Nghị định 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
78
lượt xem
3
download

Nghị định 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 72/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è   72/2000/N§­C P  n g µ y  05 th¸ng  12 n¨ m  2000 C V Ò   n g   è, p h æ  bi Õ n  t¸c h È m   c« b  p ra n íc n g o µ i C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  cø  Ban  µnh  h v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët ngµy  th¸ng 11   lu   12    n¨m  1996; C¨n  Bé  Ët D © n   ù ngµy  th¸ng10  cø  Lu   s  28    n¨m  1995;   Nh»m     êng  t¨ngc qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   c«ng  è,phæ   Õn    È m     íc b  bi t¸cph ra n   ngoµi,t¨ng cêng      c«ng    t¸c tuyªn truyÒn  i  ¹i    ®è ngo ,khuyÕn  Ých  Öc  ë   kh vi m réng  giao l v¨n ho¸ gi÷a níctavíi   íctrªnthÕ  í ;  u             n     c¸c gi i ho¸ ­Th«ng      tin,      Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n     ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.  1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  µ chñ  ë  ÷u    È m      l  s h t¸cph hoÆc   îc chñ  ë  ÷u    ®  s h t¸c phÈ m   y  Òn  ã  Òn  ñ quy c quy c«ng  è,phæ   Õn    È m     ícngoµitheo quy  b  bi t¸cph ra n       ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy. t i ®Þ n 2. Tæ     chøc,c¸nh©n     c«ng  è,phæ   Õn    È m     ícngoµitheo    b  bi t¸cph ra n     quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  µy  îc Nhµ   íc b¶o  é  Òn      ®Þ n ®  n  h quy t¸cgi¶ theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvÒ   Òn      µ      quy t¸cgi¶v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung  ña      v n  c t¸c phÈ m     ®ã theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i 5  ®Þ n §i Ò u 2.  1. T¸c  È m     ph c«ng  è, phæ   Õn  níc ngoµiquy  nh  ¹  b  bi ra      ®Þ ti NghÞ   nh   ®Þ nµy,bao  å m:   g a) T¸c phÈ m   Õt;    vi b) C¸c  µigi¶ng,bµiph¸tbiÓu;   b       c)T¸c phÈ m   ©n  Êu  µ    ¹ h×nh  Óu  Ôn  Ö   Ëtkh¸c;    s kh v c¸clo i   bi di ngh thu   d) T¸c phÈ m   iÖn     ® ¶nh,vi­ i­   ® «; ®)    È m     T¸c ph ph¸tthanh,truyÒn  ×nh;   h e) T¸c phÈ m     Ý;    b¸o ch
  2. 2 g) T¸c phÈ m   m   ¹c;    © nh h) T¸c phÈ m   Õn  óc;    ki tr i)   È m   ¹oh×nh,m ü   Ëtøng  ông;   ph T¸c t    thu   d k)T¸c phÈ m   Õp     nhi ¶nh; l)  C«ng  ×nh khoa  äc,s¸ch gi¸okhoa,gi¸otr×nh; tr   h        m) C¸c bøc  äa  ,  h ®å b¶n  Ï,s¬  ,  v   ®å b¶n    ã  ªnquan  n   a  ×nh, ®å c li   ®Õ ®Þ h   kiÕn  óc, tr   c«ng  ×nh khoa  äc; tr   h n) T¸c  È m   Þch, phãng      ph d   t¸c,c¶ibiªn,chuyÓn  Ó, biªnso¹n,chó    th       gi¶i  , tuyÓn  Ëp,hîp tuyÓn; t   0) Ph Çn  Ò m     m m¸y  Ýnh; t p) T¸c phÈ m      kh¸cdo    ph¸p luËtquy  nh.    ®Þ 2. C¸c    È m   îc quy  nh  ¹    t¸cph ®  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  1  n kh«ng  ©n  Öt ph bi   thÓ  Ön  hi b»ng  Õng  Öt,tiÕng  ©n  éc thiÓu  è  Öt Nam   ti Vi   d t  s Vi   hay  Õng  íc ti n  ngoµi. 3.  Öc  Vi cung  Êp  c th«ng    tincho b¸o  Ý   íc ngoµi,® a  ch n     s¶n  È m     ph ghi © m,    ×nh  nh©n  ghih ra  b¶n    íc ngoµicòng  éc  ¹m    iÒu  ën     thu ph vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 3. 1. C«ng  è, phæ   Õn    È m   nícngoµi® îcthÓ  Ön  íic¸c h×nh    b  bi t¸cph ra       hi d     thøc:tr bµy,tr Ón l∙m,biÓu  Ôn,®¨ng    ¹pchÝ, xuÊt b¶n,ph¸ttrªn®µi   ng   i     di   b¸o,t            ph¸tthanh,®µi truyÒn  ×nh,® a  µo  ¹ng       h  vm Internet  ù    éc  , ªnhoan, , c¸ccu thi li   d     dù  ¹ s¸ng    tr  i t¸c,ph¸tbiÓu  ¹  éi nghÞ, héi th¶o    ti   h    khoa  äc, chiÕu, ph¸thoÆc   h      c¸ch×nh    thøc tr×nh bµy  ícc«ng  óng      tr   ch kh¸c. 2.  Öc  Vi ph¸thµnh    b¸o  Ý,  Êt  ch xu b¶n  È m   níc ngoµi,viÖc  a    ph ra      ® t¸c phÈ m   níc ngoµi ®Ó   ö  ông  ra      sd riªng kh«ng  Ó  Ön  íic¸c h×nh    th hi d     thøc    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  ×  1  n th kh«ng  éc  ¹m    iÒu  thu ph vi® chØnh  ña  c NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u    4. 1.Tæ     chøc,c¸nh©n     c«ng  è,phæ   Õn    Èm     ícngoµi  a  phÈm   b  bi t¸cph ran   , s¶n  ® ghi© m,    ×nh    ©n    ghih ra nh b¶n    ícngoµitheo  ën     quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ ti  2  ®Þ nµy    îcphÐp  ña  ¬  ph¶i®   c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   ®Þ ti  6  ®Þnh  µy. n 2. ViÖc    cung  Êp  c th«ng    tincho  b¸o  Ý  íc ngoµi,viÖc  ch n     c«ng  è, phæ   b  biÕn    È m   îc s¸ng  ¹otrong thêigian  ù  ¹ s¸ng      íc ngoµikh«ng  t¸cph ®  t     d tr   i t¸cë n     ph¶ixinphÐp  ng     nh kh«ng  îcviph¹m  ®    quy  nh  Ê m   ¹ §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ c ti   5  ®Þ nµy. §i Ò u  5. Nghiªm  Ê m   c c«ng  è,  b phæ   Õn  ÷ng    È m   ã  éi bi nh t¸c ph cn  dung  sau  y    ícngoµi: ®© ra n   1.T¸c phÈ m   ã    éidung:    c c¸cn    
  3. 3 a) Chèng  ¹Nhµ   ícViÖtNam,    ¹ikhèi®oµn  Õt  µn  ©n;   l  i n    ph¸ ho     k to d b) Tuyªn    truyÒn  ¹o  ùc,chiÕn  bl  tranh x© m  îc,g©y  Ën  ïgi÷a c¸c d©n     l  h th      técvµ  ©n  ©n    íc;truyÒn    ëng,v¨n ho¸ ph¶n  ng, lèi èng  © m       nh d c¸cn   b¸ tt     ®é     s d « ®åi  ôy,c¸c hµnh    éi¸c,tÖ  ¹n    éi,mª  Ýn  Þ   oan,  tr     vi t     n x∙ h   t d ® ph¸  ¹ithuÇn  ho   phong  ü   ôc; mt c)TiÕtlébÝ  Ët  ña        m c §¶ng,Nhµ   íc, Ý  Ët  ©n  ù,an    n   m qu s   ninh,kinhtÕ,®èi b       ngo¹ibÝ  Ët  itcña    ©n  µ    Ý  Ët    ph¸pluËtquy  nh;   m ®ê    c¸nh v c¸cb m kh¸cdo  ,     ®Þ d) Xuyªn  ¹clÞch sö;phñ  Ën  µnh  ùu c¸ch m¹ng,xóc  ¹m  Ü  ©n,    t     nh th t      ph v nh anh  ïng  ©n  éc;vu  èng,xóc  ¹m  tÝn  ña  chøc,danh  ù  µ  ©n   h d t   kh   ph uy  c tæ    d v nh phÈ m   ña    ©n. c c¸nh 2. T¸c  È m     ph kh«ng  ã  éi dung  éc  cn  thu quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n nhng  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn  Õt  nh    åi,tÞch    l  n   th quy quy ®Þ thu h   thu, cÊ m  u  µnh,tiªuhuû. lh    C h ¬ n g  II T h È m  q u y Ò n  c h o  p h Ð p, th ñ t ô c xin p h Ð p   c « n g  b è  p h æ  bi Õ n  t¸c h È m  ra n í c n g o µ i  p §i Ò u    È m   Òn  6. Th quy cho  Ðp  ph c«ng  è, phæ   Õn    È m     íc b  bi t¸cph ra n   ngoµi® îcquy  nh       ®Þ nh sau: 1.Bé    V¨n     ho¸ ­Th«ng    tincho  Ðp  i víi     È m   ph ®è     t¸cph c¸c sau  y: ®© a) T¸c  È m   iÖn  ph ® ¶nh, vi­ i­ ® a  li     ® «  ra  ªnhoan  phim, tuÇn    phim hoÆc   chiÕu  ícc«ng  óng  ícngoµi; õtr ng  îp phim  tr   ch n     ê h   tr truyÒn  ×nh  ÖtNam   ­ h Vi   ® a  chiÕu    µi TruyÒn  ×nh  íc ngoµitheo  áa  Ën  ÷a §µi TruyÒn  ra  trªn§   h n    th thu gi     h×nh  ÖtNam   íi   chøc  Vi   v   tæ  c¸c truyÒn  ×nh    ícngoµi; h ën   b) T¸c  È m   ©n  Êu, © m   ¹c vµ    ¹ h×nh  Ö   ËtbiÓu  Ôn    ph s kh   nh   c¸c lo i   ngh thu   di kh¸ccña    oµn  Ö   Ëtthuéc c¸c c¬    c¸c ® ngh thu       quan  Trung  ng  a    Óu  Ôn  ¬ ® ra bi di ë  íc ngoµi;t¸cphÈ m   ©n  Êu, © m   ¹c vµ    ¹  ×nh  Ö   Ët biÓu  n     s kh   nh   c¸c lo ih ngh thu   diÔn kh¸c cña    oµn  Ö   Ët®Þa   ¬ng  a    ù    éc  ªnhoan,   c¸c ® ngh thu   ph ® ra d c¸c cu li     biÓu  Ôn  ã  di c quy    èc    m« qu giahoÆc   èc  Õ; qu t c) T¸c  È m   Õp    ph nhi ¶nh, t¹o h×nh  ü   Ët øng  ông  a  tr bµy,    m thu   d ® ra  ng    tr Ónl∙m,dù    éc      ícngoµi; i     c¸ccu thi n   ë d) T¸c  È m   Õt,s¸ch    ph vi   gi¸o khoa, gi¸o tr×nh  a  xuÊt b¶n, tr bµy,    ® ra      ng    tr Ónl∙m;t¸cphÈ m     Ý  a    ng  µy,tr Ónl∙m ë  ícngoµi; i     b¸o ch ® ra tr b   i     n   ®)  S¶n  È m     m,    ×nh  a    ©n  ph ghi© ghih ® ra nh b¶n    ícngoµi. ën   2.Bé  ©y  ùng   X d cho  Ðp  i víi   È m   Õn  óc. ph ®è     ph t¸c ki tr 3. Tæng  ôc  Þa  Ýnh    c§ ch cho  Ðp  i víib¶n  ,    ph ®è     ®å c¸c bøc  äa  ,    h ®å b¶n vÏ,s¬    éc ph¹m      ®å thu   viqu¶n  ýcña  l  Tæng  ôc  Þa  Ýnh. c § ch 4. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph cho  Ðp  i ph ®è   víibµigi¶ng,bµiph¸tbiÓu,c«ng  ×nh khoa  äc,c¸c bøc  äa  ,            tr   h   h ®å b¶n  Ï,s¬  v  ®å,  Çn  Ò m   ph m m¸y  Ýnh  µ      È m   t v c¸c t¸cph kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   cã  éi dung  éc  n  thu chøc  n¨ng qu¶n  ý nhµ  íc cña  é,  µnh  × nh   µ     l  n  B ng m m c¸
  4. 4 nh©n, tæ    chøc  éc c¸cc¬  thu     quan,tæ    chøc    ë Trung  ng  a    È m     ¬ ® t¸cph ra c«ng  bè,phæ   Õn    ícngoµi.   bi ë n     5. Ng êi® øng  u   ¬      ®Ç c quan  chÝ  b¸o  cho  Ðp  i víit¸cphÈ m   chÝ  ph ®è       b¸o  cña    ©n, tæ  c¸ nh   chøc  éc c¬  thu   quan  ×nh  îc®¨ng    ¹pchÝ, ph¸tthanh, m ®  b¸o,t        truyÒn  ×nh    ícngoµi. h ën   6. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   ®¹o  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp  ë     a   ¬ng  l  n  S ë ®Þ ph cho  Ðp  i  íic¸c t¸c ph ®è v       phÈ m   theo quy  nh    ®Þ sau: a) Së    V¨n  ãa   h ­Th«ng    tincho  Ðp: ph ­ T¸c  È m   ©n  Êu, © m   ¹c vµ    ¹  ×nh  Ö   ËtbiÓu  Ôn    ph s kh   nh   c¸c lo i h ngh thu   di kh¸ccña    oµn  Ö   Ët®Þa  ¬ng    c¸c® ngh thu   ph bao  å m   c¸c  oµn  Ö   Ët g c¶    ® ngh thu   tnh©n  a    Óu  Ôn    ícngoµi,trõtr ng  îp thuéc thÈm  Òn  ña  é    ® ra bi di ë n      ê h     quy cB V¨n  ãa   h ­Th«ng    tinquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy. ®Þ t i b  1  n ­ T¸c phÈ m   chÝ  ña    ©n, tæ     b¸o  c c¸nh   chøc    a  ¬ng  µ     ©n, tæ  ë ®Þ ph m c¸nh   chøc    ®ã kh«ng  éc    ¬  thu c¸c c quan  b¸o  Ý, ® a  ®¨ng  ch   ra  b¸o,t¹p chÝ      hoÆc   ph¸ttrªn®µi ph¸tthanh,truyÒn  ×nh    ícngoµi.        h ën   b) C¸c  ë, c¬  s   quan  qu¶n  ýnhµ  íc cÊp  ë  l  n  s cho  Ðp  i  íibµi gi¶ng, ph ®è v       bµiph¸tbiÓu,c«ng  ×nh khoa  äc,b¶n  Ï,s¬    µ      È m        tr   h  v   ®å v c¸c t¸cph kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët, ã  éidung  éc chøc  lu   n   c thu   n¨ng  qu¶n  ýnhµ  íccña  ë  l  n  s m µ     ©n  c¸ nh hoÆc   chøc  éc ®Þa  ¬ng  a    tæ  thu   ph ® ra c«ng  è,phæ   Õn    íc b  bi ë n   ngoµi. 7. C¬     quan  ¹igiao,®¹i diÖn  ¹igiao  ngo      ngo   hoÆc   ¬  c quan    ù  ña  l∙nh s c ViÖt Nam     íc ngoµicho  Ðp  i  íit¸cphÈ m   ña    ©n,  chøc  ña    ën     ph ®è v     c c¸ nh tæ  c ViÖt Nam     c«ng    äc  Ëp, lao ®éng    íc ngoµi m µ   a  îc c¬  t¸c,h t     ën     ch ®   quan  ã c thÈm  Òn    quy ë trongníccho  Ðp.    ph §i Ò u  .Tæ   7   chøc,c¸ nh©n  èn     mu c«ng  è, phæ   Õn    È m     íc b  bi t¸cph ra n   ngoµiph¶igöihå  ¬  n   ¬        s ®Õ c quan  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 6 NghÞ   nh  µy.Hå   ¬  å m: ®Þ n   sg 1. V¨n    b¶n    Þ  ®Ò ngh trong ®ã     ph¶ighirâ tªnt¸cphÈ m,  ¹ t¸cphÈ m,             lo i     tªn t¸cgi¶,h×nh     thøc,thêigian,n¬ic«ng  è,phæ   Õn;       b  bi 2. B¶n    th¶o t¸cphÈ m   Õt;tãm  ¾tnéidung  µigi¶ng,bµiph¸tbiÓu,t¸c    vi   t   b          phÈ m   ©n  Êu  µ    ¹  ×nh  Ö   ËtbiÓu  Ôn  s kh v c¸c lo i h ngh thu   di kh¸c,t¸cphÈ m   iÖn     ® ¶nh, vi­ i­     È m     ® «, t¸cph b¸o  Ý, ph¸tthanh,truyÒn  ×nh, t¸cphÈ m   m   ¹c, ch       h    © nh   c«ng  ×nh khoa  äc,s¸ch gi¸okhoa,gi¸otr×nh,phÇn  Ò m   tr   h          m m¸y  Ýnh; t 3.Danh  ôc    È m   i víi     È m   Õn  óc, ¹oh×nh,m ü   Ët   m t¸cph ®è     t¸cph c¸c ki tr    t   thu   øng  ông,nhiÕp  d   ¶nh,c¸cbøc  äa  ,     h ®å b¶n  Ï, ¬  ,  v   ®å b¶n  ; s ®å 4. V¨n    b¶n  y  Òn  ña  ñ  ë  ÷u    È m   ñ quy c ch s h t¸cph trong tr ng  îp tæ    ê h   chøc,   c¸nh©n    kh«ng ph¶ilµchñ  ë  ÷u    È m      s h t¸cph c«ng  è,phæ   Õn    ícngoµi. b  bi ra n   5. Trêng  îp c«ng  è, phæ   Õn    È m     ícngoµitheo  ý  Õt  ÷a   h  b  bi t¸cph ra n     k k gi   c¬ quan  ã  Èm  Òn  ña  Öt Nam   íiníc ngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  c th quy c Vi   v      tæ  qu t hoÆc   phÝa  ícngoµi,tæ  do  n    chøc  èc  Õ  êi  qu t m ph¶ikÌm    theo    v¨n b¶n  ý  Õt  kk hoÆc     v¨n b¶n  êi; m 6.Trêng  îp c¬    h   quan  Êp  Ðp  Çn  Öt néidung    È m   iÖn  c ph c duy     t¸cph ® ¶nh,   vi­ i­ t¸c phÈ m   ©n  Êu  µ  ® «,    s kh v c¸c  ¹  ×nh  lo ih nghÖ   Ët biÓu  Ôn  thu   di kh¸c,  
  5. 5 hoÆc     È m   t¸c ph kh¸c,tæ    chøc, c¸ nh©n    Ðp  ã     xin ph c tr¸ch nhiÖ m   ×nh      tr t¸c phÈ m     ¬  ®Ó c quan  Êp  Ðp  Öt. c ph duy §i Ò u 8. 1. K Ó   õ khinhËn  å  ¬  îp lÖ,trong thêih¹n  ngµy  i víit¸cphÈ m     t    hsh       10  ®è       quy  nh  ¹    iÓ m         ,            o, p  ®Þ ti ® c¸c b, c, d, ® e, g, h, i,k, m,    kho¶n  §iÒu  NghÞ   1  2  ®Þnh  µy,trong thêih¹n  ngµy  i víi   È m   n      20  ®è     ph t¸c quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m       ®Þ t    i a,l, n  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy,c¬    1  2  ®Þ n   quan  ã  Èm  Òn  c th quy cho  Ðp  ph c«ng  bè, phæ   Õn    È m   níc ngoµiph¶ixem   Ðt  µ  Êp  Êy  Ðp. Trêng    bi t¸cph ra        x v c gi ph   hîp kh«ng  Êp  Êy  Ðp    c gi ph hoÆc   Çn  Ðo  µiqu¸ thêigian quy  nh  c k d        ®Þ ph¶icã    c«ng    ãirâ lýdo; thêigian kÐo  µitèi®a  òng  v¨n n             d   c kh«ng    ngµy  Ó   õ qu¸ 30  k t  khinhËn  îchå  ¬.   ® s 2. GiÊy  Ðp  ña  ¬    ph c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 6  ®Þnh  µy  µc¨n cø    µm  ñ tôcH¶i quan. n l     ®Ó l th       3. Trêng  îp tæ    h   chøc,c¸ nh©n    Ðp     xinph c«ng  è,phæ   Õn    È m     b  bi t¸cph ra nícngoµikh«ng  ng    íi     ®å ý v   Õt  nh  ña  ¬  quy ®Þ c c quan  Êp  Ðp  × cã  Òn  c ph th   quy khiÕu  ¹itheo quy  nh  ña  n    ®Þ c ph¸p luËtkhiÕu  ¹i, èc¸o.    n   t C h ¬ n g  III q u ¶ n  l ý n h µ  n í c v Ò  c « n g  b è  p h æ  bi Õ n  t¸c h È m    p ra n í c n g o µ i §i Ò u 9. ChÝnh  ñ  èng  Êt  ph th nh qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   l  n   c«ng  è, phæ   b  biÕn    È m     ícngoµi. t¸cph ra n   Bé   V¨n  ãa    h ­ Th«ng    µc¬  tinl   quan  ña  Ýnh  ñ  ùc hiÖn  Öc  èng  c Ch ph th   vi th nhÊt qu¶n  ýnhµ  ícvÒ     l  n   c«ng  è, phæ   Õn    È m     ícngoµicã  Ö m   b  bi t¸cph ra n     nhi vô  µ  Òn  ¹n sau  y: v quy h  ®© 1. So¹n    th¶o  ×nh Ch Ýnh  ñ  tr   ph ban  µnh  h hoÆc   ù ban  µnh  t  h theo  Èm   th quyÒn      c¸cv¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ       c«ng  è,phæ   Õn    È m     íc b  bi t¸cph ra n   ngoµi; 2. Cho  Ðp    ph c«ng  è,phæ   Õn    È m     ícngoµihoÆc   Ê m   b  bi t¸cph ra n     c c«ng  bè,phæ   Õn    È m     ícngoµitheo thÈm  Òn;   bi t¸cph ra n       quy 3. Thùc  Ön    hi hoÆc   ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  ã  ch tr     v    ng   ph c li   ªnquan  ùc hiÖn  Öc  th   vi thanh    Óm      Õt khiÕu  ¹i  èc¸o,xö  ý tra,ki tra,gi¶iquy   n ,     l  t viph¹m  Ò     v c«ng  è,phæ   Õn    È m     ícngoµitheo thÈm  Òn; b  bi t¸cph ra n       quy 4. ChØ   o, híng  Én, kiÓm     y    ®¹   d  trañ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng  ùc hiÖn    b¶n  ¬ th   c¸c v¨n  quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   c«ng  è,b  phæ   Õn    È m     ícngoµi; bi t¸cph ra n   5. Yªu  Çu    é,  µnh, ñy    c c¸c B ng   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  c¸o viÖc    ¬ b¸o    c«ng  è,phæ   Õn    È m     ícngoµitrong b  bi t¸cph ra n       ph¹m    viqu¶n  ýcña  é, ngµnh,®Þa  ¬ng. l  B    ph
  6. 6 §i Ò u 10. Trong  ¹m      ph vichøc n¨ng  îc giao    é,  ¬  ®  c¸c B c quan ngang  Bé,  ¬  c quan  éc  Ýnh  ñ  ã  thu Ch ph c tr¸chnhiÖ m     ban  µnh  h v¨n b¶n  íng  Én, h d  cÊp  Ðp, chØ  o,thanh    Óm    ö  ýviph¹m, gi¶i ph   ®¹   tra,ki tra, l     x     Õt khiÕu  ¹i, è quy   n    t c¸o vÒ     c«ng  è, phæ   Õn    È m     ícngoµithuéc ph¹m    µnh  × nh   b  bi t¸cph ra n       ving m qu¶n  ý. l §i Ò u 11. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  ã  c tr¸chnhiÖ m    chØ  o,híng dÉn, thanh    Óm    ö  ýviph¹m, gi¶i ®¹       tra,ki tra, l     x    quyÕt  Õu  ¹i, è c¸o ®èi víi Öc  khi n           t vi c«ng  è, phæ   Õn    È m     ícngoµi b  bi t¸cph ra n     thuéc ph¹m    a  ¬ng    vi®Þ ph qu¶n  ý. l C h ¬ n g  IV X ö  l ý vi p h ¹ m §i Ò u  12. Tæ  chøc, c¸  ©n     nh c«ng  è,  b phæ   Õn    È m   níc bi t¸c ph ra    ngoµiviph¹m       c¸cquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  µ      ®Þ t i ®Þ n v c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  luËtkh¸ccã  ªnquan,tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹thµnh      li      t ch   ®é viph s   x ph   chÝnh,bÞ  Ê m    c c«ng  è  b phæ   Õn    È m     ícngoµi;c¸ nh©n  ã  µnh    bi t¸cph ra n      ch vi viph¹m    nghiªm  äng bÞ     tr   truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù,n Õu  ©y  Öth¹ith×    h s  g thi     ph¶ibåith ng      ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 13. C¸  ©n  ã  Èm  Òn  î dông    nh c th quy l i chøc  ô, quyÒn  ¹n    v  h cho phÐp  c«ng  è,phæ   Õn    È m     ícngoµim µ     È m   éc quy  nh   b  bi t¸cph ra n     t¸cph thu   ®Þ cÊ m   ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  ti §i 5  ®Þ n hoÆc   s¸ch  Ôu  i îng    Ðp  ×  Þ  nhi ®è t xin ph th b ph¹thµnh  Ýnh    ch hoÆc   Þ     b truycøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u  14. êng  îp  iÒu   c quèc  Õ  µ   Öt   Tr h® í  t m Vi Nam   ý  Õt  k k hoÆc   tham    ã  gia c quy  nh  ®Þ kh¸c víi    quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  ×    ông    ®Þ ti   ®Þ n th ¸p d quy ®Þnh  ña  iÒu  cquèc  Õ. c® í  t §i Ò u 15. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ 15    t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y  ña  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ tr   c Ch ph v c«ng  è,phæ   Õn    b  bi t¸c phÈ m     ícngoµitr¸víi ra n      i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 16. Bé   ëng  é     tr B V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d thùc hiÖn    NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  7. 7 §i Ò u 17. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  y  thu Ch ph v Ch t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản