Nghị định 74/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
86
lượt xem
5
download

Nghị định 74/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về Cơ quan quản lý thi hành án dân sự, Cơ quan thi hành án dân sự và Công chức làm công tác thi hành án dân sự do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 74/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 74/2009/N -CP Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2009 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A LU T THI HÀNH ÁN DÂN S V CƠ QUAN QU N LÝ THI HÀNH ÁN DÂN S , CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S VÀ CÔNG CH C LÀM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN S CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi hành án dân s ngày 14 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi hành án dân s bao g m: 1. H th ng t ch c cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s ; 2. Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p hành viên cao c p (sau ây g i chung là Ch p hành viên); ThNm tra viên thi hành án, ThNm tra viên chính thi hành án, ThNm tra viên cao c p thi hành án (sau ây g i chung là ThNm tra viên thi hành án); Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s . Vi c b nhi m t ng ch Ch p hành viên c p huy n, Ch p hành viên c p t nh, Ch p hành viên quân khu sang ng ch Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p và Ch p hành viên cao c p. 3. Vi c tuy n ch n, b nhi m Ch p hành viên không qua thi tuy n. 4. Th , công c h tr , trang ph c, phù hi u, c p hi u và ch i v i Ch p hành viên, ThNm tra viên và công ch c làm công tác thi hành án dân s . i u 2. H th ng t ch c thi hành án dân s
 2. H th ng t ch c thi hành án dân s (tr h th ng t ch c thi hành án trong quân i quy nh t i i u 8 Ngh nh này) ư c t ch c và qu n lý t p trung, th ng nh t, g m có: 1. Trung ương: T ng c c Thi hành án dân s là cơ quan qu n lý thi hành án dân s tr c thu c B Tư pháp; 2. c p t nh: C c Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là C c Thi hành án dân s t nh) là cơ quan thi hành án dân s tr c thu c T ng c c Thi hành án dân s ; 3. c p huy n: Chi c c Thi hành án dân s huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là Chi c c Thi hành án dân s huy n) là cơ quan thi hành án dân s huy n tr c thu c C c Thi hành án dân s t nh. C c Thi hành án dân s t nh và Chi c c Thi hành án dân s huy n sau ây g i chung là cơ quan thi hành án dân s a phương. T ng c c Thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s a phương có tư cách pháp nhân, con d u hình Qu c huy, tr s và tài kho n riêng. i u 3. V trí, ch c năng c a T ng c c Thi hành án dân s T ng c c Thi hành án dân s là cơ quan tr c thu c B Tư pháp, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Tư pháp qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án dân s trong ph m vi c nư c; th c hi n qu n lý chuyên ngành v thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. Nhi m v , quy n h n c a T ng c c Thi hành án dân s 1. Trình B trư ng B Tư pháp trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh: a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i; d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph v thi hành án dân s ; b) Chi n lư c, chương trình qu c gia, án, d án, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, hàng năm, d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , d th o báo cáo Qu c h i, báo cáo Chính ph v thi hành án dân s . 2. Trình B trư ng B Tư pháp quy t nh ho c ban hành: a) Thông tư, quy t nh, ch th v thi hành án dân s ; b) Thành l p, gi i th cơ quan thi hành án dân s a phương; c) B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Phó T ng c c trư ng T ng c c Thi hành án dân s , V trư ng và tương ương, Phó V trư ng và tương ương thu c T ng c c Thi hành án dân s , Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi
 3. hành án dân s a phương; b nhi m, mi n nhi m Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án; d) Quy nh v quy trình, th t c, tiêu chuNn, nh m c, bi u m u, gi y t v thi hành án dân s ; ) Quy nh v th ng kê thi hành án dân s . 3. T ch c th c hi n văn b n pháp lu t, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v thi hành án dân s sau khi ư c phê duy t, ban hành. 4. Ban hành theo thNm quy n các văn b n ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v thi hành án dân s , văn b n cá bi t, văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c ki m tra: a) Vi c th c hi n trình t , th t c và áp d ng pháp lu t trong ho t ng thi hành án dân s ; b) Ch th ng kê và báo cáo v thi hành án dân s ; c) Vi c thu, chi ti n, giao, nh n tài s n trong thi hành án dân s ; vi c thu n p các kho n phí, l phí và chi phí t ch c cư ng ch thi hành án; d) Các ho t ng khác liên quan n công tác thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t. 6. Gi i quy t khi u n i v thi hành án thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . 7. Theo dõi tình hình thi hành pháp lu t trong lĩnh v c thi hành án dân s . 8. Th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong h th ng cơ quan thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a B trư ng B Tư pháp. 9. Th c hi n k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t v thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng B Tư pháp; ánh giá k t qu v h p tác qu c t trong công tác thi hành án dân s . 10. Tuyên truy n, giáo d c, v n ng t ch c và cá nhân th c hi n nghiêm b n án và quy t nh dân s c a Tòa án có hi u l c pháp lu t. 11. Ph i h p v i các cơ quan liên quan th c hi n thanh tra v thi hành án dân s và x lý hành vi không ch p hành án theo quy nh c a pháp lu t. 12. Giúp B trư ng B Tư pháp ph i h p v i B trư ng B Qu c phòng qu n lý nhà nư c v thi hành án dân s trong quân i.
 4. 13. Nghiên c u, qu n lý, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh thông tin và hi n i hóa cơ s v t ch t, k thu t trong ho t ng c a các cơ quan thi hành án dân s . 14. Th ng kê và xây d ng cơ s d li u v thi hành án dân s . 15. Qu n lý t ch c, biên ch , cán b , công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Tư pháp. 16. Quy t nh thành l p, t ch c l i, gi i th các phòng chuyên môn thu c C c Thi hành án dân s t nh; quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng chuyên môn thu c C c Thi hành án dân s t nh. 17. B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c i v i m t s ch c v và b nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch i v i m t s ch c danh quy nh t i i m b, i m c kho n 2 i u này theo phân c p c a B trư ng B Tư pháp. 18. T ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho Ch p hành viên, ThNm tra viên, cán b , công ch c c a các cơ quan thi hành án dân s a phương theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Tư pháp. 19. Qu n lý, th c hi n phân b kinh phí, b o m cơ s v t ch t – k thu t, phương ti n ho t ng c a các cơ quan thi hành án dân s a phương theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Tư pháp. 20. Qu n lý kho n thu phí do cơ quan thi hành án dân s a phương n p cho T ng c c Thi hành án dân s th c hi n vi c i u hòa phí thi hành án và s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 21. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, c i cách tư pháp theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính, c i cách tư pháp ư c c p có thNm quy n phê duy t. 22. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do B trư ng B Tư pháp giao. i u 5. Cơ c u t ch c, cán b c a T ng c c Thi hành án dân s 1. T ng c c Thi hành án dân s có cơ c u t ch c g m các ơn v sau ây: a) Văn phòng; b) V Qu n lý, ch o nghi p v thi hành b n án, quy t nh dân s , kinh t , lao ng, hôn nhân gia ình, phá s n, tr ng tài thương m i (g i t t là V nghi p v 1); c) V Qu n lý, ch o nghi p v thi hành ph n dân s , ti n, tài s n, v t ch ng trong b n án, quy t nh hình s , hành chính và quy t nh x lý v vi c c nh tranh có liên quan n tài s n (g i t t là V Nghi p v 2); d) V Gi i quy t khi u n i, t cáo;
 5. ) V T ch c cán b ; e) V K ho ch – Tài chính; g) Trung tâm D li u, Thông tin và Th ng kê thi hành án dân s . 2. T ng C c Thi hành án dân s có cơ c u cán b , công ch c sau ây: a) T ng C c trư ng, không quá 03 Phó T ng c c trư ng; V trư ng và tương ương, Phó V trư ng và tương ương; b) ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, ThNm tra viên cao c p thi hành án và công ch c khác. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, s lư ng, cơ c u cán b , t ch c và biên ch c a các t ch c giúp vi c T ng C c trư ng. 3. T ng C c trư ng và các Phó T ng c c trư ng do B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. T ng c c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ch u trách nhi m trư c B trư ng B Tư pháp và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a T ng c c Thi hành án dân s . Phó T ng c c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ch u trách nhi m trư c T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 6. V trí, ch c năng và cơ c u t ch c, cán b c a C c Thi hành án dân s t nh 1. C c Thi hành án dân s t nh là cơ quan tr c thu c T ng c c Thi hành án dân s , th c hi n ch c năng thi hành án dân s , có nhi m v giúp T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s qu n lý m t s m t công tác t ch c, cán b c a cơ quan thi hành án dân s a phương và th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. C c Thi hành án dân s t nh có các phòng chuyên môn tr c thu c. 3. C c Thi hành án dân s t nh có C c trư ng ng th i là Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ; Phó C c trư ng ng th i là Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ; Ch p hành viên sơ c p; Ch p hành viên trung c p; Ch p hành viên cao c p; ThNm tra viên thi hành án; ThNm tra viên chính thi hành án; có th có ThNm tra viên cao c p thi hành án; Thư ký thi hành án và công ch c khác. 4. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ch u trách nhi m trư c T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c Thi hành án dân s t nh. Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. 5. C c Thi hành án dân s t nh ch u s ch o c a y ban nhân dân c p t nh theo quy nh t i i u 173 Lu t Thi hành án dân s , có trách nhi m báo cáo v i y ban nhân
 6. dân cùng c p v ch trương, bi n pháp tăng cư ng công tác thi hành án dân s trên a bàn và th c hi n báo cáo công tác thi hành án dân s trư c H i ng nhân dân cùng c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. V trí, ch c năng và cơ c u t ch c, cán b c a Chi c c Thi hành án dân s huy n 1. Chi c c Thi hành án dân s huy n là cơ quan tr c thu c C c Thi hành án dân s t nh, th c hi n ch c năng thi hành án dân s và th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Chi c c Thi hành án dân s huy n có Chi c c trư ng ng th i là Th trư ng cơ quan thi hành án dân s , Phó Chi c c trư ng ng th i là Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s , Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, ThNm tra viên thi hành án, Thư ký thi hành án và công ch c khác. 3. Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n ch u trách nhi m trư c C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Chi c c Thi hành án dân s huy n. Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. 4. Chi c c Thi hành án dân s huy n ch u s ch o c a y ban nhân dân c p huy n theo quy nh t i i u 174 Lu t Thi hành án dân s , có trách nhi m báo cáo v i y ban nhân dân cùng c p v ch trương, bi n pháp tăng cư ng công tác thi hành án dân s trên a bàn và th c hi n báo cáo công tác thi hành án dân s trư c H i ng nhân dân cùng c p theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. H th ng t ch c thi hành án trong quân i H th ng t ch c thi hành án trong quân i g m có: 1. B Qu c phòng: C c Thi hành án B Qu c phòng là cơ quan qu n lý thi hành án tr c thu c B Qu c phòng; 2. quân khu và tương ương: Phòng Thi hành án quân khu và tương ương (sau ây g i chung là Phòng Thi hành án c p quân khu) là cơ quan thi hành án tr c thu c quân khu. C c Thi hành án B Qu c phòng, Phòng Thi hành án c p quân khu có tư cách pháp nhân, con d u hình Qu c huy, tr s và tài kho n riêng. i u 9. V trí, ch c năng c a C c Thi hành án B Qu c phòng C c Thi hành án B Qu c phòng là cơ quan tr c thu c B Qu c phòng, th c hi n ch c năng tham mưu, giúp B trư ng B Qu c phòng qu n lý nhà nư c v công tác thi hành án trong quân i. i u 10. Nhi m v , quy n h n c a C c Thi hành án B Qu c phòng
 7. 1. Trình B trư ng B Qu c phòng ph i h p v i B trư ng B Tư pháp trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh: a) D án lu t, pháp l nh, d th o ngh quy t c a Qu c h i, y ban thư ng v Qu c h i; d th o ngh quy t, ngh nh c a Chính ph v thi hành án trong quân i; b) Chi n lư c, chương trình qu c gia, án, d án, quy ho ch, k ho ch dài h n, năm năm, d th o quy t nh, ch th c a Th tư ng Chính ph , d th o báo cáo Qu c h i, báo cáo Chính ph v công tác thi hành án trong quân i. 2. Trình B trư ng B Qu c phòng quy t nh ho c ban hành: a) Thông tư, quy t nh, ch th v thi hành án trong quân i; b) Thành l p, sáp nh p, gi i th các Phòng Thi hành án c p quân khu; trình B trư ng B Qu c phòng ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m, mi n nhi m, cách ch c Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p hành viên cao c p; b nhi m, mi n nhi m ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, ThNm tra viên cao c p thi hành án trong quân i; c) B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu; d) Ch báo cáo v thi hành án dân s trong quân i; tiêu chuNn, nh m c bi u m u, gi y t v thi hành án trong quân i. 3. T ch c b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho Ch p hành viên, ThNm tra viên, cán b , nhân viên làm công tác thi hành án dân s trong quân i theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Qu c phòng. 4. T ch c th c hi n văn b n pháp lu t, chi n lư c, chương trình qu c gia, quy ho ch, k ho ch, án, d án v thi hành án trong quân i sau khi ư c ban hành, phê duy t. 5. Ban hành theo thNm quy n các văn b n ch o, hư ng d n chuyên môn, nghi p v v thi hành án, văn b n cá bi t, văn b n quy ph m n i b theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c ki m tra: a) Vi c th c hi n trình t , th t c và áp d ng pháp lu t trong ho t ng thi hành án trong quân i; b) Ch th ng kê và báo cáo v thi hành án trong quân i; c) Vi c thu, chi ti n, giao, nh n tài s n trong thi hành án, vi c thu n p các kho n phí, l phí và chi phí t ch c cư ng ch thi hành án; d) Các ho t ng khác liên quan n thi hành án trong quân i theo quy nh c a pháp lu t.
 8. 7. Gi i quy t khi u n i, t cáo v thi hành án thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v thi hành án dân s . 8. Th c hi n phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong h th ng các cơ quan thi hành án quân i theo quy nh c a pháp lu t và theo phân c p c a B trư ng B Qu c phòng. 9. Th c hi n k ho ch, chương trình, án, d án h p tác qu c t v thi hành án trong quân i theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a B trư ng B Qu c phòng; ánh giá k t qu v h p tác qu c t trong lĩnh v c thi hành án trong quân i. 10. Tuyên truy n, giáo d c, v n ng t ch c, cá nhân th c hi n nghiêm b n án, quy t nh c a Tòa án có hi u l c pháp lu t. 11. Ph i h p th c hi n: a) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a quân khu và tương ương trong vi c qu n lý Ch p hành viên, ThNm tra viên và cán b làm công tác thi hành án trong quân i; b) Giúp B trư ng B Qu c phòng ph i h p v i B trư ng B Tư pháp qu n lý nhà nư c v thi hành án dân s trong quân i; c) Thanh tra v thi hành án trong quân i; d) Ph i h p v i cơ quan chuyên môn thu c B Tư pháp trong vi c ào t o, hư ng d n, ch o nghi p v , th c hi n ch chính sách, khen thư ng, k lu t i v i Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án và cán b , nhân viên làm công tác thi hành án trong quân i; ) X lý theo quy nh c a pháp lu t i v i các hành vi không ch p hành án. 12. Nghiên c u, qu n lý, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh thông tin và hi n i hóa cơ s v t ch t, k thu t trong ho t ng c a h th ng cơ quan thi hành án trong quân i. 13. Th c hi n công tác th ng kê, thông tin và xây d ng cơ s d li u v thi hành án trong quân i. 14. Qu n lý, th c hi n phân b kinh phí, b o m cơ s v t ch t – k thu t, phương ti n ho t ng thi hành án trong quân i theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B trư ng B Qu c phòng. 15. Qu n lý kho n thu phí do cơ quan thi hành án quân khu n p cho C c Thi hành án thu c B Qu c phòng th c hi n vi c i u hòa phí thi hành án và s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n nhi m v c i cách hành chính, c i cách tư pháp theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính, c i cách tư pháp ư c c p có thNm quy n phê duy t.
 9. 17. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng B Qu c phòng giao. i u 11. Cơ c u t ch c, cán b c a C c Thi hành án B Qu c phòng 1. C c Thi hành án B Qu c phòng có cơ c u t ch c g m các ơn v sau ây: a) Phòng K ho ch t ng h p; b) Phòng Qu n lý, ch o nghi p v ; c) Phòng Ki m tra, gi i quy t khi u n i t cáo; d) Phòng T ch c cán b ngành; ) Phòng Hành chính, v t tư; e) Ban Khoa h c và Công ngh thông tin; g) Ban Tài chính. 2. C c Thi hành án B Qu c phòng có cơ c u cán b sau ây: a) C c trư ng, không quá 03 Phó C c trư ng; Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng; Trư ng ban. b) ThNm tra viên, ThNm tra viên chính, ThNm tra viên cao c p thi hành án và cán b , nhân viên làm công tác thi hành án. 3. C c trư ng và các Phó C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng do B trư ng B Qu c phòng b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cách ch c theo quy nh c a pháp lu t. 4. C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng ch u trách nhi m trư c B trư ng B Qu c phòng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a C c Thi hành án. Phó C c trư ng ch u trách nhi m trư c C c trư ng và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 12. V trí, ch c năng và cơ c u t ch c, cán b c a Phòng Thi hành án c p quân khu 1. Phòng Thi hành án c p quân khu là cơ quan tr c thu c Quân khu và tương ương, th c hi n ch c năng thi hành án dân s và các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phòng Thi hành án c p quân khu có Ban Hành chính, t ng h p tr c thu c. 3. Th trư ng cơ quan thi hành án ng th i là Trư ng phòng Phòng Thi hành án c p quân khu, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án ng th i là Phó Trư ng phòng, Trư ng ban, Ch p hành viên sơ c p, Ch p hành viên trung c p, Ch p hành viên cao
 10. c p, ThNm tra viên, ThNm tra viên chính thi hành án, Thư ký và cán b , nhân viên làm công tác thi hành án. 4. Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu ch u trách nhi m trư c Tư l nh, C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng thi hành án dân s trong ph m vi ư c phân công. Phó Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu ch u trách nhi m trư c Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách. i u 13. Trách nhi m c a y ban nhân dân và các t ch c có liên quan trong thi hành án dân s 1. Trong ph m vi quy n h n do pháp lu t quy nh, y ban nhân dân các c p có trách nhi m ph i h p ch o và t o i u ki n cho cơ quan thi hành án dân s trên a bàn th c thi chính sách, pháp lu t v thi hành án dân s ; ch o các cơ quan ch c năng có liên quan ph i h p v i cơ quan thi hành án dân s th c hi n t t vi c qu n lý ho t ng thi hành án dân s trên a bàn. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh thành l p Ban Ch o thi hành án dân s tham mưu cho Ch t ch y ban nhân dân cùng c p ch o vi c t ch c cư ng ch thi hành các v án l n, ph c t p, có nh hư ng v an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i a phương theo ngh c a Th trư ng cơ quan thi hành án dân s cùng c p. Thành ph n Ban Ch o thi hành án dân s g m: a) Trư ng Ban Ch o là Ch t ch ho c 01 Phó Ch t ch y ban nhân dân; b) Phó Trư ng Ban Ch o là Th trư ng cơ quan thi hành án dân s cùng c p; c) Các y viên g m: i di n lãnh o cơ quan Tư pháp, Công an, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, m i i di n lãnh o cơ quan Tòa án nhân dân và M t tr n T qu c cùng c p. phù h p v i i u ki n c a t ng a phương, trong trư ng h p c n thi t Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, c p huy n có th m i i di n các cơ quan liên quan khác làm y viên Ban Ch o thi hành án dân s . B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Tòa án nhân dân t i cao, B Công an, B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng, y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam hư ng d n ho t ng c a Ban Ch o thi hành án dân s . 2. Cơ quan thi hành án dân s a phương có trách nhi m ph i h p v i các t ch c, cá nhân tên a bàn th c thi pháp lu t thi hành án dân s , gi i quy t khi u n i, t cáo c a t ch c, công dân i v i vi c làm sai trái c a cán b , công ch c thu c thNm quy n qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2. CH P HÀNH VIÊN, TH M TRA VIÊN, TH TRƯ NG, PHÓ TH TRƯ NG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN S
 11. M C 1. TRÌNH T , TH T C THI TUY N, B NHI M, MI N NHI M, CÁCH CH C, I U NG, BI T PHÁI CH P HÀNH VIÊN i u 14. B nhi m và thi tuy n Ch p hành viên 1. Vi c b nhi m vào ng ch Ch p hành viên ph i qua kỳ thi tuy n, tr trư ng h p quy nh t i i u 48 Ngh nh này. 2. B Tư pháp t ch c thi tuy n Ch p hành viên các cơ quan thi hành án dân s a phương; B Qu c phòng ph i h p v i B Tư pháp t ch c thi tuy n Ch p hành viên Phòng Thi hành án c p quân khu. N i dung và hình th c thi tuy n Ch p hành viên th c hi n theo quy nh c a B trư ng B Tư pháp. 3. B trư ng B Tư pháp ban hành tiêu chuNn ng ch Ch p hành viên sơ c p, ng ch Ch p hành viên trung c p và ng ch Ch p hành viên cao c p sau khi th ng nh t v i B trư ng B N i v . i u 15. i u ki n tham d thi tuy n Ch p hành viên 1. Có tiêu chuNn c a ng ch Ch p hành viên quy nh t i i u 18 Lu t Thi hành án dân s . 2. Không thu c trư ng h p ang b truy c u trách nhi m hình s ho c áng b xem xét x lý k lu t nhưng chưa có k t lu n và quy t nh cu i cùng c a cơ quan, t ch c có thNm quy n. i u 16. Xác nh tiêu chu n và b nhi m Ch p hành viên trong m t s trư ng h p c bi t 1. Trư ng h p i u ng cán b , công ch c t cơ quan khác sang cơ quan thi hành án b nhi m Th trư ng ho c Phó Th trư ng cơ quan thi hành án, n u có i u ki n, tiêu chuNn theo quy nh t i kho n 7 i u 18 Lu t Thi hành án dân s thì có th ư c b nhi m làm Ch p hành viên trung c p ho c cao c p mà không ph i qua thi tuy n. 2. Trong trư ng h p do nhu c u cán b c a cơ quan thi hành án, ngư i có tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 i u 18 Lu t Thi hành án dân s tuy chưa làm Ch p hành viên sơ c p ho c ã làm Ch p hành viên sơ c p trong th i gian chưa 05 năm nhưng có th i gian làm công tác pháp lu t t 10 năm tr lên, có năng l c thi hành nh ng v vi c thu c thNm quy n c a cơ quan thi hành án dân s có th ư c thi tuy n Ch p hành viên trung c p. 3. Trong trư ng h p do nhu c u cán b c a cơ quan thi hành án, ngư i có tiêu chuNn quy nh t i kho n 1 i u 18 Lu t Thi hành án dân s , tuy chưa làm Ch p hành viên trung c p nhưng có th i gian làm công tác pháp lu t t 15 năm tr lên, có năng l c thi hành nh ng v vi c thu c thNm quy n c a cơ quan thi hành án dân s t nh có th ư c thi tuy n Ch p hành viên cao c p. i u 17. Sơ tuy n và c ngư i tham d thi tuy n Ch p hành viên
 12. 1. Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n c ngư i c a ơn v mình tham d thi tuy n Ch p hành viên; Trư ng Phòng Thi hành án c p quân khu c ngư i c a ơn v mình tham d thi tuy n Ch p hành viên. 2. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh c ngư i tham d thi tuy n Ch p hành viên i v i các trư ng h p sau ây: a) Công ch c thu c C c Thi hành án dân s t nh; b) Công ch c thu c Chi c c Thi hành án dân s huy n nhưng ư c ngh tham d thi tuy n Ch p hành viên C c Thi hành án dân s t nh ho c tham d thi tuy n Ch p hành viên c a Chi c c Thi hành án dân s huy n khác trong ph m vi a bàn t nh. 3. T p th lãnh o C c Thi hành án dân s t nh ( i v i Cơ quan thi hành án dân s a phương) ho c t p th lãnh o C c Thi hành án thu c B Qu c phòng ( i v i Phòng Thi hành án c p quân khu) th c hi n sơ tuy n i v i nh ng ngư i ư c ngh tham d thi tuy n Ch p hành viên. 4. B Tư pháp quy nh i u ki n, vi c sơ tuy n, h sơ thi tuy n i v i ngư i không ph i là cán b , công ch c tham gia thi tuy n Ch p hành viên và trư ng h p công ch c t các cơ quan thi hành án dân s t nh này tham gia thi tuy n vào ng ch Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s t nh khác. i u 18. H sơ ngh tham d thi tuy n Ch p hành viên 1. ơn tham d thi tuy n c a ngư i d thi 2. Sơ y u lý l ch theo m u do B N i v ban hành, có dán nh (4 x 6cm), có xác nh n c a cơ quan qu n lý cán b ; i v i ngư i ư c ngh b nhi m Ch p hành viên c a Phòng Thi hành án c p quân khu thì sơ y u lý l ch th c hi n theo m u do B Qu c phòng quy nh. 3. B n kê khai tài s n. 4. B n sao các văn b ng, ch ng ch . 5. B n nh n xét, ánh giá c a Th trư ng cơ quan, ơn v , t ch c c a ngư i ư c ngh tham d thi tuy n Ch p hành viên v quá trình công tác, năng l c chuyên môn nghi p v , phNm ch t chính tr và o c, l i s ng c a ngư i ó. 6. Văn b n ngh c a C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ( i v i cơ quan thi hành án dân s a phương) ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng ( i v i Phòng Thi hành án c p quân khu). i u 19. Ti p nh n và ki m tra h sơ thi tuy n Ch p hành viên 1. T ng c c Thi hành án dân s ti p nh n và xét h sơ d thi; thông báo danh sách nh ng ngư i i u ki n và tiêu chuNn d thi i v i vi c thi tuy n Ch p hành viên c a các cơ quan thi hành án dân s a phương.
 13. 2. C c Thi hành án B Qu c phòng ti p nh n và xét h sơ d thi; thông báo danh sách nh ng ngư i i u ki n và tiêu chuNn d thi i v i vi c thi tuy n Ch p hành viên c a Phòng Thi hành án c p quân khu. i u 20. Thành l p H i ng thi tuy n Ch p hành viên 1. B trư ng B Tư pháp quy t nh thành l p H i ng thi tuy n Ch p hành viên. 2. H i ng thi tuy n Ch p hành viên g m có: a) H i ng thi tuy n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương; Danh sách ngư i tham gia H i ng thi tuy n Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương do B trư ng B Tư pháp c theo ngh c a T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ; b) H i ng thi tuy n Ch p hành viên Phòng Thi hành án c p quân khu; Danh sách ngư i tham gia H i ng thi tuy n Ch p hành viên Phòng Thi hành án c p quân khu do B trư ng B Qu c phòng c theo ngh c a C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng. i u 21. nhi m v , quy n h n c a H i ng thi tuy n Ch p hành viên H i ng thi tuy n Ch p hành viên giúp B trư ng B Tư pháp t ch c thi tuy n Ch p hành viên và có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Thông báo k ho ch thi tuy n vào ng ch Ch p hành viên; th l , quy ch thi; môn thi, hình th c thi, th i gian thi, a i m thi. 2. T ch c vi c ra thi; thành l p Ban coi thi, Ban ch m thi. 3. Ch o và t ch c thi; báo cáo k t qu thi lên cơ quan có thNm quy n xem xét và ra quy t nh công nh n k t qu kỳ thi. 4. Gi i quy t khi u n i, t cáo c a ngư i d thi. i u 22. B nhi m Ch p hành viên Căn c k t qu kỳ thi, H i ng thi tuy n Ch p hành viên g i k t qu kỳ thi v T ng c c Thi hành án dân s t ng h p báo cáo B trư ng B Tư pháp xem xét, quy t nh b nhi m Ch p hành viên theo quy nh. i u 23. Trình t , th t c mi n nhi m Ch p hành viên 1. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh chuNn b h sơ ngh mi n nhi m Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương; C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng chuNn b h sơ ngh mi n nhi m Ch p hành viên Phòng Thi hành án c p quân khu.
 14. 2. H sơ ngh mi n nhi m Ch p hành viên g m có: a) ơn xin mi n nhi m Ch p hành viên (n u có), trong ó nêu rõ lý do c a vi c xin mi n nhi m Ch p hành viên; b) Các tài li u ch ng minh lý do xin mi n nhi m Ch p hành viên: gi y ch ng nh n s c kh e do b nh vi n a khoa huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên c p (còn trong th i h n 6 tháng), gi y ch ng nh n hoàn c nh gia ình khó khăn ho c các gi y t phù h p khác (n u có); c) Văn b n ngh mi n nhi m Ch p hành viên c a C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh i v i Ch p hành viên cơ quan thi hành án dân s a phương ho c C c trư ng C c Thi hành án thu c B Qu c phòng i v i Ch p hành viên Phòng Thi hành án c p quân khu. i u 24. Cách ch c ch c danh Ch p hành viên Ch p hành viên có th b cách ch c ch c danh Ch p hành viên khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây: 1. Vi ph m quy nh c a pháp lu t trong quá trình t ch c thi hành án chưa n m c b bu c thôi vi c ho c truy c u trách nhi m hình s nhưng xét th y c n ph i áp d ng hình th c k lu t cách ch c ch c danh Ch p hành viên. 2. Vi ph m nghiêm tr ng quy nh t i i u 21 Lu t Thi hành án dân s mà xét th y c n thi t ph i áp d ng hình th c k lu t cách ch c ch c danh Ch p hành viên. Trình t , th t c xét ngh B trư ng B Tư pháp quy t nh cách ch c ch c danh Ch p hành viên th c hi n theo quy nh hi n hành v k lu t i v i cán b , công ch c. i u 25. i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p hành viên 1. B trư ng B Tư pháp quy t nh i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p hành viên hi n ang gi các ch c v C c trư ng, Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh t t nh này n t nh khác. 2. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy t nh i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p hành viên các cơ quan thi hành án dân s a phương t t nh này n t nh khác. 3. B trư ng B Qu c phòng quy nh vi c i u ng, luân chuy n, bi t phái Ch p hành viên, Th trư ng cơ quan thi hành án quân i t Phòng Thi hành án quân khu này n Phòng Thi hành án quân khu khác. M C 2. NHI M V , QUY N H N, TRÁCH NHI M, B NHI M, I U NG, LUÂN CHUY N, BI T PHÁI TH M TRA VIÊN THI HÀNH ÁN i u 26. Th m tra viên thi hành án
 15. 1. ThNm tra viên thi hành án là công ch c, có nhi m v giúp Th trư ng cơ quan qu n lý thi hành án dân s , cơ quan thi hành án dân s và cơ quan thi hành án trong quân i th c hi n nhi m v thNm tra thi hành án và các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t và ư c B trư ng B Tư pháp b nhi m ThNm tra viên thi hành án, ThNm tra viên chính thi hành án và ThNm tra viên cao c p thi hành án. 2. ThNm tra viên thi hành án trong quân i là sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p trong Quân i nhân dân Vi t Nam. i u 27. Nhi m v , quy n h n c a Th m tra viên thi hành án 1. Th c hi n vi c thNm tra, ki m tra nh ng v vi c thi hành án ã và ang thi hành; thNm tra xác minh các v vi c có ơn thư khi u n i theo s ch o c a Th trư ng cơ quan qu n lý thi hành án dân s và cơ quan thi hành án dân s . Trong trư ng h p thNm tra, ki m tra mà phát hi n có sai sót ph i tham mưu cho c p có thNm quy n t m d ng vi c th c hi n quy t nh sai sót ó kh c ph c, s a ch a và ch u trách nhi m v nh ng ki n ngh c a mình. 2. L p k ho ch, t ch c th c hi n ho c ph i h p v i các cơ quan, ơn v có liên quan xác minh, ki m tra và xu t bi n pháp gi i quy t theo nhi m v ư c phân công. 3. Tham mưu cho Th trư ng cơ quan tr l i kháng ngh , ki n ngh c a Vi n Ki m sát nhân dân theo thNm quy n. 4. Th c hi n các nhi m v khác do Th trư ng cơ quan giao. i u 28. Trách nhi m c a Th m tra viên thi hành án 1. ThNm tra viên thi hành án ph i gương m u trong vi c ch p hành pháp lu t, không ng ng ph n u, rèn luy n, gi v ng tiêu chuNn ThNm tra viên thi hành án. 2. Khi ti n hành thNm tra, ki m tra, ThNm tra viên thi hành án ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t, ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c Th trư ng cơ quan v vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 3. ThNm tra viên thi hành án không ư c làm nh ng vi c sau ây: a) Vi c mà pháp lu t v cán b , công ch c và pháp lu t liên quan khác quy nh không ư c làm; b) Thông ng v i i tư ng thNm tra và nh ng ngư i có liên quan trong vi c thNm tra, ki m tra; c) ThNm tra, ki m tra khi không có quy t nh phân công c a ngư i có thNm quy n; d) Can thi p trái pháp lu t vào vi c thNm tra, ki m tra ho c l i d ng nh hư ng c a mình tác ng n ngư i có trách nhi m khi có ngư i ó th c hi n nhi m v thNm tra, ki m tra;
 16. ) L i d ng ch c v , quy n h n thNm tra, ki m tra th c hi n hành vi trái pháp lu t; sách nhi u, gây khó khăn, phi n hà cho i tư ng ki m tra, thNm tra; bao che cho i tư ng thNm tra, ki m tra và nh ng ngư i liên quan; e) Ti t l , cung c p thông tin, tài li u thNm tra, ki m tra cho nh ng ngư i không có trách nhi m khi chưa có k t lu n. 4. ThNm tra viên thi hành án không ư c tham gia thNm tra, ki m tra trong trư ng h p liên quan tr c ti p n quy n l i, nghĩa v c a nh ng ngư i sau ây: a) V , ch ng, con , con nuôi; b) Cha , m , cha nuôi, m nuôi, ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i, bác, chú, c u, cô, dì và anh, ch , em ru t c a ThNm tra viên thi hành án, c a v ho c ch ng c a ThNm tra viên thi hành án; c) Cháu ru t mà ThNm tra viên thi hành án là ông, bà, bác, chú, c u, cô, dì. i u 29. B nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch Th m tra viên thi hành án 1. Vi c b nhi m, nâng ng ch, chuy n ng ch ThNm tra viên thi hành án th c hi n theo quy nh c a Lu t Thi hành án dân s và quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c. 2. B Tư pháp t ch c thi nâng ng ch t ThNm tra viên thi hành án lên ng ch ThNm tra viên chính thi hành án; ph i h p v i B N i v t ch c thi nâng ng ch t ThNm tra viên chính thi hành án lên ng ch ThNm tra viên cao c p thi hành án. N i dung và hình th c thi nâng ng ch ThNm tra viên thi hành án B trư ng B Tư pháp quy nh. 3. B Qu c phòng t ch c H i ng xét, duy t, ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m ThNm tra viên thi hành án trong quân i. 4. Hàng năm, cơ quan có thNm quy n qu n lý công ch c căn c vào cơ c u ng ch công ch c, xây d ng k ho ch, ch tiêu thi nâng ng ch g i B Tư pháp quy t nh k ho ch, ch tiêu và t ch c thi theo quy nh. i u 30. i u ng, luân chuy n, bi t phái Th m tra viên thi hành án 1. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy t nh i u ng, luân chuy n, bi t phái ThNm tra viên thi hành án các cơ quan thi hành án dân s a phương t t nh này n t nh khác. 2. B trư ng B Qu c phòng quy nh vi c i u ng, luân chuy n, bi t phái ThNm tra viên thi hành án trong quân i. M C 3. TIÊU CHU N, TRÌNH T , TH T C B NHI M, B NHI M L I, MI N NHI M, T CH C, CÁCH CH C TH TRƯ NG, PHÓ TH TRƯ NG CƠ QUAN THI HÀNH ÁN
 17. i u 31. Tiêu chu n Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s 1. Chi C c trư ng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s ph i có các tiêu chuNn sau ây: a) Là Ch p hành viên sơ c p tr lên; b) Có phNm ch t chính tr , o c, l i s ng trong s ch, ý th c t ch c k lu t, tinh th n trách nhi m trong công tác; c) Có kinh nghi m th c ti n v thi hành án dân s ; d) Có năng l c i u hành và t ch c th c hi n các nhi m v c a Chi c c Thi hành án dân s . 2. C c trư ng, Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ph i có các tiêu chuNn sau ây: a) Là Ch p hành viên trung c p tr lên; b) Có phNm ch t chính tr , o c, l i s ng trong s ch, ý th c t ch c k lu t, tinh th n trách nhi m trong công tác. c) Có kinh nghi m th c ti n v thi hành án dân s ; d) Có năng l c i u hành và t ch c th c hi n các nhi m v c a C c Thi hành án dân s t nh. 3. Tiêu chuNn Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu do B trư ng B Qu c phòng quy nh. i u 32. Trình t , th t c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s 1. Vi c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s a phương th c hi n theo quy nh c a Lu t Thi hành án dân s , quy nh c a pháp lu t hi n hành v b nhi m, b nhi m l i, t ch c, mi n nhi m cán b , công ch c lãnh o và các quy nh sau ây: a) T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ch trì, ph i h p v i cơ quan có thNm quy n v qu n lý cán b c p t nh th c hi n quy trình, hoàn t t h sơ trình B trư ng B Tư pháp quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh; b) C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh ch trì, ph i h p v i cơ quan chuyên môn có thNm quy n v qu n lý cán b c p t nh th c hi n quy trình, hoàn t t h sơ ngh B trư ng B Tư pháp b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh;
 18. c) ThNm quy n b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Chi c c trư ng, Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n do B trư ng B Tư pháp quy nh. 2. H sơ b nhi m, b nhi m l i ch c v Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s a phương g m có: a) Sơ y u lý l ch (theo m u c a B N i v ); b) B n t ki m i m (theo m u c a B Tư pháp); c) B n kê khai tài s n, thu nh p; d) B n sao các văn b ng, ch ng ch ; ) Biên b n và k t qu l y phi u tín nhi m c a công ch c; e) Ý ki n b ng văn b n c a Ch t ch y ban nhân dân ho c c a cơ quan có thNm quy n cùng c p; g) Gi y khám s c kh e do b nh vi n a khoa huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh tr lên c p (còn trong th i h n 6 tháng); h) B n nh n xét ánh giá năng l c chuyên môn, nghi p v , phNm ch t chính tr , o c l i s ng c a Th trư ng ơn v i v i ngư i ư c ngh b nhi m ch c v ; i) Văn b n ngh b nhi m c a Th trư ng cơ quan thi hành án dân s a phương i v i trư ng h p ngh b nhi m Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s a phương; k) T trình c a T ng c c trư ng T ng c c Thi hành án dân s i v i vi c ngh b nhi m C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh; T trình c a C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh i v i vi c ngh b nhi m Phó C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh và Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n; t trình c a Chi c c trư ng i v i vi c ngh b nhi m Phó Chi c c trư ng Chi c c Thi hành án dân s huy n; l) Tài li u khác liên quan (n u có). 3. H sơ cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s th c hi n theo quy nh v k lu t cán b , công ch c. 4. Vi c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu do B trư ng B Qu c phòng quy t nh theo ngh c a C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng. B trư ng B Qu c phòng quy nh c th th t c b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, cho t ch c, cách ch c Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án c p quân khu.
 19. 5. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s giúp B trư ng B Tư pháp ph i h p v i cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b c p t nh trong công tác quy ho ch, ào t o, b i dư ng, luân chuy n, b trí, i u ng, b nhi m, khen thư ng, k lu t và chính sách i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s t nh. C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh giúp T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s ph i h p v i cơ quan có thNm quy n qu n lý cán b c p huy n trong công tác quy ho ch, ào t o, b i dư ng, luân chuy n, b trí, i u ng, b nhi m, khen thư ng, k lu t và chính sách i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s huy n. i u 33. Th i h n gi ch c v Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s ư c b nhi m có th i h n. Th i h n c th v b nhi m, b nhi m l i i v i Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3. TH , CÔNG C H TR , TRANG PH C, PHÙ HI U, C P HI U VÀ CH I V I CH P HÀNH VIÊN, TH M TRA VIÊN, CÔNG CH C LÀM CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN S i u 34. Th Ch p hành viên, Th m tra viên thi hành án 1. Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án ư c c p th s d ng trong khi thi hành nhi m v ; khi thay i ch c v ho c ch c danh ư c i th khác phù h p v i ch c v , ch c danh m i; khi thôi gi ch c v ph i tr l i th ; n u Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án làm m t th ph i báo cáo ngay cho cơ quan công an g n nh t và cơ quan thi hành án nơi ngư i ó công tác bi t. 2. Th Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án do B Tư pháp c p. 3. M u th , vi c c p phát, thay i và thu h i th Ch p hành viên, ThNm tra viên thi hành án do B trư ng B Tư pháp quy nh. i u 35. i tư ng và lo i công c h tr ư c trang b , s d ng trong thi hành án dân s 1. C c Thi hành án dân s t nh, Chi c c Thi hành án dân s huy n, Phòng Thi hành án c p quân khu ư c trang b công c h tr c p cho Ch p hành viên s d ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các lo i công c h tr ư c trang b , s d ng trong thi hành án dân s g m có: a) Các lo i roi cao su, roi i n, g y i n, găng tay i n; b) Súng b n hơi cay, gây mê;
 20. c) Bình x t hơi cay, gây mê; d) Súng b n n nh a, n cao su; ) Các lo i công c h tr khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Nguyên t c s d ng công c h tr thi hành án a) Ch ư c s d ng công c h tr thi hành án ã ăng ký và có gi y phép s d ng do cơ quan Công an, Quân i có thNm quy n c p; b) Khi mang công c h tr theo ngư i ho c khi s d ng công c h tr ph i có Gi y phép s d ng. N u m t gi y phép s d ng ph i báo ngay cho cơ quan Công an nơi g n nh t và cơ quan ã c p Gi y phép s d ng. c) Ch ư c s d ng công c h tr thi hành án khi làm nhi m v phòng v do b t n công, e d a tính m ng, s c kh e c a Ch p hành viên, cán b thi hành án ho c ngư i khác tham gia vào vi c thi hành án; d) Vi c s d ng công c h tr thi hành án ph i b o m an toàn, úng m c ích, úng quy trình k thu t. 4. Nghiêm c m mang công c h tr thi hành án v nhà riêng ho c mang theo ngư i khi không làm nhi m v , s d ng công c h tr thi hành án không úng m c ích. 5. Không ư c t ý mua, bán, trao i, cho thuê, cho mư n, i u chuy n, bi u, t ng ho c cho ngư i không có thNm quy n s d ng công c h tr thi hành án. i u 36. L p k ho ch và trang b công c h tr thi hành án 1. Căn c quy nh t i kho n 2 i u 35 Ngh nh này, hàng năm, C c trư ng C c Thi hành án dân s t nh l p k ho ch trang b công c h tr cho cơ quan thi hành án dân s a phương thu c quy n qu n lý trình T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s xem xét, quy t nh. i v i Phòng Thi hành án c p quân khu, do C c Thi hành án B Qu c phòng báo cáo B trư ng B Qu c phòng xem xét, quy t nh. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s quy t nh s lư ng, ch ng lo i công c h tr trang b cho cơ quan thi hành án dân s trong ph m vi toàn qu c; B Qu c phòng quy t nh s lư ng, ch ng lo i công c h tr trang b cho Phòng Thi hành án c p quân khu. Cơ quan có thNm quy n thu c T ng c c C nh sát B Công an c p Gi y phép mang công c h tr theo ngh c a T ng c c Thi hành án dân s ( i v i cơ quan thi hành án dân s a phương), cơ quan có thNm quy n trong quân i c p Gi y phép mang công c h tr theo ngh c a C c Thi hành án B Qu c phòng ( i v i Phòng Thi hành án c p quân khu). 2. T ng C c trư ng T ng c c Thi hành án dân s giao công c h tr cho các cơ quan thi hành án dân s a phương; C c trư ng C c Thi hành án B Qu c phòng giao công c h tr cho Phòng Thi hành án c p quân khu.
Đồng bộ tài khoản