intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 73-CP: Phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

246
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều 1: Căn cứ để phân hạng cách tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là các yếu tố chất đất, vị trí, địa hình, điều kiện khí hậu, thời tiết và điều kiện tưới tiêu. Tiêu chuẩn của từng yếu tố được xác định như sau....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 73-CP: Phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 73-CP NGμY 25-10-1993 QUY ®ÞNH CHI TIÕT VIÖC PH©N H¹NG ®ÊT TÝNH THUÕ Sö DôNG ®ÊT N«NG NGHIÖP. CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngμy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®−îc Quèc héi n−íc Céng hoμ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ IX th«ng qua ngμy 10 th¸ng 7 n¨m 1993; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh, Bé tr−ëng Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm vμ Tæng côc tr−ëng Tæng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt, NGHÞ ®ÞNH: §iÒu 1. - C¨n cø ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lμ c¸c yÕu tè chÊt ®Êt, vÞ trÝ, ®Þa h×nh, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt vμ ®iÒu kiÖn t−íi tiªu. Tiªu chuÈn cña tõng yÕu tè ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau : 1. YÕu tè chÊt ®Êt lμ ®é ph× cña ®Êt thÝch hîp víi tõng lo¹i c©y trång; ®èi víi ®Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n cßn bao gåm ®é muèi vμ nguån dinh d−ìng cña n−íc. 2. YÕu tè vÞ trÝ cña ®Êt lμ kho¶ng c¸ch so víi n¬i c− tró cña ng−êi sö dông ®Êt, kho¶ng c¸ch so víi thÞ tr−êng tiªu thô n«ng s¶n phÈm theo tõng tr−êng hîp cô thÓ. 3. YÕu tè ®Þa h×nh cña ®Êt lμ ®é b»ng ph¼ng, ®é dèc, ®é tròng hoÆc ngËp óng cña m¶nh ®Êt. 4. YÕu tè ®iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt lμ nhiÖt ®é trung b×nh hμng n¨m vμ c¸c th¸ng trong n¨m; l−îng m−a trung b×nh hμng n¨m vμ c¸c th¸ng trong n¨m; sè th¸ng kh« h¹n trong n¨m; tÇn suÊt xuÊt hiÖn lò, b·o, s−¬ng muèi, giã kh« nãng trong n¨m vμ tõng th¸ng; ®é Èm ¶nh h−ëng ®Õn sinh tr−ëng cña c©y trång. 5. YÕu tè ®iÒu kiÖn t−íi tiªu ®èi víi ®Êt trång c©y hμng n¨m lμ møc ®é t−íi tiªu chñ ®éng; ®èi víi ®Êt trång c©y l©u n¨m lμ møc ®é gÇn, xa nguån n−íc hoÆc kh«ng cã nguån n−íc vμ ®iÒu kiÖn tho¸t n−íc. Tiªu chuÈn cô thÓ cña tõng yÕu tè ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c lo¹i c©y trång chÝnh ®−îc ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nμy. §iÒu 2 .- ViÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c c©y trång chÝnh ®−îc qui ®Þnh nh− sau: 1. §èi víi ®Êt trång c©y hμng n¨m th× ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ theo ®Êt trång lóa; dùa vμo tiªu chuÈn cña 5 yÕu tè qui ®Þnh t¹i §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nμy cã tham kh¶o
  2. 2 n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t ®−îc trong ®iÒu kiÖn canh t¸c b×nh th−êng cña 5 n¨m (1986- 1990). §èi víi ®Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n n»m trong vïng ®Êt trång c©y hμng n¨m, th× thùc hiÖn ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ nh− ®Êt trång c©y hμng n¨m. §èi víi ®Êt cã mÆt n−íc mÆn, lî chuyªn dïng vμo nu«i trång thuû s¶n ph¶i c¨n cø vμo chÊt ®Êt, khÝ hËu thêi tiÕt, vÞ trÝ, ®Þa h×nh vμ ®iÒu kiÖn cÊp tho¸t n−íc, cã tham kh¶o n¨ng suÊt b×nh qu©n ®¹t ®−îc trong ®iÒu kiÖn canh t¸c b×nh th−êng cña n¨m (1986-1990) hoÆc cña c¸c n¨m gÇn nhÊt. 2. §èi víi ®Êt trång cá dïng vμo ch¨n nu«i th× ph©n h¹ng ®Êt theo ®Êt trång c©y hμng n¨m. 3. §èi víi ®Êt trång c©y l©u n¨m (trõ ®Êt trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn nh− gç, tre, nøa, song, m©y...) th× dùa vμo tiªu chuÈn cña c¸c yÕu tè ®Ó ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ. Riªng ®èi víi ®Êt trång c¸c lo¹i c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn th× kh«ng ph©n h¹ng ®Êt, khi cã thu ho¹ch sÏ thùc hiÖn viÖc thu thuÕ 4% gi¸ trÞ s¶n l−îng khai th¸c. §iÒu 3.- C¨n cø tiªu chuÈn h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, Bé Tμi chÝnh thèng nhÊt víi Bé N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp thùc phÈm, Tæng côc Qu¶n lý ruéng ®Êt, x¸c ®Þnh tiªu chuÈn h¹ng ®Êt ®Õn huyÖn, quËn, thÞ x·, thμnh phè thuéc tØnh lμm c¬ së cho viÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña tõng ®Þa ph−¬ng. §iÒu 4.- C¨n cø vμo tiªu chuÈn h¹ng ®Êt, thùc tÕ ®Êt ®ai vμ kÕt qu¶ s¶n xuÊt ë ®Þa ph−¬ng. Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chØ ®¹o, h−íng dÉn viÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ë ®Þa ph−¬ng. §iÒu 5.- Theo sù chØ ®¹o cña Uû ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ x·, thμnh phè thuéc tØnh, Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn tiÕn hμnh ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ. Héi ®ång t− vÊn thuÕ x· gióp Uû ban nh©n d©n x· ph©n h¹ng ®Êt ë x·. Tr−íc khi b¸o c¸o lªn Uû ban nh©n d©n cÊp trªn vÒ kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, Uû ban nh©n d©n x·, ph−êng, thÞ trÊn ph¶i niªm yÕt c«ng khai kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña x· trong thêi h¹n 20 ngμy ®Ó nh©n d©n tham gia ý kiÕn, kÞp thêi cã ®iÒu chØnh cÇn thiÕt vμ hé nép thuÕ x¸c nhËn h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña m×nh. §iÒu 6.- Chi côc thuÕ gióp Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thμnh phè thuéc tØnh chØ ®¹o, h−íng dÉn c¸c x·, ph−êng, thÞ trÊn ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, kiÓm tra xem xÐt vμ tæng hîp kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt cña ®Þa ph−¬ng m×nh, b¸o c¸o Côc thuÕ ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng. §iÒu 7.- Côc thuÕ gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng kiÓm tra vμ xÐt duyÖt tæng hîp kÕt qu¶ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña ®Þa ph−¬ng, b¸o c¸o Bé Tμi chÝnh ®Ó tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ phª chuÈn. H¹ng ®Êt tÝnh thuÕ sau khi ®−îc Thñ t−íng ChÝnh phñ phª chuÈn lμ c¨n cø tÝnh thuÕ, lËp sæ thuÕ. H¹ng ®Êt tÝnh thuÕ ®−îc æn ®Þnh 10 n¨m. Trong thêi h¹n æn ®Þnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ, ®èi víi vïng Nhμ n−íc cã ®Çu t− lín vÒ giao th«ng, thuû lîi, c¶i t¹o ®Êt vμ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao h¬n møc b×nh qu©n cña thêi kú 5 n¨m (1986-1990), th× Uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng ®iÒu chØnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ tr×nh Thñ t−íng ChÝnh phñ phª chuÈn.
  3. 3 §iÒu 8.- NghÞ ®Þnh nμy cã hiÖu lùc thi hμnh tõ ngμy 25 th¸ng 10 n¨m 1993. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ tr−íc ®©y ®Òu b·i bá. Bé tr−ëng Bé Tμi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn chi tiÕt viÖc thi hμnh NghÞ ®Þnh nμy. §iÒu 9.- Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr−ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch uû ban nh©n d©n tØnh, thμnh phè trùc thuéc Trung −¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hμnh nghÞ ®Þnh nμy. TIªU CHUÈN TõNG YÕU Tè ®Ó PH©N H¹NG ®ÊT TÝNH THUÕ CñA C¸C C©Y TRåNG CHÝNH (Ban hμnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 73-CP ngμy 25-10-1993 cña ChÝnh phñ). 1. §èi víi ®Êt trång lóa Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè §iÓm I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 7 3 §Êt cã ®é ph× thÊp 5 4 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o nhiÒu míi s¶n xuÊt 2 ®−îc II. VÞ trÝ 1 C¸ch n¬i c− tró cña hé sö dông ®Êt d−íi 3km 7 2 C¸ch n¬i c− tró cña hé sö dông ®Êt tõ 3km ®Õn d−íi 5km 5 3 C¸ch n¬i c− tró cña hé sö dông ®Êt tõ 5km ®Õn 8km 3 4 C¸ch n¬i c− tró cña hé sö dông ®Êt trªn 8km 1 III. §Þa h×nh 1 §Þa h×nh b»ng ph¼ng, vμn 8 2 §Þa h×nh b»ng ph¼ng, vμn cao 6 3 §Þa h×nh vμn thÊp 4 4 §Þa h×nh cao, tròng 2 IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt 1 ThuËn lîi víi viÖc trång lóa, kh«ng cã h¹n chÕ g× 0 2 T−¬ng ®èi thuËn lîi víi viÖc trång lóa, cã mét ®iÒu kiÖn h¹n chÕ 7 3 T−¬ng ®èi thuËn lîi víi viÖc trång lóa cã,hai ®Õn ba ®iÒu 5
  4. 4 kiÖn h¹n chÕ 4 Kh«ng thuËn lîi cho viÖc trång lóa, cã Ýt nhÊt 4 ®iÒu kiÖn 2 h¹n chÕ: b·o, lò, s−¬ng muèi, giã Lμo V. §iÒu kiÖn t−íi tiªu 1 T−íi tiªu chñ ®éng trªn 70% thêi gian cÇn t−íi tiªu 10 2 T−íi tiªu chñ ®éng tõ 50% ®Õn 70% thêi gian cÇn t−íi 7 tiªu 3 T−íi tiªu chñ ®éng d−íi 50% thêi gian cÇn t−íi tiªu 5 4 Dùa vμo n−íc trêi, bÞ óng ngËp, kh« h¹n 2 Tæng hîp ®iÓm cña c¸c yÕu tè ®Ó x¸c ®Þnh h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ cña ®Êt trång lóa chia lμm 6 h¹ng nh− sau: H¹ng ®Êt Tæng sè ®iÓm cña 5 yÕu tè I Tõ 39 ®iÓm trë lªn vμ trong 4 yÕu tè: chÊt ®Êt, khÝ hËu, thêi tiÕt, ®iÒu kiÖn t−íi tiªu, ®Þa h×nh kh«ng cã yÕu tè nμo xÊu II Tõ 33 ®Õn 38 ®iÓm III Tõ 27 ®Õn 32 ®iÓm IV Tõ 21 ®Õn 26 ®iÓm V Tõ 15 ®Õn 20 ®iÓm VI D−íi 15 ®iÓm N¨ng suÊt lóa dïng ®Ó tham kh¶o khi ph©n h¹ng ®Êt H¹ng Tæng sè ®iÓm cña Sè vô s¶n N¨ng suÊt b×nh qu©n mét vô (kg ®Êt yÕu tè xuÊt chÝnh thãc/ha) trong n¨m Ruéng2 vô trë lªn Ruéng 1 vô I Tõ 39 ®iÓm trë lªn 1 ®Õn 2 vô Trªn 3000kg Trªn 5500kg II Tõ 33 ®Õn 38 ®iÓm 1 ®Õn 2 vô Tõ 2500 - 3000kg Tõ 4500 - 5500kg III Tõ 27 ®Õn 32 ®iÓm 1 ®Õn 2 vô Tõ 2000 - 2500kg Tõ 3500 - 4500kg IV Tõ 21 ®Õn 26 ®iÓm 1 ®Õn 2 vô D−íi 2000kg Tõ 2700 - 3500kg V Tõ 15 ®Õn 20 ®iÓm 1 vô - Tõ 2000 - 2700kg VI D−íi 15 ®iÓm 1 vô - D−íi 2000kg 2. §èi víi ®Êt cã mÆt n−íc mÆn, lî nu«i trång thuû s¶n Sè thø tù Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè ®iÓm Thang
  5. 5 I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 7 3 §Êt cã ®é ph× thÊp 5 4 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o l©u dμi míi trång 2 ®−îc II. VÞ trÝ 1 C¸ch ®« thÞ d−íi 20km 7 2 C¸ch ®« thÞ tõ 20km ®Õn d−íi 50km 5 3 C¸ch ®« thÞ tõ 50km ®Õn 80km 3 4 C¸ch ®« thÞ trªn 80km 1 III. §Þa h×nh 1 B»ng ph¼ng, ®é ngËp n−íc cao, c«ng tr×nh ®−îc b¶o vÖ 8 an toμn 2 B»ng ph¼ng, ®é ngËp n−íc t−¬ng ®èi cao, c«ng tr×nh 6 ®−îc b¶o vÖ an toμn 3 T−¬ng ®èi b»ng ph¼ng, ®é ngËp n−íc trung b×nh, ®é an 4 toμn cña c«ng tr×nh bÞ h¹n chÕ 4 B·i cao, ®é ngËp n−íc thÊp, ®é an toμn c«ng tr×nh kÐm 2 IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt 1 ThuËn lîi nhÊt cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 10 2 ThuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 7 3 T−¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 5 4 Kh«ng thuËn lîi cho viÖc nu«i trång thuû s¶n 2 V. §iÒu kiÖn t−íi tiªu 1 §é muèi quanh n¨m æn ®Þnh, giμu nguån dinh d−ìng vμ 10 nguån thøc ¨n cho c¸c ®èi t−îng nu«i trång (®é ph× cao) 2 §é muèi biÕn ®éng, t−¬ng ®èi giμu nguån dinh d−ìng 7 vμ thøc cho c¸c ®èi t−îng nu«i trång (®é ph× kh¸) 3 §é muèi biÕn ®éng theo mïa nh−ng biªn ®é kh«ng lín 5 (®é ph× trung b×nh) 4 §é muèi kh«ng æn ®Þnh, biÕn ®éng rÊt lín theo mïa (®é 2 ph× qu¸ thÊp) (*) Sè ®iÓm cña tõng h¹ng ®Êt cã mÆt n−íc nu«i trång thuû s¶n còng t−¬ng tù nh− sè ®iÓm quy ®Þnh cho tõng h¹ng ®Êt trång lóa. 3. §èi víi ®Êt trång c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m
  6. 6 Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè Thang ®iÓm I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 8 3 §Êt cã ®é ph× qu¸ thÊp, ph¶i c¶i t¹o míi s¶n xuÊt 6 ®−îc II. VÞ trÝ 1 C¸ch ®« thÞ d−íi 30 km 6 2 C¸ch ®« thÞ tõ 30 ®Õn 80 km 4 3 C¸ch ®« thÞ trªn 80 km 2 III. §Þa h×nh 1 §é dèc tõ 0-8 ®é 8 2 §é dèc tõ 8-15 ®é 6 3 §é dèc trªn 15-25 ®é 4 IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt 1 ThuËn lîi cho viÖc trång c©y c«ng nghiÖp 10 2 T−¬ng ®èi phï hîp cho viÖc trång c©y c«ng nghiÖp 8 3 Ýt thuËn lîi cho viÖc trång c©y c«ng nghiÖp 6 V. §iÒu kiÖn t−íi tiªu (chÕ ®é n−íc) 1 Kh¶ n¨ng t−íi, tiªu n−íc tèt 10 2 Kh¶ n¨ng t−íi, tiªu n−íc trung b×nh 8 3 Kh¶ n¨ng t−íi, tiªu n−íc kÐm 6 4. §Êt trång c©y ¨n qu¶ l©u n¨m Sè TT Tiªu chuÈn c¸c yÕu tè Thang ®iÓm I. ChÊt ®Êt 1 §Êt cã ®é ph× cao 10 2 §Êt cã ®é ph× trung b×nh 8 3 §Êt cã ®é ph× thÊp, ph¶i c¶i t¹o míi s¶n xuÊt ®−îc 6 II. VÞ trÝ 1 C¸ch ®« thÞ d−íi 30 km 6 2 C¸ch ®« thÞ tõ 30 ®Õn 80 km 4
  7. 7 3 C¸ch ®« thÞ trªn 80 km 2 III. §Þa h×nh 1 §é dèc tõ 0-8 ®é 8 2 §é dèc tõ 8-15 ®é 6 3 §é dèc tõ 15-20 ®é vμ trªn 20 ®é 4 IV. §iÒu kiÖn khÝ hËu, thêi tiÕt 1 ThuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 10 2 T−¬ng ®èi thuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 8 3 Ýt thuËn lîi cho viÖc trång c©y ¨n qu¶ 6 V. §iÒu kiÖn t−íi tiªu (chÕ ®é n−íc) 1 Kh¶ n¨ng tiªu n−íc tèt; nguy c¬ ngËp óng kh«ng 10 cã; gÇn nguån n−íc t−íi 2 Kh¶ n¨ng t−íi tiªu n−íc trung b×nh; nguy c¬ ngËp 8 óng kh«ng cã; t−¬ng ®èi gÇn nguån n−íc t−íi 3 Kh¶ n¨ng tiªu n−íc kÐm; cã nguy c¬ ngËp óng; xa 6 nguån n−íc t−íi
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2