Nghị định 81/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định 81/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 81/2002/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 81/2002/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81/2002/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 10 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 81/2002/N -CP NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2002 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T KHOA H C VÀ CÔNG NGH CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t khoa h c và công ngh ngày 09 tháng 6 năm 2000; Theo ngh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh , NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t khoa h c và công ngh v t ch c khoa h c và công ngh ; cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh ; t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ; ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; m t s bi n pháp b o m phát tri n khoa h c và công ngh ; h p tác qu c t v khoa h c và công ngh ; qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh . i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân Vi t Nam ho t ng khoa h c và công ngh trong các lĩnh v c khoa h c t nhiên, khoa h c xã h i và nhân văn, khoa h c k thu t và công ngh . 2. Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ho t ng khoa h c và công ngh trên lãnh th C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i quy nh c a Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. Chương 2:
 2. T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH , CÁ NHÂN HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH M C 1: T CH C KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 3. Quy ho ch h th ng t ch c khoa h c và công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh căn c vào nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, b o m an ninh, qu c phòng và k ho ch phát tri n khoa h c và công ngh c a t ng th i kỳ, xây d ng quy ho ch h th ng t ch c nghiên c u và phát tri n trong c nư c trình Chính ph quy t nh. 2. T ch c nghiên c u và phát tri n ư c thành l p theo quy nh t i i u 10 và i u 11 c a Lu t khoa h c và công ngh , ư c ch n tên g i, nhưng ph i b o m tên g i phù h p v i hình th c t ch c, ch c năng, lĩnh v c ho t ng ch y u c a t ch c ó. B Khoa h c và Công ngh quy nh c th v tên g i c a t ng lo i t ch c nghiên c u và phát tri n. 3. T ch c, cá nhân thành l p t ch c d ch v khoa h c và công ngh theo quy nh t i i u 13 c a Lu t khoa h c và công ngh dư i hình th c t ch c d ch v công ho c doanh nghi p d ch v khoa h c và công ngh theo Lu t doanh nghi p. i u 4. i u ki n thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh T ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c thành l p khi có các i u ki n sau ây: 1. Có m c tiêu, phương hư ng ho t ng phù h p v i quy nh c a pháp lu t; 2. Có i u l t ch c và ho t ng; 3. Có s lư ng, cơ c u trình c n thi t v nhân l c khoa h c và công ngh , k c nhân l c kiêm nhi m; có tr s , cơ s v t ch t - k thu t kh năng tri n khai ho t ng khoa h c và công ngh phù h p v i i u l c a t ch c ó. B Khoa h c và Công ngh quy nh c th nh ng i u ki n thành l p cho t ng lo i hình t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh . i u 5. Th m quy n thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th t ch c nghiên c u và phát tri n 1. Chính ph thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n c p qu c gia. 2. Th tư ng Chính ph quy t nh ho c u quy n cho B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n c p b , c p t nh. 3. Vi c thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n trong h th ng c a Qu c h i, Toà án nhân dân t i cao, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao th c hi n theo Lu t t ch c Qu c h i, Lu t t ch c Toà án nhân dân, Lu t t ch c Vi n Ki m sát nhân dân.
 3. 4. T ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương quy t nh thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n phù h p v i i u l c a t ch c mình. 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n c p cơ s . 6. Ngư i ng u t ch c nghiên c u và phát tri n c p b , c p t nh, t ch c nghiên c u và phát tri n c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i Trung ương; doanh nghi p, trư ng i h c, b nh vi n c a Nhà nư c ư c quy t nh thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n c p cơ s sau khi có s ch p thu n c a c p trên qu n lý tr c ti p. 7. T ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i không thu c quy nh t i kho n 4 c a i u này, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c, cá nhân ư c thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n c p cơ s theo quy nh c a Ngh nh này. 8. Ngư i có thNm quy n thành l p t ch c nghiên c u và phát tri n có quy n quy t nh sáp nh p, chia tách, gi i th t ch c nghiên c u và phát tri n ó. i u 6. ăng ký ho t ng c a t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh 1. T ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh ph i ăng ký ho t ng và ch ư c ti n hành các ho t ng khoa h c và công ngh sau khi ã ư c ăng ký. Sau 12 tháng k t ngày ư c ăng ký, n u t ch c không ho t ng thì ăng ký h t hi u l c. Trong quá trình ho t ng, n u có s thay i v lĩnh v c ho t ng thì ph i làm th t c ăng ký b sung. 2. Vi c ăng ký ho t ng c a các t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh ư c quy nh như sau: a) Các t ch c nghiên c u và phát tri n quy nh t i kho n 1, 2, 3 và 4 i u 5 c a Ngh nh này và t ch c nghiên c u và phát tri n có v n c a nư c ngoài ăng ký ho t ng t i B Khoa h c và Công ngh ; b) T ch c nghiên c u và phát tri n không quy nh t i i m a c a kho n này ăng ký ho t ng t i S Khoa h c và Công ngh nơi t tr s chính c a t ch c ó; c) T ch c d ch v khoa h c và công ngh có v n c a nư c ngoài ăng ký ho t ng t i B Khoa h c và Công ngh ; t ch c d ch v khoa h c và công ngh công ăng ký t i S Khoa h c và Công ngh nơi t tr s chính c a t ch c ó. i u 7. H sơ ăng ký ho t ng c a t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh H sơ ăng ký ho t ng c a t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh bao g m: 1. ơn ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh ;
 4. 2. Quy t nh thành l p, tr trư ng h p cá nhân t thành l p t ch c khoa h c và công ngh ; 3. i u l t ch c và ho t ng; 4. Lý l ch khoa h c c a giám c; i u ki n v nhân l c khoa h c và công ngh , cơ s v t ch t - k thu t; tr s c a t ch c. i u 8. C p ăng ký ho t ng cho t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh Trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n có trách nhi m thNm nh h sơ, c p ăng ký ho t ng cho t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh . Trong trư ng h p không ng ý c p ăng ký, ph i tr l i b ng văn b n nói rõ lý do. T ch c, cá nhân xin ăng ký ho t ng cho t ch c nghiên c u và phát tri n, t ch c d ch v khoa h c và công ngh ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các n i dung kê khai trong h sơ theo quy nh t i i u 4 và i u 7 c a Ngh nh này. i u 9. Quy n t ch c a t ch c nghiên c u và phát tri n Các t ch c nghiên c u và phát tri n c a Nhà nư c có quy n t ch và t ch u trách nhi m v các ho t ng c a t ch c mình theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu và các quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. i u 10. Liên k t, liên doanh, nh n tài tr 1. T ch c khoa h c và công ngh ư c: a) H p tác v i t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c ti n hành ho t ng khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; b) Liên k t, liên doanh, ký k t các h p ng h p tác kinh doanh; góp v n v i t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c ti n hành s n xu t - kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; c) T ch c s n xu t - kinh doanh các s n phNm là k t qu nghiên c u và phát tri n ho c các d ch v khoa h c và công ngh g n v i ch c năng, nhi m v và chuyên môn c a mình. Trư ng h p thành l p doanh nghi p ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c khoa h c và công ngh ư c nh n tài tr c a t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ti n hành ho t ng khoa h c và công ngh thu c các lĩnh v c khoa h c và công ngh nhưng không ư c gây phương h i n an ninh, qu c phòng, vi ph m các quy nh t i i u 8 c a Lu t khoa h c và công ngh và các quy nh khác c a pháp lu t. M C 2: CÁ NHÂN HO T NG KHOA H C VÀ CÔNG NGH
 5. i u 11. Cá nhân thành l p t ch c khoa h c và công ngh 1. Cá nhân ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh theo quy nh t i i u 4 c a Ngh nh này và ho t ng không ư c vi ph m các quy nh t i i u 8 c a Lu t khoa h c và công ngh . 2. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xác nh nh ng lĩnh v c c th mà các cá nhân ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh , trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 12. Cá nhân nh n tài tr ho t ng khoa h c và công ngh 1. Cá nhân ư c nh n tài tr c a t ch c, cá nhân trong nư c, t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ti n hành ho t ng khoa h c và công ngh nhưng không ư c vi ph m các quy nh v an ninh, qu c phòng và quy nh t i i u 8 c a Lu t khoa h c và công ngh . 2. Cá nhân ang ho t ng trong t ch c khoa h c và công ngh nh n tài tr thông qua t ch c khoa h c và công ngh ó. Cá nhân ang ho t ng trong m t t ch c khoa h c và công ngh có tài riêng ho c ư c phía nư c ngoài thuê th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh không thu c ph m vi qu n lý c a t ch c khoa h c và công ngh mình, thì ăng ký nh n tài tr t i S Khoa h c và Công ngh ho c thông qua m t t ch c khoa h c và công ngh thích h p. Cá nhân không thu c t ch c khoa h c và công ngh nào, khi ư c t ch c, cá nhân nư c ngoài ch p nh n tài tr ho t ng khoa h c và công ngh , ph i ăng ký vi c nh n tài tr v i S Khoa h c và Công ngh ho c thông qua m t t ch c khoa h c và công ngh nh n tài tr . Vi c s d ng tài tr ư c th c hi n theo tho thu n b ng văn b n gi a bên nh n tài tr và bên tài tr . i u 13. xu t ý ki n c a cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh Ý ki n xu t c a cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh quy nh t i kho n 5 i u 17 c a Lu t khoa h c và công ngh ư c các cơ quan có thNm quy n ti p nh n, nghiên c u và tr l i. Chương 3: T CH C TH C HI N NHI M V KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 14. Nhi m v khoa h c và công ngh 1. Nhi m v khoa h c và công ngh là nh ng v n khoa h c và công ngh c n ư c gi i quy t, ư c t ch c th c hi n dư i hình th c tài, d án, chương trình khoa h c và công ngh .
 6. 2. tài khoa h c và công ngh có n i dung ch y u nghiên c u v m t ch khoa h c và công ngh . tài có th c l p ho c thu c d án, chương trình khoa h c và công ngh . 3. D án khoa h c và công ngh có n i dung ch y u ti n hành các ho t ng nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh , ng d ng công ngh ; áp d ng, th nghi m các gi i pháp, phương pháp, mô hình qu n lý kinh t - xã h i. D án có th c l p ho c thu c chương trình khoa h c và công ngh . 4. Chương trình khoa h c và công ngh bao g m m t nhóm các tài, d án khoa h c và công ngh , ư c t p h p theo m t m c ích xác nh nh m th c hi n m c tiêu phát tri n khoa h c và công ngh c th ho c ng d ng trong th c ti n. 5. B Khoa h c và Công ngh quy nh c th vi c t ch c qu n lý ho t ng c a chương trình, tài, d án khoa h c và công ngh . i u 15. Xác nh nhi m v khoa h c và công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh t ch c xác nh và trình Chính ph quy t nh chi n lư c, k ho ch phát tri n khoa h c công ngh ; các hư ng khoa h c và công ngh ưu tiên; các nhi m v khoa h c và công ngh ch y u c a Nhà nư c cùng phương án phân b ngu n l c và t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ó. 2. Th tư ng Chính ph quy t nh tri n khai th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh ph c v tr c ti p cho s ch o, i u hành và theo các yêu c u c p thi t khác. 3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan khác c a Nhà nư c căn c vào các hư ng khoa h c và công ngh ưu tiên, các nhi m v khoa h c và công ngh ch y u c a Nhà nư c và căn c vào nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a b , ngành, a phương, c a cơ s , doanh nghi p xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh c a b , ngành, a phương mình. 4. Các t ch c khoa h c và công ngh căn c vào phương hư ng ưu tiên phát tri n khoa h c và công ngh c a nhà nư c, nhu c u xã h i, ch c năng ư c giao và lĩnh v c ho t ng khoa h c và công ngh c a mình xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh . 5. Các doanh nghi p căn c vào các hư ng ưu tiên phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, k ho ch s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p xác nh các nhi m v khoa h c và công ngh . 6. Th trư ng, ngư i ng u các cơ quan, t ch c quy nh t i các kho n 1 và 3 c a i u này: a) Thành l p H i ng khoa h c và công ngh theo quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này tư v n trong vi c xác nh nhi m v khoa h c và công ngh và quy t nh v m c tiêu, n i dung các chương trình, tài, d án khoa h c và công ngh ;
 7. b) Quy t nh vi c t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh theo phương th c tuy n ch n ho c giao tr c ti p theo quy nh t i các i u 16 và i u 17 c a Ngh nh này. i u 16. Nhi m v khoa h c và công ngh ư c giao theo phương th c tuy n ch n 1. Nhi m v khoa h c và công ngh có nhi u t ch c, t p th , cá nhân có kh năng tham gia th c hi n ph i ư c giao theo phương th c tuy n ch n nh m t ư c hi u qu cao nh t. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có thNm quy n các c p ph i công b trên phương ti n thông tin i chúng v các nhi m v khoa h c và công ngh d ki n th c hi n trong năm tài chính ti p theo, i u ki n, th t c m i t ch c, cá nhân ăng ký tham gia tuy n ch n trong kho ng th i gian 60 ngày k t ngày công b . 3. Ngư i ng u cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p quy t nh k t qu tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh trên cơ s ý ki n tư v n c a H i ng tuy n ch n thành l p theo quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này. 4. Vi c tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ph i công khai, công b ng, dân ch và khách quan. K t qu tuy n ch n ph i ư c thông báo trên phương ti n thông tin i chúng. i u 17. Nhi m v khoa h c và công ngh giao tr c ti p 1. Nhi m v khoa h c và công ngh ư c giao tr c ti p là các nhi m v khoa h c và công ngh thu c bí m t qu c gia, c thù c a an ninh, qu c phòng, m t s nhi m v khoa h c và công ngh c p bách và các nhi m v khoa h c và công ngh mà n i dung ch có m t t ch c khoa h c và công ngh ho c cá nhân có i u ki n v chuyên môn, trang thi t b th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ó. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p l a ch n t ch c, cá nhân có i u ki n giao th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . T ch c, cá nhân ư c giao nhi m v khoa h c và công ngh ph i l p cương và b o v trư c H i ng khoa h c và công ngh do cơ quan qu n lý thành l p. 3. T ch c khoa h c và công ngh ư c giao tr c ti p nhi m v khoa h c và công ngh có th t ch c th c hi n các nhi m v này theo phương th c tuy n ch n ho c giao tr c ti p cho t p th , cá nhân trong t ch c mình. N u t ch c th c hi n theo phương th c tuy n ch n thì ph i thành l p H i ng tuy n ch n theo quy nh t i i u 23 c a Ngh nh này. Trư ng h p th c hi n theo phương th c giao tr c ti p thì ph i thành l p H i ng khoa h c và công ngh xét duy t cương th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . i u 18. Nhi m v khoa h c và công ngh do Qu phát tri n khoa h c và công ngh b o m tài chính
 8. M i t ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh u có quy n xu t nhi m v khoa h c và công ngh v i Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a Nhà nư c nh n tài tr ho c vay theo quy nh c a Chính ph v Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia. i u 19. Th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh không s d ng ngân sách nhà nư c Nhà nư c khuy n khích m i t ch c, cá nhân t mình t ch c ho c tham gia th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh dư i m i hình th c h p pháp. i u 20. Ki m tra, ánh giá trong quá trình th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p theo thNm quy n ph i ti n hành ki m tra nh kỳ và ánh giá vi c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c v n i dung khoa h c, ti n th c hi n và vi c s d ng kinh phí. Trong trư ng h p c n thi t có th i u ch nh n i dung nghiên c u cho phù h p v i yêu c u th c ti n, ho c ch m d t vi c th c hi n nhi m v ó. i u 21. ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh 1. Nhi m v khoa h c và công ngh th c hi n b ng ngân sách nhà nư c, khi k t thúc ph i ư c H i ng khoa h c và công ngh chuyên ngành, thành l p theo quy nh t i i u 24 c a Ngh nh này, ánh giá nghi m thu khách quan, chính xác. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p, theo thNm quy n quy t nh công nh n và công b k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . 2. Nhi m v khoa h c và công ngh không th c hi n b ng ngân sách nhà nư c nhưng k t qu có ph m vi ng d ng r ng rãi trong c nư c, m t ngành, a phương ho c có nh hư ng n l i ích qu c gia, qu c phòng, an ninh, môi trư ng, s c kho và i s ng c a nhân dân thì ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có thNm quy n t ch c thNm nh trư c khi ng d ng. i u 22. H i ng xác nh nhi m v khoa h c và công ngh 1. H i ng xác nh nhi m v khoa h c và công ngh do ngư i ng u cơ quan, t ch c thành l p theo thNm quy n tư v n trong vi c xác nh nhi m v khoa h c và công ngh . Nhi m v c a H i ng là phân tích, ánh giá, ki n ngh v m c tiêu, yêu c u và k t qu d ki n c a chương trình, tài, d án. ý ki n c a các thành viên H i ng và ki n ngh c a H i ng ph i ư c l p thành văn b n. 2. H i ng g m có ch t ch, hai thành viên là y viên ph n bi n và các thành viên khác. Các thành viên g m: a) 1/2 là i di n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c, t ch c s n xu t - kinh doanh, các t ch c khác có liên quan; b) 1/2 là nhà khoa h c và công ngh ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh có liên quan.
 9. Thành viên c a H i ng ph i là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình chuyên môn phù h p và am hi u sâu trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ư c giao tư v n xác nh nhi m v . i u 23. H i ng tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh 1. H i ng tuy n ch n t ch c, cá nhân th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh do ngư i ng u cơ quan, t ch c thành l p theo thNm quy n tư v n v vi c tuy n ch n t ch c, cá nhân ch trì th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . 2. H i ng g m có Ch t ch, hai thành viên là y viên ph n bi n và các thành viên khác. Các thành viên g m: a) 1/3 là i di n cho cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan, t ch c s n xu t - kinh doanh s d ng k t qu khoa h c và công ngh , các t ch c khác có liên quan; b) 2/3 là nhà khoa h c và công ngh ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh có liên quan. Thành viên H i ng là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình chuyên môn phù h p và am hi u sâu v lĩnh v c khoa h c và công ngh mà H i ng ư c giao tư v n tuy n ch n. 3. Trong trư ng h p c n thi t cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo thNm quy n ch nh 2 chuyên gia làm ph n bi n không nêu danh. i u 24. H i ng ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh 1. Ngư i ng u cơ quan, t ch c theo thNm quy n thành l p H i ng ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh có s d ng ngân sách nhà nư c khi k t thúc nhi m v . 2. H i ng ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh ti n hành ánh giá nghi m thu theo m c ích, yêu c u, n i dung, k t qu , ti n ghi trong h p ng ã ư c ký k t và ch u trách nhi m trư c cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh có thNm quy n trong vi c ánh giá nghi m thu k t qu th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh . 3. H i ng g m có Ch t ch, hai thành viên là y viên ph n bi n và các thành viên khác. Các thành viên g m: a) 1/3 i di n cho các cơ quan qu n lý nhà nư c và i di n t ch c s n xu t - kinh doanh, các t ch c khác có liên quan; b) 2/3 là nhà khoa h c và công ngh ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh ư c giao ánh giá.
 10. Thành viên H i ng là các chuyên gia có uy tín, khách quan, có trình chuyên môn phù h p và am hi u sâu trong lĩnh v c khoa h c và công ngh mà H i ng ánh giá nghi m thu. 4. Trong trư ng h p c n thi t cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p theo thNm quy n ch nh 2 chuyên gia làm ph n bi n không nêu danh. i u 25. Nguyên t c ho t ng c a các H i ng khoa h c và công ngh 1. Các H i ng khoa h c và công ngh quy nh t i các i u 22, 23 và 24 c a Ngh nh này làm vi c theo nguyên t c dân ch . Các thành viên H i ng th o lu n công khai v nhi m v ư c giao tư v n. Các thành viên H i ng có ý ki n nh n xét b ng văn b n và ph i ch u trách nhi m v ý ki n tư v n c a mình. 2. H i ng cho i m theo tiêu chí và thang i m ho c x p lo i theo quy nh c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 3. Kinh phí cho ho t ng c a H i ng khoa h c và công ngh quy nh t i các i u 23 và 24 c a Ngh nh này ư c d toán thành m t kho n riêng trong t ng kinh phí c a chương trình, tài, d án. Kho n kinh phí này giao cho cơ quan qu n lý chương trình, tài, d án qu n lý. Kinh phí cho H i ng xác nh nhi m v khoa h c và công ngh quy nh t i i u 22 c a Ngh nh này l y t kinh phí s nghi p khoa h c. Thành viên H i ng khoa h c và công ngh quy nh t i các i u 22, 23 và 24 c a Ngh nh này ư c tr thù lao cho vi c th c hi n nhi m v c a H i ng t kinh phí quy nh t i kho n này. 4. Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có th thành l p H i ng khoa h c và công ngh khác tư v n cho mình v t ng v n c th . i u 26. Nguyên t c, hình th c h p ng khoa h c và công ngh 1. H p ng khoa h c và công ngh g m có: h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ; h p ng chuy n giao công ngh ; h p ng d ch v khoa h c và công ngh . 2. H p ng khoa h c và công ngh ư c th c hi n trên cơ s t nguy n, tho thu n, bình ng, úng pháp lu t. 3. H p ng khoa h c và công ngh ph i l p thành văn b n. i u 27. N i dung ch y u c a h p ng khoa h c và công ngh 1. H p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, a ch , tài kho n c a các bên tham gia h p ng; b) Tên nhi m v khoa h c và công ngh , phương pháp nghiên c u, n i dung ch y u và k t qu ph i t;
 11. c) a i m, th i h n, phương th c th c hi n h p ng; d) Quy nh vi c s d ng k t qu nghiên c u và chia s l i ích khi s d ng k t qu ; ) Phương pháp ánh giá k t qu , nghi m thu; e) Quy n s h u trí tu ; g) Chi phí th c hi n, phương th c thanh toán; h) Trách nhi m do vi ph m h p ng và gi i quy t tranh ch p; i) Các tho thu n khác. 2. N i dung h p ng chuy n giao công ngh , h p ng d ch v khoa h c và công ngh ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t dân s . i u 28. Quy n, nghĩa v c a bên t hàng 1. Bên t hàng h p ng khoa h c và công ngh có quy n: a) S h u k t qu khoa h c và công ngh , n u không có tho thu n khác trong h p ng; b) Chuy n giao k t qu khoa h c và công ngh cho ngư i khác. 2. Bên t hàng h p ng khoa h c và công ngh có nghĩa v : a) Cung c p các thông tin c n thi t cho vi c th c hi n h p ng; b) Thanh toán y chi phí v t ch t cho bên nh n t hàng theo tho thu n trong h p ng. i u 29. Quy n, nghĩa v c a bên nh n t hàng th c hi n h p ng 1. Bên nh n t hàng th c hi n h p ng khoa h c và công ngh có quy n: a) Hư ng quy n tác gi i v i k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh theo tho thu n trong h p ng; b) Yêu c u bên t hàng cung c p thông tin và nh ng i u ki n khác theo tho thu n trong h p ng th c hi n h p ng; c) Nh n kinh phí c a bên t hàng th c hi n h p ng. 2. Bên nh n t hàng th c hi n h p ng khoa h c và công ngh có nghĩa v : a) Giao n p s n phNm theo úng quy nh trong h p ng;
 12. b) Không ư c chuy n giao k t qu khoa h c và công ngh n u không có s tho thu n c a bên t hàng. i u 30. Gi i quy t tranh ch p h p ng 1. Bên vi ph m h p ng khoa h c và công ngh ph i b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra và b ph t vi ph m theo quy nh c a h p ng ho c theo quy nh c a pháp lu t. 2. Tranh ch p h p ng khoa h c và công ngh ư c gi i quy t trư c h t theo nguyên t c hoà gi i, tho thu n gi a các bên; các bên không t gi i quy t ư c thì gi i quy t t i Toà án, n u không có tho thu n v tr ng tài. Chương 4: NG D NG K T QU NGHIÊN C U KHOA H C VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGH i u 31. S d ng, chuy n giao k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh Trên cơ s k t qu ánh giá nghi m thu c a H i ng khoa h c, Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c các c p v khoa h c và công ngh quy t nh nghi m thu k t qu và vi c công b , s d ng, chuy n giao k t qu ó. Nh ng k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh do Nhà nư c u tư ph c v công ích ph i ư c công b công khai r ng rãi t ch c, cá nhân ng d ng vào s n xu t và i s ng. Ch nhi m tài, d án và cơ quan th c hi n tài, d án có trách nhi m th c hi n chuy n giao k t qu nghiên c u vào s n xu t và i s ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 32. Khuy n khích sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t 1. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p ph i có bi n pháp thúc Ny phong trào sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t; phát tri n d ch v khoa h c và công ngh ; tăng cư ng công tác ph bi n ki n th c khoa h c và công ngh nâng cao dân trí v khoa h c và công ngh . 2. Hàng năm B Khoa h c và Công ngh ph i h p v i Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Liên hi p các h i khoa h c - k thu t Vi t Nam và các t ch c xã h i ngh nghi p, doanh nghi p t ch c h i thi sáng t o, sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t và dành ngân sách s nghi p khoa h c h tr cho vi c ph bi n, ng d ng r ng rãi k t qu c a các cu c thi này vào s n xu t và i s ng. 3. Doanh nghi p t ch c thi sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t thì kinh phí cho ho t ng này ư c tính là u tư cho ho t ng khoa h c và công ngh quy nh t i i u 40 c a Lu t khoa h c và công ngh . 4. Nhà nư c khuy n khích m i t ch c, cá nhân t t ch c ho c tài tr cho vi c t ch c h i thi sáng t o, sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t. i u 33. Khuy n khích ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh
 13. 1. T ch c, cá nhân ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh i m i qu n lý, i m i công ngh , nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm ư c hư ng ưu ãi v thu , tín d ng theo quy nh t i các i u 42 và 43 c a Ngh nh này. 2. T ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh khi chuy n như ng, chuy n giao k t qu nghiên c u và phát tri n c a mình vào s n xu t và i s ng, ư c t o i u ki n qu ng cáo, gi i thi u, trình di n k t qu nghiên c u và phát tri n; tham gia tri n lãm, h i ch . 3. L i nhu n thu ư c khi chuy n như ng, chuy n giao k t qu nghiên c u và phát tri n ư c phân chia cho nhà khoa h c t o ra k t qu , cho ch s h u k t qu , cho t ch c khoa h c và công ngh c a nhà khoa h c và cho ngư i môi gi i. T l phân chia ư c tho thu n trong h p ng khoa h c và công ngh gi a các bên. Trong trư ng h p công ngh ư c t o ra do s d ng ngân sách nhà nư c thì tác gi ư c nh n t i a 30% giá thanh toán chuy n giao công ngh ; tác gi và t p th t ch c áp d ng thành công k t qu khoa h c và công ngh ư c bên s d ng k t qu khoa h c và công ngh thư ng tr giá t i a 30% thu nh p tăng thêm sau thu trong th i h n 03 năm. 4. Ngư i môi gi i cho vi c ng d ng k t qu khoa h c và công ngh ư c t o ra b ng ngân sách nhà nư c ư c hư ng t i a 10% giá thanh toán chuy n giao công ngh , m c c th và trách nhi m thanh toán kho n kinh phí này do các bên tho thu n. i u 34. ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh i m i chính sách và cơ ch qu n lý kinh t - xã h i Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p th c hi n các bi n pháp sau ây Ny m nh ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh vào vi c xây d ng mô hình và gi i pháp cho công nghi p hoá, hi n i hoá; i m i và hoàn thi n qu n lý kinh t - xã h i; xây d ng n n văn hoá tiên ti n, dân t c, con ngư i m i Vi t Nam: 1. ánh giá, công nh n ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a các công trình khoa h c và công ngh c a lĩnh v c này; 2. H tr kinh phí, t ch c tri n khai các mô hình thí i m, ph bi n, nhân r ng ng d ng k t qu nghiên c u và phát tri n; 3. Thư ng thích áng cho t ch c, cá nhân th c hi n nh ng công trình nghiên c u và phát tri n ư c ng d ng vào i s ng. i u 35. ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong doanh nghi p 1. Doanh nghi p ng d ng công ngh ư c t o ra trong nư c, ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh xác nh n v m t công ngh ư c hư ng ưu ãi khi vay tín d ng t i ngân hàng.
 14. 2. Doanh nghi p ng d ng công ngh ư c t o ra trong nư c mà Nhà nư c là ch s h u thì ư c mi n kho n thanh toán chuy n giao công ngh cho Nhà nư c, nhưng ph i thanh toán cho tác gi theo quy nh t i kho n 3 i u 33 c a Ngh nh này. i u 36. ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh trong nông nghi p và phát tri n nông thôn 1. Chính ph thành l p và khuy n khích t ch c, cá nhân thành l p các cơ s chuy n giao, ng d ng công ngh ; m r ng m ng lư i các t ch c khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, d ch v khoa h c và công ngh a phương cung c p d ch v phù h p v i yêu c u c a nông dân; tăng cư ng u tư th c hi n d án khoa h c và công ngh , xây d ng m t s mô hình thí i m ng d ng khoa h c và công ngh trên a bàn nông thôn, vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m t o i u ki n các t ch c, cá nhân, chuyên gia khoa h c và công ngh trong nư c và nư c ngoài t ch c ng d ng r ng rãi thành t u khoa h c và công ngh t i a phương; t o i u ki n v nhà và t , phương ti n i l i, thi t b , cơ s làm vi c, cho cán b khoa h c và công ngh công tác t i a phương. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương h tr kinh phí ho c tr giá m t ph n cho nông dân ng d ng công ngh m i vào s n xu t và i s ng. 3. B N i v ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Khoa h c và Công ngh hư ng d n c th ch ph c p và các ch khác i v i cán b khoa h c và công ngh công tác t i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn và a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. i u 37. D án u tư, chương trình phát tri n kinh t - xã h i 1. Các d án u tư lo i A, B, chương trình phát tri n kinh t - xã h i ư c l p h ng m c chi cho nghiên c u và phát tri n ph c v cho xây d ng căn c khoa h c cho d án, chương trình, các giai o n chuNn b u tư và th c hi n u tư và gi i quy t các v n khoa h c và công ngh phát sinh trong quá trình th c hi n chương trình, d án. 2. Các d án u tư, các chương trình phát tri n kinh t - xã h i ph i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh thNm nh cơ s khoa h c và thNm nh công ngh trong giai o n xây d ng d án, chương trình. C p nào qu n lý chương trình, d án thì c p ó ch u trách nhi m t ch c H i ng khoa h c và công ngh thNm nh. 3. Công ngh ưa vào ng d ng trong giai o n th c hi n u tư d án, chương trình ph i ư c thNm nh. Căn c vào quy mô, tính ch t c a d án, chương trình, vi c phân c p thNm nh công ngh phù h p v i phân c p thNm nh như i v i các d án u tư xây d ng. 4. B Khoa h c và Công ngh hư ng d n c th trình t , th t c thNm nh cơ s khoa h c và thNm nh công ngh các d án u tư, các chương trình phát tri n kinh t - xã h i.
 15. Chương 5: BI N PHÁP B O M PHÁT TRI N KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 38. ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài v khoa h c và công ngh 1. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh và B K ho ch và u tư xây d ng k ho ch chung v ào t o nhân l c khoa h c và công ngh trình Chính ph quy t nh. 2. Các chương trình khoa h c và công ngh c a Nhà nư c thu c hư ng ưu tiên, tr ng i m ph i có h ng m c ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài v khoa h c và công ngh . K t qu vi c ào t o là m t trong các tiêu chuNn ánh giá khi k t thúc nhi m v khoa h c và công ngh ó. 3. Các t ch c, cá nhân có năng l c, i u ki n theo quy nh c a Nhà nư c ư c bình ng tham gia vào vi c ào t o nhân l c, b i dư ng nhân tài dư i nhi u hình th c k c vi c c p h c b ng cho công dân Vi t Nam i h c t p, nâng cao trình chuyên môn trong nư c và nư c ngoài. Chi phí cho ho t ng ào t o nhân l c khoa h c và công ngh c a doanh nghi p ư c tính vào chi phí h p lý khi xác nh thu nh p ch u thu . i u 39. S d ng nhân l c khoa h c và công ngh 1. Các t ch c khoa h c và công ngh c a Nhà nư c có trách nhi m trong vi c xây d ng các t p th khoa h c m nh; h tr v m t t ch c, cơ s v t ch t các t p th khoa h c lâm th i g m các cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh t p h p t nhi u t ch c khoa h c và công ngh khác nhau có i u ki n ư c tham gia và th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a Nhà nư c. 2. Hàng năm cơ quan qu n lý Nhà nư c v khoa h c và công ngh , t ch c khoa h c và công ngh xét, t ng thư ng cho công trình khoa h c và công ngh xu t s c; thư ng và có ch ưu ãi c bi t v i u ki n làm vi c và sinh ho t cho các nhà khoa h c và công ngh có nhi u tài năng và c ng hi n trong ho t ng khoa h c và công ngh . 3. T ch c nghiên c u và phát tri n c a Nhà nư c ph i thông báo công khai tiêu chí và t ch c tuy n ch n nhân l c khoa h c và công ngh nh m m b o ch n ư c nh ng ngư i th c s có năng l c nghiên c u. Khi xem xét b nhi m, s d ng, khen thư ng ph i căn c vào k t qu ho t ng khoa h c và công ngh c a cá nhân. 4. Cá nhân thu c t ch c khoa h c và công ngh ư c làm vi c theo ch kiêm nhi m t i t ch c khoa h c và công ngh khác theo h p ng lao ng. B Khoa h c và Công ngh quy nh c th v ch làm vi c kiêm nhi m trong các t ch c khoa h c và công ngh . i u 40. Ch c v khoa h c 1. Ch c v khoa h c g m có: tr lý nghiên c u, nghiên c u viên, nghiên c u viên chính, nghiên c u viên c p cao. 2. Căn c xét b nhi m ch c v khoa h c g m có:
 16. a) Tài năng, quá trình ào t o, s c ng hi n và th i gian ho t ng khoa h c và công ngh ; b) Ngư i có công trình nghiên c u khoa h c và công ngh xu t s c ho c ư c gi i thư ng cao v khoa h c và công ngh ư c ưu tiên xét b nhi m vào ch c v khoa h c cao hơn, không ph thu c vào ch c v ang gi và th i gian ho t ng khoa h c và công ngh . 3. B N i v ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh quy nh v tiêu chuNn i v i t ng ch c v khoa h c, th t c xét, b nhi m ch c v khoa h c. i u 41. Doanh nghi p u tư phát tri n khoa h c và công ngh 1. Doanh nghi p ư c tính các kho n chi phí phát tri n khoa h c và công ngh vào chi phí h p lý khi xác nh thu nh p ch u thu , bao g m các kho n chi cho nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , mua thông tin, tư li u công ngh , s h u công nghi p và chi phí cho các ho t ng sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t. Các kho n u tư v công ngh t o thành tài s n c nh ư c phân b tr d n vào chi phí s n xu t. 2. Doanh nghi p ư c l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh ch ng u tư cho khoa h c và công ngh theo yêu c u phát tri n c a doanh nghi p. Ngu n v n c a Qu này ư c hình thành t l i nhu n trư c thu c a doanh nghi p và các ngu n khác n u có. 3. Doanh nghi p u tư nghiên c u nh ng v n khoa h c và công ngh thu c lĩnh v c ưu tiên, tr ng i m c a Nhà nư c ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p có thNm quy n xét tài tr t ngân sách s nghi p khoa h c và công ngh ho c ư c qu phát tri n khoa h c và công ngh xem xét tài tr theo quy nh ho t ng c a Qu . B Khoa h c và Công ngh quy nh c th i u ki n và th t c xét tài tr cho i tư ng này. 4. Ngoài các ưu ãi quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 c a i u này, doanh nghi p u tư phát tri n khoa h c và công ngh còn ư c hư ng các ưu ãi theo quy nh pháp lu t hi n hành. i u 42. Chính sách thu i v i ho t ng khoa h c và công ngh 1. Thu nh p t vi c th c hi n h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh không ph i ch u thu thu nh p doanh nghi p. Vi c xác nh thu nh p không ph i ch u thu th c hi n theo quy nh v thu thu nh p doanh nghi p. 2. Kinh phí t ch c khoa h c và công ngh nh n ư c t vi c ký k t h p ng th c hi n các chương trình, tài, d án s d ng ngân sách nhà nư c và các tài, d án do các qu phát tri n khoa h c và công ngh tài tr không ph i ch u thu giá tr gia tăng. 3. Máy móc, thi t b , ph tùng, v t tư, phương ti n v n t i trong nư c chưa s n xu t ư c ho c ã s n xu t ư c nhưng chưa áp ng ư c yêu c u; công ngh ưu tiên; tài li u, sách báo, các thông tin i n t v khoa h c và công ngh , thi t b công ngh cao
 17. nh p khNu s d ng tr c ti p vào ho t ng nghiên c u và phát tri n không ph i ch u thu nh p khNu và thu giá tr gia tăng. 4. S n phNm ang trong th i kỳ s n xu t th nghi m không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p và thu giá tr gia tăng. 5. Doanh nghi p th c hi n vi c u tư i m i công ngh , nâng cao trình công ngh , s n xu t ra s n phNm t công ngh m i l n u tiên áp d ng t i Vi t Nam ư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p cho s thu nh p tăng thêm do các ho t ng này mang l i. Các trư ng h p c th ư c quy nh như sau: a) Doanh nghi p trong nư c th c hi n theo quy nh c a Lu t khuy n khích u tư trong nư c; b) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài trong các h p ng h p tác kinh doanh th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 6. Thu i v i các ho t ng tư v n khoa h c và công ngh , chuy n giao công ngh và xu t khNu công ngh ư c quy nh như sau: a) Không thu thu giá tr gia tăng i v i ho t ng chuy n giao công ngh . Ho t ng tư v n khoa h c và công ngh ư c áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng m c th p nh t trong khung ch u thu ; b) Các ho t ng tư v n khoa h c và công ngh , chuy n giao công ngh , xu t khNu công ngh ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p. 7. Các ho t ng d ch v thông tin khoa h c và công ngh ư c hư ng ưu ãi cao nh t v thu thu nh p doanh nghi p và m c thu su t th p nh t c a thu giá tr gia tăng. 8. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan h u quan quy nh c th các ưu ãi v thu i v i ho t ng khoa h c và công ngh ư c quy nh t i i u này; B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh xác nh máy móc, thi t b trong nư c chưa s n xu t ư c ho c ã s n xu t ư c nhưng chưa t yêu c u, công ngh ưu tiên trong nư c chưa t o ra ư c làm căn c xác nh ưu ãi thu quy nh t i i u này. i u 43. Chính sách tín d ng i v i ho t ng khoa h c và công ngh 1. T ch c, cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh vay v n trung và dài h n ti n hành ho t ng khoa h c và công ngh , ư c hư ng lãi su t ưu ãi khi vay v n t i Qu phát tri n khoa h c và công ngh qu c gia, các qu khác. 2. Ưu ãi v tín d ng i v i các t ch c, cá nhân vay u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh ư c th c hi n theo i u l c a các Qu nơi vay v n. 3. Trư ng h p vay v n t i các ngân hàng thương m i u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh , các t ch c, cá nhân ư c Qu h tr phát tri n xem xét h tr lãi su t sau u tư ho c b o lãnh tín d ng u tư theo i u l c a Qu .
 18. 4. Nh ng chương trình, tài, d án khoa h c và công ngh ph c v tr c ti p các chương trình kinh t - xã h i tr ng i m c a Nhà nư c và phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh qu c gia có yêu c u s d ng v n l n, ư c ưu tiên xét cho s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA) theo phương th c: a) Tài tr không hoàn l i ho c cho vay ưu ãi i v i các ho t ng nghiên c u và phát tri n; b) Cho vay i v i d án u tư xây d ng ti m l c khoa h c và công ngh ho c cho vay có thu h i i v i các d án ng d ng k t qu khoa h c và công ngh . 5. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, các b , cơ quan ngang b có liên quan quy nh c th các ưu ãi tín d ng i v i ho t ng khoa h c và công ngh quy nh t i i u này. i u 44. Ưu ãi i v i vi c xây d ng cơ s v t ch t - k thu t 1. T ch c, cá nhân u tư xây d ng cơ s v t ch t - k thu t ho t ng khoa h c và công ngh thì chi phí này ư c coi là chi phí h p lý và ư c tr khi xác nh thu thu nh p doanh nghi p. 2. T ch c khoa h c và công ngh thuê t xây d ng cơ s v t ch t - k thu t cho ho t ng khoa h c và công ngh ư c hư ng các ưu ãi m c cao nh t v ti n thuê t và m c th p nh t v thu s d ng t theo pháp lu t v thu quy nh. 3. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các b có liên quan ban hành Quy ch qu n lý và ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m qu c gia, nh m m b o hi u qu ho t ng c a các cơ s này. i u 45. ánh giá ho t ng khoa h c và công ngh 1. B Khoa h c và Công ngh quy nh c th các tiêu chí, phương pháp, trình t và vi c t ch c ánh giá ho t ng khoa h c và công ngh . 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh các c p theo thNm quy n ph i ti n hành ki m tra, ánh giá ho t ng khoa h c và công ngh thu c lĩnh v c qu n lý. Chương 6: H P TÁC QU C T V KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 46. Chính sách thu hút trí th c là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, các chuyên gia gi i c a th gi i 1. Trí th c là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, các chuyên gia gi i c a th gi i ư c khuy n khích tham gia ho t ng khoa h c và công ngh t i Vi t Nam dư i các hình th c khác nhau.
 19. 2. Trí th c là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, các chuyên gia gi i là ngư i nư c ngoài trong th i gian làm vi c t i Vi t Nam có quy n, nghĩa v và ư c hư ng các ưu ãi như sau: a) ư c hư ng các quy n và th c hi n nghĩa v như i v i cá nhân ho t ng khoa h c và công ngh Vi t Nam quy nh t i các i u 17 và i u 18 c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; b) Có các quy n, nghĩa v theo h p ng khoa h c và công ngh ho c tho thu n ã ký k t v i t ch c, cá nhân Vi t Nam; c) ư c b nhi m gi các ch c v khoa h c và công ngh quy nh t i i u 36 c a Lu t Khoa h c và Công ngh ; d) ư c hư ng các ưu ãi khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Trí th c là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài và nh ng chuyên gia gi i là ngư i nư c ngoài có nh ng c ng hi n l n i v i s nghi p phát tri n khoa h c và công ngh c a Vi t Nam, ư c Nhà nư c Vi t Nam khen thư ng, xét t ng các gi i thư ng v khoa h c và công ngh c a Vi t Nam. i u 47. Quy n, nghĩa v c a t ch c, cá nhân Vi t Nam trong h p tác qu c t v khoa h c và công ngh 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam ư c nh n tài tr c a t ch c, cá nhân nư c ngoài, t ch c qu c t ho t ng khoa h c và công ngh trong các lĩnh v c khoa h c và công ngh ph i b o m các ho t ng này không gây phương h i n qu c phòng, an ninh, môi trư ng, o c, thu n phong m t c c a dân t c Vi t Nam và không vi ph m các quy nh t i i u 8 c a Lu t khoa h c và công ngh . 2. T ch c, cá nhân Vi t Nam ho t ng khoa h c và công ngh ư c tham gia t ch c khoa h c và công ngh , h i khoa h c và công ngh ; tham gia ho t ng nghiên c u, ào t o, tư v n, h i ngh khoa h c và công ngh c a t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài; tham gia các ho t ng h p tác th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c a Vi t Nam. Vi c tham gia c a t ch c, cá nhân không ư c vi ph m các quy nh t i i u 8 Lu t khoa h c và công ngh . 3. T ch c, cá nhân Vi t Nam ho t ng khoa h c và công ngh ư c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c a Vi t Nam nư c ngoài; ư c mang ra nư c ngoài tài li u, v t m u thí nghi m có liên quan ph c v cho ho t ng nghiên c u theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c khoa h c và công ngh Vi t Nam ư c thành l p văn phòng i di n, chi nhánh t i nư c ngoài ti n hành h p tác v khoa h c và công ngh . i u 48. T ch c khoa h c và công ngh có v n c a nư c ngoài 1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, t ch c qu c t , t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c thành l p t ch c khoa h c và công ngh t i Vi t Nam dư i các hình th c h p tác, liên k t gi a t ch c, cá nhân nư c ngoài v i t ch c, cá nhân Vi t Nam,
 20. 100% v n nư c ngoài (g i t t là t ch c khoa h c và công ngh có v n c a nư c ngoài). 2. Ho t ng khoa h c và công ngh c a t ch c khoa h c và công ngh có v n c a nư c ngoài không ư c gây phương h i n an ninh, qu c phòng, môi trư ng, o c, thu n phong, m t c c a dân t c Vi t Nam và không ư c vi ph m các quy nh t i i u 8 Lu t khoa h c và công ngh . 3. T ch c khoa h c và công ngh có v n c a nư c ngoài ư c thành l p theo Lu t doanh nghi p, Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, Lu t khuy n khích u tư trong nư c và ph i tuân th các quy nh v i u ki n thành l p, quy n và nghĩa v , th t c, h sơ xin c p phép, các ch khuy n khích, ưu ãi ư c quy nh t i các văn b n quy ph m pháp lu t tương ng và Lu t khoa h c và công ngh . 4. T ch c nghiên c u và phát tri n có v n c a nư c ngoài ư c thành l p vì m c ích phi l i nhu n ph i tuân th các quy nh v i u ki n thành l p, quy n và nghĩa v , th t c, h sơ xin ăng ký ho t ng, i u l t ch c và ho t ng, ư c hư ng các ch khuy n khích và ưu ãi quy nh như i v i t ch c khoa h c và công ngh c a t ch c, cá nhân Vi t Nam. Chương 7: QU N LÝ NHÀ NƯ C V KHOA H C VÀ CÔNG NGH i u 49. Nhi m v và quy n h n c a B Khoa h c và Công ngh B Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh trong ph m vi c nư c, có nhi m v và quy n h n theo quy nh c a Chính ph . i u 50. Nhi m v và quy n h n c a các B , cơ quan ngang B trong qu n lý khoa h c và công ngh Các B , cơ quan ngang B th c hi n qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh và ch u trách nhi m v ho t ng khoa h c và công ngh trong ngành, lĩnh v c ư c phân công ph trách; có trách nhi m xác nh, t ch c th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh thu c các lĩnh v c ư c phân công ph trách; b o m qu n lý và s d ng có hi u qu các ngu n l c khoa h c và công ngh c a ngành; có t ch c chuyên trách qu n lý khoa h c và công ngh giúp B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B th c hi n qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo quy nh c a Chính ph . i u 51. Nhi m v và quy n h n c a U ban nhân dân các c p trong qu n lý khoa h c và công ngh 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh t i a phương, ch u trách nhi m v ho t ng khoa h c và công ngh c a a phương; có trách nhi m xác nh, t ch c th c hi n các nhi m v khoa h c và công ngh c a t nh; t ch c áp d ng k t qu khoa h c và công ngh vào
Đồng bộ tài khoản