intTypePromotion=1

Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

0
140
lượt xem
8
download

Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 80/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 80/2005/N§­CP ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª c«ng ty nhµ níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc sè 14/2003/QH11 ngµy   26 th¸ng 11   n¨m 2003; C¨n   cø   LuËt   Doanh   nghiÖp   sè   13/1999/QH10   ngµy   12   th¸ng 6 n¨m 1999;  Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, NGh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u   1.  Môc tiªu, yªu cÇu cña viÖc giao, b¸n, kho¸n  kinh doanh, cho thuª c«ng ty nhµ níc Giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª c«ng ty nhµ níc  lµ nh÷ng biÖn ph¸p tiÕp tôc s¾p xÕp vµ ®æi míi nh÷ng c«ng  ty nhµ  níc kÐm hiÖu qu¶, thua lç  kÐo dµi, Nhµ  níc kh«ng  cÇn n¾m gi÷ vµ kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc nh»m: 1. T¹o ®iÒu kiÖn c¬ cÊu l¹i c«ng ty nhµ níc, n©ng cao  hiÖu qu¶ kinh tÕ  vµ  søc c¹nh tranh cña khu vùc kinh tÕ  Nhµ níc.  2. Sö dông cã hiÖu qu¶ h¬n sè vèn, tµi s¶n Nhµ n íc ®∙  ®Çu   t  vµo   c«ng   ty,   khai   th¸c   mäi   tiÒm   n¨ng   trong   c¸c  thµnh phÇn kinh tÕ   ®Ó   ®Çu t  ph¸t triÓn s¶n xuÊt ­ kinh  doanh. 3. B¶o ®¶m viÖc lµm cho ngêi lao ®éng; thay ®æi ph¬ng  thøc qu¶n lý  c«ng ty, t¹o  ®éng lùc  ®Ó  ph¸t huy quyÒn lµm  chñ cña ngêi lao ®éng. 4. Gi¶m bít chi phÝ vµ tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp kinh doanh  cña Nhµ  níc; ®¶m b¶o lîi Ých chung cña c¶ Nhµ  níc vµ  ngêi  lao ®éng trong c«ng ty nhµ níc.
 2. 2 § i Ò u   2.   §èi   tîng   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   giao,   b¸n,  kho¸n kinh doanh, cho thuª vµ ®iÒu kiÖn ¸p dông 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ: giao, b¸n, kho¸n kinh   doanh, cho thuª toµn bé mét c«ng ty nhµ níc ®éc lËp, c«ng  ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty; b¸n ®¬n  vÞ phô thuéc cña c«ng ty nhµ níc. 2. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông nh sau: a) Giao toµn bé  mét c«ng ty nhµ  níc (gäi t¾t lµ  giao  c«ng ty): ¸p dông  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng  ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng ty cã  vèn  nhµ  níc ghi trªn sæ kÕ  to¸n díi 5 tû   ®ång, Nhµ  níc kh«ng  cÇn n¾m gi÷ cæ phÇn vµ kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc; b) B¸n toµn bé  mét c«ng ty nhµ  níc (gäi t¾t lµ  b¸n  c«ng ty): ¸p dông  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng  ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng ty mµ  Nhµ  níc kh«ng cÇn n¾m gi÷  vèn vµ  kh«ng thùc hiÖn cæ phÇn ho¸  ®îc, kh«ng phô thuéc quy m« vèn nhµ níc;  c) B¸n  ®¬n vÞ  phô  thuéc cña c«ng ty nhµ  níc (gäi t¾t  lµ  b¸n bé  phËn cña c«ng ty): ¸p dông  ®èi víi  ®¬n vÞ  h¹ch   to¸n   phô   thuéc   cña   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc;   bé   phËn   h¹ch  to¸n phô  thuéc cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp  cña Tæng c«ng ty; bé phËn h¹ch to¸n phô thuéc cña c«ng ty  nhµ níc ®éc lËp; d) Kho¸n kinh doanh, cho thuª toµn bé mét c«ng ty nhµ   níc (gäi t¾t lµ kho¸n, cho thuª c«ng ty): ¸p dông ®èi víi  c«ng ty nhµ níc ®éc lËp, c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc  lËp cña Tæng c«ng ty, kh«ng phô thuéc quy m« vèn nhµ níc. 3. ViÖc b¸n  ®¬n vÞ  phô  thuéc cña c«ng ty thµnh viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng c«ng ty hoÆc b¸n  ®¬n vÞ  phô  thuéc cña c«ng ty nhµ níc ®éc lËp chØ ®îc tiÕn hµnh khi: a) §¬n vÞ  phô  thuéc kh«ng thuéc diÖn Nhµ  níc cÇn n¾m  gi÷ 100% vèn; b) §¬n vÞ phô thuéc cã ®ñ ®iÒu kiÖn t¸ch ra thµnh ®¬n  vÞ  h¹ch to¸n  ®éc lËp  ®Ó  b¸n nhng kh«ng g©y khã  kh¨n hoÆc  kh«ng ¶nh hëng xÊu  ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña  Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty  thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   cña   Tæng   c«ng   ty   hoÆc   bé  phËn cßn l¹i cña c¸c doanh nghiÖp nµy. 4. ViÖc kho¸n kinh doanh trong néi bé  c«ng ty nhµ  n ­ íc, cho thuª tµi s¶n riªng lÎ, b¸n tµi s¶n riªng lÎ  cña  Tæng c«ng ty nhµ  níc, c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp, c«ng ty  thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty kh«ng thuéc   ph¹m vi ®iÒu chØnh cña NghÞ ®Þnh nµy.
 3. 3 § i Ò u   3.   Trong NghÞ   ®Þnh nµy c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc  hiÓu nh sau: 1. “Giao c«ng ty cho tËp thÓ  ngêi lao  ®éng” lµ  viÖc  chuyÓn së h÷u c«ng ty nhµ níc vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i c«ng  ty thµnh së  h÷u cña tËp thÓ  ngêi lao  ®éng trong c«ng ty  cã ph©n ®Þnh râ së h÷u cña tõng ngêi, tõng thµnh viªn víi  c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc. 2.   “B¸n   c«ng   ty   hoÆc   bé   phËn   cña   c«ng   ty”   lµ   viÖc  chuyÓn  ®æi së  h÷u cã  thu tiÒn toµn bé  c«ng ty, bé  phËn  cña c«ng ty sang së  h÷u tËp thÓ, c¸ nh©n hoÆc ph¸p nh©n  kh¸c.  3. “Kho¸n c«ng ty” lµ  ph¬ng thøc qu¶n lý  doanh nghiÖp  mµ  bªn nhËn kho¸n  ®îc giao quyÒn qu¶n lý  doanh nghiÖp, cã  nghÜa vô  thùc hiÖn mét sè  chØ tiªu, b¶o  ®¶m c¸c  ®iÒu kiÖn  vµ ®îc hëng c¸c quyÒn lîi theo hîp ®ång kho¸n. 4.   “Cho   thuª   c«ng   ty”   lµ   viÖc   chuyÓn   giao   cho   ngêi  nhËn thuª quyÒn sö dông tµi s¶n vµ lao ®éng trong c«ng ty  theo c¸c ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång thuª. 5. “Ngêi nhËn giao, ngêi nhËn kho¸n, ngêi thuª, ngêi  mua c«ng ty hoÆc bé phËn cña c«ng ty” lµ ®¹i diÖn tËp thÓ   ngêi   lao   ®éng,   ®¹i   diÖn   ph¸p   nh©n,   ®¹i   diÖn   nhãm   ngêi  hoÆc   c¸   nh©n   nhËn   giao,   nhËn   kho¸n,   thuª,   mua   c«ng   ty  hoÆc mua bé phËn cña c«ng ty.  6.   “Ngêi   giao,   ngêi   kho¸n,   ngêi   cho   thuª,   ngêi   b¸n  c«ng ty hoÆc bé  phËn cña c«ng ty” lµ   ®¹i diÖn c¬  quan,  doanh   nghiÖp   thùc   hiÖn   giao,   b¸n,   kho¸n,   cho   thuª   c«ng  ty. 7.   “B¸n,   kho¸n,   cho   thuª   c«ng   ty,   b¸n   bé   phËn   cña  c«ng ty theo ph¬ng thøc trùc tiÕp” lµ h×nh thøc ®µm ph¸n,   tho¶ thuËn  vµ  ký  hîp  ®ång  trùc  tiÕp gi÷a ngêi b¸n c«ng  ty, b¸n bé  phËn cña c«ng ty víi ng êi mua c«ng ty, mua bé  phËn cña c«ng ty hoÆc gi÷a ngêi kho¸n, ngêi cho thuª c«ng  ty víi ngêi nhËn kho¸n, ngêi thuª c«ng ty trong trêng hîp  chØ   cã   mét   tæ   chøc,   c¸   nh©n   (sau   ®©y   gäi   t¾t   lµ   ngêi)  ®¨ng ký. 8.   "B¸n,   kho¸n,   cho   thuª   c«ng   ty,   b¸n   bé   phËn   cña  c«ng ty theo ph¬ng thøc  ®Êu thÇu" lµ  h×nh thøc lùa chän  ngêi   mua   c«ng   ty,   mua   bé   phËn   cña   c«ng   ty,   ngêi   nhËn  kho¸n, thuª c«ng ty th«ng qua ®Êu thÇu khi cã tõ hai ngêi  ®¨ng ký trë lªn. 9. "B¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty theo ph¬ng thøc  ®Êu gi¸" lµ  h×nh thøc lùa chän ngêi mua c«ng ty, mua bé  phËn cña c«ng ty khi cã  tõ  hai ngêi  ®¨ng ký  trë  lªn th«ng  qua tr¶ gi¸ c¹nh tranh c«ng khai t¹i phiªn ®Êu gi¸.
 4. 4 10. "Gi¸ tèi thiÓu" lµ møc gi¸ thÊp nhÊt do ng êi b¸n,  cho thuª, kho¸n x¸c  ®Þnh trªn c¬  së  gi¸ trÞ  phÇn vèn nhµ  níc vµ  gi¸ trÞ  thùc tÕ  tµi s¶n t¹i doanh nghiÖp vµ   ®Æt  gi¸ khi quyÕt ®Þnh b¸n, kho¸n, cho thuª c«ng ty. 11. "Gi¸ thuª, gi¸ b¸n c«ng ty, b¸n bé phËn cña c«ng ty  " lµ gi¸ cña ngêi cho thuª vµ  ngêi thuª, ngêi b¸n vµ ngêi  mua tho¶ thuËn theo ph¬ng thøc trùc tiÕp hoÆc ®îc x¸c ®Þnh  qua ph¬ng thøc ®Êu thÇu hoÆc ®Êu gi¸. 12. "Gi¸ trÞ  c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty theo sæ kÕ  to¸n" lµ tæng gi¸ trÞ tµi s¶n thÓ hiÖn trong b¶ng c©n ®èi  kÕ to¸n cña c«ng ty theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.  13. "Gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng ty" lµ tæng gi¸ trÞ tµi  s¶n thùc cã  cña c«ng ty theo gi¸ thÞ  trêng t¹i thêi  ®iÓm  x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng ty. 14.  "TËp  thÓ  ngêi lao  ®éng"  lµ  toµn  bé  sè  lao  ®éng  hiÖn cã  trong danh s¸ch thêng xuyªn cña c«ng ty hoÆc tËp  thÓ   nh÷ng  ngêi   lao   ®éng  tù   nguyÖn   thùc   hiÖn  nghÞ   quyÕt   §¹i héi c«ng nh©n, viªn chøc c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty  vÒ  nhËn giao, mua, kho¸n hoÆc thuª c«ng ty, bé  phËn cña  c«ng   ty   t¹i   thêi   ®iÓm   cã   hiÖu   lùc   cña   quyÕt   ®Þnh   phª  duyÖt   ph¬ng   ¸n   s¾p   xÕp   lao   ®éng   do   Ban   ChÊp   hµnh   C«ng  ®oµn c«ng ty lµm  ®¹i diÖn hoÆc ngêi  ®îc §¹i héi toµn thÓ  c«ng   nh©n,   viªn   chøc   c«ng   ty   bÇu   lµm   ®¹i   diÖn   ®Ó   thùc  hiÖn viÖc nhËn giao, mua, nhËn kho¸n, thuª c«ng ty hoÆc  mua bé phËn cña c«ng ty. 15. "Bé" gåm c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ. 16.   "Uû   ban  nh©n   d©n   cÊp   tØnh"   lµ  Uû   ban  nh©n   d©n  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. 17.  "Ban  §æi míi  t¹i c«ng  ty" lµ   Ban §æi  míi doanh  nghiÖp   ®îc   thµnh   lËp   t¹i   c«ng   ty   thùc   hiÖn   giao,   b¸n,  kho¸n,  cho thuª, do Bé,  Uû  ban  nh©n  d©n  cÊp  tØnh,  Tæng  c«ng ty quyÕt ®Þnh thµnh lËp.  18. "Ban §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp" lµ  Ban   §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp thuéc Bé,  Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh, Tæng c«ng ty nhµ níc. 19. "C«ng ty mµ Nhµ níc kh«ng cÇn n¾m gi÷ cæ phÇn" lµ  c«ng ty kh«ng thuéc danh môc Nhµ  níc cÇn n¾m gi÷  cæ phÇn  theo tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i do Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh. 20. "C«ng ty kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc" lµ c«ng ty mµ theo  ph¬ng ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª  duyÖt thuéc danh môc cæ phÇn ho¸, sau khi ®∙ ¸p dông tÊt c¶  c¸c biÖn ph¸p theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  cæ phÇn ho¸   nhng vÉn kh«ng cæ phÇn ho¸ ®îc, hoÆc c«ng ty thuéc danh môc 
 5. 5 cæ phÇn ho¸ nhng kh«ng ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó cæ phÇn ho¸   hoÆc ®îc c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ x¸c ®Þnh kh«ng thÓ   tiÕn hµnh cæ phÇn ho¸ ®îc. §i Ò u   4.   §èi   tîng   ®îc   giao,   mua,   nhËn   kho¸n   kinh  doanh, thuª c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty 1. §èi tîng ®îc giao c«ng ty lµ tËp thÓ ngêi lao ®éng  ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 10 cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  do Ban chÊp hµnh C«ng  ®oµn c«ng ty lµm ®¹i diÖn hoÆc ngêi ®îc §¹i héi c«ng nh©n  viªn chøc c«ng ty bÇu lµm ®¹i diÖn. 2.  §èi tîng  cã  quyÒn  mua  c«ng ty,  bé  phËn  cña c«ng  ty: a) TËp thÓ hoÆc c¸ nh©n ngêi lao ®éng trong c«ng ty; b) C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ  kÓ  c¶ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; c) C«ng d©n ViÖt Nam cã  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù, trõ  nh÷ng  ngêi   kh«ng   ®îc   thµnh   lËp   vµ   qu¶n   lý   doanh  nghiÖp   quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4, 5, 6 vµ 7 §iÒu 9 cña LuËt  Doanh nghiÖp; d) Tæ chøc kinh tÕ  tµi chÝnh  ®îc thµnh lËp theo ph¸p  luËt níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i níc ngoµi hay t¹i  ViÖt Nam, ngêi níc ngoµi (sau  ®©y gäi lµ  nhµ   ®Çu t  níc  ngoµi); C¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  vµ  c¸c nhµ   ®Çu t níc ngoµi  ®îc mua c«ng ty nhµ  níc thuéc  danh môc c¸c ngµnh nghÒ, lÜnh vùc mµ  nhµ   ®Çu t níc ngoµi  ®îc ®Çu t 100% vèn níc ngoµi hoÆc ®îc gãp vèn liªn doanh.  ViÖc b¸n c«ng ty cho c¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc  ngoµi vµ  c¸c nhµ   ®Çu t  níc ngoµi thùc hiÖn theo quy chÕ  do Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh. 3. §èi tîng cã quyÒn nhËn kho¸n kinh doanh, thuª c«ng  ty: a) TËp thÓ hoÆc c¸ nh©n ngêi lao ®éng trong c«ng ty; b) C¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ, trõ   c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;  c) C¸ nh©n cã ®¨ng ký kinh doanh. §i Ò u   5.  Nguyªn t¾c trong giao, b¸n, kho¸n kinh doanh,  cho thuª c«ng ty  1. Giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª c«ng ty  ®Ó  tiÕp   tôc   s¶n   xuÊt  kinh   doanh;  ngêi   nhËn  giao,   ngêi   mua 
 6. 6 kh«ng   ®îc b¸n l¹i c«ng ty trong thêi  gian  quy  ®Þnh cña  hîp ®ång. 2. TÊt c¶ c¸c tµi s¶n cña c«ng ty khi thùc hiÖn giao,  b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   ®Òu   tÝnh   b»ng  gi¸  trÞ.   Gi¸ trÞ cña c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty thùc hiÖn b¸n ® ­ îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ trªn thÞ trêng. 3.  ¦u tiªn,  u  ®∙i trong giao, b¸n, kho¸n kinh doanh,  cho thuª c«ng ty: a)  ¦u tiªn cho ngêi mua, nhËn kho¸n, thuª cam kÕt sö  dông nhiÒu lao ®éng h¬n ngêi cam kÕt sö dông Ýt lao ®éng;  ngêi mua, nhËn kho¸n, thuª lµ tËp thÓ ng êi lao ®éng trong  c«ng   ty;   ngêi   ®ang  thùc   hiÖn   hîp   ®ång   kho¸n   kinh   doanh   hoÆc ®ang thuª c«ng ty chuyÓn sang mua c«ng ty; b)  ¦u  ®∙i b»ng gi¶m gi¸ b¸n  ®èi víi ngêi mua cam kÕt  tiÕp tôc sö dông nhiÒu lao ®éng vµ mua kÕ thõa nî h¬n ng ­ êi sö  dông  Ýt lao  ®éng vµ  kh«ng kÕ  thõa nî. Møc gi¶m gi¸   b¸n phô  thuéc tû  lÖ  lao  ®éng  ®îc ngêi mua cam kÕt tiÕp  tôc sö dông; c) Trêng hîp mua kh«ng kÕ  thõa nî  th×  viÖc gi¶m gi¸  b¸n ph¶i  ®¶m b¶o nguån thanh to¸n c¸c kho¶n nî  cña c«ng  ty vµ  kh«ng  ®îc vît qu¸ sè  vèn nhµ  níc hiÖn cã  t¹i thêi  ®iÓm b¸n. 4. C«ng khai trong giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho  thuª c«ng ty: a) ViÖc giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª c«ng ty  ph¶i   ®îc   th«ng   b¸o   c«ng   khai   trªn  ph¬ng  tiÖn   th«ng   tin  ®¹i chóng vµ  t¹i c«ng ty cho c¸c  ®èi tîng cã  liªn quan  biÕt tríc khi thùc hiÖn;  b) Trêng hîp chØ cã  mét ngêi  ®¨ng ký  mua, thuª, kho¸n   kinh doanh th×  c«ng bè  c«ng khai t¹i c«ng ty vÒ  kÕt qu¶  tho¶ thuËn trùc tiÕp gi÷a ngêi mua vµ  ngêi b¸n, ngêi thuª  vµ ngêi cho thuª, ngêi kho¸n vµ ngêi nhËn kho¸n; c) Trêng hîp cã tõ hai ngêi trë lªn ®¨ng ký nhËn mua,  nhËn kho¸n, nhËn thuª c«ng ty th×  ph¶i tæ chøc  ®Êu thÇu  hoÆc ®Êu gi¸. ViÖc   b¸n   ®Êu   gi¸   c«ng   ty   chØ   thùc   hiÖn   trong   tr êng  hîp c«ng ty ®∙ gi¶i quyÕt hÕt sè lao ®éng hoÆc ®∙ ® îc cÊp  cã  thÈm quyÒn  phª  duyÖt  ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt  hÕt  sè  lao  ®éng cña c«ng ty theo quy  ®Þnh ph¸p luËt vÒ  lao  ®éng vµ  chÝnh s¸ch  ®èi víi lao  ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i c«ng ty  nhµ níc. 5. Thêi h¹n kho¸n kinh doanh, cho thuª c«ng ty do hai   bªn tháa thuËn nhng kh«ng díi 3 n¨m. 6. Thùc hiÖn ký  kÕt hîp  ®ång trong giao, b¸n, kho¸n   kinh doanh, cho thuª c«ng ty:
 7. 7 ViÖc   giao,   b¸n,   kho¸n   kinh   doanh,   cho   thuª   c«ng   ty  ph¶i  ®îc thùc hiÖn theo h×nh thøc hîp  ®ång b»ng v¨n b¶n.  Hîp  ®ång lµ  c¬  së   ®Ó  c¸c bªn thùc hiÖn c¸c cam kÕt, b¶o  ®¶m tÝnh ph¸p  lý  cho viÖc  thanh  to¸n vµ  gi¶i quyÕt  c¸c  vÊn ®Ò ph¸t sinh. §i Ò u   6.   Qu¶n   lý   vµ   sö   dông   sè   tiÒn   b¸n,   cho   thuª  c«ng ty  1. Sè  tiÒn thu  ®îc tõ  b¸n c«ng ty, sau khi nép ng©n  s¸ch nhµ níc phÇn gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt (nÕu cã), ®îc  sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau: thanh to¸n c¸c chi phÝ phôc  vô  cho viÖc b¸n c«ng ty, thanh to¸n c¸c kho¶n nî  mµ  ngêi  mua kh«ng  kÕ  thõa,  hç  trî  c«ng  ty thùc  hiÖn chÝnh  s¸ch  ®èi víi lao  ®éng th«i viÖc, mÊt viÖc khi thùc hiÖn b¸n;  sè tiÒn cßn l¹i ®îc qu¶n lý vµ sö dông nh sau: a)   Trêng   hîp   b¸n   c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc  lËp, ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cña Tæng c«ng ty nhµ níc,  bé  phËn h¹ch to¸n phô  thuéc cña c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n   ®éc   lËp   cña   Tæng   c«ng   ty,   bé   phËn   h¹ch   to¸n   phô  thuéc cña c«ng ty nhµ níc ®éc lËp th× Tæng c«ng ty nhµ n­ íc, c«ng ty thµnh  viªn  h¹ch to¸n  ®éc lËp cña Tæng  c«ng  ty,   c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp   ®îc   sö   dông   vµo   ho¹t   ®éng  kinh doanh; b) Trêng hîp b¸n toµn bé  mét c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp  th×   sè   tiÒn   cßn   l¹i   ®îc   chuyÓn   vµo   Quü   hç   trî   s¾p   xÕp  doanh   nghiÖp   t¹i   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   ®îc   qu¶n   lý,   sö   dông  theo quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Trêng   hîp   sè   tiÒn   thu   ®îc   tõ   b¸n   c«ng   ty   kh«ng   ®ñ  thanh   to¸n   c¸c   chi   phÝ   phôc   vô   cho   viÖc   b¸n   c«ng   ty,  thanh to¸n c¸c kho¶n nî mµ ngêi mua kh«ng kÕ thõa, hç trî  thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng th«i viÖc, mÊt viÖc   khi thùc hiÖn b¸n th×   ®îc hç  trî  tõ  Quü  hç  trî  s¾p xÕp  doanh nghiÖp t¹i Bé Tµi chÝnh. 2. Sè tiÒn thu ®îc tõ cho thuª c«ng ty: a) Trêng hîp hÕt thêi h¹n thuª mµ  ng êi nhËn thuª mua  l¹i c«ng ty hoÆc c«ng ty chÊm døt ho¹t  ®éng th×  sau khi  trõ  chi phÝ  phôc vô  cho viÖc cho thuª c«ng ty, sè  tiÒn  thu ®îc tõ cho thuª c«ng ty sö dông nh quy ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu nµy; b) Trêng hîp cho thuª cã  thêi h¹n, c«ng ty tiÕp tôc  ho¹t  ®éng vµ   ®¨ng ký  lµ  c«ng ty nhµ  n íc th×  tiÒn thu  ®îc  tõ  cho thuª c«ng ty  ®îc h¹ch to¸n vµo doanh thu cña c«ng  ty cho thuª.
 8. 8 § i Ò u   7.   Chi phÝ   cho  viÖc tæ chøc giao, b¸n, kho¸n  kinh doanh, cho thuª c«ng ty  C¸c  kho¶n  chi phÝ  thùc  tÕ, hîp  lý  vµ  cÇn  thiÕt  cho  viÖc tæ chøc giao, b¸n, kho¸n kinh doanh, cho thuª c«ng  ty   theo   híng   dÉn   cña   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   ®îc   h¹ch   to¸n   nh  sau: 1.  Trêng  hîp giao  c«ng  ty:  ®îc trõ   vµo gi¸  trÞ  vèn  nhµ  níc t¹i c«ng ty; trêng hîp kh«ng cßn vèn nhµ  níc th×  ®îc hç  trî  tõ  Quü  hç  trî  s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé  Tµi   chÝnh  (nÕu  giao c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp) hoÆc tõ  nguån  Tæng c«ng ty (nÕu giao c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp). 2. Trêng hîp b¸n c«ng ty: ®îc trõ vµo tiÒn thu ®îc do  b¸n c«ng ty; nÕu kh«ng cßn vèn nhµ  níc th×   ®îc hç  trî  tõ  Quü  hç  trî  s¾p xÕp doanh nghiÖp t¹i Bé  Tµi chÝnh (nÕu lµ  c«ng   ty   nhµ   níc   ®éc   lËp)   hoÆc   tõ   vèn   cña   Tæng   c«ng   ty  (nÕu lµ   ®¬n vÞ  phô  thuéc cña Tæng c«ng ty, c«ng ty thµnh  viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp), tõ  vèn cña c«ng ty (nÕu lµ   ®¬n  vÞ phô thuéc cña c«ng ty nhµ níc ®éc lËp hoÆc cña c«ng ty  thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty). 3. Trêng hîp kho¸n kinh doanh:  ®îc tÝnh vµo chi phÝ  ho¹t ®éng thêng xuyªn cña c«ng ty. 4. Trêng hîp cho thuª c«ng ty: ®îc trõ vµo tiÒn thu ®îc  do cho thuª c«ng ty. §i Ò u   8.   ChuyÓn   ®æi   gi÷a   c¸c   h×nh   thøc   kho¸n   kinh  doanh, cho thuª, b¸n, giao c«ng ty  Trêng   hîp   ®ang   thùc   hiÖn   hîp   ®ång   kho¸n   kinh   doanh   hoÆc thuª c«ng ty mµ  muèn chuyÓn sang h×nh thøc kh¸c th×  ph¶i thanh lý hîp ®ång hiÖn t¹i, ®µm ph¸n trùc tiÕp ®Ó ký  hîp ®ång míi theo c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  9.  B¶o hé cña Nhµ níc 1. Nhµ  níc b¶o hé  quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông, quyÒn  vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña ngêi  ®îc giao, mua,  kho¸n  kinh  doanh, thuª c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Nhµ níc b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi  lao   ®éng   trong   c¸c   c«ng   ty   thùc   hiÖn   giao,   b¸n,   kho¸n  kinh doanh, cho thuª c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ lao ®éng.
