Nghị định 75/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
5
download

Nghị định 75/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 75/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 75/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 75/2009/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 09 năm 2009 NGHN NNH S A I I U 3 NGHN NNH S 01/2008/N -CP NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2008 C A CHÍNH PH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, NGHN NNH: i u 1. S a i i u 3 Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: “ i u 3. Cơ c u t ch c 1. V K ho ch; 2. V Tài chính; 3. V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; 4. V H p tác qu c t ; 5. V T ch c cán b ; 6. V Pháp ch ; 7. Thanh tra B ; 8. Văn phòng B ; 9. T ng c c Lâm nghi p;
  2. 10. T ng c c Th y s n; 11. T ng c c Th y l i; 12. C c Tr ng tr t; 13. C c B o v th c v t; 14. C c Chăn nuôi; 15. C c Thú y; 16. C c Ch bi n, Thương m i nông lâm th y s n và ngh mu i; 17. C c Qu n lý Xây d ng công trình; 18. C c Kinh t h p tác và Phát tri n nông thôn; 19. C c Qu n lý Ch t lư ng nông lâm s n và th y s n; 20. Trung tâm Tin h c và Th ng kê; 21. Trung tâm Qu c gia Nư c s ch và V sinh môi trư ng nông thôn. 22. Trung tâm Khuy n nông – Khuy n ngư Qu c gia; 23. Báo Nông nghi p Vi t Nam; 24. T p chí Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. T i i u này, các t ch c quy nh t kho n 1 n kho n 19 là t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c; các t ch c qu n lý t kho n 20 n kho n 24 là t ch c s nghi p tr c thu c B . V T ch c cán b , V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và V H p tác qu c t ư c t ch c phòng. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a T ng c c Lâm nghi p, T ng c c Th y s n, T ng c c Th y l i và danh sách các t ch c s nghi p khác hi n có thu c B . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 11 năm 2009. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  3. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
Đồng bộ tài khoản