Nghị định 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
131
lượt xem
16
download

Nghị định 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 89/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  89/1999/N§­C P  n g µ y  01 th¸ng  n¨ m  1999 c 9  V Ò   ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i b C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;   C¨n  LuËt C¸c  chøc  Ýn  ông sè  cø    tæ  td   02/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n     Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I   n h ÷ n g  q ui ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    Þ   nh  µy  1. Ngh ®Þ n quy  nh  Ò   ¹t®éng  ®Þ v ho   b¶o  Ó m   Òn göi hi ti     t¹  Öt Nam   iVi   nh»m  b¶o  Ö   Òn  µ  î Ých  îp  v quy v l  i h ph¸p  ña  êi göitiÒn,gãp  c ng       phÇn duy  ×sù    nh  ña    chøc  Ýn  ông,b¶o  ¶m   ù    iÓn tr   æn ®Þ c c¸c tæ  td   ® s ph¸ttr   an  µn  µnh m¹nh  ¹t®éng  ©n  µng. to l   ho   ng h §i Ò u 2. 1. C¸c  chøc  Ýn  ông  µ  chøc    tæ  td v tæ  kh«ng ph¶ilµ tæ      chøc  Ýn  ông  îc td ®  phÐp  ùchiÖn  ét  è  ¹t ng  ©n  µng    ®Þnh  ña  Ëtc¸ctæ  th   m s ho   ®é ng h theoquy  c Lu     chøc  tÝn dông  ã  Ën  iÒngöicña    ©n      c nh t     c¸nh ph¶itham    hiÓm  iÒngöib¾t  éc; giab¶o  t     bu 2. C¸c  chøc    tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göiph¶iniªm  Õt  hi ti       y c«ng  khaivÒ     viÖc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göit¹ trôsë  µ    a  iÓ m   hi ti         v c¸c®Þ ® i giao dÞch.   §i Ò u 3.  Òn  öi ® îc b¶o  Óm   µ §ång  Öt Nam   ña      ©n  Ti g     hi l  Vi   c c¸c c¸ nh göit¹ tæ      chøc  i tham    giab¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   §i Ò u 4.  1. Sè   Òn    ti b¶o  Ó m   îc tr¶cho  Êtc¶    hi ®   t   c¸c kho¶n  Òn  öi(gåm  gèc  ti g   c¶  vµ  icña  ét    ©n  ¹  ét  chøc  l∙   ) m c¸ nh tim tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göi,tèi®a  µ hi ti       l   30  iÖu®ång  ÖtNam. tr   Vi   2. ViÖc    thay ® æi  è  Òn    s ti b¶o  Ó m   èi®a   hi t   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÒu  1  nµy  Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh. do  t  ph quy  
  2. 2 §i Ò u 5. 1. Tæ     chøc  b¶o  Ó m   Òn  öilµ tæ  hi ti g     chøc  µichÝnh  µ  íc ho¹t®éng  t  nh n     kh«ng  ×  ôc    înhuËn, b¶o  ¶m   toµn  èn  µ  ù bï ®¾ p     Ý. Tæ   vm tiªul   i   ® an  v v t    chiph   chøc b¶o  Ó m   Òn  öicã   hi ti g   t c¸ch ph¸p  ©n, cã    nh   b¶ng  ©n  i riªng,® îcm ë   c ®è      tµikho¶n  ¹    ©n  µng    t i ng c¸c h trong níc vµ  íc ngoµi,cã      n    con  Êu, ® îc Nhµ   íc d   n  cÊp  èn  iÒu  Ö,® îcmiÔn  ép    ¹ thuÕ. v® l    n c¸clo   i 2. Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  chøc    t Ch ph quy ®Þ th l tæ  b¶o  Ó m   Òn hi ti   göivµ    Èn  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng.   phª chu §i l tæ  v ho   3.Ch Õ     µichÝnh  ña  chøc    ®é t   c tæ  b¶o  Ó m   Òn göido  ñ íng ChÝnh  hi ti     Th t   phñ  Õt  nh    ¬  ë    Þ  ña  é   µi chÝnh  µ    Õn  ña  ©n   quy ®Þ trªnc s ®Ò ngh c B T   v ý ki c Ng hµng  µ   íc. Nh n C h ¬ n g  II H o ¹t ® é n g  b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i M ô c  1: P h Ý  b¶ o  hi Ó m  ti Ò n  ö i g §i Ò u 6. 1.Tæ     chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göiph¶inép  Ý  hi ti       ph b¶o  Ó m   Òn göi hi ti     theo møc  0,15%/  n¨m  Ýnh    è    Òn  öib×nh  ©n  ña      ©n  ¹ t trªns d ti g   qu c c¸c c¸ nh t  i tæ chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi.Møc   Ý   hi ti g   ph b¶o  Ó m   Òn  öi nµy  îc hi ti g   ®  ®iÒu  chØnh  theo  Õt  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ    ¬  ë    Þ  quy ®Þ c Th t   ph trªnc s ®Ò ngh cña  chøc  tæ  b¶o  Ó m   Òn göivµ    Õn  ña  ©n   µng  µ   ícvµ  é   µi hi ti     ý ki c Ng h Nh n   B T   chÝnh.   2. Tæ     chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi ® îc h¹ch  hi ti g     to¸n kho¶n  Ý   b¶o    ph   hiÓ m   Òn göivµo    Ý  ¹t®éng. ti     chiph ho   §i Ò u 7.  Ý   Ph b¶o  Ó m   Òn  öi® îc tÝnh  µ  ép  èn  Çn  hi ti g     v n b l trong n¨m     tµichÝnh    theo quy  nh  ña  ©n  µng  µ   íc.   ®Þ c Ng h Nh n §i Ò u      8. Tæ chøc tham    giab¶o  Óm   Òn göiviph¹m  êih¹n nép  Ý   hi ti       th     ph b¶o  Óm   hi quy  nh  ×  µiviÖc  nép    è  Ý  ®Þ th ngo     ®ñ s ph cßn  Õu,ph¶ichÞu  ¹t thi     ph   mçi ngµy  ép  Ë m     n ch b»ng 0,1%  étphÇn  ×n)sè  ÒnchË m   ép. (m   ngh   ti   n §i Ò u 9. N Õ u  sau  êih¹n  ép  Ý   th   n ph b¶o  Ó m   Òn  öi 30  µy, tæ  hi ti g   ng   chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn göicha  ép  Ý  hi ti     n ph b¶o  Ó m   Òn göikÓ   tiÒn hi ti     c¶    ph¹t, chøc   tæ  b¶o  Ó m   Òn göicã  Òn: hi ti     quy 1.Yªu  Çu  ©n  µng  µ   íctrÝch tµikho¶n  Òn göicña  chøc  Ýn    c Ng h Nh n      ti     tæ  t dông  ¹  ©n   µng  µ   íc®Ó   ti Ng h Nh n   chuyÓn  ép  Ý  n ph b¶o  Ó m   Òn göivµ  Òn hi ti     ti   ph¹tn Õu  µc¸ctæ    l     chøc  Ýn  ông. td 2.  Yªu  Çu    chøc  Ýn  ông, kho  ¹c  ¬i tæ  c c¸c tæ  td   b n   chøc  tham gia    b¶o hiÓ m   Òn  öim ë   µikho¶n,trÝch tµikho¶n    ti g   t        ®Ó chuyÓn  ép  Ý   n ph b¶o  Ó m   hi
  3. 3 vµ  Òn ph¹tn Õu  µtæ  ti     l   chøc  kh¸c® îcphÐp  ùc hiÖn  ét  è  ¹t®éng  ©n     th   m s ho   ng hµng. §i Ò u    10. 1. Tæ     chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi kh«ng  ép  Ý   hi ti g   n ph b¶o  Ó m     hi qu¸ thêih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy    03    t  ph¶inép,tæ      chøc  b¶o  Ó m   Õt  nh  Ê m   hi quy ®Þ ch døt b¶o  Ó m   µ    hi v th«ng  trªnph¬ng  Ön th«ng    ichóng;®ång  êiyªu b¸o    ti   tin®¹     th     cÇu  ¬  c quan  qu¶n  ýnhµ  íccã  Èm  Òn  l  n   th quy ph¶ira ngay  Õt ®Þnh  õng     quy   ng huy  ng  Òn göic¸nh©n  ña  chøc  ®é ti       c tæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi®ã. hi ti     2. Tæ     chøc b¶o  Ó m   Òn  öicã  hi ti g   tr¸chnhiÖ m     b¶o  Ó m   i víisè  Òn  hi ®è     ti göi®∙  îcb¶o  Ó m   ña  chøc   ®  hi c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göitrong vßng    hi ti       06 th¸ngkÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  Ê m       t  c quy   ch døt b¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   M ô c  2. Vi Ö c gi¸m s¸t ñi  r  ro v µ  c¸c bi Ö n  p h¸p  ö  lý x §i Ò u 11. 1.Tæ     chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göicã  hi ti     tr¸chnhiÖm  ép    n cho  chøc  tæ  b¶o  Ó m   Òn göic¸cb¸o    hi ti       c¸o theo quy  nh  ña  chøc    ®Þ c tæ  b¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   2. Tæ     chøc tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi ph¶ib¸o  hi ti g     c¸o ngay  íitæ  v   chøc  b¶o  Ó m   Òn göitrong nh÷ng  êng  îp sau  y: hi ti       tr h  ®© a) G Æp   ã    kh kh¨n vÒ     kh¶ n¨ng chitr¶;    b) Khi  thay  æi  ® c¸c  µnh  th viªn Héi  ng    ®å qu¶n  Þ,Ban  Ó m   tr   Ki so¸t,   Tæng Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c). ®è 3. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy  Õt  óc n¨m  µichÝnh, tæ    th   90    t  k th   t    chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öicã  hi ti g   tr¸chnhiÖ m   göicho  chøc       tæ  b¶o  Ó m   Òn hi ti   göic¸cb¸o c¸o tµichÝnh           n¨m. §i Ò u    12. 1. Khi ph¸thiÖn  chøc       tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi vi ph¹m      hi ti g     c¸c quy ®Þnh  Ò   toµn  v an  trong ho¹t®éng  ©n  µng,tæ     ng h   chøc  b¶o  Ó m   Òn göicã  hi ti     quyÒn  cÇu  chøc  yªu  tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göithùc hiÖn    Ön  hi ti       c¸c bi ph¸p  chÊn  chØnh,®ång  êib¸o      th   c¸o b»ng    v¨n b¶n  íi ©n  µng  µ   íc. v  Ng h Nh n 2. Trong  êng  îp xÐt thÊy  ¹t®éng  ña  chøc    tr h    ho   c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   hi tiÒn  öi cã  g   nguy  ¬  Én  n   Êt  cd ®Õ m kh¶ n¨ng      Êttho¸tlínvÒ   µis¶n  chitr¶,th       t  hoÆc   ã    ng  c t¸c®é nghiªm  äng tí c¸c tæ  tr   i   chøc  Ýn  ông    td kh¸c,th×  chøc    tæ  b¶o  Ó m   Òn göicã  Òn  cÇu  chøc  hi ti     quy yªu  tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göicã  hi ti     biÖn  ph¸p  Ên  ch chØnh  Þp  êi,®ång  êib¸o  k th   th   c¸o  ©n   µng  µ   íc cã  Ng h Nh n   biÖn ph¸p xö  ýkhÈn  Êp.   l  c 
  4. 4 §i Ò u 13. 1. Tæ     chøc  b¶o  Óm   iÒn  öicã  ¸chnhiÖm   hi t g   tr   cung  Êp  c theo  nh  ú    ®Þ k c¸c th«ng  inl ªnquan  n   ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña    chøc  t  i   ®Õ t h ho   c c¸ctæ  tham    giab¶o  Óm   hi t Òngöicho  ©n  µng  µ  ícvµ    ¬  i     Ng h Nh n   c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn i   nh n   th quy l ªn quan. 2. Tæ     chøc b¶o  Óm   Òn  öi® îcquyÒn  Õn  µnh  Óm     Öc  Êp  hi ti g     ti h ki travi ch hµnh      nh  ¹ NghÞ   nh  µy  ña    chøc  c¸cqui®Þ t i ®Þ n c c¸ctæ  tham    giab¶o  Óm   Òn hi ti   göi. 3. Thanh    ©n   µng  µ   íc cã  tra Ng h Nh n   tr¸ch nhiÖm     cung  Êp  Õt    c k qu¶ thanh    tra,gi¸m      chøc  s¸tc¸c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öicho  chøc    hi ti g   tæ  b¶o hiÓ m   Òn göi; èihîp xö  ýkÞp  êic¸ctæ  ti     ph     l   th     chøc  tham    giab¶o  Ó m   Òn göi hi ti     cã nguy  ¬  Êt  c m kh¶  n¨ng        ¹m    chitr¶, ph c¸c quy  nh  Ò   toµn  vi ®Þ v an  trong ho¹t    ®éng  ©n  µng,cã  ûlÖ  îqu¸ h¹n cao. ng h   t  n      4. Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  Þ  Æt  td b® trong t×nh  ¹ngkiÓm    Æc     tr   so¸t® biÖt,Ban  Ó m     Æc   Öt cã    Ki so¸t® bi   tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o  nh  ú  Ò   ×nh  ®Þ kvt h×nh  ¹t®éng  ña  chøc    ho   c tæ  ®ã cho  chøc  tæ  b¶o  Ó m   Òn göi®Ó   èihîp  hi ti     ph   xö  ý. l M ô c  3.  ç  trî ® è i víi  H    c¸c  æ  ch øc  tha m   t gia b¶ o   Ó m hi ti Ò n g ö i m Ê t   h¶ n¨ng chi tr¶  k §i Ò u      14.     1. Trong  êng  îp tæ    tr h   chøc  tham    gia b¶o  Ó m   Òn göicã  hi ti     nguy  ¬  Êt  cm kh¶ n¨ng      ng  a  n   chi tr¶ nh ch ®Õ møc   Æt   ® trong  ×nh  ¹ng kiÓm   t tr   so¸t® Æc     biÖt,tæ    chøc  b¶o  Ó m   Òn göicã  Ó  ç  î íi   ×nh  hi ti     th h tr    h d c¸c thøc sau:     a) Cho    vay  ç  î       Òn göi® îcb¶o  Ó m; h tr  chitr¶ti       ®Ó hi b) B¶o      l∙nhcho    c¸ckho¶n  vay  Æc   Öt®Ó   ã  ån      Òn göi® ­ ® bi   c ngu chitr¶ti     îcb¶o  Ó m;   hi c)Mua  ¹nîtrong tr ng  îp kho¶n  î®ã   ã  µis¶n    l    i  ê h   n  c t   b¶o  ¶m. ® 2. ViÖc  ç  î   h tr  t¹ kho¶n  ®iÒu  µy  Héi ®ång  nªu  i   1  n do    qu¶n  Þ tæ  tr   chøc    b¶o hiÓm  iÒngöixem  ÐtquyÕt®Þnh. t   x    §i Ò u 15. Trong  äi  êng  îp  t¹i Òu  cña  Þ   nh  µy,   m tr h nªu    §i 14  Ngh ®Þ n  tæ chøc  b¶o  Ó m   Òn  öi chØ   Õn  µnh    Ön  hi ti g   ti h c¸c bi ph¸p  ç  îsau      h tr  khi x¸c ®Þnh  r»ng  Öc  Õp tôc ho¹t®éng  ña    chøc  vi ti       c c¸c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn hi ti   göi®ang    gÆp   ã  kh kh¨n cã        vaitrßquan  äng ®èi víi ù  tr       b¶o  ¶m   toµn  ña  s ® an  c toµn  Ö   èng  µ  ù    nh  Ýnh  Þ,kinhtÕ  µ    éi. h th v s æn ®Þ ch tr     v x∙h M ô c  4. Vi Ö c c hi tr¶ c¸c k h o ¶ n  ti Ò n  ö i ® îc b ¶ o  hi Ó m   g §i Ò u 16.       chøc  1.Khitæ  tham    giab¶o  Ó m   Òn göibÞ  ¬  hi ti     c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  ã  c v¨n b¶n  Ê m     ¹t®éng  µ  chøc    Êt  ch døt ho   v tæ  ®ã m kh¶ n¨ng thanh  to¸n,tæ    chøc  b¶o  Ó m   Òn göicã  hi ti     tr¸chnhiÖ m       Òn göi® îcb¶o  Ó m     chitr¶ti       hi
  5. 5 cña  êigöitiÒn   ¹ tæ  ng      t i chøc    tham    gia b¶o  Ó m   Òn göitheo  hi ti     nguyªn t¾c  ­   ® îcqui®Þnh  ¹ §iÒu  cña     t i 4  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 2. Sè   Òn  öi(gåm  èc  µ  ivîtqu¸ møc   èi®a   îctæ    ti g   g v l∙       ) t   ®   chøc  b¶o  Óm   hi tiÒn göichitr¶sÏ® îctr¶cho  êigöitiÒntrongqu¸tr×nhthanh  ýtµi              ng            l     cña    s¶n  tæ chøc  tham    giab¶o  Óm  Òngöiphïhîpvíi   nh  ña  ËtPh¸  hi ti           ®Þ c Lu   s¶n. qui §i Ò u    Öc      Òn b¶o  Óm   ngêigöitiÒn ® îcthùc hiÖn  17. Vi chitr¶ti   hi cho          th«ng  qua    ©n  µng,hoÆc   c¸cng h   theo tho¶ thuËn  íi êigöitiÒn.     v  ng     §i Ò u    Öc      Òn b¶o  Óm   ngêigöitiÒn  18. Vi chitr¶ti   hi cho      hoÆc   êi® îc ng     ñy  Òn  îp ph¸p,® îcthùc hiÖn    vµo  quy h        c¨n cø  danh s¸ch nh÷ng  êigöitiÒn do    ng       tæ chøc  b¶o  Óm   Òn göiphèihîp víi chøc  hi ti          tæ  tham    giab¶o  Óm   Òn göilËp  hi ti     vµ    vµo    c¨ncø  c¸cchøng  õhîplÖ. t    §i Ò u    19. Trong  êng  îp vèn  ¹t®éng  ña  chøc  tr h  ho   c tæ  b¶o  Ó m   Òn hi ti   göit¹m  êikh«ng      ç  î   chøc    th   ®ñ ®Ó h tr  tæ  c¸c tham    gia b¶o  Ó m   Òn göigÆp   hi ti     khã kh¨n  Ò   v kh¶  n¨ng      chi tr¶hoÆc         Òn  ®Ó chi tr¶ti b¶o  Ó m   hi cho  êi göi ng     tiÒn  ¹  chøc  ti tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi bÞ   hi ti g   ph¸  s¶n, tæ    chøc  b¶o  Ó m   hi tiÒn  öiph¶ib¸o    ©n   µng  µ   íc®Ó   ©n   µng  µ   íctr×nh Thñ  g    c¸o Ng h Nh n   Ng h Nh n     t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph xem   Ðt  x cho  Ðp  chøc  ph tæ  b¶o  Ó m   Òn  öi ® îc vay  ña  hi ti g     c tæ chøc  Ýn  ông  td hoÆc   chøc  tæ  kh¸ccã    b¶o    ña  Ýnh  ñ. l∙nhc Ch ph M ô c  5.  u ¶ n   ý v µ  thanh lý  µi Q l t  s¶ n  ® è i víi c¸c t æ   h øc     c tha m  gia b ¶ o  hi Ó m  ti Ò n g ö i b Þ  p h¸ s¶n. §i Ò u   Trêng  îp   chøc  20.   h  tæ  tham    giab¶o  Óm   Òn göibÞ    hi ti     ph¸ s¶n,   th×  chøc  tæ  b¶o  Óm   Òn  öitrëthµnh  ñ  î ®èi  íitæ  hi ti g     ch n   v   chøc  tham      gia b¶o hiÓm   Òn göi®ã   íi è  Òn m µ   chøc  ti     v   ti   tæ  s b¶o  Óm   Òn göi®∙      hi ti     chitr¶cho  êi ng   göitiÒn.Tæ       chøc  b¶o  Óm   Òn göi® îcquyÒn  hi ti       tham      ×nh qu¶n  ývµ  gia qu¸ tr   l  thanh  ýtµis¶n  ña  chøc  l    c tæ  tham    gia b¶o  Óm   Òn  öi theo  hi ti g   quy  nh  ña  ®Þ c LuËtPh¸ s¶n.     §i Ò u 21. Sè   Òn  håi ® îc tõ  Öc    ti thu      vi thanh  ý tµis¶n  ña  chøc  l    c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi bÞ   hi ti g   ph¸  s¶n  Ï ® îc bæ   s    sung  µo  ån  èn  ¹t v ngu v ho   ®éng  ña  chøc  c tæ  b¶o  Ó m   Òn göi. hi ti   C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h §i Ò u 22. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k
  6. 6 §i Ò u  23.  Thèng ®èc Ng ©n  hµng Nhµ  níc ViÖt Nam  chÞu tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn  Öc    µnh  h  vi thih NghÞ   nh  µy.   ®Þ n    §i Ò u 24. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng, Chñ   Þch  Héi ®ång  ¬  t    Qu¶n  Þ cña  chøc  tr   tæ  b¶o  Ó m   Òn hi ti   göi vµ    chøc    c¸c tæ  tham    gia b¶o  Ó m   Òn  öi chÞu  hi ti g   tr¸ch nhiÖ m     µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản