intTypePromotion=1

Nghị định 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:20

0
114
lượt xem
9
download

Nghị định 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA nghÞ   Þ nh   ® c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 79/2000/N§­C P  n g µ y 29  th¸ng 12 n¨ m  2000  q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt   h µ n h  luËt  thi thu Õ  gi¸ trÞ    gia t¨ng ChÝnh phñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt ThuÕ           02/1997/QH9  cø    gi¸trÞ gia t¨ngsè  ngµy  th¸ng 5  10    n¨m   1997; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  90/NQ­UBTVQH10   sè  ngµy  th¸ng 9  03    n¨m  1999  cña  ban  Uû  Thêng  Quèc    viÖc  vô  héivÒ  söa  æi,bæ   ®   sung  mét  danh  sè  môc   hµng  ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi îng  t kh«ng  chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ  suÊtthuÕ                gi¸trÞgiat¨ng®èi víimét  hµng    sè  ho¸,dÞch vô; C¨n  NghÞ  cø  quyÕt  240/2000/NQ­UBTVQH10   sè  ngµy  th¸ng 10  27    n¨m   2000 cña  ban  Uû  Thêng  Quèc    viÖc  vô  héivÒ  söa  æi, bæ   ®   sung  danh  môc   hµng  ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi îng  t kh«ng  chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ  suÊtthuÕ                gi¸trÞgiat¨ng®èi víimét  hµng    sè  ho¸,dÞch  vô; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh; Bé    nghÞ   Þ nh ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g
 2. 2 §iÒu 1. ThuÕ       t¨ng    gi¸trÞ gia  lµ thuÕ tÝnh    trªn kho¶n      gi¸trÞ t¨ng  thªm cña hµng    ho¸,dÞch  ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh s¶n  vô            xuÊt,l th«ng   u  ®Õn   tiªudïng.   §iÒu     îng chÞu  2. §èit   thuÕ            gi¸trÞgia t¨nglµhµng    ho¸,dÞch  dïng  vô  cho  s¶n xuÊt,kinh doanh  tiªudïng  ViÖt Nam,       îng quy      vµ    ë    trõc¸c ®èi t   ®Þnh  t¹ §iÒu  cña    i 4  NghÞ  ®Þnh nµy. §iÒu 3.   îng  §èi t nép thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu 3  cña LuËt ThuÕ               chøc,c¸nh©n  ho¹t®éng    gi¸trÞgiat¨nglµc¸ctæ      cã    s¶n xuÊt,  kinh doanh    hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ          ViÖt Nam,  gi¸trÞ gia t¨ng ë    kh«ng  ph©n  biÖt ngµnh    nghÒ, h×nh thøc,tæ    chøc  kinh doanh      (gäichung    së  lµ c¬  kinh doanh) vµ    chøc,c¸ nh©n      c¸ctæ      kh¸c cã    nhËp  khÈu  hµng    ho¸ chÞu  thuÕ  gi¸trÞgiat¨ng(gäichung              lµngêinhËp    khÈu). §iÒu 4. §èi t thuéc   îng  diÖn kh«ng chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  4  LuËt ThuÕ         gi¸trÞ gia t¨ng,§iÒu  NghÞ     1  quyÕt sè  90/1999/NQ­UBTVQH10   ngµy  th¸ng9  03    n¨m  1999  §iÒu  NghÞ  vµ  1  quyÕt sè    240/2000/NQ­UBTVQH10   ngµy  th¸ng 10  27    n¨m  2000  cña  ban  Uû  Thêng vô  Quèc    viÖc  héivÒ  söa  æi, bæ   ®   sung  danh môc  hµng   ho¸,dÞch  thuéc ®èi vô      t   îng kh«ng  chÞu  thuÕ          thuÕ  gi¸trÞgiat¨ngvµ  suÊtthuÕ                gi¸trÞgiat¨ng®èi víi mét  hµng    sè  ho¸,dÞch  ® îcquy  vô    ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  1. S¶n    phÈm   trång trät(bao      gåm   s¶n  c¶  phÈm  rõng trång),ch¨n    nu«i,   nu«i trång    thuû s¶n cha  chÕ  biÕn thµnh    c¸c s¶n phÈm  kh¸c hoÆc     chØ  s¬  chÕ th«ng  êng  th cña    chøc,c¸nh©n    c¸ctæ      tùs¶n xuÊtvµ      b¸n ra; S¬  chÕ  th«ng  êng    th lµ viÖc  chÕ   s¬  g¾n     víiqu¸ tr×nh s¶n xuÊt ra    s¶n  phÈm   trång trät ch¨n nu«i,     ,    nu«itrång thuû s¶n      i       mµ c¸clo¹ s¶n    phÈm  nµy qua  s¬  chÕ  cha    trëthµnh  i lo¹ s¶n    phÈm, hµng    ho¸ kh¸c; 2. S¶n  phÈm  muèi  îc s¶n  ®   xuÊt      tõ níc biÓn, muèi        má tù nhiªn,muèi     tinh,  muèi i­   èt; 3. Hµng    ho¸,dÞch  thuéc    vô  diÖn chÞu thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt kh«ng    ph¶inép    thuÕ          kh©u  gi¸trÞ gia t¨ngë  s¶n xuÊt,nhËp    khÈu, kinh doanh      dÞch  vô  chÞu  ®∙  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt; 4. ThiÕt bÞ,      m¸y mãc, ph¬ng  tiÖn  vËn    t¶ichuyªn  dïng n»m  trong d©y    chuyÒn  c«ng nghÖ   vËt t x©y  vµ     dùng  thuéc  i lo¹ trong níc cha      s¶n xuÊt ® îc,     cÇn  nhËp  khÈu        ®Ó t¹o tµis¶n  ®Þnh   cè  cña  doanh  nghiÖp; m¸y    bay, dµn    khoan, tµu    thuû thuª cña      níc ngoµi lo¹    i trong níc cha      s¶n xuÊt ® îc dïng      cho  s¶n xuÊt,kinh doanh; thiÕtbÞ, m¸y            mãc,  phô    tïngthay thÕ, ph¬ng      tiÖn vËn  t¶ichuyªn dïng  vËt tthuéc lo¹      vµ       i trong níccha      s¶n  xuÊt ® îccÇn      nhËp  khÈu  ®Ó  tiÕn hµnh      ho¹t®éng  t×m kiÕm, th¨m      iÓnmá   dß, ph¸ttr   dÇu  khÝ. Trêng hîp  së  c¬  nhËp  khÈu d©y  chuyÒn  thiÕtbÞ,    m¸y mãc  ®ång  bé  thuéc diÖn  kh«ng    chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng nhng    trong d©y    chuyÒn  ®ång  bé  cã  lo¹  ®ã  c¶  i thiÕtbÞ, m¸y      mãc trong níc®∙      s¶n  xuÊt ® îcth×      kh«ng  tÝnh  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngcho  d©y  c¶  chuyÒn  thiÕtbÞ, m¸y      mãc ®ång  bé.
 3. 3 Giao  KÕ   Bé  ho¹ch  §Çu   chñ    vµ  t tr×,phèi hîp        víic¸c Bé,  quan  ªn c¬  li   quan ban  hµnh danh  môc  thiÕtbÞ,    m¸y mãc,  phô    tïng thay thÕ, ph¬ng      tiÖn  vËn    t¶ichuyªn dïng vµ         vËt tx©y  dùng  thuéc lo¹ trong níc®∙    i       s¶n  xuÊt ® îc®Ó       lµm  së  c¬  ph©n  biÖtvíi i       lo¹ trong níccha      s¶n  xuÊt ® îccÇn      nhËp  khÈu thuéc  ®èi t    îng kh«ng chÞu  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngquy  ®Þnh   t¹ kho¶n  i nµy. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  tôc,hå  ®èi      êng    thñ    s¬  víic¸c tr hîp kh«ng chÞu  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngquy ®Þnh    t¹ kho¶n  i nµy; 5. ChuyÓn    quyÒn  dông  sö  ®Êt  thuéc    diÖn chÞu thuÕ chuyÓn quyÒn  sö  dông  ®Êt; 6.Nhµ  thuéc së    ë    h÷u  Nhµ    Nhµ      nícdo  nícb¸n cho  ngêi®ang    thuª; 7. DÞch  tÝn    vô  dông  quü  vµ  ®Çu   , bao  t  gåm: ho¹t®éng    cho vay vèn,  cho      thuªtµichÝnh cña    chøc  dông,ng©n  c¸ctæ  tÝn    hµng,quü    ®Çu  ,c«ng    t  ty tµichÝnh  c¸c ho¹t®éng    vµ      chuyÓn nhîng  vèn; ho¹t®éng      kinh doanh    chøng  kho¸n; 8. B¶o hiÓm  nh©n  thä; b¶o    hiÓm  häc sinh; b¶o    hiÓm  vËt nu«i,c©y    trångvµ    i   c¸clo¹ b¶o    hiÓm   kh«ng  nh»m   môc  ®Ých  kinhdoanh;   9. DÞch  kh¸m    vô  bÖnh, ch÷a bÖnh, phßng dÞch bÖnh, ®iÒu dìng søc  khoÎcho    ngêivµ    dÞch  thó y; vô    10.Ho¹t®éng      iÓn l∙m vµ      v¨n ho¸,tr     thÓ  dôc,thÓ    thao mang  tÝnh phong  trµo,quÇn    chóng, tæ    chøc  luyÖn tËp,thi®Êu       kh«ng thu tiÒn hoÆc   thu cã    tiÒn nhng    kh«ng  nh»m   môc  ®Ých kinhdoanh;   Ho¹t ®éng    biÓu diÔn nghÖ  thuËt nh: ca      móa,  nh¹c,kÞch, xiÕc, biÓu        diÔn nghÖ  thuËt kh¸c;dÞch  tæ      vô  chøc  biÓu  diÔn nghÖ  thuËt;s¶n    xuÊt  phim    i c¸clo¹ ; NhËp  khÈu, ph¸thµnh  chiÕu      vµ  phim: ®èi      víiphim nhùa kh«ng ph©n  biÖtchñ        ®Ò lo¹ phim;®èi víi i       phim      ghitrªnb¨ng  h×nh,®Üa     h×nh  chØ    lµphim  tµiliÖu,phãng        sù,khoa  häc; 11.D¹y    häc,d¹y nghÒ      bao  gåm         d¹y v¨n ho¸,ngo¹ing÷,tinhäc  d¹y c¸c       vµ      nghÒ kh¸c; 12. Ph¸tsãng      truyÒn  thanh,truyÒn    h×nh theo ch¬ng tr×nh b»ng    nguån  vèn  ng©n  s¸ch Nhµ    níc; 13.    In,xuÊt b¶n, nhËp    khÈu,  ph¸t hµnh: b¸o, t¹p chÝ,          b¶n    tin chuyªn  ngµnh, s¸ch    chÝnh    trÞ,s¸ch    gi¸o khoa (kÓ  díid¹ng  c¶    b¨ng  hoÆc  ®Üa     ghi tiÕng,ghi h×nh),gi¸otr×nh,s¸ch            v¨n b¶n  ph¸p luËt,s¸ch      in b»ng tiÕng d©n  técthiÓu sè,tranh,¶nh,¸p phÝch              tuyªntruyÒn      cæ ®éng; intiÒn.     14. DÞch  phôc  c«ng    vô  vô  céng  vÖ  vÒ  sinh,tho¸tníc® êng        phè  khu  vµ  d©n    c, duy    tr×vên    thó,vên hoa, c«ng    viªn,c©y    xanh  êng  ® phè, chiÕu    s¸ng  c«ng  céng;dÞch  tang lÔ;   vô    15. Duy      tu,söa  ch÷a, x©y    dùng  c¸c c«ng  tr×nh v¨n ho¸, nghÖ     thuËt,   c«ng tr×nh phôc  c«ng    vô  céng,c¬  h¹ tÇng  nhµ    së    vµ  t×nh nghÜa  b»ng nguån  vèn ®ãng  gãp cña nh©n d©n    vèn  tavµ  viÖn    trînh©n  ®¹o,kÓ  tr   c¶  êng    ­ hîp ® îc Nhµ      níc cÊp  trîmét  hç    phÇn  vèn kh«ng  qu¸ 30%  tæng  vèn thùc    chi cho  c«ng tr×nh; 16. VËn    chuyÓn hµnh  kh¸ch c«ng    céng b»ng  buýtphôc  nhu  xe    vô  cÇu  ®i  icña  l¹  nh©n d©n   trong    néi thµnh, néi thÞ, trong        c¸c khu c«ng nghiÖp 
 4. 4 hoÆc  gi÷a c¸c thµnh      thÞ      víic¸c khu c«ng nghiÖp l©n cËn theo    thèng  gi¸vР nhÊt do  quan  thÈm    c¬  cã  quyÒn  quy ®Þnh; 17. §iÒu      tra,th¨m  ®Þa   dß  chÊt,®o    ®¹c,lËp    b¶n  thuéc lo¹  ®å    i ®iÒu    tra c¬  b¶n cña Nhµ    ng©n  níc,do  s¸ch Nhµ      níccÊp    ph¸tkinhphÝ      ®Ó thùc hiÖn;   18. Tíi         nícphôc  cho  tiªu vô  s¶n  xuÊt n«ng    nghiÖp;nícs¹ch do  chøc,       tæ    c¸ nh©n      tù khai th¸c ®Ó       phôc  cho  vô  sinh ho¹të    n«ng  th«n, miÒn        nói,h¶i ®¶o, vïng s©u, vïng xa;         19.Vò    khÝ, khÝ      tµichuyªn dïng    phôc  quèc  vô  phßng,an    ninh do  Tµi   Bé    chÝnh  cïng  Quèc  Bé  phßng, Bé    C«ng  x¸c ®Þnh  thÓ. §èi víivò  an    cô        khÝ,   khÝ    îcmua,  tµi®   s¶n xuÊt b»ng    nguån  vèn  ng©n s¸ch,viÖc    kh«ng  tÝnh  thuÕ  ph¶i® îcx¸c®Þnh  thÓ        cô  trong dù      to¸nng©n  s¸ch; 20. Hµng    ho¸ nhËp  khÈu  trong    êng  c¸c tr hîp  sau: hµng    viÖn    trînh©n  ®¹o, viÖn      trîkh«ng  hoµn  i quµ  l¹   ; tÆng  cho    quan  c¸c c¬  Nhµ     chøc  níc,tæ  chÝnh    chøc  trÞ,tæ  chÝnh          chøc      ch÷c        trÞ ­ x∙héi,tæ  x∙héi,tæ  x∙héi­ nghÒ  nghiÖp,®¬n  vò    vÞ  trang nh©n    d©n; quµ    biÕu,quµ    tÆng  cho    c¸ nh©n  ViÖt ë    Nam   theo møc  quy ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ;®å    dïng  cña    chøc,c¸ nh©n  c¸c tæ      nícngoµitheo        tiªuchuÈn  miÔn   trõngo¹igiao;hµng      mang  theo  ngêitrong tiªu       chuÈn  hµnh    lýmiÔn  thuÕ; ®å     dïng  cña ngêi ViÖt Nam       sèng  níc ngoµikhi ë        vÒ     níc mang   theo. Hµng    nhËp  khÈu trong c¸c  êng  tr hîp    trªn ®©y   îc x¸c ®     ®Þnh  theo chÕ  Nhµ      ®é  nícquy  ®Þnh. ­ Hµng  cho  chøc    b¸n  tæ  quèc    tÕ,ngêinícngoµi®Ó         viÖn    trînh©n ®¹o,   viÖn    trîkh«ng  hoµn  i l¹ cho  ViÖt Nam;    hµng ho¸,dÞch  b¸n    vô  cho  ®èi  îng t   miÔn    trõ ngo¹igiao    theo  Ph¸p lÖnh miÔn    trõ ngo¹igiao;c¸c dù  sö        ¸n  dông  vèn ODA  kh«ng  hoµn  i l¹ ; 21. Hµng    ho¸  chuyÓn khÈu, qu¸    c¶nh, m în ® êng      qua  ViÖt Nam;    hµng  t¹m nhËp khÈu, t¸ xuÊt khÈu; hµng  xuÊt khÈu, t¸ nhËp    i      t¹m      i  khÈu;nguyªn vËt       liÖu nhËp    khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt,gia c«ng      hµng  xuÊt khÈu    theo hîp ®ång s¶n  xuÊt,giac«ng          víi ngoµi; níc 22. Hµng    ho¸,dÞch  cung    vô  øng    trùc tiÕp cho vËn    t¶iquèc  vµ    tÕ  c¸c ®èi îng    t tiªudïng  ngoµi ViÖt    Nam,    trõ söa ch÷a  m¸y mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn      t¶icho    nícngoµivµ    dÞch  xuÊtkhÈu    vô    lao®éng; 23. ChuyÓn    giao c«ng  nghÖ  theo quy ®Þnh  i t¹ Ch¬ng  Icña  luËt II  Bé    D©n   níc Céng  sù    hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam.        §èi víinh÷ng hîp ®ång  chuyÓn giao c«ng    nghÖ  kÌm  cã  theo chuyÓn    giao m¸y    mãc, thiÕtbÞ        th× viÖc  kh«ng tÝnh  thuÕ  chØ  thùc hiÖn        ®èi víiphÇn      gi¸trÞc«ng  nghÖ  chuyÓn giao;   phÇn  Ò m   m m¸y tÝnh,trõphÇn  m       mÒ m¸y  tÝnh xuÊtkhÈu;   24. Vµng    nhËp khÈu d¹ng thái  ,miÕng  c¸c lo¹  vµ    i vµng cha  îc chÕ    ®   t¸c thµnh    c¸c s¶n phÈm     mü nghÖ,    ®å trang søc    hay s¶n phÈm  kh¸c.Vµng    d¹ng  thái  ,miÕng  c¸c lo¹  vµ    ivµng  cha chÕ     îc x¸c  t¸c ®   ®Þnh     phï hîp      víic¸c quy  ®Þnh  quèc tÕ; 25. S¶n    phÈm  xuÊt khÈu      lµ tµinguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha      chÕ  biÕn  thµnh s¶n  phÈm  kh¸cquy    ®Þnh  thÓ    cô  díi®©y: ­DÇu     th«; ­§¸ phiÕn,c¸t,         ®Êt  hiÕm; ­§¸ quý;    
 5. 5 ­ Qu Æng  m¨ng­gan, quÆng  thiÕc, quÆng  s¾t, quÆng  cr«m­mÝt,  quÆng ªmªnhÝt,quÆng  pa­   a­ tÝt. Bé    Tµi chÝnh  c¨n  vµo  cø  yªu cÇu qu¶n      lý tµinguyªn,kho¸ng    s¶n cña  Nhµ    níctõng    tr×nh ChÝnh  thêikú    phñ ®iÒu chØnh  söa  æi, bæ   ®   sung  i   lo¹  tµi nguyªn kho¸ng s¶n      quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  i nµy; 26.Hµng      ho¸,dÞch  cña  vô  nh÷ng    c¸ nh©n kinh doanh  møc      cã  thu nhËp  b×nh qu©n  th¸ng thÊp    h¬n møc ¬ng    l tèithiÓu Nhµ    nícquy ®Þnh      ®èi víic«ng  chøc Nhµ     níc.Thu  nhËp  îc x¸c  ®   ®Þnh   b»ng doanh  thu  ho¹t®éng  tõ    kinh  doanh      trõchiphÝ      hîp lýcña    ho¹t®éng  kinhdoanh    ®ã; Tæ  chøc, c¸ nh©n      mua,  b¸n,nhËp    khÈu hµng ho¸,cung    øng  dÞch vô  kh«ng chÞu thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng quy ®Þnh  i t¹ ®iÒu nµy kh«ng  îc khÊu    ®   trõ hoÆc  hoµn thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo cña hµng ho¸,dÞch  ë    vô  kh©u  kh«ng chÞu  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. C h ¬ n g  II C¨n c ø  v µ p h ¬ n g  p h¸p tÝnh thu Õ §iÒu 5. C¨n  tÝnh  cø  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng lµ gi¸tÝnh        thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt. §iÒu      6. Gi¸tÝnh  thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng®èi víihµng    ho¸,dÞch  theo  vô  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña  7  LuËt ThuÕ           îc quy    gi¸trÞ gia t¨ng ®   ®Þnh  thÓ  cô  nh  sau: 1. §èivíihµng          ho¸,dÞch  do  së  vô  c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh  ra lµ gi¸     b¸n        b¸n cha  thuÕ          cã  gi¸trÞgiat¨ng; 2.      §èi víihµng ho¸ nhËp khÈu      lµ gi¸nhËp  icöa  t¹  khÈu  céng    víithuÕ  nhËp  khÈu. Gi¸ nhËp  i     t¹ cöa khÈu  îc x¸c ®Þnh  ®     theo    c¸c quy ®Þnh      vÒ gi¸ tÝnh  thuÕ  hµng  nhËp khÈu. 3. §èi víihµng        ho¸,dÞch  dïng      vô  ®Ó trao ® æi, sö      dông      néi bé, biÕu,  tÆng      lµgi¸tÝnh  thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngcña  hµng    ho¸,dÞch  cïng lo¹ hoÆc  ­ vô    i   t ¬ng  ¬ng      ® t¹ thêi®iÓm     i ph¸tsinhc¸cho¹t®éng        nµy; 4.§èivíi         ho¹t®éng  cho      thuªtµis¶n  kh«ng  ph©n biÖtlo¹ tµi   i     s¶n  h×nh  vµ  thøc cho  thuª gi¸tÝnh      thuÕ      lµ gi¸cho thuª cha  thuÕ. Trêng    cã    hîp  cho thuª  theo h×nh  thøc    tr¶tiÒn thuªtõng  hoÆc     íctiÒn    kú  tr¶tr   thuªcho    mét   thêih¹n  thuª th×      gi¸tÝnh  thuÕ    lµ tiÒn thuª cha  thuÕ        cã  gi¸trÞ gia t¨ng tr¶ tõng      kú  hoÆc     íc. tr¶tr §èivíitr     êng    hîp thuªdµn    khoan,m¸y    mãc, thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn vËn    t¶i cña    nícngoµilo¹ trong níccha    i      s¶n  xuÊt ® îc®Ó       cho    igi¸tÝnh  thuªl¹    , thuÕ  ­ ® îctrõgi¸thuªph¶itr¶cho                nícngoµi; 5. §èi víihµng        ho¸ b¸n theo ph¬ng thøc    tr¶gãp      lµ gi¸b¸n cha  thuÕ  cã  cña hµng        ho¸ ®ã tr¶mét  lÇn (kh«ng bao gåm  kho¶n      l∙ tr¶gãp),kh«ng  i   tÝnh  theo sè    tiÒn tr¶gãp      tõng kú;   6. §èivíigia c«ng          hµng          ho¸ lµ gi¸gia c«ng cha  thuÕ  cã  (bao gåm  tiÒn  c«ng,nhiªnliÖu,®éng              lùc,vËtliÖu phô  chiphÝ  vµ    kh¸c®Ó       giac«ng).
 6. 6 7.§èivíi         ho¹t®éng  x©y  dùng,l¾p  Æt        ® lµgi¸x©y  dùng,l¾p  Æt    ® cha cã  thuÕ cña c«ng tr×nh,h¹ng    môc c«ng  tr×nh hay    phÇn c«ng  viÖc  thùc hiÖn;tr    ­ êng    hîp x©y dùng,l¾p  Æt    ® c«ng  tr×nh thùc hiÖn      thanh    to¸ntheo ®¬n    gi¸vµ  khèi l h¹ng   îng  môc  c«ng  tr×nh, phÇn    c«ng  viÖc hoµn  thµnh bµn giao th×  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtÝnh    trªnphÇn      gi¸trÞhoµn  thµnh  bµn  giao. ­ §èivíi         ho¹t®éng  ®Çu    tx©y dùng nhµ      ®Ó b¸n,x©y dùng  së    c¬  h¹ tÇng  ®Ó  chuyÓn  nhîng cña      c¸c ®¬n  ® îcNhµ    vÞ    nícgiao ®Êt,gi¸tÝnh        thuÕ      lµgi¸ b¸n nhµ, c¬  h¹    së  tÇng  g¾n     víi®Êt,trõ(­      ) tiÒn  dông  sö  ®Êt ph¶inép    ng©n  s¸ch Nhµ    níc; ­ §èivíiho¹t®éng          ®Çu    së  tÇng    t c¬  h¹  ®Ó cho thuª,gi¸tÝnh      thuÕ  îc ®   trõ(­        )gi¸thuª®Êt  ph¶inép    ng©n  s¸ch Nhµ    níc; 8. §èi víiho¹t®éng          kinh doanh    bÊt ®éng s¶n, gi¸tÝnh      thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng® îctrõ(­            )gi¸trÞ®Êt  chÞu  thuÕ  chuyÓn  quyÒn  dông  sö  ®Êt; 9. §èivíic¸c ho¹t®éng                ®¹ilý,m«i    gií mua,  hµng    dÞch  h­ i b¸n  ho¸ vµ  vô  ëng hoa  hång      th× gi¸cha  thuÕ  cã  lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ    lµtiÒn hoa    hång    thu tõc¸cho¹t®éng        nµy; 10. §èi víihµng        ho¸,dÞch  cã    vô  tÝnh  Æc     îc dïng  ichøng    ® thï®   lo¹  tõ thanh        to¸n ghi gi¸thanh        cã  to¸n lµ gi¸®∙  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,th×      gi¸cha  cã  thuÕ lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ  îcx¸c ®Þnh  ®     b»ng    thuÕ  gi¸cã  chiacho    (%)    [1 +  thuÕ suÊtcña    hµng    ho¸,dÞch  ®ã]. vô  Gi¸ tÝnh    thuÕ ®èi      i víic¸c lo¹ hµng    ho¸,dÞch  quy  vô  ®Þnh  i t¹ ®iÒu nµy  bao  gåm   kho¶n  c¶  phô    phÝ    thu vµ  thu thªm    së  mµ c¬  kinhdoanh  îchëng.   ®   Bé    Tµi chÝnh híng dÉn  thÓ    cô  gi¸tÝnh thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng cña    hµng  ho¸,dÞch  quy    vô  ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu    7. ThuÕ  suÊtthuÕ            gi¸trÞgiat¨ngtheo quy    ®Þnh   t¹ §iÒu  cña  i 8  LuËt ThuÕ         gi¸trÞ gia t¨ng,§iÒu  NghÞ     2  quyÕt  90/1999/NQ­UBTVQH10   sè  ngµy 03  th¸ng 9  n¨m  1999  vµ  §iÒu 2  NghÞ  quyÕt sè 240/2000/NQ­ UBTVQH10   ngµy  th¸ng 10  27    n¨m  2000 cña    Uû ban Thêng  Quèc    vô  héi vÒ  viÖc söa  æi, bæ   ®   sung danh  môc hµng  ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi îng  t kh«ng  chÞu  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµ    thuÕ  suÊt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      víimét sè  hµng    ho¸,dÞch  ® îcquy  vô    ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  1. Møc     thuÕ suÊt 0%     ®èi  : víi hµng  ho¸ xuÊt khÈu, bao      gåm  hµng    ho¸ chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtxuÊt khÈu, hµng          gia c«ng xuÊt khÈu; söa      ch÷a  m¸y mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn vËn   t¶icho    níc ngoµi;phÇn  Ò m     m m¸y tÝnh  xuÊtkhÈu,dÞch  xuÊtkhÈu        vô    lao®éng. XuÊt khÈu  bao gåm  xuÊt  níc ngoµi,xuÊt  ra      khÈu vµo khu chÕ   xuÊt  hoÆc  xuÊt cho    doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt vµ  êng  cô    tr hîp  thÓ kh¸c ® îc coilµ         xuÊtkhÈu    theo quy    ®Þnh  cña ChÝnh  phñ. 2.Møc    thuÕ  suÊt5%         ®èi víihµng    ho¸,dÞch  vô: ­Than    ®¸; ­S¶n    phÈm   khÝ    c¬  (trõs¶n  phÈm   khÝ    c¬  tiªudïng); ­ S¶n    phÈm  luyÖn,c¸n,kÐo      kim  i lo¹ ®en, kim  i   lo¹ mµu, kim  i lo¹ quý,trõ     vµng  nhËp khÈu quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  cña  i 24  4  NghÞ  ®Þnh  nµy;
 7. 7 ­Khu«n    ®óc    i c¸clo¹ ; ­Ho¸    chÊtc¬    b¶n; ­M¸y      vitÝnh,côm      linhkiÖn  m¸y    vitÝnh; ­VËt      liÖu næ, ­Que    hµn; ­Lèp  bé    vµ  x¨m        lèpcìtõ900­ trëlªn; 20    ­ Hµng    ho¸ chÞu thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt ë    kh©u kinh doanh  ¬ng      th m¹i nép  thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ; ­§¸ mµi;     ­GiÊy      inb¸o; ­B×nh    b¬m   thuèc trõs©u;     ­§Êt,®¸,c¸tsái;         ­D©y      c¸p ®iÖn  dông  sö  ®iÖn      ¸p tõ600  v«n    trëlªn; ­Líi d©y     , giÒng  sîi   vµ    ®an íi ®Ó l ®¸nh  c¸; ­ N ícs¹ch phôc  s¶n        vô  xuÊt vµ    sinh ho¹t,         nícs¹ch thuéc diÖn  trõ     kh«ng  chÞu thuÕ  nªu  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   18  4  ®Þnh  nµy  c¸c lo¹        vµ    i níc gi¶ikh¸t thuéc nhãm     thuÕ suÊt10%;   ­ Ph©n  bãn, quÆng       ®Ó s¶n xuÊt ph©n  bãn; thuèc      trõ s©u bÖnh vµ  chÊtkÝch    thÝch    ëng    t¨ngtr vËtnu«i,  c©y  trång; ­ ThiÕtbÞ, m¸y        mãc  dông  chuyªn dïng  vµ  cô    cho  tÕ;b«ng  b¨ng  y    vµ  vÖ  sinhy    tÕ; ­ Ch©n         tay gi¶,n¹ng,xe    dông  chuyªn    l¨nvµ  cô  dïng kh¸c cho    ngêi tµn     tËt; ­ Thuèc    ch÷a bÖnh, thuèc phßng      bÖnh  cho  ngêivµ      vËt nu«i,s¶n    phÈm   ho¸ dîc,dîc liÖu  nguyªn      lµ  liÖu s¶n xuÊt thuèc ch÷a bÖnh, thuèc phßng  bÖnh; ­èng    thuû tinhtrungtÝnh        (èng  tuýp vµ    èng  îc®Þnh  ®   h×nh); ­ Gi¸o  dïng    cô  ®Ó gi¶ng d¹y  häc  vµ  tËp      im«   lµ c¸c lo¹  h×nh, h×nh      vÏ, b¶ng, phÊn, th         íc kÎ,compa dïng    ®Ó gi¶ng    d¹y,häc tËp  c¸c lo¹  vµ    i thiÕtbÞ,     dông  chuyªn dïng cho  cô      gi¶ng d¹y,nghiªncøu,thÝ          nghiÖm; ­§å    ch¬icho      trÎem; ­ S¸ch    itrõlo¹    c¸c lo¹     i , s¸ch thuéc    diÖn kh«ng chÞu thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng quy  ®Þnh   t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  i 13  4  ®Þnh  nµy; ­ S¶n    phÈm   trång trät ch¨n nu«i,nu«itrång thuû      ,         s¶n cha qua  chÕ biÕn  hoÆc  chØ  chÕ  s¬  lµm s¹ch,íp ®«ng, ph¬isÊy          kh«, bao    gåm   con  c¶  gièng,  c©y gièng, h¹tgièng,trõ c¸c s¶n            phÈm   tæ  do  chøc, c¸ nh©n      s¶n xuÊt    trùc tiÕp b¸n  kh«ng  ra  chÞu thuÕ  theo quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  1  4  ®Þnh  nµy; ­ L©m     s¶n      (trõgç,m¨ng) cha    qua  chÕ  biÕn;thùc phÈm  ¬isèng  l     t   vµ ¬ng  thùc;
 8. 8 L©m  s¶n cha  qua chÕ biÕn    i lµlo¹  l©m  s¶n  khaith¸ctõ rõng          tù nhiªnnh   song, m©y,      tre,nøa, nÊm,    méc nhÜ;    ,hoa, c©y  rÔ, l¸    lµm thuèc  c¸c lo¹  vµ    i l©m s¶n kh¸c; Thùc phÈm  ¬i sèng    i t   lµ lo¹ thùc phÈm     cha qua chÕ biÕn hoÆc  chØ s¬  chÕ  th«ng  êng; th L¬ng  thùc bao    gåm   thãc,g¹o,ng«,khoai,        s¾n; ­S¶n    phÈm   b»ng  ®ay, cãi,       nøa,l¸       tre,     c¸clo¹ s¶n  lµ i phÈm   îcs¶n  ®   xuÊt,   chÕ  biÕn    tõnguyªn liÖu chÝnh        lµ®ay, cãi,       nøa,l¸ tre,   ; ­V¸n  nh©n    Ðp  t¹o; ­ B«ng  chÕ       s¬  tõ b«ng trång  trong      ë  níc lµ b«ng  ® îc bá      ®∙    vá, h¹tvµ  ph©n  i lo¹ ; ­Mñ     cao  s¬  su  chÕ; ­Thøc        ¨n giasóc,giacÇm   thøc ¨n cho        vµ      vËtnu«ikh¸c;   ­X©y    dùng,l¾p  Æt;   ® ­ Nhµ, kÕt cÊu  tÇng  thuËt cña    së  îc Nhµ    h¹  kü    c¸c c¬  ®   níc giao ®Êt  ®Çu  ,x©y  t  dùng    ®Ó kinh doanh.   ­ Duy      tu,söa ch÷a,phôc    chÕ    ditÝch  lÞch sö,v¨n ho¸,b¶o          tµng,trõho¹t       ®éng quy ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  cña  i 15  4  NghÞ ®Þnh  nµy; ­ DÞch  khoa    vô  häc, kü    thuËt bao    gåm     c¸c ho¹t®éng    nghiªn cøu, øng      dông,híng dÉn  khoa      vÒ  häc,kü    thuËt; ­N¹o      vÐt luång,l¹ch,    c¶ng  s«ng,c¶ng    biÓn;ho¹t®éng    ,     trôcvít  cøu    hé; ­VËn      t¶i bèc  , xÕp; ­ DÞch  trùc tiÕp  vô    phôc  s¶n  vô  xuÊt n«ng    nghiÖp bao gåm     c¸c ho¹t   ®éng  cµy, bõa  nh    ®Êt s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp; ®µo,    ®¾p, n¹o,vÐt    kªnh,m ­   ¬ng, ao, hå      phôc  s¶n  vô  xuÊt n«ng    nghiÖp;nu«i,trång,ch¨m        sãc,phßng      trõ s©u, bÖnh; thu,h¸is¶n          phÈm  n«ng nghiÖp; ­B¨ng      tõ,®Üa   ghihoÆc   ®∙    cha    ghich¬ng  tr×nh; ­Ph¸thµnh  chiÕu      vµ  phim  video; 3.Møc    thuÕ  suÊt10%         ®èi víihµng    ho¸,dÞch  vô: ­DÇu     má,  khÝ  ®èt,quÆng  s¶n    vµ  phÈm   khaikho¸ng kh¸c;     ­§iÖn  ¬ng    th phÈm   c¸cc¬  s¶n  do    së  xuÊt,kinhdoanh      ®iÖn    b¸n ra; ­S¶n    phÈm   khÝ    c¬  tiªudïng; ­S¶n    phÈm   ®iÖn  tö; ­S¶n    phÈm     ho¸ chÊt(trõho¸ chÊtc¬          b¶n),mü     phÈm; ­Sîi,       s¶n  v¶i, phÈm   may  Æc,    m thªuren; ­S¶n    phÈm   b»ng      da,gi¶da; ­GiÊy      (trõgiÊy inb¸o)vµ        s¶n  phÈm   b»ng  giÊy; ­ §êng, s÷a, b¸nh, kÑo,            níc gi¶ikh¸tvµ    c¸c  ithùc  lo¹  phÈm  chÕ  biÕn  kh¸c;
 9. 9 ­ S¶n    phÈm  gèm,    sø,thuû  tinh,cao      su,nhùa,gç  s¶n    vµ  phÈm  b»ng    gç; xi m¨ng, g¹ch,ngãi vµ            vËt liÖu  x©y dùng kh¸c (trõc¸c lo¹        i s¶n phÈm  thuéc  nhãm  thuÕ suÊt5%);   ­DÞch  bu    vô  ®iÖn,bu    chÝnh,viÔn    th«ng; ­ Cho      thuªnhµ, v¨n phßng, kho        tµng,bÕn  ,   b∙i  nhµ  xëng,m¸y    mãc,  thiÕt   bÞ, ph¬ng    tiÖn vËn  ;   t¶i ­DÞch  tvÊn,dÞch  kiÓm    vô     vô  to¸n, to¸n,  kÕ   kh¶o    s¸t,thiÕtkÕ;   ­Chôp, in,phãng        ¶nh;inb¨ng,sang        b¨ng,cho      thuªb¨ng;quay    video; ­Uèn      tãc,may  quÇn    ®o  ¸o,nhuém,  giÆt      lµ,tÈy hÊp; ­Kh¸ch    lÞch,¨n uèng;   s¹n,du      ­ C¸c  ihµng  lo¹  ho¸, dÞch  kh¸c    vô  kh«ng quy ®Þnh   i§iÒu  vµ    t¹  4  c¸c kho¶n    1,kho¶n    kho¶n  §iÒu  NghÞ  2 vµ  4  7  ®Þnh nµy; 4.Møc    thuÕ  suÊt20%         ®èi víihµng    ho¸,dÞch  vô: ­Vµng,b¹c,®¸        quý  c¬  kinh doanh  do  së    mua  vµo,b¸n ra;     ­Xæ   kiÕn    sè  thiÕtvµ    i   c¸clo¹ h×nh    kh¸c;   xæ sè  ­§¹ilýtµu biÓn;        ­DÞch  m«i  i   vô  gií . C¨n  vµo  cø  møc  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ ®iÒu nµy, Bé      Tµi chÝnh híng  dÉn  thÓ  cô  viÖc    ¸p dông thuÕ suÊt®èi víi   i       lo¹ hµng    c¸c   ho¸,dÞch  vô. §iÒu    8. Ph¬ng  ph¸p tÝnh    thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  i 9  cña  LuËt ThuÕ           îcquy    gi¸trÞgiat¨ng®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  1.Ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ: Sè thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngph¶inép  îcx¸c ®Þnh    ®     b»ng  thuÕ        sè  gi¸trÞ gia t¨ng®Çu       )sè    ra trõ(­  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo  îckhÊu  ®   trõ. a. ThuÕ             gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     ra b»ng    gi¸tÝnh thuÕ cña hµng    ho¸,dÞch  vô chÞu  thuÕ  b¸n  nh©n      ra  (x)víithuÕ  suÊt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng cña    hµng  ho¸,dÞch  ®ã.   vô  Trêng    së  hµng    hîp c¬  b¸n  ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngkh«ng  ghicô    thÓ    cha  thuÕ  thuÕ              gi¸b¸n  cã  vµ  gi¸trÞgia t¨ngtrªnho¸ ®¬n        gi¸trÞgia t¨ng th×    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu   ® îc tÝnh        ra    trªngi¸b¸n  cña  ra  hµng    ho¸, dÞch  ®ã,    êng    îcdïng    vô  trõtr hîp ®   ho¸ ®¬n, chøng        tõ ghigi¸thanh        to¸nlµgi¸ ®∙  thuÕ        cã  gi¸trÞgiat¨ng. b.ThuÕ             gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõb»ng  tæng  thuÕ      sè  gi¸trÞ gia t¨ngghitrªnho¸ ®¬n                    gi¸trÞ gia t¨ngmua  hµng    ho¸,dÞch  hoÆc   vô  chøng  tõ nép  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng hµng    ho¸  nhËp  khÈu  dïng vµo s¶n xuÊt,kinh     doanh  hµng ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ      gi¸trÞ gia  t¨ng vµ  thuÕ  îc tÝnh    sè  ®   khÊu    trõtheo tûlÖ  ®Þnh      Ên  quy ®Þnh   t¹ §iÒu  NghÞ  i 9  ®Þnh nµy. c. Ph¬ng    ph¸p khÊu    trõthuÕ  dông  ¸p  ®èi      së  víic¸c c¬  kinh doanh, trõ       c¸c ®èi îng  dông    t ¸p  ph¬ng ph¸p tÝnh    trùc tiÕp          trªngi¸trÞ gia t¨ng theo    quy  ®Þnh    t¹ kho¶n  ®iÒu  i 2  nµy. 2.Ph¬ng    ph¸p tÝnh      trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨ng:          
 10. 10 Sè  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngph¶inép  îcx¸c ®Þnh    ®     b»ng          gi¸trÞ gia t¨ngcña  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ b¸n  nh©n      ra  (x)víithuÕ suÊt thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngcña  i   lo¹ hµng      ho¸,dÞch  ®ã. vô  a. Gi¸ trÞ gia t¨ng cña            hµng ho¸,dÞch  ® îc x¸c ®Þnh    vô      b»ng    gi¸thanh  to¸ncña    hµng    ho¸,dÞch  b¸n      ) gi¸thanh    vô  ra trõ(­    to¸ncña  hµng    ho¸,dÞch vô  mua vµo ¬ng  t øng. Gi¸ thanh    to¸n cña    hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo, b¸n  lµ gi¸thùc    ra      tÕ  mua,  ghitrªnho¸ ®¬n  b¸n        mua,  hµng    b¸n  ho¸,dÞch    vô,bao gåm   thuÕ    c¶  gi¸ trÞ gia t¨ng vµ          c¸c kho¶n  phô    thu,phÝ thu thªm    mµ bªn b¸n  îc hëng, bªn  ®     mua  ph¶itr¶.   Gi¸ thanh    to¸n cña    hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo  îc x¸c ®Þnh  ®     b»ng    gi¸ trÞ hµng    ho¸,dÞch  mua     vô  vµo bao  gåm   thuÕ        c¶  gi¸trÞ gia t¨ng mµ   së    c¬  kinh doanh  dïng    ®∙  cho  s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  gi¸trÞgiat¨ngb¸n ra.           Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh    cha  thùc hiÖn    ®Çy  viÖc  ®ñ  mua,  hµng  b¸n  ho¸,dÞch  cã      vô  ho¸ ®¬n,  chøng    tõ lµm    x¸c ®Þnh          c¨n cø    gi¸trÞ gia t¨ng theo  quy ®Þnh    trªn®©y            îcx¸c®Þnh  sau: th× gi¸trÞgiat¨ng®     nh  ­ §èi víic¬  kinh doanh  thùc hiÖn        së    ®∙    b¸n hµng  ho¸,dÞch  cã    vô  ®Çy  ®ñ    ho¸ ®¬n,  chøng    tõ theo chÕ ®é,    x¸c ®Þnh  îc®óng  ®   doanh    hµng  thu b¸n  ho¸,dÞch  nhng    vô  kh«ng  ®ñ     cã  ho¸ ®¬n  mua  hµng    ho¸,dÞch  th×      vô  gi¸trÞ gia t¨ng ® îc x¸c ®Þnh          b»ng  doanh  nh©n        (%)          thu  (x)víitû lÖ  gi¸trÞ gia t¨ng tÝnh    trªndoanh  thu. ­ §èivíi         nh©n  c¸ kinh doanh    cha  thùc hiÖn    hoÆc  thùc hiÖn    cha  ®Çy ®ñ  ho¸ ®¬n    mua,  hµng    b¸n  ho¸,dÞch  th× c¬  vô    quan  thuÕ    vµo  c¨n cø  t×nh h×nh  kinh doanh    cña tõng    c¸ nh©n  kinh doanh    ®Þnh    ®Ó Ên  møc  doanh  tÝnh  thu  thuÕ; gi¸trÞ gia t¨ng ® îc x¸c ®Þnh                b»ng doanh  Ên  thu  ®Þnh  nh©n        (x)víitû lÖ (%)gi¸         giat¨ngtÝnh    trÞ trªndoanh  thu. b. Tû  (%)            lÖ  gi¸trÞgia t¨ngtÝnh    trªndoanh    thu lµm    x¸c®Þnh    c¨n cø    gi¸ trÞ gia    t¨ng do  quan    c¬  thuÕ  quy ®Þnh     phï hîp    víitõng ngµnh nghÒ  kinh  doanh. Bé    TµichÝnh híng dÉn    viÖc    x¸c®Þnh          thÓ      gi¸trÞgiat¨ngcô  ®èi víitõng  ngµnh  nghÒ kinhdoanh.   c.Ph¬ng    ph¸p  tÝnh    trùctiÕp trªngi¸trÞ gia t¨ngchØ                ¸p dông        ®èi víic¸c ®èi t    îng sau: ­ C¸    nh©n  s¶n xuÊt,kinh doanh        lµ ngêi ViÖt Nam   tæ      vµ  chøc,c¸ nh©n      níc ngoµi kinh      doanh  ViÖt Nam   ë    kh«ng  theo  LuËt §Çu  níc ngoµi t¹  t     i ViÖt  Nam  cha thùc hiÖn    ®Çy  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  kÕ  vÒ  to¸n,    ®¬n, chøng      ho¸   tõ®Ó lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ; ­ C¬  kinh doanh    së    mua,  b¸n vµng,b¹c,®¸      quý,ngo¹itÖ      thuéc ®èi t       îng ¸p dông  tÝnh thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ph¶i nép      theo ph¬ng  ph¸p tÝnh    trùc tiÕp  trªngi¸trÞ gia t¨ng.Trêng    së            hîp c¬  kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ theo   ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  ho¹t®éng  cã    kinh doanh    mua,  b¸n vµng, b¹c,®¸      quý  ® îctÝnh  kª khaithuÕ  th×    vµ      ph¶inép    riªng®èi víi        ho¹t®éng  kinh doanh    mua,  b¸n vµng, b¹c,®¸      quý  theo  ph¬ng  ph¸p tÝnh    trùc tiÕp          trªn gi¸trÞ gia t¨ng.
 11. 11 §iÒu    9. KhÊu    trõthuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo 1. C¬  kinh doanh    së    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngtheo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ  îctÝnh  ®   khÊu    trõthuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo  sau: nh  a. ThuÕ           gi¸trÞ gia t¨ng cña    hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo dïng cho s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ          ® îc khÊu  gi¸trÞ gia t¨ng th×    trõtoµn    bé; b. ThuÕ             gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu  vµo cña  hµng    ho¸,dÞch  mua   vô  vµo dïng  ®ång    thêicho s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng   ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng vµ    kh«ng  chÞu  thuÕ          chØ  îc khÊu    thuÕ  gi¸trÞ gia t¨ng th×  ®   trõsè  ®Çu   vµo cña  hµng    ho¸,dÞch  dïng  vô  cho  s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô  chÞu  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. C¬   kinh  së  doanh  ph¶i h¹ch    to¸n riªng thuÕ      ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ vµ  kh«ng  îckhÊu    êng    ®   trõ;tr hîp kh«ng  h¹ch to¸nriªng® îcth× ® îckhÊu                trõtheo  tûlÖ    (%) gi÷a doanh  chÞu    sè  thuÕ  víi so    tæng doanh  b¸n ra. sè    c. ThuÕ     ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ ph¸tsinh    trong th¸ng nµo  îc kª    ®   khai,   khÊu        trõkhix¸c®Þnh  thuÕ  sè  ph¶inép    cña th¸ng®ã.   Riªng thuÕ    ®Çu  vµo cña    tµis¶n  ®Þnh  îckhÊu        cè  ®   trõlínth× thùc hiÖn    khÊu    trõ dÇn hoÆc   îc hoµn  ®   thuÕ  theo quy ®Þnh   i§iÒu  cña  t¹  15  NghÞ  ®Þnh nµy. §èivíic¬  kinh doanh      së    nép thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo ph¬ng  ph¸p  tÝnh  trùc tiÕp            trªngi¸trÞ gia t¨ng,khichuyÓn      sang  dông  ¸p  tÝnh nép  thuÕ  theo  ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  chØ   îc tÝnh  ®   khÊu    trõthuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo theo  quy ®Þnh        ®èi víiho¸ ®¬n,  chøng      tõ ph¸tsinh tõ ngµy        ¸p dông tÝnh  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtheo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ. d. C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      nép thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ  îctÝnh  ®   khÊu    trõthuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo theo tûlÖ      (%)  tÝnh      trªngi¸hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  kh«ng  ho¸ ®¬n          cã    gi¸trÞgiat¨ng theo quy    ®Þnh  sau: nh  ­ Tû  2%     lÖ  ®èi  : víi hµng  ho¸    lµ n«ng  s¶n, l©m     s¶n, thuû    s¶n  cha qua  chÕ  biÕn; ®Êt; ®¸; c¸t;   c¸c lo¹          vµ    i sái phÕ  liÖu mua     vµo kh«ng  ho¸ ®¬n.  cã    C¬  kinh doanh    së    thu mua     Æt   c¸c m hµng    trªnph¶ilËp    b¶n    kª theo híng dÉn    cña  quan  c¬  thuÕ. ­ Tû  3%     lÖ  ®èi  : víi hµng      ho¸,dÞch  thuéc  vô  ®èi îng  t chÞu  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ngmua      cña  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      nép  thuÕ theo ph¬ng  ph¸p tÝnh  trùctiÕp trªngi¸trÞgia t¨ngcã                  ho¸ ®¬n  hµng;hµng      b¸n    ho¸ lµn«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n cha qua chÕ biÕn  mua   cña    së  c¸c c¬  s¶n  xuÊt cã      ho¸ ®¬n   gi¸ trÞgia t¨ngnhng        thuéc diÖn    kh«ng  chÞu thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngkh©u  s¶n  xuÊt;  hµng   ho¸ chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt c¬  kinh doanh  ¬ng      së    th m¹i mua  cña  c¬  s¶n  së  xuÊt®Ó       b¸n;tiÒn båith     êng  cña    ho¹t®éng  kinh doanh    b¶o  hiÓm. ®.      së  §èivíic¬  kinh doanh    mua  hµng    ho¸,dÞch  cã  vô  tÝnh  Æc     îc ® thï®   dïng lo¹ chøng            i tõghigi¸thanh        cã  to¸nlµgi¸®∙  thuÕ              gi¸trÞgiat¨ngth× c¨n cø  vµo    cã  gi¸®∙  thuÕ      ®Ó x¸c ®Þnh   gi¸kh«ng  thuÕ  thuÕ          cã  vµ  gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ theo ph¬ng ph¸p tÝnh nªu  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  10  6  ®Þnh  nµy. e. Trêng  c¬  kinh doanh  i   hîp  së    t¹ ViÖt Nam   ký    cã  kÕt  ®ång    hîp  víinhµ  thÇu    nícngoµithùc hiÖn      viÖc nép  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngthay cho    nhµ  thÇu    níc
 12. 12 ngoµith×  së    c¬  kinh doanh  îctÝnh    ®   khÊu    trõthuÕ ®Çu  vµo  thuÕ      sè  gi¸trÞ giat¨ng®∙      nép  thay. 2. C¨n  ®Ó       cø  x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõquy ®Þnh    trªn ®©y  lµ: a. §èivíi       hµng    ho¸,dÞch  mua   vô  vµo    tiÒn thuÕ            lµsè    gi¸trÞ gia t¨ngghi trªnho¸ ®¬n            gi¸trÞ gia t¨ng mua     hµng    ho¸,dÞch    êng  nép  vô; tr hîp  thay bªn    b¸n lµchøng        tõnép thuÕ  thay. b. §èivíi       hµng    ho¸ nhËp khÈu    tiÒn thuÕ          nép    lµsè    gi¸trÞ gia t¨ng®∙  ghi trªnchøng      tõnép thuÕ          gi¸trÞgiat¨nghµng  nhËp khÈu. c. §èi víihµng        ho¸,dÞch  mua     vô  vµo  îc tÝnh  ®   khÊu    trõ theo ®iÓm  d  kho¶n  ®iÒu  1  nµy      lµ gi¸thùc tÕ    mua   vµo      ghi trªnb¶n    kª hµng    ho¸ mua  vµo  hoÆc     gi¸mua   vµo        ghitrªnho¸ ®¬n  hµng, ho¸ ®¬n        b¸n      gi¸trÞ gia t¨ng.Trêng    hîp gi¸hµng        ho¸,dÞch  mua  vô  vµo      ghitrªnb¶n    kª kh«ng          phïhîp víi thÞ  ­ gi¸ tr êng  c¬  th×  quan  thuÕ    vµo    c¨n cø  gi¸thÞ  êng    ®Þnh  tr ®Ó Ên  møc    gi¸tÝnh sè  thuÕ  îckhÊu  ®   trõ. d.§èivíi       hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  îcdïng  i ®   lo¹ chøng          tõghigi¸thanh  to¸nlµgi¸®∙  thuÕ            îcc¨n cø        cã  gi¸trÞgia t¨ngth× ®     vµo  chøng    ®Ó   tõ®ã  tÝnh  sè thuÕ ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõtheo quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm   kho¶n  ®iÒu  i ®,  1  nµy. §iÒu 10. C¸c  së    c¬  kinh  doanh ph¶i thùc    hiÖn ®Çy     ®ñ viÖc mua,  b¸n hµng    ho¸,dÞch  cã    vô  ho¸ ®¬n,  chøng    tõ theo ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt.Ho¸    ®¬n mua, b¸n hµng ho¸,dÞch  quy    vô  ®Þnh  ®èi      së  víic¸c c¬  kinh   doanh  sau: nh  1. C¸c  së    c¬  kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ theo ph¬ng  ph¸p khÊu  trõthuÕ    ph¶isö    dông    ho¸ ®¬n        gi¸trÞgia t¨ng.Khi lËp        ho¸ ®¬n  hµng    b¸n  ho¸, dÞch    së  vô, c¬  kinh  doanh  ph¶i ghi ®Çy       ®ñ, ®óng    c¸c yÕu        tè ghi trªnho¸  ®¬n,  gi¸b¸n  vÒ    ph¶ighirâ:gi¸b¸n          cha  thuÕ, phô    phÝ  cã    thu vµ  tÝnh ngoµi  gi¸b¸n (nÕu        cã),thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng,gi¸thanh    cã      to¸n®∙  thuÕ. 2. C¸c  së    c¬  kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ theo ph¬ng  ph¸p tÝnh  trùc tiÕp            trªngi¸trÞ gia t¨ng sö    dông  ho¸ ®¬n  b¸n hµng. Gi¸ b¸n      hµng    ho¸, dÞch  ghitrªnho¸ ®¬n      vô        lµgi¸thanh    cã  to¸n®∙  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. 3. C¸c  së    c¬  kinh doanh  dông  i     sö  lo¹  ®¬n,  ho¸ chõng        tõ tù in,ph¶i®¨ng    ký mÉu     ho¸ ®¬n, chøng          TµichÝnh    tõtùinvíiBé    (Tæng côc ThuÕ)  chØ  ­ vµ  ® îcsö    dông    ® îcth«ng  b»ng    khi®∙    b¸o  v¨n b¶n cho  dông. sö  4. C¸c  së    c¬  kinh doanh      trùctiÕp b¸n      lÎ hµng    ho¸ cho  ngêitiªudïng,®èi         víihµng    ho¸  gi¸b¸n    cã    díimøc   quy ®Þnh  ph¶i lËp    ho¸ ®¬n          gi¸trÞ gia t¨ng hoÆc  ho¸ ®¬n  b¸n hµng, nÕu  së    c¬  kh«ng  lËp ho¸ ®¬n  ph¶ilËp  th×    b¶n    kª hµng  lÎtheo  b¸n    mÉu  b¶n    kª cña  quan  c¬  thuÕ    ®Ó lµm    tÝnh  c¨n cø  thuÕ   gi¸ trÞgiat¨ng;tr       êng    hîp ngêimua      yªu cÇu      lËp ho¸ ®¬n          gi¸trÞgiat¨nghoÆc    ho¸ ®¬n    b¸n hµng    th× ph¶ilËp ho¸ ®¬n        theo ®óng    quy ®Þnh. Bé    Tµi chÝnh quy  ®Þnh  chÕ     ®é qu¶n    dông  lý,sö  ho¸ ®¬n, chøng    tõ; ph¸thµnh  kiÓm       vµ  tra viÖc  dông  sö  ho¸ ®¬n, chøng    tõ quy ®Þnh  i t¹ ®iÒu  nµy.
 13. 13 C h ¬ n g  III §¨ng k ý, kª k h ai, é p  thu Õ, q u y Õt to¸n thu Õ  n §iÒu    c¬  kinhdoanh    11. C¸c  së    ph¶i®¨ng  nép  ký  thuÕ  sau: nh  1. C¬   kinh doanh    së    thuéc ®èi îng nép  t   thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng quy ®Þnh  t¹ §iÒu  NghÞ    i 3  ®Þnh  nµy,kÓ  c¸c ®¬n        c¶    vÞ, chinh¸nh    trùcthuéc c¬  kinh   së    doanh  chÝnh  ®Òu  ph¶i ®¨ng  víic¬    ký    quan  thuÕ    së  n¬i c¬  kinh doanh    vÒ  ®Þa  ®iÓm  kinh doanh,ngµnh      nghÒ  kinh doanh,lao ®éng, tiÒn vèn,n¬inép                thuÕ  c¸cchØ    ªnquan  vµ    tiªuli   kh¸ctheo híng dÉn        cña  quan  c¬  thuÕ. §èivíi së        c¬  míithµnh      lËp,thêigian ®¨ng  nép    ký  thuÕ chËm   nhÊt lµm êi       ngµy,kÓ      tõ ngµy  së  îccÊp  c¬  ®   giÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh;tr ký      êng  hîp  së  c¬  cha  îc cÊp  ®   giÊy  chøng  nhËn ®¨ng  kinh  ký  doanh  nhng  ho¹t cã    ®éng  kinh doanh, ph¶i®¨ng  nép        ký  thuÕ  íc khikinh doanh. C¸c  së  tr         c¬  kinh   doanh  ®¨ng  nép  ®∙  ký  thuÕ, nÕu  sù    cã  thay ® æi  s¸p nhËp, hîp nhÊt,chia,   nh            t¸ch,thay ® æi  h÷u  i     së  lo¹ h×nh  doanh  nghiÖp, gi¶ithÓ, ph¸ s¶n, hoÆc             thay  ®æi  ngµnh  nghÒ,    n¬ikinh doanh,c¬  kinh doanh      së    còng ph¶ikhaib¸o        víi c¬  quan  thuÕ chËm  nhÊt lµ5      ngµy  íckhicã  thay ®æi  tr     sù    ®ã. 2. C¬   kinh doanh    së    thuéc ®èi îng ¸p  t   dông  ph¬ng  ph¸p tÝnh thuÕ    trùc tiÕp trªngi¸trÞgia t¨ngnÕu              thùc hiÖn    ®Çy  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn  chÕ  ho¸ vÒ  ®é    ®¬n,  chøng        tõ,sæ kÕ to¸n,kª    khai,nép    thuÕ  ®óng  chÕ     tù nguyÖn  ®é vµ    ®¨ng  ¸p dông  ký    tÝnh  thuÕ theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ,® îcc¬      quan  thuÕ  kiÓm       tra x¸c ®Þnh   thùc  ®∙  hiÖn  ®óng,      ®ñ c¸c ®iÒu  kiÖn    trªn ®©y  th× c¬  quan  thuÕ  th«ng  cho  së  b¸o  c¬  thùc hiÖn;nÕu      trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            mµ c¬  kh«ng  së  thùc hiÖn    ®óng    c¸c ®iÒu  kiÖn  quy ®Þnh  th×  quan  c¬  thuÕ    ra th«ng    b¸o ®×nh  chØ  viÖc    ¸p dông  tÝnh thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ. Bé    Tµi chÝnh  híng dÉn  tôc ®¨ng  nép  thñ    ký  thuÕ  thÈm   vµ  quyÒn xem   xÐt cho  së    c¬  kinh doanh    thuéc ®èi îng ¸p dông    t     ph¬ng  ph¸p tÝnh thuÕ    trùc tiÕp        trªn gi¸trÞ gia t¨ng ® îc ¸p      dông  tÝnh  thuÕ theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõ thuÕ theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu    së    12. C¬  kinh doanh  ngêinhËp  vµ    khÈu ph¶ikª khaithuÕ          gi¸ trÞgiat¨ngtheo quy          ®Þnh  sau: nh  1. C¬   kinh doanh    së    hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ph¶i  kª khaithuÕ              gi¸trÞgia t¨ngtõng th¸ngvµ    nép      tê kª khaithuÕ    kÌm theo b¶n    kª khaihµng    ho¸,dÞch  mua     vô  vµo, b¸n  lµm    ra  c¨n  x¸c ®Þnh  thuÕ  cø    sè  ph¶i   nép  cña  th¸ng cho  quan    c¬  thuÕ  trong  êi ngµy  m   ®Çu  cña th¸ng tiÕp    theo.   Trong  êng    tr hîp kh«ng    ph¸tsinh doanh  b¸n    sè  hµng   ho¸,dÞch    vô,thuÕ  ®Çu   vµo, thuÕ    ®Çu     së  ra,c¬  kinh doanh    vÉn ph¶ikª khaivµ        nép   tê khaicho    c¬  quan  thuÕ.C¬  ph¶ikª khai®Çy    së        ®ñ, ®óng  mÉu     têkhaithuÕ  chÞu    vµ  tr¸ch  nhiÖm  ph¸p lývÒ      tÝnh  chÝnh    x¸ccña  viÖc    kª khai. Tæ  chøc, c¸    nh©n  níc ngoµi kh«ng  v¨n  ë      cã  phßng  hay    ®iÒu  trô së  hµnh  ViÖt Nam   cung  ë    cã  øng hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng cho     îng ë  c¸c ®èi t   ViÖt Nam   tæ    th×  chøc,c¸ nh©n  ViÖt Nam           ë    tiªuthô hµng  ho¸,dÞch  nµy     îng chÞu    vô  lµ®èi t   thuÕ  ph¶ikª khainép        thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng thay cho phÝa    níc ngoµi.ThuÕ           gi¸trÞ gia t¨ng ph¶i nép      tÝnh      trªngi¸hµng  ho¸,dÞch  ph¶itr¶cho    vô      phÝa    nícngoµi.
 14. 14 2.    kinh  C¬ së  doanh, ngêi nhËp      khÈu  nhËp  cã  khÈu hµng  ho¸ chÞu  thuÕ          gi¸trÞgia t¨ngph¶ikª khaivµ        nép    tê khaithuÕ            gi¸trÞgia t¨ngtheo tõng  lÇn nhËp  khÈu  cïng    víiviÖc  khai thuÕ  kª    nhËp khÈu    quan  víic¬  thu thuÕ  nhËp  khÈu hµng  ho¸. 3. C¬   kinh    së  doanh  nhiÒu  ihµng  lo¹  ho¸,dÞch  cã    vô  møc   thuÕ suÊt  thuÕ      t¨ng kh¸c nhau  gi¸trÞ gia      ph¶i kª    khai thuÕ      t¨ng theo    gi¸trÞ gia    tõng  møc thuÕ  suÊt quy    ®Þnh      ®èi víitõng  i lo¹  hµng    ho¸,dÞch    vô;nÕu  së  c¬  kinh   doanh  kh«ng    x¸c ®Þnh  îc theo  ®   tõng møc  thuÕ suÊt th×    ph¶i tÝnh  nép    vµ  thuÕ theo møc  thuÕ suÊt cao    nhÊt cña    hµng    ho¸,dÞch  mµ   së  s¶n  vô  c¬  cã  xuÊt,kinhdoanh.     C¬   kinh  së  doanh  mua,  b¸n vµng, b¹c,®¸      quý  ho¹t®éng    cã    gia c«ng,   chÕ       t¸cc¸c s¶n phÈm   nµy, nÕu     kh«ng  h¹ch to¸n ® îc riªng doanh          thu,thuÕ  cña ho¹t ®éng    nµy  th×  dông  ¸p  chung  møc  thuÕ  suÊt  20%  ®èi    gia víic¶    c«ng,chÕ    tÝnh    t¸cvµ  thuÕ    trùctiÕp trªngi¸trÞgiat¨ng;           §iÒu 13. ThuÕ             gi¸trÞ gia t¨ng nép vµo ng©n s¸ch nhµ    îc quy  níc ®   ®Þnh  sau: nh  1. C¬   kinh doanh  tr¸chnhiÖm       së    cã    trùctiÕp nép  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®Çy  ®ñ, ®óng h¹n vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc theo th«ng b¸o nép thuÕ  cña c¬  quan thuÕ. Thêi h¹n    nép thuÕ cña  th¸ng ® îc ghitrong th«ng          b¸o chËm  nhÊt kh«ng    qu¸ ngµy  cña    25  th¸ngtiÕp theo.     §èivíi     nh÷ng      hé, c¸ nh©n kinh doanh  nh÷ng    ë  ®Þa  bµn  Kho    xa  b¹c Nhµ  níchoÆc     kinh doanh u    l ®éng, kh«ng  êng    th xuyªn th×  quan    c¬  thuÕ  chøc  tæ  thu thuÕ  nép    vµ  vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níc.Thêih¹n  quan    c¬  thuÕ ph¶inép    tiÒn  thuÕ  thu vµo  ®∙    ng©n  s¸ch nhµ      nícchËm  nhÊt kh«ng    ngµy,riªng®èi víi   qu¸ 3          vïng      nói,h¶i ®¶o,  vïng  l¹ khã  ®i  i  kh¨n chËm  nhÊt kh«ng  qu¸  ngµy, kÓ     6    tõ ngµy    îctiÒn thuÕ. thu ®     2.C¬  kinh doanh,ngêinhËp    së        khÈu  hµng    ho¸ ph¶inép    thuÕ        gi¸trÞgia t¨ngtheo tõng lÇn        nhËp  khÈu. Thêih¹n    th«ng  vµ    nép  b¸o  thêih¹n  thuÕ          gi¸trÞgia t¨nghµng  nhËp  khÈu  thùc hiÖn    ®ång    thêicïng      víithêih¹n th«ng b¸o nép  thuÕ nhËp  khÈu. §èi víi       lo¹ hµng      i ho¸ kh«ng ph¶inép    thuÕ nhËp khÈu      ph¶ikª khaivµ  th× thêih¹n        nép  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngthùc hiÖn  thêih¹n quy    nh      ®Þnh      ®èi víihµng    ho¸ ph¶inép    thuÕ  nhËp  khÈu. §èi víihµng      ho¸ (bao  gåm   vËt  , m¸y  c¶  t  mãc,  thiÕtbÞ,..     . nhËp  ) khÈu  thuéc diÖn  kh«ng ph¶inép    thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng khinhËp      khÈu, nÕu    b¸n    ra hoÆc  dïng vµo môc  ®Ých  kh¸c th× c¬  ph¶ikª khaivµ      së        nép  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ngnh    quy  ®Þnh      ®èi víihµng    ho¸ kh¸c. 3. Trong    mét  tÝnh  kú  thuÕ, nÕu   së    c¬  kinh  doanh  sè  cã  thuÕ  tr   kú  íc nép thõa  îc trõ vµo  thuÕ  ®     sè  ph¶i nép    cña  tiÕp  kú  theo, nÕu   tr     kú  íc nép  thiÕu  ph¶inép  sè  tr   th×    ®ñ  kú  íccßn  thiÕu.C¬  kinh doanh    së    thuéc   îng ®èi t   nép thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    ph¬ng  ph¸p khÊu    trõnÕu  trong kú    tÝnh  thuÕ  cã  thuÕ  sè  ®Çu  vµo    lính¬n  thuÕ  sè  ®Çu   th×  ra  tÝnh khÊu    thuÕ    trõsè  lín h¬n    ®ã vµo  tÝnh  kú  thuÕ  tiÕp theo.Trong    êng    c¸c tr hîp  së  c¬  kinh  doanh  ®Çu        tmíitµis¶n  ®Þnh  sè  cè  cã  thuÕ  ®Çu  vµo  îckhÊu      ® îcthùc ®   trõlínth×     
 15. 15 hiÖn  khÊu    trõdÇn  hoÆc   îchoµn  ®   thuÕ  theo quy    ®Þnh  i t¹ §iÒu  cña    15  NghÞ  ®Þnh  nµy. 4. ThuÕ     gia  gi¸trÞ  t¨ng nép    vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc b»ng §ång ViÖt  Nam. Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh  doanh      cã  thu,thuÕ  ®Çu     ra,thuÕ  ®Çu  vµo  b»ng ngo¹itÖ  ph¶iquy    th×    ®æi ngo¹itÖ  §ång    ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸b×nh  qu©n cña thÞ  êng  ªnng©n  tr li   hµng  i   t¹ thêi®iÓm   ph¸tsinh    ngo¹itÖ        ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ ph¶inép.   Bé    TµichÝnh híng dÉn  thÓ        cô  thñ tôc nép  thuÕ          phïhîp ®èi víitõng  ph­ ¬ng  thøc nép    thuÕ  ®èi t   vµ   îng nép thuÕ quy ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu 14. C¬   kinh    së  doanh  ph¶i thùc    hiÖn quyÕt  to¸n thuÕ  hµng      n¨m    quan  víic¬  thuÕ.  N¨m  quyÕt  to¸n thuÕ  îc tÝnh    ®   theo n¨m  d¬ng lÞch.   Trong    s¸u m ¬ingµy,kÓ    thêih¹n        tõ ngµy  kÕt thóc n¨m, c¬  kinh doanh      së    ph¶i   göi b¸o  quyÕt    c¸o  to¸n thuÕ    cho  quan  c¬  thuÕ  ph¶inép    thuÕ  vµ    ®ñ sè  cßn  thiÕu vµo  ng©n  s¸ch nhµ      níctrong thêih¹n  êingµy,kÓ        m     tõ ngay  nép  c¸o b¸o    quyÕt to¸nthuÕ,nÕu        nép thõa th× ® îctrõvµo  thuÕ          sè  ph¶inép  tiÕp theo.   kú    Trong    êng  s¸p  c¸c tr hîp  nhËp, hîp nhÊt,chia,t¸ch,gi¶ithÓ, ph¸ s¶n,c¬                    së kinh doanh    ph¶i quyÕt    to¸n thuÕ    quan    víic¬  thuÕ  göi b¸o  vµ    c¸o quyÕt  to¸nthuÕ    cho  quan  c¬  thuÕ trong thêih¹n      bèn  êi l¨m  m   ngµy,kÓ      tõ ngµy  cã  quyÕt ®Þnh      s¸p nhËp,hîp nhÊt,chia,t¸ch,             thÓ,ph¸ s¶n. gi¶i     C¬   kinh doanh  tr¸chnhiÖm     së    cã    kª khaitoµn  sè    bé  thuÕ  ph¶inép, sè      ®∙ nép,sè    cßn  thiÕu hay    nép thõa tÝnh    ®Õn     thêi®iÓm  quy ®Þnh  ph¶iquyÕt    to¸nthuÕ.C¬  ph¶ikª khai®Çy      së        ®ñ, ®óng   c¸cchØ    sè    tiªuvµ  liÖu theo mÉu     quyÕt    to¸nthuÕ; göib¶n      quyÕt    to¸nthuÕ  ®Õn   quan  c¬  thuÕ  ®Þa ph¬ng    n¬i c¬  ®¨ng  nép  së  ký  thuÕ trong thêigian quy        ®Þnh    trªn®©y. Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh biÓu mÉu   híng  vµ  dÉn viÖc thùc hiÖn quyÕt  to¸nthuÕ            gi¸trÞgiat¨ngquy  ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu 15. ViÖc    hoµn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®∙    nép theo quy ®Þnh  i t¹  §iÒu  LuËt ThuÕ           îcquy  16    gi¸trÞgiat¨ng®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  1. C¬  kinh doanh    së    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ  îc xÐt  ®   hoµn  thuÕ  nÕu   sè  cã  thuÕ  ®Çu   vµo  îc khÊu      ®   trõ lính¬n  sè  thuÕ ®Çu     ra trong thêigian 03        th¸ngli     ªntiÕp trëlªn.       Nh÷ng  së  c¬  kinh doanh    xuÊtkhÈu  Æt     m hµng theo thêivô      hoÆc   theo tõng kú    l       víi îng hµng    sè  lín,nÕu  ph¸tsinh sè      thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu  vµo cña  hµng    ho¸ xuÊt khÈu    víi   línso    thuÕ ®Çu       îcxÐt hoµn  ra th× ®     thuÕ tõng kú.   2. C¬  kinh doanh    së    thuéc ®èi t      îng nép thuÕ theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ,  ®Çu   , mua   cã  t  s¾m     tµis¶n  ®Þnh   îc xÐt    cè  ®   gi¶iquyÕt hoµn thuÕ  ®Çu   vµo  cña    tµis¶n  ®Þnh  sau: cè  nh  a. §èivíic¬  kinh doanh        së    ®Çu      ®¨ng  nép  t míi,®∙  ký  thuÕ    quan  víic¬  thuÕ  nhng  cha    ph¸tsinh thuÕ    ®Çu     ra,nÕu    thêigian ®Çu        ttõ mét n¨m      trëlªn ® îc xÐt    hoµn  thuÕ ®Çu  vµo theo tõng n¨m. Trêng  c¬  cã  thuÕ    hîp  së  sè  gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu         vµo cña    tµis¶n ®Çu     îc hoµn    t®   línth×  îc xÐt  ®   hoµn thuÕ  tõng quý.  
 16. 16 b. §èi víic¬  kinh doanh        së    ®Çu      t më réng,®Çu      t chiÒu s©u, nÕu  sè  thuÕ ®Çu  vµo cña    tµis¶n ®Çu    tÝnh  t ®∙  khÊu    trõsau  th¸ng mµ   thuÕ  ba    sè  cha  îckhÊu    ®   trõvÉn cßn      îcxÐt hoµn    thuÕ  línth× ®     l¹sè  i cha  îckhÊu  ®   trõ. 3. C¬  kinh doanh    së    quyÕt    to¸nthuÕ      khis¸p nhËp, hîp nhÊt,chia,t¸ch,           gi¶i  thÓ,ph¸ s¶n  sè      cã  thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngnép thõa. 4. Hoµn    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      ¸n sö  víic¸c dù    dông nguån vèn  trî hç    ph¸ttr     iÓnchÝnh  thøc (ODA):   a. §èi víic¸c dù  sö          ¸n  dông  vèn ODA  kh«ng hoµn  iChñ  ¸n  l¹   : dù  hoÆc   nhµ thÇu chÝnh  îchoµn    thuÕ          tr¶trong gi¸mua  ®   l¹sè  i gi¸trÞgiat¨ng®∙        hµng  ho¸,dÞch  sö    vô  dông  cho  ¸n. dù  b.§èivíi   ¸n sö        dù    dông  c¸c vèn ODA   thuéc diÖn    ng©n  s¸ch nhµ      níc®Çu   t kh«ng    hoµn    tr¶:Chñ  ¸n  dù  hoÆc  nhµ thÇu chÝnh  îc hoµn  i thuÕ    ®   l¹ sè    gi¸ trÞgiat¨ng®∙            tr¶khinhËp  khÈu  mua  vµ  hµng    ho¸,dÞch  trong nícsö  vô      dông  cho  ¸n. dù  5. Tæ     chøc  ViÖt Nam   dông  ë    sö  tiÒn viÖn    trînh©n  ®¹o,viÖn      trîkh«ng  hoµn    l¹ cña  chøc,c¸ nh©n    i tæ      nícngoµimua    hµng    i ho¸ t¹ ViÖt Nam   îchoµn      ®   l¹ sè    thuÕ      tr¶ghitrªnho¸ ®¬n  i gia t¨ng ®∙          thuÕ            gi¸trÞ gia t¨ng khimua  hµng  ho¸ ®Ó     viÖn  ;trî 6. C¬   kinh    së  doanh  quyÕt  cã  ®Þnh  lý hoµn  xö    thuÕ cña  quan  c¬  cã  thÈm quyÒn theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   §Ó     gi¶iquyÕt hoµn    thuÕ,c¸ctæ      chøc,c¸nh©n        trªnph¶igöiv¨n b¶n          ®Ò nghÞ kÌm theo  s¬  hå  hoµn  thuÕ    quan  tí c¬  i qu¶n      lýthu thuÕ  së.C¬  c¬    quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm      trax¸c ®Þnh  thuÕ  îchoµn  lµm        sè  ®   vµ  thñ tôc ®Ó hoµn    tr¶thuÕ hoÆc     ®Ò nghÞ  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn  hoµn thuÕ cho  së. c¬  Bé    Tµi chÝnh quy  ®Þnh  thñ      tôc,thêih¹n  thÈm   vµ  quyÒn    gi¶iquyÕt  hoµn  thuÕ quy ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu  16.    C¬ quan thuÕ  nh÷ng  cã  nhiÖm     vô, quyÒn h¹n  tr¸ch vµ    nhiÖm  sau  ®©y: 1. H íng dÉn    së      c¸c c¬  kinh doanh  ®¨ng  kinh doanh    ®∙  ký    thùc hiÖn    chÕ   ®é ®¨ng      ký,kª khai,nép    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo ®óng quy ®Þnh  cña LuËt  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng. Nh÷ng  së  c¬  kinh doanh    kh«ng  thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh  ®¨ng  vÒ  ký,kª khainép        thuÕ      th× ra th«ng    thø    b¸o lÇn  01,nÕu  th«ng  lÇn  01  ®∙  b¸o  thø  mµ   së  c¬  vÉn  kh«ng  thùc hiÖn    th×  quyÒn  lýviph¹m  cã  xö      hµnh chÝnh  vÒ  thuÕ.      së  ho¹t ®éng  §èi víic¬  cã    kinh  doanh nhng kh«ng  ®¨ng  kinh cã  ký    doanh, nÕu    kiÓm       traph¸thiÖn  îc th×  ®   yªu  cÇu  së  c¬  ph¶i®¨ng        ký,kª khai,   nép thuÕ theo    luËt®Þnh  xö      vµ  lýviph¹m  hµnh chÝnh  thuÕ      vÒ  ®èi víinh÷ng  c¬  nµy. së  2. Th«ng    b¸o nép thuÕ cho  së  c¬  kinh doanh    thuÕ    vÒ sè  ph¶inép    vµ  thêih¹n    nép thuÕ ®óng    thêigian quy    ®Þnh.  Th«ng b¸o nép thuÕ ph¶igöití      i ®èi t    îng nép thuÕ  ícngµy  tr   ph¶inép    thuÕ      ghitrªnth«ng  chËm   b¸o  nhÊt lµba      ngµy,thêih¹n      nép thuÕ cña th¸ng ghitrong th«ng        b¸o chËm  nhÊt kh«ng      qu¸ ngµy  cña  25  th¸ngtiÕp sau.    
 17. 17 NÕu       qu¸ thêih¹n  nép  thuÕ      ghitrªnth«ng  b¸o    së  mµ c¬  kinh doanh    cha  nép    th× tiÕp tôc ra th«ng  vÒ  tiÒn thuÕ  sè        b¸o  sè    vµ  tiÒn ph¹tchËm       nép  theo  quy  ®Þnh  it¹ kho¶n  §iÒu  cña  2  19  LuËt  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng.Thêi h¹n      tÝnh  ph¹tchËm     nép  thuÕ  hµng  th¸ng kÓ      tõ ngµy  cña  26  th¸ng tiÕp theo.Thêih¹n          tÝnh    ph¹tchËm   nép      ®èi víihµng   ho¸ nhËp  khÈu  c¸c tr vµ    êng    hîp kh¸c lµ sau      ngµy  ph¶i nép    theo  luËt®Þnh  îc ghi trªnth«ng    ®       b¸o thuÕ. NÕu   së    c¬  kinh   doanh  vÉn  kh«ng  chÊp  hµnh  nép  tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹ttheo        th«ng  b¸o  c¬  th×  quan  thuÕ  quyÒn  dông  cã  ¸p  hoÆc     ®Ò nghÞ  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn   ¸p dông    c¸c biÖn  ph¸p  lýquy  xö    ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  cña    4  19  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®Ó       ®¶m  b¶o      thuÕ, sè  thu ®ñ sè    tiÒn  ph¹t.  NÕu   thùc hiÖn      c¸c biÖn  ph¸p  lýtrªnmµ   së  xö      c¬  kinh doanh    vÉn  kh«ng nép  sè  ®ñ  tiÒn thuÕ, sè      tiÒn  ph¹tth× c¬      quan  thuÕ  chuyÓn  s¬  hå  sang    quan  c¸cc¬  ph¸p luËt®Ó   lý.     xö  3.KiÓm       tra,thanh    traviÖc    kª khai,  nép thuÕ,quyÕt to¸nthuÕ        cña  së  c¬  kinhdoanh    theo ®óng    quy ®Þnh cña ph¸p luËt.   4. Xö        lýviph¹m  hµnh  chÝnh  thuÕ  gi¶iquyÕt  vÒ  vµ    khiÕu    thuÕ  n¹ivÒ  theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   5. Yªu    cÇu     îng nép  c¸c ®èi t   thuÕ cung cÊp    to¸n,ho¸ ®¬n, chøng  sæ kÕ        tõvµ    s¬        c¸chå  tµiliÖu kh¸ccã  ªnquan      li   tíviÖc  i tÝnh thuÕ,nép    thuÕ;yªu cÇu      c¸ctæ    chøc  dông,ng©n  tÝn    hµng  tæ  vµ  chøc,c¸nh©n      kh¸ccã  ªnquan    li   cung  cÊp        li   c¸ctµi liÖu cã  ªnquan    tíviÖc  i tÝnh thuÕ  nép  vµ  thuÕ. 6. Lu    sö    gi÷ vµ  dông  liÖu,tµiliÖu mµ   së  sè        c¬  kinh doanh  ®èi  îng   vµ  t   kh¸ccung    cÊp  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. §iÒu 17.    C¬ quan thuÕ  quyÒn  ®Þnh   cã  Ên  thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng  ph¶inép         îng nép    ®èi víi ®èi t   c¸c thuÕ  trongc¸ctr     êng    hîp sau: 1. Kh«ng    thùc hiÖn    hoÆc  thùc hiÖn    kh«ng ®óng chÕ      ®é kÕ to¸n,ho¸     ®¬n, chøng    tõ. §èivíi    nh÷ng  së  c¬  kinh doanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p  tÝnh    trùctiÕp            trªngi¸trÞ gia t¨ng cha thùc hiÖn    hoÆc  thùc hiÖn    kh«ng ®Çy  ®ñ viÖc  mua,  hµng    b¸n  ho¸,dÞch  cã    vô  ho¸ ®¬n,  chøng      quan  tõ th× c¬  thuÕ  c¨n  vµo  cø  t×nh h×nh  kinh doanh        ®Ó x¸c ®Þnh          thuÕ  gi¸trÞ gia t¨ng vµ  ph¶i   nép  theo ph¬ng  ph¸p tÝnh  thuÕ quy  ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  NghÞ   t¹  2  8  ®Þnh  nµy. §èivíi       nh©n  c¸ kinh doanh    võa  nhá, sè  vµ    thuÕ  ®Þnh  Ên  ph¶inép    tõng  lÇn  thÓ  îcx¸c®Þnh  cã  ®     lµm    thu thuÕ  c¨n cø    cho  tõng kú    th¸nghoÆc     lµ6    12  th¸ng,tuú    theo ngµnh  nghÒ   møc   vµ  biÕn ®éng        vÒ gi¸c¶, t×nh  h×nh  kinh  doanh  cña ®èi îng nép  t   thuÕ. C¬     quan  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    th«ng b¸o c«ng  khaivÒ    møc  thuÕ  ®Þnh         îng nµy. Ên  ®èi víi ®èi t   c¸c C¸  nh©n  kinh doanh    võa  nhá  vµ  nép  thuÕ  theo  møc   ®Þnh  Ên  tõng    kú, nÕu  thay ®æi  ngµnh  cã    vÒ  nghÒ  kinh doanh,quy      m«,  doanh  kinh doanh  sè    ph¶i khai b¸o    quan      víic¬  thuÕ    ®Ó xem   xÐt,®iÒu    chØnh  møc  thuÕ  Ên  ®∙  ®Þnh.  Trêng  hîp kh«ng  khai b¸o    hoÆc   khai b¸o    kh«ng  trung thùc,c¬    quan  thuÕ  quyÒn  ®Þnh   cã  Ên  møc  thuÕ  ph¶i nép    cho    phï hîp    víithùc  kinh tÕ    doanh. Nh÷ng      c¸ nh©n  nghØ   kinh doanh    ph¶ikhaib¸o    quan      víic¬  thuÕ    ®Ó ® îcxÐt miÔn, gi¶m        thuÕ,nÕu    nghØ  kinhdoanh    trongth¸ngtõ15        ngµy      trëlªn ® îc xÐt    gi¶m  50%   thuÕ  sè  ph¶i nép    cña  th¸ng,nÕu    nghØ   th¸ng th×  îc c¶    ®   miÔn  nép  thuÕ  cña  th¸ng®ã.  
 18. 18 Bé    TµichÝnh  híng dÉn    viÖc    x¸c®Þnh    (%)          tûlÖ  gi¸trÞgia t¨ngtÝnh    trªn doanh    thu lµm    x¸c ®Þnh  c¨n cø    thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ngph¶inép          phï hîp víitõng  ngµnh nghÒ  kinh doanh; thñ    tôc khai b¸o    nghØ   kinh doanh  viÖc  vµ  gi¶m  thuÕ      kinhdoanh  ®èi víihé    theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. 2. Kh«ng  khai hoÆc     kª    qu¸    thêigian quy ®Þnh      göi tê khai mµ   ® îc   ®∙    th«ng b¸o nh¾c nhë nhng vÉn kh«ng thùc hiÖn  ®óng,  nép    ®∙  tê khaithuÕ    nhng    kª khaikh«ng    ®óng      x¸c®Þnh  thuÕ        c¸cc¨n cø    sè  gi¸trÞgiat¨ng; 3. Tõ    chèiviÖc    xuÊt tr×nh sæ   to¸n,ho¸ ®¬n, chøng    c¸c tµiliÖu      kÕ        tõ vµ      cÇn  thiÕtli     ªnquan    tíviÖc  i tÝnh thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng; 4. Kinh    doanh nhng kh«ng  ®¨ng  kinh  cã  ký  doanh, kh«ng    ®¨ng      ký, kª khainép    thuÕ    kiÓm      mµ bÞ  tra,ph¸thiÖn; C¬ quan  thuÕ    vµo      c¨n cø  tµiliÖu ®iÒu    t×nh  travÒ  h×nh    ho¹t®éng  kinh  doanh  cña  së  c¬  hoÆc   c¨n  vµo  thuÕ  cø  sè  ph¶i nép    cña  së  c¬  kinh doanh    cïng ngµnh  nghÒ,  quy    cã  m« kinh doanh  ¬ng  ¬ng    ®Þnh  thuÕ    t ® ®Ó Ên  sè  ph¶inép        ®èi víitõng c¬  kinhdoanh    së    trongc¸ctr     êng    trªn®©y. hîp nªu    Trong  êng    së  tr hîp c¬  kinh doanh    kh«ng ®ång  víi thuÕ  ý   sè  ph¶inép  ­   ® îcÊn    ®Þnh    quyÒn  th× cã  khiÕu      quan  n¹ití c¬  i thuÕ  ®Þnh  Ên  thuÕ  hoÆc  c¬  quan thuÕ cÊp      trªntrùctiÕp cña  quan    c¬  thuÕ  ®Þnh  Ên  thuÕ. Trong      khichê  gi¶iquyÕt,c¬  kinh doanh      së    hay ngêikhiÕu      n¹ivÉn ph¶inép    theo møc  thuÕ  ®∙  îcc¬  ®   quan  thuÕ  ®Þnh. Ên  C h ¬ n g  IV X ö  lý vi p h¹ m, k h e n  thë n g §iÒu     îng nép  18. §èit   thuÕ  c¸n bé  vµ    thuÕ    viph¹m  LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng th× tuú theo          hµnh    møc  viph¹m    xö    vivµ  ®é    mµ bÞ  lýtheo quy ®Þnh  t¹ §iÒu  vµ    i 19  §iÒu  cña  21  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng. §iÒu 19. C¬     quan  thuÕ, c¸n  thuÕ    bé  hoµn thµnh    tètnhiÖm   ® îc vô    giao,tæ    chøc,c¸ nh©n  thµnh      cã  tÝch trong viÖc    thùc hiÖn    LuËt thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,®èi t        îng nép  thuÕ thùc hiÖn      tètnghÜa  nép  vô  thuÕ  îckhen  ëng  ®   th theo quy    ®Þnh  cña  ChÝnh  phñ. C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu  20. Nh÷ng  êng  tr hîp  îc xÐt  ®   gi¶m thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  LuËt thuÕ          îcquy  i 28    gi¸trÞgiat¨ng®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh  1. §èi víinh÷ng  së        c¬  kinh doanh    nép thuÕ theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ,trongnh÷ng      n¨m ®Çu     ¸p dông  thuÕ            lçdo  thuÕ  gi¸trÞgiat¨ngmµ bÞ    sè  gi¸trÞ gia t¨ng ph¶inép              lính¬n  thuÕ  sè  tÝnh theo møc  thuÕ doanh  tr   thu  íc
 19. 19 ®©y   th×  îc xÐt  ®   gi¶m  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ph¶inép. Møc       gi¶m thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ngt    ¬ng  øng    lçdo  víi sè    nguyªn nh©n  trªn,   nªu   nhng    kh«ng      tèi®a  vîtqu¸ sè thuÕ            së  gi¸trÞ gia t¨ng mµ c¬  kinh doanh    ph¶inép    cña n¨m  îcxÐt gi¶m  ®     thuÕ. 2. Thêi gian      gi¶m thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo quy ®Þnh  i t¹ ®iÒu  nµy  îc ®   xÐt tõng n¨m  tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch  chØ   vµ  thùc hiÖn    trong thêigian      ba  n¨m ®Çu,  tõn¨m  kÓ    1999 ®Õn  hÕt n¨m  2001. ViÖc    xÐt gi¶m thuÕ    vµo  c¨n cø  kÕt qu¶  kinh doanh  quyÕt      vµ  to¸nthuÕ  cña  së  c¬  kinh doanh. §èi víinh÷ng  së          c¬  kinh doanh    quy  ®Þnh  it¹ kho¶n 1  ®iÒu  nµy  nÕu  to¸nn¨m  ho¹ch cã    dù    kÕ    ph¸tsinh lç®Ó       gi¶m    bítkhã  kh¨n vÒ    tµichÝnh    cho  së, c¬  c¬    quan  thuÕ xem  xÐt,quyÕt    ®Þnh  t¹m  gi¶m thuÕ    gi¸ trÞ gia t¨ng cho  së. Møc         c¬    thuÕ  t¹m gi¶m  îc x¸c ®Þnh  cø  ®     c¨n  vµo  to¸n dù    thu,chitµichÝnh        n¨m  t×nh  vµ  h×nh thùc tÕ    kinh doanh    n¨m  íc,nhng    tr   tèi®a  kh«ng      vîtqu¸ 70%   thuÕ  tÝnh  îcgi¶m  sè  dù  ®   theo luËt®Þnh.     Nh÷ng  êng    îcmiÔn, gi¶m  tr hîp ®     thuÕ  doanh    thu theo    c¸c ®iÒu    ícquèc  tÕ    mµ ViÖt Nam   kÕt    ký  tham    gia hoÆc     c¸c cam  kÕt cña ChÝnh  phñ  ® îc th×    thùc hiÖn    miÔn, gi¶m    thuÕ         ¬ng  gi¸trÞgia t¨ngt øng  theo    c¸c®iÒu    ícquèc tÕ  hoÆc  cam  kÕt ®ã. Bé    TµichÝnh híng dÉn      quy    thñ tôcvµ  ®Þnh  thÈm  quyÒn    xÐt gi¶m  thuÕ  gi¸trÞgiat¨ngquy          ®Þnh   t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu 21. ViÖc  chøc  thuÕ          îc quy    tæ  thu  gi¸trÞ gia t¨ng ®   ®Þnh nh  sau: 1. Tæng     côc ThuÕ  chÞu tr¸chnhiÖm   chøc  thuÕ            tæ  thu  gi¸trÞ gia t¨ng vµ    gi¶iquyÕt hoµn  thuÕ              gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víihµng    ho¸,dÞch  cña    vô  c¸c c¬  së  s¶n  xuÊt,kinh doanh.     2. Tæng     côc H¶i quan chÞu tr¸chnhiÖm   chøc    tæ  thu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng®èi víi       hµng    ho¸ nhËp khÈu. 3.Tæng    côc  ThuÕ   Tæng  vµ  côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm  cã    phèihîp trong       viÖc  qu¶n      lýthu thuÕ          gi¸trÞgiat¨ngtrong c¶    níc. Bé    Tµi chÝnh  quy ®Þnh  thÓ  cô  viÖc  chøc  thuÕ        tæ  thu  gi¸trÞ gia t¨ng  theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy. §iÒu    thuÕ          22. Sè  gi¸trÞgiat¨nghoµn    tr¶cho     îng quy  c¸c®èi t   ®Þnh  t¹  i§iÒu  NghÞ   15  ®Þnh  nµy  îc chi tõ quü  ®       hoµn thuÕ, quü    hoµn  thuÕ  îc ®   trÝch tõ sè      thuÕ          thu.Bé    gi¸trÞ gia t¨ng ®∙    Tµi chÝnh  quy ®Þnh  thÓ  cô  viÖc  tæ  chøc hoµn  thuÕ, h¹ch    to¸nthu vµ    to¸nkÕ      hoµn  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo  quy  ®Þnh    t¹ ®iÒu  i nµy.
 20. 20 §iÒu 23. NghÞ    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 01  01    n¨m  2001  thay  vµ  thÕ    c¸c NghÞ  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 5  11    n¨m  1998, NghÞ  ®Þnh  sè 102/1998/N§­  ngµy 21  CP th¸ng 12 n¨m  1998,  NghÞ  ®Þnh   78/1999/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 8  20    n¨m  1999, NghÞ     ®Þnh  sè  15/2000/N§­   CP ngµy  th¸ng 5  09    n¨m 2000  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh      chitiÕt thi  hµnh LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng. ViÖc    gi¶iquyÕt  nh÷ng  tån  ivÒ   t¹  thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ,    miÔn  gi¶m  thuÕ  xö        vµ  lýc¸c viph¹m  thuÕ  vÒ  doanh    ícngµy  th¸ng 01  thu tr   01    n¨m  1999  vÉn thùc hiÖn theo nh÷ng  quy  ®Þnh   ¬ng  t øng  cña LuËt  ThuÕ  doanh    thu, LuËt söa ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt  ThuÕ  doanh thu  c¸c quy  vµ    ®Þnh  thuÕ  vÒ  doanh    thu trong c¸cv¨n b¶n        quy ph¹m ph¸p luËtkh¸c.     §iÒu    tr Bé    24. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2