 9. 9 Ch¬ng II Giao c«ng ty cho tËp thÓ ngêi lao ®éng §i Ò u   10.  §iÒu kiÖn giao c«ng ty cho tËp thÓ ngêi lao  ®éng  TËp thÓ  ngêi lao  ®éng trong c«ng ty  ®îc xem xÐt giao  c«ng ty khi ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: 1. Tù nguyÖn ®¨ng ký nhËn giao c«ng ty.  2.   Cam   kÕt   ®Çu   t  thªm   ®Ó   ph¸t   triÓn   s¶n   xuÊt   kinh  doanh, b¶o  ®¶m viÖc lµm tèi thiÓu tõ  3 n¨m trë  lªn,  ®ãng  ®Çy  ®ñ  b¶o hiÓm cho ngêi lao  ®éng trong c«ng ty theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt (trõ  trêng hîp tù  nguyÖn chÊm døt hîp  ®ång   lao   ®éng   theo   quy   ®Þnh   ph¸p   luËt   vÒ   lao   ®éng   vµ  chÝnh s¸ch  ®èi víi lao  ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i c«ng ty  nhµ níc). 3. KÕ  thõa phÇn c«ng nî  vµ  c¸c nghÜa vô  tµi s¶n cña   c«ng ty sau khi ®∙ xö lý theo c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 cña  NghÞ   ®Þnh nµy. KÕ  thõa quyÒn vµ  nghÜa vô   ®èi víi ng êi lao  ®éng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 66 cña Bé luËt Lao ®éng. 4. Kh«ng ®îc cho thuª, chuyÓn nhîng, tù gi¶i thÓ c«ng  ty trong thêi h¹n tèi thiÓu lµ 3 n¨m sau khi giao. §i Ò u   11.   Nguyªn t¾c xö  lý  tµi s¶n, tµi chÝnh vµ  nî  khi giao c«ng ty  1. Ban §æi míi t¹i c«ng ty tiÕn hµnh kiÓm kª, x¸c ®Þnh   sè lîng vµ thùc tr¹ng toµn bé tµi s¶n; c¸c kho¶n ®Çu t dµi  h¹n, ng¾n h¹n; tµi s¶n thuª, mîn, gi÷  hé, b¸n hé, ký  göi,  chiÕm dông, cho thuª, cho mîn;  ®èi chiÕu vµ  ph©n lo¹i c¸c  lo¹i c«ng nî; lËp danh s¸ch chñ nî vµ sè nî ph¶i tr¶, danh  s¸ch ngêi m¾c nî  vµ  sè  nî  ph¶i thu, trong  ®ã  ph©n  ®Þnh râ  nî  cã  kh¶ n¨ng thu håi vµ  nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi;   tiÕn hµnh ph©n lo¹i tµi s¶n, xö lý tµi s¶n vµ c¸c kho¶n nî. 2. Nguyªn t¾c xö lý tµi s¶n: a)  §èi víi  tµi s¶n  mang  ®i  gãp vèn  liªn doanh  hoÆc  nhËn   gãp   vèn   liªn   doanh;   tµi   s¶n   thuª   ngoµi,   thuª   tµi  chÝnh; tµi s¶n mîn, gi÷ hé vµ c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶i  cña c«ng ty: c¸c bªn giao, nhËn giao c«ng ty vµ  chñ  së  h÷u   tµi   s¶n   tho¶   thuËn   viÖc   kÕ   thõa   hoÆc   thanh   lý   hîp  ®ång ®∙ ký tríc ®©y hoÆc ký l¹i hîp ®ång míi;  b) §èi víi tµi s¶n chiÕm dông: ngêi giao c«ng ty quyÕt  ®Þnh ngay khi giao c«ng ty theo nguyªn t¾c hoµn tr¶ l¹i   hoÆc ký hîp ®ång thuª mîn l¹i tµi s¶n;  
 10. 10 c)   §èi   víi   tµi   s¶n   thuéc   c«ng   tr×nh   phóc   lîi:   nhµ  trÎ, nhµ  mÉu gi¸o, bÖnh x¸ vµ  c¸c tµi s¶n phóc lîi kh¸c  h×nh   thµnh   tõ  quü  khen   thëng,   phóc   lîi   ®îc   chuyÓn   giao  cho c«ng ty míi qu¶n lý, sö  dông  ®Ó  phôc vô  tËp thÓ  ng êi  lao  ®éng trong c«ng ty. Riªng ®èi víi nhµ   ë  c¸n bé, c«ng  nh©n viªn, kÓ  c¶ nhµ   ë   ®îc  ®Çu t  b»ng vèn ng©n s¸ch nhµ  níc cÊp th×  chuyÓn giao cho c¬  quan qu¶n lý  nhµ   ®Êt cña  ®Þa ph¬ng  ®Ó  qu¶n lý  hoÆc b¸n cho ngêi  ®ang sö  dông theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh; d) §èi víi tµi s¶n dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh ® îc  ®Çu t b»ng nguån quü khen thëng, quü phóc lîi cña c«ng ty  th×  chuyÓn giao cho c«ng ty tiÕp tôc dïng trong s¶n xuÊt  kinh doanh; ®) Sè d b»ng tiÒn cña quü khen thëng, quü phóc lîi ®­ îc chia cho ngêi lao  ®éng  ®ang lµm viÖc t¹i c«ng ty tríc  khi giao c«ng ty. 3. Nguyªn t¾c xö lý c¸c kho¶n nî:  a) §èi víi c¸c kho¶n nî thuÕ, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n   s¸ch nhµ  níc vµ  kho¶n nî  c«ng ty vay cña ng©n hµng th¬ng  m¹i nhµ  níc, vay tõ  quü  hç  trî  ph¸t triÓn mµ  c«ng ty  ®∙  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p xö  lý  nhng vÉn cha thanh to¸n  ®îc  th× ®îc xö lý theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; b) §èi víi kho¶n nî b¶o hiÓm x∙ héi thuéc tr¸ch nhiÖm   cña c«ng ty vµ  cña ngêi lao  ®éng mµ  c«ng ty  ®∙ thu th×  tríc khi giao c«ng ty ®îc trõ vµo gi¸ trÞ vèn nhµ níc t¹i  c«ng ty  ®Ó  thanh to¸n.  Trêng  hîp  kh«ng  cßn vèn nhµ  níc  th×   ®îc   hç   trî   thanh   to¸n   tõ   Quü   hç   trî   s¾p   xÕp   doanh  nghiÖp t¹i Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc  ®éc lËp;  tõ  vèn cña Tæng c«ng ty  ®èi víi doanh nghiÖp thµnh viªn  cña Tæng c«ng ty; c) Ngêi nhËn giao c«ng ty cã  tr¸ch nhiÖm kÕ  thõa c¸c   kho¶n nî  ph¶i thu, ph¶i tr¶ cña c«ng ty sau khi  ®îc xö  lý. 4. C¸c tµi s¶n cßn l¹i, sau khi thanh to¸n c¸c chi phÝ   cÇn thiÕt cho viÖc giao c«ng ty, ®îc chuyÓn giao toµn bé cho  tËp thÓ ngêi lao ®éng trong c«ng ty së h÷u. §i Ò u  12.  Tr×nh tù, thñ tôc giao c«ng ty  1. Ban ChÊp hµnh C«ng  ®oµn cïng Gi¸m  ®èc c«ng ty tæ  chøc §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc  ®Ó  biÓu quyÕt theo thÓ  thøc  ®a sè  qu¸ b¸n viÖc tù  nguyÖn nhËn giao c«ng ty; x©y  dùng vµ  th«ng qua ph¬ng ¸n nhËn giao c«ng ty bao gåm c¶  ph¬ng  ¸n s¾p xÕp l¹i lao  ®éng;  thùc hiÖn c¸c  ®iÒu  kiÖn  nhËn giao c«ng ty, trong  ®ã  cam kÕt sö  dông hÕt lao  ®éng  trong   c«ng   ty   (trõ   sè   lao   ®éng   tù   nguyÖn   chÊm   døt   hîp 
 11. 11 ®ång lao  ®éng);  cö  ngêi  ®¹i diÖn  tiÕn  hµnh c¸c thñ  tôc  nhËn giao c«ng ty. ë n¬i cha cã tæ chøc c«ng ®oµn th× Ban  §æi míi t¹i c«ng ty phèi hîp víi Gi¸m  ®èc c«ng ty cö   ®¹i   diÖn tËp thÓ  ngêi lao  ®éng tham gia tæ chøc §¹i héi c«ng  nh©n viªn chøc c«ng ty. 2.  Ban §æi  míi t¹i  c«ng ty  tiÕn hµnh  ph©n  lo¹i  tµi  s¶n;   x¸c   ®Þnh   vµ   ph©n   lo¹i   c«ng   nî;   lËp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh. C¨n cø sè  liÖu trªn sæ kÕ  to¸n, kÕt qu¶ kiÓm kª,  ph©n lo¹i, xö  lý  tµi s¶n, tµi chÝnh vµ  c«ng nî  theo c¸c  nguyªn t¾c xö  lý  tµi s¶n, tµi chÝnh vµ  c«ng nî  nªu t¹i  §iÒu 11 cña NghÞ   ®Þnh nµy, Gi¸m  ®èc c«ng ty vµ  Ban §æi  míi t¹i c«ng ty lËp ph¬ng ¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c«ng ty ® îc  giao cho tËp thÓ ngêi lao ®éng.  3. Ban ChÊp hµnh C«ng  ®oµn c«ng ty hoÆc ngêi  ®îc §¹i  héi c«ng nh©n viªn chøc bÇu lµm  ®¹i diÖn lËp danh s¸ch,  ph©n lo¹i lao ®éng vµ lËp hå s¬ cã liªn quan cña ng êi lao  ®éng; x©y dùng ph¬ng ¸n s¶n xuÊt ­ kinh doanh vµ  cam kÕt  nhËn c«ng ty. 4. §¹i diÖn tËp thÓ  ngêi lao  ®éng göi hå  s¬  xin nhËn  giao c«ng ty  ®Õn Ban §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp.  Hå s¬ gåm: a) §¬n xin nhËn giao c«ng ty; b) Ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh; c) Ph¬ng ¸n sö dông, ®µo t¹o l¹i lao ®éng; d) Dù kiÕn lo¹i h×nh tæ chøc doanh nghiÖp míi; ®) Nh÷ng cam kÕt cña tËp thÓ ngêi lao ®éng trong c«ng  ty. 5. CÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt hå s¬ xin nhËn c«ng ty  vµ  ra quyÕt  ®Þnh giao c«ng ty cho tËp thÓ  ngêi lao  ®éng;  quyÕt  ®Þnh nµy  ®îc göi  ®Õn c¸c c¬  quan: Tµi chÝnh doanh  nghiÖp, ThuÕ, §¨ng ký  kinh doanh, KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t ; Lao  ®éng   ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi,   Côc   Thèng   kª   n¬i   c«ng   ty  ®ãng   trô   së   chÝnh;   Ban   ChØ   ®¹o   §æi   míi   vµ   Ph¸t   triÓn  doanh nghiÖp.   6.   Tæ   chøc   ký   hîp   ®ång   giao   nhËn   c«ng   ty   gi÷a   ®¹i  diÖn tËp thÓ ngêi lao ®éng vµ ngêi ®îc Bé trëng, Chñ tÞch  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh ñy quyÒn hoÆc Tæng gi¸m ®èc Tæng  c«ng ty nhµ  níc. Hîp  ®ång giao nhËn c«ng ty gåm c¸c néi  dung chÝnh sau: a) Tªn, ®Þa chØ c«ng ty ®îc giao cho tËp thÓ ngêi lao  ®éng; b) Hä  vµ  tªn,  ®Þa chØ ngêi  ®¹i diÖn cho tËp thÓ  ngêi  lao ®éng;
 12. 12 c)   Gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   ®îc   giao,   ph¬ng   thøc   giao  nhËn; d) C¸c cam kÕt cña tËp thÓ ngêi lao ®éng t¹i c«ng ty; ®) QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña tËp thÓ  ngêi lao  ®éng nhËn  giao c«ng ty. KÌm  theo  hîp  ®ång  lµ  b¶ng  kª khai  tµi s¶n  giao  quy  thµnh gi¸ trÞ, danh s¸ch tËp thÓ  ngêi lao  ®éng  ®îc giao  c«ng ty. 7. Ban §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp cïng Gi¸m ®èc  c«ng ty tæ chøc bµn giao c«ng ty theo ph ¬ng ¸n  ®∙  ®îc phª  duyÖt cho tËp thÓ  ngêi lao ®éng do Chñ tÞch C«ng ®oµn c«ng  ty lµm  ®¹i diÖn hoÆc ngêi do §¹i héi c«ng nh©n, viªn chøc  bÇu lµm ®¹i diÖn ®Ó tiÕp nhËn vµ qu¶n lý, cã sù chøng kiÕn  cña  ®¹i diÖn cÊp quyÕt  ®Þnh giao c«ng ty vµ  c¬  quan tµi  chÝnh doanh nghiÖp.  8.   §¹i   diÖn   tËp   thÓ   ngêi   lao   ®éng   tæ   chøc   §¹i   héi  ®ång cæ  ®«ng,  §¹i  héi  thµnh  viªn hoÆc  §¹i  héi  x∙ viªn,  thùc hiÖn   ®¨ng  ký  kinh  doanh theo  lo¹i  h×nh c«ng ty cæ  phÇn,  c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u  h¹n  hoÆc  hîp t¸c x∙ theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®¨ng ký  kinh doanh. Hå  s¬   ®¨ng  ký  kinh doanh ph¶i bao gåm quyÕt  ®Þnh giao c«ng ty, hîp  ®ång giao nhËn vµ  biªn b¶n bµn giao c«ng ty cho tËp thÓ  ngêi lao ®éng. 9. §¹i diÖn cña doanh nghiÖp th«ng b¸o c«ng khai trªn   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin   ®¹i   chóng   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt vÒ  viÖc giao c«ng ty vµ  thay  ®æi h×nh thøc ph¸p lý  cña c«ng ty trong thêi h¹n kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. §i Ò u   13.   QuyÒn së  h÷u  ®èi víi doanh nghiÖp sau khi  giao 1. Toµn bé  tµi s¶n cña c«ng ty  ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ,  sau khi giao thuéc së h÷u tËp thÓ ng êi lao ®éng vµ chia hÕt  thµnh c¸c cæ phÇn hoÆc c¸c phÇn vèn gãp  ®Ó  giao cho nh÷ng  ngêi lao ®éng tham gia nhËn giao cã tªn trong danh s¸ch l ­ ¬ng, cã ®ãng b¶o hiÓm x∙ héi t¹i c«ng ty ®Õn thêi ®iÓm giao  c«ng ty. 2. Mçi ngêi lao ®éng trong c«ng ty tham gia nhËn giao   ®îc giao quyÒn së  h÷u mét phÇn gi¸ trÞ  doanh nghiÖp b»ng   cæ phÇn hoÆc phÇn vèn gãp t¬ng øng víi sè n¨m ®∙ lµm viÖc  cho khu vùc nhµ níc, ®îc hëng cæ tøc, cã quyÒn ®Ó thõa kÕ  nhng   kh«ng   ®îc   chuyÓn   nhîng   sè   cæ   phÇn   ®îc   giao   trong  thêi h¹n 3 n¨m sau khi giao c«ng ty. 
 13. 13 § i Ò u  14.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña bªn nhËn giao c«ng ty 1. §¨ng ký kinh doanh theo h×nh thøc ph¸p lý lµ “c«ng   ty cæ phÇn”, “c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n” hoÆc “hîp t¸c  x∙”. 2. §îc chñ   ®éng sö  dông toµn bé  tµi s¶n  ®îc giao, tæ  chøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n phèi thu nhËp theo ®iÒu lÖ   tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty.  3.   §îc   kÕ   thõa   quyÒn   lîi   cña   c«ng   ty   nhµ   níc   theo  tho¶ thuËn trong hîp  ®ång giao nhËn c«ng ty; kÕ  thõa c¸c  hîp ®ång thuª ®Êt, cung cÊp ®iÖn, níc cña c«ng ty cò theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty cã quyÒn lùa chän kÕ thõa  h×nh thøc thuª ®Êt hoÆc giao ®Êt cña c«ng ty nhµ níc tríc  ®©y. QuyÒn sö dông ®Êt cña c«ng ty sau khi giao thùc hiÖn  theo ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 4. §îc t¹o ®iÒu kiÖn tæ chøc viÖc ®µo t¹o l¹i ®Ó gi¶i  quyÕt viÖc lµm cho ngêi lao  ®éng tõ  Quü  hç  trî  s¾p xÕp  doanh nghiÖp t¹i Bé Tµi chÝnh. 5. Cã  tr¸ch nhiÖm sö  dông hÕt sè  lao  ®éng  ®∙ cam kÕt  trong  hîp   ®ång  giao nhËn c«ng  ty,  b¶o   ®¶m  viÖc  lµm tèi  thiÓu   lµ   3   n¨m   cho   ngêi   lao   ®éng,   trõ   nh÷ng   ngêi   tù  nguyÖn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. Sau thêi h¹n trªn, nÕu   do nhu cÇu tæ chøc  l¹i ho¹t  ®éng s¶n xuÊt,  kinh doanh,  thay ®æi c«ng nghÖ dÉn ®Õn ngêi lao ®éng mÊt viÖc lµm th×  chÝnh s¸ch ®èi víi nh÷ng ngêi lao ®éng nµy ®îc gi¶i quyÕt  theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ. 6. Thùc hiÖn nh÷ng cam kÕt trong hîp  ®ång nhËn giao   c«ng   ty   vµ   c¸c   nghÜa   vô   víi   Nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt.  Ch¬ng III    b¸n c«ng ty nhµ níc §i Ò u   15.  Th«ng b¸o quyÕt ®Þnh phª duyÖt b¸n vµ ®¨ng  ký mua                    c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty  C¬  quan quyÕt  ®Þnh b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty  ph¶i   th«ng   b¸o   c«ng   khai   trªn  ph¬ng  tiÖn   th«ng   tin   ®¹i  chóng vµ  th«ng b¸o cho c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty vÒ  quyÕt ®Þnh b¸n vµ tæ chøc ®¨ng ký danh s¸ch ngêi mua c«ng  ty, bé phËn cña c«ng ty theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu hoÆc ®Êu  gi¸ trong thêi h¹n 45 ngµy. Qu¸ thêi h¹n 45 ngµy mµ  chØ  cã mét ngêi ®¨ng ký mua th× ph¶i gia h¹n ®¨ng ký mua thªm   15 ngµy, nÕu vÉn chØ cã mét ngêi ®¨ng ký mua th× b¸n c«ng  ty, bé phËn c«ng ty theo ph¬ng thøc trùc tiÕp. 
 14. 14 Gi¸m ®èc c«ng ty th«ng b¸o cho toµn thÓ ng êi lao ®éng  trong  c«ng  ty, tæ chøc   ®¨ng ký  danh s¸ch ngêi mua c«ng  ty, bé  phËn cña c«ng ty vµ  göi danh s¸ch  ®¨ng ký  mua cho   Ban §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp thuéc Bé,  Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh, Tæng c«ng ty nhµ níc. §i Ò u   16.   Tæ chøc b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty  theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu 1. Trêng hîp b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty cã  kÌm  theo sö  dông lao  ®éng vµ  cã  tõ  hai ngêi  ®¨ng ký  mua trë  lªn th×  ph¶i b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty theo ph¬ng  thøc ®Êu thÇu.  2. Ngêi quyÕt  ®Þnh b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty  thµnh lËp Héi  ®ång  ®Êu thÇu gåm:  ®¹i diÖn c¬  quan quyÕt  ®Þnh b¸n c«ng  ty,   ®¹i  diÖn  c¬  quan  tµi chÝnh cïng  cÊp,  ®¹i diÖn Tæng c«ng ty (nÕu cã),  ®¹i diÖn c«ng ty  ®îc b¸n  hoÆc c«ng ty cã bé phËn ®îc b¸n.  Héi ®ång ®Êu thÇu cã tr¸ch nhiÖm: a) Ban hµnh quy chÕ  b¸n  ®Êu thÇu vµ  ph¬ng ph¸p chÊm  thÇu; b)  Th«ng  b¸o cho  ngêi  ®¨ng ký   mua nép  ®¬n dù  thÇu,  møc gi¸ tèi thiÓu, møc tiÒn  ®Æt cäc, thêi h¹n nép hå  s¬;  th«ng b¸o c«ng khai trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng  vµ niªm yÕt t¹i trô së c«ng ty vÒ viÖc b¸n ®Êu thÇu; c) Tæ chøc vµ ®iÒu hµnh phiªn ®Êu thÇu; d)  B¸o c¸o  c¬  quan  quyÕt  ®Þnh b¸n  c«ng  ty, bé  phËn  cña c«ng ty vÒ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ b¸n ®Êu thÇu.  3. Ngêi mua nép  ®¬n mua c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty  theo mÉu do Héi  ®ång  ®Êu thÇu quy  ®Þnh vµ  nép tiÒn  ®Æt  cäc. Héi   ®ång   ®Êu   thÇu   nhËn   ®¬n,   tiÒn   ®Æt   cäc,   lËp   danh  s¸ch ngêi tham gia  ®Êu thÇu vµ  cÊp chøng nhËn ngêi tham  gia ®Êu thÇu. 4. Ngêi tham gia ®Êu thÇu cã quyÒn ®Õn c«ng ty nghiªn   cøu   sæ   s¸ch   kÕ   to¸n,   b¶ng   kª   tµi   s¶n   vµ   kh¶o   s¸t   thùc  tr¹ng c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty; ®îc Héi ®ång ®Êu thÇu  cung cÊp th«ng  tin vÒ  quy  chÕ  b¸n   ®Êu  thÇu,  nguyªn  t¾c  chÊm thÇu. 5.  Trong  thêi h¹n   ®¨ng  ký  quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu 15  cña  NghÞ   ®Þnh   nµy,   ngêi   ®¨ng   ký   mua   ph¶i   göi   hå   s¬   xin   dù  thÇu ®Õn Héi ®ång ®Êu thÇu.  Hå s¬ gåm: a) §¬n mua c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty (theo mÉu);
 15. 15 b)   Ph¬ng   ¸n   sö   dông   sè   lao   ®éng   ®ang   lµm   viÖc   t¹i  c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty; c) Dù kiÕn lo¹i h×nh doanh nghiÖp míi; d) §Ò nghÞ gi¸ mua c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty. Hå s¬ dù thÇu ph¶i ®Ó trong phong b× ®îc niªm phong. 6. Trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy hÕt h¹n nhËn hå  s¬, Héi  ®ång  ®Êu thÇu göi th«ng b¸o thêi gian,  ®Þa  ®iÓm  ®Êu   thÇu   ®Õn   tõng   ngêi   tham   gia   dù   thÇu.   Héi   ®ång   ®Êu  thÇu niªm yÕt c«ng khai danh s¸ch ngêi tham gia dù  thÇu  t¹i ®Þa ®iÓm ®Êu thÇu trong 5 ngµy tríc khi më thÇu. 7. Më  thÇu trong thêi gian kh«ng qu¸ 01 ngµy vµ  thùc  hiÖn nh sau: a)   Héi   ®ång   ®Êu   thÇu   kiÓm   tra   niªm   phong,   më   c«ng  khai phong b×  cña tõng ngêi tham gia  ®Êu thÇu vµ  c«ng bè  ph¬ng ¸n sö  dông lao  ®éng, gi¸ bá  thÇu cña tõng ngêi  ®Ó  ghi vµo biªn b¶n; c«ng bè  ph¬ng ¸n sö  dông lao  ®éng cao  nhÊt vµ  gi¸ bá  thÇu cao nhÊt cña tõng ngêi tham gia  ®Êu  thÇu; b) Chñ tÞch Héi ®ång ®Êu thÇu vµ ngêi tham gia ®Êu thÇu  ký biªn b¶n më thÇu. 8. XÐt thÇu: a)   Héi   ®ång   ®Êu   thÇu  xem   xÐt,   ph©n   tÝch,   ®¸nh   gi¸,  xÕp   h¹ng   c¸c   hå   s¬   dù  thÇu   hoÆc   thuª   tæ   chøc   t  vÊn   cã  chøc n¨ng  ®Ó  thùc hiÖn c«ng viÖc nµy. Trªn c¬  së  gi¸ bá  thÇu cao nhÊt kÕt hîp víi ph¬ng ¸n sö  dông lao  ®éng, ph­ ¬ng thøc mua kÕ thõa hay kh«ng kÕ thõa nî ®Ó lùa chän ng ­ êi th¾ng thÇu; b)  Héi  ®ång   ®Êu thÇu  lËp  biªn b¶n  xÐt thÇu  göi  Ban  §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp vµ ng êi quyÕt ®Þnh b¸n  c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty. §i Ò u   17.  Tæ chøc b¸n c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty theo  ph¬ng thøc ®Êu gi¸   Trêng hîp c«ng ty ®∙ gi¶i quyÕt hÕt sè lao ®éng hoÆc  ®∙ ®îc phª duyÖt ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt hÕt sè lao ®éng theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  lao  ®éng vµ  chÝnh s¸ch  ®èi víi  lao  ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i c«ng ty nhµ  níc, nÕu cã  tõ  hai ngêi  ®¨ng ký  mua trë  lªn th×  ph¶i tæ chøc b¸n c«ng  ty, bé  phËn cña c«ng ty theo ph¬ng thøc  ®Êu gi¸ theo Quy  chÕ b¸n ®Êu gi¸ c«ng ty nhµ níc do Thñ tíng ChÝnh phñ ban  hµnh.
 16. 16 § i Ò u   18.   Tæ chøc b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty  theo ph¬ng thøc trùc tiÕp 1. B¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty theo ph¬ng thøc  trùc tiÕp khi chØ cã mét ngêi ®¨ng ký mua. 2. Ngêi  ®¨ng ký  mua c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty nép  hå  s¬  cho Gi¸m  ®èc hoÆc Ban §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh  nghiÖp; néi dung hå  s¬  nh quy  ®Þnh  ®èi víi trêng hîp b¸n  c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu. 3. Ngêi  ®¨ng ký  mua c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty cã  quyÒn  ®Õn c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty nghiªn cøu sæ kÕ  to¸n, b¶ng kª tµi s¶n vµ  kh¶o s¸t thùc tr¹ng c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty. 4. Ban §æi míi vµ Ph¸t triÓn doanh nghiÖp cïng Gi¸m ®èc  c«ng ty trao  ®æi trùc tiÕp víi  ®¹i diÖn ngêi mua vÒ  ph¬ng  ¸n sö dông lao ®éng, gi¸ b¸n vµ tho¶ thuËn vÒ c¸c néi dung  trong hîp ®ång mua b¸n. Gi¸ b¸n cña c«ng ty cã tæng gi¸ trÞ  tµi s¶n theo sæ kÕ to¸n tõ 30 tû ®ång trë lªn ®îc x¸c ®Þnh  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu 23 cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  lµ  c¬ së tho¶ thuËn víi ngêi mua. Ban §æi míi vµ  Ph¸t triÓn doanh nghiÖp göi hå  s¬  vµ  biªn   b¶n   ®Õn   ngêi   quyÕt   ®Þnh   b¸n   c«ng   ty,   bé   phËn   cña  c«ng ty. §i Ò u   19.  Tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty b¸n toµn bé c«ng ty  hoÆc b¸n  bé phËn cña c«ng ty 1. KiÓm kª, x¸c  ®Þnh sè  lîng tµi s¶n hiÖn cã   ë  c«ng  ty, bé  phËn cña c«ng ty, bao gåm tµi s¶n cè   ®Þnh vµ   ®Çu  t dµi h¹n, tµi s¶n lu  ®éng vµ   ®Çu t ng¾n h¹n, tµi s¶n  ®i  thuª, cho thuª, gi÷ hé, ký göi, chiÕm dông; ®¸nh gi¸ thùc   tr¹ng c¸c lo¹i tµi s¶n  ®ã  vµ  thu håi c¸c kho¶n nî  ph¶i  thu. 2. Ph©n lo¹i tµi s¶n hiÖn cã   ë  c«ng ty, bé  phËn cña   c«ng ty thµnh c¸c lo¹i: a) Tµi s¶n cã thÓ tiÕp tôc sö dông; b) Tµi s¶n kh«ng thÓ tiÕp tôc sö dông; c) Tµi s¶n ®îc h×nh thµnh tõ quü khen thëng, quü phóc  lîi. 3. §èi chiÕu vµ  ph©n lo¹i c«ng nî; lËp danh s¸ch chñ  nî vµ sè nî ph¶i tr¶, sè nî ph¶i thu, trong ®ã chia ra nî  cã kh¶ n¨ng thu håi vµ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi. 4. LËp b¸o c¸o tµi chÝnh quý  gÇn nhÊt víi thêi  ®iÓm  b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty; lËp ph ¬ng ¸n xö  lý  tµi 
 17. 17 s¶n, tµi chÝnh, c«ng nî  theo c¸c nguyªn t¾c quy  ®Þnh t¹i  c¸c §iÒu 20 vµ §iÒu 21 cña NghÞ ®Þnh nµy. 5. LËp danh s¸ch, ph©n lo¹i vµ  lËp ph¬ng ¸n s¾p xÕp  sè  lao  ®éng hiÖn cã  cña c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty t¹i   thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh b¸n: a) Sè lao ®éng thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x∙ héi; b) Sè lao ®éng ®ang hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x∙ héi vÒ èm  ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng vµ bÖnh nghÒ nghiÖp; c) Sè lao ®éng t¹m ho∙n thùc hiÖn hîp ®ång lao ®éng; d) Sè lao ®éng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng; ®)  Sè  lao  ®éng  cßn  h¹n hîp  ®ång lao   ®éng  sÏ  chuyÓn  sang lµm viÖc t¹i c«ng ty sau khi b¸n; e) Sè lao ®éng chê viÖc do kh«ng bè trÝ ®îc viÖc lµm. 6. Xö lý tµi s¶n, tµi chÝnh, c«ng nî, lao ®éng theo ph ­ ¬ng ¸n ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ theo hîp ®ång mua  b¸n c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty. 7.   Bµn   giao   tµi   s¶n,   sæ   s¸ch   vµ   c¸c   hå   s¬   cã   liªn  quan cho ngêi mua c«ng ty theo tho¶ thuËn ghi trong hîp  ®ång mua b¸n.  §i Ò u   20.   Nguyªn t¾c xö  lý  tµi s¶n vµ  tµi chÝnh khi  b¸n c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty  1. Tµi s¶n kh«ng cÇn dïng, ø ®äng, chê thanh lý: c«ng   ty thanh lý, nhîng b¸n hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn  ®Ó   ®iÒu chuyÓn cho c«ng ty kh¸c. §Õn thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh  gi¸ trÞ  doanh nghiÖp nÕu nh÷ng tµi s¶n nµy cha kÞp xö  lý  th×   ®îc   lo¹i   trõ   kh«ng   tÝnh   vµo   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp.  Trong qu¸ tr×nh b¸n, c«ng ty tiÕp tôc xö lý nh÷ng tµi s¶n  nµy,   ®Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh   c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp nÕu vÉn cha xö  lý  th×  chuyÓn giao cho C«ng ty mua  b¸n nî vµ tµi s¶n tån ®äng cña doanh nghiÖp. 2. Tµi s¶n mang  ®i gãp vèn liªn doanh hoÆc nhËn gãp  vèn liªn doanh; tµi s¶n thuª ngoµi, thuª tµi chÝnh; tµi  s¶n mîn, gi÷  hé  vµ  c¸c tµi s¶n kh¸c kh«ng ph¶i cña c«ng  ty:   c¸c   bªn   b¸n,   mua   vµ   chñ   së   h÷u   tµi   s¶n   tho¶   thuËn  viÖc kÕ  thõa hoÆc thanh lý  hîp  ®ång  ®∙ ký  tríc  ®©y hoÆc  ký l¹i hîp ®ång míi; tµi s¶n chiÕm dông do cÊp quyÕt ®Þnh  b¸n doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh.  3.   §èi   víi   tµi   s¶n   thuéc   c«ng   tr×nh   phóc   lîi:   nhµ  trÎ, nhµ  mÉu gi¸o, bÖnh x¸ vµ  c¸c tµi s¶n phóc lîi kh¸c  h×nh   thµnh   tõ  quü  khen   thëng,   phóc   lîi   ®îc   chuyÓn   giao  cho c«ng ty míi qu¶n lý, sö  dông  ®Ó  phôc vô  tËp thÓ  ng êi  lao  ®éng trong  c«ng ty. Trêng hîp ngêi mua chØ cam kÕt  tiÕp tôc sö dông díi 50% sè lao ®éng hiÖn cã cña c«ng ty,  
 18. 18 bé  phËn cña c«ng ty th×  c¬  quan quyÕt  ®Þnh b¸n c«ng ty,  bé  phËn cña c«ng ty cã  thÓ  b¸n l¹i cho ngêi mua c«ng ty  hoÆc cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c  ®Ó  chia cho sè  lao  ®éng  hiÖn cã trong c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty. Riªng ®èi víi nhµ ë cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn, kÓ c¶  nhµ ë ®îc ®Çu t b»ng vèn ng©n s¸ch nhµ níc cÊp th× chuyÓn  giao cho c¬ quan qu¶n lý nhµ ®Êt cña ®Þa ph ¬ng ®Ó qu¶n lý  hoÆc b¸n cho ngêi ®ang sö dông theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 4. §èi víi tµi s¶n  ®Çu t  b»ng nguån quü  khen thëng,  quü  phóc lîi cña c«ng ty  ®îc ngêi mua tiÕp tôc dïng vµo  s¶n   xuÊt   kinh   doanh   th×   tÝnh   vµo   gi¸   c«ng   ty,   bé   phËn  c«ng ty. 5. Sè d b»ng tiÒn cña quü khen thëng, quü phóc lîi ®­ îc chia cho ngêi lao  ®éng  ®ang lµm viÖc theo sè  n¨m lµm  viÖc thùc tÕ t¹i c«ng ty tríc khi b¸n c«ng ty. 6. Chi phÝ  x©y dùng dë  dang cña nh÷ng c«ng tr×nh  ®∙  ®×nh   ho∙n   tríc   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   c«ng   ty,   bé  phËn cña c«ng ty th× ngêi mua vµ ngêi b¸n tho¶ thuËn gi¶i  quyÕt phï hîp lîi Ých cña mçi bªn. 7. C¸c kho¶n dù phßng, lç hoÆc l∙i cha ph©n phèi:  a) C¸c kho¶n dù phßng: gi¶m gi¸ hµng tån kho, nî ph¶i   thu khã   ®ßi, gi¶m gi¸ chøng kho¸n, chªnh lÖch tû  gi¸  ®îc  h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty; b)  Kho¶n  dù  phßng  trî  cÊp  mÊt viÖc  lµm:  c«ng  ty sö  dông  ®Ó  trî  cÊp cho lao  ®éng d«i d  trong qu¸ tr×nh b¸n  c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty, nÕu cßn th×  h¹ch to¸n vµo  kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty; c) C¸c quü dù phßng rñi ro, dù phßng nghiÖp vô cña hÖ  thèng   ng©n   hµng,   b¶o   hiÓm,   c¸c   tæ   chøc   tµi   chÝnh   ® îc  chuyÓn sang c«ng ty ®îc b¸n ®Ó tiÕp tôc qu¶n lý; d) Quü  dù  phßng tµi chÝnh  ®Ó  bï  lç  (nÕu cã), bï   ®¾p  c¸c kho¶n tµi s¶n tæn thÊt, nî  kh«ng thu håi  ®îc, sè  cßn  l¹i tÝnh vµo gi¸ trÞ phÇn vèn nhµ níc t¹i c«ng ty; ®) C¸c kho¶n l∙i cha ph©n phèi ®Ó bï lç n¨m tríc (nÕu  cã), bï   ®¾p c¸c kho¶n tµi s¶n tæn thÊt, nî  kh«ng thu håi  ®îc,  sè  cßn l¹i ph©n  phèi  theo quy  ®Þnh hiÖn  hµnh  tríc  khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp b¸n; e) C¸c kho¶n lç tÝnh ®Õn thêi ®iÓm c«ng ty b¸n chuyÓn   sang   h×nh   thøc   doanh   nghiÖp   kh¸c,   c«ng   ty   dïng   quü   dù  phßng tµi chÝnh vµ  lîi nhuËn tríc thuÕ   ®Õn thêi  ®iÓm b¸n  ®Ó  bï   ®¾p.  Trêng  hîp  thiÕu  th×  thùc hiÖn  c¸c  biÖn  ph¸p  xo¸ nî  ng©n s¸ch nhµ  níc vµ  nî  ng©n hµng theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng. Sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn mµ c«ng ty vÉn cßn  lç th× ®îc gi¶m trõ vµo vèn nhµ níc.
 19. 19 § i Ò u   21.   Nguyªn t¾c xö lý c¸c kho¶n nî cña c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty  1. C«ng ty  ®îc b¸n hoÆc cã  bé  phËn  ®îc b¸n cã  tr¸ch  nhiÖm  ®èi chiÕu, x¸c nhËn, thu håi c¸c kho¶n nî  ph¶i thu  ®Õn h¹n tríc khi b¸n;  huy   ®éng  c¸c nguån  ®Ó  thanh  to¸n  c¸c kho¶n nî   ®Õn h¹n tr¶ hoÆc tho¶ thuËn víi c¸c chñ  nî  ®Ó xö lý tríc khi b¸n.  2.   §Õn   thêi   ®iÓm   quyÕt   ®Þnh   c«ng   bè   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp,   c«ng   ty   b¸n   cã   tr¸ch   nhiÖm   bµn   giao   c¸c   kho¶n  c«ng nî  kh«ng cã  kh¶ n¨ng thu håi  ®∙ lo¹i khái gi¸ trÞ  c«ng ty b¸n (kÌm theo hå  s¬, c¸c tµi liÖu liªn quan) cho  C«ng ty mua b¸n nî  vµ  tµi s¶n tån  ®äng cña doanh nghiÖp  ®Ó  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c kho¶n  ®∙ tr¶ tríc cho ngêi cung cÊp hµng ho¸ dÞch vô  nh: tiÒn  thuª   nhµ,  tiÒn   thuª   ®Êt,   tiÒn  mua  hµng,   tiÒn   c«ng  ph¶i   ®èi chiÕu tÝnh vµo gi¸ trÞ c«ng ty. 3. §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu cßn l¹i vµ nî ph¶i tr¶  th× tuú theo ®iÒu kiÖn mua b¸n cã kÕ thõa nî hoÆc kh«ng kÕ  thõa nî ®Ó xö lý theo nguyªn t¾c sau: a) Trêng hîp ngêi mua cam kÕt kÕ thõa nî, ngêi mua cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c kho¶n nî  ph¶i tr¶ vµ  thu håi  c¸c kho¶n nî  ph¶i thu theo cam kÕt; viÖc cam kÕt kÕ  thõa  c¸c kho¶n  nî  ph¶i  thu,  ph¶i tr¶ ph¶i  ®îc ghi trong  hîp  ®ång mua b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty vµ  th«ng b¸o  cho c¸c bªn cã liªn quan biÕt; b) Trêng hîp ngêi mua kh«ng cam kÕt kÕ  thõa nî: c«ng   ty ®îc b¸n cã tr¸ch nhiÖm xö lý c¸c kho¶n nî nµy theo quy   ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vÒ xö lý nî tån ®äng. §i Ò u   22.   Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt lao  ®éng vµ  c¸n bé  qu¶n lý  1. Ngêi mua c«ng ty, bé phËn cña c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm   tiÕp nhËn sè lao ®éng theo ph¬ng ¸n sö dông lao ®éng ®∙ cam  kÕt khi mua. §èi víi sè  lao  ®éng tù  nguyÖn  chÊm døt hîp  ®ång lao ®éng th× gi¶i quyÕt theo chÕ ®é hiÖn hµnh.  2. ChÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng nh sau: a) §èi víi ngêi lao  ®éng thuéc diÖn hëng c¸c chÕ   ®é  b¶o hiÓm x∙ héi   th×  Gi¸m  ®èc c«ng ty, bé  phËn cña c«ng  ty vµ  c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi, n¬i doanh nghiÖp  ®ãng b¶o  hiÓm x∙ héi gi¶i quyÕt quyÒn lîi cho ngêi lao  ®éng theo  chÕ ®é hiÖn hµnh; b) §èi víi c¸c trêng hîp chÊm døt hîp  ®ång lao  ®éng  th×  ngêi lao  ®éng  ®îc hëng chÕ   ®é, chÝnh s¸ch theo ph¸p 
 20. 20 luËt vÒ  lao  ®éng vµ  chÝnh s¸ch  ®èi víi lao  ®éng d«i d  do  s¾p xÕp l¹i c«ng ty nhµ níc; c) §èi víi ngêi lao  ®éng tiÕp tôc lµm viÖc t¹i c«ng  ty, bé  phËn cña c«ng ty míi th×  Gi¸m  ®èc cã  tr¸ch nhiÖm  lµm thñ  tôc  ®Ó  c¬  quan b¶o hiÓm x∙ héi cÊp sæ b¶o hiÓm  theo   quy   ®Þnh   vµ   chuyÓn   danh   s¸ch,   hå   s¬   cña   ngêi   lao  ®éng   mµ   c«ng   ty,   bé   phËn   cña   c«ng   ty   ®ang   qu¶n   lý   cho  doanh nghiÖp míi. 3. §èi víi kho¶n nî b¶o hiÓm x∙ héi thuéc tr¸ch nhiÖm   cña c«ng ty vµ  cña ngêi lao  ®éng mµ  c«ng ty  ®∙ thu th×  tríc khi b¸n c«ng ty  ®îc trõ  vµo gi¸ trÞ  vèn nhµ  níc t¹i  c«ng ty  ®Ó  thanh to¸n.  Trêng  hîp  kh«ng  cßn vèn nhµ  níc  th×   ®îc   hç   trî   thanh   to¸n   tõ   Quü   hç   trî   s¾p   xÕp   doanh  nghiÖp t¹i Bé Tµi chÝnh.  4. Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n trëng c«ng ty ®­ îc cÊp quyÕt  ®Þnh b¸n c«ng ty, bé  phËn cña c«ng ty xÐt  tõng trêng hîp cô thÓ ®Ó bè trÝ c«ng viÖc hoÆc gi¶i quyÕt  theo chÕ ®é th«i viÖc.  Ngêi qu¶n lý thiÕu tr¸ch nhiÖm dÉn ®Õn thua lç, mÊt vèn  nhµ níc kh«ng ®îc gi÷ vÞ trÝ qu¶n lý ë c¸c c«ng ty nhµ níc  kh¸c hoÆc ë c¬ quan nhµ níc.  5.   Sau   khi   cã   quyÕt   ®Þnh   b¸n   c«ng   ty,   bé   phËn   cña  c«ng ty, nÕu do nhu cÇu tæ chøc l¹i ho¹t ®éng kinh doanh,  thay  ®æi c«ng nghÖ  dÉn  ®Õn ngêi lao  ®éng  ë  c«ng ty, bé  phËn c«ng ty  ®îc b¸n bÞ  mÊt viÖc hoÆc th«i viÖc, kÓ  c¶  trêng hîp tù nguyÖn th«i viÖc th× ®îc gi¶i quyÕt nh sau: Trêng hîp ngêi lao  ®éng mÊt viÖc, th«i viÖc trong 5  n¨m kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  ®îc cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh  doanh th×  c«ng ty míi cã  tr¸ch nhiÖm thanh to¸n 50% tæng  møc trî  cÊp theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt Lao  ®éng, sè  cßn  l¹i ®îc thanh to¸n tõ tiÒn thu cña Nhµ níc do b¸n c«ng ty  theo   c¸c   nguyªn   t¾c   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   6   cña   NghÞ   ®Þnh  nµy. HÕt thêi h¹n trªn c«ng ty míi cã  tr¸ch nhiÖm thanh  to¸n toµn bé trî cÊp cho ngêi lao ®éng. §i Ò u   23.   Nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   gi¸   b¸n   c«ng   ty,   bé  phËn cña c«ng ty  1. C¸c c¨n cø chung  ®Ó  x¸c  ®Þnh gi¸ tèi thiÓu b¸n c«ng  ty, bé phËn cña c«ng ty:  a) Sè  liÖu theo sæ kÕ  to¸n cña c«ng ty t¹i thêi  ®iÓm  b¸n; b)   HiÖn   tr¹ng   chÊt   lîng,   tÝnh   n¨ng   kü   thuËt,   t×nh  h×nh c«ng nî, hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty vµ  gi¸ thÞ  trêng cña tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm b¸n;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2