Nghị định 88-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
943
lượt xem
32
download

Nghị định 88-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 88-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng đất đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 88-CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  88­C P  N G µ Y   S 17­8­1994 V Ò  Q U ¶ N  L ý V µ  S ö  D ô N G  ® Ê T   «  T H Þ ® CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m 1993; Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ©y  ùng  µ  ®Ò ngh c B tr BX d v Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   côc  Þa  Ýnh, § ch NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1.­ §Êt  «  Þ  µ ®Êt  éithµnh  è, néithÞ    Þ  Ên theo  ® th l   n  ph     x∙,th tr   quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  LuËt §Êt ®ai. 55     §Êt ngo¹ithµnh,ngo¹ithÞ  ∙  ã          ® c quy  ¹ch ® îcc¬  ho     quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn    Öt ®Ó     iÓn®«  Þ  òng  îcqu¶n  ýnh  t  «  Þ. phª duy   ph¸ttr   th c ®  l   ®Ê ® th §i Ò u 2.­ C¨n  vµo  ôc  ch  ö  ông  ñ  Õu,  t  «   Þ  îc ph©n  µnh  cø  m ®Ý sd ch y ®Ê ® th ®   th c¸clo¹ sau  y:    i ®© 1­ §Êt sö  ông  µo  ôc  ch    d vm ®Ý c«ng  éng. c 2­ §Êt sö  ông    d cho  èc  qu phßng,an    ninh. 3­ §Êt ë.    4­ §Êt chuyªn dïng.      5­ §Êt n«ng     nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp. 6­ §Êt cha  ö  ông.    sd §i Ò u 3.­ §Êt sö  ông  µo  ôc  ch   d vm ®Ý c«ng  éng: c 1­  µ   íc giao  t  Nh n   ®Ê cho    chøc  ö  ông  cø  µo  c¸c tæ  sd c¨n  v quy  ¹ch  µ  ho v kÕ   ¹ch  îc c¬  ho ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  phª duyÖt  µ  v chøc n¨ng,   nhiÖ m  ô  ô  Ó  ña  chøc  . v c th c tæ  ®ã M äi thay  æi  ôc   ch  ö  ông  ® m ®Þ sd hoÆc  chuyÓn quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê ®Ò u   ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao ®Êt    Õt ®Þnh.   ®ã quy  
 2. 2 2­ Thñ  ëng    chøc  îcgiao ®Êt  µngêichÞu    tr c¸ctæ  ®    l    tr¸chnhiÖ m   µm  ñ   l th   tôc ®¨ng  ý  a   Ýnh  µ    µnh      k ®Þ ch v thih c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   t  ai lu   ®Ê ®   vµ  ©y  ùng  «  Þ. xd ® th 3­    Tæ chøc  îc giao  ö  ông  ¹  t  µy  ®  sd lo i®Ê n kh«ng ph¶itr¶tiÒn  ö  ông     sd ®Êt  µ  Õ  ö  ông  t. v thu s d ®Ê §i Ò u 4.­ VIÖc  qu¶n  ý, ö  ông  t  èc  l  d s ®Ê qu phßng  µ  ninh ph¶itu©n  v an      theo  NghÞ   ®Þnh  riªngcña  Ýnh  ñ  Ò   t  èc    Ch ph v ®Ê qu phßng, an    ninh vµ      c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy  Ò   ®Þ n v quy  ¹ch,kiÕn  óc, ho   tr  b¶o  Ö   v c¶nh quan  µ  v m«i  êng. tr §i Ò u 5.­ ViÖc  qu¶n  ý vµ  ö  ông  t    l  s d ®Ê ë ph¶i tu©n    theo NghÞ   nh  è  CP   ®Þ s 60­ ngµy  7­ 5­ 1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v Quy Òn   ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  s h nh ë v quy sd ®Êt    ¹ ®«  Þ. ë t   th i §i Ò u 6.­ ViÖc qu¶n  ý vµ  ö  ông  t  l  s d ®Ê chuyªn  ïng  ¹  «   Þ  d t i® th ph¶i tu©n    theo  NghÞ   nh  ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ  µ      Ch ph v c¸cquy  nh  ®Þ sau  y: ®© 1­ Nhµ   ícxÐt giao ®Êt    n      cho    chøc,hé    nh, c¸nh©n  ö  ông  c¸ctæ    gia ®×     sd æn   nh   ©u  µi trªn c¬  ë  ®Þ l d     s quy  ¹ch  «   Þ  îc duyÖt  µ  ùc  ¹ng sö  ho ® th ®   v th tr   dông  t  ¹ c¸c®Þa  ¬ng. ®Ê t     i ph 2­  êi ® îc giao  t  Ng     ®Ê ph¶i ®¨ng  ý  a   Ýnh  µ  ùc  Ön  äi      k ®Þ ch v th hi m quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt,     Üa  ô  i víi µ   ícvÒ   t  îcgiao. ngh v ®è     Nh n   ®Ê ®   3­  èi víi®Êt  §   chuyªn  ïng  ö  ông  µo  ôc  ch  d sd vm ®Ý kinh doanh  ×  ú   th tu   theo  Ýnh  Êt  t ch kinh  doanh  µ  v qu¸  ×nh  ö  ông  µ   µ   íc quy  nh   tr sd m Nh n   ®Þ nghÜa  ô  µichÝnh  ña  êi® îcgiao ®Êt  v t  c ng       trong NghÞ   nh  Ò   t    ®Þ v ®Ê chuyªn   dïng. §i Ò u 7.­ ViÖc  qu¶n  ývµ  ö  ông    ¹ ®Êt  l  s d c¸clo i   n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp trong ®«     thÞ ph¶itu©n    theo    c¸cNghÞ   nh  è  CP   µy  9­ ®Þ s 64­ ng 27­ 1993  µ  v NghÞ   nh   ®Þ sè  CP   µy  1­ 2­ ng 15­ 1994. Tæ     chøc  µ    ©n  ö  ông  t  v c¸ nh sd ®Ê n«ng  nghiÖp,   ®Êt  ©m  l nghiÖp    «  Þ  ë ® th ph¶itu©n    theo c¸cquy  nh  Ò      ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng, tr   vÖ   sinh®«  Þ;m ü     th   quan  «  Þ  µ    ® th v c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®«  Þ. l   th Ph¹m     vi,ranh  í  µ  êih¹n  ö  ông  t  gi i th   v sd ®Ê n«ng  nghiÖp, l©m     nghiÖp  trong®«  Þ    th ph¶i® îcx¸c®Þnh      trong quy  ¹ch ®«  Þ  îcduyÖt.   ho   th ®   §i Ò u 8.­ Khi lµm  ñ tôc giao ®Êt  Çn  u     th       l ®Ç sau    Ët §Êt ®ai 1993  khiLu       ban  µnh, h   tæ chøc, c¸ nh©n  ö  ông  t  µ  ¬     sd ®Ê v c quan qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm   Òn  l  n   th quy (Uû ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸c Bé  µ  ¬    ph tr     ¬     v c quan 
 3. 3 trùcthuéc ChÝnh  ñ) tiÕn hµnh  µ    ¹ yªu  Çu  ö  ông  t  ña  õng        ph     r so¸tl   c s d i ®Ê c t tæ chøc  µ    ©n.  Êt  õa  v c¸ nh § th ph¶i® îc thu  åi,®Êt  ö  ông     h  sd kh«ng  îp  h ph¸p  µ  v kh«ng  ng  ôc  ch  ®ó m ®Ý ph¶i® îcxem   Ðt xö  ýtheo ph¸p luËt.    x   l      §i Ò u 9.­ Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    µ  ñ     ph tr   TW v Ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n    «   Þ  ã  nh d c¸c ® th c tr¸chnhiÖ m   Ò   Öc    v vi qu¶n  ýquü  t  l  ®Ê cha  ö  ông  sd trong®«  Þ.   th ViÖc  ö  ông  µ  sd v khaith¸cquü  t  a  ö  ông     ®Ê ch s d ph¶i® îc c¬      quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh    th quy quy   theo quy  nh  ña  Ët §Êt ®ai.   ®Þ c Lu     CH ¬NG   II QU¶N   ý  µ   íC  Ò   T   «  Þ L NH N V ®Ê ® TH §i Ò u 10.­ Néi dung    qu¶n  ývµ  ö  ông  t  «  Þ: l  s d ®Ê ® th 1­  Òu    §i tra,kh¶o    o   c, lËp  s¸t,® ®¹   b¶n    a   Ýnh  µ  nh      ®å ®Þ ch v ®Þ gi¸c¸c lo¹ ®Êt  ña  «  Þ.   i c ® th 2­ Quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  Õ   ¹ch sö  ông  t  «  Þ.   ho   d ® th v k ho   d ®Ê ® th 3­ Giao  t,cho    t  «  Þ.   ®Ê   thuª®Ê ® th 4­ Thu  åi®Ó   ©y  ùng  «  Þ.   h  x d ® th 5­ Ban  µnh  Ýnh    h ch s¸ch vµ  ã  Õ   ¹ch  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    ö    c k ho xd c s h  khis dông  t  «  Þ. ®Ê ® th 6­ §¨ng  ý  µ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  «  Þ.   k v c gi   nh quy s d ®Ê ® th 7­ Lµ m   ñ tôcchuyÓn  Òn  ö  ông  t  «  Þ.   th     quy sd ®Ê ® th 8­ Thanh      Õt    tra,gi¶iquy c¸c tranh chÊp, gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, è c¸o  µ       khi n     v t xö  ýc¸cviph¹m  Ò   t  «  Þ. l      v ®Ê ® th §i Ò u 11.­ Ch Ýnh  ñ  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   t  «  Þ  ph th nh   l  n   ®Ê ® th trong c¶  íc.  n Uû  ban  ©n  ©n    Êp  ùc  Ön  nh d c¸c c th hi qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   t  «   Þ  l  n   ®Ê ® th trong®Þa  ¬ng  ×nh    ph m theo thÈm  Òn  îcquy  nh  ¹ LuËt §Êt ®ai.   quy ®  ®Þ t i    C¬  quan  a   Ýnh    ®Þ ch ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  Þu  ¬ v ®Þ ph ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ChÝnh  ñ  µ  û   ph v U ban  ©n  ©n    Êp  Ò   nh d c¸cc v qu¶n  ý®Êt  «  Þ. l  ® th C¬  quan qu¶n  ý x©y  ùng  «   Þ    l  d ® th ë Trung  ng  µ  a   ¬ng  Þu  ¬ v ®Þ ph ch tr¸chnhiÖm   ícChÝnh  ñ  µ  û     tr   ph v U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c trong viÖc  Ëp      l quy ho¹ch x©y  ùng,sö  ông  t  «  Þ.   d  d ®Ê ® th §i Ò u 12.­
 4. 4 ViÖc qu¶n  ý vµ  ö  ông  t  «   Þ  l  s d ®Ê ® th ph¶i theo  ng    ®ó quy  ¹ch  ©y  ho x dùng  «  Þ,kÕ   ¹ch sö  ông  t  îcc¬  ® th   ho   d ®Ê ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy phª duyÖt,NghÞ   nh  µy  µ        ®Þ n v c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   §i Ò u 13.­ Quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  ho   d ® th bao  å m   g quy  ¹ch chung  µ  ho   v quy  ¹ch chi ho     tiÕt® îclËp vµ  Ðt duyÖt theo quy  nh  Ò       x      ®Þ v qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ. l  ho   th §i Ò u 14.­ Trªn  ¬  ë  c s quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  îc c¬  ho x d ® th ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  phª  Öt,Uû   duy   ban  ©n  ©n  µnh  è  ùcthuéc  nh d th ph tr   Trung  ng, thµnh  ¬  phè  éc tØnh,thÞ    µ  Þ  Ên lËp kÕ   ¹ch sö  ông  t  «  Þ  thu     x∙v th tr     ho   d ®Ê ® th cho    giai ®o¹n  10  5­ n¨m  µ  µng  vh n¨m. Néi dung  Õ   ¹ch sö  ông  t  «  Þ  å m:   k ho   d ®Ê ® th g 1­ X¸c  nh    ®Þ nhu  Çu  Ò   t  «  Þ,khoanh  nh    c v ®Ê ® th   ®Þ c¸ckhu  t  µ  Öc  ®Ê v vi sö  ông  õng  ¹  t  d t lo i®Ê trong tõng  êikú  Õ   ¹ch  ã  Ìm    th   k ho c k theo    iÒu  Ön  c¸c ® ki khaith¸ckhisö  ông.     d 2­ §iÒu    chØnh  Õ   ¹ch sö  ông  t  «  Þ  k ho   d ®Ê ® th cho  ï hîp víi ùc tÕ    ph       th   c¶i t¹o, ©y  ùng  µ    ×nh ph¸ttr Óncña  «  Þ.  xd v qu¸ tr     i   ® th §i Ò u 15.­ 1­  È m   Òn  Ðt  Öt  µ  iÒu  Th quy x duy v ® chØnh  Õ   ¹ch  ö  ông  t  «   k ho sd ®Ê ® thÞ  theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai.   ®Þ t  i 18     2­  û   U ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸c c theo  Òn  ¹n  µ  quy h v tr¸chnhiÖm   îc giao,   ®    chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan chuyªn tr¸chtæ      chøc  ùc hiÖn  o   c,®Þnh    t, th   ® ®¹   gi¸®Ê   giao ®Êt,cho    t,thu håi®Êt,gi¶i ãng  Æt       thuª®Ê          ph m b»ng,ph¸ttr Ón c¬  ë  ¹     i   s h  tÇng    ôc  ô  ®Ó ph v cho  Öc    ¹ovµ  ©y  ùng  «  Þ  vi c¶it   x d ® th theo quy  ¹ch vµ  Õ   ho   k ho¹ch sö  ông  t  «  Þ  îcduyÖt.  d ®Ê ® th ®   3­ KiÕn  ócs  ëng    tr   tr hoÆc   ë   ©y  ùng  ®èivíi®«  Þ  SX d (     th kh«ng  ã  Õn  c Ki trócs  ëng) cã  Ö m   ô  í thiÖu  a   iÓ m   ©y  ùng  µ  Êp    tr   nhi v gi   i ®Þ ® xd v c chøng  chØ   quy  ¹ch ®Ó   Ëp dù    u    ho   l   ¸n ®Ç ttheo quy  nh  Ò     ®Þ v qu¶n  ýx©y  ùng  «  Þ. l  d ® th CH ¬NG   I II GIAO   T,  ®Ê CHO   THUª  T   «  Þ ®Ê ® TH §i Ò u 16.­ Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu  ö  ông  t  «   Þ  c sd ®Ê ® th ph¶ilËp  å  ¬      h s xin giao ®Êt.   Hå   ¬    s xingiao ®Êt  å m:   g 1­ §¬n      xingiao ®Êt.   2­  ù   ®Ç u    x©y  ùng  Ën  D ¸n  t d (lu chøng kinh  Õ  ü  Ët)® îc c¬  t k thu     quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn    Öt. n   th quy phª duy
 5. 5 3­ B¶n    a   Ýnh  ®å ®Þ ch hoÆc   Ön  ¹ng khu  t    hi tr   ®Ê xin giao  û lÖ  t   1/200    ­ 1/1000. 4­ Ph¬ng    n   ï.   ¸n ®Ò b Hå   ¬    îc göi ®Õ n   ¬  s trªn®     c quan  a   Ýnh  ïng  Êp    Èm     µ  ®Þ ch c c ®Ó th trav tr×nh Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt ®Þnh.   ph tr     ¬ quy   §èivíitr ng  îp thuéc  Èm  Òn     ê h   th quy giao ®Êt  ña  Ýnh  ñ  ×    c Ch ph th Tæng   côc  Þa  Ýnh  µ  û   § ch v U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ tr×nh ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   ph quy   §i Ò u 17.­ Thêigian xem   Ðt gi¶iquyÕt  å  ¬        x    h s xingiao ®Êt  µ    Õt  nh    v ra quy ®Þ giao  ®Êt  µ25  µy  Ó   õngµy  Ën    å  ¬. l   ng k t   nh ®ñ h s Qu¸  êih¹n  th   trªn, Õu  a    Õt  ×  ¬   n ch gi¶iquy th c quan  Õp nhËn  å  ¬  ti   h s ph¶i   th«ng    ýdo  b¸o l   cho  ¬ng  ù  Õt. ® s bi §i Ò u 18.­ ViÖc  chøc  ùc hiÖn  Õt  nh  tæ  th   quy ®Þ giao ®Êt  «  Þ  îcquy  nh      ® th ®   ®Þ nh sau: 1­  û   U ban  ©n  ©n   µnh  è  éc  nh d th ph thu tØnh, thÞ    Ën,    x∙,qu huyÖn  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc  iÓn khaiviÖc    ãng  Æt     tæ  tr     gi¶iph m b»ng  µ  íng dÉn  Öc  vh   vi ®Ò n   ïc¸cthiÖth¹ikhithu håi®Êt  b           trong ph¹m    a  ¬ng  ×nh    vi®Þ ph m qu¶n  ý. l 2­ C¬     quan  a  Ýnh  Êp  ®Þ ch c tØnh  µm  ñ tôc thu håi®Êt,tæ  l th           chøc  Öc  vi giao ®Êt  ¹  Ön  êng    ti hi tr theo  Õt  nh  quy ®Þ giao ®Êt,lËp  å  ë      h s qu¶n  ývµ  l   theo  dâisù  Õn  ng  ña  ü  t  «  Þ.   bi ®é c qu ®Ê ® th §i Ò u 19.­ 1­ ViÖc    giao nhËn  t  ¹ hiÖn  êng    ®Ê t i  tr chØ  îcthùc hiÖn      chøc, ®    khic¸ctæ    c¸ nh©n      xingiao ®Êt  ã  Õt  nh    c quy ®Þ giao ®Êt,nép  Òn sö  ông  t,lÖ  Ý      ti   d ®Ê   ph ®Þa  Ýnh  µ  µm  ch v l xong    ñ tôc®Ò n   ïthiÖth¹itheo quy  nh  c¸cth     b       ®Þ ph¸p luËt.   2­ Ng êi® îcgiao ®Êt  ã         c tr¸chnhiÖ m       kª khai, ¨ng  ý  ö  ông  t  ¹ Uû    ® ksd ®Ê t i  ban  ©n  ©n  êng,x∙,thÞ  Ên n¬i®ang  nh d ph     tr     qu¶n  ýkhu  t  . l  ®Ê ®ã 3­ Sau    Ën  t,ngêi® îcgiao ®Êt    khinh ®Ê        ph¶itiÕn hµnh      ngay    ñ tôc c¸c th     chuÈn  Þ  ©y  ùng  µ    Ðp  ©y  ùng. bx d v xinph x d Trong  êng  îp cã  ù  tr h   s thay ® æi  Ò   ôc  ch  ö  ông  t,th× ngêi® îc   vm ®Ý s d ®Ê        giao ®Êt    ph¶itr×nh c¬      quan  Õt ®Þnh  quy   giao ®Êt    xem  Ðt gi¶i x     Õt.quy 4­  Öc  ö  ông  t  Vi s d ®Ê sau    îc giao  khi®   ph¶ib¶o  ¶m   ng  Õn        ® ®ó ti ®é ghi trong  ù  ®Ç u    x©y  ùng  ∙  îc c¬  d ¸n  t d ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn    phª duyÖt. N Õu  trong thêih¹n  th¸ng kÓ   õ khinhËn  t,ngêi® îcgiao ®Êt  Én      12    t    ®Ê        v kh«ng  Õn hµnh  ö  ông  µ   ti   sd m kh«ng  îcc¬  ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy cho phÐp  × quyÕt ®Þnh  th     giao ®Êt    kh«ng cßn    Þ. gi¸tr
 6. 6 §i Ò u 20.­ Tæ  chøc, c¸ nh©n  ã     c nhu  Çu    µ   íc cho  c xin Nh n   thuª ®Êt    trong ®«   Þ    th ph¶inép  å  ¬      t:   h s xinthuª®Ê 1­  å   ¬    H s xin thuª ®Êt  «   Þ    ® th chØ    ö  ông  Æt   ®Ó s d m b»ng, kh«ng  ©y    x dùng  c«ng  ×nh cè  nh  tr   ®Þ bao  å m: g a) §¬n      t.   xinthuª®Ê b) ThiÕtkÕ   ¬  é  Æt       sbm b»ng  khu  t      Ìm  ®Ê xinthuªk theo thuyÕtminh.     c)B¶n    a  Ýnh    ®å ®Þ ch khu  t    ®Ê xinthuª. d)  íithiÖu  a   iÓ m   ña  Gi   ®Þ ® c Kiªn trócs  ëng  µnh  è      tr th ph hoÆc   ë   ©y   SX dùng  ®èivíi «  Þ  (     th kh«ng  ã  Õn  ócs  ëng). ® c Ki tr   tr 2­  å   ¬, tr×nh tù vµ  ñ tôc xin thuª®Êt    ©y  ùng    H s      th         ®Ó x d c¸c c«ng  ×nh  tr cè  nh  îctiÕn hµnh  ®Þ ®    theo quy  nh  ¹ c¸c§iÒu        NghÞ   nh   ®Þ ti     16,17,18,19  ®Þ nµy. §i Ò u 21.­ Nhµ   íc cho    chøc, c¸  ©n  Öt Nam   n  c¸c tæ    nh Vi   thuª ®Êt  «   Þ    ö    ® th ®Ó s dông  µo    ôc  ch  v c¸cm ®Ý sau: 1­    Tæ chøc  Æt   m b»ng  ôc  ô  ph v cho  Öc    vi thic«ng  ©y  ùng    x d c¸c c«ng  tr×nh trong®«  Þ.     th 2­ Sö  ông  Æt    d m b»ng  µm  l kho  . b∙i 3­ Tæ     chøc    ¹t®éng    éinh  ¾ m   ¹  éichî, Ô  éi. c¸cho   x∙h   c tr ih     h , l 4­ X ©y  ùng      d c¸cc«ng  ×nh cè  nh  tr   ®Þ theo    ù    u      iÓns¶n  c¸cd ¸n ®Ç tph¸ttr   xuÊt,kinhdoanh,dÞch  ô,nhµ  .       v  ë ViÖc  cho  êi níc ngoµi thuª ®Êt  îc tiÕn  µnh  ng         ®  h theo quy  nh   ®Þ riªng   cña  µ   íc. Nh n §i Ò u 22.­ C¬   quan  a  Ýnh  Êp  ®Þ ch c tØnh  xem   Ðt,thÈm    å  ¬      t  µ  x  trah s xinthuª®Ê v tr×nh c¬    quan  µ   íccã  Èm  Òn  Õt ®Þnh. Nh n   th quy quy   Thêigian xem   Ðt,gi¶i     x     Õt hå  ¬      t    ö  ông  Æt   quy   s xinthuª®Ê ®Ó s d m b»ng  lµ20  µy  Ó   õkhinhËn    å  ¬.   ng k t     ®ñ h s §i Ò u 23.­ Sau    ã  Õt  nh  khi c quy ®Þ cho thuª ®Êt, c¬      quan  µ   íc ® îc uû  Òn  Nh n     quy tiÕn hµnh  ý  îp ®ång  íi   kh  v   xinthuª®Êt. bªn      Ng êithuª®Êt  ã  Üa  ô:    c ngh v 1­ Sö  ông  t  ng  ôc  ch.  d ®Ê ®ó m ®Ý 2­ Nép  Òn thuª®Êt,lÖ  Ý  a  Ýnh    ti       ph ®Þ ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   3­ Thùc  Ön  ng  îp ®ång    t.   hi ®ó h   thuª®Ê
 7. 7 4­ H Õt  êih¹n    th   thuª®Êt,®èi víitr ng  îp sö  ông  Æt          ê h   d m b»ng,ngêithuª      ®Êt ph¶ithu dän  Æt      m b»ng  ël¹ nguyªn  ¹ng,kh«ng  îc lµm    áng  tr     i tr   ®  hh c«ng  tr×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ëtcã  ªnquan  µ  µn    s h  k thu   li   v b giao l¹bªn      cho  i thuª. §i Ò u 24.­ §èivíi®Êt     n»m   µiranh  í néithµnh  è, néithÞ    Þ  Ên nhng  ngo   gi     i ph     x∙,th tr   ®∙  ã  c quy  hoÆc   ©y  ùng  «   Þ  îc c¬  xd ® th ®   quan  µ   íc cã  Èm  Òn    Nh n   th quy phª duyÖt,th×    trong thêigian  a  ö  ông       ch s d ®Ó ph¸ttr Ón ®«   Þ,Uû     i   th   ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ xem   Ðt giao hoÆc   x    cho    t  thuª®Ê ®ã   ã  êih¹n,b¶o  ¶m   Öc  ö  ông  t  c th     ® vi s d ®Ê kh«ng  ©y  ëng¹iqu¸ tr×nh ph¸t g tr          tr Ón®«  Þ. i   th §i Ò u 25.­ Bé  µichÝnh  T  quy  nh  Öc    µ  ö  ông  Ö  Ý  a  Ýnh,lÖ  Ý  ®Þ vi thu v s d l ph ®Þ ch   ph cÊp  chøng  chØ quy  ¹ch. ho CH ¬NG   IV X © Y   ù NG   ¬   ë   ¹  Ç NG   D C SHT KHI  ö  Dô NG   T   «  Þ S  ®Ê ® TH §i Ò u 26.­ 1­ §Êt ®«  Þ      th ph¶i® îcx©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    ö  ông.    d c s h  khis d 2­ Nhµ   íc®Ç u      ¹ovµ  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    n  tc¶it   x d c s h  chung cho  µn  «   to ® thÞ  i víi ®è    c«ng  ×nh kh«ng  ã  tr   c kh¶  n¨ng  ùctiÕp thu håivèn  tr       hoÆc  giao cho    c¸c doanh    nghiÖp  îc x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  i  íic¸c c«ng  ×nh cã    ®  d csht ®è v     tr   kh¶ n¨ng  ùctiÕp thu håivèn  tr       theo h×nh    thøc chän  Çu    th hoÆc   u  Çu. ®Ê th 3­ Tæ     chøc,c¸ nh©n     ph¶ix©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    t  îcNhµ   íc   d c s h  trªn®Ê ®   n  giao theo  ng  ®ó quy  ¹ch  µ  ù  ®Ç u    ® îc c¬  ho v d ¸n  t   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn    Öt. phª duy §i Ò u 37.­ ViÖc  ö  ông  ü  t  ¹ovèn    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  µ  Öc  sd qu ®Ê t   ®Ó x d c s h  v vi giao  ®Êt cho    c¸cdoanh nghiÖp  u      iÓnc¬  ë  ¹ tÇng  ®Ç tph¸ttr   s h   theo dù    ¹ c¸c®«     ¸n t     i thÞ  Thñ íng ChÝnh  ñ  do  t  ph quy  nh. ®Þ CH ¬NG   V THU   åI  T     © Y   ù NG   «  Þ H ®Ê ®Ó X D ® TH §i Ò u 28.­ ViÖc    åi®Êt    ©y  ùng  «  Þ  îcquy  nh  ô  Ó    thu h   ®Ó x d ® th ®   ®Þ c th nh sau: 1­    Khi thu  åi ®Êt  ang  ã  êi sö  ông    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  h  ® c ng   d ®Ó x d csht c«ng  éng, c¸c c«ng  ×nh  î Ých  c    tr l  i chung  ùc hiÖn  Öc    ¹ovµ  ©y  ùng  th   vi c¶it   x d ®«   Þ  th theo  quy  ¹ch  µ    ù  ®Ç u    línkh¸c  îc duyÖt  ×  ho v c¸c d ¸n  t  ®  th ph¶i cã    quyÕt ®Þnh    åicña  ¬    thu h   c quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy
 8. 8 2­ Tríckhithu håi®Êt,c¬           quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy ph¶ith«ng      b¸o cho  êi®ang  ö  ông  t  ÕtvÒ   ýdo    åi,kÕ   ¹ch dichuyÓn  µ  ­ ng   sd ®Ê bi   l   thu h   ho     v ph ¬ng    n   ïthiÖth¹ivÒ   t  µ  µi ¸n ®Õ b       ®Ê v t   s¶n  ¾n  íi t. g v  ®Ê ViÖc  n   ï    Öth¹icho  êi sö  ông  t  Þ   ®Ò b c¸c thi     ng   d ®Ê b thu  åi theo    h  quy ®Þnh riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3­  êi sö  ông  t  Þ   Ng   d ®Ê b thu  åi ®Êt  h  ph¶i chÊp  µnh    h nghiªm chØnh  quyÕt ®Þnh    åi®Êt  ña  µ   íc.   thu h   c Nh n Trêng  îp ngêicã  t  Þ    åicè  ×nh  h    ®Ê b thu h   t kh«ng  Êp  µnh  Õt ®Þnh   ch h quy   thu  åi cña  ¬  h  c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  ×  Þ   ìng  Õ     Nh n   th quy th b c ch di chuyÓn    ra kháikhu  t  .   ®Ê ®ã §i Ò u 29.­ Khi thu håi®Êt    ©y  ùng  «  Þ  íi,hoÆc       ®Ó x d ® th m   khu  ùc  «  Þ  íi,Uû   v ® th m   ban  ©n  ©n    µnh  è  éc  nh d c¸c th ph thu tØnh, thÞ    Ën, huyÖn    x∙,qu   ph¶i lËp  µ    v thùc  Ön    ù  di d©n,    ãng  Æt   hi c¸c d ¸n    gi¶iph m b»ng, t¹o ®iÒu  Ön     ki sinh  ¹t ho   cÇn  Õtvµ    nh  éc  èng  thi   æn ®Þ cu s cho  êicã  t  Þ    åi. ng   ®Ê b thu h §i Ò u 30.­ §èi víinh÷ng  êng  îp    chøc  µ    ©n  ù nguyÖn     tr h c¸c tæ  v c¸ nh t  chuyÓn  ­ nh îng, kÕ   õa, biÕu    th   tÆng  µ  êng  îp  v tr h chuyÓn  æi  ® quyÒn  ë  ÷u  µ   µ  sh nh v quyÒn  ö  ông  t  îp ph¸p  sd ®Ê h   kh¸c th×  Öc  n   ï,dichuyÓn  µ    ãng    vi ®Ò b     v gi¶iph m Æt   b»ng  haibªn  do    tho¶ thuËn.Nhµ   ícthùc hiÖn  Öc    åivµ      n    vi thu h   giao ®Êt    vÒ   ñ tôctheo quy  nh  th       ®Þ ph¸p luËt.   CH ¬NG  VI §¨NG  ý  µ   Ê P   ÊY  KVC GI CHøNG   Ë N   NH QUY Ò N   ö   ô NG   T   «  Þ SD ®Ê ® TH §i Ò u 31.­ 1­ C¸c  chøc,c¸ nh©n  ö  ông  t  «  Þ  u     tæ     sd ®Ê ® th ®Ò ph¶i®¨ng  ý    îc   k ®Ó ®   cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  gi   nh quy s d ®Ê theo LuËt §Êt ®ai n¨m        1993. 2­  êi sö  ông  t    êng, x∙,thÞ  Ên  µo  ×  ¨ng  ý  ¹  û     Ng   d ®Ê ë ph    tr n th ® k t i ban U nh©n  ©n  êng,x∙, Þ  Ên ®ã. d ph     tr   th 3­  Êt  ¾n   íinhµ  §g v  hoÆc  c«ng  ×nh x©y  ùng  u   tr   d ®Ò ph¶i®¨ng  ý  a     k ®Þ chÝnh.Ng êisö  ông  t  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ¾n      d ®Ê ®   gi   nh quy sd ®Ê g víi   Òn  ë  ÷u  µ  quy s h nh hoÆc   c«ng  ×nh x©y  ùng,vËtkiÕn  óc. tr   d    tr §i Ò u 32.­ ViÖc  Ðt  Êp  Êy  x c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  êi ®ang  ö  ng   s dông  t  îcquy  nh    ®Ê ®   ®Þ nh sau: 1­ C¸  ©n  ang  ö  ông  t  Õu  ã  ét    nh ® sd ®Ê n c m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki sau  ×  th ® îcxÐt cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t:    gi   nh quy sd ®Ê a)  nh©n   ö  ông  t  ã  C¸  sd ®Ê c c¸c  Êy  ê  îp  Ö  c¬  gi t h l do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  µ   ícViÖtNam   ©n  ñ  éng  µ,Céng  µ    éichñ  Üa  c Nh n     d ch c ho   ho x∙h   ngh
 9. 9 ViÖt Nam     hoÆc   Ýnh  ñ  Ch ph C¸ch  ¹ng  ©m  êiCéng  µ  Òn  m l th   ho mi Nam   Öt Vi   Nam   Êp. c b)  nh©n  ang  ö  ông  t  ã  Êy  ê hîp  Ö  c¬  C¸  ® sd ®Ê c gi t   l do  quan  ã  Èm   c th quyÒn  éc chÕ     ò  Êp,kh«ng  ã  thu   ®é c c   c tranh chÊp  Ò   Òn  ö  ông  t  µ    v quy sd ®Ê v ®Êt  ang  ö  ông  ® sd kh«ng  éc diÖn  thu   ph¶igiao l¹ cho  êikh¸c do  ùc hiÖn       i ng     th   c¸c chÝnh    s¸ch cña  µ   ícViÖt Nam     Nh n     hoÆc   Ýnh  ñ  Ch ph C¸ch  ¹ng  ©m  êi m l th   Céng  µ  Òn  ho mi Nam   ÖtNam. Vi   c)  nh©n  ∙  ùc  Ön  C¸  ® th hi hoÆc   cam   Õt  ùc  Ön  k th hi c¸c  nghÜa  ô  µi v t  chÝnh  i víi µ   ícvÒ   ö  ông  t. ®è    Nh n   s d ®Ê 2­  nh©n  ang  ö  ông  t  «   Þ  ã  ån  èc  îp  C¸  ® sd ®Ê ® th c ngu g h ph¸p  ãi t¹  n  i Kho¶n  §iÒu  µy, n Õu  Þ   Êt    Êy  ê hîp  Ö  µ   ã      iÒu  Ön  1  n  bm c¸c gi t   l m c ®ñ c¸c ® ki nãi t¹  Òu  NghÞ   nh   µy  ×  òng  îc xÐt  Êp  Êy    i§i 33  ®Þ n th c ®  c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t. sd ®Ê 3­    Tæ chøc  ã    iÒu  Ön  ãi t¹  c c¸c ® ki n   i Kho¶n    §iÒu  µy    Êp  Êy  1, 2  n xin c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ×  îcUû   nh quy sd ®Ê th ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ xem   Ðt quyÕt ®Þnh  x    sau    ∙  ùc hiÖn  ñ tôcnãit¹ khi® th   th       i   §iÒu  NghÞ   nh  µy. 8  ®Þ n 4­    Tæ chøc  ∙  îc Nhµ   íc giao  t    ö  ông  µo  ôc  ch  ©y  ®®  n  ®Ê ®Ó s d vm ®Ý x dùng    c¸cc«ng  ×nh lîÝch  tr     i c«ng  éng  ãit¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai th× Uû     c n    i 58          ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ xem   Ðt  Õt  nh  Êp  x quy ®Þ c giÊy  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê sau    ùc hiÖn  ñ tôc nãit¹ §iÒu    khith   th       i   8 NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 33.­ Ng êi®ang  ö  ông  t  «  Þ    sd ®Ê ® th kh«ng  ã    Êy tê hîp lÖ      êng  c c¸cgi       nh c¸c tr hîp  îp  ãi t¹  Òu  NghÞ   nh  µy, n Õu   ã      iÒu  Ön  h n  i §i 32  ®Þ n  c ®ñ c¸c ® ki sau  ×  th còng  îcxÐt cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t: ®   gi   nh quy sd ®Ê 1­ Phï hîp víi        quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  îcc¬  ho xd ® th ®   quan  µ   íccã  Èm   Nh n   th quyÒn  Ðt duyÖt. x  2­ Kh«ng  ã    c tranh chÊp    hoÆc   kh«ng  ã  Õt ®Þnh    åi®Êt  ña  ¬  c quy   thu h   cc quan  µ   íccã  Èm  Òn. Nh n   th quy 3­ Kh«ng    ¹m    viph c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹  Çng  tr   s h t c«ng  éng  µ    µnh  c v c¸c h lang b¶o  Ö       v c¸cc«ng  ×nh kü  Ët®«  Þ. tr   thu   th 4­ Kh«ng  Ên  Õm   t  éc    l chi ®Ê thu c¸c c«ng  ×nh di tÝch  Þch  ö, v¨n ho¸, tr     l s      t«n gi¸o®∙  îcNhµ   ícc«ng  Ën.    ®  n  nh 5­ Nép  Òn sö  ông  t  µ    ti   d ®Ê v cam   Õt  ùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh  k th   c¸c ngh v t  ®èi víi µ   ícvÒ   ö  ông  t.    Nh n   s d ®Ê §i Ò u 34.­ Ng êi®ang  ö  ông  t  Õu    sd ®Ê n kh«ng  îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ®  gi   nh quy s dông  t  × ph¶ithùc hiÖn  Õt ®Þnh    åi®Êt  ña  ¬  ®Ê th       quy   thu h   c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn. quy
 10. 10 §i Ò u 35.­ Hå   ¬    Êp  Êy  s xin c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  îc quy  nh    nh quy sd ®Ê ®   ®Þ nh sau: 1­ §¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   xinc gi   nh quy s d ®Ê 2­ C¸c  Êy  ê hîp  Ö  gi t   l chøng  minh  Òn  ö  ông  t; trong tr ng  îp quy sd ®Ê    ê h   kh«ng  ã  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t  ×  ¬  c gi t     v quy sd ®Ê th c quan  Õp nhËn  å  ë  ti   hs ph¶ith«ng    b¸o  ªntôc trªnb¸o  a   ¬ng, n Õu  li       ®Þ ph   sau  ngµy  µ   30  m kh«ng  ã    cý kiÕn tranhchÊp  × c¬    th   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy xem   Ðt gi¶i x     Õt. quy 3­ S¬       t    îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t.   ®å l«®Ê xin®   gi   nh quy sd ®Ê §i Ò u 36.­ Tæng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én  ô  Ó   Öc  Êp  Êy  c§ ch h d c th vi c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  «  Þ. sd ®Ê ® th CH ¬NG   VII THñ   ôC  T CHUY Ó N   QUY Ò N   ö  Dô NG   T   «  Þ S  ®Ê ® TH §i Ò u 37.­ 1­ Thñ  ôcchuyÓn  æi  Òn  ö  ông  t  «  Þ  µm  ¹ Uû     t  ® quy sd ®Ê ® th l t   ban  ©n  i nh d©n  µnh  è  éc tØnh,thÞ    Ën,huyÖn. th ph thu     x∙,qu   2­  ñ   ôc chuyÓn  îng  Th t   nh quyÒn  ö  ông  t  «   Þ  µm  ¹  û     sd ®Ê ® th l t iU ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ 3­ Ng êichuyÓn  Òn  ö  ông  t  «  Þ      quy sd ®Ê ® th ph¶inép  Õ  µ      thu v c¸ckho¶n  nép  kh¸ctheo quy  nh      ®Þ ph¸p luËt.   §i Ò u 38.­ ViÖc chuyÓn  quyÒn  ö  ông  t  «   Þ  éc  sd ®Ê ® th thu quyÒn  ö  ông  ña  sd c nhiÒu  ñ  ch ph¶i® îc sù  ng        ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  Êtc¶    ñ  ö  ông  t  c t   c¸c ch s d ®Ê ®ã. CH ¬NG   VIII Tæ   CHøC   ù C   Ö N TH HI §i Ò u 39.­ Ng êi viph¹m  ÷ng     nh quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývµ  ö  ông  t  «   Þ  × l  s d ®Ê ® th th   tuú theo    møc      ¹m  µ   Þ   ö  ýkû  Ët, ö  ¹thµnh  Ýnh  ®é viph m b x l   lu   ph  x ch hoÆc     truy cøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u 40.­
 11. 11 NghÞ   nh   µy  ®Þ n thay  Õ  th cho NghÞ   nh   è  CP   µy  3­ ®Þ s 47­ ng 15­ 1972  cña  éi ®ång  Ýnh  ñ  µ  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  10­ H  Ch ph v c hi l     h t  15­ 1993.Nh÷ng    quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b Bé   ©y  ùng,Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ã  X d   c§ ch c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, kiÓm      h    tra viÖc  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 41.­ Bé   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m  Þ  µnh    th h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản