Nghị định 72/CP của chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
202
lượt xem
8
download

Nghị định 72/CP của chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 72/CP của chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 72/CP của chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  72/C P n g µ y   C 31­10­1995 q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt µ  h í ng   v d É n  thi µ n h  m é t s è  ® i Ò u   ñ a B é  lu Ët lao ® é n g    h c v Ò  vi Ö c lµ m C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ëtlao®éng  µy  th¸ng6  cø  lu     ng 23    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é    ng   ¬ng  ®Ò ngh c B tr B lao®é ­Th binh vµ    éi;   X∙ h Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g I C h ¬ n g tr×nh vi Ö c lµ m §i Ò u 1.­Ch ¬ng  ×nh  Öc  µm    tr vi l theo  kho¶n    Òu  cña  é   Ët 1, §i 15  B lu   lao ®éng    bao  å m:  ôc    g M tiªu,chØ    ¹oviÖc  µm  íi,c¸cchÝnh  tiªut   lm   s¸ch,nguån    lùc,h Ö   èng  chøc  µ    Ön    th tæ  v c¸cbi ph¸p ®Ó   ¶m    ® b¶o  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh. th   ch tr X ©y  ùng  ¬ng  ×nh ph¶ib¶o  ¶m   îc tÝnh  Ö   èng,ph¶ig ¾n   ã  d ch tr     ® ®  h th     b gi÷a m ôc    µ  iÒu  Ön  ùc hiÖn  ôc    tiªuv ® ki th   m tiªu. §i Ò u 2.­ 1. ChØ     ¹oviÖc  µm  íitheo  Òu  cña  é   Ëtlao ®éng  îcquy    tiªut   l m  §i 14  B lu     ®  ®Þnh  µ sè    ng  íi cÇn  l   lao ®é m  ph¶ituyÓn    thªm  µo  µm  Öc  êng  v l vi th xuyªn  ¹ t i c¸ctæ    chøc,®¬n  Þ  µ    v v cho    ©n  ö  ông    ng  éc m äi  µnh  Çn   c¸nh sd lao®é thu   th ph kinh tÕ  c¸c nhu  Çu  íithµnh  Ëp,m ë   éng    do    c m  l r thªm  Ò   v quy    µ    Æt   m« v c¸c m ho¹t®éng, s ¾p  Õp  ¹lao®éng.     x l    i 2. Trong    Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éihµng    c¸c k ho     i     ­ x∙h   n¨m  µ  n¨m  ña  v 5  c c¸c cÊp, c¸c ngµnh,c¸c ch¬ng  ×nh ­ m ôc    Êt thiÕtph¶icã          tr     tiªunh       chØ    ¹o tiªut   viÖc  µm  íi. lm §i Ò u 3.­ Bé     ng    ¬ng    lao ®é ­ Th binh  µ  héi nghiªn cøu  ¬ng    v X∙      ph ¸n x©y  ùng  µ  chøc  ùc hiÖn  ¬ng  ×nh viÖc  µm  èc    ×nh Thñ íng d v tæ  th   ch tr   l qu giatr   t  ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. ph quy   §i Ò u 4.­Uû     ban  Õ   ¹ch  µ   íc chñ  × cïng  é     ng    ­ K ho Nh n   tr   B lao ®é ­ Th ¬ng binh  µ  héivµ    é, ngµnh  ã  ªnquan  ©y  ùng  v X∙    c¸c B   c li   xd chØ    ¹oviÖc  tiªut   lµm  íitrongkÕ   ¹ch hµng  m    ho   n¨m  µ  n¨m  ×nh Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. v 5  tr   ph quy   Bé     ng    ¬ng  lao ®é ­ Th binh  µ  héi chÞu  v X∙    tr¸chnhiÖm   íng  Én, kiÓm     h d  travµ    b¸o  c¸o  Ýnh  ñ  Õt  Ch ph k qu¶  Öc  ùc  Ön  vi th hi chØ     ¹oviÖc  µm  íi tiªut   l m  hµng n¨m  µ  n¨m. v 5 
  2. 2 §i Ò u 5.­ 1. Hµng    n¨m,  é     ng    ¬ng  B lao ®é ­ Th binh  µ  héi chñ  × cïng  û     v X∙    tr   U ban K Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   µi chÝnh  µ    é, ngµnh  ã  ªnquan  Ëp  Õ   ¹ch  ho Nh n   T   v c¸c B   c li   l k ho thùc hiÖn  ¬ng  ×nh  Öc  µm  èc    µ  ü  èc    Ò   Öc  µm      ch tr vi l qu gia v qu qu gia v vi l ®Ó ChÝnh  ñ  ×nh Quèc  éiquyÕt ®Þnh  µo  ú  äp  èin¨m  ña  èc  éi. ph tr   h    v k h cu   c Qu h 2. Bé     ng    ¬ng    lao ®é ­ Th binh  µ  héi chÞu  v X∙    tr¸chnhiÖm   chøc  ùc   tæ  th   hiÖn, kiÓm     µ    tra v b¸o c¸o  Ýnh  ñ  Õt  Ch ph k qu¶  ùc  Ön  ¬ng  ×nh  Öc  th hi ch tr vi lµm  èc  qu gia. §i Ò u 6.­ 1.  ü   èc  Qu qu gia  Ò   Öc  µm  v vi l theo  kho¶n  §iÒu  cña  é  Ët lao 1,  15  b lu     ®éng  îcthµnh  Ëp tõc¸cnguån  ®  l      sau: a) Dµnh  ét    m kho¶n    õng©n  chit   s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m; b) C¸c  ån  ngu kh¸c ngoµi ng©n      s¸ch  µ   íc gå m:  îgióp  ña    íc, Nh n   tr  c c¸c n   c¸c tæ    chøc  èc  Õ  µ    ©n  ícngoµi;cña    n  Þ  µ    ©n  qu t v c¸ nh n    c¸c ®¬ v v c¸ nh trong  níchç  î   Õt viÖc  µm.   tr  quy   gi¶i l 2.Quü   èc    Ò   Öc  µm  îcsö  ông  µo    ôc  ch    qu giav vi l ®   d v c¸cm ®Ý sau: a) Hç  î   chøc  Þch  ô  Öc  µm;   tr  tæ  c¸c d v vi l b) Hç  î   n  Þ    tr  ®¬ v gÆp   ã  c¸c kh kh¨n t¹m  êi®Ó     th   tr¸nhcho  Òu  êilao   nhi ng     ®éng kh«ng  Þ  Êt  Öc  µm; b m vi l c) Hç   îc¸c ®¬n  Þ  Ën  êi lao ®éng  ang  Þ   Êt  Öc  µm    tr    v nh ng     ® bm vi l theo  ®Ò   Þ  ña  ¬  ngh c c quan    ng  ¬ng  lao®é Th binh vµ  héi®Þa  ¬ng.   X∙    ph d) Cho    vay  íi   ÊtthÊp    ç  î   Õt viÖc  µm  v il∙su   ®Ó h tr gi¶iquy   l cho  ét  è  i m s ®è   t ng thuéc diÖn  Ýnh  î    ch s¸ch x∙héido  é        B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiquy    X∙    ®Þnh; ®)  ç  î ü  Öc  µm  H tr  qu vi l cho  êitµn tËt. ng     3. Bé   µi chÝnh  ñ  ×,phèi hîp  íiBé     T  ch tr     v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héivµ  û     U ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícx©y  ùng  µ  K ho   n  d v ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýquü  l  quèc    Ò   Öc  µm, híng  Én    a   ¬ng  ©y  ùng  µ  ùc hiÖn    gia v vi l   d c¸c ®Þ ph xd v th   quy chÕ   qu¶n  ýquü    Õt viÖc  µm  ña  a  ¬ng. l  gi¶iquy   l c ®Þ ph 4.Bé    Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éitæ    X∙ h   chøc  ùc hiÖn  th   quy  Õ   ch qu¶n  lýquü  èc    Ò   Öc  µm.   qu giav vi l §i Ò u 7.­ 1. Hµng    n¨m  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ x©y  ùng  ¬ng  ×nh vµ  ü    Õt  Öc  µm  ña  a   ¬ng  ×nh Héi d ch tr   qu gi¶iquy vi l c ®Þ ph tr     ®ång  ©n  ©n  ïng  Êp  Õt  nh   µ  chøc  ùc  Ön  Õt  nh   nh d c c quy ®Þ v tæ  th hi quy ®Þ ®ã;  ng  êib¸o  kÕt  ®å th   c¸o  qu¶  Ò   é   v B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Uû   v X∙    ban  Õ   ¹ch Nhµ   ícvµ  é  µichÝnh. K ho   n  BT  2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  nh  íng,   ph tr     ¬ ®Þ h   hç  îkiÓm    ¬ng  ×nh viÖc  µm  ña  Êp  Ön, cÊp  tr   , trach tr   l c c huy   x∙.
  3. 3 3. Quü     Õt  Öc  µm  ña    gi¶iquy vi l c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ ® îch×nh  µnh  õc¸cnguån    th t    sau  y: ®© a)  µnh  ét  D m kho¶n    õ  ©n  chi t ng s¸ch  a   ¬ng, do  éi  ng  ©n  ®Þ ph   H ®å nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh;   ph tr     ¬ quy   b) Kho¶n  ç  î õquü  èc    Ò   Öc  µm;   h tr    t qu giav vi l c)C¸c  ån    ngu kh¸c. 4. Quü     Õt  Öc  µm  ña      gi¶iquy vi l c c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng ph¶i sö  ông  ng  ôc     ña  ¬ng  ×nh    Õt  Öc  µm  ña   d ®ó m tiªuc ch tr gi¶iquy vi l c tØnh, thµnh  è  µ  ç  î   ph v h tr  cho  ¬ng  ×nh gi¶iquyÕt  Öc  µm  ña  ña  Êp  ch tr     vi l c c c huyÖn.  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chØ   o  ë     ng  ¬ng  ®¹ S lao ®é Th binh  µ  héi,Uû   v X∙    ban  Õ   ¹ch  k ho tØnh, Së   µi   t  chÝnh  µ    chøc  v c¸c tæ  kh¸c tæ    chøc  Ön  Ön  ¬ng  ×nh    Õt  Öc  hi hi ch tr gi¶iquy vi lµm  µ  v qu¶n  ýquü    Õt viÖc  µm  ña  a  ¬ng. l  gi¶iquy   l c ®Þ ph §i Ò u      8.­Tæ chøc  Þch  ô  Öc  µm  d v vi l theo  kho¶n  §iÒu  vµ  Òu  1  18  §i 156  ña  é   Ët  c B Lu Lao  ng  îc gäi tªn thèng  Êt  µ "Trung  ©m   Þch  ô  ®é ®    nh l   t D v viÖc  µm",kÌm  l   theo tªn®Þa  ¬ng     ph hoÆc     chøc. tªntæ  §i Ò u 9.­Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  µ ®¬n  Þ  ù    t d v vi l l   v s nghiÖp  ã    c thu thuéc  Ünh  ùc  ¹t®éng    éi,do  µ   íc hoÆc     oµn  Ó, héi quÇn  l v ho   x∙ h   Nh n   c¸c ® th     chóng  µnh  Ëp. th l §i Ò u 10.­ 1­ Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  ã  Ö m  ô:   t d v vi l c nhi v a)    Ên  T v cho  êi lao ®éng  µ  êi sö  ông    ng  Ò   Ýnh  ng     v ng   d lao ®é v ch s¸ch  lao®éng  µ  Öc  µm;híng nghiÖp  µ  o  ¹onghÒ;   v vi l     v ®µ t   b)  íi Öu  êilao ®éng  n   ÷ng  ¬i®ang  Çn  êilµm  Öc  µ  Gi  thi ng     ®Õ nh n  c ng   vi v häc  Ò     ÷ng  ¬iphïhîp; ngh ë nh n    c) Tæ     chøc  cung øng    ng  lao ®é cho  êisö  ông    ng  µngêiViÖt ng   d lao ®é l      Nam   µ  ícngoµi®ang  ¹t®éng  îp ph¸p ë  ÖtNam; vn    ho   h    Vi   d) Cung  Êp    c th«ng    Ò   Þ  êng    ng  tinv th tr lao®é cho  êilao®éng, ngêisö  ng         dông  lao  ng  µ ngêi ViÖt Nam   µ  íc ngoµi ®ang  ¹t®éng  îp  ®é l      vn    ho   h ph¸p    ë ViÖt Nam;    cho  ¬  c quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ     ng  µ  Öc  µm  l  n   lao ®é v vi l theo    quy ®Þnh  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  2. Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  îcquyÒn: a) Tæ     t D v vi l ®      chøc  ¹y nghÒ   ¾n   d  g víi ¹oviÖc  µm;    t l b)    Tæ chøc s¶n  Êt ®Ó   Ën  ông  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët,kÕt  îp  ý xu   td csv    thu   h l  thuyÕtvíi ùc hµnh,gi¶i    th       Õt viÖc  µm  ¹ chç  quy   l t  i theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   c) Thu  Ö  Ý, häc  Ý, phÝ    l ph   ph   theo quy  nh  ña  é   µi chÝnh,Bé     ®Þ c BT    Lao ®éng    ¬ng  ­ Th binh  µ  héi vµ  ÷ng  íng  Én  ô  Ó  ña  û   v X∙    nh h d c th c U ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬
  4. 4 §i Ò u 11.­ 1. ViÖc  µnh  Ëp    th l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  ña  t D v vi l c tØnh, thµnh  è    ph trùc thuéc    Trung  ng  Chñ   Þch  û   ¬ do  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Õt  nh    ¬ quy ®Þ theo    Þ  ña  ë   ®Ò ngh c S Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héisau    ã  ù  Êt trÝcña  é  X∙    khic s nh     B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙    2. ViÖc  µnh  Ëp  µ    Ó    th l v gi¶ith Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  ña    ¬  t D v vi l c c¸c c quan  oµn  Ó, héi quÇn  óng  Thñ  ëng  ¬  ® th     ch do  tr c quan Trung  ng  ña    ¬ c c¸c ®oµn  Ó, héi quÇn  óng  Õt  nh  th     ch quy ®Þ sau    ã  ù  Êt  Ý cña  é     khic s nh tr   B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi.   X∙  3.ViÖc  µnh  Ëp Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  Æc   ïë  ét  è  é      th l  t D v vi l ® th  m s B do Bé   ëng  Õt  nh  tr quy ®Þ sau    ã  ù  Êt trÝ cña  é   khic s nh     B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  vµ  héi. X∙  §i Ò u 12.­Hå   ¬    µnh  Ëp    s xinth l Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  å m   ã: t D v vi l g c 1.§¬n    µnh  Ëp Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm;   xinth l  t D v vi l 2. § Ò   thµnh  Ëp    ¸n  l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm, trong ®ã   t D v vi l     ph¶inªu  â   r  sù  Çn  Õt, ôc    Ö m   ô  µ    iÒu  Ön    ùc hiÖn  ôc    µ  c thi   m tiªu,nhi v v c¸c ® ki ®Ó th   m tiªuv nhiÖ m  ô    v ®Ò ra. §i Ò u 13. Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ khi cã  Õt  nh  µnh  th   30    t     quy ®Þ th lËp,Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm    t D v vi l ph¶i ®¨ng      trªnb¸o  a   ¬ng  sè  Òn ®Þ ph 5  li   vÒ:    tªn Trung  ©m,  a   iÓ m,  è  iÖn  ¹i  µikho¶n, gi¸m  c,  µy  t ®Þ ® s® tho ,t     ®è ng thµnh  Ëp,ngµy  ¾t  u   ¹t®éng, lÜnh  ùc  ¹t®éng  Ýnh. l  b ®Ç ho     v ho   ch Quy Õt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Trung  ©m   t ph¶i göi vÒ   é       B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Ban      X∙    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ,Bé  µichÝnh,m çi  ¬im ét  b Ch ph   T     n  b¶n  Ýnh. ch §i Ò u 14.­ 1.Nguån      ña    thu,chic Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm  å m   ã: t D v vi l g c a) Nguån    thu: ­L Ö   Ý, häc  Ý, phÝ;   ph   ph   ­C¸c  îp ®ång  Æt  µng  ña  µ   íc,cña    n  Þ  µ    ©n;   h  ® h c Nh n   c¸c®¬ v v c¸nh ­C¸c  ån  ç  î ña  µ   íc;   ngu h tr  c Nh n ­Tµitrî ña    chøc  µ    ©n         c c¸ctæ  v c¸nh ë trong vµ  µiníc;   ngo   ­C¸c  ån    ngu kh¸c. b) Nguån    chi: ­Chi x©y  ùng,duy  ×vµ    iÓnc¬  ë  ËtchÊtkü  Ët;    d   tr   ph¸ttr   s v     thu ­Chi nguyªn,vËtliÖu phôc  ô         v cho  ¹y nghÒ; d  ­Chi l ng     ¬ cho    é  é  c¸n b b m¸y  qu¶n  ý; l ­Chi kh¸c.   
  5. 5 2.  ¹t ®éng  ña  Ho   c Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  îc xÐt  t D v vi l ®   gi¶m,  Ôn  mi thuÕ  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3. Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õ       T  h d ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i  íic¸c Trung  l    ®è v     t©m  Þch  ô  Öc  µm  ïhîp víi Õ     D v vi l ph       ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ña  µ   íc. l    c Nh n §i Ò u 15.­C¸c    Trung  ©m   óc  Õn  Öc  µm  ∙  µnh  Ëp  íc ngµy  t x ti vi l ® th l tr   ban  µnh  h NghÞ   nh  µy  u   ®Þ n ®Ò ph¶ithµnh  Ëp  ¹ theo    l li   quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  µ  íng dÉn  ña  é  n vh   c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  §i Ò u 16.­Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi thèng  Êt  v X∙    nh qu¶n  ý l  Nhµ   íc theo  n  kho¶n  §iÒu  cña  é   Ët  3  18  B Lu Lao  ng  i  íitæ  ®é ®è v   chøc  Þch  d vô  Öc  µm  vi l trongc¶  íctheo c¸cnéidung    n      sau  y: ®© 1. Ban  µnh    h c¸c quy  nh   Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ v tæ  v ho   c Trung  ©m   t D Þch  ô  Öc  µm; v vi l 2.ChÊp  Ën  Öc  µnh  Ëp c¸cTrung  ©m  Þch  ô  Öc  µm;   thu vi th l   t D v vi l 3. H íng  Én, kiÓm     ¹t®éng  ña      d  traho   c c¸c Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  t D v vi l theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   4. Nghiªn cøu, x©y  ùng, söa  æi, bæ         d   ®   sung    c¸c quy  nh,    Ýnh  ®Þ c¸c ch s¸ch ®èi víi         Trung  ©m  Þch  ô  Öc  µm. c¸c t D v vi l §i Ò u 17.­ 1. Bé  µichÝnh  ã    T  c tr¸chnhiÖ m     nghiªncøu,x©y  ùng  ×nh ChÝnh  ñ      d tr   ph ban  µnh  Ýnh  h ch s¸ch  ç  îtµichÝnh;  Ýnh  h tr    ch s¸ch gi¶m,  Ôn   Õ     mi thu ®Ó khuyÕn  Ých  êi lao  ng  ù    kh ng   ®é t gi¶iquyÕt  Öc  µm  µ  ¹o viÖc  µm    vi l v t  l cho nhiÒu  êilao®éng. ng     2. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã    h Nh n     c tr¸chnhiÖm     nghiªncøu, x©y  ùng      d chÝnh s¸ch cho    vay  èn    v ®Ó khuyÕn  Ých  êilao ®éng  ù gi¶iquyÕt  Öc  kh ng     t    vi lµm  µ  ¹oviÖc  µm  v t  l cho  Òu  êilao®éng. nhi ng     3. Bé     Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ã  tr c tr¸ch nhiÖ m     nghiªn cøu,     x©y  ùng  Ýnh  d ch s¸ch khuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón vµ  dông    i   ¸p  c«ng  nghÖ   íi, m  nghÒ   íi,®Ó   ¹oviÖc  µm  m  t  l cho  Òu  êi lao ®éng  µ  nhi ng     v khuyÕn  Ých  êi kh ng   lao®éng  ùt¹oviÖc  µm.   t    l §i Ò u 18.­Uû     ban  © n   éc vµ  Òn  óichñ  ×,cïng Bé   D t   Mi n  tr     Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh  µ  héi,Bé   µi chÝnh  v X∙    T   nghiªncøu, x©y  ùng  Ýnh      d ch s¸ch  ®∙i u    vÒ     gi¶iquyÕt  Öc  µm    vi l ®Ó thu  ót vµ  ö  ông  h  sd lao  ng  µ ngêi d©n   éc ®é l    t  thiÓu sè.   C h ¬ n g II T uy Ó n  lao ® é n g  v µ  trî Ê p m Ê t vi Ö c lµ m  c d o thay ® æ i c ¬  c Ê u h o Æ c  c«ng n g h Ö
  6. 6 §i Ò u 19.­ 1. Ng êilao ®éng  ã  Òn  µm  Öc       c quy l vi cho  Êt kú  êisö  ông    ng  b   ng   d lao ®é nµo    Êt kú  ¬inµo  µ   ëb   n   m ph¸p luËtkh«ng  Ê m.    c 2. Hå   ¬    Öc  µm  å m   ã:®¬n    Öc  µm, sæ     ng    s xinvi l g c  xinvi l   lao ®é theo    quy ®Þnh  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  Trong  êng  îp ngêi lao ®éng  a  ã      ng  ×  tr h     ch c sæ lao ®é th ph¶icã  ¬  Õu     sy lý lÞch,v¨n      b»ng chøng chØ  nghÒ  nghiÖp  µ    Êy  ê cã  ªnquan  v c¸c gi t   li   kh¸c  theo yªu cÇu  ña  êisö  ông    ng.    c ng   d lao®é §i Ò u 20.­   Ón  ®éng,  êi sö  ông  ®éng   Khi tuy lao  ng   d lao  ph¶i th«ng    b¸o  y     iÒu  Ön  Ón  ông, quyÒn  î vµ  ®Ç ®ñ ® ki tuy d   l   tr¸ch nhiÖm   ña  êi lao i   c ng     ®éng  µ  êisö  ông    ng  v ng   d lao®é trong qu¸ tr×nh lµm  Öc.      vi §i Ò u 21.­ Öc  Ón  êi lao  ng  Öt   Vi tuy ng   ®é Vi Nam  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  1,§i 132  ña  é  Ët lao ®éng  µo  µm  Öc  c B Lu     v l vi cho    c¸cdoanh  nghiÖp  ® îc thµnh  Ëp    l theo  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt Nam,  Lu ®Ç t     iVi   khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng  nghiÖp,c¸c c¬      quan,tæ    chøc  ícngoµihoÆc   chøc  èc  Õ  ¹  Öt n    tæ  qu t t iVi   Nam,  hoÆc   µm  Öc  l vi cho    ©n  µ ngêi níc ngoµi t¹  Öt Nam,  îc tiÕn c¸ nh l      i Vi   ®    hµnh  theo quy  nh  íi y:   ®Þ d ®© 1. Ph¶i th«ng      qua Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  t D v vi l quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 10, NghÞ   nh  µy    Ón    ng  ®Þ n ®Ó tuy lao®é hoÆc   í thiÖu  gi   i theo    Çu  ña  yªu c c doanh  nghiÖp,tæ    chøc  µ    ©n. v c¸nh LÖ   Ý    ph tr¶cho  Öc  Ón    ng  vi tuy lao ®é hoÆc   í thiÖu  gi i   chØ  îc thu  ét  ®  m lÇn  ngêi sö  ông  do   d lao  ng    ®é tr¶ theo møc   hai bªn  do    tho¶  Ën  ng  thu nh kh«ng  ît v  qu¸: ­ 5%     møc  ¬ng  ét  l m th¸ng ®Ç u       ghitrong hîp ®ång    ng  i  íim çi     lao ®é ®è v   tr ng  îp tuyÓn  îcqua  íthiÖu. ê h  ®  gi   i ­ 8%     møc  ¬ng  ét  l m th¸ng ®Ç u       ghitrong hîp ®ång    ng  i  íim çi     lao ®é ®è v   tr ng  îp tuyÓn  îctheo uû  ê h  ®    th¸c. Thñ  ôc,hå  ¬  Ón    ng  Bé   t   s tuy lao ®é do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    quy  nh: ®Þ ViÖc  Ón    ng  µo  µm  Öc  tuy lao ®é v l vi cho    ¬ c¸c c quan  oµn  ¹igiao do  ® ngo     li   é  ªnB Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi­Ngo¹igiao quy  nh.   X∙ h        ®Þ 2. Trong  êng  îp    tr h Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm    Ën  t D v vi l x¸c nh kh«ng  ¸p  ® øng  ® îc yªu cÇu  tuyÓn lao ®éng  hoÆc  gií thiÖu lao ®éng  th× doanh  i nghiÖp,tæ    chøc,c¸nh©n  ã  Òn  ùctiÕp tuyÓn    ng  µ     c quy tr     lao®é v ph¶ib¸o cho     Së    ng   ¬ng  lao®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h 3. Sau  çi  t tuyÓn  m ®î   lao  ng,  ®é doanh nghiÖp, tæ    chøc, c¸  ©n  ã    nh c tr¸chnhiÖ m   c¸o kÕt    b¸o    qu¶  íi ë  v   Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ  héitheo      X∙    quy ®Þnh  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙ 
  7. 7 §i Ò u 22.­Vµo    th¸ng 1  µ    v th¸ng 7  µng   h n¨m, ngêisö  ông    ng     d lao ®é ph¶i b¸o    c¸o  íiSë   v   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi n¬i ®¹t trô së  Ýnh, v X∙          ch   t×nh  ×nh  ö  ông  h sd lao  ng,  ®é nhu  Çu  Ón  ông  c tuy d lao  ng  µ  Öc  ùc ®é v vi th   hiÖn    Ýnh  c¸c ch s¸ch  Õ     Ò     ng  ch ®é v lao ®é theo  É u   m quy  nh  ña  é     ®Þ c B Lao ®éng   ¬ng  ­Th binh vµ  héi.   X∙  §i Ò u  23.­ ÷ng  êng  îp   Nh tr h sau  y   îc coi lµ thay  æi  ¬  Êu  ®© ®       ® cc hoÆc   c«ng  Ö   ngh theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  é  Ët lao®éng:   ®Þ t  i 1,§i 17  B Lu     1. Thay  íim ét  Çn    m  ph hoÆc   µn  é  to b m¸y  ãc  ÕtbÞ   ã  m thi   c n¨ng  Êt lao su     ®éng cao  ¬n; h 2. Thay  ét  è  ©u    m s kh hoÆc   µn  é  to b quy  ×nh s¶n  Êt tiªntiÕn cã  tr   xu       n¨ng  suÊtlao®éng     cao  ¬n; h 3. Thay  æi    ® s¶n  È m   ph hoÆc   ¬  Êu  c c s¶n  È m   Én  n   ö  ông    ph d ®Õ s d lao ®éng  t  ¬n; Ýh 4.Sö  ông   d c«ng  Ö     Õn cã  ngh tiªnti   n¨ng  Êt,chÊtl ng cao  ¬n  su    î   h thay thÕ    c«ng  Ö   ¹chËu; ngh l   5. Thay  æi  ¬  Êu  chøc: s¸p  Ëp, gi¶ithÓ  ét  è  é  Ën  ña    ® cc tæ    nh     m s b ph c ®¬n  Þ. v N Õ u   ÷ng  nh thay ® æi    Én  n   êilao ®éng  Þ   Êt  Öc  µm  ×    trªnd ®Õ ng     b m vi l th ngêisö  ông    ng  ã   d lao®é c tr¸chnhiÖ m  o  ¹ol¹nghÒ     ®µ t     i cho  êilao®éng    ng     ®Ó sö  ông  µo  d v c«ng  Öc  íi.N Õ u   vi m   kh«ng    Õt  îcviÖc  µm  íim µ   gi¶iquy ®   l m   ph¶i   cho  êi lao ®éng    Öc  ×  êi sö  ông    ng  ng     th«ivi th ng   d lao ®é ph¶itr¶trî Êp  Êt       cm viÖc  µm  l theo  quy  nh  ¹ Kho¶n    Òu  cña  é  Ët Lao  ng  µ  Òu  ®Þ ti   1, §i 17  B Lu   ®é v §i 24,§iÒu  cña    25  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 24.­ ¬   ë    Ýnh  îcÊp  Êt  Öc  µm  îc quy  nh   ¹i  C s ®Ó t tr  m vi l ®   ®Þ t  kho¶n    Òu  cña  é  Ët Lao  ng. 1,§i 17  B Lu   ®é 1.Møc ¬ng    Ýnh  î Êp  Êt  Öc  µm  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh     l ®Ó t tr  c m vi l ®   ®Þ t  i ®Þ sè 197/CP  µy  12­ ng 31­ 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtvµ  íng  Én  ®Þ chiti   h d thi µnh  ét  è  Òu  ña  é  Ët lao®éng  Ò   Òn l ng.  h m s §i c B Lu     v ti  ¬ 2. Thêi h¹n    Ýnh  î Êp  Êt  Öc  µm  µ thêigian  µm  Öc  ªntôc     ®Ó t tr cm vi l l     l vi li     cho  êisö  ông    ng    n     Þ  Êt  Öc  µm. ng   d lao®é ®ã ®Õ khib m vi l Trêng  îp ngêilao ®éng  h     trong doanh    nghiÖp  µ   ícbÞ   Êt  Öc  µm  Nh n   m vi l theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  cña  é   Ët lao ®éng  µ  Òu  NghÞ   1, §i 17  B Lu     v §i 25  ®Þnh  µy  µ   íc®ã   ∙  ã  êigian lµm  Öc      n  Þ  n m tr   ® c th     vi ë c¸c ®¬ v kh¸c còng  éc   thu   khu  ùc  µ   ícnhng  a  îcnhËn  î Êp    Öc,m Êt  Öc  µm, th×  êi v Nh n   ch ®   tr  c th«ivi   vi l   th   gian ®ã   îctÝnh    Ën  î Êp    Öc,cø  çi    ®  ®Ó nh tr  c th«ivi   m n¨m  µm  Öc  îctr¶1/2 l vi ®       th¸ng l ng. Kho¶n  Òn  µy  n  Þ  ò   ¬   ti n ®¬ v c chuyÓn  theo th«ng  b¸o  ña  n  Þ  c ®¬ v m µ   êi lao ®éng  ang  µm  Öc, ®Ó   n   Þ   µy    ng     ® l vi   ®¬ v n tr¶ cho  êi lao  ng. ng   ®é   Trong  êng  îp  n  Þ  ò  ∙    Ó  ×  tr h ®¬ v c ® gi¶ith th kho¶n  îcÊp    Öc  ng©n  tr  th«ivi do  s¸ch Nhµ   íc chitr¶,®¬n  Þ  ang  ¹t®éng  ã  êi m Êt  Öc  µm      n      v® ho   c ng   vi l tr¶thay   kho¶n  î Êp    Öc  µy  tr c th«ivi n cho  êilao ®éng  µ  îcng©n  ng     v®  s¸ch Nhµ   íccÊp    n  hoµn  ¹ . li 3.Thêigian lµm  Öc  ã        vi c th¸nglÎ îcquy  nh         ® ®Þ nh sau:
  8. 8 a) D íi th¸ngkh«ng  îctÝnh.    1    ®  b) Tõ  th¸ng®Õ n   íi th¸ng® îctÝnh    1    d  7     b»ng  th¸nglµm  Öc. 6    vi c)Tõ    th¸ng®Õ n   Õt  th¸ng® îctÝnh    ®ñ 7    h 12     b»ng  n¨m  µm  Öc. 1  l vi §i Ò u 25.­ 1.­Trêng  îp  ã  Òu  êi m Êt  Öc  µm    h c nhi ng   vi l theo  quy  nh  ¹  kho¶n    ®Þ ti   2, §iÒu  cña  é   Ët    ng  µ  Òu    17  B Lu lao ®é v §i 23, NghÞ   nh  µy  ×    Õt ®Þ n th gi¶iquy   theo thø  ùnh    t   sau: a) Nh÷ng  êilao®éng  ã  n  ùnguyÖn    Öc;   ng     c ®¬ t   th«ivi b) Nh÷ng  êiviph¹m  û  Ëtlao®éng  ng  a  n     ng     k lu     nh ch ®Õ møc  th¶i sa  ; c) Nh÷ng  êi trÎ khoÎ,cã      ng    ,   tay nghÒ   µ  ã  v c kh¶ n¨ng  ×m  îc viÖc  µm  t ®  l míië  ¬ikh¸c;  n   d)  ÷ng  êi thuéc  i  îng  Ýnh  Nh ng   ®è t ch s¸ch  tiªn:Anh  ïng  ùc l ng  ò  u    h l  î v trang,Anh  ïng    ng, th ng    h lao ®é   ¬ binh,b Önh    binh,ngêi hëng  Ýnh      ch s¸ch    nh th ng  ¬ binh, th©n  ©n  ÖtsÜ,  êi ho¹t®éng    nh li   ng     kh¸ng  Õn, ngêi cã  chi     c«ng  gióp ®ì    c¸ch m¹ng.   2. ViÖc    îcÊp  Êt  Öc  µm    tr¶tr  m vi l cho  êi lao ®éng  Ë m   Êt  ng     ch nh kh«ng  qu¸ 7  µy  Ó   õngµy  êilao®éng  Þ  Êt  Öc  µm.   ng k t   ng     b m vi l 3. TrîcÊp  Êt  Öc  µm  îc tr¶trùctiÕp  ét  Çn     m vi l ®       m l cho  êi lao ®éng  ¹ ng     t i n¬ilµm  Öc    vi hoÆc   ¹ n¬ithuËn  înhÊt cho  êilao®éng. t    i l  i   ng     §i Ò u 26.­C¸c    doanh nghiÖp  u   ®Ò ph¶ilËp  ü  ù    qu d phßng  Ò   î Êp  v tr c m Êt  Öc  µm  vi l theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  é  Ët lao®éng:   ®Þ t i 3,§i 17  B Lu     a) Nguån  ×nh  µnh  ü  ù  h th qu d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  îctrÝch v tr cm vi l ®     tõ  î nhuËn  li  cßn  ¹  ña  l ic doanh nghiÖp, sau    ∙  ùc  Ön  y         khi ® th hi ®Ç ®ñ c¸c nghÜa  ô  i víi µ   íc,Bé  µichÝnh,Bé  v ®è     Nh n   T     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    híng dÉn  Öc  Ëp vµ  Õ       vi l   ch ®é qu¶n  ý®èi víi ü  µy. l      qu n b) Quü   îcchicho    ôc  ch  Ýnh    ®   c¸cm ®Ý ch sau  y: ®© ­ Tr¶  îcÊp  Êt  Öc  µm  tr  m vi l cho  êi lao  ng  µm  Öc  ng   ®é l vi trong doanh  nghiÖp nay  Þ  Êt  Öc  µm; b m vi l ­ Chi    cho  Öc  o  ¹odo  vi ®µ t   thay ® æi  ¬  Êu    c c hoÆc   c«ng  Ö;  o  ¹o ngh ®µ t   nghÒ   ù  d phßng  cho    ng  ÷  ña  lao ®é n c doanh  nghiÖp  µ  åi dìng  ©ng    vb  n cao tr×nh ®é   Ò     ngh cho  êilao®éng. ng     c)Doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm    qu¶n  ý, ö  ông  µ    iÓnquü  l  ds v ph¸ttr   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g III §i Ò u kho¶n thi µ nh  h
  9. 9 §i Ò u 27.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  ý.Nh÷ng    ®Þ n c hi l     t  k  quy  nh  íc®©y   Ò   Öc  µm    íiBé   ËtLao  ng  µ  ®Þ tr   v vi l tr¸v   lu   i ®é v NghÞ   nh  µy  ®Þ n ®Ò u     á. b∙ib §i Ò u 28.­Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi,Bé   µi chÝnh, Uû   v X∙    T     ban  Õ   ¹ch  µ   íc,Bé   ¹igiao  µ    é,  µnh  k ho Nh n   ngo   v c¸c B ng trong  ¹m    ph vi chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  ña  ×nh   ã    v  hc m c tr¸ch nhiÖ m   íng  Én    µnh    h d thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 29.­Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản