Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
182
lượt xem
8
download

Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 77/CP của Chính phủ về việc

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  77/CP  g µ y  18 th¸ng 6 n¨ m  1997  Ò  vi Ö c n v ba n  h µ n h  Q u y  ch Õ   Ç u  t theo h × n h  thøc  î p ® å n g  X © y  d ù n g  ­  ® h Kinh  d o a n h  ­ C h u y Ó n  giao (B.O.T) ¸p d ô n g  c h o  ® Ç u    trong n íc t C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1.­ Ban  µnh  Ìm    h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n b¶n  "Qui chÕ   u       ®Ç t theo  ×nh  h thøc  îp  ng  ©y  ùng    h ®å X d ­ Kinh doanh    ­ ChuyÓn giao (B.O.T)¸p    dông cho  u    ®Ç ttrong níc".   §i Ò u 2.­ NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  Nh÷ng    nh  íc®©y    íi qui®Þ tr   tr¸v   Þ  nh  µy  u   Þ    á. i ngh ®Þ n ®Ò b b∙i b §i Ò u 3.­ C¸c  é   ëng, thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é     ñ  ëng  ¬  B , th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q ui  Õ ch ® Ç u    theo h × n h  thøc  î p ® å n g  X © y  d ù n g  ­ t h Kinh d o a n h  ­ C h u y Ó n  giao (B.O.T) ¸p d ô n g   c h o  ® Ç u  t trong n íc (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 77/CP  µy  th¸ng6  ng 18    n¨m  1997  ña  c ChÝnh  ñ) ph C h ¬ n g  1 N h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g §i Ò u      Ých  õng÷: 1.­Gi¶ith t  1. Dù     ©y   ùng      ¸n:X d ­ Kinh doanh    ­ ChuyÓn  giao  Õtt¾t theo  Õng  (vi     ti Anh  µ B.O.T) lµ dù  ®Ç u    ©y  ùng  l      ¸n  tx d c«ng  ×nh,tæ  tr   chøc  qu¶n  ývµ  l   kinh   doanh  ã    Ý    Þch  ô  ö  ông  c thu ph c¸cd vsd c«ng  ×nh víi êih¹n  ù  Ýnh    åi tr       d t th thu h   ®ñ   èn  µ  v v thu  îc lî nhuËn;  ®  i   sau    Õt  óc  êih¹n  îp  ng  ×  khi k th th   h ®å th c«ng  tr×nh ®ã   îc chuyÓn    ®  giao kh«ng  åi hoµn  b  cho  µ   íc ®Ó   Õp  ôc qu¶n  ý Nh n   ti t   l  vµ  ö  ông. sd 2. Doanh    nghiÖp B.O.T  µ doanh  l  nghiÖp  µm  ñ  u  ,tæ  l ch ®Ç t  chøc qu¶n  lýx©y  ùng  µ    d v kinhdoanh  ét    m hoÆc   ét  è  ù    m s d ¸n B.O.T. Doanh  nghiÖp B.O.T  ã  Ó  µ m ét  c th l   doanh nghiÖp  ∙  îcthµnh  Ëp  îp ®®   l h  ph¸p,®ang  ¹t®éng, kh«ng  ©n  Öt thµnh  Çn    ho     ph bi   ph kinh tÕ  µ  ¹  ×nh      v lo i h tæ chøc hoÆc  doanh  nghiÖp  íithµnh  Ëp  nh÷ng  m  l do  doanh nghiÖp,c¸ nh©n  ­    ® îcchän      nh  ¹ Ch ¬ng  theo quichÕ   µy.   nh qui®Þ t i 2     n Doanh nghiÖp  B.O.T  îc  µnh  Ëp  íi cã  Ó   µ hîp      ® th l m   th l t¸c x∙, doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n,c«ng      Çn.   hh  tycæ ph 3. C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  Nh n   th quy kk h  B.O.T  µ Bé   l   qu¶n  lýngµnh  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îcThñ ­   ph tr     ¬ ®  t íng Ch Ýnh  ñ    ph chØ  nh  øng    ý  Õt  îp ®ång  ®Þ ® ra k k h   B.O.T  µ  µc¬  v l   quan  ùc th   hiÖn  qu¶n  ýNhµ   ícho¹t®éng  ña  l  n    c c«ng  ×nh B.O.T  i víi   ù    ã m   tr   ®è     d ¸n nh c¸c A;  µUû   l   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ hoÆc   û     U ban nh©n  ©n  Ën, huyÖn  îcUû   d qu   ®   ban  ©n nh tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  chØ   nh  µ c¬  ®Þ l   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  Nh n   th quy k k h ®å B.O.T  ®èi víi   ù      d cßn  ¹ . c¸c li Bé,  û   U ban  ©n  nh tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, Uû   ¬   ban  ©n  nh d©n  Ën, huyÖn    îcchØ  nh  × ph¶itrùctiÕp ký  îp ®ång  qu   khi®   ®Þ th       h  B.O.T  µ  v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   íit c¸ch lµ c¬    v        quan  qu¶n  ýnhµ  íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy nh    nh  ¹ Ch ¬ng      Õ   µy. qui®Þ t i VIIIQui ch n 4. Hîp  ng    ®å B.O.T  µ v¨n b¶n  l    tho¶  Ën  µ  îc ký  Õt  íinéidung    thu v ®   k v     nh qui®Þnh  ¹ §iÒu  Qui  Õ   µy  ÷a doanh    ti   19  ch n gi   nghiÖp  B.O.T  µ  ¬  v c quan  qu¶n  lýnhµ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång    n   th quy kk h  B.O.T,lµm  ¬  ë    c s ph¸p lý®Ó   ùc    th   hiÖn  ù    d ¸n B.O.T. 5. Hîp  ng  ô  µhîp gi÷a doanh    ®å ph l       nghiÖp B.O.T  íic¸c nhµ  Çu  Õu  v    th (n cã)vÒ   ùc hiÖn      th   ¸n B.O.T.
 3. 3 §i Ò u    µ   íckhuyÕn  Ých  µ  ç  î   2.­Nh n   kh v h tr  doanh  c¸c nghiÖp,c¸nh©n      trong níc®Ç u    ©y  ùng  µ     tx d v kinh doanh      c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh  tÕ      éi,s¶n  Êt kinh doanh  Þch  ô  ­ x∙h   xu     d v c«ng  éng  c theo  ×nh  h thøc hîp ®ång     B.O.T  trongc¸clÜnh  ùc     v sau  y: ®© 1.Quèc  é,® êng  ªntØnh,li   Ön;   l  li     ªnhuy 2.C Ç u,  Çu    c c¶ng,b Õn    c¶ng  Ón  µ  bi v c¶ng  s«ng,b Õn  µ,b Õn    ph   xe; 3. Kho  µng  µ  ¬ng  Ön    t v ph ti b¶o qu¶n  µng    îhoÆc   h ho¸,ch   trung t©m   ­   th ¬ng  ¹i; m 4.Khaith¸cvµ        cung  Êp  ícs¹ch; c n  5. H Ö   èng  ö  ýníc th¶i  Êt th¶ië  µnh  è, khu    th x l    ,ch     th ph   c«ng nghiÖp  Ëp  t trung,khu  ©n  ;   d c 6.S¶n  Êtvµ  ©n  èisö  ông  iÖn;   xu   ph ph   d ® 7.Khu    c«ng  viªn,   ¬i,   Ý,trung t©m  Ó    ch   tr   vui gi¶i   th thao,v¨n ho¸;    8.  êng  äc, tr ng  o   ¹o d¹y  Tr h  ê ®µ t   nghÒ,  Önh  Ön, phßng  b vi   kh¸m  ÷a  ch b Önh; 9.X ©y  ùng  µ  ;   d nh ë 10.S¶n  Êtkinh doanh  Þch  ô    xu     d v c«ng  éng; c 11.C¸c  Ünh  ùc    l v kh¸ccã  îcho  Òn    l  i n kinh tÕ,x∙héi;      §i Ò u    µng  3.­H n¨m, c¨n cø  µo      v quy  ¹ch vµ  ôc      iÓn kinh ho   m tiªuph¸ttr     tÕ      éi,Ch Ýnh  ñ,Uû   ­ x∙h   ph   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  c«ng  è  b danh  ôc     ù  B.O.T    m c¸c d ¸n  ®Ó kªu  äi ®Ç u   , khuyÕn  Ých  g  t  kh doanh  nghiÖp  µ    ©n    Êt dù    u      a  µo  v c¸ nh ®Ò xu   ¸n ®Ç t ®Ó ® v danh  ôc  ù    m d ¸n B.O.T. §Þnh  ú  th¸ng,danh  ôc   ù  B.O.T  èc  k 6    m d ¸n  qu gia  µ  a   ¬ng  îc v ®Þ ph ®  th«ng b¸o      ¬ng  Ön  trªnc¸c ph ti th«ng    ichóng, ®ång  êi®¨ng  tin®¹     th   b¸o  µng  h ngµy  ña  c Trung  ng  ¬ hoÆc   a  ¬ng  ®Þ ph trong 3  è  ªntiÕp.   s li   Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph c«ng  è    ù  nhã m   vµ  b c¸c d ¸n  A  chØ  nh  ¬  ®Þ c quan  nhµ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  n   th quy kk h  B.O.T.Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ c«ng  è  ù    ã m   nhã m     µ  b d ¸n nh B,  C v chØ   ®Þnh  ¬  c quan  µ   íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  Nh n   th quy k k h   B.O.T. Thñ íng ChÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   t  ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã  Ó    ¬ c th xem   Ðt vµ  Êp  Ën  ù    µidanh  ôc  ù    x   ch thu d ¸n ngo   m d ¸n B.O.T  ∙  îcc«ng  è. ®®   b §i Ò u    ù     u    îc® a  µo  4.­D ¸n ®Ç t®   v danh  ôc  ù    m d ¸n B.O.T ph¶icã      ®ñ c¸c®iÒu  Ön    ki sau  y: ®© ­ Phï hîp víiquy  ¹ch    iÓn vïng hoÆc          ho ph¸ttr     quy  ¹ch    iÓn ngµnh  ho ph¸ttr   ®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. ®  c th quy phª duy ­ B¸o      c¸o nghiªncøu  Òn kh¶      ti   thihoÆc   B¸o    c¸o kinh tÕ    ü  Ëtcña  ù    ­k thu   d ¸n (gäichung  µnghiªncøu  Òn kh¶    ∙  îcth«ng     l    ti   thi) ®   ® qua b»ng    v¨n b¶n. B¶o  ¶m     Èn  Ò   ® tiªuchu v b¶o  Ö   v m«i  êng  Nhµ   ícquy  nh. tr do  n  ®Þ
 4. 4 ­ Cã     kh¶ n¨ng  µn  èn  µ  ã  înhuËn. ho v v c l   i §i Ò u    È m   Òn  5.­Th quy th«ng  qua  nghiªncøu  Òn kh¶  :   ti   thi ­ Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph th«ng  qua nghiªncøu  Òn kh¶    i víi   ù      ti   thi®è     d ¸n c¸c nhã m   theo ®Ò   Þ  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  A,    ngh c B k ho   § tv B qu¶n  ýngµnh,trong l      thêih¹n 20  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬.     ng k t   nh ®ñ h s ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Èm   nh   ¬ th ®Þ vµ th«ng  qua nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    ù  nhã m     µ    thid ¸n  B v C trong  êih¹n    th   30 ngµy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬. k t  nh ®ñ h s Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chØ  th«ng    qua nghiªncøu  Òn kh¶    i víi ù    ã m   khicã    Õn  èng  Êt cña  é    ti   thi®è     ¸n nh d B    ý ki th nh   B K Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   ho v§ t  qu¶n  ý ngµnh  l  chuyªn m«n;  Õu   ù  cã  ªnquan  n d ¸n  li   ®Õ n   Òu  nhi tØnh  ×  th ph¶icã    thªm    Õn  èng  Êt cña  û   ý ki th nh   U ban  ©n  ©n   nh d c¸ctØnh  ªnquan.   li   §i Ò u    ån  èn  ùchiÖn  ù    6.­Ngu v th   d ¸n B.O.T: 1.Dù       ¸n B.O.T  îcthùc hiÖn  ®    b»ng  ét  m trongc¸cnguån  èn     v sau  y: ®© ­ 100%   èn    v kh«ng  éc ng©n  thu   s¸ch nhµ  íc,kÓ   vèn    n   c¶  vay  trong nícvµ     nícngoµi.   ­  èn  ãp  ña  ©n  V g c ng s¸ch  µ  íc vµ  èn  ãp  ña  nh n   v g c doanh nghiÖp, c¸    nh©n, kÓ   vèn    c¶  vay trongnícvµ  µiníc.     ngo   2. §èi víim çi  ù  B.O.T,vèn  éc  ë  ÷u  ña       d ¸n    thu s h c doanh  nghiÖp  O.T  B.  ph¶i®¹tmøc  èi Óu b»ng     t  thi   30%   tæng  møc  èn  u    ùc hiÖn  ù    v ®Ç tth   d ¸n B.O.T. §i Ò u 7.­ C¸c  Ünh  ùc  µnh  tiªncho    ù  B.O.T  ùc  Ön  l vd u    c¸c d ¸n  th hi b»ng  èn  v kh«ng  éc ng©n  thu   s¸ch nhµ  íc:   n 1. §êng    giao th«ng  n     ®Õ c¸c trung  ©m   lÞch,b Õn   t du    c¶ng, nhµ  vµ    ga  s©n  bay; 2.C Ç u       Õn  êng  ãitrªn;   trªnc¸ctuy ® n  3. Chî  µ    v trung  ©m   ¬ng  ¹i,khu    ¬i,gi¶itrÝ,c«ng      ïng t th m  vui ch       viªn ë v   tËp  trung d©n  ;   c 4. Cung  Êp  iÖn, níccho    c®    khu  c«ng  nghiÖp;vµ  ¬  ë  ¹ tÇng    c s h  kh¸c trùc    tiÕp phôc  ô    v khu c«ng nghiÖp; 5. X ©y  ùng  êng  äc, tr ng  ¹y    d tr h   ê d nghÒ,  Önh  Ön, phßng  b vi   kh¸m  ÷a  ch b Önh. §i Ò u    êng  îp  Çn  ãp  èn  ©n    µ  íc,kÓ   vèn  n   8.­Tr h c g v ng s¸ch nh n   c¶  ®Ò bï vµ      Æt     gi¶ito¶ m b»ng  nh»m   ùc hiÖn  ù    th   d ¸n B.O.T,th× thÈm  Òn  Õt    quy quy   ®Þnh  ãp  èn  g v quy  nh    ®Þ nh sau: 1. Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  ãp  èn  u    ùc hiÖn    ù      t  ph quy ®Þ g v ®Ç tth   c¸c d ¸n nhã m   theo ®Ò   Þ  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ; A    ngh c B K ho   § t
 5. 5 2. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt ®Þnh  ãp  èn  u    ùc hiÖn    ù      g v ®Ç tth   c¸cd ¸n B.O.T  éc nhã m   vµ  thu   B  C. 3. Ph Çn  ãp  èn  ña  ©n    g v c ng s¸ch nhµ  íc®Ó   ùc hiÖn  ù      n  th   d ¸n B.O.T  îc ®  coilµcæ   Çn  ña  µ   íct¹ doanh      ph c Nh n     i nghiÖp  B.O.T. Tuú  éc  µo  Èm  Òn  Õt  nh  ãp  èn  ùc hiÖn  ù  B.O. thu v th quy quy ®Þ g v th   d ¸n    T,  ñ  íng  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Th t Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ chØ  nh  êi®¹idiÖn  ñ  ë  ÷u  ña  µ   íc®èi víi   ®Þ ng     ch s h c Nh n       cæ phÇn  ãitrªntheo  n    quy  nh  ¹  ¬ng    Ët doanh  ®Þ tiCh VII,Lu   nghiÖp  µ   íc ban  Nh n   hµnh  µy  ng 20/4/1995. Møc  ãp  èn,h×nh  gv  thøc  ãp  èn  îcquyÕt  nh  ú thuéc tõng  ù    g v ®  ®Þ tu     d ¸n B.O.T. C h ¬ n g  II L ù a  c h ä n  d o a n h  n g hi Ö p  B. O.T h o Æ c  th µ nh viªn s¸ng l Ë p d o a n h  n g hi Ö p  B. O.T §i Ò u    9.­Doanh  nghiÖp,c¸ nh©n  èn  u    ùc hiÖn  ù       mu ®Ç tth   d ¸n B.O.T  ph¶igöi®Õ n   ¬     c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ét  é  å  ¬  nh n   th quy m b h s bao  å m: g ­ B¶n  ù gií  Öu  Ò   t  i thi v kh¶  n¨ng chuyªn m«n,  µichÝnh, kü  Ët,kinh t    thu     nghiÖ m;  í thiÖu    µ  Çu  ù  nh  gi   i c¸c nh th d ®Þ thuª®Ó   ùc hiÖn    Þch  ô  ã    th   c¸c d vc li   ªnquan; ­Ph¬ng      ¸n huy  ng  èn; ®é v ­ GiÊy  ê cam   Õt  ña    ©n  µng    t  k c c¸c ng h hoÆc     µ  Êp  èn  c¸c nh c v kh¸c ®Ó     thùc hiÖn  ù      d ¸n B.O.T; ­B¸o    Õt    c¸o k qu¶ kinhdoanh,b¶ng      tæng  Õt  µi k t  s¶n  ña  c n¨m  íc,®èi víi tr       doanh nghiÖp  ang  ¹t®éng. ® ho   §i Ò u 10.­C¬     quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  nh n   th quy k k h ®å B.O.T  cã  Òn  quy yªu  Çu  c cung  Êp    c c¸c th«ng    Çn  Õtkh¸c ®Ó   µm  â    Ên  tinc thi     l r c¸c v ®Ò   Ò   v n¨ng  ùctµichÝnh, kh¶  l     n¨m huy  ng  èn,n¨ng  ùctæ  ®é v  l   chøc  qu¶n  ý l  vµ    Ên    c¸cv ®Ò kh¸c,n Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt.   x  c thi §i Ò u 11.­C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T,  ph¶ixem   Ðt  å  ¬  µ    nh  Ò     x h s v x¸c ®Þ v kh¶  n¨ng  ùc hiÖn  ù  B.O.T,th«ng  th   d ¸n    b¸o  n   ®Õ doanh  nghiÖp,c¸ nh©n  îc chän  íih×nh     ®  d  thøc  Êy    Ën  gi x¸c nh n¨ng  lùcthùc hiÖn  ù        d ¸n B.O.T  trong thêih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Ën  îc®ñ   å      30    t  nh ®   h s¬    nh quy  nh  ¹  Òu  vµ  Quy  Õ   µy, tr ng  îp  ®Þ ti§i 9  10  ch n   ê h kh«ng  Êp  Ën  ch nh ph¶inªu  ýdo.   l  §i Ò u 12.­TríckhiquyÕt  nh,  ¬       ®Þ c quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  nh n   th quy k kÕt  îp ®ång  h  B.O.T  ã  c tr¸chnhiÖ m:   ­ KiÓ m     Ýnh    tra t trung  ùc  ña  õng  µiliÖu  th c t t  trong  å  ¬  h s quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  Quy  Õ   µy. 9  ch n
 6. 6 ­ Xem   Ðt,®¸nh      x  gi¸kh¶ n¨ng  µichÝnh, n¨ng  ùc tæ  t    l   chøc  qu¶n  ýcña  l  nh÷ng  chøc, c¸ nh©n  tæ     cam   Õt  k cho  vay  èn, cña  ÷ng  chøc  îc dù  v  nh tæ  ®  ®Þnh    ©y  ùng  thuªx d hoÆc   ùc hiÖn    Þch  ô  ã  ªnquan. th   c¸cd v c li   §i Ò u  13.­ Doanh nghiÖp  îc chän  ùc  Ön  ù   B.O.T, hoÆc   ®  th hi d ¸n    nhã m  doanh nghiÖp, c¸ nh©n  ® îc chän lµm thµnh viªn s¸ng lËp doanh  nghiÖp  B.O.T  ph¶icã      iÒu  Ön    ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© ­ §¶m     b¶o huy  ng    µ  Þp  êisè  èn  Çn  Õt®Ó   µn  µnh  ®é ®ñ v k th   v c thi   ho th x©y  ùng  d c«ng  ×nh; tr ­ Cã     é  ü  Ëtvµ    é    c¸n b k thu   c¸n b qu¶n  ý®ñ   Õn  l   ki thøc,kinh nghiÖm       qu¶n  lýx©y  ùng  µ    d v khaith¸cc«ng  ×nh.    tr Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp, c¸ nh©n  èn   u    thùc  Ön  ù       mu ®Ç t hi d ¸n B.O.T kh«ng  ã    c ®ñ c¸n  é  ü  Ët vµ  b k thu   qu¶n  ý th×  l  chØ   nh   â  chøc  ®Þ r tæ  hoÆc     ©n  ã    ×nh ®é   ü  Ëtvµ  c¸ nh c ®ñ tr   k thu   qu¶n  ýsÏ® îcthuª®Ó   ùc hiÖn  l        th   c¸cdÞch  ô,c«ng  Öc  ã  ªnquan.   v  vi c li   Doanh  nghiÖp,c¸ nh©n  ∙    Êt dù       ® ®Ò xu   ¸n B.O.T  îcu    Ðt chän    ®   tiªnx   ®Ó thùc hiÖn  ù    .   d ¸n ®ã §i Ò u 14.­ êng  îp  ã  doanh   Tr h c 2  nghiÖp, nhã m     doanh nghiÖp, c¸    nh©n  ë lªn cïng  èn  ùc  Ön  ét  ù  B.O.T, th×  chøc  u   Çu  tr     mu th hi m d ¸n    tæ  ®Ê th ®Ó   än  ch doanh  nghiÖp B.O.T hoÆc   µnh    th viªns¸ng  Ëp  l doanh nghiÖp B.O.  T. Tr×nh  ù,thñ  ôc,thÓ  t  t   thøc  ùa chän  i    u    ùc hiÖn  l  ®è t¸c®Ç t th   theo Quy  chÕ   u   Çu  ®Ê th ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 43/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m   1996. C h ¬ n g  III T h µ n h  l Ë p, ® ¨n g k ý  kinh d o a n h  d o a n h  n g hi Ö p  B. O.T   v µ  xin p h Ð p  ® Ç u  t th ù c hi Ö n  d ù  ¸n B. O.T §i Ò u    êng  îp  Çn  µnh  Ëp  íidoanh  15. Tr hc th l m  nghiÖp  B.O.T,th×      c¸c thñ tôcthµnh  Ëp vµ  ¨ng  ý     l ® k kinh doanh  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  ¹ c¸cLuËt   ®Þ ti       t ng  ¬ øng  Ëtc«ng    Ët doanh  (Lu   ty,Lu   nghiÖp   ©n, LuËt hîp t¸cx∙)vµ      tnh           c¸cv¨n b¶n  ã  ªnquan  Ò   íng dÉn    µnh  Ët. c li   vh   thih lu Hå   ¬    Ðp   µnh  Ëp  s xin ph th l doanh  nghiÖp B.O.T  å m   giÊy  g c¶  chøng  nhËn  n¨ng  ùcthùc hiÖn  ù    l    d ¸n B.O.T    nh quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t  i 11  ch n
 7. 7 §i Ò u    èivíitr ng  îp  16. §     ê h kh«ng  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp B.O.T  íi, m  doanh  nghiÖp  ∙  µnh  Ëp,®ang  ¹t®éng  ® th l  ho   kinh doanh, khi® îc chän  ùc       th   hiÖn  ù    d ¸n B.O.T ph¶itiÕn hµnh        bæ sung  ¨ng  ý  µnh  Ò   ® k ng ngh kinh doanh  ¹    ti c¬ quan  ∙  Êp  Êy  ®c gi chøng  Ën  ang  ý  nh ® k kinh  doanh cho  doanh  nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Hå   ¬      s xin bæ sung  ¨ng  ý  µnh  Ò   ® k ng ngh kinh doanh    ph¶igå m   giÊy    c¶  chøng  Ën  Ò     nh v ®ñ n¨ng  ùc thùc hiÖn  ù  B.O.T  ãi t¹  Òu  Quy  Õ   l    d ¸n  n  i §i 11  ch nµy. §i Ò u    Öc    Ðp  u    ùc hiÖn  ù    17. Vi xinph ®Ç tth   d ¸n B.O.T  éc nhã m     thu   A ® îctiÕn hµnh      sau    khidoanh  nghiÖp  B.O.T  ∙  ¨ng  ý  ®® k kinh doanh    hoÆc     bæ sung  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   §èi víidù  ®Ç u        ¸n  t B.O.T  éc  ã m   vµ  viÖc    Ðp  u     ã  thu nh B  C,  xin ph ®Ç t c thÓ  ùc hiÖn  ng  êivíixin phÐp  µnh  Ëp  th   ®å th       th l doanh nghiÖp hoÆc       xin bæ sung  ¨ng  ý  ® k kinh doanh.   §i Ò u    È m   Òn  phÐp  µ  Êp  Êy  Ðp  u  ,hå  ¬    18. Th quy cho  v c gi ph ®Ç t  s xin phÐp  u  ,tr×nh tù,thñ tôc vµ  í h¹n  Êp  Êy  Ðp, néidung  Êy  Ðp   ®Ç t          th i   c gi ph    gi ph ®Ç u      ùc hiÖn  ù    t®Ó th   d ¸n B.O.T  kh«ng  ö  ông  èn  µ  íc® îc¸p dông  sd v nh n       theo  Ch Õ     ù  ®Ç u    ®é d ¸n  t trong níc quy  nh  ¹     ®Þ ti Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng, ban  µnh  Ìm    h k theo  NghÞ   nh  ®Þ 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  1996  µ  v v¨n b¶n  íng dÉn  ã  ªnquan.   h  c li   C h ¬ n g  IV K ý  k Õ t h î p ® å n g  B. O.T v µ  h o µ n  t Êt c¸c c « n g  vi Ö c c h u È n  b Þ   ® Ç u  t §i Ò u    îp  ng  19. H ®å B.O.T  ã  Ó  îcth¶o  Ën,®µ m   c th ®   lu   ph¸n ngay    sau khidoanh    nghiÖp B.O.T hoÆc   µnh    th viªns¸ng  Ëp  l doanh  nghiÖp  B.O.T  îc ®  chän    nh quy  nh  ¹  ¬ng    ®Þ tiCh IIQuy  Õ   µy  µ  ch n v ph¶i® îc ký      trong thêih¹n       7 ngµy,kÓ   õngµy  Êp  Êy phÐp  u    ùc hiÖn  ù      t  c gi   ®Ç tth   d ¸n B.O. T.   Hîp  ng  ®å B.O.T ph¶i bao  å m   t  Êt    g Ý nh c¸c  éi dung  n  theo khung  îp h  ®ång  É u   m B.O.T  ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    20. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ khiký  îp ®ång  th   7    t    h   B.O.T,doanh    nghiÖp  B.O.T ph¶i® Æt   äc  ét    c m kho¶n  Òn  ti b»ng  0,5% tæng  è  èn  u     s v ®Ç t ®èi víi ù    ã m   vµ        ¸n nh d A,  1% tæng  è  èn  u    i víi ù    ã m   vµ    ¹ s v ®Ç t®è     ¸n nh d B  C t  i ng©n  µng  c¬  h do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp  ng  nh n   th quy k k H ®å B.O.T chØ   ®Þnh. Sè  Òn ® Æt  äc  µy  ã  Ó  ép  µnh  èn  ùc hiÖn  ù    ti   c n c th g th v th   d ¸n B.O.T,nhng    chØ  îcrótra sau    ∙  ëic«ng  µ  u    ©y  ùng  ®      khi® kh   v ®Ç tx d c«ng  ×nh B.O.T  t tr   ®¹   trªn1%     tæng  è  èn  u    ña  ù  s v ®Ç tc d ¸n.
 8. 8 §i Ò u    ú  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  õng  ù    21. Tu ® ki c th c t d ¸n,doanh  nghiÖp  B.O.T  cã  Ó  iÓnkhaic¸chîp ®ång  ô  ñ  Õu  th tr       ph ch y sau  y: ®© ­Hîp  ng  s¶n  È m;   ®å b¸n  ph ­Hîp  ng    ®å cung  Êp  c nguyªn liÖu,nhiªnliÖu;       ­Hîp  ng  ©y  ¾p;   ®å x l ­Hîp  ng    ®å qu¶n  ý, Ën  µnh,duy    l  vh   tu,b¶o  ìng. d §i Ò u    22. C«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ù    tr   d c d ¸n B.O.T  îcmiÔn  Êy phÐp  ®  gi   x©y  ùng, nhng  íc khi khëi c«ng  ©y  ùng, doanh  d   tr       x d   nghiÖp  B.O.T ph¶i göi    m ét  é  å  ¬  ÕtkÕ   ü  Ëtx©y  ùng  b h s thi   k thu   d c«ng  ×nh ®Õ n   û   tr   U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng,n¬ithùc hiÖn  ù    u      Óm      ph tr            d ¸n ®Ç t®Ó ki tra, theo dâivµ u  ÷.     l tr C h ¬ n g  V T h ù c  hi Ö n  ® Ç u  t §i Ò u  23. Doanh nghiÖp B.O.T  ã  Ó  iÓn  c th tr khai thùc  Ön  ù      hi d ¸n ®Ç u      ã      iÒu  Ön  tkhic ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© ­§∙® îccÊp  Êy phÐp  u  ;      gi   ®Ç t ­Hîp  ng    ®å B.O.T  ∙  îcký  Õt; ®®   k ­ ThiÕt kÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh ®∙  îcc¬      k thu   tr   ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy ký  Õt  îp ®ång  k h  B.O.T    Öt; phª duy ­§∙® îccÊp  Êy chøng  Ën  Ò        gi   nh v giao ®Êt,hoÆc     t.     thuª®Ê §i Ò u    êng  îp dù    24. Tr h   ¸n B.O.T  kh«ng  îckhëic«ng  ©y  ùng  ®    xd trong  thêih¹n    tho¶  Ën  thu trong hîp  ng    ®å B.O.T,n Õu    doanh nghiÖp  B.O. T  µ  ¬   vc quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  nh n   th quy k k h ®å B.O.T kh«ng  ã  c tho¶  Ën  thu kh¸c,th× dù        ¸n B.O.T      coinh kh«ng  ùc hiÖn  îcvµ  ¬  th   ®   c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å B.O.T  Ï thu  è  Òn  Æt  äc  s   s ti ® c quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 20 Quy  Õ   µy  ép  µo  ©n  ch n n v ng s¸ch  µ  íc,thu  åi giÊy  Ðp  u    µ  Êy nh n   h   ph ®Ç t v gi   chøng  Ën  Ò   nh v giao ®Êt    hoÆc  cho    t. thuª®Ê
 9. 9 §i Ò u    ¬   25. C quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc      Ön  Ých  t  îcgiao hoÆc   îcthuª®Ó   ùc   tæ  gi¶ito¶ di t ®Ê ®     ®    th   hiÖn  ù    d ¸n B.O.T. ViÖc  n   ï vµ  ©n  ®Ò b   ph chiac¸c chiphÝ  Ò       t      v gi¶ito¶ ®Ê ph¶ix¸c ®Þch  â     r tronghîp ®ång     B.O.T. Trêng  îp c¬  h   quan  µ  íccã  Èm  Òn  ö  ông  èn  ©n  nh n   th quy sd v ng s¸ch nhµ    nícchitr¶cho  Öc  n   ïvµ      Æt       vi ®Ò b   gi¶i m to¶ b»ng,th× phÇn  èn    îccoilµ    v ®ã ®       cæ   Çn  ña  µ   íc ë  ph c Nh n   doanh  nghiÖp B.O.T   quy  nh  ¹  Òu  Quy  nh ®Þ ti§i 8  chÕ   µy. n §i Ò u    ¬   26. C quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  ã  c tr¸chnhiÖ m  chøc  Èm  nh  µ    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh.   tæ  th ®Þ v phª duy     k thu   tr Trêng  îp  õ chèi phª  Öt,th×  h t    duy   ph¶i nªu  â    ÕtcÇn    r chi ti   thay  æi  µ  ® v c¸ch thøc bæ       sung,thay ® æi.     §i Ò u 27. Trong    ×nh  ùc  Ön  u  ,doanh    qu¸ tr th hi ®Ç t  nghiÖp B.O.T  ã  c quyÒn: ­ Tù   Õt  nh  Ò   ¬ng  ùc  u   Çu, chØ   nh  Çu    quy ®Þ v ph th ®Ê th   ®Þ th hoÆc   ù t  thùc hiÖn    kh¶o    ÕtkÕ   s¸t,thi   c«ng  ×nh; tr ­ Tù   Õt  nh  Ò   ¬ng    quy ®Þ v ph thøc  u   Çu, chØ   nh  Çu  ®Ê th   ®Þ th hoÆc   ù t  thùc hiÖn    mua   ¾ m   ÕtbÞ, thic«ng  ©y  ¾p,ph¬ng  s thi       xl  thøc  chøc  tæ  qu¶n  ý l  thùc hiÖn  ù    d ¸n; ­ Tù  Õt  nh  Ò   ¬ng    quy ®Þ v ph thøc huy  ng    ®é thªm  èn    ©y  ùng  v ®Ó x d c«ng  tr×nh; ­ N Õ u   ù      d ¸n B.O.T ¬ng  ¬ng  ã m   theo  ©n  ¹  ù    ña  Òu  Ö  t ® nh A  ph lo i ¸n c §i l d qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  èn  µ  ícgãp  õ 30%   èn  l  tv x d v v nh n   t  v ph¸p  nh  ëlªn ®Þ tr     th× doanh    nghiÖp  B.O.T  ùc hiÖn  u    ïhîp víi th   ®Ç tph       NghÞ   nh  ®Þ 42/CP  µy  ng 16 th¸ng7    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    28. Doanh  nghiÖp B.O.T  èihîp víi ¬  ph       quan  µ  íccã  Èm   c nh n   th quyÒn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å B.O.T trong gi¸m  nh  ü  Ët vµ  Êt l ng  ®Þ k thu   ch  î c«ng  tr×nh;theo  âi,gi¸m        d  s¸tthic«ng, nghiÖm     thu    ¹ng  ôc   c¸c h m c«ng  ×nh  µ  tr v toµn  é  b c«ng  ×nh ®óng  tr   theo thiÕtkÕ   ∙  îcduyÖt.     ®®   §i Ò u 29. Trêng  îp  ã    h c khan  Õ m   Ò   Þch  ô  hi vd v c«ng  ch, nh  Õu Ý   thi   ®iÖn, thiÕu  íc,v.v.     n  .hoÆc   ã  ¹n  Õ   Ò   i t ng ® îcsö  ông  . c h ch v ®è  î     d c«ng  ×nh tr   c«ng  éng, th×  c   doanh  nghiÖp B.O.T  îc u    ®   tiªncung  Êp    Þch  ô  c c¸c d v hoÆc   ® îc u    Êp  Òn  ö  ông      tiªnc quy sd c¸c c«ng  ×nh  t c«ng  éng    ùc hiÖn  ù    c ®Ó th   d ¸n B.O.T. Trong  êng  îp nµy, c¬  tr h    quan  µ  íc cã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  ã  c tr¸chnhiÖm  ç  î   h tr  doanh nghiÖp  B.O.T  µm    ñ tôcvµ  å  ¬  Çn  l c¸cth     h s c thiÕt®Ó   îcphÐp  tiªnsö  ông  Þch  ô  µ      ®  u    d d v v c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng. tr   c
 10. 10 C h ¬ n g  VI T æ  c h ø c  q u ¶ n  l ý kinh d o a n h §i Ò u 30. Doanh    nghiÖp B.O.T  µ tæ  l   chøc  duy  Êt  îc qu¶n  ývµ  nh ®   l  kinhdoanh  µn  é    to b c«ng  ×nh theo hîp ®ång  ∙  ý. tr      ®k §i Ò u      31. Gi¸ hoÆc   Ý  Þch  ô  doanh  ph d v do  nghiÖp B.O.T cung  Êp  c ® îcx¸c ®Þnh     theo nguyªn t¾c  ï ®ñ     Ý, cã  Ýnh  n  ¬ng    b   chiph   t ®Õ t quan      gi¸c¶ thÞ  êng,b¶o  ¶m   îÝch  îp lýcña  tr   ® l i h    doanh  nghiÖp B.O.T  µ  êisö  ông. v ng   d Møc     Ý   ña    gi¸,ph c c¸c s¶n  È m,  Þch  ô  µ    ph d v v c¸c kho¶n    ô  Ó  thu c th kh¸c  do doanh  nghiÖp B.O.T    nh  µ  iÒu  x¸c ®Þ v® chØnh  ï hîp  íi®iÒu  Ön  ô  ph   v  ki c thÓ  ña  Þ  êng,trõc¸ctr ng  îp quy  nh  íi y: c th tr      ê h   ®Þ d  ®© ­ Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  B.O.T s¶n  Êt vµ  ùc tiÕp  xu   tr   b¸n s¶n  È m,  ph dÞch  ô  éc danh  ôc  v thu   m s¶n  È m,  Þch  ô  Nhµ   ícqu¶n  ýgi¸, × møc   ph d v do  n  l      th gi¸, Ý   ô  Ó  doanh   ph c th do  nghiÖp B.O.T    nh  x¸c ®Þ hoÆc   iÒu  ® chØnh  kh«ng  ® îcvîtqu¸ khung    Nhµ   ícquy  nh;      gi¸do  n  ®Þ ­ Trêng  îp    h doanh  nghiÖp B.O.T s¶n  Êt s¶n  È m,  Þch  ô  Nhµ   xu   ph d v do  níc®éc  Òn    quy cung øng  µ  ©n  èith«ng  v ph ph   qua    c¸c Tæng c«ng    µ  íc, tynh n   th× møc    Ý  ô  Ó  Ïdo    gi¸,ph c th s   doanh  nghiÖp B.O.T  µ  v Tæng  c«ng    µ  íc tynh n   cã  ªnquan  li   tho¶ thuËn  ng    nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc    ®     gi¸quy  nh  ña  µ   ­ ®Þ c Nh n íc. §i Ò u    Ýnh  ñ, Uû   32. Ch ph   ban  ©n  ©n    Êp  ¹om äi  iÒu  Ön  nh d c¸c c t   ® ki thuËn  îvµ  ã  ù  ç  î Çn  Õt,   l   c s h tr  i c thi   ®Ó doanh nghiÖp B.O.T    ng, thu ®ñ   thu ®ó     gi¸vµ  Ý   Þch  ô  òng   c¸c kho¶n    ph d vc nh   thu  îp  h ph¸p  kh¸c tõ khai th¸c c«ng        tr×nh B.O.T.   Trong  êng  îp cÇn  Õt, tr h  thi  doanh  nghiÖp B.O.T  ã  Òn  cÇu  µ   c quy yªu  Nh níc hç  î   tr  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   Õn  µnh    Ý   õ kinh doanh  lu   ti h thu ph t     c«ng  ×nh B.O.T. tr   §i Ò u    33. Doanh  nghiÖp  B.O.T ph¶i®èi xö  ×nh  ng   i víi Êtc¶    b ®¼ ®è       t c¸c®èi t ng sö  ông  îp ph¸p trong khicung     î   d h       øng s¶n  È m,  Þch  ô. ph d v Nghiªm  Ê m   Öc  ö  ông  Òn  c vi s d quy kinh doanh    c«ng  ×nh B.O.T    i tr   ®Ó ®è   xö  ©n  ÖthoÆc   íctõphôc  ô  i víi   i t ng sö  ông. ph bi   kh     v ®è     ®è  î   d c¸c §i Ò u    µic¸cnghÜa  ô  ®Þnh  ¹    Ët t ng  34. Ngo     v quy  t i Lu  ¬ øng,doanh  c¸c   nghiÖp B.O.T cßn  ã  Üa  ô  c ngh v sau  y: ®© ­ Thùc  Ön    hi b¶o  ìng ®Þnh  ú,söa  ÷a  d  k  ch c«ng  ×nh theo  îp ®ång, ®∙  tr   h    ký  Õt,b¶o  ¶m   k  ® c«ng  ×nh vËn  µnh  ng  ÕtkÕ; tr   h ®ó thi   ­ Cung    øng  s¶n  È m,  Þch  ô  íi è îng vµ  Êt l ng nh  ph d v v   l   ch  î   tho¶  Ën  ¹ s thu t i  hîp ®ång    B.O.T trong suètthêigian kinh doanh           cho  n     ®Õ khic«ng  ×nh ® îc tr     chuyÓn  giao;
 11. 11 ­ §¶m  b¶o  duy  × chÕ     ö  ông  tr   ®é s d c«ng  ×nh  ×nh  êng   nh÷ng  tr b th nh c«ng  ×nh  tr kh¸c cïng  ¹    ¹m    níc.C¸c    lo i trªnph vic¶    c«ng  ×nh  ©y  ùng  êng  t x d ® giao th«ng, cÇu,  Õn   µ    b ph v.v.  . ph¶i ® îc duy  × sö  ông    ¹ng th¸  .    tr   d ë tr   i24/24   giê/ngµy trongsuètqu¸ tr×nh kinhdoanh.            §i Ò u    35. Trong  êng  îp  ©y  ùng,kinh doanh  tr hxd     c«ng  ×nh kÕt  Êu  tr   c h¹  Çng  t chØ   µ m ét  l  trong  è    ¹t®éng  s c¸c ho   kinh doanh  ¨ng  ý  ña  ® k c doanh  nghiÖp,th×    doanh  nghiÖp  B.O.T ph¶ilËp  ét      m chinh¸nh  riªngthùc hiªnqu¶n       lý kinh    doanh  c«ng  ×nh  tr B.O.T, m ë       sæ s¸ch  Õ   k to¸n vµ  ¹ch   h to¸n riªng vÒ       x©y  ùng  µ  d v kinhdoanh  Þch  ô    d v c«ng  ×nh B.O.T. tr   C h ¬ n g  VII ¦ u ® ∙i ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p  B. O.T    d §i Ò u    36. Doanh  nghiÖp  B.O.T  îchëng  ®∙i: ®  u  1. MiÔn,    gi¶m  Õ  thu doanh thu (hoÆc  Õ    Þ gia t¨ng)theo  Ët thu gi¸tr       Lu   thuÕ  Ön  µnh. hi h 2. Thu Õ   î tøc (thuÕ  nhËp    l    i thu  doanh  nghiÖp) ¸p  ông   d møc   Õ  Êt thu su   thÊp  Êt theo  Ët thuÕ  î tøc (thuÕ  nhËp  nh   Lu   l    i thu  doanh nghiÖp),thuÕ  î tøc   l    i ® îc miÔn    trong 2    n¨m  u   µ  ®Ç v gi¶m  50%  trong 4    n¨m  Õp  ti theo  Ó   õ khidù  k t    ¸n  a  µo  ® v khaith¸ccã  iC¸c  êng  îp      l∙  . tr h gi¶m  50%   õ 6  n   n¨m  dông  t   ®Õ 8  ¸p  cho  ù    d ¸n B.O.T  ¹ c¸cvïng l∙nhthæ  Æc   Ötdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ti        ® bi   Th t   ph quy   ®Þnh  íi õng dù    ô  Ó. v  t   ¸n c th 3. §îcmiÔn  Õ  Ëp  Èu     thu nh kh m¸y  ãc, thiÕtbÞ  Ëp  Èu  ö  ông    m     nh kh s d cho viÖc  Èn  Þ  u  ,thùc hiÖn  ù      ¹onªn  µis¶n  è  nh  ña  chu b ®Ç t    d ¸n ®Ó t   t   c ®Þ c doanh  nghiÖp. §i Ò u    37. Doanh nghiÖp B.O.T  îc miÔn    Òn  ®  tr¶ti thuª®Êt    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   t  ai ®èi víi Ön  Ých  t  îcthuªhoÆc   îcgiao     ®Ê ®       di t ®Ê ®     ®    ®Ó   ùc hiÖn  ù    th   d ¸n B.O.T. §i Ò u 38. Khi cã      nhu  Çu  c vay  èn, doanh  v  nghiÖp B.O.T  îc quyÒn  ®  thÕ  Êp  µis¶n  éc  ë  ÷u  ña  ch t   thu s h c doanh  nghiÖp, quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®Ó       vay  èn. v TiÒn vay  îctõ viÖc  Õ  Êp  µis¶n  ®    th ch t   ph¶i® îcsö  ông  µo  ôc  ch    d vm ®Ý tiÕp  ôc  ©y  ùng  µ  Ën  µnh  tx d vv h c«ng  ×nh   quy  nh   tr nh ®Þ trong  îp  ng  h ®å B.O.T. §i Ò u  39. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ  kinh doanh c«ng tr×nh,   doanh  nghiÖp  B.O.T  îcmua  ¹itÖ  : ®  ngo   ®Ó ­Chi tr¶tiÒn thuªthiÕtbÞ, m¸y  ãc  õnícngoµi;            m t    ­ Nh Ëp  Èu    kh m¸y  ãc  ÕtbÞ  µ    m thi   v c¸c s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v kh¸c ®Ó   ùc   th   hiÖn  ù  d ¸n;
 12. 12 ­Thanh        to¸nc¸ckho¶n  î(gåm  nîgèc  µ  ivay  ícngoµi. n  c¶    v l∙  ) n  C h ¬ n g  VIII Q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬  q u a n  n h µ  n í c c ã  th È m  q u y Ò n  k ý  k Õ t h î p ® å n g  B. O.T §i Ò u 40. Trong  Öc    iÓn c¬  ë  ¹  Çng    vi ph¸ttr   s h t kinh tÕ      éi theo    ­ x∙ h   h×nh  thøc B.O.T, c¬    quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  nh n   th quy k k h ®å B.O.T  thùc hiÖn      haichøc  n¨ng: ­Lµ  ét  ký  îp ®ång  íi   m bªn  h   v  doanh  nghiÖp  B.O.T. ­Lµ  ¬    c quan  ùc hiÖn  th   qu¶n  ýnhµ  ícho¹t®éng  ña  l  n    c c«ng  ×nh B.O.T. tr   §i Ò u 41. Lµ  ét  ký  îp  ng  íidoanh    m bªn  h ®å v  nghiÖp B.O.T,c¬    quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  n   th quy k k h ®å B.O.T  ã  Òn  ¹n  µ  Üa  ô  c quy h v ngh v sau  y: ®© ­  µ m   § ph¸n  µ  v quyÕt  nh   Ò   éi dung  ®Þ v n  tho¶  Ën  thu trong  îp  ng  h ®å B.O.T.Trêng  îp cã  Ên    Çn  m     h   v ®Ò c ®µ ph¸n  µ  ý  Õt  v k k trong hîp ®ång     B.O.T  vîtqu¸ thÈm  Òn  ña  × nh,  × tr ckhiquyÕt  nh,  Çn  ã    Õn  èng     quy cm th   í     ®Þ c c ý ki th nhÊt cña  ¬    c quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  Ò   Ên    .  c th quy quy   v v ®Ò ®ã ­ Thùc  Ön    hi nghiªm  chØnh  µ  y      Üa  ô  v ®Ç ®ñ c¸c ngh v cam   Õt  k trong hîp    ®ång B.O.T;ph¶ibåi th ng        ê cho  doanh nghiÖp B.O.T  äi  Öth¹iph¸tsinh m thi         do  kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng    Üa  ô  ∙  ®ó c¸cngh v ® cam   Õt.k ­ Theo  âi viÖc  ùc  Ön  éi dung  îp  ng  d  th hi n   h ®å B.O.T, ®¶m     b¶o doanh  nghiÖp  B.O.T  ùc hiÖn  ng  th   ®ó cam   Õt;yªu  Çu  k   c doanh  nghiÖp  B.O.T  åith b  ­ êng cho  êi sö  ông  µ  µ   íc thiÖth¹iph¸tsinh do  ng   d v Nh n          doanh  nghiÖp B.O.T  kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  ng    ®ó c¸c nghÜa  ô  ∙  v ® cam   kÕt. C¬   quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  µc¬  l   quan  µ  nh nícduy  Êt trùctiÕp xem   Ðt vµ    Õt    Ên    ∙    nh       x   gi¶iquy c¸c v ®Ò ® tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång    B.O.T. §i Ò u    µ  ¬  42. L c quan qu¶n  ýnhµ  íc ®èi  íikinh doanh  l  n  v    c«ng  ×nh tr   B.O.T,c¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  ã  Òn  ¹n  c quy h vµ  Üa  ô  ngh v sau  y:®© ­  a  nghiªn cøu  Òn  § ra    ti kh¶  ,x¸c ®Þnh       Èn  èithiÓu  Ò   thi    c¸c tiªuchu t  v chÊt l ng dù     î   ¸n B.O.T,vÒ   è îng vµ  Êt l ng s¶n  È m   µ  Þch  ô;®¸nh      s l   ch  î   ph vd v  gi¸ s¬  é    ng  ña  ù    i víi b t¸c®é c d ¸n ®è     m«i  êng  µ  tr v m«i  sinh; ­Cung  Êp      c c¸cth«ng    Çn  Õt®Ó   ùc hiÖn  tinc thi   th   nghiªncøu    kh¶    thitheo  yªu cÇu  ña    c doanh nghiÖp,c¸nh©n  ù  nh  ùc hiÖn  ù         d ®Þ th   d ¸n B. O.T; ­ Lùa chän doanh nghiÖp B.O.T hoÆc  thµnh viªn s¸ng lËp doanh  nghiÖp  B.O.T; ­ThÈ m   nh  µ    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh;   ®Þ v phª duy     k thu   tr
 13. 13 ­ Phèi hîp  ïng      c doanh nghiÖp B.O.T gi¸m    Êt l ng  ©y  ùng  s¸tch  î x d c«ng  tr×nh,tiÕn ®é   ùc hiÖn      th   c«ng  ×nh,b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ng  tr   ® th   ®ó theo  ÕtkÕ   thi   vµ  Õ   ¹ch; k ho ­Gi¶ito¶ diÖn  Ých  t  îcquy  ¹ch ®Ó   ùc hiÖn  ù         t ®Ê ®   ho   th   d ¸n B.O.T;­Phèi      hîp hoÆc   ç  î   h tr  doanh nghiÖp B.O.T  µn  µnh    ñ tôcchuÈn  Þ  u  , ho th c¸cth     b ®Ç t  trong  Öc  ©y  ùng  vi x d c«ng  ×nh  µ  tr v kinh doanh, vËn  µnh    h theo  ng  îp ®ó h  ®ång  B.O.T; ­ Thùc  Ön    hi hoÆc   cÇu    ¬  yªu  c¸c c quan  kh¸c cña  µ   ícthùc hiÖn      Nh n     c¸c yªu  Çu  îp ph¸p  ña  c h  c doanh  nghiÖp B.O.T trong qu¸ tr×nh x©y  ùng  µ       d v kinh   doanh  c«ng  ×nh B.O.T; tr   ­Thùc  Ön    Ö m  ô    hi c¸cnhi v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt, Ó   viÖc      c¶  k ban  µnh  ÷ng  h nh quy  Õ   Ò   ch v cung  Êp  µ  ö  ông  c vsd s¶n  È m,  Þch  ô  õ ph d v t  c«ng  ×nh B.O.T. tr   C h ¬ n g  IX C h u y Ó n  giao c « n g  tr × nh B. O.T §i Ò u 43. Thêi h¹n  ña  îp  ng      c h ®å B.O.T  µ  êi®iÓ m   µ   v th   m c«ng  ×nh  t sÏ® îcchuyÓn     giao kh«ng  åihoµn    b  cho  µ   ícsÏkh«ng  Nh n     thay ® æi  Õu:   n ­ C«ng  ×nh  tr B.O.T  îc hoµn  µnh  µ  a  µo  ö  ông  íc thêih¹n, ®  th v®v sd tr       tæng  èn  u     ùc  Ön  u     Êp  ¬n  v ®Ç t th hi ®Ç t th h tæng  møc   èn  u     ña  v ®Ç t c c«ng  tr×nh; ­ C«ng  ×nh    tr kh«ng  îc hoµn  µnh  µ  a  µo  ö  ông  ®  th v®v sd trong  êih¹n th     tho¶  Ën, tæng  èn  ùc  Ön  u    cao  ¬n  thu   v th hi ®Ç t h tæng møc   èn  u    cho  v ®Ç t c«ng  ×nh trõtr ng  îp cã  ýdo  Êt kh¶  tr     ê h   l   b   kh¸ng; Lý  bÊt kh¶  do    kh¸ng bao  å m:    òlôt  g b∙o,l   ,ho¶  ¹n,®éng  t,nhµ  ho   ®Ê   cung  cÊp  ÕtbÞ   thi   hoÆc   chøc  Êp  èn  Þ     tæ  c v b ph¸ s¶n  hoÆc   ÷ng  ýdo  nh l   kh¸c theo    quyÕt ®Þnh  ña  µ ¸n.   c to   §i Ò u  44. Trong qu¸  ×nh  tr kinh doanh, c¬    quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  ý  Õt  îp  ng  k k h ®å B.O.T  µ  v doanh nghiÖp B.O.T  ã  Ó  c th tho¶  Ën  thu chuyÓn  giao c«ng  ×nh tr cthêih¹n    tr   í     cho  µ   ícvíi iÒu  Ön  µ   ícdµnh  Nh n     ® ki Nh n   cho doanh nghiÖp  B.O.T  ét  m hoÆc   ét  è  ¬  éikinh doanh  Ën  îhoÆc   m sch    thu l  i tµis¶n  µ  Òn  îkh¸c ®Ó   ï ®¾ p   Çn  èn  a  îcthu håitõ c«ng  ×nh   v quy l i   b  ph v ch ®         tr   B.O.T. §i Ò u 45. C¬     quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  nh n   th quy k k h ®å B.O.T  ®ång  êilµc¬  th     quan  Õp nhËn  ti   chuyÓn  giao c«ng  ×nh.M ét    tr   n¨m  íckhihîp tr       ®ång  B.O.T  Õt  Öu  ùc,c¬  h hi l   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  öi th«ng  g  b¸o b»ng v¨n b¶n yªu  Çu  c doanh  nghiÖp  O.T  ùc  Ön  B.  th hi b¶o  ìng söa  ÷a  d  ch c«ng  ×nh nh  ∙  tr   ® tho¶ thuËn    tronghîp ®ång     B.O.T.
 14. 14 §i Ò u 46. ét   M n¨m  íc khi viÖc  tr     chuyÓn giao  îc thùc  Ön, doanh  ®  hi   nghiÖp  B.O.T ph¶i®¨ng    b¸o c«ng khaivÒ   Öc    vi chuyÓn giao c«ng  ×nh cho    tr   Nhµ   íc,tr×nh tù,thñ tôc vµ  êih¹n  n          th   thanh  ýhîp ®ång, thanh      l      to¸nc¸c kho¶n  nî. M ét th¸ng  íc khi hîp  ng  tr     ®å B.O.T  Õt  Öu  ùc,c¬  h hi l   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm   Òn  ý  Õt  îp  ng  quy k k h ®å B.O.T  µ  v doanh nghiÖp  B.O.T ph¶i hoµn  Êt   t  viÖc  Óm    µis¶n  µ  nh  ¹ gi¸trÞtµis¶n  è  nh, ®¸nh    Öc  ki kª t   v ®Þ l        i c ®Þ   gi¸vi b¶o  ­ d ìng vµ  öa  ÷a  µis¶n  è  nh  íckhichuyÓn    s ch t   c ®Þ tr     giao nh  ∙    ® tho¶  Ën  thu trong   hîp ®ång    B.O.T. C¬  quan  µ   íc chØ   Ën  Nh n   nh chuyÓn giao    khi m¸y  ãc,  Õt bÞ   ña  m thi   c c«ng  ×nh ®∙  îcb¶o  ìng,söa  ÷a    ∙  tr   ®   d   ch nh ® tho¶ thuËn.   C¬  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp  ng  nh n   th quy k k h ®å B.O.T  kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ò       v c¸c kho¶n  î cña  n  doanh  nghiÖp B.O.T,còng      îp ®ång    nh c¸c h   mµ  doanh  nghiÖp B.O.T  ∙  ý  Õt  íic¸c doanh  ® k k v    nghiÖp kh¸c,n Õu     doanh  nghiÖp  B.O.T  kh«ng  ã  c tho¶ thuËn  ícvíi ¬    tr     quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  c nh n   th quy k kÕt  îp ®ång  h  B.O.T. §i Ò u    ú  iÒu  Ön  ô  Ó,c¬  47. Tu ® ki c th   quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  nh n   th quy k kÕt  îp  ng  h ®å B.O.T  ã  Ó  Ën  µ  c th nh v chuyÓn  giao  Öc  µn  vi b giao  c«ng  ×nh tr   B.O.T cho  ét  n  Þ  íiqu¶n  ý, m ®¬ v m   l  khaith¸c. ¬n  Þ  íicã  Ó  µm ét  oanh     § v m   th l   ® nghiÖp  µ  ícmíithµnh  Ëp,m ét  nh n     l  doanh  nghiÖp  µ  íc®∙  îcthµnh  Ëp vµ  nh n   ®   l  ®ang  ¹t ®éng    Ünh  ùc  ¬ng  ù   doanh  ho   trªn l vt t nh nghiÖp B.O.T, thuª m ét      doanh  nghiÖp hoÆc   ét  m doanh  nghiÖp  B.O.T  kh¸c  ã    c ®ñ kh¶  n¨ng  Õp ti   nhËn. Quy Õt  nh    ®Þ ph¶i ® îc c«ng  è     b c«ng  khaitrªnb¸o  a   ¬ng  µ       ®Þ ph v niªn yÕt  ¹ trôsë  t i   doanh    nghiÖp  B.O.T.Tõ  µy  ã  Õt  Þnh    ng c quy d chuyÓn  giao cña    c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T,doanh    nghiÖp  Õp ti   nhËn  c«ng  ×nh  tr B.O.T  îc quyÒn   ®  kinh doanh  c«ng  ×nh  µ   Þu  tr v ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò     ¹t®éng  ña  v c¸cho   c doanh  nghiÖp  B.O.T. C h ¬ n g  X C¸c q u y  ® Þ n h  k h¸c §i Ò u    äi  48. M tranh chÊp  ÷a    gi doanh  nghiÖp B.O.T  µ  ¬  v c quan  µ  nh níccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång    th quy kk h  B.O.T  îcgi¶iquyÕt  ích Õt  ®    tr   th«ng    qua th ng îng,hoµ  ¬l  gi¶i. Trong  êng  îp haibªn  tr h     kh«ng  µ    îcth× tranh chÊp  îc® a      ho gi¶i     ®   ®   ra gi¶i quyÕt  ¹  ti Trung  ©m   äng tµido    t tr     haibªn  ùa chän  l  hoÆc   ¹  µ  ti To kinh tÕ. Thñ     tôc gi¶iquyÕt     tranh chÊp  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  Ön  µnh ¬ng  ®Þ hi h t øng  íi v  m çi lo¹ c¬      quan  µiph¸n. i t 
 15. 15 §i Ò u 49. Doanh nghiÖp B.O.T  ã  Ó  c th chuyÓn  îng  îp  nh h ph¸p    c¸c quyÒn  ¹n  µ  h v nghÜa  ô  ∙  v ® cam   Õt  k trong  îp  ng  h ®å B.O.T cho  ét  m doanh  nghiÖp kh¸c. ViÖc    chuyÓn   îng  îp  ng   nh h ®å B.O.T  µ  Çn   ãp  èn  µo  v ph g v v doanh nghiÖp  B.O.T ph¶i ® îc c¬      quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ý  Õt  îp nh n   th quy kk h  ®ång B.O.T  Êp  Ën. ch nh §i Ò u    îp  ng  50. H ®å B.O.T  Ê m     Öu  ùcdo  ét  ch døt hi l   m trong c¸c lýdo       sau  y: ®© 1.K Õt  óc thêih¹n ®∙      th       ghitrong hîp ®ång     B.O.T; 2.Doanh    nghiÖp  B.O.T  ã  Ó  Ê m     îp ®ång  c th ch døt h   B.O.T  ícthêih¹n víi tr         lýdo:   ­ Kh«ng  îc cÊp  Êy  ®  gi chøng  Ën  Ò   nh v giao  t  ®Ê hoÆc  thuª ®Êt  ng    ®ó thêih¹n,hoÆc   Ön  Ých  t  îcthuª,® îcgiao Ýt  ¬n     di t ®Ê ®        h møc  tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång    B.O.T; ­ Kh«ng      gi¶ito¶  îc diÖn  Ých  t  ∙  ®  t ®Ê ® quy  ¹ch    ùc  Ön  ù    ho ®Ó th hi d ¸n B.O.T  c¬  do  quan  µ  íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  kh«ng  ùc th   hiÖn  ng  Üa  ô  ®ó ngh v tho¶ thuËn    tronghîp ®ång     B.O.T; ­ Kh«ng  Ën  îc quyÒn   tiªnsö  ông    Þch  ô    nh ®  u    d c¸c d v c«ng  ch, hoÆc   Ý  c¸cc«ng  ×nh c«ng  éng    tr   c kh¸cnh  ∙    ® quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy. ®Þ t i 29  ch n 3. C¬     quan  µ  íc cã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  nh n   th quy kk h  B.O.T  û  á  îp hu b h   ®ång  thay ® æi  Õn îc,kÕ   ¹ch  do    chi l   ho ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi.Trêng  îp  i     ­ x∙ h   h  hîp ®ång    B.O.T  Ê m     Öu  ùcdo    ch døt hi l   c¸c nguyªn nh©n    quy  nh  ¹  Ó m     ®Þ ti§i 2 vµ  cña  Òu  µy, c¬  3  §i n   quan  µ  íc cã  Èm  Òn  ý  Õt  îp  ng  nh n   th quy k k h ®å B.O.T  cã tr¸chnhiÖ m   åi hoµn  Êtc¶      Ý   µ     b  t   c¸c chi ph m doanh  nghiÖp B.O.T  ∙    ® chi ®Ó   ùc hiÖn  ù    th   d ¸n B.O.T. §i Ò u    Öc    51. Vi ph¸ s¶n doanh nghiÖp B.O.T  îcgi¶iquyÕt  ®    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtph¸ s¶n      doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  XI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u 52. Bé   ëng    é,    ¬    tr c¸c B c¸c c quan  ngang  é,  ñ  ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc trung  ng  ¬ trong  ¹m    ph vi chøc n¨ng  µ  Òn  ¹n  ña  ×nh   ã  v quy hcm c tr¸ch  nhiÖ m  ùc hiÖn  th   Quy  Õ   µy. ch n Trong    a  ã  khich c danh  ôc  ù    m d ¸n B.O.T,c¸c Bé       qu¶n  ýngµnh, Uû     l    ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  ñ  ng    Êt,xem   Ðt   ph tr       ch ®é ®Ò xu   x  hoÆc   Êp  Ën    ù    ch thu c¸cd ¸n theo    Þ  ña  ®Ò ngh c doanh  nghiÖp,c¸ nh©n  èn      mu ®Ç u    ttheo h×nh    thøc B.O.T.    
 16. 16 P h ô   ôc l ( M É u  h î p ® å n g) K h u n g  h î p ® å n g  B. O.T Ngµy  th¸ngn¨m    1997 I.  C¨n c ø  h î p ® å n g ­C¨n  NghÞ   nh  è.. /CPngµy.. th   n¨m    cø  ®Þ s.  . ¸ng3  1997  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph   ­ C¨n  yªu cÇu  ùc hiÖn    cø    th   quy  ¹ch ph¸ttr Ón (®Þa  ¬ng,ngµnh) ®∙  ho     i   ph     ® îc(tªnc¬      quan  ã  Èm  Òn)  c th quy th«ng  qua  µy.. th ng . ¸ng.   .n¨m . ­C¨n  yªu cÇu  ôc  ô  i sèng  ña  ©n  ©n  a  ¬ng.   cø    ph v ®ê   c nh d ®Þ ph II.  Gi¶i th Ý c h thu Ë t n g ÷ III.§ ¹i Ö n  c¸c bªn k ý  h î p ® å n g    di 1.C¬     quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy ­Tªn  ¬    c quan  µ  íccã  Èm  Òn. nh n   th quy ­Hä     êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn.   tªnng     c th quy ­§Þa    chØ. 2.Doanh    nghiÖp  B.O.T ­Tªn    doanh  nghiÖp  B.O.T. ­ Hä       tªnchøc  ô  êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn. v ng     c th quy
 17. 17 ­ §Þa    chØ giao dÞch  ña    c doanh  nghiÖp,giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý      nh ® k kinh  doanh  è  .n¬icÊp. s ..     . Sè  µi t  kho¶n  ¹ ng©n  µng. t  i h IV. é i d u n g  h î p ® å n g  N 1. NhiÖ m   ô  µ   v m doanh nghiÖp B.O.T ph¶i thùc  Ön, trong        hi   ®ã x¸c ®Þnh  â: r ­TÝnh  Êtcña    ch   c«ng  ×nh (cÇu,® êng,nhµ  tr       m¸y  iÖn,c¶ng    .. ) ®   v.v  . ­Tæng    møc  èn  u    ctÝnh. v ®Ç tí   ­TiªuchuÈn  ü  Ëtc«ng  ×nh.    k thu   tr ­ Lo¹ic«ng     nghÖ   µ  ÕtbÞ   ù  Ýnh  ö  ông  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   v thi   d t sd x d vl ® c«ng  ×nh. tr ­Lo¹idÞch  ô  µ    Èn  Êtl ng dÞch  ô  ña     v v tiªuchu ch  î   v c c«ng  ×nh. tr 2.Yªu  Çu  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh   c thi   k thu   tr ­Tæ     chøc  kh¶o  s¸t. ­Ng êihoÆc   chøc  Þu      tæ  ch tr¸chnhiÖ m  ÕtkÕ.   thi   ­Thêigian thiÕtkÕ.         ­ Yªu  Çu  Ò     c v møc       Õtcña  ÕtkÕ.      ®é chiti   thi   ­ Tæ chøc  Èm   nh  µ  th ®Þ v phª duyÖt thiÕtkÕ.       3. Quy Òn   µ    v tr¸ch nhiÖm   Ò   Êp  t, cho    vc ®Ê   thuª ®Êt  µ  µn    vb giao  t  ®Ê x©y  ùng  d c«ng  ×nh. tr ­§Þa  iÓ m,    nh  â ®Þa  íhµnh  Ýnh.   ® x¸c®Þ r  gi   i ch ­DiÖn  Ých  µ  ¹ ®Êt  îccÊp    t v lo  i ®  hoÆc   îcthuª, ôc  ch  ö  ông. ®   m ®Ý s d ­Thùc  Ön  ñ tôcvÒ     t    hi th     thuª®Ê hoÆc     Êp  t. xinc ®Ê ­ Gi¶ito¶ vµ  n   ï vÒ   t,thêih¹n            ®Ò b   ®Ê     gi¶ito¶,tr¸chnhiÖ m         gi¶ito¶,tr¸ch   nhiÖ m  trong  Öc  n   ï,thùc  ¹ng vÒ   Ön  Ých  t    vi ®Ò b   tr   di t ®Ê khi thuª hoÆc   îc   ®  giao. ­Thêih¹n  îcthuªhoÆc   îccÊp.     ®    ®  ­Gi¸thuª®Êt       hoÆc   Òn vÒ   Êp  t,chÕ     Ôn, gi¶m,møc  ti   c ®Ê   ®é mi     gi¶m    gi¸ thuª®Êt    hoÆc   gi¶m  Òn tr¶vÒ   Êp  t. ti     c ®Ê 4.TiÕn    ùc hiÖn  ©y  ùng    ®é th   xd c«ng  ×nh. tr ­ Thêi gian  ùc  Ön  u    µ  êi®iÓ m   ¾t  u       th hi ®Ç t v th   b ®Ç khai th¸csö  ông    d c«ng  ×nh B.O.T. tr   ­ Quy Òn  µ  Üa  ô  ña      v ngh v c c¸c bªn  trong tæ    chøc  qu¶n  ýx©y  ùng,l¾p  l  d   ® Æt  c«ng  ×nh. tr
 18. 18 5.TiªuchuÈn  Êtl ng,gi¸m    Óm    Êtl ng c«ng  ×nh B.O.T.    ch  î   s¸t,ki trach  î   tr   6.Tæ     chøc  khaith¸c, ö  ông     d s c«ng  ×nh B.O.T. tr   ­ Ch Õ       ô s¶n  È m     ®é tiªuth   ph hoÆc   Þch  ô,nguyªn t¾c  nh    Ý, d v    ®Þ gi¸,ph   møc     gi¸ban  u,  ®Ç nguyªn  ¾c  iÒu  t® chØnh    µ  Ý,  Òn  µ  Üa  ô  gi¸v ph quy v ngh v cña    trongviÖc  Êp  µnh    c¸cbªn    ch h c¸cc«ng  Öc  ãitrªn. vi n   7. Tiªu chuÈn  ö  ông, nghÜa  ô  ¶m       sd   v® b¶o    Èn  ö  ông  tiªuchu s d c«ng    ty B.O.T. ­ TiªuchuÈn  ü  Ëtcña     k thu   c«ng  ×nh B.O.T,chÕ     tr     ®é b¶o  ìng.(§Þnh  ú  d   k söa  ÷a, b¶o  ìng, møc     öa  ÷a, b¶o  ìng  nh   ú, tr ng  îp  öa  ch   d   ®é s ch   d ®Þ k  ê hs ch÷a,b¶o  ìng ®ét  Êt,h×nh    d  xu   thøc vµ    c¸ch thøc söa  ÷a,v.v. . .     ch   .) 8. C¸c  Ön    bi ph¸p  µ  Üa  ô  ña    v ngh v c c¸c bªn trong b¶o  Ö   v m«i  êng  µ  tr v m«i  sinh. 9. Ch Õ     ®∙icô  Ó  i víi   ®é u    th ®è     doanh  nghiÖp  B.O.T  ªnquan  n   ùc li   ®Õ th   hiÖn  ù    d ¸n B.O.T. ­Thêih¹n  Ôn, gi¶m  Õ  îtøc.     mi   thu l   i ­Thêih¹n  Ôn, gi¶m  Õ      mi   thu doanh  thu. ­ MiÔn  Õ  Ëp  Èu  dông    thu nh kh ¸p  theo  Òu..  §i .Quy  Õ   ch B.O.T  ban  µnh  h kÌm theo  NghÞ   nh  è  .CP   µy  .th¸ng 3  ®Þ s ..  ng ..    n¨m 1997. (KÌm    theo danh  m ôc  µ  è îng thiÕtbÞ, hµng    Ôn  Õ  Ëp  Èu). vsl      ho¸ mi thu nh kh ­ C¸c  ®∙i, tiªnvµ  ç  î   u    u    h tr  kh¸c( tiªn® îccÊp  íc,cÊp  iÖn, h×nh   u      n  ®   thøc,   møc    µ  iÒu  Ön  ç  î ®é v ® ki h tr  trong viÖc    Ý    thu ph v.v. . . .) 10.Ch Õ     Óm      ®é ki tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy ­M ôc  ch  Óm    ®Ý ki tra. ­§èit ng kiÓm       î   tra,gi¸m  s¸t. ­ H×nh    thøc  Óm     ki tra,gi¸m    ®Þnh  ú  th¸ng hoÆc   n¨m, ®ét  Êt, s¸t( k 6    1    xu   lýdo  Óm      ki tra,gi¸m    t  Êt). s¸t®é xu ­Quy Òn,  Üa  ô  ña    trong viÖc  ùc hiÖn  Óm      ngh v c c¸cbªn    th   ki tra,gi¸m  s¸t. 11.Quy  nh  Ò     ®Þ v chuyÓn  îng hîp ®ång. nh     ­ Quy  nh  Ò   Òn  µ  iÒu  Ön    ®Þ v quy v® ki thay ® æi    «ng, hoÆc   µnh    cæ ®   th viªndoanh    nghiÖp B.O.T. ­ Quy  nh   Ò   ®Þ v quyÒn  µ  iÒu  Ön  v® ki chuyÓn  îng  ét  Çn  nh m ph hoÆc   toµn  é  îp ®ång  bh  B.O.T,tr×nh tùvµ  ñ tôcchuyÓn  îng (vÝ  ô        th     nh   d chuyÓn  ­ nh îng  Çn  ªnquan  n   ph li   ®Õ kh¶o    ÕtkÕ,  ©y  ùng, hoÆc   s¸t,thi   x d   chuyÓn  îng nh   phÇn  ªnquan  n   li   ®Õ khaith¸cvµ      qu¶n  ýkinhdoanh  Þch  ô  l    d v v.v. . .)
 19. 19 12.Bæ     sung,söa  æi  éidung  îp ®ång.   ® n  h  ­ Nh÷ng  ýdo    l   hoÆc   iÒu  Ön  Én  í ph¶i®iÒu  ® ki d t i   chØnh, bæ     sung  öa  s ® æi  éidung  îp ®ång  n  h  B.O.T,thñ tôc tiÕn hµnh  iÒu        ® chØnh, bæ     sung,söa    ® æi. 13. Ch Ê m     îp  ng  µ  Öc  ö  ýkÕt    døt h ®å v vi x l   qu¶  ña  Öc  Ê m     îp  c vi ch døt h ®ång. ­Do  îp ®ång  Õt  Öu  ùc.   h  h hi l ­Nh÷ng  êng  îp bÊt kh¶    tr h    kh¸ng (®Þnh  â c¸ctr ng  îp nµy).   r   ê h   ­C¸c  êng  îp kh¸c(®Þnh  â).   tr h    r 14.Xö  ýtranhchÊp  îp ®ång   l    h  15.Nh÷ng    quy  nh  Ò   ®Þ v chuyÓn  giao. Thêi gian,®iÒu  Ön, thñ  ôc,tr×nh  ù vµ  chøc  ùc  Ön      ki   t  t   tæ  th hi chuyÓn  giao: ­ §èivíi êng  îp chuyÓn       tr h  giao do  îp ®ång    h  B.O.T  Õt  Öu  ùc.­ §èivíi h hi l         tr ng  îp  ê h chuyÓn  giao  íc thêih¹n  tr     theo tho¶  Ën  ÷a c¬  thu gi   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  µ  quy v doanh  nghiÖp B.O.T. 16.C¸c  ô  ôckÌm    ph l   theo 17.HiÖu  ùccña  îp ®ång   l  h  Hîp  ng  µy  îc lËp  µnh  è  ®å n ®  th (s b¶n) b»ng  Õng  Öt vµ  ã    Þ nh   ti Vi   c gi¸tr   nhau:n¬il gi÷c¸cb¶n  îp ®ång.    u      h  Hîp  ng  µy  ý  µy.. th ®å n k ng . ¸ng. .n . ¨m.. .íi ù  µm  . d  l chøng  ña: s c 1.  2.  3. Ngµy... t ¸ng. . n   . h . . ¨m199... §¹idiÖn    doanh  nghiÖp  B.O.T   §¹idiÖn  ¬    c quan  µ  nh níc   cã  Èm  Òn th quy    ký  Õt  îp ®ång      k h   B.O.T
Đồng bộ tài khoản