Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
122
lượt xem
25
download

Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 88/1999/N§-CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ §Êu thÇu ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng c¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, Th- ¬ng m¹i, X©y dùng, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy Quy chÕ §Êu thÇu, thay thÕ Quy chÕ §Êu thÇu ®· ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 93/CP ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2 . NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký. §iÒu 3. Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× phèi hîp víi Bé trëng Bé X©y dùng, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam, Thñ trëng c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn vµ kiÓm tra viÖc thi hµnh Quy chÕ §Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 4 . C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞchUû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Héi ®ång Qu¶n trÞ Tæng c«ng ty Nhµ n íc vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 2. 2 chÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc QUY CHÕ §ÊU THÇU (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè: 88/1999/N§-CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ) Quy chÕ §Êu thÇu ®îc ban hµnh nh»m thèng nhÊt qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn, mua s¾m hµng hãa, x©y l¾p vµ lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn dù ¸n hoÆc tõng phÇn dù ¸n trªn l·nh thæ níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Ch¬ng I QUY §ÞNH CHUNG §iÒu 1. Môc tiªu, c¬ së vµ quy tr×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu 1. Môc tiªu cña c«ng t¸c ®Êu thÇu lµ nh»m thùc hiÖn tÝnh c¹nh tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu phï hîp, b¶o ®¶m hiÖu qu¶ kinh tÕ cña dù ¸n. 2. ViÖc ®Êu thÇu ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së tõng gãi thÇu. 3. Quy tr×nh ®Êu thÇu bao gåm: chuÈn bÞ ®Êu thÇu, tæ chøc ®Êu thÇu, xÐt thÇu, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt, c«ng bè tróng thÇu, th ¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång vµ ký hîp ®ång. §iÒu 2. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1. Quy chÕ ®Êu thÇu ¸p dông cho c¸c cuéc ®Êu thÇu ® îc tæ chøc vµ thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam. 2. §èi tîng ¸p dông: a) C¸c dù ¸n ®Çu t thùc hiÖn theo Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng cã quy ®Þnh ph¶i thùc hiÖn Quy chÕ §Êu thÇu; b) C¸c dù ¸n liªn doanh, hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh hoÆc cæ phÇn cã sù tham gia cña c¸c tæ chøc kinh tÕ nhµ níc (c¸c doanh nghiÖp nhµ níc) tõ 30% trë lªn vµo vèn ph¸p ®Þnh, vèn kinh doanh hoÆc vèn cæ phÇn; c) C¸c dù ¸n sö dông nguån vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña níc ngoµi ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së néi dung §iÒu íc ®îc c¸c bªn ký kÕt (c¸c bªn tµi trî vµ bªn ViÖt Nam). Tr êng hîp cã nh÷ng néi dung trong dù th¶o §iÒu íc kh¸c víi Quy chÕ nµy th× c¬ quan ® îc giao tr¸ch nhiÖm ®µm ph¸n ký kÕt §iÒu íc ph¶i tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tr íc khi ký kÕt; d) C¸c dù ¸n cÇn lùa chän ®èi t¸c ®Çu t ®Ó thùc hiÖn:
 3. 3 - §èi víi dù ¸n ®Çu t trong níc, chØ thùc hiÖn khi cã tõ hai nhµ ®Çu t trë lªn cïng muèn tham gia mét dù ¸n; - §èi víi dù ¸n cã vèn ®Çu t níc ngoµi, chØ tæ chøc ®Êu thÇu theo Quy chÕ nµy khi cã tõ hai nhµ ®Çu t trë lªn cïng muèn tham gia mét dù ¸n hoÆc Thñ tíng ChÝnh phñ cã yªu cÇu ph¶i ®Êu thÇu ®Ó lùa chän ®èi t¸c ®Çu t thùc hiÖn dù ¸n. ®) §Çu t mua s¾m ®å dïng, vËt t, trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan nhµ níc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ níc; ®å dïng vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng thêng cña lùc lîng vò trang. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chi tiÕt ph¹m vi mua s¾m, gi¸ trÞ mua s¾m, tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña ®¬n vÞ mua s¾m theo LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. C¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy b¾t buéc ph¶i ¸p dông Quy chÕ §Êu thÇu cßn c¸c ®èi tîng kh¸c chØ khuyÕn khÝch ¸p dông. §iÒu 3 . Gi¶i thÝch tõ ng÷ C¸c tõ ng÷ dïng trong Quy chÕ nµy ®îc hiÓu nh sau: 1. "§Êu thÇu" lµ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña Bªn mêi thÇu. 2. "§Êu thÇu trong níc" lµ cuéc ®Êu thÇu chØ cã c¸c nhµ thÇu trong níc tham dù. 3. "§Êu thÇu quèc tÕ" lµ cuéc ®Êu thÇu cã c¸c nhµ thÇu trong vµ ngoµi níc tham dù. 4. "XÐt thÇu" lµ qu¸ tr×nh Bªn mêi thÇu xem xÐt, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu ®Ó lùa chän nhµ thÇu tróng thÇu. 5. "Dù ¸n" lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt ®Ó thùc hiÖn mét phÇn hay toµn bé c«ng viÖc, môc tiªu hoÆc yªu cÇu nµo ®ã. Dù ¸n bao gåm dù ¸n ®Çu t vµ dù ¸n kh«ng cã tÝnh chÊt ®Çu t. 6. "Dù ¸n ®Çu t thuéc nhãm A, B hoÆc C" quy ®Þnh trong Quy chÕ nµy ®îc ®Þnh nghÜa vµ ph©n lo¹i trong Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng. 7. "Bªn mêi thÇu" lµ chñ dù ¸n, chñ ®Çu t hoÆc ph¸p nh©n ®¹i diÖn hîp ph¸p cña chñ dù ¸n, chñ ®Çu t ®îc giao tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c«ng viÖc ®Êu thÇu. 8. "Ngêi cã thÈm quyÒn" lµ ngêi ®øng ®Çu hoÆc ngêi ®îcUû quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuéc tæ chøc, c¬ quan nhµ n íc hoÆc doanh nghiÖp, cô thÓ nh sau: a) §èi víi dù ¸n ®Çu t, "Ngêi cã thÈm quyÒn" lµ "Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t" ®îc quy ®Þnh t¹i Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; b) §èi víi viÖc mua s¾m ®å dïng, vËt t , trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn lµm viÖc cña c¬ quan nhµ níc, ®oµn thÓ, doanh nghiÖp nhµ níc; ®å dïng vµ ph- ¬ng tiÖn lµm viÖc th«ng thêng cña lùc lîng vò trang, "Ngêi cã thÈm quyÒn" lµ ngêi quyÕt ®Þnh viÖc mua s¾m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) §èi víi dù ¸n sö dông vèn thuéc së h÷u c«ng ty hoÆc c¸c h×nh thøc së h÷u kh¸c, "Ngêi cã thÈm quyÒn" lµ Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®øng ®Çu cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 4. 4 9. "CÊp cã thÈm quyÒn" lµ tæ chøc, c¬ quan ® îc "Ngêi cã thÈm quyÒn" giao quyÒn hoÆcUû quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 10. "Nhµ thÇu" lµ tæ chøc kinh tÕ cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n tham gia ®Êu thÇu. Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn, nhµ thÇu cã thÓ lµ c¸ nh©n. Nhµ thÇu lµ nhµ x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p; lµ nhµ cung cÊp trong ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa; lµ nhµ t vÊn trong ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn; lµ nhµ ®Çu t trong ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Çu t. Nhµ thÇu trong níc lµ nhµ thÇu cã t c¸ch ph¸p nh©n ViÖt Nam vµ ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam. 11. "Gãi thÇu" lµ toµn bé dù ¸n hoÆc mét phÇn c«ng viÖc cña dù ¸n ® îc ph©n chia theo tÝnh chÊt kü thuËt hoÆc tr×nh tù thùc hiÖn dù ¸n, cã quy m« hîp lý vµ b¶o ®¶m tÝnh ®ång bé cña dù ¸n. Trong tr êng hîp mua s¾m, gãi thÇu cã thÓ lµ mét hoÆc mét lo¹i ®å dïng, trang thiÕt bÞ hoÆc ph¬ng tiÖn. Gãi thÇu ®îc thùc hiÖn theo mét hoÆc nhiÒu hîp ®ång (khi gãi thÇu ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn). 12. "Gãi thÇu quy m« nhá" lµ gãi thÇu cã gi¸ trÞ d íi 2 tû ®ång ®èi víi mua s¾m hµng hãa hoÆc x©y l¾p. 13. "T vÊn" lµ ho¹t ®éng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn thøc, kinh nghiÖm chuyªn m«n cho Bªn mêi thÇu trong viÖc xem xÐt, quyÕt ®Þnh, kiÓm tra qu¸ tr×nh chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn dù ¸n. 14. "X©y l¾p" lµ nh÷ng c«ng viÖc thuéc qu¸ tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 15. "Hµng hãa" lµ m¸y mãc, ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, thiÕt bÞ (toµn bé, ®ång bé hoÆc thiÕt bÞ lÎ), b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp, b¶n quyÒn së h÷u c«ng nghÖ, nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu, hµng tiªu dïng (thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm). 16. "Hå s¬ mêi thÇu" lµ toµn bé tµi liÖu do Bªn mêi thÇu lËp, bao gåm c¸c yªu cÇu cho mét gãi thÇu ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ Bªn mêi thÇu ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. "Hå s¬ mêi thÇu" ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc khi ph¸t hµnh. 17. "Hå s¬ dù thÇu" lµ c¸c tµi liÖu do nhµ thÇu lËp theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. 18. "Tæ chuyªn gia" lµ nhãm c¸c chuyªn gia, t vÊn do Bªn mêi thÇu thµnh lËp hoÆc thuª, cã tr¸ch nhiÖm gióp Bªn mêi thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã liªn quan trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. 19. "§ãng thÇu" lµ thêi ®iÓm kÕt thóc viÖc nép hå s¬ dù thÇu ® îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. 20. "Më thÇu" lµ thêi ®iÓm tæ chøc më c¸c hå s¬ dù thÇu ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu. 21. "Danh s¸ch ng¾n" lµ danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ® îc thu hÑp qua c¸c b- íc ®¸nh gi¸. Trong ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn, danh s¸ch ng¾n bao gåm c¸c nhµ t vÊn ®îc lùa chän trªn c¬ së danh s¸ch dµi hoÆc tõ danh s¸ch c¸c nhµ t vÊn ®¨ng ký ®Ó tham dù thÇu.
 5. 5 22. "ThÈm ®Þnh" lµ c«ng viÖc kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n, kÕt qu¶ ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu, còng nh c¸c tµi liÖu ®Êu thÇu liªn quan tríc khi ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 23. "Gi¸ gãi thÇu" lµ gi¸ ®îc x¸c ®Þnh cho tõng gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n trªn c¬ së tæng møc ®Çu t hoÆc tæng dù to¸n, dù to¸n ®îc duyÖt. Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn chuÈn bÞ dù ¸n, gi¸ gãi thÇu ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn chÊp thuËn tríc khi tæ chøc ®Êu thÇu. 24. "Gi¸ dù thÇu" lµ gi¸ do nhµ thÇu ghi trong hå s¬ dù thÇu sau khi ®· trõ phÇn gi¶m gi¸ (nÕu cã) bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 25. "Gi¸ ®¸nh gi¸" lµ gi¸ dù thÇu ®· söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch (nÕu cã), ®îc quy ®æi vÒ cïng mÆt b»ng (kü thuËt, tµi chÝnh, th¬ng m¹i vµ c¸c néi dung kh¸c) ®Ó lµm c¬ së so s¸nh gi÷a c¸c hå s¬ dù thÇu. 26. "Söa lçi" lµ viÖc söa ch÷a nh÷ng sai sãt nh»m chuÈn x¸c hå s¬ dù thÇu bao gåm lçi sè häc, lçi ®¸nh m¸y, lçi chÝnh t¶, lçi nhÇm ®¬n vÞ vµ do Bªn mêi thÇu thùc hiÖn ®Ó lµm c¨n cø cho viÖc ®¸nh gi¸. 27. "HiÖu chØnh c¸c sai lÖch" lµ viÖc bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng néi dung cßn thiÕu hoÆc thõa trong hå s¬ dù thÇu so víi c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu còng nh bæ sung hoÆc ®iÒu chØnh nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c phÇn cña hå s¬ dù thÇu vµ do Bªn mêi thÇu thùc hiÖn. 28. "Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu" lµ gi¸ do Bªn mêi thÇu ®Ò nghÞ trªn c¬ së gi¸ dù thÇu cña nhµ thÇu ®îc ®Ò nghÞ tróng thÇu sau khi söa lçi vµ hiÖu chØnh c¸c sai lÖch theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. 29. “Gi¸ tróng thÇu” lµ gi¸ ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®Ó lµm c¨n cø cho Bªn mêi thÇu th¬ng th¶o hoµn thiÖn vµ ký hîp ®ång víi nhµ thÇu tróng thÇu. Gi¸ tróng thÇu kh«ng ®îc lín h¬n gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt. 30. “Gi¸ ký hîp ®ång” lµ gi¸ ®îc Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu tháa thuËn sau khi th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång vµ phï hîp víi kÕt qu¶ tróng thÇu. 31. "KÕt qu¶ ®Êu thÇu" lµ néi dung phª duyÖt cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vÒ tªn nhµ thÇu tróng thÇu, gi¸ tróng thÇu vµ lo¹i hîp ®ång. 32. "Th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång" lµ qu¸ tr×nh tiÕp tôc th ¬ng th¶o hoµn chØnh néi dung chi tiÕt cña hîp ®ång víi nhµ thÇu tróng thÇu ®Ó ký kÕt. 33. "B¶o l·nh dù thÇu" lµ viÖc nhµ thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn (tiÒn mÆt, sÐc, b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t¬ng ®¬ng) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu ®èi víi hå s¬ dù thÇu. 34. "B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång" lµ viÖc nhµ thÇu tróng thÇu ®Æt mét kho¶n tiÒn (tiÒn mÆt, sÐc, b¶o l·nh cña ng©n hµng hoÆc h×nh thøc t¬ng ®- ¬ng) vµo mét ®Þa chØ víi mét thêi gian x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong hå s¬
 6. 6 mêi thÇu vµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn hîp ®ång ®· ký. §iÒu 4. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu 1. §Êu thÇu réng r·i: §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè lîng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o c«ng khai vÒ c¸c ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tèi thiÓu 10 ngµy tr íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®îc ¸p dông trong ®Êu thÇu. 2. §Êu thÇu h¹n chÕ: §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ Bªn mêi thÇu mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5) cã ®ñ n¨ng lùc tham dù. Danh s¸ch nhµ thÇu tham dù ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña gãi thÇu; b) C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ; c) Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. 3. ChØ ®Þnh thÇu: ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th¬ng th¶o hîp ®ång. H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông trong c¸c trêng hîp ®Æc biÖt sau: a) Trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai ®Þch häa, ®îc phÐp chØ ®Þnh ngay ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kÞp thêi. Sau ®ã ph¶i b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu ®Ó xem xÐt phª duyÖt; b) Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mËt quèc phßng do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; c) Gãi thÇu ®Æc biÖt do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trong b¸o c¸o ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu ph¶i x¸c ®Þnh râ ba néi dung sau: - Lý do chØ ®Þnh thÇu; - Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc vÒ mÆt kü thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu ® - îc ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu; - Gi¸ trÞ vµ khèi lîng ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø cho chØ ®Þnh thÇu. 4. Chµo hµng c¹nh tranh: H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã gi¸ trÞ díi 2 tû ®ång. Mçi gãi thÇu ph¶i cã Ýt nhÊt 3 chµo hµng cña 3 nhµ
 7. 7 thÇu kh¸c nhau trªn c¬ së yªu cÇu chµo hµng cña Bªn mêi thÇu. ViÖc göi chµo hµng cã thÓ ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch göi trùc tiÕp, b»ng fax, b»ng ® - êng bu ®iÖn hoÆc b»ng c¸c ph¬ng tiÖn kh¸c. 5. Mua s¾m trùc tiÕp: Trªn c¬ së tu©n thñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy, h×nh thøc mua s¾m trùc tiÕp ®îc ¸p dông trong trêng hîp bæ sung hîp ®ång cò ®· thùc hiÖn xong (díi mét n¨m) hoÆc hîp ®ång ®ang thùc hiÖn víi ®iÒu kiÖn chñ ®Çu t cã nhu cÇu t¨ng thªm sè lîng hµng hãa hoÆc khèi lîng c«ng viÖc mµ tríc ®ã ®· ®îc tiÕn hµnh ®Êu thÇu, nhng ph¶i ®¶m b¶o kh«ng ®îc v- ît møc gi¸ hoÆc ®¬n gi¸ trong hîp ®ång ®· ký tríc ®ã. Tríc khi ký hîp ®ång, nhµ thÇu ph¶i chøng minh cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu. 6. Tù thùc hiÖn: H×nh thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c gãi thÇu mµ chñ ®Çu t cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn trªn c¬ së tu©n thñ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy (ngoµi ph¹m vi quy ®Þnh t¹i §iÒu 63 cña Quy chÕ Qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng). 7. Mua s¾m ®Æc biÖt: H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ngµnh hÕt søc ®Æc biÖt mµ nÕu kh«ng cã nh÷ng quy ®Þnh riªng th× kh«ng thÓ ®Êu thÇu ® îc. C¬ quan qu¶n lý ngµnh ph¶i x©y dùng quy tr×nh thùc hiÖn ®¶m b¶o c¸c môc tiªu cña Quy chÕ §Êu thÇu vµ cã ý kiÕn tháa thuËn cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. §iÒu 5. Ph¬ng thøc ®Êu thÇu 1. §Êu thÇu mét tói hå s¬: Lµ ph¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu trong mét tói hå s¬. Ph¬ng thøc nµy ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa vµ x©y l¾p. 2. §Êu thÇu hai tói hå s¬: Lµ ph ¬ng thøc mµ nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ trong tõng tói hå s¬ riªng vµo cïng mét thêi ®iÓm. Tói hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt sÏ ®îc xem xÐt tríc ®Ó ®¸nh gi¸. C¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm kü thuËt tõ 70% trë lªn sÏ ® îc më tiÕp tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ gi¸ ®Ó ®¸nh gi¸. Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông ®èi víi ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn. 3. §Êu thÇu hai giai ®o¹n: Ph¬ng thøc nµy ¸p dông cho nh÷ng trêng hîp sau: - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p cã gi¸ tõ 500 tû ®ång trë lªn; - C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p; - Dù ¸n thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a khãa trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph¬ng thøc nµy nh sau: a) Giai ®o¹n thø nhÊt: c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh (cha cã gi¸) ®Ó Bªn mêi thÇu xem
 8. 8 xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh; b) Giai ®o¹n thø hai: Bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ® îc bæ sung hoµn chØnh trªn cïng mét mÆt b»ng kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ tµi chÝnh víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ dù thÇu. § iÒu 6. Hîp ®ång 1. Bªn mêi thÇu vµ nhµ thÇu tróng thÇu ph¶i ký kÕt hîp ®ång b»ng v¨n b¶n. Hîp ®ång ph¶i b¶o ®¶m c¸c nguyªn t¾c sau: a) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña luËt ph¸p n íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vÒ hîp ®ång. Trêng hîp luËt ph¸p ViÖt Nam cha cã quy ®Þnh th× ph¶i xin phÐp Thñ tíng ChÝnh phñ tríc khi ký kÕt hîp ®ång; b) Néi dung hîp ®ång ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt (chØ b¾t buéc ®èi víi c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu níc ngoµi hoÆc c¸c hîp ®ång sÏ ký víi nhµ thÇu trong níc mµ kÕt qu¶ ®Êu thÇu do Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt). 2. C¨n cø thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu, hîp ®ång ®îc thùc hiÖn theo mét trong c¸c lo¹i sau: a) Hîp ®ång trän gãi lµ hîp ®ång theo gi¸ kho¸n gän, ® îc ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu ®îc x¸c ®Þnh râ vÒ sè lîng, yªu cÇu vÒ chÊt lîng vµ thêi gian. Trêng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh ng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra th× sÏ ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn xem xÐt, quyÕt ®Þnh; b) Hîp ®ång ch×a khãa trao tay lµ hîp ®ång bao gåm toµn bé c¸c c«ng viÖc thiÕt kÕ, cung cÊp thiÕt bÞ vµ x©y l¾p cña mét gãi thÇu ®îc thùc hiÖn th«ng qua mét nhµ thÇu. Chñ ®Çu t cã tr¸ch nhiÖm tham gia gi¸m s¸t qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao khi nhµ thÇu hoµn thµnh toµn bé c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· ký; c) Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ lµ hîp ®ång ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè lîng vµ khèi lîng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña Nhµ níc thay ®æi vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. ViÖc thùc hiÖn hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ ph¶i tu©n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy chÕ nµy. §iÒu 7 . §iÒu chØnh gi¸ trÞ hîp ®ång ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ trÞ hîp ®ång chØ ®îc thùc hiÖn khi: 1. Trong hå s¬ mêi thÇu ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cã quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn, giíi h¹n c¸c phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc ®îc ®iÒu chØnh vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸. 2. §îc c¸c bªn liªn quan x¸c nhËn, ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp, ¸p dông trong c¸c trêng hîp sau:
 9. 9 a) Khi cã nh÷ng khèi lîng, sè lîng ph¸t sinh (t¨ng hoÆc gi¶m) kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra; b) Khi cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ do chÝnh s¸ch cña Nhµ n íc thay ®æi ®èi víi c¸c yÕu tè nh©n c«ng, nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ cña nh÷ng hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ víi thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. Trît gi¸ chØ ®îc tÝnh tõ th¸ng thø 13 kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång. 3. Gi¸ trÞ cña hîp ®ång sau khi ®iÒu chØnh kh«ng ®îc vît tæng dù to¸n, dù to¸n hoÆc gi¸ gãi thÇu x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc duyÖt. Tæng gi¸ trÞ ®iÒu chØnh vµ gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång thuéc dù ¸n kh«ng ® îc vît tæng møc ®Çu t ®îc duyÖt. §iÒu 8 . KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n 1. KÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n do Bªn mêi thÇu lËp theo quy chÕ nµy vµ ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Tr êng hîp cha ®ñ ®iÒu kiÖn lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña toµn bé dù ¸n, Bªn mêi thÇu cã thÓ lËp kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cho tõng phÇn cña dù ¸n theo giai ®o¹n thùc hiÖn nh ng ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn cho phÐp. 2. Néi dung kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n bao gåm: a) Ph©n chia dù ¸n thµnh c¸c gãi thÇu; b) Gi¸ gãi thÇu vµ nguån tµi chÝnh; c) H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph¬ng thøc ®Êu thÇu ¸p dông ®èi víi tõng gãi thÇu; d) Thêi gian tæ chøc ®Êu thÇu cho tõng gãi thÇu; ®) Lo¹i hîp ®ång cho tõng gãi thÇu; e) Thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång. §iÒu 9. §iÒu kiÖn thùc hiÖn ®Êu thÇu 1. ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu chØ ®îc thùc hiÖn khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) V¨n b¶n quyÕt ®Þnh ®Çu t hoÆc giÊy phÐp ®Çu t cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn; b) KÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt; c) Hå s¬ mêi thÇu ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Trong trêng hîp ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn thùc hiÖn c«ng viÖc chuÈn bÞ dù ¸n hoÆc ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c ®Ó thùc hiÖn dù ¸n, ®iÒu kiÖn tæ chøc ®Êu thÇu lµ cã v¨n b¶n chÊp thuËn cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vµ hå s¬ mêi thÇu ®îc duyÖt. 2. Nhµ thÇu tham gia dù thÇu ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) Cã giÊy ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi ®Êu thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh, ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt;
 10. 10 b) Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu; c) ChØ ®îc tham gia mét ®¬n dù thÇu trong mét gãi thÇu, dï lµ ®¬n ph- ¬ng hay liªn danh dù thÇu. Trêng hîp Tæng c«ng ty ®øng tªn dù thÇu th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®îc phÐp tham dù víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. 3. Bªn mêi thÇu kh«ng ®îc tham gia víi t c¸ch lµ nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc. §iÒu 10 . §iÒu kiÖn ®Êu thÇu quèc tÕ vµ u ®·i nhµ thÇu 1. ChØ ®îc tæ chøc ®Êu thÇu quèc tÕ trong c¸c trêng hîp sau: a) §èi víi gãi thÇu mµ kh«ng cã nhµ thÇu nµo trong n íc cã kh¶ n¨ng ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu; b) §èi víi c¸c dù ¸n sö dông nguån vèn tµi trî cña c¸c tæ chøc quèc tÕ hoÆc cña níc ngoµi cã quy ®Þnh trong §iÒu íc lµ ph¶i ®Êu thÇu quèc tÕ. 2. Nhµ thÇu níc ngoµi khi tham dù ®Êu thÇu quèc tÕ t¹i ViÖt Nam hoÆc ph¶i liªn danh víi nhµ thÇu ViÖt Nam, hoÆc ph¶i cam kÕt sö dông thÇu phô ViÖt Nam, nhng ph¶i nªu râ sù ph©n chia gi÷a c¸c bªn vÒ ph¹m vi c«ng viÖc, khèi lîng vµ ®¬n gi¸ t¬ng øng. 3. Nhµ thÇu níc ngoµi tróng thÇu ph¶i thùc hiÖn cam kÕt vÒ tû lÖ % khèi lîng c«ng viÖc cïng víi ®¬n gi¸ t¬ng øng dµnh cho phÝa ViÖt Nam lµ liªn danh hoÆc thÇu phô nh ®· nªu trong hå s¬ dù thÇu. Trong khi th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång, nÕu nhµ thÇu n íc ngoµi tróng thÇu kh«ng thùc hiÖn c¸c cam kÕt nªu trong hå s¬ dù thÇu th× kÕt qu¶ ®Êu thÇu sÏ bÞ hñy bá. 4. C¸c nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu ë ViÖt Nam ph¶i cam kÕt mua s¾m vµ sö dông c¸c vËt t thiÕt bÞ phï hîp vÒ chÊt lîng vµ gi¸ c¶, ®ang s¶n xuÊt, gia c«ng hoÆc hiÖn cã t¹i ViÖt Nam. 5. Trong trêng hîp hai hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu níc ngoµi ®îc ®¸nh gi¸ ngang nhau, hå s¬ dù thÇu cã tû lÖ c«ng viÖc dµnh cho phÝa ViÖt Nam (lµ liªn danh hoÆc thÇu phô) cao h¬n sÏ ®îc chÊp nhËn. 6. Nhµ thÇu trong níc tham dù ®Êu thÇu quèc tÕ (®¬n ph ¬ng hoÆc liªn danh) ®îc xÐt u tiªn khi hå s¬ dù thÇu ® îc ®¸nh gi¸ t¬ng ®¬ng víi c¸c hå s¬ dù thÇu cña nhµ thÇu níc ngoµi. 7. Trêng hîp hai hå s¬ dù thÇu ®îc ®¸nh gi¸ ngang nhau, sÏ u tiªn hå s¬ dù thÇu cã tû lÖ nh©n c«ng nhiÒu h¬n. 8. Nhµ thÇu trong níc tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ sÏ ® îc hëng chÕ ®é u ®·i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 11. Lµm râ hå s¬ dù thÇu C¸c nhµ thÇu kh«ng ®îc phÐp thay ®æi hå s¬ dù thÇu sau khi ®· ®ãng thÇu. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ c¸c hå s¬ dù thÇu, Bªn mêi thÇu cã thÓ yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ mét sè néi dung cña hå s¬ dù thÇu d íi h×nh thøc trao ®æi trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp nhng ph¶i ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c nhµ thÇu, kh«ng lµm thay ®æi néi dung c¬ b¶n cña hå s¬ dù thÇu
 11. 11 vµ kh«ng thay ®æi gi¸ dù thÇu. Nh÷ng ®Ò nghÞ lµm râ cña Bªn mêi thÇu, nh÷ng ý kiÕn tr¶ lêi cña nhµ thÇu ®Òu ph¶i thÓ hiÖn b»ng v¨n b¶n vµ ® îc Bªn mêi thÇu lu tr÷ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 12. Thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu vµ thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu 1. Trong hå s¬ mêi thÇu ph¶i ghi râ thêi ®iÓm ®ãng thÇu vµ thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu. C¨n cø quy m« vµ sù phøc t¹p cña gãi thÇu, thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu tèi thiÓu lµ 15 ngµy ®èi víi ®Êu thÇu trong níc (7 ngµy ®èi víi gãi thÇu quy m« nhá) vµ 30 ngµy ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ, kÓ tõ ngµy ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu. Trêng hîp ®Æc biÖt, cÇn söa ®æi mét sè néi dung trong hå s¬ mêi thÇu khi cha ®Õn h¹n ®ãng thÇu, Bªn mêi thÇu cã thÓ gia h¹n thêi gian chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu. Néi dung yªu cÇu söa ®æi hå s¬ mêi thÇu ph¶i ®îc göi b»ng v¨n b¶n tíi tÊt c¶ c¸c nhµ thÇu ®· tham gia dù thÇu tr íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu ®· quy ®Þnh, Ýt nhÊt lµ 10 ngµy ®Ó nhµ thÇu cã ®ñ thêi gian hoµn chØnh hå s¬ dù thÇu. 2. Thêi h¹n cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu tèi ®a kh«ng qu¸ 180 ngµy kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu. Trêng hîp cÇn gia h¹n hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, Bªn mêi thÇu ph¶i th«ng b¸o cho c¸c nhµ thÇu sau khi ® îc phÐp cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn. NÕu nhµ thÇu kh«ng chÊp nhËn th× ®îc hoµn tr¶ tiÒn b¶o l·nh dù thÇu. §iÒu 13. Më thÇu, xÐt thÇu, tr×nh duyÖt vµ c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu 1. Më thÇu: Sau khi tiÕp nhËn nguyªn tr¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n vµ ®îc qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ "MËt", viÖc më thÇu ®îc tiÕn hµnh c«ng khai theo ngµy, giê vµ ®Þa ®iÓm ghi trong hå s¬ mêi thÇu vµ kh«ng ®îc qu¸ 48 giê, kÓ tõ thêi ®iÓm ®ãng thÇu (trõ ngµy nghØ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt). Biªn b¶n më thÇu bao gåm nh÷ng néi dung chñ yÕu sau: a) Tªn gãi thÇu; b) Ngµy, giê, ®Þa ®iÓm më thÇu; c) Tªn vµ ®Þa chØ c¸c nhµ thÇu; d) Gi¸ dù thÇu, b¶o l·nh dù thÇu vµ tiÕn ®é thùc hiÖn; ®) C¸c néi dung liªn quan kh¸c. §¹i diÖn cña Bªn mêi thÇu vµ c¸c nhµ thÇu ®îc mêi tham dù ph¶i ký vµo biªn b¶n më thÇu. B¶n gèc hå s¬ dù thÇu sau khi më thÇu ph¶i ®îc Bªn mêi thÇu ký x¸c nhËn tõng trang tríc khi tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ "MËt" ®Ó lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc ®¸nh gi¸ vµ xem xÐt.
 12. 12 2. XÐt thÇu: Bªn mêi thÇu tiÕn hµnh nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ chi tiÕt vµ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu ®· ®îc më c¨n cø theo yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tr íc khi më thÇu. ViÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau: a) Sö dông ph¬ng ph¸p chÊm ®iÓm ®èi víi viÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu c¸c gãi thÇu t vÊn, gãi thÇu ®Êu thÇu lùa chän ®èi t¸c, ®¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn, ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®èi víi c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa hoÆc x©y l¾p; b) Sö dông ph¬ng ph¸p gi¸ ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng hãa hoÆc x©y l¾p theo hai bíc sau: - Bíc 1: Sö dông thang ®iÓm ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n (lµ danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ®¸p øng c¬ b¶n hå s¬ mêi thÇu c¨n cø theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸); - Bíc 2: X¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ ®èi víi c¸c hå s¬ dù thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n ®Ó xÕp h¹ng. c) Kh«ng sö dông gi¸ xÐt thÇu, gi¸ sµn mµ sö dông gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt. 3. Phª duyÖt vµ c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu: KÕt qu¶ ®Êu thÇu ph¶i do ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. Bªn mêi thÇu chØ ®îc phÐp c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu sau khi ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §iÒu 14 . §ång tiÒn, thuÕ vµ ng«n ng÷ trong ®Êu thÇu 1. §ång tiÒn dù thÇu do Bªn mêi thÇu quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu theo nguyªn t¾c mét ®ång tiÒn cho mét khèi lîng chµo hµng. Trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ so s¸nh hå s¬ dù thÇu, tû gi¸ quy ®æi gi÷a ®ång tiÒn ViÖt Nam vµ ®ång tiÒn níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh theo tû gi¸ do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm më thÇu. 2. Hå s¬ mêi thÇu ph¶i quy ®Þnh râ c¸c lo¹i thuÕ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó nhµ thÇu cã c¨n cø tÝnh to¸n gi¸ dù thÇu cña m×nh. 3. Ng«n ng÷ sö dông trong ®Êu thÇu lµ tiÕng ViÖt ®èi víi ®Êu thÇu trong níc; tiÕng ViÖt, tiÕng Anh ®èi víi ®Êu thÇu quèc tÕ. §iÒu 15 . Tr¸ch nhiÖm cña Bªn mêi thÇu Ngoµi nhiÖm vô lËp vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cña dù ¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 cña Quy chÕ nµy, Bªn mêi thÇu cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn ®Êu thÇu theo kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®îc duyÖt hoÆc v¨n b¶n chÊp thuËn cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn vµ theo tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 20, 22, 33, 45 vµ 47 cña Quy chÕ nµy, bao gåm: 1. Thµnh lËp Tæ chuyªn gia hoÆc thuª t vÊn gióp viÖc ®Êu thÇu trªn c¬ së chÊp thuËn cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn;
 13. 13 2. Tæng hîp qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ tr×nh kÕt qu¶ ®Êu thÇu lªn ng êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó xem xÐt phª duyÖt; 3. C«ng bè tróng thÇu, th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång; 4. Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy) vµ ký hîp ®ång. §iÒu 16. Thµnh phÇn, tiªu chuÈn, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña Tæ chuyªn gia 1. Thµnh phÇn Tæ chuyªn gia: Tïy theo tÝnh chÊt vµ møc ®é phøc t¹p cña tõng gãi thÇu, thµnh phÇn Tæ chuyªn gia bao gåm c¸c chuyªn gia vÒ: a) Kü thuËt, c«ng nghÖ; b) Kinh tÕ, tµi chÝnh; c) Ph¸p lý vµ c¸c vÊn ®Ò kh¸c (nÕu cÇn). Tæ trëng Tæ chuyªn gia do Bªn mêi thÇu quyÕt ®Þnh vµ ® îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn, cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh c«ng viÖc, tæng hîp vµ chuÈn bÞ c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ hoÆc tµi liÖu cã liªn quan kh¸c. 2. Tiªu chuÈn ®èi víi thµnh viªn Tæ chuyªn gia: a) Cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn gãi thÇu; b) Am hiÓu vÒ c¸c néi dung cô thÓ cña gãi thÇu; c) Cã kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý thùc tÕ hoÆc nghiªn cøu; d) Am hiÓu quy tr×nh ®Êu thÇu. 3. Tæ chuyªn gia cã c¸c tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n sau: a) ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu ph¸p lý, so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu; b) TiÕp nhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu; c) Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, so s¸nh vµ xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu theo tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc nªu trong hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ®îc duyÖt tríc khi më thÇu; d) Tæng hîp tµi liÖu vÒ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ xÐt chän nhµ thÇu vµ lËp b¸o c¸o xÐt thÇu; ®) Cã tr¸ch nhiÖm ph¸t biÓu trung thùc, kh¸ch quan ý kiÕn cña m×nh b»ng v¨n b¶n víi Bªn mêi thÇu trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, xÕp h¹ng c¸c hå s¬ dù thÇu vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ ý kiÕn cña m×nh. §- îc quyÒn b¶o lu ý kiÕn ®Ó cÊp trªn xem xÐt; e) Cã tr¸ch nhiÖm b¶o mËt th«ng tin, kh«ng ®îc céng t¸c víi nhµ thÇu díi bÊt kú h×nh thøc nµo; g) Kh«ng ®îc tham gia thÈm ®Þnh kÕt qu¶ ®Êu thÇu.
 14. 14 Ch¬ng II §ÊU THÇU TUYÓN CHäN T¦ VÊN §iÒu 17 . Néi dung c«ng t¸c t vÊn 1. T vÊn chuÈn bÞ dù ¸n: a) LËp quy ho¹ch, tæng s¬ ®å ph¸t triÓn; b) LËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi; c) LËp b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi; d) §¸nh gi¸ b¸o c¸o lËp quy ho¹ch, tæng s¬ ®å ph¸t triÓn nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ nghiªn cøu kh¶ thi. 2. T vÊn thùc hiÖn dù ¸n: a) Kh¶o s¸t; b) LËp thiÕt kÕ, tæng dù to¸n vµ dù to¸n; c) §¸nh gi¸, thÈm tra thiÕt kÕ vµ tæng dù to¸n, dù to¸n (nÕu cã); d) LËp hå s¬ mêi thÇu; ®) Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu; e) Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ. 3. C¸c t vÊn kh¸c: a) Qu¶n lý dù ¸n, thu xÕp tµi chÝnh; b) §iÒu hµnh thùc hiÖn dù ¸n; c) §µo t¹o, chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c. Nhµ t vÊn kh«ng ®îc tham gia ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ c«ng viÖc do m×nh thùc hiÖn vµ kh«ng ®îc tham gia ®Êu thÇu thùc hiÖn c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p do m×nh lµm t vÊn (trõ c¸c gãi thÇu thùc hiÖn theo lo¹i hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay). §iÒu 18. Lo¹i h×nh t vÊn Lo¹i h×nh t vÊn bao gåm: 1. C¸c tæ chøc t vÊn cña ChÝnh phñ hoÆc phi ChÝnh phñ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 2. C¸c chuyªn gia ho¹t ®éng ®éc lËp hoÆc thuéc mét tæ chøc ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 19. Yªu cÇu ®èi víi nhµ t vÊn 1. Nhµ t vÊn ph¶i cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. Chuyªn gia t vÊn ph¶i cã chøng chØ, b»ng cÊp x¸c nhËn tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp.
 15. 15 2. Nhµ t vÊn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bªn mêi thÇu vÒ tÝnh ®óng ®¾n, chÝnh x¸c, kh¸ch quan ®èi víi c«ng t¸c chuyªn m«n vµ hoµn thµnh c«ng viÖc theo hîp ®ång ®· ký. §iÒu 20. Tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu tuyÓn chän t vÊn ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 1. LËp hå s¬ mêi thÇu, bao gåm: a) Th mêi thÇu; b) §iÒu kho¶n tham chiÕu (môc ®Ých, ph¹m vi c«ng viÖc, tiÕn ®é, nhiÖm vô vµ tr¸ch nhiÖm cña t vÊn, tr¸ch nhiÖm cña Bªn mêi thÇu vµ c¸c néi dung liªn quan kh¸c); c) C¸c th«ng tin c¬ b¶n cã liªn quan; d) Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸; ®) C¸c ®iÒu kiÖn u ®·i (nÕu cã); e) C¸c phô lôc chi tiÕt kÌm theo. 2. Th«ng b¸o ®¨ng ký dù thÇu: Th«ng b¸o ®¨ng ký dù thÇu ®îc thùc hiÖn trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin thÝch hîp hoÆc göi trùc tiÕp cho c¸c nhµ thÇu do c¸c c¬ quan hoÆc tæ chøc cã liªn quan cung cÊp th«ng tin giíi thiÖu. 3. X¸c ®Þnh danh s¸ch ng¾n: a) ViÖc x¸c ®Þnh danh s¸ch ng¾n ®îc thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn lùa chän ®· ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn; b) Danh s¸ch ng¾n nµy ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 4. Mêi thÇu: Bªn mêi thÇu cung cÊp hå s¬ mêi thÇu cho c¸c nhµ thÇu trong danh s¸ch ng¾n. 5. NhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu: Bªn mêi thÇu chØ nhËn hå s¬ dù thÇu nép ®óng h¹n theo quy ®Þnh cña hå s¬ mêi thÇu vµ qu¶n lý theo chÕ ®é qu¶n lý hå s¬ "MËt". 6. Më tói hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña Quy chÕ nµy. 7. §¸nh gi¸ ®Ò xuÊt kü thuËt: Thùc hiÖn theo c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt ® îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc thêi ®iÓm më tói hå s¬ ®Ò xuÊt kü thuËt. 8. Më tói hå s¬ ®Ò xuÊt tµi chÝnh: Më ®ång thêi tói hå s¬ ®Ò xuÊt tµi chÝnh cña c¸c nhµ thÇu ®¹t tõ 70% tæng sè ®iÓm vÒ kü thuËt trë lªn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13 cña Quy chÕ nµy.
 16. 16 9. §¸nh gi¸ tæng hîp: ViÖc cho ®iÓm ®Ó xÕp h¹ng ph¶i c¨n cø vµo c¬ cÊu ®iÓm gi÷a kü thuËt vµ gi¸ trªn cïng mét mÆt b»ng ®· nªu trong hå s¬ mêi thÇu; tû träng ®iÓm vÒ gi¸ kh«ng vît 30% tæng sè ®iÓm. 10. Tr×nh duyÖt danh s¸ch xÕp h¹ng c¸c nhµ thÇu. 11. Th¬ng th¶o hîp ®ång: Bªn mêi thÇu mêi nhµ thÇu xÕp h¹ng thø nhÊt ®Õn th¬ng th¶o hîp ®ång. Trêng hîp kh«ng thµnh c«ng, Bªn mêi thÇu sÏ mêi nhµ thÇu xÕp h¹ng tiÕp theo ®Õn th¬ng th¶o nhng ph¶i ®îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. C«ng viÖc ®Êu thÇu quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vµ 11 §iÒu nµy do Bªn mêi thÇu thùc hiÖn hoÆc thuª chuyªn gia thùc hiÖn. 12. Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu. 13. C«ng bè tróng thÇu vµ th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång: Bªn mêi thÇu th«ng b¸o kÕt qu¶ ®Êu thÇu ®îc phª duyÖt cho c¸c nhµ thÇu tham gia dù thÇu, tiÕn hµnh th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång víi nhµ thÇu tróng thÇu. 14. Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy) vµ ký hîp ®ång. §iÒu 21 . Chi phÝ t vÊn 1. Chi phÝ t vÊn níc ngoµi bao gåm: a) TiÒn tr¶ cho chuyªn gia t vÊn gåm l¬ng c¬ b¶n, phÝ x· héi, phÝ qu¶n lý, l·i c«ng ty vµ phô cÊp kh¸c cña chuyªn gia; b) C¸c chi phÝ ngoµi l¬ng gåm vÐ m¸y bay, phô cÊp c«ng t¸c, v¨n phßng phÈm, th«ng tin, trang thiÕt bÞ lµm viÖc, ®µo t¹o vµ chi phÝ kh¸c; c) C¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Dù phßng phÝ: Dù phßng phÝ ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ chØ ® îc sö dông khi cã sù chÊp thuËn cña ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn. 2. Chi phÝ t vÊn trong níc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng III §ÊU THÇU MUA S¾M HµNG HãA §iÒu 22. Tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu mua s¾m hµng hãa ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 1. S¬ tuyÓn nhµ thÇu (nÕu cã);
 17. 17 2. LËp hå s¬ mêi thÇu; 3. Göi th mêi thÇu hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu; 4. NhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu; 5. Më thÇu; 6. §¸nh gi¸, xÕp h¹ng nhµ thÇu; C«ng viÖc tæ chøc ®Êu thÇu quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4, 5 vµ 6 §iÒu nµy do Bªn mêi thÇu thùc hiÖn hoÆc thuª chuyªn gia thùc hiÖn. 7. Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu; 8. C«ng bè tróng thÇu, th¬ng th¶o hoµn thiÖn hîp ®ång; 9. Tr×nh duyÖt néi dung hîp ®ång (theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 6 cña Quy chÕ nµy) vµ ký hîp ®ång. §iÒu 23. S¬ tuyÓn nhµ thÇu 1. ViÖc s¬ tuyÓn nhµ thÇu ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®èi víi c¸c gãi thÇu cã gi¸ trÞ tõ 300 tû ®ång trë lªn nh»m lùa chän c¸c nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn, ®¸p øng yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. 2. S¬ tuyÓn nhµ thÇu ®îc thùc hiÖn theo c¸c bíc sau: a) LËp hå s¬ s¬ tuyÓn, bao gåm: - Th mêi s¬ tuyÓn; - ChØ dÉn s¬ tuyÓn; - Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸; - Phô lôc kÌm theo. b) Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn; c) NhËn vµ qu¶n lý hå s¬ dù s¬ tuyÓn; d) §¸nh gi¸ hå s¬ dù s¬ tuyÓn; ®) Tr×nh duyÖt kÕt qu¶ s¬ tuyÓn; e) Th«ng b¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn. §iÒu 24. Hå s¬ mêi thÇu Hå s¬ mêi thÇu bao gåm: 1. Th mêi thÇu; 2. MÉu ®¬n dù thÇu; 3. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu; 4. C¸c ®iÒu kiÖn u ®·i (nÕu cã); 5. C¸c lo¹i thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 6. C¸c yªu cÇu vÒ c«ng nghÖ, vËt t, thiÕt bÞ, hµng hãa, tÝnh n¨ng kü thuËt vµ nguån gèc;
 18. 18 7. BiÓu gi¸; 8. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ (bao gåm c¶ ph¬ng ph¸p vµ c¸ch thøc quy ®æi vÒ cïng mÆt b»ng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸); 9. §iÒu kiÖn chung vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña hîp ®ång; 10. MÉu b¶o l·nh dù thÇu; 11. MÉu tháa thuËn hîp ®ång; 12. MÉu b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. §iÒu 25 . Th hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu Néi dung th hoÆc th«ng b¸o mêi thÇu bao gåm: 1. Tªn vµ ®Þa chØ cña Bªn mêi thÇu; 2. Kh¸i qu¸t dù ¸n, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian giao hµng; 3. ChØ dÉn viÖc t×m hiÓu hå s¬ mêi thÇu; 4. C¸c ®iÒu kiÖn tham gia dù thÇu; 5. Thêi gian, ®Þa ®iÓm nhËn hå s¬ mêi thÇu. §iÒu 26. ChØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu Nh÷ng néi dung chñ yÕu vÒ chØ dÉn ®èi víi nhµ thÇu bao gåm: 1. M« t¶ tãm t¾t dù ¸n; 2. Nguån vèn thùc hiÖn dù ¸n; 3. Yªu cÇu vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm vµ ®Þa vÞ hîp ph¸p cña nhµ thÇu, c¸c chøng cø, nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn nhµ thÇu trong kho¶ng thêi gian hîp lý tríc thêi ®iÓm dù thÇu; 4. Th¨m hiÖn trêng (nÕu cã) vµ gi¶i ®¸p c¸c c©u hái cña nhµ thÇu. §iÒu 27. Hå s¬ dù thÇu Néi dung hå s¬ dù thÇu cung cÊp hµng hãa bao gåm: 1. C¸c néi dung vÒ hµnh chÝnh, ph¸p lý: a) §¬n dù thÇu hîp lÖ (ph¶i cã ch÷ ký cña ngêi cã thÈm quyÒn); b) B¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi b¶n sao giÊy ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã b¶n sao giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt; c) Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm cña nhµ thÇu kÓ c¶ nhµ thÇu phô (nÕu cã); d) B¶o l·nh dù thÇu. 2. C¸c néi dung vÒ kü thuËt: a) §Æc tÝnh kü thuËt cña hµng hãa;
 19. 19 b) Gi¶i ph¸p kü thuËt, c«ng nghÖ; c) Nguån gèc hµng hãa vµ chøng chØ cña nhµ s¶n xuÊt; d) Tæ chøc thi c«ng l¾p ®Æt, ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ; ®) TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. 3. C¸c néi dung vÒ th¬ng m¹i, tµi chÝnh: a) Gi¸ dù thÇu kÌm theo thuyÕt minh vµ biÓu gi¸ chi tiÕt; b) §iÒu kiÖn giao hµng; c) §iÒu kiÖn tµi chÝnh (nÕu cã); d) §iÒu kiÖn thanh to¸n. §iÒu 28. B¶o l·nh dù thÇu 1. Nhµ thÇu ph¶i nép b¶o l·nh dù thÇu cïng víi hå s¬ dù thÇu. Trong tr- êng hîp ¸p dông ph¬ng thøc ®Êu thÇu hai giai ®o¹n, b¶o l·nh dù thÇu nép trong giai ®o¹n 2. 2. Gi¸ trÞ b¶o l·nh dù thÇu b»ng tõ 1% ®Õn 3% gi¸ dù thÇu. Bªn mêi thÇu cã thÓ quy ®Þnh møc b¶o l·nh thèng nhÊt ®Ó b¶o ®¶m bÝ mËt vÒ møc gi¸ dù thÇu cho c¸c nhµ thÇu. Bªn mêi thÇu quy ®Þnh h×nh thøc vµ ®iÒu kiÖn b¶o l·nh dù thÇu. B¶o l·nh dù thÇu sÏ ®îc tr¶ l¹i cho nh÷ng nhµ thÇu kh«ng tróng thÇu trong thêi gian kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy c«ng bè kÕt qu¶ ®Êu thÇu. 3. Nhµ thÇu kh«ng ®îc nhËn l¹i b¶o l·nh dù thÇu trong c¸c trêng hîp sau: a) Tróng thÇu nhng tõ chèi thùc hiÖn hîp ®ång; b) Rót hå s¬ dù thÇu sau khi ®ãng thÇu; c) Vi ph¹m Quy chÕ §Êu thÇu ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 60 cña Quy chÕ nµy. 4. B¶o l·nh dù thÇu chØ ¸p dông cho c¸c h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i vµ h¹n chÕ. 5. Sau khi nép b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång, nhµ thÇu tróng thÇu ® îc hoµn tr¶ b¶o l·nh dù thÇu. §iÒu 29. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®îc thùc hiÖn theo tiªu chuÈn vÒ c¸c néi dung sau: 1. N¨ng lùc vµ kinh nghiÖm nhµ thÇu: a) N¨ng lùc s¶n xuÊt vµ kinh doanh, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, tr×nh ®é c¸n bé chuyªn m«n; b) N¨ng lùc tµi chÝnh (doanh sè, lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu kh¸c); c) Kinh nghiÖm thùc hiÖn c¸c hîp ®ång t¬ng tù t¹i ViÖt Nam vµ ë níc ngoµi. 2. Néi dung kü thuËt:
 20. 20 a) Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ tÝnh n¨ng kü thuËt hµng hãa ®· nªu trong hå s¬ mêi thÇu; b) §Æc tÝnh kinh tÕ kü thuËt, m· hiÖu cña hµng hãa, n¬i s¶n xuÊt, tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ c¸c néi dung kh¸c; c) TÝnh hîp lý vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p tæ chøc cung øng hµng hãa; d) Kh¶ n¨ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ vµ n¨ng lùc c¸n bé kü thuËt; ®) Kh¶ n¨ng thÝch øng vÒ mÆt ®Þa lý; e) T¸c ®éng ®èi víi m«i trêng vµ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt. 3. Tµi chÝnh vµ gi¸ c¶: kh¶ n¨ng cung cÊp tµi chÝnh (nÕu cã yªu cÇu), c¸c ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i vµ tµi chÝnh, gi¸ ®¸nh gi¸. 4. C¸c tiªu chuÈn kh¸c: thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, chuyÓn giao c«ng nghÖ, ®µo t¹o vµ c¸c néi dung kh¸c. §iÒu 30. §¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ViÖc ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 1. §¸nh gi¸ s¬ bé: ViÖc ®¸nh gi¸ s¬ bé lµ nh»m lo¹i bá c¸c hå s¬ dù thÇu kh«ng ®¸p øng yªu cÇu vµ ®îc thùc hiÖn nh sau: a) KiÓm tra tÝnh hîp lÖ cña c¸c hå s¬ dù thÇu; b) Xem xÐt sù ®¸p øng c¬ b¶n cña hå s¬ dù thÇu ®èi víi hå s¬ mêi thÇu; c) Lµm râ hå s¬ dù thÇu (nÕu cÇn). 2. §¸nh gi¸ chi tiÕt: ViÖc ®¸nh gi¸ chi tiÕt hå s¬ dù thÇu ® îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p gi¸ ®¸nh gi¸, gåm hai bíc sau: a) Bíc 1: ®¸nh gi¸ vÒ mÆt kü thuËt ®Ó chän danh s¸ch ng¾n: ViÖc ®¸nh gi¸ tiÕn hµnh dùa trªn c¬ së c¸c yªu cÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu vµ tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ chi tiÕt kh«ng tr¸i víi tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®· quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu ® îc ngêi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt tríc thêi ®iÓm më thÇu. C¸c nhµ thÇu ®¹t sè ®iÓm tèi thiÓu tõ 70% tæng sè ®iÓm vÒ kü thuËt trë lªn sÏ ®îc chän vµo danh s¸ch ng¾n. b) Bíc 2: ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh, th¬ng m¹i: TiÕn hµnh ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh, th ¬ng m¹i hå s¬ dù thÇu cña c¸c nhµ thÇu thuéc danh s¸ch ng¾n trªn cïng mét mÆt b»ng theo c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ ®îc phª duyÖt. ViÖc ®¸nh gi¸ vÒ mÆt tµi chÝnh, th¬ng m¹i nh»m x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸ bao gåm c¸c néi dung sau: - Söa lçi; - HiÖu chØnh c¸c sai lÖch;
Đồng bộ tài khoản