Nghị định 77/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
53
lượt xem
2
download

Nghị định 77/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 77/1998/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 77/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  77/1998/N§­C P   g µ y  26 th¸ng 9 n¨ m  1998  C n v Ò  s ö a ® æ i, b æ  s u n g   é t s è  ® i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h  s è   m 40/CP n g µ y 05  th¸ng 7 n¨ m  1996 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ùc l ng C¶nh    ©n  ©n  Öt Nam   µy  th¸ng  cø  l l  î   s¸tnh d Vi   ng 28  01  n¨m 1989  µ  v Ph¸p  Önh  öa  æi  Òu  Ph¸p  Önh  ùcl ng C¶nh    ©n   l s® §i 6  l l  î   s¸tnh d©n  µy  th¸ng7  ng 6    n¨m 1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,ngµy  th¸ng7  cø  l X l    h ch   6    n¨m  1995; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 80/CP  µy  th¸ng 12  ng 05    n¨m  1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ tæ  v ho   c Thanh    trachuyªn ngµnh    giao th«ng    vËn  ; t¶i X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B Giao th«ng  Ën    µ  é   ëng  é     v t¶iv B tr BT ph¸p, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi, bæ   1.­S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Þ   nh  è  m s® c Ngh ®Þ s 40/CP  ngµy  th¸ng 7  05    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Ëttù an  µn  ® tr     to giao  th«ng  êng  û néi®Þa    ® thu     nh sau: 1.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  5  §i 1  sau: "5.C¸c  ¹t®éng  ¶m     ho   ® b¶o  Ëttù an  µn  tr     to giao  th«ng  êng  û  éi ® thu n   ®Þa  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   µy      ïng  íc thuéc  Ünh  ùc  ninh, ®Þ n ë c¸c v n  l v an    quèc phßng ph¶icã    Õn  ña  é    ý ki c B C«ng    é  èc  an,B Qu phßng". 2.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      10  5    ® nh sau: "10.Ph¬ng  Ön chuyªn chë    ti     ngang s«ng  µph¬ng  Ön thuû néi®Þa  ë  l  ti      ch ngêi,hµng    õbê  nµy    ho¸ t   bªn  sang  ê  kiahoÆc   õbê    ¬ng  Ön,c«ng  b bªn    t   ra ph ti   tr×nh næi  µ  îcl¹ .   v ng   i " 3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  7    ® nh sau: "1.Lùc îng c¶nh      l  s¸tgiao th«ng  êng  û    ® thu chØ  îclËp  ¹m  Óm       ®   tr ki traë nh÷ng  ¬iBé   n   C«ng  cho  Ðp  µ  an  ph v chØ  îckiÓm     ÷ng  ¬ng  Ön    ®  tranh ph ti khi ph¸thiÖn  ã  Êu  Öu    ¹m    c d hi viph ph¸p luËt."   4.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      9  8    ® nh sau: "9.Thanh      tra chuyªn  µnh  ng giao th«ng  Ën    êng  û  éi ®Þa   ã  v t¶i® thu n   c thÈm  Òn  quy thanh    Óm    µ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  tra,ki trav x l     h ch theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt."   5.Bæ     sung  kho¶n  vµ  vµo  Òu  nh  11  12  §i 8  sau:
  2. 2 "11.Chñ   ×,phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  ¹n    tr     v    ng c li   so th¶o  µiliÖu t    tuyªntruyÒn,phæ   Õn,híng dÉn      bi     ph¸p luËtgiao th«ng  Ën    êng  û  éi      v t¶i® thu n   ®Þa cho  äi  i t ng tham    m ®è  î   giagiao th«ng.   12. Tæ     chøc thu    ¹  Ý   µ  Ö  Ý   êng  û  éi ®Þa   c¸c lo iph v l ph ® thu n   theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt."   6.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  7  §i 9  sau: "7. Phèi  îp víic¸c Bé,  µnh  ã  ªn quan  ¹n    h   ng c li   so th¶o  µi liÖu  t  tuyªn  truyÒn,phæ   Õn,híng dÉn    bi     ph¸p  Ëtgiao th«ng  Ën    êng  û  éi®Þa   lu     v t¶i® thu n   cho  äi  i t ng tham    m ®è  î   giagiao th«ng."   7. C¸c  ô m   õ "KiÓm     ü  Ët"ë    c t  tra k thu   kho¶n  §iÒu    4  8; kho¶n  §iÒu    1  9; kho¶n  §iÒu    Òu  söa  æi  µnh  Óm    toµn  ü  Ët". 1  11;§i 36  ® th "Ki traan  k thu 8.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      3  10    ® nh sau: "3.ChØ   o    n  Þ    ®¹ c¸c®¬ v trong ngµnh  ¸nh  ¾t  û    ® b thu s¶n  kh«ng  ©y    g ¶nh hëng  giao th«ng    ång  ¹y tµu,thuyÒn; chÊp  µnh  trªnlu ch       h ph¸p  Ët vÒ   lu   giao   th«ng  Ën    êng  û  éi®Þa   µ  Þu  ù  Óm    Óm     ña    ùc v t¶i® thu n   v ch s ki tra,ki so¸tc c¸c l   l ng cã  Èm  Òn  î   th quy b¶o  ¶m   Ëttù,an  µn  ® tr     to giao th«ng    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt."   9.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  3  §i 24  sau: "3.Khi ph¬ng  Ön  îc mua      ti ®   b¸n,chuyÓn  îng    nh ph¶i sang      tªn,chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  s h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt."   10.§iÒu  ® îcsöa  æi      27    ® nh sau: "Hµng  ho¸ ph¶i xÕp  än  µng, kh«ng  µm  Êt    nh  ¬ng  Ön;   gg   lm æn ®Þ ph ti   kh«ng  ¶nh  ëng  n   Çm   ×n  ña  êi ®iÒu  Ón, kh«ng  ©y  h ®Õ t nh c ng   khi   g c¶n  ë tr   ®Õ n   ¹t®éng  ña  Ö   èng  iÒu  Ón  µ    ho   c h th ® khi v c¸c trang thiÕtbÞ  toµn      an  kh¸c,  kh«ng  Õp  µng      èi i  ña  µnh  x h ho¸ trªnl   c h ® kh¸ch,kh«ng  Õp  µng  îtqu¸ kÝch    x h v    th cquy  nh  ña  ¬ng  Ön." í  ®Þ c ph ti 11.§iÒu  ® îcsöa  æi      28    ® nh sau: "Ph¬ng  Ön chë  ti   kh¸ch däc  Õn  êng  û  éi®Þa    tuy ® thu n   ph¶i®¨ng  ý  Õn     kb ®i,b Õn   n   µ    ®Õ v ph¶i ®ãn      tr¶kh¸ch  ng  Õn   ®ó b quy  nh;  µ  ®Þ v ph¶i cã    danh  s¸ch hµnh    kh¸ch tr ckhikhëihµnh."   í      12.§iÒu  ® îcsöa  æi      30    ® nh sau: "Ph¬ng  Ön chë  ti   kh¸ch däc  Õn  êng  û néi®Þa    tuy ® thu     ph¶icã  éiquy      n  an toµn.Tríckhikhëihµnh,ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön ph¶iphæ   Õn  éiquy             khi ph ti     bi n   vµ c¸ch sö  ông     d c¸ctrang bÞ  toµn    an  cho  µnh  h kh¸ch biÕt".   13. Cô m   õ "C¸c b Õn   ß"      t    ® ë kho¶n  §iÒu  ® îc söa  æi  µnh  3  38    ® th "C¸c  b Õn  kh¸ch". 14.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      1  42    ® nh sau: "1.Khihµnh  ×nh ph¬ng  Ön ph¶i®i  Ò   ét  cña  ång;trong tr ng     tr   ti     v m bªn  lu    ê hîp luång  Ñp  ¬ng  Ön ®i    µo  luång phÝa  ¹n    h ph ti   s¸tv bªn    m ph¶icña  ×nh".   m 15. C¸c  ô m   õ "C¸c thuyÒn  ß"  ¹ kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi  µnh    c t    ® ti   1  58    ® th "c¸cph¬ng  Ön".   ti 16.Bá    kho¶n  §iÒu    iÒu  3  59,® chØnh    c¸c kho¶n      thµnh    4, 5, 6  c¸c kho¶n  3,4,5.   
  3. 3 17. Cô m   õ "C¶nh      t  s¸tgiao th«ng  Ëttù"t¹  Òu  ® îc söa  æi  µnh  tr     i §i 81    ® th "C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  û".   ® thu 18. Cô m   õ  û    t "U ban  ©n  ©n  a   ¬ng"  ¹  Òu  ® îc söa  æi  nh d ®Þ ph t i§i 83    ® thµnh  û  "U ban  ©n  ©n  a  ¬ng  nh d ®Þ ph hoÆc   ¬  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy gÇn  Êt". nh 19.§iÒu  ® îcsöa  æi      90    ® nh sau: "Xö  ¹t®èi víi µnh      ¹m  ph       h viviph quy  nh  Ò   Ëttù,an  µn  Ën      ®Þ v tr     to v t¶i trªn ® êng  û néi®Þa: thu     1. Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 50.000  ng  i  ®å ®è víi µnh     h vikh«ng  ã  éiquy  toµn  ña  ¬ng  Ön chë  cn  an  c ph ti   kh¸ch däc  Õn  ­   tuy ® êng  û néi®Þa  ã  ängt¶i íi kh¸ch. thu     c tr       d 13  2. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 100.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  ã  c danh s¸ch  µnh  h kh¸ch  i  íiph¬ng  Ön  ë  ®è v   ti ch kh¸ch  äc  d tuyÕn  êng  û néi®Þa  ã  ängt¶i íi kh¸ch; ® thu     c tr      d 13  b.Chë  ng  Ëtnhá    ®é v   kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ 3. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.B¸m,  éc  µo    ¬ng  Ön kh¸c®ang  µnh  ×nh;   bu v c¸cph ti     h tr b. Cho  ¬ng  Ön    ph ti kh¸c b¸m,  éc  µo  ¬ng  Ön  ña  ×nh    ang    bu v ph ti c m khi® hµnh  ×nh; tr c.Ph¬ng  Ön chë    ti   kh¸ch däc  Õn  êng  û néi®Þa  ã  äng t¶i õ13    tuy ® thu     c tr       t kh¸ch trëlªnkh«ng  ã  éiquy  toµn      cn  an  hoÆc     êi ngåitrªnmui,haibªn  ®Ó ng         m¹n  Çu; t d.X Õ p   µng      h ho¸ kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ ®. §ang  µm  Öc    ¬ng  Ön  l vi trªnph ti trong t×nh  ¹ngcã  ång    ån,r u,   tr   n ®é c   î   biahoÆc     ÊtkÝch  Ých    c¸cch   th kh¸cvîtqu¸ quy  nh;      ®Þ e, Sö   ông   d thuyÒn    µm  Öc  viªnl vi trong t×nh  ¹ngsøc  Î kh«ng  ¶m     tr   kho   ® b¶o  ùc hiÖn  Öm  ô  th   nhi v theo quy  nh.   ®Þ 4. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 300.000  ng  i víi ®å ®è     m ét  trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  ã  c danh s¸ch  µnh  h kh¸ch  i  íiph¬ng  Ön  ë  ®è v   ti ch kh¸ch  äc  d tuyÕn  êng  û néi®Þa  ã  ängt¶i õ13  êitrëlªn; ® thu     c tr       ng     t b.§ãn    µnh    tr¶h kh¸ch kh«ng  ng  Õn    ®ó b quy  nh; ®Þ c. Khai th¸c ¬ng  Ön   ph ti kh«ng  ng  c«ng  ông  ®ó d hoÆc  kh«ng ®óng  luång tuyÕn,vïng ho¹t®éng           ghitronggiÊy phÐp.     5. Ph¹t tiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 500.0000  ng  i  íic¸c hµnh    ®å ®è v     vi chë  ©u,bß, ngùa  tr     hoÆc   ÷ng  ng  Ëtlínkh¸cvïng víi µnh  nh ®é v          h kh¸ch. 6. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    ë  ®å ®è v   vich hµng    c  ¹i,   Êtd Ô   ©y  ho¸ ®é h   ch   g ch¸y,næ   ïng víi µnh  c¸c   c    h kh¸ch. 7. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®©
  4. 4 a.Kh«ng  ã  Êy phÐp    ë  µng  c  ¹i, Êtnæ;   c gi   khich h ®é h   ch   b. Kh«ng  Êp  µnh  ng    ch h ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v phßng  èng  ch ch¸y,næ,  c    ®é h¹i; c.L ¾p  Ón  è     u  µnh  ¬ng  Ön nhng  a  n     bi s gi¶ khil h ph ti   ch ®Õ møc      truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 8.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c   Tíc quyÒn  ö  ông    sd b»ng thuyÒn  ëng  tr hoÆc  chøng chØ  chuyªn m«n   cña  êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  ng   khi ph ti trong  êih¹n  õ 3  n   th¸ng ®èi  íivi th   t   ®Õ 6    v   ph¹m quy  nh  ¹ kho¶n    iÒu  µy." ®Þ t i 7,® n 20.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     92    ®   sung    nh sau: "Xö  ¹t®èi víihµnh    ö  ông,®iÒu  Ón  ¬ng  Ön thiÕu    Êy ph       vis d   khi ph ti   c¸c gi   tê theo    quy  nh  Êy  ®Þ (Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  ¬ng  Ön,GiÊy  nh ® k ph ti   chøng  Ën  nh an  µn  ü  Ët ph¬ng  Ön  û  éi ®Þa,  Êy  Ðp   Ën  ,Danh  ¹ to k thu   ti thu n   Gi ph v t¶i  b  thuyÒn  viªn,  B»ng  hoÆc   chøng  chØ chuyªn m«n  ña    c thuyÒn  ëng  µ  tr v m¸y  ­ tr ëng): 1. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 50.000  ng  i  íi ®å ®è v   hµnh    iÒu  Ón  ¬ng  Ön vËn    vi® khi ph ti   t¶ingang s«ng  õphµ),ph¬ng  Ön chë  (tr     ti   kh¸ch däc  Õn  êng  û  éi®Þa  ã  äng t¶idíi kh¸ch,ph¬ng  Ön chë    tuy ® thu n   c tr       13    ti   hµng    äng t¶idíi tÊn  ho¸ tr       5  kh«ng  ã  c chøng  chØ chuyªn m«n     hoÆc   kh«ng  Î k  sè  ¨ng  ý  ¬ng  Ön theo quy  nh. ® k ph ti     ®Þ 2. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     hµnh    vi kh«ng  Î hoÆc   Î sè  ¨ng  ý  ¬ng  Ön,tªn ph¬ng  Ön  Õu  ã) k  k  ® k ph ti     ti (n c  kh«ng  ng  ®ó quy  nh. ®Þ 3. Xö   ¹t®èi  íihµnh    ö  ông  ¬ng  Ön    ph   v  vis d ph ti kh«ng    Êy  ê hoÆc   ®ñ gi t   kh«ng  sang    tªn,chuyÓn  Òn  ë  ÷u  quy s h theo quy  nh:   ®Þ a. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 50.000  n   ph      ®Õ 200.000  ng  i víi ¬ng  ®å ®è    ph tiÖn cã  äng t¶itõ 5  Ên  n   tÊn    tr       t ®Õ 50  hoÆc   õ 13  t   kh¸ch ®Õ n   kh¸ch;hoÆc     20    ph¬ng  Ön kÐo  y  ã  ti   ®È c c«ng  Êttõ51    ëxuèng; su     CV tr   b. C¶nh  hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  n     c¸o  ph   t  ®Õ 300.000  ng  i  íiph­ ®å ®è v   ¬ng  Ön cã  äng t¶i õ51  Ên  n   ti   tr       t ®Õ 250  Ên  t t hoÆc   õ21  t   kh¸ch ®Õ n   kh¸ch;   50    hoÆc   ¬ng  Ön kÐo  y  ã  ph ti   ®È c c«ng  Êttõ51    n   íi CV; su     CV ®Õ d   90  c.C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     ph¬ng  Ön  ã  äng t¶itrªn250  Ên  ti c tr       t hoÆc   õ 51  t   kh¸ch  ëlªn;hoÆc   ¬ng  tr     ph tiÖn kÐo  y  ã    ®È c c«ng  Êttõ90    ëlªn; su     CV tr   4.  ö   ¹t®èi  íihµnh    iÒu  Ón  ¬ng  Ön  µ   X ph   v  vi ® khi ph ti m kh«ng  ã  c b»ng  chuyªn m«n    (b»ng  thuyÒn  ëng  Çu  tr t s«ng,b»ng    m¸y  ëng  Çu  tr t s«ng)phïhîp:    a.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 100.000  ng  n   ®å ®Õ 200.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  ¬ng  Ön theo quy  nh  ph ti     ®Þ ph¶icã    b»ng  ¹ng   ëlªn; h ttr   b.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 200.000  ng  n   ®å ®Õ 500.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  ¬ng  Ön theo quy  nh  ph ti     ®Þ ph¶icã    b»ng  ¹ng  trëlªn; h ba    c. Ph¹t tiÒn  õ      t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  ¬ng  Ön theo quy  nh  ph ti     ®Þ ph¶icã    b»ng  ¹ng  ×  ëlªn; h nh tr   d. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.500.000  ng  i  íingêi ®iÒu  ®å ®è v     khiÓn  ¬ng  Ön theo quy  nh  ph ti     ®Þ ph¶icã    b»ng  ¹ng  Êt; h nh
  5. 5 21.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     93    ®   sung    nh sau: "Xö  ¹t®èi víi µnh    ph       h vikh«ng  ¶m   ® b¶o  è îng,chÊtl ng cña  sl    î   trang thiÕt     bÞ  toµn  an  quy  nh  ®Þ cho  ¬ng  Ön: ph ti 1.§èivíi ¬ng  Ön vËn    µng       ph ti   t¶ih ho¸. a. C¶nh    c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 20.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 50.000  ng  i  íi ®å ®è v   ph¬ng  Ön  ã  äng    íi5  Ên  ti c tr t¶id   t hoÆc   ¬ng  Ön  Ðo,  y  ã  ph ti k ®È c c«ng  Êt su   m¸y  íi CV; d  15  b. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 100.000  ng  i víi ®å ®è     ph¬ng  Ön  ã  äng t¶itõ 5  Ên  n   tÊn  ti c tr       t ®Õ 50  hoÆc   ¬ng  Ön  Ðo, ®Èy  ã  ph ti k   c c«ng  Êtm¸y  õ15CV  n   íi CV; su   t  ®Õ d   50  c. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 300.000  ng  ®å ®èi víi ¬ng  Ön cã  äng t¶itõ 51  Ên  n      ph ti   tr       t ®Õ 250  Ên  t hoÆc   ¬ng  Ön kÐo, ph ti     ®Èy  ã  c c«ng  Êtm¸y  õ51    n   íi CV; su   t   CV ®Õ d   90  d. Ph¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víiph¬ng  Ön  ã  ®å ®è     ti c trängt¶i õ251  Ên  ëlªnhoÆc   ¬ng  Ön kÐo, ®Èy  ã      t t tr     ph ti     c c«ng  Êtm¸y  õ90  su   t  CV   ëlªn; tr   2.§èivíi ¬ng  Ön vËn    µnh       ph ti   t¶ih kh¸ch. a. Ph¹ttiÒn tõ 50.000  ng  n          ®å ®Õ 100.000  ng  i víiph¬ng  Ön  ë  ®å ®è     ti ch kh¸ch cã  äng t¶i õ13    tr       kh¸ch ®Õ n   kh¸ch; t   20  b. Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng  i víi ¬ng  Ön chë  ®å ®è     ph ti   kh¸ch cã  äng t¶i õ21    tr       kh¸ch ®Õ n   kh¸ch; t   50  c.Ph¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ¬ng  Ön chë  ®å ®è    ph ti   kh¸ch cã  äng t¶i õ51    tr       kh¸ch ®Õ n   t   100  kh¸ch; d. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íiph¬ng  Ön ®å ®è v   ti   chë  kh¸ch cã  äng t¶i õ101    tr       t kh¸ch trëlªn;    22.Tiªu®Ò       kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi    1  94    ® nh sau: "1.Ph¹ttiÒn ®èi víi µnh    ë  µng      äng t¶i õ3%   n   íi            h vich h ho¸ qu¸ tr       ®Õ d   t 5% trängt¶i ¬ng  Ön hoÆc   oµn  ¬ng  Ön."    ph ti   ® ph ti 23.Kho¶n    §iÒu  ® îcsöa  æi      2,3  94    ® nh sau: "2.C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn ®èi víi µnh    ë  µng      äng t¶i õ ph        h vich h ho¸ qu¸ tr       t 5%   n   ®Õ 10%   äng t¶iph¬ng  Ön hoÆc   oµn  ¬ng  Ön,t ng  tr     ti   ® ph ti  ¬ øng  íi õng  v t lo¹ ph¬ng  Ön sau  y:   i ti   ®© a. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 50.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 200.000  ng  i víi ®å ®è     ph¬ng  Ön hoÆc   oµn  ¬ng  Ön träng t¶i íi tÊn; ti   ® ph ti      d 50  b. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi ¬ng  Ön hoÆc   oµn  ¬ng  Ön trängt¶i õ50  Ên  n      ph ti   ® ph ti         t ®Õ 250  Ên; t t c. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 1.500.000  ng  i  íiph¬ng  Ön ®å ®è v   ti   hoÆc   oµn  ¬ng  Ön trängt¶i õ250  Ên  n   ® ph ti       t t ®Õ 800  Ên; t d. Ph¹ttiÒn tõ 1.500.000 ®ång  n            ®Õ 3.000.000 ®ång  i víi ¬ng  Ön   ®è     ph ti   hoÆc   oµn  ¬ng  Ön trängt¶i   ® ph ti      trªn800  Ên; t
  6. 6 3. Ph¹ttiÒn ®èi víi µnh    ë  µng      äng t¶itrªn10%   äng t¶i          h vich h ho¸ qu¸ tr       tr     ph¬ng  Ön  ti hoÆc   oµn  ¬ng  Ön, t ng  ® ph ti   ¬ øng  íitõng  ¹  ¬ng  Ön    v  lo iph ti sau ®©y: a. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 300.000  ng  i víi ®å ®è     ph¬ng  Ön hoÆc   oµn  ¬ng  Ön träng t¶i íi tÊn; ti   ® ph ti      d 50  b. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 300.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i    ®è víiph¬ng  Ön    ti hoÆc   oµn  ¬ng  Ön  äng    õ 50  Ên  n   ® ph ti tr t¶it   t ®Õ 250  Ên; c. t    Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n     t  ®å ®Õ 3.000.000  ng  i  íiph¬ng  Ön  ®å ®è v   ti hoÆc   ®oµn  ¬ng  Ön trängt¶i õ250  Ên  n   ph ti       t t ®Õ 800  Ên;t d. Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®ång  i víi ¬ng  Ön   ®è     ph ti   hoÆc   oµn  ¬ng  Ön trängt¶i   ® ph ti      trªn800  Ên; t 24.Bæ     sung  kho¶n  vµo  Òu  nh  6  §i 94  sau: "6.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c:   Tíc quyÒn  ö  ông    sd b»ng  thuyÒn  ëng  tr hoÆc  chøng  chØ  chuyªn m«n   cña  êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön  ng   khi ph ti trong thêih¹n  õ 90  Ýn  ¬i)ngµy  n      t   (ch m   ®Õ 180  ét tr¨m  (m   t¸m  ¬i)ngµy  i  íiviph¹m  ë  m  ®è v     ch qu¸  20%   äng t¶ihµng    tr     ho¸ hoÆc   è  µnh  sh kh¸ch ® îcphÐp  ë".    ch 25.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      a  3  97    ® nh sau: "a.M ë     c¶ng,b Õn  û néi®Þa    thu     kh«ng  ã  Êy phÐp". c gi   26.Bæ     sung  kho¶n  §iÒu  nh  5  97  sau: "5.§èivíinh÷ng  µnh      ¹m  Þ   ¹ttiÒn quy  nh  ¹         h viviph b ph     ®Þ t i kho¶n    c¸c 2, 3,4  Òu  µy    §i n cßn  ph¶ichÞu  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau:§×nh    chØ  Ünh  v viÔn  ¹t®éng  ña  ho   c c¶ng,b Õn  i víi   ¹m  t¹ kho¶n    iÓ m       ®è     ph nªu  i vi   2, ® a, kho¶n  3, ®×nh    chØ  ¹t®éng  ngµy    ¬i)®èi  íic¸c viph¹m  ho   60  (s¸um   v     nªu    iÓ m     ë® b, kho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu  µy." 4  n 27.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     98    ®   sung    nh sau: "Xö  ¹thµnh      ¹m  ph   viviph quy  ¾c  t giao th«ng  êng  û néi®Þa:   ® thu     1. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 500.000  ng  i víi ®å ®è     ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön cã  ét    khi ph ti   m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.Neo  u  ¬ng  Ön kh«ng  ng    ®Ë ph ti   ®ó quy  nh; ®Þ b.Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  ¬ng  Ön kh¸ckhicã    iÒu  Ön ph ti       ®ñ ® ki nhêng  êng; ® c.L¹m  ông  Òn  tiªng©y  ëng¹icho    ¬ng  Ön kh¸c;   d quy u    tr     c¸cph ti   d.V«  ídïng ®Ìn    c    pha  Õu  µo  ¬ng  Ön kh¸c®ang  µnh  ×nh; chi v ph ti     h tr ®.  Kh«ng  gi¶m  èc®é   t   theo quy  nh;   ®Þ e.Vi ph¹m     quy  nh  Ò   m   Öu,dÊu  Öu,cê  Öu; ®Þ v © hi   hi   hi g. Vi ph¹m     quy  nh  Ò   i  ¹ ë  ®Þ v ® l   khu  ùc  iÒu  Õt, èng  Õ;      i v® ti  kh ch khiqua ©u,  Çu, cèng; c  h.Vi ph¹m     quy  ¾c  Ò   i,tr¸nh, ît t v ®   ; v i.  Kh«ng  ÷®óng  gi   kho¶ng  c¸ch ngang,kho¶ng      c¸ch däc  i víi   ®è   ph¬ng  Ön kh¸ctheo quy  nh. ti       ®Þ
  7. 7 2. C¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i    ®è víingêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön cã  ét      khi ph ti   m trong c¸c hµnh       visau  õph¬ng  Ön (tr   ti   giadông):   a. Ph¬ng  Ön    ti kh«ng  ¾p  n  Ýn  Öu    µnh  ×nh,khi neo  u   th ®Ì t hi khi h tr    ®Ë hoÆc   ¾p  n  µnh  ×nh,®Ìn  th ®Ì h tr   neo  u  ®Ë kh«ng  ng  ®ó quy  nh; ®Þ b.Vi ph¹m     quy  ¾c  Ò   i,tr¸nh, îttrongluång hÑp. t v ®     v     3.H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c:   Tíc quyÒn  ö  ông    sd b»ng  thuyÒn  ëng  tr hoÆc  chøng  chØ  chuyªn  m«n   cña  êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön trong thêigian tõ 12  n   th¸ng ®èi víi   ng   khi ph ti          ®Õ 24       vi ph¹m  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    cña  Òu  µy  µ   Én  n     ¹n  1, 2  §i n m d ®Õ tain giao  th«ng  g©y  Ëu  h qu¶ nghiªm  äng  ng  a  n   tr nh ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch nhiÖ m   ×nh    h sù." 28. Cô m   õ "Tr ng    t   ë phßng  c¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttù"t¹  tr     i kho¶n  §iÒu  5  101  îcsöa  æi  µnh  ëng  ®  ® th "Tr phßng C¶nh    s¸tgiao th«ng".   29. Cô m   õ "Côc  ëng  ôc    t  tr C C¶nh    s¸tgiao th«ng  Ëttù"t¹    tr     i kho¶n  §iÒu  6  101  îcsöa  æi  µnh  ôc  ëng  ôc  ®  ® th "C tr C C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  û".   ® thu §i Ò u 2.­  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ban  µnh. h Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    é   ëng    é,  ñ  ëng    ¬  3.­B tr c¸c B Th tr c¸c c quan  ngang  é, c¬  B   quan  thuéc  Ýnh   ñ   Ch ph theo  ¹m     ph vi chøc n¨ng, nhiÖ m   ô  ña  ×nh   ã    vc m c tr¸ch  nhiÖ m   íng  Én  µ  chøc    µnh  h d v tæ  thih NghÞ   nh   µy. Chñ   Þch  û     ®Þ n  t U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  cø  µo  ×nh  ×nh, ¬ c¨n  v t h   ® Æc   iÓ m   ña  a   ¬ng  µ  Èm   ® c ®Þ ph v th quyÒn  ña  ×nh   ©y  ùng  cm x d c¸c    quy ®Þnh  µ  Õ   ¹ch thùc hiÖn  v k ho     NghÞ   nh. ®Þ §i Ò u 4.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản