Nghị định 84/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
181
lượt xem
38
download

Nghị định 84/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 84/2009/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 84/2009/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH V KINH DOANH XĂNG D U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, NGHN NNH: Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v kinh doanh xăng d u và i u ki n kinh doanh xăng d u t i th trư ng Vi t Nam. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i thương nhân Vi t Nam theo quy nh c a Lu t Thương m i. 2. Ngh nh này không áp d ng i v i thương nhân nh p khNu, s n xu t và pha ch các lo i xăng d u chuyên dùng cho nhu c u riêng c a mình, không lưu thông trên th trư ng theo quy nh c a B Công Thương. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Xăng d u là tên chung ch các s n phNm c a quá trình l c d u thô, dùng làm nhiên li u, bao g m: xăng ng cơ, d u iêzen, d u h a, d u madút, nhiên li u bay; các s n phNm khác dùng làm nhiên li u ng cơ, không bao g m các lo i khí hóa l ng. 2. Kinh doanh xăng d u bao g m các ho t ng: xu t khNu (xăng d u, nguyên li u s n xu t trong nư c và xăng d u, nguyên li u có ngu n g c nh p khNu), nh p khNu, t m nh p tái xu t, chuy n khNu, gia công xu t khNu xăng d u, nguyên li u; s n xu t và
 2. pha ch xăng d u; phân ph i xăng d u t i th trư ng trong nư c; d ch v cho thuê kho, c ng, ti p nh p, b o qu n và v n chuy n xăng d u. 3. S n xu t xăng d u là quá trình l c, chuy n hóa d u thô, s n phNm xăng d u, bán thành phNm xăng d u, ph gia và các ch phNm khác thành các s n phNm xăng d u. 4. Pha ch xăng d u là quá trình tr n s n phNm, bán thành phNm xăng d u, ph gia và các ch phNm khác chuy n hóa thành s n phNm xăng d u. 5. Cơ s kinh doanh xăng d u bao g m: c ng chuyên d ng, nhà máy s n xu t, xư ng pha ch , kho, phương ti n v n chuy n và c a hàng bán l xăng d u. 6. Nguyên li u s n xu t và pha ch xăng d u bao g m: d u thô, s n phNm, bán thành phNm xăng d u, ph gia và các ch phNm khác. 7. Giá xăng d u th gi i là giá ư c giao d ch trên th trư ng qu c t do Liên B Tài chính – Công Thương xác nh và công b . 8. Giá bán l xăng d u là giá bán ư c niêm y t t i các c a hàng bán l xăng d u. 9. Giá cơ s là giá hình thành giá bán l xăng d u bao g m các y u t và ư c xác nh b ng (=) {Giá CIF c ng (+) Thu nh p khNu c ng (+) Thu tiêu th c bi t} nhân (x) T giá ngo i t c ng (+) Chi phí kinh doanh nh m c c ng (+) Qu Bình n giá c ng (+) L i nhu n nh m c trư c thu c ng (+) Thu giá tr gia tăng c ng (+) Phí xăng d u c ng (+) Các lo i thu , phí và các kho n trích n p khác theo quy nh pháp lu t hi n hành; ư c tính bình quân c a s ngày d tr lưu thông quy nh t i i u 22 Ngh nh này; trong ó: Giá CIF là giá xăng d u th gi i c ng (+) Phí b o hi m c ng (+) Cư c v n t i v n c ng Vi t Nam; T giá ngo i t là t giá bán bình quân c a các ngân hàng thương m i mà thương nhân u m i giao d ch; Thu nh p khNu, Thu tiêu th c bi t, Thu giá tr gia tăng, Phí xăng d u; các lo i thu , phí và các kho n trích n p khác (n u có) theo quy nh c a pháp lu t; Chi phí kinh doanh nh m c, l i nhu n nh m c, Qu Bình n giá theo quy nh c a B Tài chính. 10. Thương nhân kinh doanh xăng d u bao g m: thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u; thương nhân s n xu t xăng d u; thương nhân làm t ng i lý, i lý bán l xăng d u; thương nhân kinh doanh d ch v xăng d u. 11. Thương nhân u m i bao g m: thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u và thương nhân s n xu t xăng d u. i u 4. Áp d ng i u ư c qu c t và pháp lu t có liên quan
 3. 1. Thương nhân nư c ngoài kinh doanh xăng d u t i Vi t Nam theo i u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên, ph i tuân th các quy nh t i Ngh nh này; trư ng h p i u ư c qu c t quy nh khác v i quy nh t i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 2. Thương nhân kinh doanh xăng d u, ngoài vi c tuân th các quy nh Ngh nh này còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 5. Quy ho ch phát tri n h th ng kinh doanh xăng d u 1. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan l p và công b công khai quy ho ch phát tri n h th ng kinh doanh xăng d u trên cơ s phù h p v i nh hư ng phát tri n ngành d u khí Vi t Nam và phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020; quy ho ch phát tri n h th ng kho c ng xăng d u u m i, kho xăng d u d tr chi n lư c và d tr lưu thông, h th ng tuy n ng xăng d u trên ph m vi c nư c. 2. B Giao thông v n t i l p d án xây d ng m i ho c d án c i t o nâng c p h th ng giao thông ch trì, ph i h p v i B Công Thương, các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh các i m u n i phù h p v i h th ng cơ s kinh doanh xăng d u ã ư c quy ho ch. 3. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m l p và công b công khai quy ho ch m ng lư i c a hàng bán l xăng d u và kho xăng d u ph c v nhu c u xăng d u lưu thông trên a bàn. C a hàng bán l xăng d u ph i phù h p v i Tiêu chuNn Qu c gia do B Khoa h c và Công ngh công b ; riêng t i khu v c a bàn biên gi i, ph i tuân th các quy nh v b o m an toàn cho công tác qu n lý, b o v ư ng biên, m c gi i và ch ng buôn l u xăng d u qua biên gi i. 4. Khuy n khích thương nhân thu c các thành ph n kinh t u tư phát tri n cơ s kinh doanh xăng d u theo úng quy ho ch ã ư c các c p có thNm quy n phê duy t. i u 6. Phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng 1. Cơ s kinh doanh xăng d u ph i thư ng xuyên b o m các quy nh c a pháp lu t v phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng trong quá trình ho t ng kinh doanh xăng d u. 2. Thương nhân kinh doanh xăng d u ph i t ch c ki m tra nh kỳ các cơ s kinh doanh xăng d u th c hi n nghiêm ch nh các quy nh c a pháp lu t v phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng. Chương 2. KINH DOANH XĂNG D U M C 1. KINH DOANH XU T KH U, NH P KH U XĂNG D U i u 7. i u ki n c p Gi y phép kinh doanh xu t kh u, nh p kh u xăng d u
 4. Thương nhân có các i u ki n quy nh dư i ây ư c c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u: 1. Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký kinh doanh xăng d u; 2. Có c u c ng chuyên d ng n m trong h th ng c ng qu c t c a Vi t Nam, b o m ti p nh n ư c t u ch xăng d u nh p khNu ho c phương ti n v n chuy n xăng d u khác có tr ng t i t i thi u b y ngàn t n (7.000T), thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u ho c thuê dài h n t năm (05) năm tr lên; 3. Có kho ti p nh n xăng d u nh p khNu dung tích t i thi u mư i lăm ngàn mét kh i (15.000m3) tr c ti p nh n xăng d u t t u ch d u và phương ti n v n t i xăng d u khác, thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u ho c thuê s d ng dài h n t năm (05) năm tr lên; 4. Có phương ti n v n t i xăng d u chuyên d ng thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u ho c thuê s d ng dài h n t năm (05) năm tr lên b o m cung ng xăng d u cho h th ng phân ph i c a mình; 5. Có h th ng phân ph i xăng d u c a mình: t i thi u mư i (10) c a hàng bán l thu c s h u ho c ng s h u và h th ng i lý t i thi u b n mươi (40) i lý bán l xăng d u; 6. Thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu nhiên li u bay không b t bu c ph i có h th ng phân ph i quy nh t i kho n 5 i u này nhưng ph i có phương ti n tra n p nhiên li u bay thu c s h u ho c ng s h u c a thương nhân. i u 8. Th m quy n, h sơ, trình t c p Gi y phép kinh doanh xu t kh u, nh p kh u xăng d u 1. B Công Thương có trách nhi m c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u cho các thương nhân có các i u ki n quy nh t i i u 7 Ngh nh này. 2. H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u a) i v i trư ng h p c p m i, h sơ g m: - ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u theo M u s 1 kèm theo Ngh nh này; - B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; - B n kê cơ s v t ch t k thu t ph c v xu t khNu, nh p khNu xăng d u theo quy nh t i các kho n 2, 3 và 4 i u 7 Ngh nh này, kèm theo các tài li u ch ng minh; - Danh sách c a hàng bán l xăng d u thu c s h u ho c ng s h u và danh sách t ng i lý, i lý thu c h th ng phân ph i xăng d u c a thương nhân theo quy nh t i kho n 5 i u 7 Ngh nh này, kèm theo các tài li u ch ng minh.
 5. b) i v i trư ng h p c p b sung, s a i Trư ng h p có thay i các n i dung c a Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u, thương nhân ph i l p h sơ g i v B Công Thương ngh b sung, s a i Gi y phép. H sơ g m: - Văn b n ngh b sung, s a i; - B n g c Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ã ư c c p; - Các tài li u ch ng minh yêu c u b sung, s a i. c) i v i trư ng h p c p l i Trư ng h p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u b m t, b cháy, b tiêu h y dư i hình th c khác, thương nhân ph i l p h sơ g i v B Công Thương ngh c p l i Gi y phép. H sơ g m: - Văn b n ngh c p l i; - B n g c ho c b n sao h p l Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u (n u có). Trư ng h p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u h t hi u l c thi hành, thương nhân ph i l p h sơ như i v i trư ng h p c p m i quy nh t i i m a kho n này và g i v B Công Thương trư c ba mươi (30) ngày, trư c khi Gi y phép h t hi u l c. 3. Trình t c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u a) Thương nhân g i h sơ v B Công Thương. b) Trong th i h n ba mươi (30) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l , B Công Thương có trách nhi m xem xét, thNm nh và c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u theo M u s 2 kèm theo Ngh nh này cho thương nhân. Trư ng h p t ch i c p Gi y phép, B Công Thương ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. c) Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng b y (07) ngày k t ngày ti p nh n h sơ c a thương nhân, B Công Thương có văn b n yêu c u thương nhân b sung. 4. Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u có th i h n hi u l c là năm (05) năm k t ngày c p. 5. Thương nhân ư c c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ph i n p phí và l phí theo quy nh c a B Tài chính. 6. Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u b thu h i trong các trư ng h p: h t th i h n hi u l c thi hành; thương nhân không ti p t c ho t ng kinh doanh
 6. xu t khNu, nh p khNu xu t khNu; thương nhân b phá s n theo lu t nh và các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh xu t kh u, nh p kh u xăng d u 1. Căn c h n m c nh p khNu t i thi u B Công Thương giao hàng năm, thương nhân xu t khNu, nh p khNu xăng d u có trách nhi m nh p khNu b o m ch t lư ng, s lư ng, cơ c u ch ng lo i cho h th ng phân ph i và m c d tr lưu thông xăng d u t i thi u theo quy nh t i i u 22 Ngh nh này. 2. Xu t khNu (xăng d u, nguyên li u s n xu t trong nư c và xăng d u, nguyên li u có ngu n g c nh p khNu), t m nh p tái xu t, chuy n khNu, gia công xu t khNu xăng d u và nguyên li u theo quy nh t i i u 24 Ngh nh này. 3. ư c mua bán xăng d u, nguyên li u v i các thương nhân u m i khác. 4. Ch p hành các quy nh và ch u trách nhi m v giá, s lư ng, ch t lư ng xăng d u bán ra trên th trư ng. 5. Ngoài vi c bán tr c ti p cho các h công nghi p, ch ư c ký h p ng v i các thương nhân i u ki n làm t ng i lý, i lý quy nh t i i u 13, i u 14 và các thương nhân này không vi ph m quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 17 Ngh nh này; ph i ăng ký h th ng phân ph i theo quy nh c a B Công Thương. 6. Ph i quy nh th ng nh t vi c ghi tên thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u t i c a hàng bán l xăng d u thu c h th ng phân ph i c a mình và t ch c ki m tra, giám sát các doanh nghi p thu c h th ng phân ph i c a mình. Vi c s d ng bi u tư ng (lô gô), nhãn hi u, ch d n thương m i c a thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ph i phù h p v i Lu t S h u trí tu và các quy nh khác c a pháp lu t. 7. Ch ư c chuy n t i, sang m n xăng d u t i các v trí do B Giao thông v n t i ho c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh; chuy n t i, sang m n xăng d u t tàu l n ho c phương ti n v n t i khác mà c ng Vi t Nam không có kh năng ti p nh n tr c ti p do cơ quan c ng v quy nh. 8. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng trong quá trình ho t ng kinh doanh. 9. ư c quy n nh p khNu ho c mua trong nư c nguy n li u pha ch xăng d u. Vi c nh p khNu nguyên li u ph i theo k ho ch ã ăng ký sau khi ư c B Công Thương xác nh n, thông báo cho cơ quan h i quan làm th t c và ki m soát vi c nh p khNu nguyên li u c a thương nhân. 10. ư c th c hi n các d ch v cung ng nhiên li u bay n u áp ng các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành có liên quan. 11. ư c áp d ng các công c , nghi p v phát sinh phù h p v i thông l qu c t giao d ch, mua bán xăng d u.
 7. M C 2. S N XU T XĂNG D U i u 10. i u ki n s n xu t xăng d u Thương nhân có các i u ki n quy nh dư i ây ư c phép s n xu t xăng d u: 1. Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký kinh doanh xăng d u; 2. Có cơ s s n xu t xăng d u theo úng quy ho ch ã ư c phê duy t và ư c c p có thNm quy n cho phép u tư; 3. Có phòng th nghi m, o lư ng năng l c ki m tra ch t lư ng xăng d u s n xu t theo các quy nh hi n hành. i u 11. Quy n và nghĩa v c a thương nhân s n xu t xăng d u 1. S n xu t xăng d u theo k ho ch ăng ký ư c B Công Thương xác nh n hàng năm; duy trì m c d tr xăng d u và nguyên li u cho s n xu t t i thi u phù h p v i d án u tư ư c phê duy t và k ho ch s n xu t ã ăng ký v i B Công Thương. 2. ư c mua nguyên li u trong nư c, tr c ti p nh p khNu nguyên li u ho c y thác cho các thương nhân có Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u th c hi n. Vi c nh p khNu nguyên li u ph i theo k ho ch ã ăng ký sau khi ư c B Công Thương xác nh n, thông báo cho cơ quan h i quan làm th t c và ki m soát vi c nh p khNu nguyên li u c a thương nhân. 3. ư c nh n gia công trong nư c và gia công xu t khNu xăng d u. 4. Xăng d u khi ưa vào lưu thông ph i phù h p Quy chuNn k thu t qu c gia, Tiêu chuNn công b áp d ng. 5. ư c tiêu th t i th trư ng trong nư c xăng d u do thương nhân s n xu t trong h th ng phân ph i c a mình t ch c theo các quy nh t i Ngh nh này ho c bán và ch ư c bán cho thương nhân u m i khác. Xu t khNu xăng d u do thương nhân s n xu t theo k ho ch ăng ký v i B Công Thương, phù h p v i d án u tư ư c phê duy t. 6. T ch c h th ng phân ph i xăng d u trong nư c ph i tuân th các quy nh áp d ng i v i thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u t i kho n 4, kho n 5 i u 7; các kho n 3, 4, 5, 6, 7 và 8 i u 9 Ngh nh này. M C 3. KINH DOANH PHÂN PH I XĂNG D U i u 12. Quy n phân ph i xăng d u Thương nhân u m i ư c th c hi n phân ph i xăng d u thông qua các ơn v tr c thu c, bao g m các doanh nghi p thành viên, chi nhánh, kho, c a hàng bán l c a
 8. doanh nghi p ho c thông qua h th ng t ng i lý, i lý bán l xăng d u theo các quy nh t i M c này. i u 13. i u ki n i v i t ng i lý kinh doanh xăng d u Thương nhân có các i u ki n dư i ây ư c làm t ng i lý kinh doanh xăng d u (sau ây g i t t là t ng i lý): 1. Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký kinh doanh xăng d u; 2. Có kho, b dung tích t i thi u năm ngàn mét kh i (5.000m3), thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u ho c thuê s d ng dài h n t năm (05) năm tr lên b o m cung ng n nh cho h th ng phân ph i xăng d u c a mình; 3. Có h th ng phân ph i xăng d u, bao g m t i thi u năm (05) c a hàng bán l thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u và t i thi u hai mươi (20) i lý bán l xăng d u. H th ng phân ph i này ph i n m trong h th ng phân ph i c a thương nhân u m i và ch u s ki m soát c a thương nhân ó; 4. Có phương ti n v n t i xăng d u chuyên d ng thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u ho c thuê s d ng dài h n t năm (05) năm tr lên; 5. Cán b qu n lý, nhân viên tr c ti p kinh doanh ph i ư c ào t o nghi p v v k thu t an toàn phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành. i u 14. i u ki n iv i i lý bán l xăng d u Thương nhân có các i u ki n dư i ây ư c làm i lý bán l xăng d u (sau ây g i t t là i lý): 1. Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký kinh doanh xăng d u; 2. Có c a hàng bán l xăng d u thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u. 3. Cán b qu n lý, nhân viên tr c ti p kinh doanh ph i ư c ào t o nghi p v v k thu t an toàn phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành. i u 15. i u ki n c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u i v i c a hàng bán l xăng d u C a hàng bán l xăng d u có các i u ki n dư i ây ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u 1. a i m c a c a hàng bán l xăng d u ph i phù h p v i quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; 2. ư c xây d ng và có trang thi t b theo úng các quy nh hi n hành v tiêu chuNn c a hàng kinh doanh xăng d u do B Khoa h c và Công ngh ban hành;
 9. 3. Cán b qu n lý, nhân viên tr c ti p kinh doanh ph i ư c ào t o nghi p v v k thu t an toàn phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành. i u 16. Th m quy n, h sơ, trình t c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u i v i c a hàng bán l xăng d u 1. S Công thương có trách nhi m c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u cho c a hàng bán l xăng d u có các i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 2. H sơ ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u a) i v i trư ng h p c p m i, h sơ g m: - ơn ngh c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u, theo M u s 3 kèm theo Ngh nh này; - B n sao h p l Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a thương nhân ch s h u c a hàng bán l xăng d u; - B n kê trang thi t b c a c a hàng bán l xăng d u theo quy nh t i kho n 2 i u 15 Ngh nh này và tài li u ch ng minh tính h p pháp v xây d ng c a c a hàng bán l xăng d u; - B n sao h p l ch ng ch ào t o nghi p v c a cán b qu n lý và nhân viên c a hàng theo quy nh t i kho n 3 i u 15 Ngh nh này. b) i v i trư ng h p c p b sung, s a i: Trư ng h p có thay i các n i dung c a Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u, thương nhân ph i l p h sơ g i v S Công Thương ngh b sung, s a i Gi y ch ng nh n. h sơ g m: - Văn b n ngh b sung, s a i; - B n g c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u ã ư c c p; - Các tài li u ch ng minh yêu c u b sung, s a i. c) i v i trư ng h p c p l i: Trư ng h p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u b m t, b cháy, b tiêu h y dư i hình th c khác, thương nhân ph i l p h sơ g i v S Công Thương ngh c p l i Gi y ch ng nh n. H sơ g m: - Văn b n ngh c p l i; - B n g c ho c b n sao h p l Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u (n u có).
 10. Trư ng h p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u h t hi u l c thi hành, thương nhân ph i l p h sơ như i v i trư ng h p c p m i quy nh t i i m a kho n này và g i v S Công Thương trư c ba mươi (30) ngày, trư c khi Gi y ch ng nh n h t hi u l c. 3. Trình t c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u a) Thương nhân g i h sơ v S Công Thương; b) Trong th i h n ba mươi (30) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l , S Công Thương có trách nhi m xem xét, thNm nh và c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u theo M u s 4 kèm theo Ngh nh này cho thương nhân. Trư ng h p t ch i c p Gi y ch ng nh n, S Công Thương ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do; c) Trư ng h p chưa h sơ h p l , trong vòng b y (07) ngày k t ngày ti p nh n h sơ c a thương nhân, S Công Thương có văn b n yêu c u thương nhân b sung; 4. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u có th i h n hi u l c là năm (05) năm k t ngày c p. 5. Thương nhân ư c c p Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u ph i n p phí và l phí theo quy nh c a B Tài chính. 6. Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u b thu h i trong các trư ng h p: h t th i h n hi u l c thi hành; thương nhân không ti p t c ho t ng kinh doanh xăng d u; thương nhân b phá s n theo lu t nh và các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 17. Quy n và nghĩa v c a t ng i lý, i lý và c a hàng bán l xăng d u 1. T ng i lý ch ư c ký h p ng làm t ng i lý cho m t (01) thương nhân u m i. 2. i lý ch ư c ký h p ng làm i lý bán l xăng d u cho m t (01) t ng i lý ho c m t (01) thương nhân u m i. 3. C a hàng bán l xăng d u thu c h th ng phân ph i c a thương nhân u m i ph i ch u s ki m soát c a thương nhân ó; ph i niêm y t giá bán các lo i xăng d u theo h p ng i lý và bán úng giá niêm y t; bi n hi u ph i ghi y các n i dung theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ch ư c mua bán xăng d u v i các thương nhân trong h th ng phân ph i c a mình theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này, bán cho ngư i tiêu dùng và ch u trách nhi m v ch t lư ng, s lư ng, giá xăng d u bán ra theo quy nh. 5. Nghiêm c m các hành vi u cơ, găm hàng, tăng giá quá m c, ưa tin th t thi t, buôn l u, gian l n thương m i và các hành vi gian d i khác.
 11. 6. Th c hi n ch ghi chép ch ng t trong các khâu kinh doanh xăng d u theo quy nh c a B Tài chính. 7. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng trong quá trình ho t ng kinh doanh. 8. Các doanh nghi p thành viên, chi nhánh, kho, c a hàng bán l xăng d u thu c thương nhân u m i ph i ch p hành các quy nh t i i u 15, i u 16 và các quy nh t i i u này. 9. Ngoài vi c treo bi n hi u c a thương nhân theo quy nh hi n hành, n u s d ng tên thương m i, bi u tư ng (lô gô), nhãn hi u, ch d n thương m i c a thương nhân u m i, ph i th c hi n b ng h p ng phù h p v i Lu t S h u trí tu . 10. T ng i lý có nghĩa v ki m tra, giám sát ho t ng c a i lý trong h th ng phân ph i c a mình; liên i ch u trách nhi m i v i các hành vi vi ph m c a i lý trong ho t ng kinh doanh xăng d u theo quy nh c a pháp lu t. M C 4. KINH DOANH DNCH V XĂNG D U i u 18. i u ki n kinh doanh d ch v cho thuê c ng, kho ti p nh n xăng d u 1. Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký kinh doanh xăng d u. 2. Có c u c ng chuyên d ng n m trong h th ng c ng bi n, c ng th y n i a, có kho ch a thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u, ư c xây d ng theo các tiêu chuNn quy nh và theo quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Cán b qu n lý, nhân viên tr c ti p kinh doanh ph i ư c ào t o nghi p v v k thu t an toàn phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành. i u 19. i u ki n kinh doanh d ch v v n t i xăng d u 1. Doanh nghi p ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t, trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký kinh doanh xăng d u. 2. Có phương ti n v n t i xăng d u chuyên d ng thu c s h u doanh nghi p ho c ng s h u; b o m các yêu c u và tiêu chuNn quy nh v v n chuy n xăng d u, ư c cơ quan có thNm quy n ki m tra, cho phép lưu hành theo quy nh c a pháp lu t. 3. Cán b qu n lý, nhân viên tr c ti p s d ng phương ti n v n t i ph i ư c ào t o nghi p v v k thu t an toàn phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng theo quy nh hi n hành. i u 20. Quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh d ch v xăng d u 1. Ch u trách nhi m v s lư ng, ch t lư ng xăng d u trong quá trình ti p nh n, b o qu n, v n chuy n theo h p ng ã ký k t v i thương nhân thuê ti p nh n, b o qu n, v n chuy n xăng d u.
 12. 2. N u có ho t ng kinh doanh khác v xăng d u (t ng i lý, i lý) ph i th c hi n úng quy nh t i Ngh nh này v ho t ng kinh doanh ó. 3. Tuân th các quy nh c a pháp lu t v phòng cháy, ch a cháy và b o v môi trư ng trong quá trình ho t ng kinh doanh. M C 5. D TR LƯU THÔNG XĂNG D U i u 21. i tư ng th c hi n d tr lưu thông xăng d u 1. i tư ng th c hi n d tr lưu thông xăng d u là thương nhân u m i. 2. D tr Qu c gia v xăng d u theo quy nh riêng c a Chính ph . i u 22. D tr lưu thông xăng d u 1. K t ngày Ngh nh này có hi u l c n năm 2025, thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ph i b o m n nh m c d tr lưu thông xăng d u t i thi u b ng ba mươi (30) ngày cung ng c v cơ c u ch ng lo i, theo k ho ch tiêu th ư c xác nh hàng năm c a thương nhân. 2. K t ngày Ngh nh này có hi u l c n năm 2025, thương nhân s n xu t xăng d u có h th ng phân ph i trên th trư ng trong nư c ph i b o m n nh m c d tr lưu thông xăng d u t i thi u b ng ba mươi (30) ngày cung ng c v cơ c u ch ng lo i, theo k ho ch tiêu th xăng d u trong nư c ã ăng ký v i B Công Thương hàng năm. 3. Sau năm 2025, thương nhân quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u này có trách nhi m b o m m c d tr lưu thông xăng d u t i thi u theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . Chương 3. QU N LÝ KINH DOANH XĂNG D U i u 23. Nh p kh u xăng d u 1. Hàng năm, căn c nhu c u xăng d u c a n n kinh t qu c dân và ngu n xăng d u s n xu t trong nư c, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Công Thương xác nh nhu c u nh hư ng v xăng d u nh p khNu c a năm ti p theo. Nhu c u xăng d u ph c v cho qu c phòng ư c xác nh riêng. 2. Trên cơ s nhu c u nh hư ng v xăng d u nh p khNu, B Công Thương giao h n m c nh p khNu t i thi u c năm theo cơ c u ch ng lo i cho t ng thương nhân có Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u làm th t c nh p khNu v i cơ quan h i quan. 3. Căn c nhu c u th trư ng, thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u quy t nh kh i lư ng xăng d u nh p khNu các lo i tiêu th t i th trư ng trong nư c nhưng không th p hơn m c t i thi u ư c giao.
 13. 4. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ki m tra, giám sát vi c nh p khNu xăng d u c a các thương nhân, b o m áp ng nhu c u c a n n kinh t và tiêu dùng c a xã h i. Trong trư ng h p c n thi t, B Công Thương i u ch nh m c nh p khNu t i thi u ã giao cho các thương nhân. i u 24. Xu t kh u, t m nh p tái xuát, chuy n kh u, gia công xu t kh u xăng d u và nguyên li u 1. Ch thương nhân có Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ư c xu t khNu (xăng d u, nguyên li u s n xu t trong nư c và xăng d u, nguyên li u có ngu n g c nh p khNu), t m nh p tái xu t, chuy n khNu xăng d u và nguyên li u. Ch có thương nhân s n xu t xăng d u ư c xu t khNu và gia công xu t khNu xăng d u. 2. T m nh p tái xu t, chuy n khNu, gia công xu t khNu xăng d u và nguyên li u th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3. B Tài chính hư ng d n th t c h i quan i v i ho t ng xu t khNu xăng d u, nguyên li u có ngu n g c nh p khNu. i u 25. Thu nh p kh u xăng d u Căn c khung thu su t do y ban Thư ng v Qu c h i ban hành, các ch tiêu cân i vĩ mô và d báo giá xăng d u th gi i, B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công Thương quy nh m c thu su t thu nh p khNu n nh i v i ch ng lo i xăng d u, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i trong t ng th i kỳ và các cam k t qu c t . i u 26. Qu Bình n giá 1. Thương nhân u m i có nghĩa v trích l p Qu Bình n giá tham gia bình n giá theo quy nh t i i u 27 Ngh nh này. 2. Qu Bình n giá ư c l p t i doanh nghi p, ư c h ch toán riêng và ch s d ng vào m c ích bình n giá. 3. B Tài chính hư ng d n cơ ch hình thành, qu n lý và s d ng Qu Bình n giá. i u 27. Giá bán xăng d u 1. Nguyên t c qu n lý giá bán xăng d u a) Giá bán xăng d u ư c th c hi n theo cơ ch th trư ng, có s qu n lý c a Nhà nư c; b) Thương nhân u m i ư c quy n quy t nh giá bán buôn; vi c i u ch nh giá bán l xăng d u ư c th c hi n theo nguyên t c, trình t quy nh t i i u này; có trách nhi m tham gia bình n giá theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và ư c bù p l i nh ng chi phí h p lý khi tham gia bình n giá. c) Th i gian gi a hai (02) l n i u ch nh giá liên ti p t i thi u là mư i (10) ngày dương l ch i v i trư ng h p tăng giá, t i a là mư i (10) ngày dương l ch i v i
 14. trư ng h p gi m giá; khi i u ch nh giá bán l xăng d u, thương nhân u m i ng th i ph i g i quy t nh giá và phương án giá c a mình n các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; d) Cơ quan nhà nư c có thNm quy n, khi nh n ư c quy t nh giá và phương án giá c a thương nhân u m i, có trách nhi m giám sát b o m vi c i u ch nh giá c a thương nhân u m i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t; ) Căn c tình hình kinh t - xã h i, giá xăng d u th gi i trong t ng th i kỳ; Th tư ng Chính ph quy t nh i u ch nh các quy nh nêu t i kho n 2, kho n 3 i u này. 2. i u ch nh gi m giá bán l xăng d u a) Trư ng h p các y u t c u thành bi n ng làm cho giá cơ s gi m trong ph m vi mư i hai ph n trăm (≤ 12%) so v i giá bán l hi n hành, thương nhân u m i ph i gi m giá bán l tương ng; b) Trư ng h p các y u t c u thành bi n ng làm cho giá cơ s gi m trên mư i hai ph n trăm (>12%) so v i giá bán l hi n hành, sau khi cơ quan có thNm quy n áp d ng các gi i pháp i u ti t v tài chính theo quy nh c a pháp lu t (Thu nh p khNu, Qu Bình n giá …), thương nhân u m i ti p t c gi m giá bán l c a mình; không h n ch kho ng th i gian gi a hai (02) l n gi m và s l n gi m giá. 3. i u ch nh tăng giá bán l xăng d u a) Trư ng h p các y u t c u thành bi n ng làm cho giá cơ s tăng trong ph m vi b y ph n trăm (≤ 07%) so v i giá bán l hi n hành, thương nhân u m i ư c quy n tăng giá bán l tương ng; b) Trư ng h p các y u t c u thành làm cho giá cơ s tăng vư t b y ph n trăm (> 07%) n mư i hai ph n trăm (≤ 12%) so v i giá bán l hi n hành, thương nhân u m i ư c quy n tăng giá theo i m a kho n này c ng (+) thêm sáu mươi ph n trăm (60%) c a m c giá cơ s tăng trên b y ph n trăm (> 07%) n mư i hai ph n trăm (≤ 12%); b n mươi ph n trăm (40%) còn l i s d ng Qu Bình n giá bù p theo hư ng d n c a B Tài chính; c) Trư ng h p các y u t c u thành bi n ng làm cho giá cơ s tăng trên mư i hai ph n trăm (>12%) so v i giá bán l hi n hành ho c vi c tăng giá nh hư ng n phát tri n kinh t - xã h i và i s ng nhân dân, Nhà nư c công b áp d ng các bi n pháp bình n giá thông qua i u hành thu , qu Bình n giá và theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 28. Qu n lý s lư ng và ch t lư ng xăng d u 1. Ch ư c phép lưu thông xăng d u trên th trư ng Vi t Nam có ch t lư ng phù h p v i Quy chuNn k thu t qu c gia và Tiêu chuNn công b áp d ng. 2. Thương nhân kinh doanh xăng d u ph i th c hi n các quy nh hi n hành v qu n lý ch t lư ng xăng d u trong quá trình nh p khNu, s n xu t, pha ch , t n tr , v n
 15. chuy n và bán cho ngư i tiêu dùng; ch u trách nhi m v ch t lư ng xăng d u trong h th ng phân ph i thu c mình qu n lý. Ph i b o m chính xác c a d ng c o lư ng xăng d u bán cho các i tư ng s d ng; bán s lư ng, úng ch t lư ng. 3. B Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch o vi c ki m nh các thi t b o lư ng theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v o lư ng và vi c b o m ch t lư ng theo Quy chuNn k thu t qu c gia và Tiêu chuNn công b áp d ng; ph i h p v i các B , ngành liên quan rà soát các tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia v xăng d u i u ch nh, b sung các ch tiêu ch t lư ng, phương pháp th phù h p v i tiêu chuNn c a các nư c trong khu v c và qu c t ; ch nh t ch c ánh giá s phù h p trong nư c; ti n hành th a nh n l n nhau v k t qu ánh giá s phù h p c a t ch c ánh giá s phù h p nư c ngoài b o m áp ng yêu c u k p th i, nhanh chóng, chính xác và thu n l i cho công tác ki m tra. i u 29. Trách nhi m c a các B Ngoài trách nhi m c th ư c quy nh t i các i u kho n nêu t i Ngh nh này, các B trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. B Công Thương a) Ki m tra, giám sát thương nhân u m i tuân th các i u ki n và quy nh t i các i u 7, 9, 10, 11 và 22 Ngh nh này; b) Ban hành Quy ch i lý kinh doanh xăng d u; ki m tra, giám sát thương nhân tuân th các i u ki n và các quy nh t i các i u 13, 14, 15, 16 và 17 Ngh nh này; c) Ki m tra, giám sát thương nhân tuân th các i u ki n và quy nh t i các i u 18, 19 và 20 Ngh nh này. 2. B Tài chính Ki m tra, giám sát thương nhân u m i th c hi n các quy nh t i i u 26 và i u 27 Ngh nh này. 3. B Khoa h c và Công ngh a) Ki m tra, giám sát thương nhân kinh doanh xăng d u th c hi n các quy nh có liên quan t i các i u 9, 10, 11, 15, 17 và 28 Ngh nh này. b) S a i, b sung, hoàn thi n tiêu chuNn v c a hàng bán l xăng d u và quy nh th c hi n th ng nh t trong c nư c. 4. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công Thương, B Khoa h c và Công ngh và các cơ quan liên quan quy nh tiêu chuNn, i u ki n i m u n i c a h th ng giao thông v i h th ng cơ s kinh doanh xăng d u. 5. Các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c theo thNm quy n i v i các quy nh có liên quan t i Ngh nh này.
 16. Chương 4. THANH TRA, KI M TRA, X LÝ VI PH M i u 30. Thanh tra, ki m tra ho t ng kinh doanh xăng d u 1. Thương nhân kinh doanh xăng d u ph i ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t v ho t ng kinh doanh xăng d u. 2. Vi c thanh tra, ki m tra ho t ng kinh doanh xăng d u ph i th c hi n úng ch c năng, thNm quy n và các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ki m tra. 3. Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân c p t nh theo ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m ch o, t ch c thanh tra, ki m tra vi c ch p hành các quy nh t i Ngh nh này và các văn b n liên quan khác; ngăn ch n và x lý k p th i các hành vi vi ph m, b o m n nh th trư ng xăng d u, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i. i u 31. Hành vi vi ph m i v i thương nhân kinh doanh xăng d u 1. Hành vi vi ph m c a thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u a) Xu t khNu, nh p khNu xăng d u không có Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u; b) Quá trình kinh doanh xăng d u không b o m các i u ki n quy nh t i i u 7 Ngh nh này; c) Không b o m ch t lư ng xăng d u bán ra trên th trư ng theo quy nh c a pháp lu t; d) Nh p khNu xăng d u th p hơn m c B Công Thương giao hàng năm theo quy nh t i i u 23 Ngh nh này ho c duy trì m c d tr lưu thông xăng d u dư i m c t i thi u quy nh t i i u 22 Ngh nh này; ) Chuy n t i, sang m n xăng d u không úng v trí do B Giao thông v n t i ho c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh; e) Ký h p ng i lý v i thương nhân không i u ki n làm t ng i lý quy nh t i i u 13 Ngh nh này ho c ký h p ng i lý v i thương nhân không i u ki n làm i lý quy nh t i i u 14 Ngh nh này; g) Ký h p ng v i t ng i lý ho c i lý vi ph m quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 17 Ngh nh này; h) Mua bán xăng d u v i các i tư ng trái quy nh t i kho n 3 i u 9 ho c bán xăng d u cho các i tư ng ngoài h th ng phân ph i c a mình theo quy nh t i Ngh nh này.
 17. i) Không quy nh th ng nh t vi c ghi tên thương nhân kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u t i c a hàng bán l xăng d u thu c h th ng phân ph i c a mình theo quy nh t i kho n 6 i u 9 Ngh nh này; k) Tăng, gi m giá bán không úng quy nh t i i u 27 Ngh nh này ho c có hành vi liên k t c quy n v giá; l) Ti p t c ho t ng xu t khNu, nh p khNu xăng d u sau khi Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u b thu h i; m) Các hành vi vi ph m khác quy nh t i ngh nh này và pháp lu t khác có liên quan. 2. Hành vi vi ph m c a thương nhân s n xu t xăng d u a) S n xu t xăng d u không áp ng y các i u ki n quy nh t i i u 10 ho c s n xu t th p hơn m c k ho ch ăng ký hàng năm ho c s n xu t không theo úng ti n ã ăng ký quy nh t i i u 11 ho c duy trì m c d tr lưu thông xăng d u th p hơn m c t i thi u quy nh t i i u 22 Ngh nh này; b) Nh p khNu nguyên li u trái v i quy nh t i kho n 1, kho n 2 i u 11 Ngh nh này; c) ưa vào lưu thông xăng d u khi chưa ư c ch ng nh n phù h p Quy chuNn k thu t qu c gia ho c không b o m ch t lư ng xăng d u theo Tiêu chuNn công b áp d ng t i kho n 3 i u 11 Ngh nh này; d) Xu t khNu ho c bán xăng d u do thương nhân s n xu t không úng quy nh ho c sai i tư ng quy nh t i kho n 4, kho n 5 i u 11 Ngh nh này. ) Chuy n t i, sang m n xăng d u không úng v trí do B Giao thông v n t i ho c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh; e) Ký h p ng i lý v i thương nhân không i u ki n, làm t ng i lý quy nh t i i u 13 Ngh nh này ho c ký h p ng i lý v i thương nhân không i u ki n làm i lý quy nh t i i u 14 Ngh nh này; g) Ký h p ng v i t ng i lý ho c i lý vi ph m quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 17 Ngh nh này; h) Không quy nh th ng nh t vi c ghi tên thương nhân s n xu t xăng d u t i c a hàng bán l xăng d u thu c h th ng phân ph i c a mình theo quy nh t i kho n 6 i u 9 Ngh nh này; i) Tăng, gi m giá bán không úng quy nh t i i u 27 Ngh nh này ho c liên k t c quy n v giá; k) Các hành vi vi ph m khác quy nh t i ngh nh này và pháp lu t khác có liên quan.
 18. 3. Hành vi vi ph m c a thương nhân làm t ng i lý, i lý bán l xăng d u a) Kinh doanh xăng d u không i u ki n quy nh t i i u 13 ho c i u 14 Ngh nh này; b) Ký h p ng làm t ng i lý ho c làm i lý trái v i quy nh t i kho n 1 ho c kho n 2 i u 17 Ngh nh này; c) Mua bán xăng d u trái v i quy nh t i kho n 4 i u 17 Ngh nh này; d) Không b o m s lư ng, ch t lư ng xăng d u bán ra trên th trư ng theo quy nh c a pháp lu t; ) Có các hành vi u cơ, găm hàng, tăng giá quá m c, ưa tin th t thi t, buôn l u, gian l n thương m i và các hành vi gian d i khác. e) Chuy n t i, sang m n xăng d u không úng v trí do B Giao thông v n t i ho c y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh; g) S d ng trái phép tên thương m i, bi u tư ng (lô gô), nhãn hi u, ch d n thương m i theo quy nh c a Lu t S h u trí tu và vi ph m các cam k t trong h p ng; h) Ti p t c ho t ng kinh doanh xăng d u sau khi Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u b thu h i; i) Các hành vi vi ph m khác quy nh t i ngh nh này và pháp lu t khác có liên quan. 4. Hành vi vi ph m c a c a hàng bán l xăng d u a) Kinh doanh xăng d u không có Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u; b) Quá trình kinh doanh xăng d u không b o m các i u ki n quy nh t i i u 15 Ngh nh này; c) Không có bi n hi u ho c ghi bi n hi u không úng quy nh t i kho n 3, kho n 9 i u 17 Ngh nh này; d) Không niêm y t giá ho c niêm y t sai giá theo h p ng i lý ho c bán sai giá niêm y t quy nh t i kho n 3 i u 17 Ngh nh này; ) Mua bán xăng d u trái v i quy nh t i kho n 4 i u 17 Ngh nh này; e) Không b o m s lư ng, ch t lư ng xăng d u bán ra trên th trư ng theo quy nh c a pháp lu t; g) Có hành vi u cơ, găm hàng, tăng giá quá m c, ưa tin th t thi t, buôn l u, gian l n thương m i và các hành vi gian d i khác;
 19. h) S d ng trái phép tên thương m i, bi u tư ng (lô gô), nhãn hi u, ch d n thương m i theo quy nh c a Lu t S h u trí tu và vi ph m các cam k t trong h p ng; i) Ti p t c ho t ng kinh doanh xăng d u sau khi Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u b thu h i; k) Các hành vi vi ph m khác quy nh t i ngh nh này và pháp lu t khác có liên quan. 5. Hành vi vi ph m c a thương nhân kinh doanh d ch v xăng d u a) Ki m tra d ch v xăng d u không i u ki n quy nh t i i u 18 ho c i u 19 Ngh nh này; b) Làm thay i ch t lư ng xăng d u ho c có các hành vi gian l n v s lư ng, ch t lư ng xăng d u trong quá trình th c hi n d ch v ; c) Th c hi n các ho t ng kinh doanh xăng d u khác trái v i quy nh t i kho n 2 i u 20 Ngh nh này; d) S d ng trái phép tên thương m i, bi u tư ng (lô gô), nhãn hi u, ch d n thương m i theo quy nh c a Lu t S h u trí tu và vi ph m các cam k t trong h p ng; ) Các hành vi vi ph m khác quy nh t i ngh nh này và quy nh c a pháp lu t khác có liên quan. i u 32. X lý vi ph m 1. Thương nhân kinh doanh xăng d u vi ph m các quy nh t i Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m, b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Cán b qu n lý, nhân viên c a các thương nhân kinh doanh xăng d u; cán b , công ch c trong khi thi hành công v vi ph m các quy nh t i Ngh nh này, tùy theo m c vi ph m b x lý k lu t, x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 33. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 15 tháng 12 năm 2009. 2. Bãi b Ngh nh s 55/2007/N -CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 c a Chính ph v kinh doanh xăng d u; Quy t nh s 04/2009/Q -TTg ngày 09 tháng 01 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c trích qu bình n giá xăng d u.
 20. 3. Nh ng quy nh trư c ây v qu n lý kinh doanh xăng d u trái v i quy nh t i Ngh nh này u b bãi b . i u 34. i u kho n chuy n ti p 1. Các thương nhân kinh doanh xăng d u ã ư c c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành không ph i làm l i th t c c p Gi y phép kinh doanh xu t khNu, nh p khNu xăng d u ho c Gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh xăng d u. 2. Các cơ s kinh doanh xăng d u khi ư c u tư m i ph i phù h p v i quy ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i Ngh nh này. 3. Các cơ s kinh doanh xăng d u hi n có chưa phù h p v i quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t ph i có l trình nâng c p, di d i b o m phù h p quy ho ch. 4. Căn c tình hình kinh t - xã h i, th c ti n kinh doanh xăng d u t i Khu v c 3 thu c a bàn mi n núi, vùng cao theo quy nh c a pháp lu t, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho phép thương nhân là h kinh doanh, tr m c p phát xăng d u qu c phòng ư c làm i lý bán l xăng d u v i quy mô, trang thi t b phù h p v i i u ki n kinh doanh xăng d u khu v c ó; các i u ki n khác ph i tuân th theo quy nh t i Ngh nh này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. 5. B Công Thương ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh l trình th c hi n theo quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u này, b o m vi c cung ng xăng d u ư c n nh, áp ng nhu c u xăng d u trên a bàn. i u 35. T ch c th c hi n Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
Đồng bộ tài khoản