Nghị định 79/2000/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
60
lượt xem
1
download

Nghị định 79/2000/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 79/2000/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 79/2000/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 79/2000/N -CP Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2000 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 79/2000/N -CP NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU GIÁ TRN GIA TĂNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Thu giá tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c Ngh quy t s 90/NQ-UBTVQH10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c s a i, b sung m t s danh m c hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng và thu su t thu giá tr gia tăng i v i m t s hàng hoá, d ch v ; Căn c Ngh quy t s 240/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 27 tháng 10 năm 2000 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c s a i, b sung danh m c hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng và thu su t thu giá tr gia tăng i v i m t s hàng hoá, d ch v ; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính; NGHN NNH Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Thu giá tr gia tăng là thu tính trên kho n giá tr tăng thêm c a hàng hoá, d ch v phát sinh trong quá trình s n xu t, lưu thông n tiêu dùng. i u 2. i tư ng ch u thu giá tr gia tăng là hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh và tiêu dùng Vi t Nam, tr các i tư ng quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này. i u 3. i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 3 c a Lu t Thu giá tr gia tăng là các t ch c, cá nhân có ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng Vi t Nam, không phân bi t ngành ngh , hình th c, t ch c kinh doanh (g i chung là cơ s kinh doanh) và các t ch c, cá nhân khác có nh p khNu hàng hoá ch u thu giá tr gia tăng (g i chung là ngư i nh p khNu). i u 4. i tư ng thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 4 c a Lu t Thu giá tr gia tăng, i u 1 Ngh quy t s 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 và i u 1 Ngh quy t s 240/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 27 tháng 10 năm 2000 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c s a i, b sung danh
 2. m c hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng và thu su t thu giá tr gia tăng i v i m t s hàng hoá, d ch v ư c quy nh c th như sau: 1. S n phNm tr ng tr t (bao g m c s n phNm r ng tr ng), chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n chưa ch bi n thành các s n phNm khác ho c ch sơ ch thông thư ng c a các t ch c, cá nhân t s n xu t và bán ra; Sơ ch thông thư ng là vi c sơ ch g n v i quá trình s n xu t ra s n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n mà các lo i s n phNm này qua sơ ch chưa tr thành lo i s n phNm, hàng hoá khác; 2. S n phNm mu i ư c s n xu t t nư c bi n, mu i m t nhiên, mu i tinh, mu i i- t; 3. Hàng hoá, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t không ph i n p thu giá tr gia tăng khâu s n xu t, nh p khNu, kinh doanh d ch v ã ch u thu tiêu th c bi t; 4. Thi t b , máy móc, phương ti n v n t i chuyên dùng n m trong dây chuy n công ngh và v t tư xây d ng thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c, c n nh p khNu t o tài s n c nh c a doanh nghi p; máy bay, dàn khoan, tàu thu thuê c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t ư c dùng cho s n xu t, kinh doanh; thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng và v t tư thu c lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu ti n hành ho t ng tìm ki m, thăm dò, phát tri n m d u khí. Trư ng h p cơ s nh p khNu dây chuy n thi t b , máy móc ng b thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng nhưng trong dây chuy n ng b ó có c lo i thi t b , máy móc trong nư c ã s n xu t ư c thì không tính thu giá tr gia tăng cho c dây chuy n thi t b , máy móc ng b . Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan liên quan ban hành danh m c thi t b , máy móc, ph tùng thay th , phương ti n v n t i chuyên dùng và v t tư xây d ng thu c lo i trong nư c ã s n xu t ư c làm cơ s phân bi t v i lo i trong nư c chưa s n xu t ư c c n nh p khNu thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n này. B Tài chính hư ng d n th t c, h sơ i v i các trư ng h p không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n này; 5. Chuy n quy n s d ng t thu c di n ch u thu chuy n quy n s d ng t; 6. Nhà thu c s h u Nhà nư c do Nhà nư c bán cho ngư i ang thuê; 7. D ch v tín d ng và qu u tư, bao g m: ho t ng cho vay v n, cho thuê tài chính c a các t ch c tín d ng, ngân hàng, qu u tư, công ty tài chính và các ho t ng chuy n như ng v n; ho t ng kinh doanh ch ng khoán; 8. B o hi m nhân th ; b o hi m h c sinh; b o hi m v t nuôi, cây tr ng và các lo i b o hi m không nh m m c ích kinh doanh;
 3. 9. D ch v khám b nh, ch a b nh, phòng d ch b nh, i u dư ng s c kho cho ngư i và d ch v thú y; 10. Ho t ng văn hoá, tri n lãm và th d c, th thao mang tính phong trào, qu n chúng, t ch c luy n t p, thi u không thu ti n ho c có thu ti n nhưng không nh m m c ích kinh doanh; Ho t ng bi u di n ngh thu t như: ca múa, nh c, k ch, xi c, bi u di n ngh thu t khác; d ch v t ch c bi u di n ngh thu t; s n xu t phim các lo i; Nh p khNu, phát hành và chi u phim: i v i phim nh a không phân bi t ch lo i phim; i v i phim ghi trên băng hình, ĩa hình ch là phim tài li u, phóng s , khoa h c; 11. D y h c, d y ngh bao g m d y văn hoá, ngo i ng , tin h c và d y các ngh khác; 12. Phát sóng truy n thanh, truy n hình theo chương trình b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c; 13. In, xu t b n, nh p khNu, phát hành: báo, t p chí, b n tin chuyên ngành, sách chính tr , sách giáo khoa (k c dư i d ng băng ho c ĩa ghi ti ng, ghi hình), giáo trình, sách văn b n pháp lu t, sách in b ng ti ng dân t c thi u s , tranh, nh, áp phích tuyên truy n c ng; in ti n. 14. D ch v ph c v công c ng v v sinh, thoát nư c ư ng ph và khu dân cư, duy trì vư n thú, vư n hoa, công viên, cây xanh ư ng ph , chi u sáng công c ng; d ch v tang l ; 15. Duy tu, s a ch a, xây d ng các công trình văn hoá, ngh thu t, công trình ph c v công c ng, cơ s h t ng và nhà tình nghĩa b ng ngu n v n óng góp c a nhân dân ta và v n vi n tr nhân o, k c trư ng h p ư c Nhà nư c c p h tr m t ph n v n không quá 30% t ng v n th c chi cho công trình; 16. V n chuy n hành khách công c ng b ng xe buýt ph c v nhu c u i l i c a nhân dân trong n i thành, n i th , trong các khu công nghi p ho c gi a các thành th v i các khu công nghi p lân c n theo giá vé th ng nh t do cơ quan có thNm quy n quy nh; 17. i u tra, thăm dò a ch t, o c, l p b n thu c lo i i u tra cơ b n c a Nhà nư c, do ngân sách Nhà nư c c p phát kinh phí th c hi n; 18. Tư i tiêu nư c ph c v cho s n xu t nông nghi p; nư c s ch do t ch c, cá nhân t khai thác ph c v cho sinh ho t nông thôn, mi n núi, h i o, vùng sâu, vùng xa; 19. Vũ khí, khí tài chuyên dùng ph c v qu c phòng, an ninh do B Tài chính cùng B Qu c phòng, B Công an xác nh c th . i v i vũ khí, khí tài ư c mua, s n xu t b ng ngu n v n ngân sách, vi c không tính thu ph i ư c xác nh c th trong d toán ngân sách;
 4. 20. Hàng hoá nh p khNu trong các trư ng h p sau: hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i; quà t ng cho các cơ quan Nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân; quà bi u, quà t ng cho cá nhân Vi t Nam theo m c quy nh c a Chính ph ; dùng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo tiêu chuNn mi n tr ngo i giao; hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu ; dùng c a ngư i Vi t Nam s ng nư c ngoài khi v nư c mang theo. Hàng nh p khNu trong các trư ng h p trên ây ư c xác nh theo ch Nhà nư c quy nh. Hàng bán cho t ch c qu c t , ngư i nư c ngoài vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i cho Vi t Nam; hàng hoá, d ch v bán cho i tư ng mi n tr ngo i giao theo Pháp l nh mi n tr ngo i giao; các d án s d ng v n ODA không hoàn l i; 21. Hàng hoá chuy n khNu, quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam; hàng t m nh p khNu, tái xu t khNu; hàng t m xu t khNu, tái nh p khNu; nguyên v t li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu theo h p ng s n xu t, gia công v i nư c ngoài; 22. Hàng hoá, d ch v cung ng tr c ti p cho v n t i qu c t và các i tư ng tiêu dùng ngoài Vi t Nam, tr s a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i cho nư c ngoài và d ch v xu t khNu lao ng; 23. Chuy n giao công ngh theo quy nh t i Chương III c a B lu t Dân s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i v i nh ng h p ng chuy n giao công ngh có kèm theo chuy n giao máy móc, thi t b thì vi c không tính thu ch th c hi n i v i ph n giá tr công ngh chuy n giao; ph n m m máy tính, tr ph n m m máy tính xu t khNu; 24. Vàng nh p khNu d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ư c ch tác thành các s n phNm m ngh , trang s c hay s n phNm khác. Vàng d ng th i, mi ng và các lo i vàng chưa ch tác ư c xác nh phù h p v i các quy nh qu c t ; 25. S n phNm xu t khNu là tài nguyên khoáng s n khai thác chưa ch bi n thành s n phNm khác quy nh c th dư i ây: D u thô; á phi n, cát, t hi m; á quý; Qu ng măng-gan, qu ng thi c, qu ng s t, qu ng crôm-mít, qu ng êmênhít, qu ng a- pa-tít. B Tài chính căn c vào yêu c u qu n lý tài nguyên, khoáng s n c a Nhà nư c t ng th i kỳ trình Chính ph i u ch nh s a i, b sung lo i tài nguyên khoáng s n quy nh t i kho n này; 26. Hàng hoá, d ch v c a nh ng cá nhân kinh doanh có m c thu nh p bình quân tháng th p hơn m c lương t i thi u Nhà nư c quy nh i v i công ch c Nhà nư c.
 5. Thu nh p ư c xác nh b ng doanh thu t ho t ng kinh doanh tr chi phí h p lý c a ho t ng kinh doanh ó; T ch c, cá nhân mua, bán, nh p khNu hàng hoá, cung ng d ch v không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i i u này không ư c kh u tr ho c hoàn thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá, d ch v khâu không ch u thu giá tr gia tăng. Chương 2: CĂN C VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THU i u 5. Căn c tính thu giá tr gia tăng là giá tính thu và thu su t. i u 6. Giá tính thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá, d ch v theo quy nh t i i u 7 c a Lu t Thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau: 1. i v i hàng hoá, d ch v do cơ s s n xu t, kinh doanh bán ra là giá bán chưa có thu giá tr gia tăng; 2. i v i hàng hoá nh p khNu là giá nh p t i c a khNu c ng v i thu nh p khNu. Giá nh p t i c a khNu ư c xác nh theo các quy nh v giá tính thu hàng nh p khNu. 3. i v i hàng hoá, d ch v dùng trao i, s d ng n i b , bi u, t ng là giá tính thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này; 4. i v i ho t ng cho thuê tài s n không phân bi t lo i tài s n và hình th c cho thuê giá tính thu là giá cho thuê chưa có thu . Trư ng h p cho thuê theo hình th c tr ti n thuê t ng kỳ ho c tr trư c ti n thuê cho m t th i h n thuê thì giá tính thu là ti n thuê chưa có thu giá tr gia tăng tr t ng kỳ ho c tr trư c. i v i trư ng h p thuê dàn khoan, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i c a nư c ngoài lo i trong nư c chưa s n xu t ư c cho thuê l i, giá tính thu ư c tr giá thuê ph i tr cho nư c ngoài; 5. i v i hàng hoá bán theo phương th c tr góp là giá bán chưa có thu c a hàng hoá ó tr m t l n (không bao g m kho n lãi tr góp), không tính theo s ti n tr góp t ng kỳ; 6. i v i gia công hàng hoá là giá gia công chưa có thu (bao g m ti n công, nhiên li u, ng l c, v t li u ph và chi phí khác gia công). 7. i v i ho t ng xây d ng, l p t là giá xây d ng, l p t chưa có thu c a công trình, h ng m c công trình hay ph n công vi c th c hi n; trư ng h p xây d ng, l p t công trình th c hi n thanh toán theo ơn giá và kh i lư ng h ng m c công trình, ph n công vi c hoàn thành bàn giao thì thu giá tr gia tăng tính trên ph n giá tr hoàn thành bàn giao.
 6. i v i ho t ng u tư xây d ng nhà bán, xây d ng cơ s h t ng chuy n như ng c a các ơn v ư c Nhà nư c giao t, giá tính thu là giá bán nhà, cơ s h t ng g n v i t, tr (-) ti n s d ng t ph i n p ngân sách Nhà nư c; i v i ho t ng u tư cơ s h t ng cho thuê, giá tính thu ư c tr (-) giá thuê t ph i n p ngân sách Nhà nư c; 8. i v i ho t ng kinh doanh b t ng s n, giá tính thu giá tr gia tăng ư c tr (- ) giá tr t ch u thu chuy n quy n s d ng t; 9. i v i các ho t ng i lý, môi gi i mua, bán hàng hoá và d ch v hư ng hoa h ng thì giá chưa có thu làm căn c tính thu là ti n hoa h ng thu t các ho t ng này; 10. i v i hàng hoá, d ch v có tính c thù ư c dùng lo i ch ng t thanh toán ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng, thì giá chưa có thu làm căn c tính thu ư c xác nh b ng giá có thu chia cho [1 + (%) thu su t c a hàng hoá, d ch v ó]. Giá tính thu i v i các lo i hàng hoá, d ch v quy nh t i i u này bao g m c kho n ph thu và phí thu thêm mà cơ s kinh doanh ư c hư ng. B Tài chính hư ng d n c th giá tính thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v quy nh t i i u này. i u 7. Thu su t thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 8 c a Lu t Thu giá tr gia tăng, i u 2 Ngh quy t s 90/1999/NQ-UBTVQH10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 và i u 2 Ngh quy t s 240/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 27 tháng 10 năm 2000 c a U ban Thư ng v Qu c h i v vi c s a i, b sung danh m c hàng hoá, d ch v thu c i tư ng không ch u thu giá tr gia tăng và thu su t thu giá tr gia tăng i v i m t s hàng hoá, d ch v ư c quy nh c th như sau: 1. M c thu su t 0% i v i: hàng hoá xu t khNu, bao g m hàng hoá ch u thu tiêu th c bi t xu t khNu, hàng gia công xu t khNu; s a ch a máy móc, thi t b , phương ti n v n t i cho nư c ngoài; ph n m m máy tính xu t khNu, d ch v xu t khNu lao ng. Xu t khNu bao g m xu t ra nư c ngoài, xu t khNu vào khu ch xu t ho c xu t cho doanh nghi p ch xu t và trư ng h p c th khác ư c coi là xu t khNu theo quy nh c a Chính ph . 2. M c thu su t 5% i v i hàng hoá, d ch v : Than á; S n phNm cơ khí (tr s n phNm cơ khí tiêu dùng); S n phNm luy n, cán, kéo kim lo i en, kim lo i màu, kim lo i quý, tr vàng nh p khNu quy nh t i kho n 24 i u 4 c a Ngh nh này;
 7. Khuôn úc các lo i; Hoá ch t cơ b n; Máy vi tính, c m linh ki n máy vi tính; V t li u n , Que hàn; L p và b xăm l p c t 900-20 tr lên; Hàng hoá ch u thu tiêu th c bi t khâu kinh doanh thương m i n p thu theo phương pháp kh u tr thu ; á mài; Gi y in báo; Bình bơm thu c tr sâu; t, á, cát s i; Dây cáp i n s d ng i n áp t 600 vôn tr lên; Lư i, dây gi ng và s i an lư i ánh cá; Nư c s ch ph c v s n xu t và sinh ho t, tr nư c s ch thu c di n không ch u thu nêu t i kho n 18 i u 4 Ngh nh này và các lo i nư c gi i khát thu c nhóm thu su t 10%; Phân bón, qu ng s n xu t phân bón; thu c tr sâu b nh và ch t kích thích tăng trư ng v t nuôi, cây tr ng; Thi t b , máy móc và d ng c chuyên dùng cho y t ; bông và băng v sinh y t ; Chân tay gi , n ng, xe lăn và d ng c chuyên dùng khác cho ngư i tàn t t; Thu c ch a b nh, thu c phòng b nh cho ngư i và v t nuôi, s n phNm hoá dư c, dư c li u là nguyên li u s n xu t thu c ch a b nh, thu c phòng b nh; ng thu tinh trung tính ( ng tuýp và ng ư c nh hình); Giáo c dùng gi ng d y và h c t p là các lo i mô hình, hình v , b ng, ph n, thư c k , compa dùng gi ng d y, h c t p và các lo i thi t b , d ng c chuyên dùng cho gi ng d y, nghiên c u, thí nghi m; chơi cho tr em;
 8. Sách các lo i, tr lo i sách thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng quy nh t i kho n 13 i u 4 Ngh nh này; S n phNm tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n chưa qua ch bi n ho c ch sơ ch làm s ch, ư p ông, phơi s y khô, bao g m c con gi ng, cây gi ng, h t gi ng, tr các s n phNm do t ch c, cá nhân s n xu t tr c ti p bán ra không ch u thu theo quy nh t i kho n 1 i u 4 Ngh nh này; Lâm s n (tr g , măng) chưa qua ch bi n; th c phNm tươi s ng và lương th c; Lâm s n chưa qua ch bi n là lo i lâm s n khai thác t r ng t nhiên như song, mây, tre, n a, n m, m c nhĩ; r , lá, hoa, cây làm thu c và các lo i lâm s n khác; Th c phNm tươi s ng là lo i th c phNm chưa qua ch bi n ho c ch sơ ch thông thư ng; Lương th c bao g m thóc, g o, ngô, khoai, s n; S n phNm b ng ay, cói, tre, n a, lá là các lo i s n phNm ư c s n xu t, ch bi n t nguyên li u chính là ay, cói, tre, n a, lá; Ván ép nhân t o; Bông sơ ch t bông tr ng trong nư c là bông ã ư c b v , h t và phân lo i; M cao su sơ ch ; Th c ăn gia súc, gia c m và th c ăn cho v t nuôi khác; Xây d ng, l p t; Nhà, k t c u h t ng k thu t c a các cơ s ư c Nhà nư c giao t u tư, xây d ng kinh doanh. Duy tu, s a ch a, ph c ch di tích l ch s , văn hoá, b o tàng, tr ho t ng quy nh t i kho n 15 i u 4 c a Ngh nh này; D ch v khoa h c, k thu t bao g m các ho t ng nghiên c u, ng d ng, hư ng d n v khoa h c, k thu t; N o vét lu ng, l ch, c ng sông, c ng bi n; ho t ng tr c v t, c u h ; V n t i, b c x p; D ch v tr c ti p ph c v s n xu t nông nghi p bao g m các ho t ng như cày, b a t s n xu t nông nghi p; ào, p, n o, vét kênh, mương, ao, h ph c v s n xu t nông nghi p; nuôi, tr ng, chăm sóc, phòng tr sâu, b nh; thu, hái s n phNm nông nghi p; Băng t , ĩa ã ghi ho c chưa ghi chương trình;
 9. Phát hành và chi u phim video; 3. M c thu su t 10% i v i hàng hoá, d ch v : D u m , khí t, qu ng và s n phNm khai khoáng khác; i n thương phNm do các cơ s s n xu t, kinh doanh i n bán ra; S n phNm cơ khí tiêu dùng; S n phNm i n t ; S n phNm hoá ch t (tr hoá ch t cơ b n), m phNm; S i, v i, s n phNm may m c, thêu ren; S n phNm b ng da, gi da; Gi y (tr gi y in báo) và s n phNm b ng gi y; ư ng, s a, bánh, k o, nư c gi i khát và các lo i th c phNm ch bi n khác; S n phNm g m, s , thu tinh, cao su, nh a, g và s n phNm b ng g ; xi măng, g ch, ngói và v t li u xây d ng khác (tr các lo i s n phNm thu c nhóm thu su t 5%); D ch v bưu i n, bưu chính, vi n thông; Cho thuê nhà, văn phòng, kho tàng, b n bãi, nhà xư ng, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i; D ch v tư v n, d ch v ki m toán, k toán, kh o sát, thi t k ; Ch p, in, phóng nh; in băng, sang băng, cho thuê băng; quay video; U n tóc, may o qu n áo, nhu m, gi t là, tNy h p; Khách s n, du l ch, ăn u ng; Các lo i hàng hoá, d ch v khác không quy nh t i i u 4 và các kho n 1, kho n 2 và kho n 4 i u 7 Ngh nh này; 4. M c thu su t 20% i v i hàng hoá, d ch v : Vàng, b c, á quý do cơ s kinh doanh mua vào, bán ra; X s ki n thi t và các lo i hình x s khác; i lý tàu bi n; D ch v môi gi i.
 10. Căn c vào m c thu su t quy nh t i i u này, B Tài chính hư ng d n c th vi c áp d ng thu su t i v i các lo i hàng hoá, d ch v . i u 8. Phương pháp tính thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u 9 c a Lu t Thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau: 1. Phương pháp kh u tr thu : S thu giá tr gia tăng ph i n p ư c xác nh b ng s thu giá tr gia tăng u ra tr (-) s thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr . a. Thu giá tr gia tăng u ra b ng giá tính thu c a hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân (x) v i thu su t thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ó. Trư ng h p cơ s bán hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng không ghi c th giá bán chưa có thu và thu giá tr gia tăng trên hoá ơn giá tr gia tăng thì thu giá tr gia tăng u ra ư c tính trên giá bán ra c a hàng hoá, d ch v ó, tr trư ng h p ư c dùng hoá ơn, ch ng t ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng. b. Thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr b ng t ng s thu giá tr gia tăng ghi trên hoá ơn giá tr gia tăng mua hàng hoá, d ch v ho c ch ng t n p thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p khNu dùng vào s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng và s thu ư c tính kh u tr theo t l n nh quy nh t i i u 9 Ngh nh này. c. Phương pháp kh u tr thu áp d ng i v i các cơ s kinh doanh, tr các i tư ng áp d ng phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng: S thu giá tr gia tăng ph i n p ư c xác nh b ng giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ch u thu bán ra nhân (x) v i thu su t thu giá tr gia tăng c a lo i hàng hoá, d ch v ó. a. Giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v ư c xác nh b ng giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v bán ra tr (-) giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v mua vào tương ng. Giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v mua vào, bán ra là giá th c t mua, bán ghi trên hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v , bao g m c thu giá tr gia tăng và các kho n ph thu, phí thu thêm mà bên bán ư c hư ng, bên mua ph i tr . Giá thanh toán c a hàng hoá, d ch v mua vào ư c xác nh b ng giá tr hàng hoá, d ch v mua vào bao g m c thu giá tr gia tăng mà cơ s kinh doanh ã dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng bán ra. Trư ng h p cơ s kinh doanh chưa th c hi n y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t làm căn c xác nh giá tr gia tăng theo quy nh trên ây thì giá tr gia tăng ư c xác nh như sau:
 11. i v i cơ s kinh doanh ã th c hi n bán hàng hoá, d ch v có y hoá ơn, ch ng t theo ch , xác nh ư c úng doanh thu bán hàng hoá, d ch v nhưng không có hoá ơn mua hàng hoá, d ch v thì giá tr gia tăng ư c xác nh b ng doanh thu nhân (x) v i t l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu. i v i cá nhân kinh doanh chưa th c hi n ho c th c hi n chưa y hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh c a t ng cá nhân kinh doanh n nh m c doanh thu tính thu ; giá tr gia tăng ư c xác nh b ng doanh thu n nh nhân (x) v i t l (%)giá tr gia tăng tính trên doanh thu. b. T l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu làm căn c xác nh giá tr gia tăng do cơ quan thu quy nh phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh. B Tài chính hư ng d n vi c xác nh giá tr gia tăng c th i v i t ng ngành ngh kinh doanh. c. Phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng ch áp d ng i v i các i tư ng sau: Cá nhân s n xu t, kinh doanh là ngư i Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài kinh doanh Vi t Nam không theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam chưa th c hi n y các i u ki n v k toán, hoá ơn, ch ng t làm căn c tính thu theo phương pháp kh u tr thu ; - Cơ s kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý, ngo i t thu c i tư ng áp d ng tính thu giá tr gia tăng ph i n p theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng. Trư ng h p cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu có ho t ng kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý thì ư c tính và kê khai thu ph i n p riêng i v i ho t ng kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng. i u 9. Kh u tr thu giá tr gia tăng u vào 1. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu ư c tính kh u tr thu giá tr gia tăng u vào như sau: a. Thu giá tr gia tăng c a hàng hoá, d ch v mua vào dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng thì ư c kh u tr toàn b ; b. Thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá, d ch v mua vào dùng ng th i cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng và không ch u thu giá tr gia tăng thì ch ư c kh u tr s thu u vào c a hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng. Cơ s kinh doanh ph i h ch toán riêng thu u vào ư c kh u tr và không ư c kh u tr ; trư ng h p không h ch toán riêng ư c thì ư c kh u tr theo t l (%) gi a doanh s ch u thu so v i t ng doanh s bán ra. c. Thu u vào ư c kh u tr phát sinh trong tháng nào ư c kê khai, kh u tr khi xác nh s thu ph i n p c a tháng ó.
 12. Riêng thu u vào c a tài s n c nh ư c kh u tr l n thì th c hi n kh u tr d n ho c ư c hoàn thu theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. i v i cơ s kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng, khi chuy n sang áp d ng tính n p thu theo phương pháp kh u tr thu ch ư c tính kh u tr thu giá tr gia tăng u vào theo quy nh i v i hoá ơn, ch ng t phát sinh t ngày áp d ng tính thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu . d. Các cơ s s n xu t, kinh doanh n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr thu ư c tính kh u tr thu giá tr gia tăng u vào theo t l (%) tính trên giá hàng hoá, d ch v mua vào không có hoá ơn giá tr gia tăng theo quy nh như sau: T l 2% i v i: hàng hoá là nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n; t; á; cát; s i và các lo i ph li u mua vào không có hoá ơn. Cơ s kinh doanh thu mua các m t hàng trên ph i l p b n kê theo hư ng d n c a cơ quan thu . T l 3% i v i: hàng hoá, d ch v thu c i tư ng ch u thu giá tr gia tăng mua c a cơ s s n xu t, kinh doanh n p thu theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng có hoá ơn bán hàng; hàng hoá là nông s n, lâm s n, thu s n chưa qua ch bi n mua c a các cơ s s n xu t có hoá ơn giá tr gia tăng nhưng thu c di n không ch u thu giá tr gia tăng khâu s n xu t; hàng hoá ch u thu tiêu th c bi t cơ s kinh doanh thương m i mua c a cơ s s n xu t bán; ti n b i thư ng c a ho t ng kinh doanh b o hi m. . i v i cơ s kinh doanh mua hàng hoá, d ch v có tính c thù ư c dùng lo i ch ng t ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng thì căn c vào giá ã có thu xác nh giá không có thu và thu giá tr gia tăng u vào ư c kh u tr theo phương pháp tính nêu t i kho n 10 i u 6 Ngh nh này. e. Trư ng h p cơ s kinh doanh t i Vi t Nam có ký k t h p ng v i nhà th u nư c ngoài th c hi n vi c n p thu giá tr gia tăng thay cho nhà th u nư c ngoài thì cơ s kinh doanh ư c tính kh u tr thu u vào s thu giá tr gia tăng ã n p thay. 2. Căn c xác nh s thu u vào ư c kh u tr quy nh trên ây là: a. i v i hàng hoá, d ch v mua vào là s ti n thu giá tr gia tăng ghi trên hoá ơn giá tr gia tăng mua hàng hoá, d ch v ; trư ng h p n p thay bên bán là ch ng t n p thu thay. b. i v i hàng hoá nh p khNu là s ti n thu giá tr gia tăng ã n p ghi trên ch ng t n p thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu. c. i v i hàng hoá, d ch v mua vào ư c tính kh u tr theo i m d kho n 1 i u này là giá th c t mua vào ghi trên b n kê hàng hoá mua vào ho c giá mua vào ghi trên hoá ơn bán hàng, hoá ơn giá tr gia tăng. Trư ng h p giá hàng hoá, d ch v mua vào ghi trên b n kê không phù h p v i giá th trư ng thì cơ quan thu căn c vào giá th trư ng n nh m c giá tính s thu ư c kh u tr .
 13. d. i v i hàng hoá, d ch v mua vào ư c dùng lo i ch ng t ghi giá thanh toán là giá ã có thu giá tr gia tăng thì ư c căn c vào ch ng t ó tính s thu u vào ư c kh u tr theo quy nh t i i m , kho n 1 i u này. i u 10. Các cơ s kinh doanh ph i th c hi n y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t theo úng quy nh c a pháp lu t. Hoá ơn mua, bán hàng hoá, d ch v quy nh i v i các cơ s kinh doanh như sau: 1. Các cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu ph i s d ng hoá ơn giá tr gia tăng. Khi l p hoá ơn bán hàng hoá, d ch v , cơ s kinh doanh ph i ghi y , úng các y u t ghi trên hoá ơn, v giá bán ph i ghi rõ: giá bán chưa có thu , ph thu và phí tính ngoài giá bán (n u có), thu giá tr gia tăng, giá thanh toán ã có thu . 2. Các cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng s d ng hoá ơn bán hàng. Giá bán hàng hoá, d ch v ghi trên hoá ơn là giá thanh toán ã có thu giá tr gia tăng. 3. Các cơ s kinh doanh s d ng lo i hoá ơn, ch ng t t in, ph i ăng ký m u hoá ơn, ch ng t t in v i B Tài chính (T ng c c Thu ) và ch ư c s d ng khi ã ư c thông báo b ng văn b n cho s d ng. 4. Các cơ s kinh doanh tr c ti p bán l hàng hoá cho ngư i tiêu dùng, i v i hàng hoá có giá bán dư i m c quy nh ph i l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán hàng, n u cơ s không l p hoá ơn thì ph i l p b n kê hàng bán l theo m u b n kê c a cơ quan thu làm căn c tính thu giá tr gia tăng; trư ng h p ngư i mua yêu c u l p hoá ơn giá tr gia tăng ho c hoá ơn bán hàng thì ph i l p hoá ơn theo úng quy nh. B Tài chính quy nh ch qu n lý, s d ng hoá ơn, ch ng t ; phát hành và ki m tra vi c s d ng hoá ơn, ch ng t quy nh t i i u này. Chương 3: ĂNG KÝ, KÊ KHAI, N P THU , QUY T TOÁN THU i u 11. Các cơ s kinh doanh ph i ăng ký n p thu như sau: 1. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 3 Ngh nh này, k c các ơn v , chi nhánh tr c thu c cơ s kinh doanh chính u ph i ăng ký v i cơ quan thu nơi cơ s kinh doanh v a i m kinh doanh, ngành ngh kinh doanh, lao ng, ti n v n, nơi n p thu và các ch tiêu liên quan khác theo hư ng d n c a cơ quan thu . i v i cơ s m i thành l p, th i gian ăng ký n p thu ch m nh t là mư i ngày, k t ngày cơ s ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; trư ng h p cơ s chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh nhưng có ho t ng kinh doanh, ph i ăng ký n p thu trư c khi kinh doanh. Các cơ s kinh doanh ã ăng ký n p thu , n u có s thay i như sáp nh p, h p nh t, chia, tách, thay i s h u lo i hình doanh
 14. nghi p, gi i th , phá s n, ho c thay i ngành ngh , nơi kinh doanh, cơ s kinh doanh cũng ph i khai báo v i cơ quan thu ch m nh t là 5 ngày trư c khi có s thay i ó. 2. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng áp d ng phương pháp tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng n u th c hi n y các i u ki n v ch hoá ơn, ch ng t , s k toán, kê khai, n p thu úng ch và t nguy n ăng ký áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu , ư c cơ quan thu ki m tra xác nh ã th c hi n úng, các i u ki n trên ây thì cơ quan thu thông báo cho cơ s th c hi n; n u trong quá trình th c hi n mà cơ s không th c hi n úng các i u ki n quy nh thì cơ quan thu ra thông báo ình ch vi c áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu . B Tài chính hư ng d n th t c ăng ký n p thu và thNm quy n xem xét cho cơ s kinh doanh thu c i tư ng áp d ng phương pháp tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng ư c áp d ng tính thu theo phương pháp kh u tr thu theo quy nh t i i u này. i u 12. Cơ s kinh doanh và ngư i nh p khNu ph i kê khai thu giá tr gia tăng theo quy nh như sau: 1. Cơ s kinh doanh hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng ph i kê khai thu giá tr gia tăng t ng tháng và n p t kê khai thu kèm theo b n kê khai hàng hoá, d ch v mua vào, bán ra làm căn c xác nh s thu ph i n p c a tháng cho cơ quan thu trong mư i ngày u c a tháng ti p theo. Trong trư ng h p không phát sinh doanh s bán hàng hoá, d ch v , thu u vào, thu u ra, cơ s kinh doanh v n ph i kê khai và n p t khai cho cơ quan thu . Cơ s ph i kê khai y , úng m u t khai thu và ch u trách nhi m pháp lý v tính chính xác c a vi c kê khai. T ch c, cá nhân nư c ngoài không có văn phòng hay tr s i u hành Vi t Nam có cung ng hàng hoá, d ch v ch u thu giá tr gia tăng cho các i tư ng Vi t Nam thì t ch c, cá nhân Vi t Nam tiêu th hàng hoá, d ch v này là i tư ng ch u thu ph i kê khai n p thu giá tr gia tăng thay cho phía nư c ngoài. Thu giá tr gia tăng ph i n p tính trên giá hàng hoá, d ch v ph i tr cho phía nư c ngoài. 2. Cơ s kinh doanh, ngư i nh p khNu có nh p khNu hàng hoá ch u thu giá tr gia tăng ph i kê khai và n p t khai thu giá tr gia tăng theo t ng l n nh p khNu cùng v i vi c kê khai thu nh p khNu v i cơ quan thu thu nh p khNu hàng hoá. 3. Cơ s kinh doanh nhi u lo i hàng hoá, d ch v có m c thu su t thu giá tr gia tăng khác nhau ph i kê khai thu giá tr gia tăng theo t ng m c thu su t quy nh i v i t ng lo i hàng hoá, d ch v ; n u cơ s kinh doanh không xác nh ư c theo t ng m c thu su t thì ph i tính và n p thu theo m c thu su t cao nh t c a hàng hoá, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. Cơ s kinh doanh mua, bán vàng, b c, á quý có ho t ng gia công, ch tác các s n phNm này, n u không h ch toán ư c riêng doanh thu, thu c a ho t ng này thì áp d ng chung m c thu su t 20% i v i c gia công, ch tác và tính thu tr c ti p trên giá tr gia tăng; i u 13. Thu giá tr gia tăng n p vào ngân sách nhà nư c ư c quy nh như sau:
 15. 1. Cơ s kinh doanh có trách nhi m tr c ti p n p thu giá tr gia tăng y , úng h n vào ngân sách nhà nư c theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu c a tháng ư c ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p theo. i v i nh ng h , cá nhân kinh doanh nh ng a bàn xa Kho b c Nhà nư c ho c kinh doanh lưu ng, không thư ng xuyên thì cơ quan thu t ch c thu thu và n p vào ngân sách nhà nư c. Th i h n cơ quan thu ph i n p ti n thu ã thu vào ngân sách nhà nư c ch m nh t không quá 3 ngày, riêng i v i vùng núi, h i o, vùng i l i khó khăn ch m nh t không quá 6 ngày, k t ngày thu ư c ti n thu . 2. Cơ s kinh doanh, ngư i nh p khNu hàng hoá ph i n p thu giá tr gia tăng theo t ng l n nh p khNu. Th i h n thông báo và th i h n n p thu giá tr gia tăng hàng nh p khNu th c hi n ng th i cùng v i th i h n thông báo n p thu nh p khNu. i v i lo i hàng hoá không ph i n p thu nh p khNu thì th i h n ph i kê khai và n p thu giá tr gia tăng th c hi n như th i h n quy nh i v i hàng hoá ph i n p thu nh p khNu. i v i hàng hoá (bao g m c v t tư, máy móc, thi t b ,...) nh p khNu thu c di n không ph i n p thu giá tr gia tăng khi nh p khNu, n u bán ra ho c dùng vào m c ích khác thì cơ s ph i kê khai và n p thu giá tr gia tăng như quy nh i v i hàng hoá khác. 3. Trong m t kỳ tính thu , n u cơ s kinh doanh có s thu kỳ trư c n p th a ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo, n u kỳ trư c n p thi u thì ph i n p s kỳ trư c còn thi u. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu giá tr gia tăng theo phương pháp kh u tr n u trong kỳ tính thu có s thu u vào l n hơn s thu u ra thì tính kh u tr s thu l n hơn ó vào kỳ tính thu ti p theo. Trong các trư ng h p cơ s kinh doanh u tư m i tài s n c nh có s thu u vào ư c kh u tr l n thì ư c th c hi n kh u tr d n ho c ư c hoàn thu theo quy nh t i i u 15 c a Ngh nh này. 4. Thu giá tr gia tăng n p vào ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p cơ s kinh doanh có doanh thu, thu u ra, thu u vào b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá bình quân c a th trư ng liên ngân hàng t i th i i m phát sinh ngo i t xác nh thu ph i n p. B Tài chính hư ng d n c th th t c n p thu phù h p i v i t ng phương th c n p thu và i tư ng n p thu quy nh t i i u này. i u 14. Cơ s kinh doanh ph i th c hi n quy t toán thu hàng năm v i cơ quan thu . Năm quy t toán thu ư c tính theo năm dương l ch. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày k t thúc năm, cơ s kinh doanh ph i g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu và ph i n p s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày, k t ngay n p báo cáo quy t toán thu , n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p kỳ ti p theo.
 16. Trong các trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, cơ s kinh doanh ph i quy t toán thu v i cơ quan thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu trong th i h n b n mư i lăm ngày, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n. Cơ s kinh doanh có trách nhi m kê khai toàn b s thu ph i n p, s ã n p, s còn thi u hay n p th a tính n th i i m quy nh ph i quy t toán thu . Cơ s ph i kê khai y , úng các ch tiêu và s li u theo m u quy t toán thu ; g i b n quy t toán thu n cơ quan thu a phương nơi cơ s ăng ký n p thu trong th i gian quy nh trên ây. B Tài chính quy nh bi u m u và hư ng d n vi c th c hi n quy t toán thu giá tr gia tăng quy nh t i i u này. i u 15. Vi c hoàn thu giá tr gia tăng ã n p theo quy nh t i i u 16 Lu t Thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau: 1. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu ư c xét hoàn thu n u có s thu u vào ư c kh u tr l n hơn s thu u ra trong th i gian 03 tháng liên ti p tr lên. Nh ng cơ s kinh doanh xu t khNu m t hàng theo th i v ho c theo t ng kỳ v i s lư ng hàng l n, n u phát sinh s thu giá tr gia tăng u vào c a hàng hoá xu t khNu l n so v i thu u ra thì ư c xét hoàn thu t ng kỳ. 2. Cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp kh u tr thu , có u tư, mua s m tài s n c nh ư c xét gi i quy t hoàn thu u vào c a tài s n c nh như sau: a. i v i cơ s kinh doanh u tư m i, ã ăng ký n p thu v i cơ quan thu nhưng chưa phát sinh thu u ra, n u th i gian u tư t m t năm tr lên ư c xét hoàn thu u vào theo t ng năm. Trư ng h p cơ s có s thu giá tr gia tăng u vào c a tài s n u tư ư c hoàn l n thì ư c xét hoàn thu t ng quý. b. i v i cơ s kinh doanh u tư m r ng, u tư chi u sâu, n u s thu u vào c a tài s n u tư ã tính kh u tr sau ba tháng mà s thu chưa ư c kh u tr v n còn l n thì ư c xét hoàn l i s thu chưa ư c kh u tr . 3. Cơ s kinh doanh quy t toán thu khi sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n có s thu giá tr gia tăng n p th a. 4. Hoàn thu giá tr gia tăng i v i các d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA): a. i v i các d án s d ng v n ODA không hoàn l i: Ch d án ho c nhà th u chính ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng ã tr trong giá mua hàng hoá, d ch v s d ng cho d án. b. i v i các d án s d ng v n ODA thu c di n ngân sách nhà nư c u tư không hoàn tr : Ch d án ho c nhà th u chính ư c hoàn l i s thu giá tr gia tăng ã tr khi nh p khNu và mua hàng hoá, d ch v trong nư c s d ng cho d án.
 17. 5. T ch c Vi t Nam s d ng ti n vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i c a t ch c, cá nhân nư c ngoài mua hàng hoá t i Vi t Nam ư c hoàn l i s thu gia tăng ã tr ghi trên hoá ơn thu giá tr gia tăng khi mua hàng hoá vi n tr ; 6. Cơ s kinh doanh có quy t nh x lý hoàn thu c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. gi i quy t hoàn thu , các t ch c, cá nhân trên ph i g i văn b n ngh kèm theo h sơ hoàn thu t i cơ quan qu n lý thu thu cơ s . Cơ quan thu có trách nhi m ki m tra xác nh s thu ư c hoàn và làm th t c hoàn tr thu ho c ngh cơ quan có thNm quy n hoàn thu cho cơ s . B Tài chính quy nh th t c, th i h n và thNm quy n gi i quy t hoàn thu quy nh t i i u này. i u 16. Cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. Hư ng d n các cơ s kinh doanh ã ăng ký kinh doanh th c hi n ch ăng ký, kê khai, n p thu giá tr gia tăng theo úng quy nh c a Lu t thu giá tr gia tăng. Nh ng cơ s kinh doanh không th c hi n úng các quy nh v ăng ký, kê khai n p thu thì ra thông báo l n th 01, n u ã thông báo l n th 01 mà cơ s v n không th c hi n thì có quy n x lý vi ph m hành chính v thu . i v i cơ s có ho t ng kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh, n u ki m tra phát hi n ư c thì yêu c u cơ s ph i ăng ký, kê khai, n p thu theo lu t nh và x lý vi ph m hành chính v thu i v i nh ng cơ s này. 2. Thông báo n p thu cho cơ s kinh doanh v s thu ph i n p và th i h n n p thu úng th i gian quy nh. Thông báo n p thu ph i g i t i i tư ng n p thu trư c ngày ph i n p thu ghi trên thông báo ch m nh t là ba ngày, th i h n n p thu c a tháng ghi trong thông báo ch m nh t không quá ngày 25 c a tháng ti p sau. N u quá th i h n n p thu ghi trên thông báo mà cơ s kinh doanh chưa n p thì ti p t c ra thông báo v s ti n thu và s ti n ph t ch m n p theo quy nh t i kho n 2 i u 19 c a Lu t thu giá tr gia tăng. Th i h n tính ph t ch m n p thu hàng tháng k t ngày 26 c a tháng ti p theo. Th i h n tính ph t ch m n p i v i hàng hoá nh p khNu và các trư ng h p khác là sau ngày ph i n p theo lu t nh ư c ghi trên thông báo thu . N u cơ s kinh doanh v n không ch p hành n p ti n thu , ti n ph t theo thông báo thì cơ quan thu có quy n áp d ng ho c ngh cơ quan có thNm quy n áp d ng các bi n pháp x lý quy nh t i kho n 4 i u 19 c a Lu t thu giá tr gia tăng m b o thu s thu , s ti n ph t. N u th c hi n các bi n pháp x lý trên mà cơ s kinh doanh v n không n p s ti n thu , s ti n ph t thì cơ quan thu chuy n h sơ sang các cơ quan pháp lu t x lý. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a cơ s kinh doanh theo úng quy nh c a pháp lu t. 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu theo quy nh c a pháp lu t.
 18. 5. Yêu c u các i tư ng n p thu cung c p s k toán, hoá ơn, ch ng t và các h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu , n p thu ; yêu c u các t ch c tín d ng, ngân hàng và t ch c, cá nhân khác có liên quan cung c p các tài li u có liên quan t i vi c tính thu và n p thu . 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà cơ s kinh doanh và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. i u 17. Cơ quan thu có quy n n nh thu giá tr gia tăng ph i n p i v i các i tư ng n p thu trong các trư ng h p sau: 1. Không th c hi n ho c th c hi n không úng ch k toán, hoá ơn, ch ng t . i v i nh ng cơ s kinh doanh thu c i tư ng n p thu theo phương pháp tính tr c ti p trên giá tr gia tăng chưa th c hi n ho c th c hi n không y vi c mua, bán hàng hoá, d ch v có hoá ơn, ch ng t thì cơ quan thu căn c vào tình hình kinh doanh xác nh giá tr gia tăng và thu ph i n p theo phương pháp tính thu quy nh t i kho n 2 i u 8 Ngh nh này. i v i cá nhân kinh doanh v a và nh , s thu n nh ph i n p t ng l n có th ư c xác nh làm căn c thu thu cho t ng kỳ là 6 tháng ho c 12 tháng, tuỳ theo ngành ngh và m c bi n ng v giá c , tình hình kinh doanh c a i tư ng n p thu . Cơ quan thu có trách nhi m thông báo công khai v m c thu n nh i v i các i tư ng này. Cá nhân kinh doanh v a và nh n p thu theo m c n nh t ng kỳ, n u có thay i v ngành ngh kinh doanh, quy mô, doanh s kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu xem xét, i u ch nh m c thu ã n nh. Trư ng h p không khai báo ho c khai báo không trung th c, cơ quan thu có quy n n nh m c thu ph i n p cho phù h p v i th c t kinh doanh. Nh ng cá nhân ngh kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu ư c xét mi n, gi m thu , n u ngh kinh doanh trong tháng t 15 ngày tr lên ư c xét gi m 50% s thu ph i n p c a tháng, n u ngh c tháng thì ư c mi n n p thu c a tháng ó. B Tài chính hư ng d n vi c xác nh t l (%) giá tr gia tăng tính trên doanh thu làm căn c xác nh thu giá tr gia tăng ph i n p phù h p v i t ng ngành ngh kinh doanh; th t c khai báo ngh kinh doanh và vi c gi m thu i v i h kinh doanh theo quy nh t i i u này. 2. Không kê khai ho c quá th i gian quy nh g i t khai mà ã ư c thông báo nh c nh nhưng v n không th c hi n úng, ã n p t khai thu nhưng kê khai không úng các căn c xác nh s thu giá tr gia tăng; 3. T ch i vi c xu t trình s k toán, hoá ơn, ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan t i vi c tính thu giá tr gia tăng; 4. Kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh, không ăng ký, kê khai n p thu mà b ki m tra, phát hi n;
 19. Cơ quan thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình ho t ng kinh doanh c a cơ s ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s kinh doanh cùng ngành ngh , có quy mô kinh doanh tương ương n nh s thu ph i n p i v i t ng cơ s kinh doanh trong các trư ng h p nêu trên ây. Trong trư ng h p cơ s kinh doanh không ng ý v i s thu ph i n p ư c n nh thì có quy n khi u n i t i cơ quan thu n nh thu ho c cơ quan thu c p trên tr c ti p c a cơ quan thu n nh thu . Trong khi ch gi i quy t, cơ s kinh doanh hay ngư i khi u n i v n ph i n p theo m c thu ã ư c cơ quan thu n nh. Chương 4: X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG i u 18. i tư ng n p thu và cán b thu vi ph m Lu t thu giá tr gia tăng thì tuỳ theo hành vi và m c vi ph m mà b x lý theo quy nh t i i u 19 và i u 21 c a Lu t thu giá tr gia tăng. i u 19. Cơ quan thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Lu t thu giá tr gia tăng, i tư ng n p thu th c hi n t t nghĩa v n p thu ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 20. Nh ng trư ng h p ư c xét gi m thu giá tr gia tăng quy nh t i i u 28 Lu t thu giá tr gia tăng ư c quy nh c th như sau: 1. i v i nh ng cơ s kinh doanh n p thu theo phương pháp kh u tr thu , trong nh ng năm u áp d ng thu giá tr gia tăng mà b l do s thu giá tr gia tăng ph i n p l n hơn s thu tính theo m c thu doanh thu trư c ây thì ư c xét gi m thu giá tr gia tăng ph i n p. M c gi m thu giá tr gia tăng tương ng v i s l do nguyên nhân nêu trên, nhưng t i a không vư t quá s thu giá tr gia tăng mà cơ s kinh doanh ph i n p c a năm ư c xét gi m thu . 2. Th i gian gi m thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này ư c xét t ng năm tính theo năm dương l ch và ch th c hi n trong th i gian ba năm u, k t năm 1999 n h t năm 2001. Vi c xét gi m thu căn c vào k t qu kinh doanh và quy t toán thu c a cơ s kinh doanh. i v i nh ng cơ s kinh doanh quy nh t i kho n 1 i u này n u d toán năm k ho ch có phát sinh l gi m b t khó khăn v tài chính cho cơ s , cơ quan thu xem xét, quy t nh t m gi m thu giá tr gia tăng cho cơ s . M c thu t m gi m ư c xác nh căn c vào d toán thu, chi tài chính năm và tình hình th c t kinh doanh năm trư c, nhưng t i a không vư t quá 70% s thu d tính ư c gi m theo lu t nh.
 20. Nh ng trư ng h p ư c mi n, gi m thu doanh thu theo các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t tham gia ho c các cam k t c a Chính ph thì ư c th c hi n mi n, gi m thu giá tr gia tăng tương ng theo các i u ư c qu c t ho c cam k t ó. B Tài chính hư ng d n th t c và quy nh thNm quy n xét gi m thu giá tr gia tăng quy nh t i i u này. i u 21. Vi c t ch c thu thu giá tr gia tăng ư c quy nh như sau: 1. T ng c c Thu ch u trách nhi m t ch c thu thu giá tr gia tăng và gi i quy t hoàn thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá, d ch v c a các cơ s s n xu t, kinh doanh. 2. T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c thu thu giá tr gia tăng i v i hàng hoá nh p khNu. 3. T ng c c Thu và T ng c c H i quan có trách nhi m ph i h p trong vi c qu n lý thu thu giá tr gia tăng trong c nư c. B Tài chính quy nh c th vi c t ch c thu thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này. i u 22. S thu giá tr gia tăng hoàn tr cho các i tư ng quy nh t i i u 15 Ngh nh này ư c chi t qu hoàn thu , qu hoàn thu ư c trích t s thu giá tr gia tăng ã thu. B Tài chính quy nh c th vi c t ch c hoàn thu , h ch toán k toán thu và hoàn thu giá tr gia tăng theo quy nh t i i u này. i u 23. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2001 và thay th các Ngh nh s 28/1998/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 1998, Ngh nh s 102/1998/N -CP ngày 21 tháng 12 năm 1998, Ngh nh s 78/1999/N -CP ngày 20 tháng 8 năm 1999, Ngh nh s 15/2000/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng. Vi c gi i quy t nh ng t n t i v thu , quy t toán thu , mi n gi m thu và x lý các vi ph m v thu doanh thu trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 v n th c hi n theo nh ng quy nh tương ng c a Lu t Thu doanh thu, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thu doanh thu và các quy nh v thu doanh thu trong các văn b n quy ph m pháp lu t khác. i u 24. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản