Nghị định 76/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
71
lượt xem
4
download

Nghị định 76/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 76/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 79/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 76/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA nghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  S è  76/2002/N§­C P   g µy   13 th¸ng 9 n¨ m  2002 C n VÒ  viÖc söa ® æ i, b æ  su n g  m ét  sè ®i Ò u  c ña N g h Þ  ® Þ n h   sè 79/2000/N§­C P  n g µy  29 th¸ng  12 n¨ m  2000 cña  h Ý n h  p h ñ C q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt   h µ n h  L u Ët T h u Õ  gi¸ thi  trÞ gia t¨ng ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËtThuÕ          02/1997/QH9  cø    gi¸ giat¨ngsè  trÞ ngµy  th¸ng5  10    n¨m  1997; C¨n  ®iÓm   môc    cø  1  IINghÞ quyÕt  50/2001/QH10  sè  ngµy  th¸ng 11  29    n¨m  2001  cña  Quèc    héikho¸X,  häp  10  Dù      kú  thø  vÒ  to¸nng©n  s¸ch Nhµ      níc n¨m  2002; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    nghÞ   Þ nh: ® §iÒu  1. Söa  ®æi, bæ  sung mét sè ®iÒu  cña NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng12  29    n¨m  2000  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh      chitiÕt thi  hµnh  LuËt ThuÕ           sau:   gi¸trÞgiat¨ngnh  1.Söa  æi    ® kho¶n  §iÒu  quy  20  4  ®Þnh  ®èi t   vÒ   îng kh«ng  chÞu  thuÕ    gi¸ trÞgiat¨ngnh        sau: "20.Hµng    ho¸ nhËp  khÈu  trong c¸c tr     êng  sau    hîp  : hµng  viÖn    trînh©n  ®¹o, viÖn      trîkh«ng  hoµn  i quµ  l¹   ; tÆng  cho    quan  c¸c c¬  Nhµ     chøc  níc,tæ  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          chøc      chøc        trÞ ­ x∙héi,tæ  x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ  nghiÖp,®¬n  vò    vÞ  trang nh©n    d©n; quµ    biÕu,quµ    tÆng  cho    c¸ nh©n  ViÖt ë    Nam   theo  møc  quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ;®å    dïng  cña    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      nícngoµitheo        tiªuchuÈn  miÔn   trõngo¹igiao;hµng      mang  theo  ngêitrong tiªu       chuÈn  hµnh    lýmiÔn  thuÕ; ®å     dïng  cña  ngêi ViÖt Nam       sèng  níc ngoµikhi ë        vÒ     níc mang   theo. Hµng    nhËp  khÈu  trong c¸c  êng  tr hîp    trªn ®©y   îc x¸c ®     ®Þnh  theo chÕ  Nhµ      ®é  nícquy  ®Þnh. Hµng  b¸n cho    chøc  c¸c tæ  quèc    tÕ, ngêi níc ngoµi ®Ó         viÖn    trînh©n  ®¹o,viÖn      trîkh«ng  hoµn    l¹ cho  i ViÖt Nam;    ¸n sö    c¸cdù    dông  vèn ODA  kh«ng  hoµn  i . l¹ " 2. Söa  æi, bæ     ®   sung kho¶n  §iÒu  quy  1  7  ®Þnh  thuÕ  vÒ  suÊt thuÕ      gi¸ trÞgiat¨ngnh        sau: "1.Møc     thuÕ  suÊt 0%     ®èi  : víi hµng ho¸ xuÊt khÈu, bao      gåm  hµng    ho¸ chÞu  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtxuÊt khÈu, hµng          gia c«ng xuÊt khÈu; söa      ch÷a  m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶icho    níc ngoµi;phÇn  Ò m     m m¸y tÝnh  xuÊt khÈu,dÞch  xuÊt khÈu        vô    lao ®éng; ho¹t®éng      x©y dùng,l¾p  Æt  níc   ® ë    ngoµivµ    cho  doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt.
  2. 2 XuÊt khÈu bao  gåm  xuÊt khÈu  níc ngoµi,xuÊt  ra      khÈu vµo khu chÕ  xuÊt hoÆc     xuÊt khÈu    cho doanh  nghiÖp chÕ xuÊt vµ  êng    thÓ    tr hîp cô  kh¸c  ® îccoilµxuÊtkhÈu          theo quy    ®Þnh  cña ChÝnh  phñ. C¬  kinh doanh  së    xuÊtkhÈu      c¸chµng    ho¸,dÞch  trªn®©y  îc¸p dông  vô    ®     møc  thuÕ suÊt 0%     ph¶ithùc hiÖn      ®Çy           s¬  ®ñ c¸c thñ tôc,hå  quy ®Þnh ®èi  víixuÊt khÈu  ph¶ithanh      vµ    to¸n tiÒn    b¸n hµng ho¸,dÞch  xuÊt khÈu    vô    qua  ng©n  hµng". 3. Söa  æi    ® ®iÓm   kho¶n  §iÒu  quy  d  1  9  ®Þnh  khÊu    vÒ  trõthuÕ      gi¸trÞ giat¨ng®Çu       vµo  sau: nh  "d)C¸c  së    c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh      nép thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngtheo  ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  îctÝnh  ®   khÊu    trõthuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng®Çu   vµo    1%   tû lÖ  tÝnh      trªngi¸hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo kh«ng  ho¸ ®¬n          cã    gi¸trÞgiat¨ng®èi  víi: ­ Hµng        ho¸ lµ n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thñy s¶n      cha qua chÕ  biÕn; ®Êt;®¸;       c¸t;   c¸clo¹ phÕ      vµ    i sái   liÖu mua vµo  kh«ng  ho¸ ®¬n. C¬  kinh doanh  cã      së    thu  mua    Æt   c¸c m hµng   trªnph¶ilËp    chøng      tõ thu mua  b¶ng    vµ  kª theo híng dÉn    cña  quan  c¬  ThuÕ. ­ Hµng      ho¸,dÞch  thuéc  vô  ®èi îng  t chÞu  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng mua  cña  c¬  s¶n  së  xuÊt,kinh doanh      nép thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p tÝnh    trùctiÕp      trªngi¸ trÞ gia t¨ng cã        ho¸  ®¬n  b¸n hµng; hµng    ho¸    lµ n«ng s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n  cha  qua  chÕ  biÕn mua  cña    së  c¸cc¬  s¶n  xuÊt cã      ho¸ ®¬n          gi¸trÞgia t¨ngnh­ ng thuéc  diÖn  kh«ng  chÞu  thuÕ    gia  gi¸trÞ  t¨ng kh©u    s¶n  xuÊt;hµng      ho¸ chÞu  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtc¬  kinh doanh  ¬ng      së    th m¹i mua  cña  së  c¬  s¶n  xuÊt®Ó       b¸n;tiÒn båith     êng  cña    ho¹t®éng  kinhdoanh    b¶o  hiÓm". 4. Söa  æi, bæ     ®   sung kho¶n  §iÒu  quy  5  15  ®Þnh  hoµn  vÒ  thuÕ      gi¸trÞ giat¨ng®∙      nép  sau: nh  "5.Tæ     chøc  ViÖt Nam   dông  ë    sö  tiÒn viÖn      trînh©n  ®¹o,viÖn      trîkh«ng  hoµn   l¹ cña  chøc,c¸ nh©n    i tæ      nícngoµimua    hµng    i ho¸ t¹ ViÖt Nam         ®Ó viÖn  trî ®èi t   îchëng  ®∙imiÔn       îng ®   ; u    trõngo¹igiao theo      quy ®Þnh  cña Ph¸p lÖnh  vÒ  ®∙imiÔn    u    trõngo¹igiao mua      hµng    ho¸,dÞch  t¹ ViÖtNam     dông  vô   i   ®Ó sö  ® îchoµn    thuÕ          tr¶ghitrªnho¸ ®¬n          l¹sè  i gi¸trÞgiat¨ng®∙          gi¸trÞgiat¨ng". §iÒu    2. NghÞ  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  th¸ng10  kÓ    01    n¨m  2002. §iÒu    tr Bé    3. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. §iÒu 4.  C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản