intTypePromotion=1

Nghị định 87/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
149
lượt xem
18
download

Nghị định 87/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 87/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 87/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  87/CP  g µ y  19 th¸ng 12  m  1996 q u y   Þ n h  chi ti Õt n n¨ ®   vi Ö c  h © n  c Ê p   u ¶ n  lý, Ë p, c h Ê p  h µ n h  v µ p q  l q u y Õ t to¸n n g © n  s¸ch N h µ  n íc C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n  cø    s¸ch Nhµ   ícngµy  th¸ng3    n  20    n¨m  1996; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  m é t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    1.­Thu  ©n    µ  ícgå m: ng s¸ch Nh n   1. Thu Õ,  Ý,  Ö  Ý   c¸c tæ    ph l ph do    chøc  µ    ©n  ép  v c¸ nh n theo quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   2.C¸c    kho¶n    õho¹t®éng  thu t     kinhtÕ  ña  µ   íc:   c Nh n ­Lîi   õvèn  ãp  ña  µ   ícvµo    ¬  ë      t  tøc g c Nh n   c¸cc s kinhtÕ;   ­TiÒn    åivèn  ña  µ   íct¹ c¸cc¬  ë    thu h   c Nh n       s kinhtÕ; i   ­Thu  åitiÒn cho    h    vay  ña  µ   íc(c¶ gèc  µ  i . c Nh n     v l∙ ) 3.Thu  õho¹t®éng  ù    t    s nghiÖp; 4.Thu  åiquü  ù  ÷Nhµ   íc;   h  d tr   n 5.TiÒn  ö  ông  t;thu tõhoa  îc«ng    sd ®Ê       l  i s¶n  µ  t  v ®Ê c«ng  ch; Ý 6. C¸c    kho¶n huy  ng  ng  ãp  ña    chøc, c¸ nh©n    u   ®é ®ã g c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t x©y  ùng    d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  ¬  ë; tr   c h  cs 7. C¸c    kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc,c¸ nh©n    ®ã g t  c c¸c tæ     ë trong vµ    ngoµiníc;   8.C¸c    kho¶n    dis¶n  µ   íc® îchëng; Nh n     9.Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m  íc;   tr 10.TiÒn  hoÆc     b¸n  cho    µis¶n  éc së  ÷u  µ   íct¹ c¸c ®¬n  Þ  thuªt   thu   h Nh n   i     v hµnh  Ýnh,sù  ch   nghiÖp; 11.C¸c    kho¶n  Òn ph¹t, Þch  ti    t thu; 12.C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;  
 2. 2 13. C¸c kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹  vi tr  ho l ib»ng  Òn, b»ng  Ön  Ët  ña  ti   hi v c ChÝnh  ñ    íc,c¸ctæ  ph c¸cn     chøc,c¸nh©n    ícngoµi;    ën   14. C¸c    kho¶n  vay trong níc,vay  íc ngoµicña  Ýnh  ñ    ï ®¾ p      n    Ch ph ®Ó b   béi chi vµ      kho¶n  huy  ng  èn  u    trong  íc cña  ®é v ®Ç t n  tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  äichung  µ tØnh) quy  nh  ¹  ¬ (g   l    ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët 3  8  Lu   Ng ©n s¸ch Nhµ   íc® îc® a  µo  ©n  i ng©n    n     v c ®è   s¸ch. §i Ò u      ©n    µ  ícgå m: 2.­Chi ng s¸ch Nh n   1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a/C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, tÕ,x∙héi,     gi¸od   t  y        ho¸,th«ng  v¨n tin, Ó  ôc  Ó   th d th thao,sù    nghiÖp khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng  µ    ù  tr v c¸cs nghiÖp  kh¸c; b/C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinhtÕ;   c/Quèc    phßng,an    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi;   tr     to x∙h d/Ho¹t®éng  ña    ¬      c c¸cc quan  µ  íc; nh n ®/  ¹t®éng  ña  Ho   c §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam; Vi   e/  ¹t ®éng  ña  Æt   Ën    èc  Öt Nam,  Ho   cM tr Tæ qu Vi   Liªn ®oµn    lao  ng  ®é ViÖt Nam,  µn    §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn     chi binh ViÖt     Nam,  éi LiªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam,  éi n«ng  ©n  ÖtNam; H    ph n Vi   H  d Vi   g/Trîgi¸theo chÝnh        s¸ch cña  µ   íc;   Nh n h/C¸c  ¬ng  ×nh quèc    ch tr   gia; i/ ç  î ü    tr  H qu b¶o  Ó m    éitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; hi x∙h     ®Þ c Ch ph k/TrîcÊp     cho    i t ng chÝnh  c¸c®è  î   s¸ch x∙héi;    l/ µitrî      T cho    chøc    éi,   éi­nghÒ   c¸ctæ  x∙h   h    x∙ nghiÖp  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   m/  l∙tiÒn do  µ   ícvay; Tr¶    i   Nh n   n/ViÖn  î   tr cho    Ýnh  ñ  µ  chøc  ícngoµi; c¸cCh ph v tæ  n  o/C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr a/ §Çu   ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éikh«ng    ­ x∙h   cã  kh¶ n¨ng    åivèn; thu h   b/ §Çu   µ  ç  î èn    tv h tr  v cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc;gãp  èn    Çn, nh n   v cæ ph   li   ªndoanh  µo    v c¸c doanh  nghiÖp  éc  Ünh  ùc  Çn  Õtcã  ù  thu l vc thi   s tham    gia cña  µ   íctheo quy  nh  ña  Nh n     ®Þ c ph¸p luËt;   c/Chi cho  ü   ç  î u    èc    µ    ü   ç  î    Qu h tr  ®Ç tqu gia v c¸c Qu h tr    iÓn ®èi víi ph¸ttr       c¸cch¬ng  ×nh,dù      iÓnkinhtÕ;   tr   ¸n ph¸ttr     d/Dù   ÷nhµ  íc;   tr   n ®/  Cho  vay  ña  Ýnh  ñ    u      iÓn. c Ch ph ®Ó ®Ç tph¸ttr 3.Chi tr¶nîgèc  Òn do  µ   ícvay.        ti   Nh n   4.Chi bæ       sung  ü  ù  ÷tµichÝnh. qu d tr    
 3. 3 §i Ò u    ©n     µ  ícbao  å m   ©n    3.­Ng s¸ch nh n   g ng s¸ch trung ¬ng  µ  ©n    v ng s¸ch c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  ©n     ch quy ®Þ ph (ng s¸ch ®Þa  ¬ng).   ph Ng ©n  s¸ch c¸ccÊp  Ýnh  Òn  a  ¬ng  å m:    ch quy ®Þ ph g 1. Ng ©n     s¸ch  Êp  c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  äichung  µ ¬ (g   l  ng©n s¸ch cÊp    tØnh); 2.  ©n   Ng s¸ch  Êp  c huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è   éc  qu th x∙, th ph thu tØnh  äi (g   chung  µng©n  l  s¸ch cÊp  Ön);   huy 3.Ng ©n    s¸ch cÊp    êng,thÞ  Ên (gäichung  µng©n    x∙,ph   tr     l  s¸ch cÊp    x∙). §i Ò u    ©n  Êp  4.­Ph c qu¶n  ýng©n    µ  ícph¶ib¶o  ¶m   l  s¸ch nh n     ® nguyªn  t¾c: 1.Phï hîp víi ©n  Êp         ph c qu¶n  ýkinh tÕ     éicña  µ   íc; l    ­x∙h   Nh n 2. Ng ©n     s¸ch trung  ng  ÷ vaitrß chñ  o, tËp    ¬ gi       ®¹   trung c¸c nguån  ùc c¬     l  b¶n    ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn    ôc    äng yÕu    ¹m    níc; ® th   c¸cm tiªutr   trªnph vic¶  3. Ph ©n  nh  â nguån    Öm   ô    ÷a c¸c cÊp  µ    nh  û   ®Þ r  thu,nhi v chigi     v æn ®Þ t  lÖ  Çn    ph tr¨m (%)  ©n  ph chiac¸ckho¶n    è       thu,s bæ sung  õng©n  t  s¸ch cÊp      trªn cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íitõ 3  n   n¨m. Hµng    d     ®Õ 5    n¨m, trong tr ng  îp cã  îtgi¸,     ê h   tr     chØ xem   Ðt  iÒu  x® chØnh    è    t¨ng s bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íitheo  ét    d  m phÇn  îtgi¸; tr   4.K Õt  óc m çi kú    nh, c¨n cø    th     æn ®Þ     kh¶  n¨ng    µ    Çu    Ýnh  thu v yªu c chi, Ch phñ,Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ùc hiÖn  Öc  iÒu  th   vi ® chØnh  ûlÖ  Çn      t   ph tr¨m (%) ph©n  chia c¸c kho¶n     thu  ÷a  ©n  gi ng s¸ch    Êp  µ  c¸c c v møc     bæ sung  õ ng©n   t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d. §i Ò u    ù     ©n  5.­D to¸nng s¸ch trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch c¸c cÊp  Ýnh     ch quyÒn  a   ¬ng  îc bè  Ý kho¶n  ù  ®Þ ph ®   tr   d phßng  õ 3%   n     t  ®Õ 5% tæng  è    s chi ®Ó   ¸p  ® øng    c¸cnhu  Çu      c chiph¸tsinh®ét  Êttrong n¨m  ©n    xu     ng s¸ch. §i Ò u 6.­ 1. C¸c  ¬    c quan  µ  íc trong ph¹m    Ö m   ô  Òn  ¹n  ña  ×nh,  nh n     vinhi v quy hcm ®Ò   nh÷ng  Ön  ra  bi ph¸p  Çn  Õtnh»m   c thi   b¶o  ¶m   µn  µnh  ètnhiÖm   ô  ® ho th t  v thu,chi ng©n     s¸ch  îc giao;thùc  Ön  ÕtkiÖm;  èng  ®    hi ti   ch tham      Ý; «, l∙ng ph   chÊp  µnh  h nghiªm  chØnh  û  ËttµichÝnh.Thñ  ëng  ¬  k lu       tr c quan,®¬n  Þ  Þu    v ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  ùc hiÖn      ©n  th   thu,ching s¸ch theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   2. C¸c  n   Þ   ù    ®¬ v d to¸n ng©n    s¸ch,c¸c tæ      chøc  µ    ©n  v c¸ nh ph¶i chÊp    hµnh  Üa  ô  ép  ©n  ngh v n ng s¸ch  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët;sö  ông  lu   d kinh  phÝ   ©n  ng s¸ch  µ  íc ®óng  ôc  ch,  ng  Õ   ,  ÕtkiÖm,  ã  Öu  nh n   m ®Ý ®ó ch ®é ti   c hi qu¶. Ngoµi c¬      quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao  ©n  ng s¸ch,kh«ng  ét  chøc,c¸   m tæ     nh©n  µo  îcthay ® æi  Ö m  ô  ©n  n ®    nhi v ng s¸ch ®∙  îcgiao.  ®  3. C¬     quan  µichÝnh    Êp, trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  t  c¸c c     vinhi v  hc m × nh,  ã  c tr¸chnhiÖm   «n  c, kiÓm       chøc    ©n  ã  Üa  ô    ® ®è   trac¸c tæ  c¸ nh c ngh v
 4. 4 nép  ©n  ng s¸ch nép  y  ,  ng  êih¹n c¸ckho¶n    ®Ç ®ñ ®ó th       ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch  nhµ  íc;c¨n cø  ån    ©n  n     ngu thu ng s¸ch nhµ  íc,cÊp    y  ,  Þp  êic¸c   n  ph¸t®Ç ®ñ k th     kho¶n    chitheo  ù  d to¸n,®óng  Õ   ,    Èn  µ    ch ®é tiªuchu v theo  Õn    ùc hiÖn  ti ®é th   c«ng  Öc. vi 4. Nghiªm  Ê m     µnh,c¸c cÊp, c¸c c¬    c c¸c ng        quan,®¬n  Þ  ù ® Æt    Õ     v t  ra ch ®é,    Èn      ©n  tiªuchu thu,ching s¸ch nhµ  íc kh«ng  ng  Èm  Òn,        n  ®ó th quy tr¸ quy i ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u 7.­ 1. TÊt  c¸c kho¶n      ña  ©n    c¶    thu,chic ng s¸ch  µ  íc ph¶i® îc h¹ch    nh n      to¸n ®Çy    µo  ©n  ®ñ v ng s¸ch nhµ  íc.   n C¸c  chøc,c¸ nh©n  ã  Ö m   ô    ép  µ  ö  ông  ©n  tæ     c nhi v thu,n v s d ng s¸ch nhµ    nícph¶itæ      chøc  ¹ch    Õ   h to¸nk to¸n,b¸o    µ  Õt      c¸o v quy to¸ntheo  ng  Õ     ®ó ch ®é kÕ  to¸n nhµ  íc;quyÕt    n  to¸n ®Çy     µ    ®ñ v trung  ùc    th c¸c kho¶n thu,chi ph¸t      sinh;sö  ông   d ho¸  n,  ®¬ chøng  õ thu,chi thèng  Êt  Bé   µi chÝnh    t      nh do  T   ph¸t hµnh. 2. Nghiªm  Ê m   c c¸c  Êp  Ýnh  c ch quyÒn,  chøc  µ  nh©n   ù  ÷  ¹ tæ  v c¸  t gi l  i nguån  cña  ©n  thu  ng s¸ch  µ  íc hoÆc   ïng  ån  ©n  nh n   d ngu ng s¸ch  µ  íc ®Ó   nh n   lËp quü  µing©n    ngo   s¸ch tr¸quy  nh  ña  Ýnh  ñ.    i ®Þ c Ch ph §i Ò u 8.­ Trong  tr×nh  Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt    ©n    qu¸  l  h v quy to¸n ng s¸ch  nhµ  íc,Bé   µi chÝnh, c¸c Bé, ngµnh  µ  û   n  T      v U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c ph¶igi¶i    tr×nh vµ    cung  Êp    µiliÖu li   c c¸c t     ªnquan  n       ©n  ®Õ thu,ching s¸ch theo    Çu    yªu c cña  û   U ban  kinh tÕ  µ  ©n    v ng s¸ch cña  èc  éi,Héi ®ång  ©n  éc vµ    û     Qu h     d t   c¸c U ban kh¸ccña  èc  éi.   Qu h §i Ò u 9.­ M äi    kho¶n      ©n  thu,ching s¸ch  µ  íc ® îc h¹ch  nh n     to¸n b»ng    ®ång  ÖtNam. Vi   C¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch nhµ  ícb»ng  ¹itÖ  îc® a  µo  ü  ¹itÖ    n  ngo   ®   v qu ngo   tËp trung cña  µ   íc vµ  ¹ch    Nh n   h to¸n vµo  ©n    ng s¸ch  µ  íc b»ng  ng  Öt nh n   ®å Vi   Nam  theo  quy  nh  ña  é   ëng  é   µi chÝnh. §èi víic¸c kho¶n  ®Þ c B tr BT         thu  ña  c ng©n  s¸ch  µ  íc t¹    ¬  nh n   i c quan  idiÖn  Öt Nam     íc ngoµi,ph¶inép  c¸c ®¹   Vi   ën       vµo  ü  ©n  qu ng s¸ch do  é   µi chÝnh  û  Òn    BT  u quy cho  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ývµ  nh   l   ®Þ kú ph¶ih¹ch    µo  ©n    to¸nv ng s¸ch nhµ  íc.Ng ©n   µng  µ  íccã    n  h nh n   tr¸chnhiÖ m     mua  è  ¹itÖ  ña  ©n  s ngo   c ng s¸ch khiBé  µichÝnh  ã     T  c nhu  Çu    ¹itÖ. c b¸n ngo   §èi víic¸c nhu  Çu    ©n       c chi ng s¸ch  µ  íc b»ng  ¹itÖ, ph¶i lËp  ù  nh n   ngo       d to¸n,cÊp    µ  Õt      ph¸tv quy to¸nb»ng  Òn  ng  Öt Nam       n  Þ  ti ®å Vi   ®Ó c¸c ®¬ v mua   ngo¹itÖ  ña  ©n   µng, trõtr ng  îp tr¶nî níc ngoµib»ng  ¹itÖ  µ  ét    c Ng h    ê h           ngo   v m sè  êng  îp ® Æc   Ötkh¸ctheo quy  nh  ña  é  µichÝnh. tr h  bi       ®Þ c BT  Trêng  îp  h thu  ©n  ng s¸ch  µ  íc b»ng  Ön  Ët,ph¶i quy  æi  µnh  nh n   hi v     ® th tiÒn theo møc    Þ  êng  ¹ ®Þa  ¬ng        gi¸th tr t i ph ®Ó ph¶n    µo  ©n  ¸nh v ng s¸ch nhµ  ­   n íc.
 5. 5 §i Ò u 10.­Khi ng©n     s¸ch nhµ  íc,ng©n    n  s¸ch c¸c cÊp  Ýnh  Òn     ch quy ®Þa   ¬ng  ã  Õn  ng  íncÇn  Õtph¶i®iÒu  ph c bi ®é l  thi     chØnh  ù    ©n  d to¸nng s¸ch  ®∙  îc quyÕt  nh,  Ýnh  ñ  ×nh  èc  éi ®iÒu  ®  ®Þ Ch ph tr Qu h  chØnh  ù  d to¸n ng©n    s¸ch nhµ  íc,Uû     n   ban  ©n  ©n    Êp  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp  nh d c¸c c tr     nh d c  ®iÒu  chØnh  ù    ©n  d to¸nng s¸ch ®Þa  ¬ng.   ph §i Ò u 11.­Do   ©n    ng s¸ch  Êp    ã  iÒu  Ön  µ  Æc   iÓ m   c x∙ c ® ki v ® ® riªng,   Bé  ëng  é  µichÝnh  tr BT  quy  nh  ô  Ó  Öc  ®Þ c th vi qu¶n  ýthu,ching©n  l      s¸ch cÊp    x∙phïhîp víi Ët Ng ©n         Lu   s¸ch nhµ  íc;Bé  µichÝnh  èihîp víi   n  T  ph       Ban    Tæ chøc  c¸n  é  Ýnh  ñ  íng  Én  Öc  chøc  é  b Ch ph h d vi tæ  b m¸y, bè  Ý c¸n  é  µichÝnh    tr   b t  cÊp    x∙nh»m   ¸p  ® øng    Çu  yªu c qu¶n  ýng©n  l  s¸ch cÊp    x∙. §i Ò u 12.­C¸c  chøc  Ýnh  Þ ­    éi nªu  ¹i Òu  cña  Ët    tæ  ch tr   x∙ h   t  §i 11  Lu Ng ©n  s¸ch nhµ  ícgå m:   n  ­M Æt   Ën Tæ   èc  ÖtNam;   tr   qu Vi   ­Liªn®oµn    ng  ÖtNam;    lao®é Vi   ­§oµn    thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh; ­Héi Cùu  Õn     chi binh ViÖtNam;     ­Héi LiªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam;     Ph n Vi   ­Héi N«ng  ©n  ÖtNam.    d Vi   §i Ò u 13.­ 1. Ng ©n     s¸ch  µ  íc b¶o  ¶m   ©n  i  nh n   ® c ®è kinh phÝ   ¹t®éng  ña    ho   c §¶ng  céng  s¶n  ÖtNam   µ    chøc  Ýnh  Þ­x∙héitheo nguyªn t¾c  Vi   v c¸ctæ  ch tr            sau: Ng ©n s¸ch nhµ  íccÊp    n  chªnh  Öch  ÷a c¸cnguån    l gi     thu theo  Õ       ch ®é quy ®Þnh  åm  (g thu §¶ng  Ý,  éi phÝ;  ph h   thu  õ ho¹t®éng  t    s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  sau    µn  µnh  Üa  ô  i  íing©n  khiho th ngh v ®è v   s¸ch nhµ  íc;c¸c nguån  kh¸c   n   thu    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt)víi ù      îcduyÖt        to¸nchi®   d theo    Èn,®Þnh   tiªuchu   møc,  Õ     ña  µ   íc. ch ®é c Nh n 2.C¸c  chøc  îcng©n    tæ  ®  s¸ch nhµ  ícb¶o  ¶m     n  ® kinhphÝ  ¹t®éng    ho   ph¶i   lËp  ù  d to¸n,thùc hiÖn  ù    µ  Õt        d to¸nv quy to¸ntheo  ng  Õ     ®ó ch ®é qu¶n  ýng©n   l  s¸ch. §i Ò u 14.­Kinh  Ý  ¹t®éng  ña    chøc    éi,tæ    ph ho   c c¸ctæ  x∙h   chøc    éi x∙h   ­ nghÒ     nghiÖp  îc thùc hiÖn  ®    theo nguyªn  ¾c  ù b¶o  ¶m;  ån  t t  ® ngu kinh phÝ    ho¹t®éng  ña    chøc  µy    c c¸c tæ  n bao  å m     g c¸c kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña  ®ã g t  c héiviªn(héiphÝ, tiÒn l¹cquyªn,ñng  é             h kh¸cb»ng  Òn hoÆc   Ön  Ët.. )c¸c   ti   hi v .    ; kho¶n  µitrî ña    chøc,c¸nh©n  t   c c¸ctæ     trong nícvµ  ícngoµi;   õho¹t®éng      n    t    thu s¶n  Êt,kinhdoanh  xu     sau    µn  µnh  Üa  ô  i víi ©n  khiho th ngh v ®è     ng s¸ch nhµ  íc.   n  Nhµ   íckh«ng  n  giao chØ      Õ   µ    tiªubiªnch v kinh phÝ  ¹t®éng    ho   cho    chøc  c¸ctæ  nµy,m äi    Ý  ¹t®éng  åm  viÖc   ¬ng    é    chiph ho   (g c¶  tr¶l c¸n b chuyªn tr¸ch,   Ý      ph chi bé m¸y,tiÒn thuªtrôsë,ph¬ng  Ön..   c¸chéitù c©n  i trªnc¬  ë  ån          ti .do        ) ®è     s ngu thu cña  ×nh.   m Trong  ét  è  êng  îp ® Æc   Öt,®èi víi   chøc    éi,tæ  m s tr h  bi       tæ  c¸c x∙h   chøc   x∙ héi ­ nghÒ      nghiÖp  ã  ¹t®éng  ¾n   íinhiÖ m   ô  ña  µ   íc,ng©n  c ho   g v  v c Nh n   s¸ch  nhµ  ícsÏtµitrî ét  Çn  n       m ph kinh phÝ  ¹t®éng    ho   theo møc  Thñ íng Ch Ýnh  do  t  phñ  Õt ®Þnh. quy  
 6. 6 C h ¬ n g  h ai P h © n  c Ê p  q u ¶ n  l ý n g © n  s¸ch v µ  m è i q u a n  h Ö gi ÷ a n g © n  s¸ch c¸c c Ê p §i Ò u 15.­Nguån    ña  ©n      thu c ng s¸ch trung ¬ng  å m:   g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a/Thu Õ   ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu;   xu     nh kh b/Thuª    ô ® Æc   Öt;   tiªuth   bi c/Thu Õ   îtøc cña    n  Þ  ¹ch to¸ntoµn  µnh;   l    i c¸c®¬ v h     ng d/ C¸c    kho¶n  Õ  µ  kh¸c tõ c¸c ho¹t®éng  thu v thu         th¨m    dß, khaith¸cdÇu      khÝ  Ó  tiÒn thuªm Æt   t,m Æt   íc)do  (k c¶     ®Ê   n   Trung  ng  ¬ qu¶n  ý; l ®/  îitøc tõvèn  ãp  ña  µ   íc,tiÒn thu håivèn  ña  µ   íct¹ c¸cc¬  L     g c Nh n       c Nh n   i     së kinh tÕ,thu håitiÒn cho         vay  ña  µ   íc(c¶ gèc  µ  i    õ quü  ù  ÷ c Nh n     v l∙ )thu t   , d tr   nhµ  íc,thu tõquü  ù  ÷tµichÝnh  ña  n      d tr     c Trung  ng  ¬ trong tr ng  îp ® Æc   Öt;  ê h   bi e/ C¸c    kho¶n  ChÝnh  ñ  do  ph vay;viÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ cña  Ýnh  ñ  ho l   i Ch ph c¸c níc,c¸c tæ        chøc,c¸ nh©n    ícngoµicho  Ýnh  ñ     ën     Ch ph theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   g/ C¸c kho¶n  Ý   µ  Ö  Ý   ép  ©n   ph v l ph n ng s¸ch trung  ng: lÖ  Ý   Êt ¬   ph xu   nhËp c¶nh, lÖ  Ý     ph bay  qua  Çu  êi phÝ   b tr ,   giao th«ng  µ    v c¸c kho¶n  Ý,  Ö  ph l phÝ  kh¸ctheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;     ®Þ c Ch ph h/Thu  ù    s nghiÖp  ña    n  Þ  c¸cc¬  c c¸c®¬ v do    quan trung¬ng    qu¶n  ý; l i/  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch trung ¬ng;     k/C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.C¸c    kho¶n    îcph©n  thu ®   chiatheo tûlÖ  Çn          ph tr¨m (%)  ÷a ng©n  gi   s¸ch  trung¬ng  µ  ©n    v ng s¸ch cÊp    tØnh: a/ Thu Õ  doanh thu,trõ thuÕ      doanh thu thu  õ ho¹t®éng    è  Õn  t    xæ s ki thiÕt; b/ Thu Õ   î tøc,trõthuÕ  î tøc cña    n  Þ  ¹ch    µn  µnh  µ    l      i l    i c¸c ®¬ v h to¸nto ng v thuÕ  îtøc thu tõho¹t®éng    è  Õn  Õt; l          i xæ s ki thi c/Thu Õ     Ëp  i víi êicã    Ëp    thu nh ®è    ng   thu nh cao; d/ Thu Õ  chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi cña    chøc, c¸ nh©n  íc l i ra      c¸c tæ     n  ngoµicã  èn  u    ¹ ViÖtNam;   v ®Ç tt   i   ®/  Õ   µi Thu t   nguyªn; e/Thu  ö  ông  èn  ©n    sd v ng s¸ch cña      c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n §i Ò u 16.­NhiÖ m   ô    ña  ©n      v chic ng s¸ch trung ¬ng  å m:   g 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:  
 7. 7 a/C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, tÕ,x∙héi,     gi¸od   t  y        ho¸,th«ng  v¨n tin,thÓ  ôc  Ó    d th thao,sù    nghiÖp  khoa  äc, c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng, c¸c sù  tr    nghiÖp  kh¸cdo    ¬    c¸cc quan  trung¬ng    qu¶n  ý: l ­C¸c  êng    tr phæ   th«ng  ©n  écnéitró; d t    ­ §µo  ¹osau  ihäc,®¹ihäc,cao  ng,    t  ®¹        ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp,®µo       t¹onghÒ   µ    ×nh    v c¸ch thøc ®µo  ¹obåidìng kh¸c;   t      ­Phßng  Önh, ch÷a  Önh  µ    ¹tdéng  ù    b   b v c¸cho   s nghiÖp  tÕ  y  kh¸c; ­ C¸c  ¹ x∙ héi,phßng  èng    Ö  ¹n    éi vµ    ¹t®éng    éi   tr       i ch c¸c t n x∙ h   c¸c ho   x∙ h   kh¸c; ­ B¶o  ån,b¶o  µng,th viÖn, trïngtu di tÝch  Þch  ö  ∙  îc xÕp  ¹ng,   t  t          l s®®  h   c¸cho¹t®éng  Óu  Ôn  Ö   Ëtvµ    ¹t®éng         bi di ngh thu   c¸cho   v¨n ho¸ kh¸c; ­Ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng        h v c¸cho   th«ng    tinkh¸c; ­ Båi dìng,huÊn  Ön  Ên  Ön       luy hu luy viªn,vËn  ng      i  Ón    ®é viªn c¸c ®é tuy quèc          u  èc    µ  èc  Õ;qu¶n  ýc¸c c¬  ë    u   Ó  gia;c¸c gi¶ithi®Ê qu gia v qu t   l     s thi®Ê th dôc  Ó  th thao vµ    ¹t®éng  Ó  ôc  Ó    c¸cho   th d th thao kh¸c;   ­Nghiªncøu      khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö; ngh ­C¸c  ¹t®éng  Ò     ho   v m«i  êng; tr ­C¸c  ù    s nghiÖp  kh¸c. b/C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinhtÕ  c¸cc¬    do    quan  trung ¬ng    qu¶n  ý: l ­ Sù     nghiÖp  giao th«ng:duy        tu,b¶o  ìng,söa  ÷a  Çu  êng,c¸c c«ng  d   ch c ®    tr×nh giao    th«ng kh¸c,lËp  Ón    bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao  th«ng      Õn  êng; trªnc¸ctuy ® ­ Sù     nghiÖp  n«ng nghiÖp,thuû  î      l ing nghiÖp  µ  ©m  , vl nghiÖp:b¶o  ìng,   d   söa  ÷a    Õn  ª, c¸c c«ng  ×nh thuû  î    ¹m  ¹ n«ng  ch c¸c tuy ®     tr   l ic¸c tr tr   , i nghiÖp, ng    nghiÖp, l©m    nghiÖp;c«ng      t¸ckhuyÕn  ©m,  l khuyÕn  n«ng, khuyÕn  ; c«ng    ng   t¸ckhoanh    nu«i,  b¶o  Ö,  v phßng  èng  ch ch¸yrõng,b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n;     v ngu l   i   ­§iÒu    ¬    trac b¶n; ­§o  c  a  íhµnh  Ýnh    Êp;   ®¹ ®Þ gi   i ch c¸cc ­§o  Ïb¶n  ;   v  ®å ­§o  c    í  ¾ m   èc    í ;   ®¹ biªngi ic , m biªngi i ­§o  c,lËp b¶n    µ u  ÷hå  ¬  a  Ýnh;   ®¹     ®å v l tr   s ®Þ ch ­§Þnh    canh  nh    µ  ®Þ c v kinhtÕ  íi;  m ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c. c/Quèc    phßng,an    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi:   tr     to x∙h ­Quèc    phßng: +  §¶m   b¶o  i sèng  ËtchÊttinhthÇn,chÝnh  ®ê   v       s¸ch cho  µn  ©n;   to qu +  µo  ¹ohuÊn  Ön,nghiªncøu  § t  luy     khoa  äc; h + Mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ   ò  Ý  µ    ¬ng  Ön  ©n  ù      v kh v c¸c ph ti qu s cho  µn  to qu©n, kÓ   bé  i ®Þa  ¬ng;   c¶  ®é   ph
 8. 8 +  ChuÈn  Þ   b ngßilùu,thuèc næ   µ       v ho¶  ô c cung  Êp  c cho s¶n  Êt m ×n,  xu   lùu®¹n      ®Ó trangbÞ    cho  ©n  ©n  ùvÖ,  ©n  ©n  ù  Þ; d qu t  qu nh db + ChuÈn  Þ   ng    b ®é viªnc«ng nghiÖp, bao  å m   Èn  Þ   µiliÖu thiÕt   g chu b t       kÕ, c«ng  nghÖ,  íng  Én  iÓn  h d tr khai kü  Ët,chuÈn  Þ     thu   b c¸c  ¹  ông  ô  lo id c chuyªn dïng,c¸clo¹ trangbÞ  Æc   ñng  èc      i    ® ch qu phßng; +  Ôn  Ëp  µi ngµy  Di t d  (trªn5  µy)  ña    ng c c¸c  n   Þ   ù   Þ   ng    ®¬ v d b ®é viªn thuéc bé  i chñ  ùc;   ®é   l +  Òu  ng    n  Þ  ©n  ©n  ù vÖ,  ©n  ©n  ù  Þ   õ tØnh  §i ®é c¸c ®¬ v d qu t  qu nh d b t  nµy  sang  tØnh  kh¸c; +  ©y  ùng  íi,söa  ÷a    X d m  ch c¸c c«ng  ×nh qu©n  ù  Æc   Öt,c¸c c«ng  tr   s® bi     tr×nh chiÕn  u,  ôsë  µm  Öc,doanh  ¹    ®Ê tr   l vi   tr ikho  µng  ña  ¬  , t c c quan  ©n  ù  qu s tõcÊp  Ön  ëlªn;   huy tr   ­An    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi:   tr     to x∙h + §¶m  b¶o  i  èng  Ët chÊt tinhthÇn, chÝnh  ®ê s v       s¸ch    éi cho  ùc l ng x∙ h   l  î   c«ng  nh©n  ©n; an  d +  µo  ¹ohuÊn  Ön,nghiªncøu  § t  luy     khoa  äc; h +  Mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ   ò  Ý  µ    ¬ng  Ön nghiÖp  ô      v kh v c¸c ph ti   v cho  ùc l  l ng c«ng  nh©n  ©n; î  an  d +  Qu¶n  ývµ      ¹m  ©n; l   c¶it¶o ph nh +  Phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y; +  ©y  ùng  íi,söa  ÷a    X d m  ch c¸c c«ng  ×nh  Æc   Öt,doanh  ¹   ô së  tr ® bi   tr itr   , lµm  Öc,kho  µng  ña  ùcl ng c«ng  nh©n  ©n; söa  ÷a  ¹giam, tr¹c¶i vi   t c l  î   an  d   ch tr  i     i t¹oph¹m  ©n  õcÊp  Ön  ëlªn;   nh t  huy tr   d/ Ho¹t®éng  ña  èc  éi,Chñ   Þch  íc,c¸cBé, c¬      c Qu h   t n       quan  ngang  é, c¬  B  quan  éc  Ýnh  ñ, h Ö   èng  µ   nh©n  ©n,  Ön  Óm     ©n   thu Ch ph   th To ¸n  d Vi ki s¸tnh d©n; ®/  ¹t®éng  ña    ¬  Ho   c c¸cc quan  Trung  ng  ña  ¬ c §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam; Vi   e/ Ho¹t ®éng  ña    ¬      c c¸c c quan  trung  ng  ña  Æt   Ën    èc  Öt ¬cM tr Tæ qu Vi   Nam,  µn  §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn     chi binh ViÖtNam,      Héi Liªn hiÖp  ô  ÷  Öt    ph n Vi Nam,  éi  H N«ng  ©n   Öt  d Vi Nam;  ¹t ®éng  ña  ho   c Tæng  ªn®oµn    ng  ÖtNam; li   lao®é Vi   g/Trîgi¸theo chÝnh        s¸ch cña  µ   íc;   Nh n h/C¸c  ¬ng  ×nh quèc    Trung  ng    ch tr   giado  ¬ qu¶n  ý; l i/ ç  î ü    tr  H qu b¶o  Ó m    éitheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ; hi x∙h     ®Þ c Ch ph k/ Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸c ch s¸ch ®èi  íith ng    v   ¬ binh,bÖnh    binh,th©n  ©n     nh liÖtsÜ,    gia  nh  ã  ®× c c«ng  íic¸ch  ¹ng  µ    i  îng  Ýnh  v  m v c¸c ®è t ch s¸ch    éi x∙ h   kh¸c; l/Tµi trî      cho    chøc    éi,x∙héi­ nghÒ   c¸c tæ  x∙h         nghiÖp    ë Trung  ng  ¬ theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   m/  l∙tiÒn do  Ýnh  ñ  Tr¶    i   Ch ph vay; n/ViÖn  î   tr ; o/C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 9. 9 2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr a/ §Çu   ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éikh«ng    ­ x∙h   cã  kh¶ n¨ng    åivèn  Trung  ng  thu h   do  ¬ qu¶n  ý; l b/ §Çu   µ  ç  î èn    tv h tr  v cho    c¸c doanh  nghiÖp  µ  íc;gãp  èn    Çn, nh n   v cæ ph   li   ªndoanh  µo    v c¸cdoanh  nghiÖp  éc c¸clÜnh  ùc  Çn  Õtcã  ù  thu     v c thi   s tham    gia cña  µ   íctheo quy  nh  ña  Nh n     ®Þ c ph¸p luËt;   c/Chi cho  ü   ç  î u    èc    µ    ü   ç  î    Qu h tr  ®Ç tqu gia v c¸c Qu h tr    iÓn ®èi víi ph¸ttr       c¸cch¬ng  ×nh,dù      iÓnkinhtÕ;   tr   ¸n ph¸ttr     d/Dù   ÷nhµ  íc;   tr   n ®/  Cho  vay  ña  Ýnh  ñ    u      iÓn. c Ch ph ®Ó ®Ç tph¸ttr 3.Tr¶  îgèc  Òn do  Ýnh  ñ    n  ti   Ch ph vay. 4.Bæ     sung  ü  ù  ÷tµi Ýnh. qu d tr     ch 5.Bæ     sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh. §i Ò u 17.­Nguån    ña  ©n    Êp    thu c ng s¸ch c tØnh  å m: g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a/ TiÒn    cho thuª m Æt   t, m Æt   íc ®èi  íic¸c doanh    ®Ê   n  v    nghiÖp, kÓ       c¶ doanh nghiÖp  ã  c 100%   èn  ícngoµi,trõtiÒn cho    Æt   t,m Æt   íctõ v n       thuªm ®Ê   n    c¸cho¹t®éng     th¨m    dß,khaith¸cdÇu  Ý  Trung  ng     kh do  ¬ qu¶n  ý; l b/TiÒn    cho    µ  Òn b¸n nhµ    éc së  ÷u  µ  íc; thuªv ti     ë thu   h nh n c/L Ö   Ý  ícb¹;   ph tr   d/C¸c    kho¶n    õho¹t®éng    è  Õn  Õt; thu t     xæ s ki thi ®/  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹ b»ng  Òn,b»ng  Ön  Ët cña    chøc,c¸ ho l   i ti   hi v   c¸c tæ     nh©n    ícngoµitrùctiÕp cho  Êp  ën        c tØnh  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e/ C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  ép  µo  ©n  ph   ph n v ng s¸ch cÊp    tØnh  theo  quy  nh   ®Þ cña  Ýnh  ñ; Ch ph g/ Huy  ng  ña    chøc, c¸ nh©n    u     ©y  ùng      ®é c c¸c tæ     ®Ó ®Ç t x d c¸c c«ng  tr×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph h/ §ãng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc, c¸ nh©n      g t  c c¸c tæ     ë trong vµ  µiníc   ngo     cho  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh; i/  Thu  õquü  ù  ÷tµichÝnh  t  d tr     tØnh  trong tr ng  îp ® Æc   Öt;  ê h   bi k/Thu  ù    s nghiÖp  ña    n  Þ  c¸cc¬  c c¸c®¬ v do    quan  Êp  c tØnh  qu¶n  ý; l l/Thu  Òn    ti vay  cho  u    ®Ç t theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët 3  8  Lu   ng©n s¸ch nhµ  íc;   n m/  Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch cÊp    tØnh; n/C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   o/Thu      bæ sung  õng©n  t  s¸ch trung¬ng.     2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  trung¬ng  µ  ©n    v ng s¸ch cÊp    tØnh: a) Thu Õ     doanh    õthuÕ  thu,tr   doanh    õho¹t®éng    è  Õn  Õt; thu t     xæ s ki thi
 10. 10 b/ Thu Õ   î tøc,trõthuÕ  î tøc cña    n  Þ  ¹ch    µn  µnh  µ    l      i l    i c¸c ®¬ v h to¸nto ng v thuÕ  îtøc thu tõho¹t®éng    è  Õn  Õt; l          i xæ s ki thi c/Thu Õ     Ëp  i víi êicã    Ëp    thu nh ®è    ng   thu nh cao; d/ Thu Õ  chuyÓn  î nhuËn  níc ngoµi cña    chøc, c¸ nh©n  íc l i ra      c¸c tæ     n  ngoµicã  èn  u    ¹ ViÖtNam;   v ®Ç tt   i   ®/  Õ   µi Thu t   nguyªn; e/Thu  ö  ông  èn  ©n    sd v ng s¸ch cña      c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc; nh n 3. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên:     tr a/Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp; b/Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê c/Thu Õ   µ,®Êt;   nh   d/TiÒn  ö  ông  t.   sd ®Ê §i Ò u 18.­NhiÖ m   ô    ña  ©n    Êp    v chic ng s¸ch c tØnh  å m: g 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a/C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, tÕ,x∙héi,     gi¸od   t  y        ho¸,th«ng  v¨n tin,thÓ  ôc  Ó    d th thao,sù    nghiÖp  khoa  äc, c«ng  h  nghª  µ  v m«i  êng, c¸c sù  tr    nghiÖp  kh¸cdo    ¬    c¸cc quan  Êp  c tØnh  qu¶n  ý: l ­ Gi¸o dôc      phæ   th«ng,bæ   ócv¨n ho¸,nhµ  Îm É u     t      tr   , gi¸o,  phæ   th«ng  ©n   d técnéitróvµ    ¹t®éng    ôc        c¸cho   gi¸od kh¸c; ­ §¹ihäc  ¹     ti chøc, cao  ng,    ®¼ trung häc    chuyªn nghiÖp, ®µo  ¹onghÒ,    t  ®µo  ¹ong ¾n  ¹n vµ    ×nh  t  h   c¸ch thøc ®µo  ¹obåidìng kh¸c;   t      ­Phßng  Önh, ch÷a  Önh  µ    ¹t®éng  tÕ    b   b v c¸cho   y  kh¸c; ­ C¸c  ¹x∙héi,cøu  Õ    éi,cøu  i,phßng  èng    Ö  ¹n    éivµ    tr       i t x∙h   ®ã   ch c¸ct n x∙h   c¸cho¹t®éng    éikh¸c;    x∙h   ­B¶o  ån,b¶o  µng,th viÖn,biÓu  Ôn  Ö   Ëtvµ  ¹t®éng        t  t      di ngh thu   ho   v¨n ho¸ kh¸c; ­Ph¸tthanh,truyÒn  ×nh  µ    ¹t®éng        h v c¸cho   th«ng    tinkh¸c; ­ Båi dìng,huÊn  Ön  Ên  Ön       luy hu luy viªn,vËn  ng      i  Ón    ®é viªn c¸c ®é tuy cÊp tØnh, c¸c gi¶ithi®Êu   Êp         c tØnh; qu¶n  ýc¸c c¬  ë    u   Ó  ôc  Ó    l     s thi®Ê th d th thao vµ    ¹t®éng  Ó  ôc  Ó    c¸cho   th d th thao kh¸c;   ­ Nghiªn cøu    khoa  äc, øng  ông  Õn  é  ü  Ët,c¸c ho¹t®éng  ù  h  d ti b k thu       s nghiÖp khoa  äc  h c«ng  Ö   ngh kh¸c; ­C¸c  ¹t®ång  Ò     ho   v m«i  êng; tr ­C¸c  ù    s nghiÖp  kh¸c. b/C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinhtÕ  c¸cc¬    do    quan  Êp  c tØnh  qu¶n  ý: l ­ Sù     nghiÖp  giao th«ng:duy        tu,b¶o  ìng vµ  ÷a  ÷a  Çu  êng  µ    d   s ch c ® v c¸c c«ng  ×nh giao th«ng  tr     kh¸c;lËp  Ón    bi b¸o  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ¶m   ® b¶o  toµn  an  giao th«ng    Õn  êng;   c¸ctuy ®
 11. 11 ­ Sù     nghiÖp  n«ng  nghiÖp, thuû  î       l ing nghiÖp  µ  ©m   , vl nghiÖp: duy      tu, b¶o  ìng c¸c tuyÕn  ª, c¸c c«ng  ×nh thuû  î    ¹m  ¹n«ng  d   ®    tr   l ic¸c tr tr   , i nghiÖp,l©m     nghiÖp, ng nghiÖp; c«ng        t¸c khuyÕn  ©m,  l khuyÕn  n«ng, khuyÕn  ; chi ng     khoanh nu«i, b¶o  Ö,  v phßng  èng  ch ch¸yrõng,b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n;     v ngu l   i   ­ Sù     nghiÖp  Þ  Ýnh    ông  th ch (¸p d cho    µnh  è  ùc thuéc  c¸c th ph tr   Trung ­ ¬ng, trõ phÇn     giao cho  Þ    th x∙):duy    tu,b¶o  ìng  Ö   èng  n  Õu  d h th ®Ì chi s¸ng,   vØa   Ì, h Ö   èng  Êp  h  th c tho¸tníc, giao      th«ng  éi thÞ, c«ng  n    viªn vµ    c¸c  ù  s nghiÖp  Þ  Ýnh  th ch kh¸c; ­§o  c,lËp b¶n    µ u  ÷hå  ¬  a  Ýnh;   ®¹     ®å v l tr   s ®Þ ch ­§iÒu    ¬    trac b¶n; ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c; c/Quèc    phßng,an    ninh vµ  Ëttùan  µn    éi, å m:   tr     to x∙h   g ­Quèc    phßng: +  Ên  Ön    é  ©n  ©n  ùvÖ; Hu luy c¸n b d qu t  +    Tæ chøc  éinghÞ, tËp  Ên  h    hu nghiÖp  ô  µ      v v b¸o c¸o c«ng  t¸c; +  ¹t ®éng  ña  Ho   c c¸c  n   Þ   ù  Ö   ©n  ®¬ v t v lu phiªn tho¸tly s¶n  Êt  µm       xu l nghÜa  ô  êng  ùc chiÕn  u   v th tr   ®Ê hoÆc   ½n   µng  Õn  u     ÷ng  ïng s s chi ®Ê ë nh v  träng ®iÓ m     í     ¶o    biªngi ih¶i® , trong m ét  è  êng  îp ® Æc   Öttheo    s tr h  bi   chØ  o  ®¹ cña  é  èc  B Qu phßng; +  ©y  ùng  ¬ng    X d ph ¸n phßng  ñ khu  ùc; th   v +  Ën  V chuyÓn  ò  Ý, khÝ  µi  ©n  v kh   t, qu trang qu©n  ông    d cho  ùcl ng d©n  l  î   qu©n  ùvÖ   µ  ©n  ©n  ù  Þ; t   v qu nh db +  Õp  n  ©n  ©n  µn  µnh  Üa  ô  ©n  ù  ëvÒ. Ti ®ã qu nh ho th ngh v qu s tr   ­An    ninh vµ  Ëttan  µn    éi:   tr    to x∙h +  ç  î   Õn  Þch  H tr  chi d c¸c phßng  õa,phßng  èng    ¹ téi ¹m; ng   ch c¸clo i     ph +  ç  î   Õn  Þch  ÷g×n  ninh vµ  Ëttùan  µn    éi; H tr  chi d c¸c gi   an    tr     to x∙h +  ç  î H tr c«ng    t¸cphßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y;+  ç  î öa  ÷a  µ  ¹m    H tr  s ch nh t giam,   t¹m  ÷. gi d/Ho¹t®éng  ña    ¬      c c¸cc quan  µ  íccÊp  nh n   tØnh; ®/  ¹t®éng  ña    ¬  Ho   c c¸c c quan  Êp  c tØnh  ña  c §¶ng  éng  c s¶n  Öt Nam;  Vi   e/ Ho¹t®éng    ¬      c¸c c quan  Êp  c tØnh  ña  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam,  µn  cM tr   qu Vi   §o thanh niªn céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi  ùu  Õn    C chi binh  Öt Nam,  éi    Vi   H Liªn hiÖp  ô  ÷  ÖtNam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam; Ph n Vi   H  d Vi   g/Tµitrî      cho    chøc    éi,   éi­nghÒ   c¸ctæ  x∙h   h    x∙ nghiÖp  Êp  c tØnh  theo quy    ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   h/Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸cch s¸ch x∙héido  Êp        c tØnh  qu¶n  ý; l i/  C¸c  ¬ng  ×nh quèc    Ch Ýnh  ñ  ch tr   giado  ph giao cho  Êp    c tØnh  qu¶n  ý; l k/Trîgi¸theo chÝnh        s¸ch cña  µ   íc;   Nh n l/Tr¶    Òn vay    l∙ti   i cho  u    ®Ç ttheo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët 3  8  Lu   ng©n s¸ch Nhµ   íc;   n m/  C¸c  kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 12. 12 2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr a/ §Çu   ©y  ùng      tx d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht kinh tÕ      éi do    ­ x∙ h   cÊp  tØnh  qu¶n  ý; l b/ §Çu   µ  ç  î èn    tv h tr  v cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íctheo  nh n   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   3. Chi tr¶nî gèc  Òn         ti vay cho  u    ®Ç t theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  8 cña  Ët ng©n  Lu   s¸ch nhµ  íc.   n 4.Chi bæ       sung  ü  ù  ÷tµichÝnh. qu d tr     5.Chi bæ       sung cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d. §i Ò u 19.­Nguån    ña  ©n    Êp  Ön  å m:   thu c ng s¸ch c huy g 1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a/ Thu Õ     m«n   µi,trõ thuÕ  b   m«n   µi thu  õ c¸c hé  b  t     kinh doanh  á    nh trªn ®Þa  µn    Þ  Ên; b x∙,th tr b/ Thu Õ       s¸tsinh thu tõ c¸c doanh         nghiÖp  Õtm æ     óc    a  µn  gi   gia s trªn®Þ b phêng; c/C¸c    kho¶n  Ý  µ  Ö  Ý  õ c¸c ho¹t®éng  c¸c c¬  ph v l ph t       do    quan  éc cÊp  thu   huyÖn qu¶n  ý; l d/ TiÒn    õ ho¹t®éng  ù    thu t     s nghiÖp  ña    n  Þ  cÊp  Ön  c c¸c®¬ v do  huy qu¶n  lý; ®/  Ön  î Vi tr  kh«ng  µn  ¹cña    chøc,c¸nh©n    ícngoµitrùctiÕp ho l  i c¸ctæ     ën        cho  Êp  Ön  c huy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   e/  ãng  ãp  ña    chøc, c¸  ©n    u    x©y  ùng    § g c c¸c tæ    nh ®Ó ®Ç t d c¸c c«ng  tr×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ;   ®Þ c Ch ph g/ §ãng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc, c¸ nh©n      g t  c c¸c tæ     ë trong vµ  µiníc   ngo     cho  ©n  ng s¸ch cÊp  Ön;   huy h/Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch cÊp  Ön;   huy i/     sung  õng©n  Bæ t  s¸ch cÊp    tØnh; k/C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên:     tr a/Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp; b/Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê c/Thu Õ   µ,®Êt;   nh   d/TiÒn  ö  ông  t.   sd ®Ê 3. Ngoµi c¸c kho¶n         thu quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n  vµ  §iÒu  µy,®èi víi c¸c 1  2  n      c¸c thÞ    µnh  è  éc    x∙,th ph thu tØnh  cßn  îc ph©n  ®  chia thªm  ét  Çn    m ph theo  û t  lÖ  Çn    ph tr¨m (%)  Ò   Õ  v thu doanh    õthuÕ  thu (tr   doanh      õho¹t®éng    thu thu t     xæ sè  Õn  Õt)  Õ   î tøc  õthuÕ   î tøc  ña    n   Þ   ¹ch  ki thi ,thu l i   (tr   li   c c¸c ®¬ v h to¸n toµn    ngµnh  µ  Õ  î tøc thu  õ ho¹t®éng    è  Õn  Õt)  Ö  Ý   íc b¹    v thu l     t   i   xæ s ki thi , ph tr   thu l trªn®Þa  µn.   b
 13. 13 §i Ò u 20.­NhiÖ m   ô    ña  ©n    Êp  Ön  å m:   v chic ng s¸ch c huy g 1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a/ C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp      v¨n ho¸,th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao,x∙ héi      vµ    ù  c¸cs nghiÖp  kh¸cdo  ¬    c quan  Êp  Ön  c huy qu¶n  ý. l b/C¸c  ¹t®éng  ù    ho   s nghiÖp  kinhtÕ  c¬    do  quan  Êp  Ön  c huy qu¶n  ý: l ­N«ng    nghiÖp,ng    nghiÖp,l©m    nghiÖp,thuû lî ;    i ­Giao    th«ng; ­  ù   S nghiÖp  Þ  Ýnh    ông  i  íing©n  th ch (¸p d ®è v   s¸ch  Þ    µnh  è  th x∙,th ph thuéc tØnh):duy      tu,b¶o  ìng  Ö   èng  n  Õu  d h th ®Ì chi s¸ng, vØa  Ì,h Ö   èng    h  th cÊp tho¸t íc,giao th«ng  éithÞ,c«ng    µ    ù     n   n    viªnv c¸cs nghiÖp  Þ  Ýnh  th ch kh¸c; ­C¸c  ù    s nghiÖp  kinhtÕ    kh¸c. c/Quèc    phßng  ninh vµ  Ëttùan  µn    éi: an    tr     to x∙h ­Quèc    phßng: +  C«ng      ôc  èc  t¸cgi¸od qu phßng  µn  ©n; to d + C«ng    Ón  ©n  µ  n  Õp  ©n  ©n  µn  µnh  Üa  ô  t¸ctuy qu v ®ã ti qu nh ho th ngh v trëvÒ;   +  §¨ng  ý  ©n  ©n  ù  Þ; k qu nh db +    Tæ chøc  Ên  Ön    é  ©n  ©n  ùvÖ; hu luy c¸n b d qu t  +  éi nghÞ  µ  Ëp  Ên  H  v t hu nghiÖp  ô  ©n  ©n  ùvÖ. vd qu t  ­An    ninh vµ  Ëttan  µn    éi:   tr    to x∙h +  Tuyªn truyÒn    ôc    gi¸od phong  µoquÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö   ninh; v an  +  ç  î   Õn  Þch  ÷g×n  ninh vµ  Ëttùan  µn    éi; H tr  chi d c¸c gi   an    tr     to x∙h   d/Ho¹t®éng  ña    ¬      c c¸cc quan  µ  íccÊp  Ön; nh n   huy ®/  ¹t®éng  ña    ¬  Ho   c c¸cc quan  Êp  Ön  ña  c huy c §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam;  Vi   e/ Ho¹t®éng    ¬      c¸cc quan  Êp  Ön  ña  Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam,  c huy cM tr   qu Vi   §oµn  thanh    éng  niªn c s¶n  å   Ý   H Ch Minh, Héi Cùu  Õn     chi binh  Öt Nam,  éi Vi   H  LiªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam;   Ph n Vi   H  d Vi   g/ Tµi trî      cho    chøc    éi,x∙ héi­ nghÒ   c¸c tæ  x∙ h         nghiÖp  Êp  Ön  c huy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   h/C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr Chi ®Ç u    ©y  ùng      tx d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  kinh tÕ      éitheo    ­ x∙h   ph©n  Êp  ña  c c tØnh. Trong  ©n  Êp  i  íithÞ    µnh  è  éc    ph c ®è v   x∙,th ph thu tØnh,   ph¶icã  Ö m   ô    u    ©y  ùng    êng    nhi v chi®Ç tx d c¸c tr phæ  th«ng  èc  Ëp    Êp  qu l c¸c c vµ    c¸c c«ng  ×nh  óc  î c«ng  éng, ®iÖn  Õu  tr ph l  i c   chi s¸ng,cÊp    tho¸tníc,giao      th«ng  éithÞ,an  µn  n     to giao th«ng,vÖ       sinh®«  Þ.   th 3.Chi bæ       sung cho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d.
 14. 14 §i Ò u 21.­Nguån    ña  ©n      Þ  Ên gå m:   thu c ng s¸ch x∙,th tr   1.C¸c    kho¶n    thu 100%: a/Thu Õ     m«n  µithu tõc¸ché  b         kinhdoanh  á;   nh b/Thu Õ       s¸tsinh; c/C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  µ    ph   ph v c¸ckho¶n  ng  ãp  ®ã g cho  ©n  ng s¸ch x∙,thÞ     trÊn theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt;   d/Thu  õsö  ông  ü  t    t  d qu ®Ê c«ng  ch  µ    Ý v thu hoa  îc«ng  l  i s¶n  kh¸c; ®/  Òn    õc¸cho¹t®éng  ù  Ti thu t       s nghiÖp  x∙, Þ  Ên qu¶n  ý; do    tr   th l e/C¸c    kho¶n  ng  ãp  ùnguyÖn  ®ã g t   cho    Þ  Ên; x∙,th tr g/ ViÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ cña    chøc  µ    ©n    íc ngoµi trùc ho l i  c¸c tæ  v c¸ nh ën      tiÕp cho    Þ  Ên theo quy  nh  ña    x∙,th tr     ®Þ c ph¸p luËt;   h/Thu  Õt    ña  ©n    k d c ng s¸ch x∙, Þ  Ên;     tr th i/     sung  õng©n  Bæ t  s¸ch cÊp    trªn; k/C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2. C¸c    kho¶n thu  ©n  ph chia theo  û lÖ  Çn    t   ph tr¨m (%)  ÷a  ©n  gi ng s¸ch  cÊp  tØnh,ng©n    s¸ch cÊp  Ön  µ  ©n    huy v ng s¸ch x∙,thÞ  Ên:     tr a/Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp; b/Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t; quy s d ®Ê c/Thu Õ   µ,®Êt;   nh   d/TiÒn  ö  ông  t.   sd ®Ê §i Ò u 22.­NhiÖ m   ô    ña  ©n      Þ  Ên gå m:   v chic ng s¸ch x∙,th tr   1.Chi th ng      ê xuyªn vÒ:   a/ C«ng      éivµ  ¹t®éng        t¸cx∙ h   ho   v¨n ho¸,th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao    do x∙,thÞ  Ên qu¶n  ý;   tr   l b/ Hç   î   tr  kinh phÝ    óc v¨n ho¸,nhµ  Î m É u     x∙,thÞ  Ên qu¶n    bæ t       tr   , gi¸odo    tr   lý; c/Ho¹t®éng  tÕ    Þ  Ên;     y  x∙,th tr d/Qu¶n  ý,   l duy    tu,b¶o  ìng c¸cc«ng  ×nh kiÕn  óc, µis¶n,c«ng  ×nh d    tr   tr     t   tr   phóc  î  êng  l i®, giao th«ng  x∙,thÞ  Ên qu¶n  ý;   do    tr   l ®/Ho¹t®éng  ña    ¬    c c¸cc quan  µ  ícx∙, Þ  Ên; nh n     tr th e/ Ho¹t®éng  ña  ¬      c c quan  §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam,  Æt   Ën Tæ   èc  Vi   M tr   qu ViÖt Nam,  µn  §o thanh niªn céng    s¶n  Öt  Vi Nam,  éi  ùu  Õn  HC chi binh  Öt Vi   Nam,  éi li   Öp  ô  ÷  ÖtNam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam     Þ  Ên; H   ªnhi Ph n Vi   H  d Vi   x∙,th tr g/C«ng    ©n  ©n  ùvÖ,  Ëttùan  µn    éi:   t¸cd qu t  tr     to x∙h ­HuÊn  Ön  ©n  ©n  ùvÖ;   luy d qu t  ­§¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù,® a    k ngh v qu s   thanh    i  µm  Üa  ô  ©n  ù; niªn® l ngh v qu s ­ Tuyªn    truyÒn,vËn  ng    ®é phong  µo quÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö   ninh,trËt v an     tùan  µn    éi.   to x∙h
 15. 15 h) C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   2.Chi ®Ç u      iÓn:    tph¸ttr §Çu   x©y  ùng    t d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht kinh  Õ  x∙ héi theo  t ­      ph©n  Êp  ña  c c tØnh. §i Ò u 23.­Ngoµic¸ckho¶n           thu,chitheo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu        ®Þ t    i 21,22 cña NghÞ   nh  µy, chÝnh  Òn    Þ  Ên  ®Þ n  quy x∙,th tr cßn  îc huy  ng  ù  ng  ®  ®é s ®ã gãp  ña    chøc,c¸ nh©n    u    ©y  ùng    c c¸c tæ     ®Ó ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tr   c h  tÇng  ña    Þ  Ên trªnnguyªn t¾c  ù nguyÖn  c x∙,th tr       t  theo  ¬ng    îcHéi ®ång  ph ¸n ®     nh©n  ©n    Þ  Ên  Öt.ViÖc  d x∙,th tr duy   qu¶n  ýkho¶n  ng  ãp  µy  l  ®ã g n ph¶i c«ng    khai,cã  Óm     Óm     ki tra,ki so¸tvµ  ¶m    ® b¶o  ö  ông  ng  ôc   ch,  ng  sd ®ó m ®Ý ®ó chÕ     ®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 24.­Nguån    ña  ©n    êng  å m:   thu c ng s¸ch ph g 1. C¸c    kho¶n  Ý, lÖ  Ý  µ    ph   ph v c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g cho  ©n  ng s¸ch phêng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   2. Thu Õ       s¸tsinh,trõthuÕ       s¸tsinh thu tõ c¸c doanh         nghiÖp  Õtm æ     gi   gia sóc; 3.C¸c    kho¶n  ng  ãp  ùnguyÖn  ña    chøc,c¸nh©n  ®ã g t   c c¸ctæ     cho  êng; ph 4. ViÖn  î   tr kh«ng  µn  ¹ cña    chøc  µ    ©n    íc ngoµi trùc ho l i  c¸c tæ  v c¸ nh ën      tiÕp cho  êng    ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   5.Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch ®Þa  êng;   ph 6.Bæ     sung  õng©n  t  s¸ch cÊp    trªn; 7.C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 25.­NhiÖ m   ô    ña  ©n    êng  å m:   v chic ng s¸ch ph g 1. Chi c«ng      éivµ  ¹t®éng         t¸cx∙h   ho   v¨n ho¸,th«ng    Ó  ôc  Ó  tin,th d th thao  do  êng  ph qu¶n  ý; l 2.Chi vÒ   ¹t®éng  ¬      ho   c quan  µ  ícphêng; nh n   3. Ho¹t®éng  ña  ¬      c c quan  §¶ng  éng  c s¶n  ÖtNam,  Æt   Ën Tæ   èc  Vi   M tr   qu ViÖtNam,  µn    §o thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Héi Cùu  Õn  ×nh  Öt    chi b Vi   Nam,  éi LiªnhiÖp  ô  ÷  ÖtNam,  éi N«ng  ©n  ÖtNam   êng; H    Ph n Vi   H  d Vi   ph 4.Chi vÒ       c«ng    ©n  ©n  ùvÖ,  Ëttan  µn    éi: t¸cd qu t  tr    to x∙h ­HuÊn  Ön  ©n  ©n  ùvÖ;   luy d qu t  ­§¨ng  ý  Üa  ô  ©n  ù,® a    k ngh v qu s   thanh    i  µnghÜa  ô  ©n  ù; niªn® l   v qu s ­ Tuyªn    truyÒn,vËn  ng    ®é phong  µo quÇn  óng  tr   ch b¶o  Ö   ninh,trËt v an     tùan  µn    éi.   to x∙h 5.C¸c    kho¶n    chikh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.  
 16. 16 §i Ò u  26.­  Ngoµi c¸c nguån thu quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 17  NghÞ   ®Þnh  µy;chÝnh  Òn  n  quy tØnh  îcquyÒn: ®  1. Huy  ng  èn    ®é v trong níc®Ó   u    ©y  ùng       ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  tr   c h¹ tÇng    quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  Ët Ng ©n   3  8  Lu   s¸ch Nhµ   íc.Møc    î   n  dn  c¸c nguån  èn    v huy  ng  ¹  êi®iÓ m   ®é ti   th huy  ng  ®é kh«ng  îtqu¸ 30%   èn  u   v    v ®Ç t x©y  ùng  ¬    d c b¶n  µng  h n¨m  ña  ©n  c ng s¸ch cÊp    tØnh. Khi cã      nhu  Çu    c huy ®éng  èn,Uû   v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ëp  ¬ng    c¸o Héi ®ång  ©n  ©n   l ph ¸n b¸o      nh d th«ng  qua,göiBé  µichÝnh  µ  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Èm  nh  ×nh Thñ     T  v B K ho   § tth ®Þ tr   t ng Ch Ýnh  ñ  í  ph xem   Ðt,quyÕt  nh.  x  ®Þ C¸c  ån  èn  ngu v huy  ng  îc® a  µo  ®é ®  v c©n  i ng©n  ®è   s¸ch cÊp    tØnh  µ  v chØ  îcchicho  ôc    ∙  nh. Néi dung  ®   m tiªu® ®Þ    ph¬ng   ¸n ph¶inªu  â:  r ­Dù     u    îcc¬    ¸n ®Ç t®   quan  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh; c th quy quy   ­HiÖu    qu¶  kinhtÕ     éicña  ù    ­x∙h   d ¸n; ­ Tæng   è  èn  u    Çn    s v ®Ç t c huy  ng  µ  ù  Õn  ån  ®é v d ki ngu b¶o  ¶m     î ® tr¶n   cña  ©n  ng s¸ch cÊp    tØnh; ­ H×nh    thøc huy  ng  èn;khèil ng huy  ng; l∙ suÊt vµ  ¬ng      ®é v   î   ®é    i   ph ¸n tr¶ nîkhi®Õ n   ¹n;    h ­D   îvèn    n  huy  ng; ®é ­ C © n   i ng©n    ®è   s¸ch cÊp    tØnh n¨m  Ön  ¹  µ  Õ   ¹ch  ©n  hi t i k ho v ng s¸ch c¸c    n¨m  Õp theo; ti   ­C¸c  µiliÖu kh¸cnh»m     t      thuyÕtminh  â ph¬ng    r  ¸n. 2. Quy Õt  nh    ®Þ møc   ô  ph thu theo quy  nh  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  ®Þ c Th t Ch ph ®Ó   ©y  ùng    x d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  µ    tr kc ht v chicho    ôc    Êt  c¸c m tiªunh ®Þnh.  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ëp  ¬ng  huy  ng  µ  ö  ông  Òn  ô  l ph ¸n  ®é vsd ti ph thu b¸o    éi ®ång  ©n  ©n    c¸o H   nh d xem   Ðt,quyÕt  nh. C¸c  ån  ô    ­ x  ®Þ   ngu ph thu ® îc® a  µo  ©n  i ng©n    v c ®è   s¸ch cÊp    tØnh  µ  v chØ  îcchicho  ôc    ∙  nh. ®   m tiªu® ®Þ 3.Quy Õt  nh    ®Þ møc    Ý  µ  Ö  Ý  thu ph v l ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 27.­ViÖc  Ëp  ü  u    ña  µnh  è, thÞ    îc thùc  Ön    l qu ®Ç t c th ph   x∙ ®   hi theo quy  nh    ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph §i Ò u 28.­ 1. Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  ô  Ó  û lÖ  Çn    ph quy ®Þ c th t   ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c    kho¶n    ÷a ng©n  thu gi   s¸ch Trung  ng  íi ©n    ¬ v  ng s¸ch tõng    tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng;tûlÖ  µy  îc¸p dông    ¬    n ®    chung  i víi Êtc¶    ®è       c¸ckho¶n    îc t thu ®   ph©n chia. 2. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  quy  nh  û lÖ  Çn  ®Þ t   ph tr¨m  (%)  ©n  ph chiac¸c    kho¶n    ÷a ng©n  thu gi   s¸ch cÊp    tØnh  íing©n  v  s¸ch tõng  Ön, quËn, thÞ      huy     x∙, thµnh  è  éc  ph thu tØnh  µ  ©n  v ng s¸ch  õng    Þ  Ên.ViÖc  t x∙,th tr   quy  nh  û lÖ  ®Þ t  phÇn  tr¨m (%)  Ò   Õ  v thu doanh    Õ  îtøc quy  nh  ¹  thu,thu l     i ®Þ ti kho¶n  §iÒu    3  32 LuËt Ng ©n     s¸ch Nhµ   íc ph¶ib¶o  ¶m     n    ® tæng  møc   ©n  ph chia cho  ©n    ng s¸ch  cÊp tØnh  µ  ©n  v ng s¸ch thÞ    µnh  è  éc    x∙,th ph thu tØnh  kh«ng  îc vîtqu¸ møc   ®     quy  nh  ®Þ cho tØnh  Ò   lo¹ thuÕ  µy. v 2  i   n
 17. 17 §i Ò u 29.­ChÝnh  ñ  ×nh  û     ph tr U ban  êng  ô  èc  éiquyÕt  nh   th v Qu h   ®Þ ph¬ng  bæ   ¸n  sung  õ ng©n  t  s¸ch Trung  ng    ¬ cho  ©n  ng s¸ch tõng    tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng.Uû   tr     ¬   ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ×nh Héi ®ång  ©n  ©n   tr     nh d quyÕt  nh  ¬ng  bæ   ®Þ ph ¸n  sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp  c tØnh  cho  ©n  ng s¸ch  õng  t huyÖn  µ  v quy  nh  Öc    ®Þ vi bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp    x∙. Bé  ëng  é   µichÝnh  tr BT  quy  nh  ¬ng  ®Þ ph ph¸p tÝnh  è      s bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp    c trªncho  ©n  ng s¸ch  Êp  íitheo  c d  quy  nh  ¹  Òu  LuËt  ©n   ®Þ ti §i 40  Ng s¸ch Nhµ   íc.   n C h ¬ n g  b a L Ë p  d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n í c §i Ò u 30.­C¨n  lËp  ù    ©n    µ  íchµng    cø  d to¸nng s¸ch nh n   n¨m: ­NhiÖ m   ô    iÓnkinhtÕ     éivµ    v ph¸ttr     ­x∙h   b¶o  ¶m   èc  ® qu phßng,an    ninh; ­Nh÷ng  Öm  ô  ô  Ó  ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng;   nhi v c th c c¸cB     ph ­ Ph ©n  Êp    c qu¶n  ýng©n  l  s¸ch nhµ  íc;tû lÖ  Çn    n     ph tr¨m (%)  ©n  ph chia  c¸ckho¶n    µ    thu v møc    bæ sung  ña  ©n  c ng s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d  ®∙  îcquy  nh; ®  ®Þ ­Ch Õ       Õ   ,    Èn,®Þnh    ®é thu;ch ®é tiªuchu   møc    ©n  ching s¸ch; ­ ChØ   Þ  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch    th c Th t Ch ph v vi x d k ho ph¸t tr Ónkinh tÕ      éivµ  ù    ©n  i    ­ x∙h   d to¸nng s¸ch n¨m    sau;Th«ng   íng dÉn  ña  é    th   cB TµichÝnh  Ò   Öc  Ëp dù    ©n    v vi l   to¸nng s¸ch vµ      v¨n b¶n  íng dÉn  ña    é; h  c c¸cB ­ Sè   Óm     Ò   ù    ©n    ki trav d to¸n ng s¸ch do  ¬    c quan  ã  Èm   Òn  c th quy th«ng  b¸o; ­T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù    ©n    h th   d to¸nng s¸ch c¸cn¨m  íc.    tr §i Ò u 31.­ 1. Tríc ngµy  th¸ng 6  µng      15   h n¨m,  ñ íng  Ýnh  ñ  chØ  Þ  Ò   Th t Ch ph ra  th v viÖc  ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù    ©n  xd k ho     i     ­ x∙h   d to¸nng s¸ch n¨m     sau,lµm    híng dÉn  Ëp dù    ©n    c¨n cø    l   to¸nng s¸ch nhµ  íc.   n  2.C¨n  vµo    cø  ChØ   Þ  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,Bé  µichÝnh  íng dÉn  th c Th t   ph   T   h  c¸c c¬    quan  trung ¬ng, c¸c ®Þa   ¬ng  Ò   cÇu, néidung, thêih¹n  Ëp  ù       ph v yªu       ld to¸nng©n    s¸ch nhµ  ícvµ    n   th«ng    è  Óm    Ò   ù    ©n  b¸o s ki trav d to¸nng s¸ch nhµ  ­   n íc. 3. C¸c  ¬    c quan  trung  ng, Uû   ¬   ban  ©n  ©n  nh d tØnh    ChØ   Þ  ña  c¨n cø  th c Thñ íng Ch Ýnh  ñ,híng dÉn  ña  é  µichÝnh  µ    yªu cÇu  Ö m  ô  t  ph     c BT  v c¨n cø    nhi v cô  Ó  ña  ¬  th c c quan, ®Þa   ¬ng, híng  Én  µ    ph   d v th«ng b¸o  è  Óm     Ò   ù  s ki trav d to¸nng©n    s¸ch cho    n  Þ  ùcthuéc vµ  û     c¸c®¬ v tr     U ban  ©n  ©n  Êp  íi Ëp dù  nh d c d   l to¸nthu,ching©n       s¸ch thuéc ph¹m        viquan  ý. l
 18. 18 §i Ò u 32.­Yªu  Çu  i víi ù    ©n    µng    c ®è     to¸nng d s¸ch h n¨m: 1. Dù     to¸n ng©n    s¸ch  ña    n  Þ  ù  c c¸c ®¬ v d to¸n ph¶i lËp      theo  ng    ®ó quy ®Þnh,  Óu  É u   µ  êigian do  ¬  bi m v th     c quan  µichÝnh  íng dÉn; ph¶ithÓ  Ön  t  h      hi ®Çy      ®ñ c¸ckho¶n      ña  n  Þ  thu,chic ®¬ v theo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch nhµ  íc.   n 2. Dù     ©n    to¸nng s¸ch c¸ccÊp     ph¶itæng  îp theo  õng  ¹    õng  Ünh    h  t lo i thu,t l vùc    µ  chiv theo c¬  Êu  ÷a chith ng    c gi     ê xuyªn,chi®Ç u      iÓn,chitr¶nî.    tph¸ttr       3. Dù     ©n    to¸nng s¸ch ph¶ikÌm      theo  c¸o thuyÕtminh  â c¬  ë,c¨n cø  b¸o      r  s     tÝnh  to¸n. §i Ò u 33.­C¸c    doanh nghiÖp c¨n  vµo  Õ   ¹ch  cø  k ho s¶n  Êt ­ kinh xu       doanh  ña  ×nh,    Ët,Ph¸p  Önh  Ò   Õ  µ    Õ       ©n  cm c¸cLu   l v thu v c¸cch ®é thu ng s¸ch,   ®¨ng  ý  è  Õ  µ    k s thu v c¸c kho¶n  ph¶i nép  ©n    ng s¸ch  öi c¬  g   quan  Õ  µ  ¬  thu v c quan  îcNhµ   ícgiao nhiÖ m  ô    ©n  ®  n    v thu ng s¸ch. §i Ò u 34.­ 1. Côc      H¶i quan    c¸c tØnh  Ëp  Õ   ¹ch    Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  l k ho thu thu xu     nh khÈu  éc  × nh   thu m qu¶n  ý vµ    l   c¸c kho¶n  thu kh¸c li     ªnquan  n   Êt,nhËp  ®Õ xu   khÈu  öi Tæng   ôc  g  c H¶i  quan, Uû     ban  ©n   ©n   nh d tØnh, ®ång  öi Së   µi   g  T  chÝnh,VËt    gi¸. Tæng   ôc    c H¶i quan  èi hîp  íiBé   µi chÝnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , ph   v  T     K ho v§ t  Bé   ¬ng  ¹ilËp  ù      Õ  Êt khÈu,thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    ô Th m   d to¸nthu thu xu     nh kh   tiªuth   ® Æc   Öt hµng  Ëp  Èu  µ    bi   nh kh v c¸c kho¶n  kh¸c li   thu    ªnquan  n   Êt,nhËp  ®Õ xu   khÈu  ña  níc göi Bé   µi chÝnh    c c¶      T   ®Ó tæng  îp  µo  ù  h v d to¸n thu  ©n    ng s¸ch  nhµ  íctr×nh Ch Ýnh  ñ. n    ph 2. C¬     quan  Õ    a   ¬ng  Ëp  ù  thu ë ®Þ ph l d to¸n thu  ©n    ng s¸ch  µ  íc trªn nh n     ®Þa  µn  éc ph¹m    b thu   viqu¶n  ýgöic¬  l     quan  Õ  Êp  thu c trªn, û     ban  ©n  ©n   U nh d vµ  ¬  c quan  µichÝnh  ïng cÊp. t  c  §i Ò u 35.­ 1. C¸c  n  Þ  ù    µ      ®¬ v d to¸nv c¸c doanh  nghiÖp  µ  íclËp  ù        nh n   d to¸nthu,chi ng©n s¸ch thuéc ph¹m    Ö m  ô  îcgiao,göic¬      vinhi v®      quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn. 2. C¸c  ¬    c quan  µ  íc ë  nh n   Trung  ng  µ  a   ¬ng  Ëp  ù        ¬ v ®Þ ph l d to¸nthu,chi ng©n  s¸ch  éc  ¹m    ùc tiÕp  thu ph vi tr   qu¶n  ý,xem   Ðt  ù  l  x d to¸n do    n  Þ    c¸c ®¬ v trùcthuéc lËp;tæng  îp vµ  Ëp dù        ©n       h   l   to¸nthu,ching s¸ch thuéc ph¹m        viqu¶n  lýgöic¬      quan  µichÝnh  ïng cÊp,®ång  öi: t  c    g ­  ¬   C quan  Õ   ¹ch  ïng  Êp  Çn  ù  k ho c c (ph d to¸n chi ®Ç u    x©y  ùng  ¬     t d c b¶n); ­C¬     quan  qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  Êp    Çn  ù      ©n  l    v c trªn(ph d to¸nching s¸ch  theo ngµnh,lÜnh  ùc);     v ­ C¬     quan qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    Çn  ù      ¬ng  ×nh l  tr   gia (ph d to¸nchich tr   quèc  gia).
 19. 19 C¬   quan  qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  l    v tæng  îp vµ  Ëp  ù        ©n   h   l d to¸nthu,ching s¸ch thuéc ngµnh,lÜnh  ùc  öic¬        v g   quan  µichÝnh  ïng cÊp  µ  ¬  t  c  v c quan  qu¶n  lýngµnh,lÜnh  ùc  Êp      v c trªn. Dù         ©n  to¸nthu,ching s¸ch ph¶ikÌm      theo  b¶n  thuyÕtminh    Õtc¨n cø    chiti     tÝnh    õng kho¶n    to¸nt   thu,chi. §i Ò u 36.­ LËp  µ  Õt  nh  ù    ©n    µ  ícvµ  ù      v quy ®Þ d to¸nng s¸ch nh n   d to¸n ng©n  s¸ch c¸ccÊp:    1.LËp  µ  Õt ®Þnh  ù    ©n    v quy   d to¸nng s¸ch x∙:   Uû  ban  ©n  ©n    Ëp  ù        ©n  nh d x∙ l d to¸nthu,ching s¸ch x∙,tr×nh Héi ®ång         nh©n   ©n     d x∙ xem   Ðt  x quyÕt  nh   µ  ®Þ v b¸o  c¸o  û   U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,   ®ång  öiPhßng  µichÝnh   Ët    Ön. g  T  ­V gi¸huy Héi  ng  ©n  ©n    Õt  nh  ù  ®å nh d x∙ quy ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch    x∙ n¨m sau  íc tr   ngµy  th¸ng8  15    n¨m  íc. tr 2.LËp  µ  Õt ®Þnh  ù    ©n    v quy   d to¸nng s¸ch huyÖn:   Phßng  µi chÝnh  Ön  T  huy xem   Ðt  ù  x d to¸n ng©n    s¸ch  ña    n   Þ  c c¸c ®¬ v thuéc  Ön  µ  ù  huy v d to¸n thu  c¬    do  quan  Õ  Ëp,lËp  ù  thu l   d to¸n vµ  ¬ng      ph ¸n ph©n    ©n  bæ ng s¸ch cÊp  Ön; tæng  îp,lËp dù      ©n    huy   h     to¸nthu ng s¸ch nhµ  íc   n  trªn®Þa   µn, dù        ©n    b   to¸nthu,ching s¸ch huyÖn  åm  ù    ©n    (g d to¸nng s¸ch c¸c    x∙ vµ  ù    d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  Ön)  c huy b¸o  c¸o  û   U ban  ©n  ©n  Ön    nh d huy ®Ó tr×nh Héi ®ång  ©n  ©n  Ön  Õt  nh  µ     nh d huy quy ®Þ v b¸o    û   c¸o U ban  ©n  ©n   nh d tØnh,Së  µichÝnh  Ët    ng  öi:   T  V gi¸, ®å g ­Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   Çn  ù    èn  u    ©y  ùng  ¬    K ho   § t(ph d to¸nv ®Ç tx d c b¶n); ­ Së    qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc  Çn  ù      l    v (ph d to¸nchitheo  µnh,lÜnh  ùc    ng   v do Së  qu¶n  ý). l Héi ®ång  ©n  ©n  Ön  Õt  nh  ù    ©n    nh d huy quy ®Þ d to¸nng s¸ch huyÖn      n¨m sau  íc31  tr   th¸ng8    n¨m  íc. tr 3.LËp  µ  Õt ®Þnh  ù    ©n    v quy   d to¸nng s¸ch tØnh:   Së  µichÝnh   Ët    T  ­ V gi¸xem   Ðt dù    ©n  x   to¸nng s¸ch cña    n  Þ  éc   c¸c®¬ v thu   tØnh  Ëp,dù      c¬  l   to¸nthu do  quan  Õ,c¬  thu   quan    h¶iquan  Ëp (nÕu  ã),lËp dù  l  c   to¸n vµ  ¬ng  ph©n    ©n    ph ¸n  bæ ng s¸ch  Êp  c tØnh; tæng  îp,lËp  ù    h  d to¸n thu    ng©n  s¸ch  µ  íc trªn®Þa   µn, dù  nh n     b   to¸n thu,chi ng©n       s¸ch tØnh  åm  ù  (g d to¸n ng©n    s¸ch  Ön  µ  ù  huy v d to¸n ng©n    s¸ch  Êp  c tØnh) tr×nh  û     U ban  ©n   nh d©n  tØnh    ×nh Héi ®ång  ©n  ©n  ®Ó tr     nh d tØnh  Õt  nh, tr×nh Ch Ýnh  ñ  quy ®Þ     ph vµ      é  µichÝnh,®ång  öi: b¸o c¸o B T     g ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Çn  ù      u    ©y  ùng  ¬    K ho   § t(ph d to¸nchi®Ç tx d c b¶n); ­ C¬     quan qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc  Çn  ù      l    v (ph d to¸nchitheo  µnh, lÜnh  ng   vùc); ­ C¬     quan qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    Çn  ù      ¬ng  ×nh l  tr   gia (ph d to¸nchich tr   quèc  gia). Héi ®ång  ©n  ©n    nh d tØnh  Õt  nh  ù    ©n  quy ®Þ d to¸nng s¸ch tØnh    n¨m    sau tr cngµy  th¸ng9  í  15    n¨m  íc. tr 4. LËp  µ  Õt  nh  ù    ©n    v quy ®Þ d to¸nng s¸ch nhµ  ícvµ  ©n    n   ng s¸ch trung    ­ ¬ng.
 20. 20 Bé   µi chÝnh  ñ  × phèi hîp  íic¸c Bé,  T  ch tr     v    c¨n  vµo  ù  cø  d to¸n thu,chi      ng©n  s¸ch do    é, c¬    c¸c B   quan  µ  íctrung ¬ng  µ    nh n     v c¸c tØnh  Ëp,dù      l   to¸nchi theo  µnh, lÜnh  ùc,chich¬ng  ×nh  èc    c¸c Bé,  ¬  ng   v   tr qu gia do    c quan  qu¶n  ý l  ch¬ng  ×nh quèc    Ëp,nhu  Çu    î vµ  tr   gia l   c tr¶n   kh¶  n¨ng vay,lËp  ù          d to¸nthu,chi ng©n  s¸ch  trung  ng, tæng  îp  µ  Ëp  ù  ¬  h v l d to¸n thu,chi ng©n       s¸ch  µ  íc nh n   tr×nh  Ýnh  ñ    ×nh  èc  éi quyÕt  nh;  Ëp  ¬ng  ph©n    Ch ph ®Ó tr Qu h  ®Þ l ph ¸n  bæ ng©n  s¸ch trung ¬ng      cho  õng  é, ngµnh  µ  t B  v møc   bæ sung    ©n  õ ng s¸ch trung     ¬ng cho  õng  t tØnh  ×nh  Ýnh  ñ    ×nh  û   tr Ch ph ®Ó tr U ban  êng  ô  èc  éi th v Qu h  quyÕt ®Þnh.   §i Ò u 37.­NhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña  û     v  h c U ban  ©n  ©n    Êp  µ  nh d c¸c c v c¸c c¬    quan  µ  íctrong qu¸ tr×nh lËp,tæng  îp vµ  ©n    ù    ©n   nh n         h   ph bæ d to¸nng s¸ch: 1.Uû     ban  ©n  ©n: nh d a/ H íng dÉn, tæ        chøc  µ  v chØ  o    n  Þ  ùcthuéc,chÝnh  Òn  ®¹ c¸c ®¬ v tr     quy cÊp  íi Ëp  ù        ©n  d   d to¸nthu,ching l s¸ch thuéc ph¹m        viqu¶n  ý; èihîp vµ  l  ph     chØ   ®¹o  ¬  c quan  Õ, h¶iquan    a   ¬ng  Ëp  ù      ©n  thu     ë ®Þ ph l d to¸nthu ng s¸ch nhµ  íc   n  trªn®Þa  µn;   b b/ Tríc khi tr×nh  éi  ng  ©n  ©n  Õt  nh  ù       H ®å nh d quy ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch,   ph¶i xin ý  Õn  ña  û       ki c U ban  ©n  ©n  Êp    ®èi víiUû   nh d c trªn(     ban  ©n  ©n   nh d tØnh ph¶ixiný  Õn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ);     ki c Th t   ph c/KiÓ m     Þ  Õt  Ò   ù    ©n    trangh quy v d to¸nng s¸ch cña  éi ®ång  ©n  ©n    H  nh d cÊp  íi  d; yªu  Çu  éi  ng  ©n  ©n  Êp  íi®iÒu  c H ®å nh d c d  chØnh  ¹ dù  l i to¸n ng©n       s¸ch trong tr ng  îp cÇn  Õt.    ê h   thi 2.C¬     quan  µichÝnh    Êp: t  c¸cc a/ Tæ     chøc  µm  Öc  íi û   l vi v   ban  ©n  ©n  Êp  íi c¸cc¬  U nh d c d     quan,®¬n  Þ  ,   v cã  ªnquan; cã  Òn  li     quy yªu  Çu  è  Ý l¹ nh÷ng  c b tr    i kho¶n      thu,chitrong dù      to¸n cha  ng  Õ   ,    Èn, cha  îp  ý,cha  ÕtkiÖm,  a  ï hîp  íikh¶  ®ó ch ®é tiªuchu   h l  ti   ch ph   v   n¨ng  ©n  ng s¸ch  µ  nh  íng  v ®Þ h ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi tr c khi Héi  ng   i   t ­      í     ®å nh©n  ©n  Õt  nh  ©n  d quy ®Þ ng s¸ch;dù  Õn    ki møc    bæ sung  µng  h n¨m  õ ng©n   t  s¸ch cÊp      trªncho  ©n  ng s¸ch cÊp  íi   d. Trong    ×nh th¶o  Ën    qu¸ tr   lu ®Ó tæng  îp vµ  Ëp  ù    ©n  h   l d to¸nng s¸ch,n Õu     cßn  ã    Õn  c ý ki kh¸c nhau  ÷a  ¬    gi c quan  µichÝnh  íic¸c c¬  t  v     quan  µ  Ýnh  v ch quyÒn  Êp  íi c¬  c d   quan  µichÝnh    Êp    a   ¬ng  , t  c¸c c ë ®Þ ph ph¶itr×nh Chñ   Þch      t Uû  ban  ©n  ©n  ïng  Êp  nh d c c quyÕt  nh;  é   µi chÝnh  ®Þ BT  ph¶i tr×nh  Ýnh    Ch phñ  hoÆc   ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh; Th t   ph quy   b/ Chñ   × phèi hîp  íic¸c c¬    tr     v     quan, ®¬n  Þ  ã  ªnquan  Ëp  ¬ng      v c li   l ph ¸n ph©n    ù    ©n  bæ d to¸nng s¸ch cÊp  ×nh;   m c/ Phèi hîp  íic¬      v   quan  Õ   ¹ch  µ  u    ïng  Êp  k ho v ®Ç t c c trong viÖc  Ëp  µ    lv ph©n    ù      u    ©y  ùng  ¬  bæ d to¸nchi®Ç tx d c b¶n  Ëp  t trung cho  õng  n  Þ,tõng    t ®¬ v   dù    ¸n,c«ng  ×nh; tr d/ Phèi hîp víic¬          quan  qu¶n  ých¬ng  ×nh quèc    l  tr   gia trong viÖc  Ëp  ­   l ph ¬ng    ©n    ù      ¬ng  ×nh quèc    ¸n ph bæ d to¸nchich tr   giacho    n  Þ; c¸c®¬ v ®/  Ò   Êtc¸cph¬ng    ©n  i ng©n  § xu     ¸n c ®è   s¸ch vµ    Ön    c¸cbi ph¸p nh»m   ùc   th   hiÖn  Ýnh  ch s¸ch t¨ngthu,tiÕtkiÖm    ©n       ching s¸ch. e/ Bé   µi chÝnh  èihîp  íiNg ©n   µng  µ  íc ViÖt Nam   Ëp  ù      T  ph   v   h nh n     l d to¸n vay  ï ®¾ p   éi ching©n  b  b    s¸ch  µ  íc,dù  Õn  nh n   ki møc   µ  êi®iÓ m   ¹m    v th   t øng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2