Nghị định 76/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
126
lượt xem
16
download

Nghị định 76/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 76/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 76/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ----------------- S : 76/2009/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2009 NGHN NNH V S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 204/2004/N -CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2004 C A CHÍNH PH V CH TI N LƯƠNG I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C VÀ L C LƯ NG VŨ TRANG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Cán b , công ch c ngày 13 tháng 11 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang (sau ây vi t t t là Ngh nh s 204/2004/N -CP) như sau: 1. S a i, b sung i m b kho n 1 i u 6 như sau: “b) Các i tư ng quy nh t i i m a (a1 và a2) kho n 1 i u này, n u không hoàn thành nhi m v ư c giao hàng năm ho c b k lu t m t trong các hình th c khi n trách, c nh cáo, giáng ch c ho c cách ch c thì c m i năm không hoàn thành nhi m v ho c b k lu t b kéo dài thêm th i gian tính hư ng ph c p thâm niên vư t khung so v i th i gian quy nh như sau: - Trư ng h p không hoàn thành nhi m v ho c b k lu t hình th c khi n trách ho c c nh cáo thì b kéo dài thêm 06 (sáu) tháng so v i th i gian quy nh; - Trư ng h p b k lu t giáng ch c ho c cách ch c thì b kéo dài thêm 12 tháng (m t năm) so v i th i gian quy nh.” 2. S a i, b sung i m a kho n 8 i u 6 như sau: “a) Ph c p thâm niên ngh : Áp d ng i v i sĩ quan và quân nhân chuyên nghi p thu c quân i nhân dân, sĩ quan và h sĩ quan hư ng lương thu c công an nhân dân, ngư i làm công tác cơ y u trong t ch c cơ y u và cán b , công ch c ã ư c x p lương theo các ng ch ho c ch c danh chuyên ngành: h i quan, tòa án, ki m sát, ki m toán, thanh tra, thi hành án dân s , ki m lâm.
  2. M c ph c p như sau: sau 5 năm ( 60 tháng) t i ngũ ho c làm vi c liên t c trong ngành cơ y u, h i quan, tòa án, ki m sát, ki m toán, thanh tra, thi hành án dân s , ki m lâm thì ư c hư ng ph c p thâm niên ngh b ng 5% m c lương hi n hư ng c ng ph c p ch c v lãnh o và ph c p thâm niên vư t khung (n u có); t năm th sáu tr i m i năm ư c tính thêm 1%.” 3. S a i, b sung i m c kho n 1 i u 7 như sau: “c) Các i tư ng quy nh t i i m a và i m b kho n 1 i u này, n u không hoàn thành nhi m v ư c giao hàng năm ho c b k lu t m t trong các hình th c khi n trách, c nh cáo, giáng ch c, cách ch c thì c m i năm không hoàn thành nhi m v ho c b k lu t b kéo dài thêm th i gian tính nâng b c lương thư ng xuyên so v i th i gian quy nh như sau: - Trư ng h p không hoàn thành nhi m v ho c b k lu t hình th c khi n trách ho c c nh cáo thì b kéo dài thêm 06 (sáu) tháng so v i th i gian quy nh; - Trư ng h p b k lu t hình th c giáng ch c ho c cách ch c thì b kéo dài thêm 12 tháng (m t năm) so v i th i gian quy nh.” 4. S a i, b sung các kho n, m c trong b ng ph c p ch c v lãnh o (b u c , b nhi m) trong các cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p c a Nhà nư c; cơ quan, ơn v thu c Quân i nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Ngh nh s 204/2004/N -CP như sau: a) B sung h s ph c p ch c v lãnh o i v i các ch c danh lãnh o thu c y ban nhân dân thành ph thu c t nh là ô th lo i I t i kho n 9 m c I: STT CH C DANH LÃNH O H S 1 Ch t ch y ban nhân dân 0,95 2 Phó Ch t ch y ban nhân dân 0,75 3 Chánh Văn phòng, Trư ng phòng cơ quan chuyên môn thu c 0,50 y ban nhân dân 4 Phó Chánh Văn phòng, Phó Trư ng phòng cơ quan chuyên môn 0,30 thu c y ban nhân dân b) B sung h s ph c p ch c v lãnh o i v i các ch c danh lãnh o cơ quan thi hành án dân s thành ph thu c t nh là ô th lo i I t i i m 10.2 kho n 10 m c I: STT CH C DANH LÃNH O H S 1 Th trư ng cơ quan thi hành án dân s 0,50 2 Phó Th trư ng cơ quan thi hành án dân s 0,40 c) B sung h s ph c p ch c v lãnh o i v i các ch c danh lãnh o Thanh tra thành ph thu c t nh là ô th lo i I t i i m 11.4 kho n 11 m c I: STT CH C DANH LÃNH O H S
  3. 1 Chánh thanh tra 0,50 2 Phó Chánh thanh tra 0,40 d) S a i h s ph c p ch c v lãnh o i v i ch c danh Tư l nh quân khu t i m c II b ng ph c p ch c v lãnh o Quân i nhân dân và Công an nhân dân t 1,20 hi n nay lên 1,25. ) B sung ph n ghi chú t i m c II b ng ph c p ch c v lãnh o Quân i nhân dân và Công an nhân dân như sau: “H s ph c p ch c v lãnh o c a ch c danh Chính y (chính tr viên) các c p trong Quân i nhân dân b ng h s ph c p ch c v lãnh o c a ch c danh ngư i ng u cơ quan, ơn v cùng c p thu c Quân i nhân dân Vi t Nam”. i u 2. Hi u l c và hư ng d n thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 11 năm 2009. 2. Ch ph c p thâm niên ngh i v i cán b , công ch c ã ư c x p lương theo các ng ch ho c ch c danh chuyên ngành tòa án, ki m sát, ki m toán, thanh tra, thi hành án dân s và ki m lâm quy nh t i kho n 2 i u 1 Ngh nh này ư c tính hư ng k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. B N i v ch trì, ph i h p v i B Tài chính hư ng d n th c hi n ch ph c p thâm niên ngh i v i cán b , công ch c ã ư c x p lương theo các ng ch ho c ch c danh chuyên ngành tòa án, ki m sát, ki m toán, thanh tra, thi hành án dân s và ki m lâm. 3. Quy nh v kéo dài th i gian xét hư ng ph c p thâm niên vư t khung và xét nâng b c lương thư ng xuyên t i kho n 1 và kho n 3 i u 1 Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2010. Trong kho ng th i gian k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành n trư c ngày 01 tháng 01 năm 2010, vi c kéo dài th i gian xét hư ng ph c p thâm niên vư t khung, xét nâng b c lương thư ng xuyên ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP. i u 3. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW;
  4. - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản