Nghị định 74-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
153
lượt xem
7
download

Nghị định 74-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 74-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 74-CP của Chính phủ

 1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A   H Ý N H   H ñ  S è  74­C P  N G µ Y  25­10­1993  U Y  ® Þ N H  C HI TI Õ T  T HI  C P Q H µ N H  L U Ë T   H U Õ  S ö  D ô N G  ® Ê T   « N G  N G H I Ö P   T N CHÝNH   PHñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ ngµy  th¸ng9  30    n¨m 1992; C¨n  LuËt ThuÕ   dông  cø    sö  ®Êt n«ng nghiÖp  îc Quèc    ®   héikho¸ IX      níc Céng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     th«ng  qua  ngµy  th¸ng7  10    n¨m 1993; Theo    ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    NGHÞ   ®ÞNH: CH ¬NG   I PH¹M   ¸P  VI  DôNG   THUÕ   DôNG   Sö  ®ÊT   N«NG   NGHIÖP §iÒu      1. Tæ chøc,c¸ nh©n  dông      sö  ®Êt  vµo s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp cã  nghÜa  nép  vô  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp    (gäichung    nép  lµ hé  thuÕ)  gåm: 1.C¸c  gia®×nh    hé    n«ng  d©n, hé     tnh©n  c¸nh©n; vµ    2. C¸c  chøc,c¸ nh©n  dông    tæ      sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  thuéc quü    ®Êt  dµnh  cho  nhu  cÇu c«ng  Ých cña  x∙; 3. C¸c  doanh nghiÖp n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp, thuû    s¶n bao gåm   n«ng  êng, l©m   êng, xÝ  tr   tr   nghiÖp, tr¹m  i c¸c    tr¹ vµ    doanh nghiÖp  kh¸c,c¬    quan Nhµ   níc,®¬n  sù  vÞ  nghiÖp,®¬n  lùcl   trang,tæ    vÞ   îng vò    chøc      x∙héivµ  c¸c®¬n  kh¸csö    vÞ    dông ®Êt vµo  s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp  nu«i vµ    trångthuû s¶n.       §iÒu      2. §Êt chÞu  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  gåm: 1.§Êt trång trät           ®Êt  lµ trång c©y    hµng  n¨m, ®Êt    trång c©y  n¨m, ®Êt    l©u    trångcá.   §Êt trång c©y      hµng n¨m    lµ®Êt  trång c¸c lo¹      i c©y  thêigian sinh tr cã        ëng  (tõ khitrång      ®Õn     khithu  ho¹ch) kh«ng    qu¸  365  ngµy  lóa,ng«, rau,l¹c.  nh        . . hoÆc   c©y trång mét    lÇn cho    thu ho¹ch mét    vµin¨m  nhng  kh«ng    tr¶iqua    thêi kú x©y  dùng  b¶n  mÝa,  c¬  nh  chuèi,        cãi,gai, døa  s¶, (th¬m).. §Êt trång c©y      l©u  n¨m    lµ®Êt trång c¸c lo¹ c©y  chu  sinh tr     i   cã  kú    ëng    trªn 365 ngµy,trång mét  nhng      lÇn  cho    thu ho¹ch trong nhiÒu      n¨m  ph¶itr¶i vµ      qua  mét    x©y  thêikú  dùng  b¶n    c¬  míicho  ho¹ch  cao      phª,cam,  thu  nh  su, chÌ,cµ    quýt,  nh∙n,cä,dõa..     . §Êt trång cá      lµ ®Êt  cã  ®∙  chñ  dông  sö  vµo viÖc trång cá      ®Ó ch¨n nu«i   giasóc.  
 2. 2 2. §Êt cã  Æt         m nícnu«itrång thuû      s¶n    lµ®Êt  cã  ®∙  chñ  dông  sö  chuyªn  nu«itrång thuû      s¶n hoÆc  võa nu«itrång thuû      s¶n  võa trång trät nhng  c¬    ,   vÒ  b¶n kh«ng  dông  sö  vµo    c¸cmôc ®Ých  kh¸c. 3. §Êt    trång lµ ®Êt  ® îc trång rõng  ®∙      ®∙      vµ  giao cho  chøc, c¸ nh©n  tæ      qu¶n    lý,ch¨m  sãc  khaith¸c, vµ     kh«ng  bao gåm  ®Êt      ®åi nóiträc. Trong  êng  tr hîp kh«ng  dông  sö  ®Êt thuéc diÖn chÞu thuÕ  theo quy  ®Þnh  i t¹ ®iÒu  nµy chñ  dông  sö  ®Êt vÉn ph¶inép    thuÕ theo quy ®Þnh  cña  LuËt ThuÕ   dông    sö  ®Êt n«ng  nghiÖp. §iÒu 3. Nh÷ng  i®Êt  lo¹  kh«ng chÞu thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  bao  gåm: 1.§Êt rõng        tùnhiªn; 2.§Êt ®ång  tùnhiªncha      cá      giao cho  chøc,c¸nh©n    tæ      nµo  dông; sö  3.§Êt ®Ó         ë,®Êt  x©y  dùng  c«ng  tr×nh thuéc diÖn      chÞu  thuÕ  nhµ  ®Êt; 4.§Êt lµm      giao th«ng,thuû lîdïng chung         i   cho  c¸nh ®ång;   5. §Êt    chuyªn dïng    theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  62  LuËt ®Êt    ®ai    lµ ®Êt  ® îc x¸c ®Þnh  dông      sö  vµo  môc ®Ých kh«ng  ph¶ilµ s¶n      xuÊt n«ng    nghiÖp,  l©m  nghiÖp  lµm  vµ  nhµ ë; 6. §Êt do      ChÝnh  phñ,Uû    ban  nh©n d©n    c¸ccÊp thùc hiÖn    viÖc  cho    c¸c tæ chøc,hé      gia ®×nh, c¸ nh©n      thuªtheo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  29  LuËt ®Êt    ®ai. §iÒu 4.  C¸c  nghiÖp  vèn  xÝ  cã  ®Çu      t níc ngoµi vµ      c¸c Bªn    níc ngoµi  hîp t¸ckinh doanh    së          trªnc¬  hîp ®ång  sö  cã  dông  ®Êt n«ng nghiÖp,c¸c Bªn      ViÖt Nam   îc phÐp    ®   dïng quyÒn  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp  a  ® vµo gãp  vèn  kh«ng  ph¶inép    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  nhng ph¶itr¶tiÒn      thuª®Êt    theo  quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    79  ®Þnh  18­   sè  CP ngµy  4­16­ 1993  cña ChÝnh  phñ.   CH ¬NG   II C¨N  TÝNH   Cø  THUÕ   BIÓU  Vµ  THUÕ   §iÒu 5. c¨n  tÝnh  cø  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp    lµ diÖn tÝch,   h¹ng ®Êt  ®Þnh  vµ  suÊt thuÕ    tÝnh b»ng kil«gam thãc trªnmét      ®¬n  diÖn  vÞ  tÝch  cña tõng h¹ng    ®Êt.   §iÒu    6. DiÖn  tÝch  thuÕ  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  1. DiÖn    tÝch  tÝnh  thuÕ cña tõng  nép  hé  thuÕ    lµdiÖn  tÝch ®Êt thùc tÕ    sö  dông  îc ghi trong    ®     sæ ®Þa  chÝnh  Nhµ    níc hoÆc  kÕt qu¶    ®o ®¹c  gÇn  nhÊt ® îcc¬      quan  qu¶n    lýruéng  ®Êt  thÈm  cã  quyÒn    x¸cnhËn  theo quy    ®Þnh  t¹  i§iÒu  cña  14  LuËt ®Êt    ®ai.Trêng  ®Þa     hîp  ph¬ng  cha lËp    sæ ®Þa  chÝnh  vµ  liÖu ®o  sè    ®¹c  cha chÝnh    x¸c,cha  x¸cnhËn  cã    cña  quan  c¬  qu¶n    lýruéng 
 3. 3 ®Êt  thÈm   cã  quyÒn, th× diÖn tÝch tÝnh thuÕ    lµ diÖn tÝch ®Êt    ghi trong tê     khaicña  nép    hé  thuÕ. Trong  êng    Æc   tr hîp ® biÖtë    nh÷ng    n¬icha lµm kÞp  viÖc giao ®Êt    theo  NghÞ  ®Þnh  64­   sè  CP ngµy  9­ 27­ 1993  cña ChÝnh  phñ, hîp        t¸cx∙,tËp  ®oµn  s¶n xuÊt thùc hiÖn      giao kho¸n cho    gia ®×nh      c¸c hé    n«ng  d©n  hé    vµ  c¸ nh©n  diÖn tÝch tÝnh  thuÕ  cña  mçi  do  tù kª  hé  hé    khai vµ  x¸c nhËn    cã    cña ngêi  ®øng  ®Çu         hîp t¸cx∙hoÆc   ®oµn  tËp  s¶n  xuÊtn«ng    nghiÖp. 2. DiÖn    tÝch  tÝnh  thuÕ cña tõng thöa ruéng    lµdiÖn tÝch thùc sö    dông,   ® îcgiao cho      tõng  nép  hé  thuÕ        phïhîp víidiÖn tÝch    ghitrong sæ     ®Þa  chÝnh  hoÆc   trongtêkhaicña        chñ hé. 3. C¬    quan  qu¶n    lý®Êt      ®ai c¸c cÊp trong ph¹m      viquyÒn  quy  h¹n  ®Þnh  t¹  i§iÒu  cña  14  LuËt §Êt ®ai,cã    tr¸chnhiÖm     phèi hîp    quan    víic¬  thuÕ    x¸c ®Þnh  diÖn tÝch  tÝnh thuÕ trong ®Þa    ph¬ng m×nh. §iÒu 7. ViÖc ph©n h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  i t¹  NghÞ ®Þnh  73­   sè  CP ngµy  10­ 25­ 1993  cña ChÝnh  phñ. §iÒu  8. §Þnh suÊt thuÕ mét n¨m tÝnh b»ng kil«gam thãc    trªn mét  hÐcta cña    tõng h¹ng    ®Êt  sau: nh  1. §èi víi®Êt        trång c©y    hµng n¨m  ®Êt  m Æt     vµ  cã  níc nu«i trång    thuû  s¶n: H¹ng  ®Êt    §Þnh     suÊtthuÕ   1  550 2  460 3  370 4  280 5  180 6  50  2.§èivíi       ®Êt  trångc©y  n¨m:   l©u  H¹ng  ®Êt    §Þnh     suÊtthuÕ    1  650  2  550 3  400 4  200  5  80        
 4. 4 3. §èi víic©y  qu¶        ¨n  l©u n¨m trång trªn®Êt      trång c©y    hµng n¨m chÞu  møc  thuÕ  sau: nh  ­ B»ng    1,3 lÇn thuÕ  dông  sö  ®Êt trång c©y    hµng n¨m cïng h¹ng,nÕu    thuéc ®Êt    h¹ng    1,h¹ng  vµ  2  h¹ng  3; ­ B»ng    thuÕ ®Êt  trång c©y    hµng n¨m cïng h¹ng,nÕu      thuéc ®Êt    h¹ng    4, h¹ng  vµ  5  h¹ng  6. 4. §èi víi®Êt        trång    i c¸c lo¹ c©y l©u n¨m thu ho¹ch mét lÇn chÞu møc  thuÕ  b»ng        4% gi¸trÞs¶n îng khaith¸c. l     CH ¬NG   I II Kª  KHAI,TÝNH     THUÕ   LËP    Vµ  Sæ THUÕ §iÒu 9.    Sæ thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  îc lËp  ®   mét lÇn    ®Ó sö  dông nhiÒu n¨m, nÕu  c¨n  tÝnh  cø  thuÕ  thay  cã  ®æi  th×    sæ thuÕ ph¶i ® îc     ®iÒu chØnh    l¹chËm   i nhÊt vµo    th¸ng3    hµng  n¨m. Sæ     thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  îclËp theo ®¬n  hµnh  ®       vÞ  chÝnh,cô    thÓ  sau: nh  1. Hé    nép  thuÕ chØ  dông  sö  ®Êt trong mét      x∙,phêng, thÞ    trÊn th×      lËp sæ   thuÕ      t¹ x∙, i phêng,thÞ    trÊn. 2. Hé     nép  thuÕ  sö  cã  dông  ®Êt  nhiÒu    ë  x∙,phêng, thÞ    trÊn trong mét      huyÖn, quËn, thÞ        x∙,thµnh  phè thuéc tØnh          th× lËp sæ thuÕ  i t¹ huyÖn, quËn,       thÞ    x∙,thµnh  phè  ®ã. NÕu   nép  hé  thuÕ  sö  cã  dông  ®Êt  nhiÒu  ë  huyÖn,  quËn, thÞ      x∙,thµnh  phè thuéc mét    tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng,th×     lËp    sæ thuÕ  huyÖn,  ë  quËn, thÞ  . n¬i hé    x∙.     nép  . thuÕ  ®ãng    chÝnh. trô së    NÕu   nép  hé  thuÕ  sö  cã  dông  ®Êt  nhiÒu  ë  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng, th×    ®Êt  thuéc huyÖn, quËn, thÞ      x∙ nµo, lËp      sæ thuÕ  i t¹ huyÖn,  quËn,  thÞ    x∙®ã. 3. ChËm     nhÊt ®Õn     ngµy  th¸ng 11  30    n¨m  1993, tÊtc¶    chøc, c¸     c¸c tæ      nh©n ®ang  dông  sö  ®Êt vµo s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp ®Òu  ph¶ilËp tê khaigöi           ®Õn   ban  Uû  nh©n d©n    (c¬ quan thuÕ),n¬icã      ®Êt  lËp    vµ  sæ thuÕ  theo  quy  ®Þnh      t¹ c¸ckho¶n    ®iÒu  i 1,2  nµy. Khi cã  thay    sù  ®æi    sö  vÒ hé  dông  ®Êt hoÆc  thay  æi    ® vÒ diÖn tÝch  tÝnh thuÕ, hé    nép  thuÕ ph¶ikª khaivµ          göi®Õn   ban  Uû  nh©n  d©n    (c¬ quan  thuÕ) n¬ilËp sæ         thuÕ.Hµng   n¨m, nÕu      qu¸ ngµy  th¸ng1    31    mµ kh«ng    kª khai   th×  quan  c¬  thuÕ  îc quyÒn  ®Þnh  thuÕ  ®   Ên  sè  ph¶i nép    sau    ý  khicã  kiÕn  b»ng    v¨n b¶n cña  ban  Uû  nh©n d©n  cïng cÊp  diÖn    vÒ  tÝch  h¹ng  vµ  ®Êt tÝnh  thuÕ. 4. Ngêi®øng        tªntrong sæ     thuÕ    lµchñ  gia ®×nh  hé    n«ng  d©n, chñ  t   hé   nh©n, c¸nh©n      hoÆc   ngêi®øng    ®Çu   chøc  sö  tæ  cã  dông  ®Êt  n«ng nghiÖp. §iÒu    Tµi chÝnh  10. Bé    híng dÉn  thÓ  viÖc      cô  vÒ  lËp,duyÖt  ®iÒu  vµ  chØnh,bæ     sung    sæ thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp.
 5. 5 CH ¬NG  IV THU   THUÕ   NéP   Vµ  THUÕ §iÒu 11.  N¨m  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp tÝnh theo n¨m d¬ng  lÞch tõngµy  th¸ng1      1    ®Õn  ngµy  th¸ng12. 31    ThuÕ  tÝnh  n¨m  c¶  nhng thu mçi n¨m    ®Õn   lÇn  tõ 1  2  tuú theo  thu  vô  ho¹ch chÝnh    cña tõng lo¹ c©y    i   trångë    tõng ®Þa    ph¬ng. Hé  nép thuÕ  thÓ  cã  nép thuÕ  íc khi®Õn     tr     thêih¹n thu thuÕ  ë  vµ  lÇn  thu thuÕ    ®Çu     thÓ  tiªncã  nép  hÕt  thuÕ  sè  ph¶inép  n¨m.   c¶  Theo    ®Ò nghÞ cña Côc  ëng  tr Côc ThuÕ, Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  quy  ®Þnh    thêigian b¾t    ®Çu,    thêigian  kÕt  thóc vô      thu thuÕ  c«ng  cho  vµ  bè  toµn d©n biÕt. Trong  êng    Æc   tr hîp ® biÖt ë    nh÷ng        n¬i mµ sæ thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp n¨m  1994  cha lËp xong  bíc vµo  thu  ®∙    vô  thuÕ  ®Çu  tiªn,Bé       Tµi chÝnh híng dÉn viÖc t¹m    thu,cuèin¨m    1994  ph¶ithanh    quyÕt    to¸ntheo    sæ thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp. §iÒu      12. Sæ thuÕ      ®Ó   th«ng  thuÕ  thu,nép  lµc¨n cø  lµm  b¸o  vµ    thuÕ.  ThuÕ   dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp tÝnh  b»ng thãc,thu    b»ng tiÒn;riªng ®Êt      trång c©y l©u  n¨m  thu ho¹ch mét lÇn thuÕ tÝnh theo s¶n îng  l khai th¸c vµ      theo gi¸b¸n thùc tÕ.         1. Gi¸ thãc      thu thuÕ  Chñ  do  tÞch    Uû ban  nh©n d©n tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung  ¬ng quyÕt ®Þnh      s¸tgi¸thÞ  êng  kh«ng  îc thÊp  tr vµ  ®   h¬n  10%   víi     tr so    trÞthÞ  êng  gi¸ ®Þa ph¬ng. ë nh÷ng  tØnh,thµnh    phè,gi¸thãc gi÷a c¸cvïng cã  chªnh              sù  lÖch    línth×  gi¸thãc thu thuÕ  thÓ        cã  quy ®Þnh cho tõng huyÖn, quËn,thÞ        x∙. Gi¸ trÞ s¶n îng      l tÝnh  thuÕ  cña c©y  l©u n¨m  ho¹ch  thu  mét lÇn      (gç,tre, nøa, song, m©y...)tÝnh        theo    gi¸b¸n thùc  cña  tÕ  tõng  i lo¹ c©y. Trong  êng    tr hîp hé    nép  thuÕ    kª khaigi¸thÊp      h¬n  víi   so    thùc tÕ,th× tÝnh  gi¸       thuÕ theo    gi¸ do Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng  quy  ®Þnh. S¶n îng      l ®Ó x¸c ®Þnh      gi¸trÞ s¶n îng  l tÝnh  thuÕ cña    c¸c c©y l©u n¨m  thu ho¹ch mét  lµs¶n îng thu ho¹ch thùc tÕ.     lÇn    l         2.Hé    nép  thuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    trùctiÕp nép    tiÒn thuÕ    cho Kho    b¹c Nhµ  níctheo    th«ng  cña  quan  b¸o  c¬  thuÕ. Trong  êng      thuÕ    tr hîp c¸n bé  buéc ph¶i  trùctiÕp thu tiÒn thuÕ, th× 10              ngµy  mét lÇn  quan  c¬  thuÕ, c¸n bé      thuÕ  ph¶i  nép  hÕt  tiÒn thuÕ  thu ® îccho  sè    ®∙      Kho    b¹c Nhµ        níc.§èivíi tiÒn thuÕ    ­   thu ® îccã  l         sè îng lín, ph¶inép  th×   ngay  cho Kho    b¹c Nhµ    níc.NÕu     thuÕ    c¸n bé  gi÷ tiÒn ®∙        quy    thu qu¸ thêih¹n  ®Þnh    coilµhµnh    th× bÞ      vix©m     tiªu,chiÕm dông  tiÒn thuÕ.   3. Trong  êng  ® Æc     tr hîp  biÖt viÖc  thuÕ    thu  b»ng thãc do    Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  quy ®Þnh  chÞu  vµ  tr¸ch   nhiÖm  chøc    tæ  thu thuÕ.  
 6. 6 §iÒu 13. Bé      Tµi chÝnh híng dÉn viÖc lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ    hµng  n¨m. CH ¬NG   V GI¶M  THUÕ   MIÔN   Vµ  THUÕ §iÒu 14. 1. MiÔn    thuÕ  cho  ®Êt        ®åi nóiträcdïng  vµo s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp,®Êt    trång rõng    phßng  vµ  hé  rõng  Æc   ® dông. 2. MiÔn    thuÕ cho ®Êt trång c©y    l©u n¨m chuyÓn  sang trång l¹ míi vµ    i     ®Êt trång c©y    hµng n¨m chuyÓn  sang trång c©y    l©u n¨m, c©y  qu¶  ¨n  trong  thêigian x©y      dùng  b¶n  céng  c¬  vµ  thªm  n¨m      thu ho¹ch. 3  tõkhicã    3.§Êt khaihoang          lµ®Êt  cha bao    îcdïng vµo  giê®     s¶n  xuÊthoÆc   bÞ    ®∙  bá  hoang  nhÊt  n¨m  Ýt  5  tÝnh  ®Õn     thêi®iÓm  khaihoang  a    ® vµo  s¶n xuÊt,  nÕu  trång c©y    hµng n¨m  îc miÔn  ®   thuÕ  n¨m  5  (trång trªn®Êt      khaihoang    ë  miÒn    m   nói,®Ç lÇy  lÊn  vµ  biÓn  îc miÔn  ®   thuÕ  n¨m),nÕu  7    trång c©y    l©u  n¨m  îcmiÔn  ®   thuÕ trong thêigian x©y        dùng  b¶n  céng  c¬  vµ  thªm  n¨m  3  kÓ  tõ khib¾t      ®Çu   thu ho¹ch (trångtrªn®Êt  cã          khaihoang  miÒn    m     ë  nói,®Ç lÇy  vµ  biÓn  îccéng  lÊn  ®   th¬m  n¨m),nÕu  6    trång c¸c lo¹      i c©y  l©u n¨m    thu ho¹ch  mét  lÇn  kÓ      th×  tõ khib¾t  ®Çu   thu  cã  ho¹ch    míiph¶inép    thuÕ  b»ng      4% gi¸ trÞs¶n îng thu ho¹ch.   l     §Êt b∙ibåiven        s«ng,ven    biÓn,®Êt  m Æt       cã  nícnu«itrång thuû      s¶n  dïng  vµo  s¶n  xuÊt ® îcngay,®Êt  ®èt        do  n¬ng  ®Ó   rÉy  s¶n xuÊt sÏkh«ng  îccoilµ     ®       ®Êt khaihoang  kh«ng  îcmiÔn    vµ  ®   thuÕ. 4. §Êt khai hoang    b»ng nguån  vèn  cÊp ph¸t cña    Ng©n  s¸ch Nhµ     níc dïng vµo s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp,nÕu    trång c©y    hµng n¨m  miÒn    m   ë  nói,®Ç lÇy  lÊn  vµ  biÓn  îc miÔn  ®   thuÕ  n¨m,  c¸c n¬i kh¸c ® îc miÔn  3  ë          thuÕ  n¨m; 2    nÕu  trång c©y l©u  n¨m,    trång l¹ míi (trõc©y  kÓ c¶    i       lÊy    îc miÔn  gç) ®   thuÕ  trong thêigian      x©y  dùng  b¶n  céng  c¬  vµ  thªm  n¨m  miÒn    m     1  (ë  nói,®Ç lÇy vµ    lÊn biÓn  îccéng  ®   thªm  n¨m). 2  Trêng    hîp hÕt    miÔn  thêih¹n  thuÕ        nép  nãitrªnmµ hé  thuÕ cßn  khã  kh¨n  th×  îcxÐt gi¶m  ®     ®Õn  50%   thuÕ  sè  ph¶inép    trong thêigian tiÕp theo,nhng            toµn  thêigian  îc miÔn  gi¶m  bé    ®   vµ  thuÕ kh«ng qu¸    thêigian quy  ®Þnh  i t¹  kho¶n  ®iÒu  3  nµy. Thêigian x©y      dùng  b¶n  îcmiÔn  c¬  ®   thuÕ  cña tõng  i lo¹ c©y    l©u  n¨m  do  Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n d©n tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng quy ®Þnh  theo híng  dÉn cña  Tµi chÝnh. Néi  Bé      dung  híng dÉn,  Tµi chÝnh  Bé    tho¶  thuËn    L©m   víiBé  nghiÖp,Bé    n«ng  nghiÖp  C«ng  vµ  nghiÖp thùc phÈm.   §iÒu    15. ViÖc miÔn  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  cho  gia ®×nh  hé    dichuyÓn    ®Õn   vïng kinhtÕ    îcquy      míi®   ®Þnh  sau: nh  1. §Êt  îc giao    ®   ph¶i khai hoang        ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp  îc miÔn  ®   thuÕ  theo §iÒu  cña    14  NghÞ  ®Þnh  nµy  céng  vµ  thªm  n¨m; 2 
 7. 7 2. §Êt ® îcgiao lµ®Êt            ®ang s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp,nÕu    dïng vµo trång  c©y hµng  n¨m,  th× miÔn thuÕ  n¨m      3  kÓ tõ ngµy nhËn  ®Êt; nÕu     dïng vµo  trång c©y l©u  n¨m  îc miÔn  ®   thuÕ theo quy ®Þnh  i t¹ Kho¶n  §iÒu  cña  3  14  NghÞ  ®Þnh  nµy  céng  vµ  thªm  n¨m. 2  §iÒu 16. 1. ViÖc miÔn thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp cho  n«ng  hé  d©n  s¶n  xuÊt ë    vïng cao,miÒn        h¶i®¶o  c¸ché      nói,biªngií vµ    i vµ    n«ng  d©n thuéc d©n    téc thiÓu  mµ     sè  s¶n  xuÊt vµ      ®êi sèng  cßn nhiÒu khã kh¨n ® îcquy      ®Þnh cô  thÓ        êng    ®èi víi tr c¸c hîp sau: ­    Hé s¶n xuÊt  sên    ë  nói cao, h¶i ®¶o   ®Êt      xa  liÒn, ruéng    bËc thang  kh«ng  thÓ cµy  bõa  îcb»ng  ®   tr©u bß; ­ Hé    n«ng  d©n  thuéc d©n      técthiÓu  sèng      sè  trªnc¸csên    nóicao  vïng vµ    s©u, vïng xa        hÎo l¸nh; ­ Hé    n«ng d©n thuéc d©n      téc thiÓu  ë    sè  c¸c vïng kh¸c mµ         ®êi sèng  khã  kh¨n  gÆp     nh  tain¹n bÊt ngê, gia ®×nh  ¬ng      th b×nh, bÖnh    binh,liÖtsü, gia         ®×nh  c«ng    cã  víic¸ch m¹ng    ngoµidiÖn    theo quy ®Þnh  i   t¹  Kho¶n      c¸c 2, 3, 4  §iÒu nµy. 2. ViÖc    miÔn thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp cho  n«ng  hé  d©n    lµ ngêi  tµn tËt,       yÕu  giµ kh«ng    n¬in¬ng    îcquy  tùa ®   ®Þnh  thÓ        êng    cô  ®èi víi tr c¸c hîp sau: ­ Chñ  lµngêitrong ®é    hé        tuæilao ®éng      nhng  tµn tËtkh«ng  bÞ      cßn  kh¶  n¨ng    lao®éng. ­Ngêitµn tËtgiµyÕu            sèng  ®éc  th©n  kh«ng    n¬in¬ng  tùa. 3. MiÔn    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  cho  nép  hé  thuÕ  th cã  ¬ng  binh  h¹ng    2/4,bÖnh  1/4 vµ    binh h¹ng    2/3.   1/3 vµ  4. Hé      gia ®×nh    ® îc miÔn  liÖtsü    thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp    lµ hé  cã  ngêi® îchëng        trîcÊp sinhho¹tphÝ      nu«idìng theo quy        ®Þnh  hiÖn hµnh. 5. Gi¶m         tèi®a kh«ng  qu¸ 50%   thuÕ    sè  ghi thu cho  n«ng  hé  d©n s¶n  xuÊt ë    vïng  cao, miÒn        nói,h¶i®¶o,    i c¸c hé  biªn gií vµ    n«ng    d©n thuéc d©n  téc thiÓu  mµ     sè  s¶n  xuÊt vµ      ®êi sèng  cßn khã  kh¨n ngoµi®èi t        îng quy ®Þnh  t¹ Kho¶n  §iÒu    i 1  nµy. 6. Gi¶m        tèi®a kh«ng qu¸ 50%   thuÕ    cho  gia ®×nh  ¬ng  sè  ghi thu  hé    th binh,liÖtsü,bÖnh        binh ngoµi®èi t        îng quy  ®Þnh    t¹ Kho¶n  vµ  i 3  Kho¶n  §iÒu  4  nµy      mµ ®êi sèng  nhiÒu  cã  khã kh¨n. DiÖn  tÝch  îcxÐt gi¶m  ®     hoÆc  miÔn thuÕ cña mçi  theo  hé  quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu nµy    lµ diÖn tÝch thùc canh    t¸c,nhng kh«ng    vîtqu¸ h¹n møc  theo quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  cña  i 44  LuËt §Êt ®ai.     §iÒu  .Trêng    thiªntai, 17   hîp do     ®Þch    ho¹ lµm mïa mµng  thiÖth¹i  bÞ    , thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  îcgi¶m  ®   hoÆc  miÔn cho tõng  nép  hé  thuÕ  theo tõng vô      s¶n  xuÊtnh    sau: 1. ThiÖt h¹itõ 10%           ®Õn     díi20%, gi¶m thuÕ ¬ng  t øng theo møc  thiÖt   h¹i;
 8. 8 2.ThiÖth¹itõ20%           ®Õn     díi30%,  gi¶m  thuÕ  60%; 3.ThiÖth¹itõ30%           ®Õn     díi40%,  gi¶m  thuÕ  80%; 4.ThiÖth¹itõ40%               trëlªn,miÔn  thuÕ  100%. Tû  thiÖth¹i® îc x¸c ®Þnh    së    lÖ          trªnc¬  lÊy s¶n îng  l thu  ho¹ch thùc tÕ  tõng  so    vô  víis¶n îng  l tÝnh  theo n¨ng suÊt tham kh¶o    khi ph©n h¹ng ®Êt  tÝnh thuÕ. §iÒu  18. Chñ  tÞch    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung ¬ng quyÕt ®Þnh  gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  theo ®Ò     nghÞ  cña Côc  ëng  tr Côc ThuÕ. QuyÕt ®Þnh gi¶m thuÕ, miÔn    thuÕ  ph¶i® îcth«ng  ®Õn       b¸o  tõng  ® ­ hé  îcgi¶m    thuÕ,miÔn    thuÕ. Bé  ëng  Tµi chÝnh  tr¸chnhiÖm   tr Bé    cã    híng dÉn  kiÓm     vµ  traviÖc thùc  hiÖn gi¶m, miÔn    thuÕ cña    c¸c®Þa  ph¬ng;® îcquyÒn    c¸c quyÕt      b∙ibá    ®Þnh  gi¶m,miÔn    thuÕ      tr¸víi i NghÞ ®Þnh  nµy  b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  vµ      t   phñ. CH ¬NG   VI Xö  VI  Lý  PH¹M §iÒu    19. ViÖc  lýc¸cviph¹m  xö        LuËt ThuÕ   dông    sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  ® îcquy    ®Þnh  sau: nh  1. Tæ     chøc,c¸ nh©n      khaiman,  thuÕ, trèn thuÕ  ngoµiviÖc    lËu      th×    ph¶i   nép  sè  ®ñ  thuÕ  thiÕu  theo quy ®Þnh cßn  ph¹ttiÒn,viph¹m  thø  bÞ        lÇn  nhÊt:   0,2 lÇn;lÇn  2:0,4 lÇn;lÇn  3:0,5 lÇn  thuÕ      thø        thø      sè  thiÕu. 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  dông      sö  ®Êt    mµ kh«ng  khaib¸o  c¬    th×  quan  thuÕ  ® îcquyÒn  ®Þnh  thuÕ    Ên  sè  ph¶inép    sau    ý  khicã  kiÕn  b»ng    v¨n b¶n  cña    Uû ban  nh©n  d©n cïng cÊp    vÒ diÖn tÝch  h¹ng  vµ  ®Êt tÝnh  thuÕ, ngoµi viÖc    truynép    thuÕ    ®ñ sè  cßn  ph¹ttiÒn,viph¹m  bÞ        lÇn thø      1: 0,5 lÇn;lÇn    thø    2: 0,8 lÇn;lÇn  3:1,0 lÇn  thuÕ      thø      sè  kh«ng khaib¸o.   3. Tæ     chøc,c¸ nh©n      nép chËm  tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn ph¹t,  nÕu    qu¸ 30  ngµy  tõ ngµy  kÓ    ph¶inép      ghitrong lÖnh      thu thuÕ hoÆc  quyÕt ®Þnh  ph¹t xö    mµ  kh«ng  lýdo  cã    chÝnh  ®¸ng, ngoµiviÖc      ph¶inép    thuÕ    ®ñ sè  hoÆc  tiÒn  ph¹tcßn  ph¹ttiÒn b»ng    bÞ      0,1%  thuÕ  sè  thiÕu hoÆc  tiÒn ph¹tcho      mçi ngµy  chËm  nép. ViÖc nép  chËm  tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn    ph¹ttrong c¸c tr     êng  sau  hîp  ®©y  ® îccoilµcã    chÝnh        lýdo  ®¸ng  trong vô    nh    thu ho¹ch m a    nhiÒu,tiªuthô chËm         hoÆc  khã    tiªuthô, thiÕu    ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn,  gia  hé  ®×nh  nép thuÕ  gÆp         tain¹n bÊt ngê  x¸cnhËn  cã    cña  ban  Uû  nh©n d©n    x∙,phêng,thÞ    trÊn. 4.Nh÷ng  êng    thÓ  truycøu    tr hîp cã  bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh  gåm: sù  ­Trèn    thuÕ    tiÒn t víisè   ¬ng  ¬ng      ® trÞgi¸cña  tÊn      5  g¹o trëlªn; ­ §∙ bÞ  lÇn  ph¹thµnh      3  xö    chÝnh theo    c¸c Kho¶n      §iÒu  1, 2, 3  nµy    mµ cßn    t¸ ph¹m. i  
 9. 9 §iÒu 20. 1. C¸n  thuÕ, c¸ nh©n      bé      lî dông  i chøc    vô, quyÒn h¹n    ®Ó chiÕm  dông,  x©m  tiªu,tham   tiÒn    «  thuÕ, ngoµi viÖc    ph¶i båi th     êng  tiÒn  chiÕm  sè  ®∙  dông,x©m       tiªu,tham  cßn  xö    sau: «  bÞ  lýnh  ­ ChiÕm     dông,x©m       tiªutiÒn thuÕ    theo quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    12  NghÞ  ®Þnh nµy,bÞ      ph¹ttiÒn b»ng    sè    0,2 lÇn  tiÒn chiÕm    dông; ­Tham   tiÒn thuÕ  ph¹ttiÒn b»ng    sè    «    bÞ      0,5 lÇn  tiÒn tham      «.Sau    khi®∙  nép    ®ñ tiÒn thuÕ  tiÒn    tuú  vµ  ph¹tth×  theo møc       ®é viph¹m    xö    mµ bÞ  lýkû  luËthoÆc       truycøu tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. 2.C¸n  thuÕ,c¸nh©n      bé      lîdông  i chøc    vô,quyÒn   h¹n bao  che cho  ngêivi    ph¹m  th×  kû  bÞ  luËt,nÕu   iph¹m    t¸  nhiÒu lÇn th×  truy cøu  bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh    c¸c quyÕt  sù; ra    ®Þnh  gi¶m  thuÕ, miÔn    thuÕ  kh«ng  ®óng, th«ng  b¸o  sai c¸c quyÕt      ®Þnh gi¶m, miÔn    thuÕ, cè  lµm        ý  tr¸ c¸c quy  i ®Þnh  cña  ph¸p  luËtg©y    thiÖth¹icho      Nhµ    nép  níc,hé  thuÕ  hoÆc  ngêibÞ  lýth×    xö    ph¶ibåi     thêng  thiÖth¹ivµ        tuú theo  møc  viph¹m    xö    ®é    mµ bÞ  ph¹thµnh  chÝnh  hoÆc   truycøu    tr¸chnhiÖm    h×nh  sù. §iÒu    21. ThÈm   quyÒn  lýviph¹m  xö      quy  ®Þnh  sau: nh  ­ Chi Côc  ëng  tr Chi côc ThuÕ   îc ¸p  ®   dông    c¸c h×nh thøc  lý hµnh  xö    chÝnh  ® îcph¹t®Õn     sè  vµ      0,5 lÇn  thuÕ  thiÕu; ­ Côc  ëng    tr Côc ThuÕ   îc ¸p  ®   dông    c¸c h×nh thøc  lýhµnh  xö    chÝnh vµ  ® îcph¹t®Õn   lÇn  thuÕ      1  sè  thiÕu; ­ NÕu     xÐt hµnh      viviph¹m ®Õn  møc     truycøu tr¸chnhiÖm     h×nh  th×  sù  c¬  quan thuÕ  chuyÓn  s¬  hå  ®Õn   quan  c¬  ph¸p luËt.     CH ¬NG   VII KHIÕU     THêI  N¹IVµ  HIÖU §iÒu 22. 1.TÊt  c¸ctæ    c¶    chøc,c¸nh©n    nép      lµhé  thuÕ hay kh«ng ph¶ilµhé      nép  thuÕ ®Òu   quyÒn  cã  khiÕu    tèc¸o viÖc    n¹ivµ      thihµnh kh«ng  ®óng LuËt ThuÕ     sö dông  ®Êt  n«ng nghiÖp; hé    nép  thuÕ  quyÒn  cã  khiÕu    n¹iviÖc    thihµnh  LuËt ThuÕ   dông    sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  kh«ng ®óng      m×nh;  ®èi víihé  trong khi     chê    gi¶iquyÕt  khiÕu  , nép  n¹i hé  thuÕ  vÉn ph¶inép    ®óng      ®ñ vµ  thêih¹n sè  thuÕ, tiÒn    ph¹t®∙  îc th«ng    ®   b¸o.NÕu     chËm  nép thuÕ  hoÆc  tiÒn ph¹tvÉn    bÞ  lýnh    êng  xö    c¸c tr hîp nép  chËm   tiÒn thuÕ hoÆc  tiÒn ph¹tquy    ®Þnh  it¹  Kho¶n  §iÒu  cña  3  19  NghÞ  ®Þnh  nµy. Riªng viÖc    khiÕu    sè  n¹ivÒ  thuÕ  ph¶inép      th× trong thêih¹n  ngµy      30  kÓ  tõ ngµy    nhËn  îcth«ng  nép  ®   b¸o  thuÕ, hé    nép  thuÕ ph¶ithùc hiÖn      ngay  viÖc  khiÒu      quan  th«ng    n¹ivíic¬  ®∙  b¸o cho  m×nh.
 10. 10 2. §¬n    khiÕu    n¹iph¶igöi®Õn   quan  thÈm      c¬  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt theo  tr×nh tù tõ thÊp          tí cao.C¬  i   quan  Nhµ    nícnhËn  ®¬n khiÕu    thuÕ  n¹ivÒ  kh«ng  thuéc thÈm   quyÒn    gi¶iquyÕt cña m×nh th× trong 5    ngµy  ph¶ichuyÓn    ®¬n  ®ã ®Õn   quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn    gi¶iquyÕt;®ång        thêib¸o cho  ngêikhiÕu      n¹i biÕt. NÕu  ngêikhiÕu      n¹ikh«ng  ®ång  víi ý    quyÕt  ®Þnh  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  hoÆc       30  qu¸ thêih¹n  ngµy    mµ cha  îcgi¶i ®     quyÕt th× cã      quyÒn  khiÕu  n¹ilªnc¬      quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp      trªntrùctiÕp.QuyÕt    ®Þnh  cña  quan  c¬  cã thÈm  quyÒn  cÊp      trªntrùc tiÕp  hiÖu      cã  lùc thihµnh. NÕu     ngêi khiÒu      n¹i vÉn cha ®ång  víi ý    quyÕt ®Þnh  th× ® îcquyÒn  ®ã      khiÕu      quan    n¹ilªnc¬  trùc tiÕp cao    nhÊt.Bé  ëng  TµichÝnh      tr Bé    lµngêicã    thÈm  quyÒn   ra quyÕt ®Þnh  cuèicïng      gi¶iquyÕt  ®¬n  khiÕu      n¹ivÒ thuÕ  chÞu  vµ  tr¸chnhiÖm       vÒ quyÕt  ®Þnh  ®ã. 3. ViÖc    tho¸i     tiÒn thuÕ  tiÒn    îcthùc hiÖn  tr¶   vµ  ph¹t®     b»ng c¸ch tr¶trùc       tiÕp cho    ngêinép    thuÕ hoÆc     trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    n¨m  sau. 4. NÕu  ph¸thiÖn  kÕt    vµ  luËn  sù  cã  nhÇm  lÉn    vÒ thuÕ th×  quan  c¬  thuÕ ph¶itruythu hoÆc           truyhoµn  thuÕ  sè  nhÇm   ®ã  lÉn  b»ng        truythu,truy hoµn    trùctiÕp hoÆc     céng    trõvµo  thuÕ  sè  ph¶inép    n¨m sau theo tho¶ thuËn    víi nép   hé  thuÕ. CH ¬NG   VIII Tæ   CHøC  THùC  HIÖN §iÒu    tr Bé    23. Bé  ëng  TµichÝnh  tr¸chnhiÖm   cã    chØ ®¹o c«ng    t¸cthu  thuÕ, kiÓm       tra,thanh    c«ng    travÒ  t¸cthuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp trong  ph¹m    níc,gi¶iquyÕt    vi c¶      c¸c khiÕu    n¹i,kiÕn nghÞ    vÒ thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp. Tæng  Côc  ëng  tr Tæng  côc Qu¶n    lýruéng ®Êt  tr¸chnhiÖm     cã    x¸c ®Þnh  diÖn tÝch c¸c  i®Êt, chØ   lo¹    ®¹o  kiÓm     vµ  tra c¸c ®Þa  ph¬ng lËp    sæ ®Þa  chÝnh lµm  së  c¬  cho  viÖc    x¸c ®Þnh diÖn tÝch ®Êt  chÞu thuÕ, phèi hîp        víi Bé  ëng  Tµi chÝnh  tr Bé    tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ  phª chuÈn diÖn tÝch  tÝnh  thuÕ cña  tõng ®Þa    ph¬ng. Tæng Côc  ëng  tr Tæng côc  Thèng    tr¸chnhiÖm    kª cã    x¸c®Þnh  n¨ng suÊt  b×nh qu©n trong 5    n¨m 1986    ­ 1990 cña    i c¸c lo¹ c©y trång ë      c¸c ®Þa  ph¬ng  cung  cÊp cho  TµichÝnh  c¸cc¬  Bé    vµ    quan  li   cã  ªnquan. Bé   ëng    tr Bé N«ng  nghiÖp  C«ng  vµ  nghiÖp thùc phÈm,    ëng  Bé tr Bé  Thuû  s¶n, Bé  ëng  L©m     tr Bé  nghiÖp  Tæng   vµ  Côc  ëng  tr Tæng  côc Qu¶n    lý ruéng ®Êt  tr¸chnhiÖm   cã    phèihîp víiBé  ëng  Tµi chÝnh        tr Bé    chØ  ®¹o, híng     dÉn ph©n  h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ. §iÒu  24. Chñ     tÞch    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm:   a) ChØ     ®¹o,tæ    chøc  thùc hiÖn    c«ng    t¸cthuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  ë  ®Þa  ph¬ng  m×nh;
 11. 11 b) X¸c    ®Þnh  diÖn tÝch  tÝnh  thuÕ  c¸o Bé    b¸o    TµichÝnh    ®Ó tr×nh Thñ ­   t íng ChÝnh    phñ    phª chuÈn; c)C¨n  tiªuchuÈn    cø    tõng  h¹ng ®Êt  thùc tÕ  vµ    s¶n xuÊt cña    ®Þa  ph¬ng,  chØ  ®¹o  viÖc ph©n  h¹ng  ®Êt  tÝnh  thuÕ  ®Þa  ë  ph¬ng m×nh; d) DuyÖt    sæ thuÕ, quyÕt    ®Þnh  viÖc  chøc  tæ  thu thuÕ, c«ng  thêi   bè    gian thu thuÕ, quyÕt        ®Þnh      gi¸thu thuÕ b»ng tiÒn trong tõng  thuÕ, quyÕt      vô    ®Þnh  gi¶m,miÔn    thuÕ theo ®Ò     nghÞ  cña Côc  ëng  tr Côc  ThuÕ. §iÒu    25. Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  huyÖn, quËn, thÞ        x∙,thµnh  phè  thuéc tØnh  nhiÖm   chØ    cã  vô  ®¹o  thùc hiÖn    c«ng    t¸cthuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp trong ®Þa    ph¬ng m×nh: a)  C¨n  vµo    cø  tiªuchuÈn  cña  h¹ng ®Êt  híng  vµ  dÉn cña  ban  Uû  nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè  trùc thuéc    Trung ¬ng, chØ     ®¹o viÖc ph©n  h¹ng ®Êt  tÝnh thuÕ, duyÖt      sæ thuÕ  cña      c¸c x∙,phêng, thÞ    trÊn  c¸c ®¬n   trùc vµ    vÞ    thuéc b¸o c¸o Uû        ban  nh©n  d©n  c¬  vµ  quan  thuÕ cÊp trªn; b)    §Ò nghÞ    víiChñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  cÊp      trªn vÒ gi¶m,  miÔn  thuÕ; chuyÓn    ®¬n  khiÕu    thuÕ  n¹ivÒ  cho    Chi côc ThuÕ;  chØ  ®¹o    c¸c ngµnh  vµ    Uû ban  nh©n  d©n      c¸c x∙,phêng, thÞ    trÊn phèi hîp  gióp  c¬    vµ  ®ì  quan  thuÕ  chøc    tæ  thu nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp.   §iÒu    26. Chñ tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n    x∙,phêng,thÞ    trÊn cã    nhiÖm  vô  trùctiÕp tæ      chøc  thùc hiÖn    c«ng    t¸cthuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp  i t¹ ®Þa  ph¬ng m×nh: a) C¨n  vµo    cø  c¸c quy ®Þnh  cña  quan  c¬  Nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn,  tæ  chøc viÖc  kiÓm   vµ    kª  x¸c ®Þnh  diÖn  tÝch ®Êt chÞu  thuÕ, ph©n    h¹ng ®Êt,  tÝnh thuÕ, lËp      sæ thuÕ, tæ   chøc    thu nép thuÕ; ®Ò     nghÞ  ban  Uû  nh©n  d©n  cÊp    gi¶m, miÔn  trªnvÒ    thuÕ theo    ®Ò nghÞ  cña    Héi ®ång  vÊn  T  thuÕ    x∙,ph­ êng, thÞ    trÊn; th«ng    b¸o quyÕt ®Þnh   gi¶m, miÔn  thuÕ cña  cÊp  thÈm  cã  quyÒn    títõng hé  i   nép  thuÕ. b) ChuyÓn    ®¬n  khiÕu    thuÕ    ban  n¹ivÒ  lªnUû  nh©n  d©n  cÊp  trªn. §iÒu 27. 1.Tæng    Côc  ëng  tr Tæng côc  ThuÕ   tr¸chnhiÖm  cã    gióp Bé  ëng  Tµi   tr Bé    chÝnh  chØ ®¹o  c«ng    t¸cthuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp  trongph¹m    níc:   vic¶  ­    Tæ chøc  chØ  ®¹o  kiÓm     vµ  tra,thanh    tra viÖc    x¸c ®Þnh  diÖn tÝch  tÝnh thuÕ, ph©n    h¹ng ®Êt  tÝnh thuÕ, lËp      sæ thuÕ, tæ    chøc  thuÕ, thùc thu      hiÖn  gi¶m,miÔn    thuÕ  thanh  vµ  quyÕt to¸nthu nép        thuÕ trongph¹m    níc;   vic¶  ­ Tæng    ph©n    hîp vµ  tÝch  diÖn  tÝch  h¹ng  vµ  ®Êt tÝnh  thuÕ cña    c¸c®Þa   ph¬ng, chuÈn  c¸c tµiliÖu cÇn    bÞ        thiÕt®Ó   tr   Bé  ëng  Tµi chÝnh  Bé    tr×nh Thñ    t   íng ChÝnh  phñ    phª chuÈn lµm    lËp sæ   c¨n cø    thuÕ  tæ  vµ  chøc    thu thuÕ;
 12. 12 ­ §Ò     nghÞ  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    quyÕt  Bé    b∙ibá  ®Þnh kh«ng ®óng vÒ  gi¶m  thuÕ,miÔn    thuÕ; ­ ChuÈn  cho  tr   bÞ  Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    gi¶iquyÕt    c¸c khiÕu    tè n¹ivµ    c¸o vÒ    thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng nghiÖp. 2.Côc  ëng    tr Côc  thuÕ  Chi côc  ëng    vµ    tr Chi côc  ThuÕ   tr¸chnhiÖm  cã    vµ  quyÒn h¹n: ­    Tæ chøc chØ  ®¹o kiÓm     tra,thanh    thùc  tra vµ  hiÖn viÖc x¸c ®Þnh  diÖn tÝch  h¹ng  vµ  ®Êt tÝnh  thuÕ, lËp      sæ thuÕ  tr×nh Uû    ban  nh©n  d©n  cïng  cÊp  b¸o c¸o c¬  vµ      quan  thuÕ cÊp trªn; ­ Xem     ®Ò     xÐt vµ  nghÞ    ban  víiUû  nh©n d©n cïng cÊp  b¸o        vµ  c¸o víic¬  quan thuÕ cÊp      trªnvÒ gi¶m, miÔn    thuÕ  ®Þa   ë  ph¬ng; thùc hiÖn      ®óng    c¸c quyÕt ®Þnh    gi¶m,miÔn    thuÕ; ­ Tæ     chøc thu thuÕ, nép    thuÕ  thanh  vµ  quyÕt to¸n kÕt    qu¶ thu thuÕ,  nép  thuÕ,b¸o c¸o víi ban          Uû  nh©n  d©n cïng cÊp  c¬    vµ  quan  thuÕ cÊp  trªn; ­ Thùc    hiÖn c«ng    t¸cnghiÖp  vµ      vô  b¸o c¸o ®Þnh  vÒ  kú  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ  cÊp    trªntheo quy    ®Þnh  cña  TµichÝnh; Bé    ­ Ên    ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  9  NghÞ ®Þnh  nµy; ­ Cã    tr¸chnhiÖm   ícUû    tr   ban nh©n  d©n cïng cÊp  viÖc      vÒ  gi¶iquyÕt    c¸c khiÕu        thuÕ;truythu thuÕ  hoµn  n¹itèc¸o vÒ        vµ  thuÕ; ­Xö        lýviph¹m  theo thÈm    quyÒn. §iÒu 28. a)    Uû ban nh©n  d©n    c¸c cÊp  îc thµnh  ®   lËp Héi ®ång  vÊn  T  thuÕ  sö  dông  ®Êt  n«ng nghiÖp    ®Ó gióp    Uû ban  nh©n  d©n    vÒ viÖc    x¸c ®Þnh  diÖn  tÝch  tÝnh thuÕ; ph©n    h¹ng ®Êt tÝnh thuÕ; xem     xÐt  ®Ò   vµ  nghÞ    êng  c¸c tr hîp ® îcxÐt gi¶m        thuÕ,miÔn    thuÕ. b)    Uû ban nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung  ¬ng quy ®Þnh  thµnh phÇn    Héi ®ång  vÊn  T  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  cÊp  ë  tØnh vµ  huyÖn. Thµnh    phÇn    Héi ®ång  vÊn  T  thuÕ  x∙gåm: ë    ­ Chñ    tÞch    Héi ®ång: Chñ    tÞch  hoÆc  Phã Chñ  tÞch  ban  Uû  nh©n  d©n  x∙; ­Uû    êng    viªnth trùc:  Ngêiphô    tr¸chc«ng      t¸cthuÕ  cña  x∙; ­C¸c  viªn:   uû   Trëng  th«n (xãm)      Êp, b¶n; §¹idiÖn      Héi n«ng  d©n  x∙; C¸n  qu¶n    bé  lýruéng  ®Êt  x∙; C¸n  thèng    bé  kª x∙. §iÒu    Tµi chÝnh  29. Bé    ®¶m  b¶o kinh phÝ    cho viÖc    thu thuÕ  x∙ vµ  ë    ho¹t®éng    cña    Héi ®ång  vÊn  T  thuÕ    c¸ccÊp.
 13. 13 Bé  ëng, Trëng  tr   ban Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  ChÝnh  bé  phñ  phèihîp      víiBé  tr ëng  Tµi chÝnh  Bé    chÞu  tr¸chnhiÖm     cñng  vµ    cè  t¨ngcêng   îng thu thuÕ  lùcl     ë    x∙,phêng, thÞ    trÊn,®¶m     b¶o LuËt ThuÕ   dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  îc ®   chÊp hµnh  nghiªm  tóc. CH ¬NG   IX §IÒU  KHO¶N   THI HµNH §iÒu    30. NghÞ ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  th¸ng 1  1    n¨m  1994.Riªng c¸cquy        ®Þnh  viÖc    vÒ  kª khaidiÖn    tÝch  tÝnh thuÕ,x¸c®Þnh        c¸c c¨n  tÝnh  cø  thuÕ  lËp    vµ  sæ thuÕ  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 10  25    n¨m 1993. Nh÷ng quy ®Þnh    vÒ thuÕ n«ng nghiÖp  chÕ    tiÒn  vµ  ®é thu  nu«i rõng    tr   íc®©y  chØ  hiÖu      cã  lùcthihµnh ®Õn   hÕt ngµy  th¸ng12  31    n¨m 1993. §iÒu    tr Bé    31. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. §iÒu 32. Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr   tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc ChÝnh phñ, Chñ    tÞch    Uû ban nh©n d©n  tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm  chøc      tæ  thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy.
Đồng bộ tài khoản