së h÷u nhµ ë vµ tµi s¶n kh¸c g¾n liÒn víi ®Êt. 3. §èi víi nh÷ng tr−êng hîp kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®−îc gia h¹n sö dông ®Êt th× c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr−êng thùc hiÖn viÖc thu håi ®Êt khi hÕt thêi h¹n sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 132 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP. Ch−¬ng III Tæ CHøC THùC HIÖN §iÒu 39. Xö lý mét sè vÊn ®Ò ph¸t sinh khi ban hunh NghÞ ®Þnh 1. ViÖc lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®−îc ¸p dông ®Ó lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt cho giai ®o¹n kÓ tõ n¨m 2011 trë ®i. C¸c tr−êng hîp ®iÒu chØnh quy
 20. 20 ho¹ch sö dông ®Êt giai ®o¹n 2001 - 2010 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP. §èi víi khu vùc ®« thÞ hiÖn h÷u thuéc quËn, thÞ x∙, thµnh phè, ph−êng, thÞ trÊn ®∙ cã quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®−îc xÐt duyÖt mµ trong quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®∙ cã néi dung vÒ quy ho¹ch sö dông ®Êt th× sö dông néi dung quy ho¹ch sö dông ®Êt trong quy ho¹ch x©y dùng chi tiÕt ®Ó tæng hîp vµo quy ho¹ch sö dông ®Êt cña cÊp trªn. 2. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c tr−êng hîp ký hîp ®ång thuª ®Êt tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2010. §èi víi c¸c tr−êng hîp ®∙ ký hîp ®ång thuª ®Êt mµ trong hîp ®ång ®∙ x¸c ®Þnh râ ®¬n gi¸ thuª ®Êt th× trong thêi h¹n æn ®Þnh n¨m (05) n¨m kh«ng x¸c ®Þnh l¹i ®¬n gi¸ thuª ®Êt. 3. §èi víi nh÷ng dù ¸n, h¹ng môc ®∙ chi tr¶ xong båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− tr−íc ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× kh«ng ¸p dông hoÆc kh«ng ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh NghÞ ®Þnh nµy 4. §èi víi nh÷ng dù ¸n, h¹ng môc ®∙ phª duyÖt ph−¬ng ¸n båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− hoÆc ®ang thùc hiÖn chi tr¶ båi th−êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c− theo ph−¬ng ¸n ®∙ ®−îc phª duyÖt tr−íc khi NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× thùc hiÖn theo ph−¬ng ¸n ®∙ phª duyÖt, kh«ng ¸p dông hoÆc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh NghÞ ®Þnh nµy. Tr−êng hîp thùc hiÖn båi th−êng chËm th× gi¸ ®Êt ®Ó thùc hiÖn båi th−êng, hç trî thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP. §iÒu 40. Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ gi¸ ®Êt båi th−êng, quyÕt ®Þnh båi th−êng, hç trî, t¸i ®Þnh c− hoÆc quyÕt ®Þnh c−ìng chÕ thu håi ®Êt 1. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 138 cña LuËt §Êt ®ai, §iÒu 63 vµ §iÒu 64 NghÞ ®Þnh sè 84/2007/N§-CP vµ quy ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i t¹i NghÞ ®Þnh sè 136/2006/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h−íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o vµ c¸c LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o. 2. Trong khi ch−a cã quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i th× vÉn ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. Tr−êng hîp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cã kÕt luËn viÖc thu håi ®Êt lµ tr¸i ph¸p luËt th× ph¶i dõng thùc hiÖn quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt; c¬ quan nhµ n−íc ®∙ ban hµnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ph¶i cã quyÕt ®Þnh hñy bá quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt ®∙ ban hµnh vµ båi th−êng thiÖt h¹i do quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt g©y ra (nÕu cã). Tr−êng hîp c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cã kÕt luËn viÖc thu håi ®Êt lµ ®óng ph¸p luËt th× ng−êi cã ®Êt bÞ thu håi ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh thu håi ®Êt. §iÒu 41. §iÒu kho¶n thi hunh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2009. 2. B∙i bá c¸c quy ®Þnh sau: a) §iÒu 10, §iÒu 12, bá néi dung quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt chi tiÕt cña khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 14, 30, 52, 125, 126, 127 vµ §iÒu 141 NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP; b) C¸c §iÒu 3, 6, 10, 19 vµ 27, kho¶n 1 §iÒu 28, 32, 36, 39 vµ 48 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP; c) §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 142/2005/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn thuª ®Êt, thuª mÆt n−íc; d) Kho¶n 1 §iÒu 2, kho¶n 4, kho¶n 5 vµ kho¶n 6 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 17/2006/N§-CP ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c nghÞ ®Þnh
Đồng bộ tài khoản